لیست دفاع ها و سمینار های هفته جاری
از تاريخ : تا تاریخ :
ردیف نام دانشجو عنوان رشته مقطع استاد راهنما وضعیت نوع تاريخ دفاع ساعت دفاع محل