۱۳۹۹/۰۸/۰۸
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : شهرام
نام خانوادگي : ابراهيمي
سال تولد : 1355
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1387
مرتبه علمي : دانشيار
بخش : جزا و جرم شناسي
دانشکده : حقوق وعلوم سياسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : shahram.ebrahimi@gmail.com

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري
رشته حقوق جزا و جرمشناسي
تهران (ايران)
سال 1381 تا 1387 پيشگيري از جرم در چالش با موازين حقوق بشر
کارشناسي
رشته حقوق کيفري و جرم شناسي
دانشگاه تهران (ايران)
سال 1381 تا 1387 ندارد
کارشناسي ارشد
رشته معارف اسلامي و حقوق( گرايش جزا)
دانشگاه امام صادق (ايران)
سال 1394 تا 1381 ندارد

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (35)
۱- ابراهيمي ش، دانش م (1398) تحليل شکلي و ماهوي قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي 49:281-309
۲- دانش م، ابراهيمي ش (1398) تحليل شکلي- ماهوي سياست کيفري ايران در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي :-
۳- سلاجقه س، ابراهيمي ش، سايباني ع (1398) بايسته هاي عملکرد پيشگيرانه گمرک در برابر کالاهاي وارداتي تهديدکننده سلامت مصرف کنندگان حقوق پزشكي :-
۴- ابراهيمي ش، حيدري س (1398) محاکمه مرتکبان نقض حق بر سلامت در دادگاه افکار عمومي مونسانتو مديريت مخاطرات محيطي 1:33-50
۵- کوچکي ا، ابراهيمي ش (1398) تخفيف مجازات در قانون مبارزه با قاجاق کالا و ارز مصوب 1392 مجله پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي 13:61-80
۶- ابراهيمي ش، رحيميان ر (1397) توجيه حبس بدون تعليق، مطالعه تطبيقي حقوق ايران و فرانسه آموزه هاي حقوق كيفري 16:121-156
۷- القاصي مهر ع، جاني پور ع، ابراهيمي ش (1397) کنترل تحت نظر درحقوق کيفري ايران و فرانسه پژوهشنامه حقوق كيفري 18:31-53
۸- ابراهيمي ش (1397) جرم هاي شرکتي دانشنامه علوم جنايي اقتصادي 2:900-923
۹- ابراهيمي ش (1397) دانشنامه بزه ديده شناسي و پيش گيري از جرم ج1 و ج2 دانشنامه بزه ديده شناسي و پيش گيري از جرم ج1 و ج2 1:1-2
۱۰- ابراهيمي ش (1397) چگونگي اجراي قواعد حداقل سازمان ملل درباره رفتار اصلاحي با زندانيان در حقوق داخلي دانشنامه جرم شناسي محکومان 1:87-116
۱۱- القاصي مهر ع، جاني پور ع، ابراهيمي ش (1397) مطالعه تطبيقي کنترل تحت نظرگاه پليسي در حقوق ايران و فرانسه فصلنامه پژوهش هاي دانش انتظامي 78:1-16
۱۲- بلارکي ا، ابراهيمي ش، بابايي م (1396) چالش هاي تقنيني اصلاح و درمان بزهکاران در ايران پژوهش حقوق کيفري :-
۱۳- ابراهيمي ش (1396) پيشگيري در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392: چرايي، چيستي و چگونگي تحقيقات حقوقي 78:131-153
۱۴- ابراهيمي ش (1396) معيارهاي تشخيص بزهکاران اتفاقي و واکنش متناسب در برابر آنها قضاوت 83:143-173
۱۵- ابراهيمي ش، ليراوي ر (1395) حمايت کيفري از حق سلامت کودک و نوجوان فصلنامه حقوق پزشکي :-
۱۶- ابراهيمي ش (1394) کنگره هاي پنج سالانه پيشگيري از جرم و عدالت کيفري سازمان ملل با تأکيد بر رهيافتهاي کنگره سيزدهم مطالعات پيشگيري از جرم 36:65-90
۱۷- ابراهيمي ش، رئوفيان نائيني ح (1394) جايگاه بزه ديده در مرحله تحقيقات مقدماتي ديدگاههاي حقوق قضايي 72:1-23
۱۸- ابراهيمي ش، صفائي آتشگاه ح (1394) رويکرد قانونگذار به پيشگيري از جرم در قانون ارتقاء سلامت اداري و مقابله با فساد پژوهشنامه حقوق کيفري 2:7-31
۱۹- ابراهيمي ش، ملک زاده م (1393) دام گستري: ممنوعيت مطلق يا قانونمندسازي آن فقه و حقوق اسلامي 8:1-29
۲۰- ابراهيمي ش، ايزدي ع (1392) مطالعه تطبيقي راهبردهاي اصلاحي خارج از محيط کيفري ايران و کانادا مجله حقوقي دادگستري 84:7-40
۲۱- ابراهيمي ش، صادق نژاد ناييني م (1392) تحليل جرم شناختي جرايم اقتصادي پژوهش حقوق کيفري 5:147-174
۲۲- ابراهيمي ش (1392) مفهوم جرم شناختي بزه علوم جنايي 2:902-922
۲۳- ابراهيمي ش، ايزدي ع (1391) مطالعه تطبيقي راهبرد هاي اصلاحي و درماني در مرحله اجراي مجازات زندان در ايران و کانادا پژوهشنامه حقوق کيفري 32:29-60
۲۴- ابراهيمي ش (1391) بازپروري عادلانه مجرمان آموزه هاي حقوق کيفري 3:151-176
۲۵- ابراهيمي ش (1390) دوازدهمين کنگره پيشگيري از جرم و عدالت کيفري: راهبردهاي جهاني براي مقابله با چالشهاي جهاني نشريه جرم شناسي پيشگيري 1:42-54
۲۶- ابراهيمي ش، رجبي ا (1389) پيشگيري در نظريه هاي جرمشناسي و گستره محدوديت هاي آن آموزه هاي حقوق کيفري 13:15-38
۲۷- ابراهيمي ش (1388) تحولات سياست جنايي در دموكراسي هاي غربي تازه هاي علوم جنايي 1:817-841
۲۸- ابراهيمي ش (1388) مسوليت كيفري اطفال در فرانسه(مجموعه مقاله) حقوق کودک 1:113-123
۲۹- ابراهيمي ش (1388) ارزيابي تحولات اخير سياست كيفري در قبال بزهكاران مزمن دز پرتو موازين حقوق بشر مجموعه مقالات همايش ملي پيشگيري از جرم 1:23-46
۳۰- ابراهيمي ش (1388) جرم شناسي رشد مدار و جرم شناسي وضعي :نظريه هاي مكمل فصلنامه حقوقي انجمن علمي دانشكده علوم قضايي 1:119-120
۳۱- ابراهيمي ش (1388) رويكرد هاي موسع و مضيق پيشگيري و آثار آن آموزه هاي حقوق کيفري 32:37-52
۳۲- ابراهيمي ش (1387) بازدارندگي از منظر حقوقي و جرم شناختي کارآگاه 33:33-51
۳۳- ابراهيمي ش (1386) جرم اقتصادي و کنترل آن مجله حقوقي دادگستري 61:133-148
34- Ebrahimi S (2018) Pour une réhabilitation plus juste des délinquants, Etude de droit iranien et des instruments de l'ONU RSC :309-317
35- Ebrahimi S (2014) Investigating Contraband Crimes and Violations of Customs Duties with the Approach of the New Customs Law Enacted on 13/11/2011 International Science and Investigation Journal 3:74-79

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-ابراهيمي ش "تعدد جرم در پرتو آموزه هاي جرم شناسي حقوقي " کاربرد يافته هاي جرم شناسي در قلمرو عدالت کيفري (1398)
۲-ابراهيمي ش "پيشگيري از خشونت اطفال و نوجوانان از رهگذر ميانجيگري در محيط مدرسه " عدالت ترميمي، پل ارتباطي ميان تمدن هاي جاده ابريشم (1397)
۳-ابراهيمي ش "سياستگذاري در حوزه آب در اسپانيا با نگاهي به حقوق ايران " همايش ملي بحران آب، جرائم و آسيب ها، ازعلت شناسي تا پيشگيري (1396)
۴-ابراهيمي ش "خشونت و پيشگيري از آن مطالعه تطبيقي راهبردهاي ملي شش کشور " پيشگيري از خشونت، چالش ها و راهکارها (1396)
۵-ابراهيمي ش "اعلام و افشاي جرم اقتصادي " همايش ملي سياست جنايي ايران در زمينه جرايم اقتصادي (1395)
۶-ابراهيمي ش "خوانش ترميمي از قرار ترک تعقيب " همايش بين المللي عدالت ترميمي و پيشگيري از جرم (1395)
۷-ابراهيمي ش "از تخلف انگاري تا جرم انگاري در قلمرو امور مالياتي " همايش سياست جنايي ايران در زمينه جرم هاي اقتصادي (1395)
۸-ابراهيمي ش "توسعه دامنه جرم انگاري ترک فعل در لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان، مباني و جلوه ها " همايش ملي سياست کيفري ايران در قبال بزه کاري و بزه ديدگي کودکان و نوجوانان (1392)
۹-ابراهيمي ش "جايگاه بخش خصوصي در پيشگيري از جرم " همايش ملي صنعت نظام حقوقي و پيشگيري از جرم (1391)
۱۰-ابراهيمي ش "تحليل جرم شناختي جرايم ماموران نظام مالياتي از منظر فنون خنثي سازي " چالش ها و فرصت هاي فراوري سلامت (1391)
۱۱-ابراهيمي ش "تحليل جرم شناختي جرائم و تخلفات ماموران مالياتي " همايش چالشها و فرصت هاي فراروي سلامت نظام مالياتي (1391)
۱۲-ابراهيمي ش "شيوه هاي مشارکت صنعت در پيشگيري از جرم " همايش ملي صنعت نظام حقوقي و پيشگيري از جرم (1391)
۱۳-ابراهيمي ش "نقش فرهنگ در پيشگيري از وقوع جرم " نقش فرهنگ در پيشگيري از جرم (1390)
۱۴-ابراهيمي ش "جايگاه خانواده در پيشگيري از بزهكاري نوجوانان در اسناد بين المللي " دادرسي اطفال (1389)
۱۵-ابراهيمي ش "بازپروري عادلانه بزهكاران " همايش بين امللي جرم شناسان فرانسه زبان (1389)
۱۶-ابراهيمي ش "مطالعه تطبيقي مدل هاي پيشگيري از جرم: خاستگاه، تاثير و تحولات " همايش ملي علمي-کاربردي پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه (1388)
۱۷-ابراهيمي ش "مطالعه تطبيقي الگوهاي پيشگيري از جرم: خاستگاه، تاثير پذيري و تحولات2 " همايش ملي علمي -كاربردي پيشگيري از جرم (1388)
۱۸-ابراهيمي ش "پيشگيري از جرم و موازين حقوق بشر " اولين همايش ملي پيشگيري از وقوع جرم (1387)
۱۹-ابراهيمي ش "ارزيابي تحولات اخير سياست كيفري در قبال بزهكاران مزمن دز پرتو موازين حقوق بشر " نخستين همايش ملي پيشگيري از جرم (1387)
20-Ebrahimi S "Etude criminologique des individus radicalisés (Etude basée sur des entretiens avec des radicalisés arrêtés " La radicalisation enfermement ou soins ? (2019)
21-Ebrahimi S "La radicalisation et la loi iranienne " La radicalisation enfermement ou soins ? (2018)
22-Ebrahimi S "development de regles minima sur la pervention du delinquance " جرم شناسي (2018)
23-Ebrahimi S "les innovations de politique criminelle...l " xiii colloque de AICLF... (2012)
24-Ebrahimi S "la prévention de la délinquance e iranien " 16 th world congress of international society for crominology (2011)
25-Ebrahimi S "la réhabilitation juste des délinquants " les diveres pratiques criminologiques (2010)

چاپ كتاب
۱-ابراهيمي ش "تازه هاي علوم جنايي( مجموعه مقاله ها) " چاپ اول (1388) ميزان تهران
۲-ابراهيمي ش " مجموعه رويه هاي بين المللي پيشگيري از جرم " چاپ اول (1388) ميزان تهران
۳-ابراهيمي ش "حقوق کودک( مجموعه مقالات) " چاپ اول (1388) سنا تهران
۴-ابراهيمي ش "جرمشناسي بزهکاري اقتصادي " چاپ اول (1389) ميزان ايران
۵-ابراهيمي ش "اقتصاد جرم( مقدمه اي بر تحليل عقلاني جرم) " چاپ اول (1390) انتشارات نور علم شيراز
۶-ابراهيمي ش "مجموعه مقالات در بزرگداشت دکتر حسن دادبان " چاپ اول (1390) انجمن آثار و مفاخر فرهنگي تهران
۷-ابراهيمي ش "جرمشناسي پيشگيري " چاپ اول (1390) نشر ميزان تهران
۸-ابراهيمي ش "ارتقاء سلامت اداري نظام مالياتي " چاپ اول (1392) بنياد حقوقي ميزان تهران
۹-ابراهيمي ش "دايره المعارف علوم جنايي( مجموعه مقاله هاي تازه هاي علوم جنايي) " چاپ اول (1392) ميزان تهران
۱۰-ابراهيمي ش "جرمشناسي بزهکاري اقتصادي( تحقيق و ترجمه) " چاپ دوم (1389) ميزان تهران
۱۱-ابراهيمي ش "دانشنامه بزه ديده شناسي و پيش گيري از جرم ج1 و ج2 " چاپ اول (1393) ميزان تهران
۱۲-ابراهيمي ش "درآمدي بر پيشگيري ا زجرم " چاپ اول (1393) ميزان ايران
۱۳-ابراهيمي ش "پيشگيري از تکرار جرم در پرتو بازپذير سازي اجتماعي بزهکاران " چاپ اول (1394) ميزان تهران
۱۴-ابراهيمي ش "مجموعه رويه هاي بين المللي پيشگيري از جرم2 " چاپ دوم (1388) ميزان نشر ميزان
۱۵-ابراهيمي ش "علوم جنايي تطبيقي در پرتو همکاري هاي بين المللي: مجموعه مقالات نکوداشت دکتر سيلوييا تلنباخ " چاپ اول (1395) ميزان تهران
۱۶-ابراهيمي ش "در آمدي بر پيشگيري از جرم2 " چاپ دوم (1393) ميزان تهران
۱۷-ابراهيمي ش "حج انديشه: يادنامه استاد شهيد دکتر حاج ناصر قربان نيا " چاپ اول (1396) دانشگاه مفيد قم
۱۸-ابراهيمي ش "دانشنامه علوم جنايي اقتصادي " چاپ اول (1396) ميزان تهران
۱۹-ابراهيمي ش "سياست جنايي در برابر بزهکاري اقتصادي " چاپ اول (1397) بنياد حقوقي ميزان تهران
۲۰-ابراهيمي ش "جرم و ريسک " چاپ اول (1398) جنگل تهران
۲۱-ابراهيمي ش "دايرهالمعارف علوم جنايي، کتاب چهارم " چاپ اول (1398) ميزان تهران
۲۲-ابراهيمي ش "جرم شناسي خيزش هاي اجتماعي " چاپ اول (1399) ميزان تهران

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
حقوق جزاي عمومي ۱
حقوق جزاي عمومي ۳
كارتحقيقي ۱
كارتحقيقي ۲
جرم شناسي
كاراموزي قضايي ۱عملي
بزهكاري اطفال ۱
كيفرشناسي
رويه قضايي
کليات حقوق جزا
حقوق جزاي عمومي ۱
حقوق جزاي عمومي ۳
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
جامعه شناسي جنايي
سمينار
جرم شناسي
تاريخ حقوق كيفري
جرم شناسي نظري
دکتري تخصصي (Ph.D)
جرمشناسي نظري
جامعه شناسي كيفري
كـارشناسي
حقوق جزاي عمومي ۱
جرم شناسي
حقوق جزاي اختصاصي ۱
حقوق جزاي اختصاصي ۲
حقوق جزاي اختصاصي ۳
بزهكاري اطفال ۱
كيفرشناسي
رويه قضايي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
جامعه شناسي جنايي
جرم شناسي
تاريخ حقوق كيفري
سمينار
سمينار
جامعه شناسي جنايي
جرم شناسي
تاريخ حقوق كيفري
دکتري تخصصي (Ph.D)
جرم شناسي نظري
جامعه شناسي کيفري
كـارشناسي
حقوق جزاي اختصاصي ۱
آئين دادرسي كيفري۱
جرمشناسي
بزهكاري اطفال
كارآموزي قضايي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
حقوق جزاي اختصاصي ۲ *
جامعه شناسي جنايي *
جرم شناسي *
تاريخ حقوق كيفري*
حقوق کيفري اقتصادي*
كـارشناسي
حقوق جزاي عمومي ۱
آيين دادرسي کيفري ۱
کار تحقيقي ۱

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (128)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
عبداله ايزدي تاثير زيست مجازي بر گرايش هاي مجرمانه ۰
اسحاق رسولي اميرحاجلو سياست حبس زدايي: مباني و چالش ها، مطالعه تطبيقي حقوق ايران و انگلستان ۰
فاطمه ال محمد سياست جنايي اجرايي حاکم بر نظام مالياتي کشور ۰
يداله مشايخي فرد تحولات سياست جنايي ناظر بر قانون صدور چک ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
مائده رحيمي جرم انگاري رانندگي در حال مستي ناشي از شرب خمر و مواد روان گردان ۱۳۹۹
فاطمه خوشامن تاثير خشک سالي بر جرائم عليه اموال و مالکيت ۱۳۹۸
سروش حياتي تحليل حقوقي - جرم شناختي تکرار جرم در قانون مجازات اسلامي ۹۲ ۱۳۹۸
حسين انصاريان تحليل جرم شناختي تجديدنظر در رأي دادگاه اطفال ۱۳۹۸
شيما زماني نقش حاکميت قانون در پيشگيري از جرايم ۱۳۹۸
سيد حميدرضا حسيني تحليل جرم‌شناختي محاربه ۱۳۹۶
اميد آزادي تدرج قانوني در تعزير ۱۳۹۶
مازيار حسينخاني علي کردي مباني صلاحيت و شيوه رسيدگي دادگاه کيفري يک ۱۳۹۵
داراب کريمي نقش سازمانهاي مردم نهاد در فرايند دادرسي کيفري ۱۳۹۵
مريم عباسيان جايگاه مددکاري اجتماعي در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۵
زهرا عباس زاده بوکت حقوق بزه ديدگان جرايم افراد داراي معصونيت سياسي ۱۳۹۵
لاله قنبري تحليل جرم شناختي سرقتهاي به عنف و مطالعه ي موردي آن در شهر شيراز . ۱۳۹۵
نگار وفاجو نقش دادستان در پيشگيري از بزه ديدگي اطفال و نوجوانان درلايحه حمايت ازکودکان و نوجوانان ۱۳۹۴
محسن صادقي صلاحيت در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۴
مجيد احمد پور حقوق متهم تحت نظر در قانون آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۴
محمدرضا انصاري جايگاه قاعده اقتضاء تعقيب در قانون ايين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲ ۱۳۹۴
الهه قلعه کار تحليل جرمشناختي مسکن مهر(مطالعه موردي شهر صدرا شيراز) ۱۳۹۴
طلعت جمالي تحليل جرم شناسي تعدد جرم در قانون مجازات اسلامي ۹۲ ۱۳۹۴
رضا ليراوي حمايت كيفري از حق سلامت كودك و نوجوان ۱۳۹۳
عبدالرضا شيخي حبس جاني تا ايستيفاي قصاص ۱۳۹۳
پريوش مقيمي حمايت کيفري از حق تحصيل کودک و نوجوان ۱۳۹۳
ساسان خاني ناصرو تاثير فضا سازي رسانه بر دادرسي عادلانه ۱۳۹۳
حسن حيدري تحليل جرمشناختي تخفيف مجازات در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۰ ۱۳۹۳
حميدرضا شريعت تاثير آموزه هاي فقهي-جرم شناختي در پاسخ به جرايم اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۰ ۱۳۹۳
وحيد طالع نسب پيشگيري از فساد مالي در مناقصه ها ومزايده ها ۱۳۹۳
راضيه لطفي نقش سازمان بهزيستي در پيشگيري از بزه ديده گي اطفال و نوجوانان در لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان ۱۳۹۳
فاطمه مقدسي بررسي حقوقي- جرم¬شناختي نظام نيمه¬آزادي ۱۳۹۳
فاطمه افشاري سردستگي گروه مجرمانه سازمان يافته ۱۳۹۳
حسين دهقان جرم انگاري مصرف تسهيلات بانكي در غير محل مجاز ۱۳۹۳
بهمن رمضاني هريس تبديل مجازات ۱۳۹۲
اعظم ريحاني جرايم سازمان يافته سايبري ۱۳۹۲
شهاب مندني پور تحليل جرم شناختي نهاد تعويق صدور حکم ۱۳۹۲
ناهيد رزمجو علت شناسي آدم ربايي دراستان فارس درسالهاي ۸۵ تا ۹۰ ۱۳۹۲
ميثم عشقي تعويق صدور حكم ۱۳۹۲
ابراهيم سروردهنوي پيشگيري وضعي در قانون ارتقاءسلامت نظام اداري و مقابله با فساد ۱۳۹۲
مهدي کشاورز مطلق شيرازي جبران خسارت بزه ديدگان ترور ۱۳۹۲
امين رضا بهار فلامرزي حد اقلهاي حقوق بشري اصلاح ودرمان مجرمين ۱۳۹۲
ذبيح اله رحيمي رويکرد اصلاحي - درماني قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ ۱۳۹۲
نگار اسلمي ممانعت از اجراي عدالت در کنوانسيون مريدا ۱۳۹۲
سيدمحمد حسيني تعدد مادي در جرايم تعزيري در قانون (لايحه) مجازات اسلامي ۱۳۹۰ ۱۳۹۲
طهماسب يزدانيان مرور زمان در قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۹۰ ۱۳۹۲
عقيل رنجبر تعليق مجازات در قانون مجازات ۱۳۹۰ ۱۳۹۲
ايلناز اسدي قجرلو پيشگيري از سرقت علمي ۱۳۹۲
سجاد سليماني شکوه تحليل جرم شناختي اختلاس ۱۳۹۲
سعيده صالحي پالايش محيط مجازي از منظر جرم شناسي ۱۳۹۲
سيده الهام حسني سامره مطالعه تطبيقي توقيف داده هاي رايانه اي و سامانه هاي مخابراتي در حقوق ايران و فرانسه ۱۳۹۲
احد حصبائي بررسي حمايت کيفري از شهود با نگاهي تطبيقي بر قانون ايران و امريکا ۱۳۹۱
سيدمهرداد هوشيارحسيني نقش پليس در پيشگيري از جرايم سايبري ۱۳۹۱
حسين رمزدان مسوليت کيفري اشخاص داراي نقيصه عقلي ۱۳۹۱
محمد رستگارده بيدي ساز و كارهاي حقوقي جلب همكاري مرتكبين جرايم اقتصادي ۱۳۹۱
مژگان عظيميان خصوصي سازي امورزندانها ۱۳۹۱
فرانک ناظميان تفتيش و بازرسي پليسي ۱۳۹۱
سيده رضيه طبيب لقماني تأثير جنسيت مجرم در مجازات و نحوة اجراي آن ۱۳۹۱
حسين کريمي جعفراباد تدابير پشگيري از فساد در سيستم بانکي ۱۳۹۱
زهرا مشکين قلم علت شناسي اعمال منافي عفت زنان (مطالعه موردي زندان شيراز در سال هاي ۱۳۹۰-۱۳۸۵) ۱۳۹۱
سيد محسن عبدلي سيستم آحاله مجازات ۱۳۹۱
محمود ملک زاده مطالعه ي تطبيقي دام گستري در حقوق ايران و آمريکا ۱۳۹۱
مهدي قاسمي خواه دسترسي غيرمجازدر فضاي سايبر ۱۳۹۱
رضوان نگهداري علت شناسي بزهکاري اطفال ونوجوانان(مطالعه موردي کانون اصلاح وتربيت شيراز سالهاي۱۳۸۵الي۱۳۹۰ ) ۱۳۹۱
ابوالفضل نجفي ازندرياني سنجش کارآمدي اقدامات پيشگيري از قاچاق در استان سيستان و بلوچستان ۱۳۹۱
حسين ذوالقدر روشهاي پيشگيري وضعي از تصرف عدواني اراضي ملي :مطالعه موردي استان فارس ۱۳۹۱
احمد بورياباف حمايت دادستان از حقوق متهم ۱۳۹۱
ابراهيم ابراهيمي نقش مديريت شهري در پيشگيري از جرم ۱۳۹۱
فرشاد ابراهيمي هتك حيثيت افراد از طريق افشاي سر در محيط مجازي ۱۳۹۱
رادا اسدپور پيرانفر بررسي جرم دستکاري بازار اوراق بهادار در ايران ترکيه و فرانسه ۱۳۹۱
سعادت سلاجقه رويكردپيشگيري از جرم در قوانين امور گمركي با تاكيد بر لايحه جديد امور گمركي ۱۳۹۱
سولماز فضل الهي حقوق اطفال در معرض خطر ۱۳۹۰
مجيد شاهيني مطالعه تطبيقي مراکز پس از خروج از زندان در ايران و هند ۱۳۹۰
ضحي غلامي دنياني نقش و جايگاه پليس خصوصي (مطالعه تطبيقي در ايران و امارات) ۱۳۹۰
زهرا وهبي سياست جنايي ايران و انگلستان در مورد مواد روانگردان ۱۳۹۰
علي سرمدي واله سياست جنايي در قانون برنامه پنجم توسعه ۱۳۹۰
عبداله ايزدي مطالعه تطبيقي راهبردهاي اصلاح و درمان ايران و كانادا ۱۳۹۰
سيد مجتبي حسيني سياست جنايي قانون گذار در قانون بيمه اجباري شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ ۱۳۹۰
فاطمه رحيم پناه مهرآبادي نقش پليس قضايي در ارتقاي کيفي فرايند دادرسي کيفري ۱۳۹۰
اميرحسين معمارزاده كلاهبرداري در فضاي سايبر ۱۳۹۰
فاطمه آل محمد سياست جنايي ايران در قبال جرايم رايانه اي ۱۳۹۰
سلمان کوناني اصلاح ودرمان مجرمين در عصر مديريت ريسک جرم ۱۳۸۹
محمد مجنوني گنکي بررسي جرم بدعت در دين ۱۳۸۹
محمد رحيمي سکه رواني پيشگيري غير¬کيفري از جرايم در فضاي سايبر ۱۳۸۹
امين احمدي بررسي استقلال قاضي در پرتو سند بنگلور ۰
ارزو بني هاشمي پيشگيري از جرايم جنسي عليه كودكان و نوجوانان در لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان ۰
سعيد رهسپار ارزيابي کارآمدي مراکز ترک اعتياد ۰
صمد بلاغي اينالو شروع به جرم در قانون مجازات ۹۰ ۰
ايمان ملکي رسيدگي شعب تعزيرات حکومتي در پرتو اصول دادرسي عادلانه ۰
علي گل اذر تحليل حقوقي جايگزين هاي حبس درقانون مجازات اسلامي۱۳۹۰ ۰
قاسم روستا پيشگيري اجتماعي در قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد ۰
اکبر اميني زاده تحليل حقوقي پالايش (فيلترينگ) در فضاي مجازي ۰
سيدرضا رضايي ناصراباد وظايف و اختيارات قاضي اجراي احکام در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ ۰
مهران سيفي بوشهري سياست جنائي ايران در قبال بزهکاران زير ۱۸ سال ۰
نرگس خاتون دهدشت رو پيشگيري وضعي بر فضاهاي شهري.مطاله موردي شهر بهبهان ۰
مجيد فروزان تحليل حقوقي ارجاع جرائم قابل گذشت به شوراي حل اختلاف با تأکيد بر بخشنامه رئيس قوه قضائيه مصوب ۱۳۹۸ ۰
سمینارویژه ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
فريده محمدي رويکرد جرم شناختي قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ ۱۳۹۹
محمدحسين شيرين فشان پيشگيري از بزه ديدگي در اماکن مذهبي ( مطالعه موردي حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) ) ۱۳۹۹
تهمينه احمدي اسلام لو مسووليت کيفري نگهداري سگ هاي خانگي ۱۳۹۹
سيده فاطمه پورمقدس رويکردجرم شناختي به قانون پيشگيري ومقابله با تقلب در تهيه آثار علمي ۱۳۹۸
حميد شجاعي مباني و آثار جرم شناختي تصويب ماده ۴۵ الحاقي قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۹۸
سيمين صاحب نسق پيشگيري از خشونت در زندان ۱۳۹۷
فرزاد اسکندري نقش شفافيت در پيشگيري از فساد در حکومت علوي ۱۳۹۷
عباس شريعتي بررسي مجازات اشد در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ ۱۳۹۶
عليرضا رحمتي عدول از کيفرخواست ۱۳۹۵
زهرا زماني نقش مرجع ملي و نهاد هماهنگي كنوانسيون مريدا در پيشگيري از فساد ۱۳۹۵
صدراله الهياري قرغاني جرايم در حکم اختلاس در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۵
شريعت خنشا رويکرد جرم شناختي به وظايف و اختيارات دادستان کل در قانون ايين دادرسي کيفري ۹۲ ۱۳۹۵
علي مبشري حمل ونگهداري و قاچاق ارز ۱۳۹۵
مريم عسکري رسيدگي بدون کيفرخواست در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۳ ۱۳۹۵
بهاره بهادري نقش سازمان هاي مردم نهاد درپيشگيري از جرايم اقتصادي با تکيه برقانون ارتقا سلامت ۱۳۹۵
فاطمه کريمي حمايت از گزارشگران فساد ۱۳۹۵
حافظ محمدي نحوه تخفيف مجازات در موارد تعدد جرم در قانون مجازات اسلامي ۹۲ ۱۳۹۴
الهام يگانه بخش آزادي تحت نظارت سامانه هاي الکترونيکي ۱۳۹۴
عبداله اسلامي فر نقش مديران دولتي در پيشگيري از فساد مالي ۱۳۹۴
ساسان رعنايي بسترهاي جرم زاي گشايش اعتبارات اسنادي ۱۳۹۴
زينب السادات علوي معين تحليل شاخص هاي سازمان شفافيت بين الملل در سنجش فساد ۱۳۹۳
مهرزاد هنرمندسروستاني ماهيت مجازاتهاي تکميلي در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ ۱۳۹۳
فرحناز آسوار جبران خسارت بزه ديدگان جرايم عليه بشريت. ۱۳۹۳
سيده فردوس فاطمي زمينه هاي جرمزايي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها ۱۳۹۳
فاطمه يزداني خوراسگاني تحولات اقدامات تاميني تربيتي با تاکيد بر لايحه مجازات اسلامي ۹۱ ۱۳۹۳
مسعود معاذاللهي انعکاس ويژ گيهاي شخصيتي بزهکار در اراء دادگاه ها ۱۳۹۳
محمد صالحي تحليل جرم شناختي تنبيهات اداري نسبت به تخلفات کارشناسان رسمي ۱۳۹۲
فاطمه منصوري قيري تاثير تحريم هاي غرب عليه ايران در جرايم اقتصادي ۱۳۹۲
مهدي حجتي جنبه هاي کيفري انتقال مال مرهونه ۱۳۹۲
هادي مسيح زاده نقش قاضي اجراي احکام در کاهش جمعيت کيفري زندانيان ۰
حميد حيدري ۰
محبوبه جعفرپورسميرمي تشهير در قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲ ۰
مجتبي جعفرپور فعاليت روزمره و پيشگيري انتظامي از جرم ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (142)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
کيوان غني حمايت کيفري بين المللي از ميراث فرهنگي با تاکيد بر اساسنامه ديوان کيفري بين المللي ۱۳۹۹
علي نجيبيان وحدت يا دوگانگي نظام جزايي: مطالعه تطبيقي فقه اماميه، حقوق ايران و فرانسه ۱۳۹۹
هاجر سپهوند سياست جنايي حاکم بر اراضي مشمول انفال در حقوق ايران ۰
سيامک زارعي کردشولي سياست جنايي ايران در قبال بيوتروريسم کشاورزي ۰
طلعت جمالي «امکان سنجي توسعه اختيارات قضايي ضابطين دادگستري در حقوق کيفري ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق انگليس» ۰
فاطمه برومند نقش ماهيت و ويژگي هاي جرايم مالي در کيفرگذاري( مطالعه تطبيقي حقوق ايران و آمريکا) ۰
اميد سلطاني علي اباد بررسي تطبيقي سياست جنايي قضايي جمهوري اسلامي ايران و آمريکا در قبال تخلفات قضات ۰
زهرا داستان سياست جنايي مشارکتي در پيشگيري از فساد اداري در ايران ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
ليلا بابائي خانکهداني سياست جنايي حاکم بر قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۱۳۹۷ ۱۳۹۹
رضا بزرگ منش استقلال قضايي داديار در دادرسي کيفري ايران ۱۳۹۹
فرهاد جنگجو شرمسار سازي و نقش آن در پيشگيري از جرم در آموزه هاي ديني ۱۳۹۹
عليرضا قاسمي پناه شفافيت دارايي مقامات دولتي در سياست جنايي ايران ۱۳۹۹
فاطمه ساجدي فر جلوه هاي دوگانگي نظام جزايي در حقوق ايران ۱۳۹۸
اسماعيل نام آورساراني تحليل جرم شناختي تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غيرمجاز آسيب رسان به سلامت ۱۳۹۸
نرگس عباسپورکازروني امکان سنجي صلاحيت ديوان بين الملل کيفري در رسيدگي به جرائم زيست محيطي تحت عنوان جرائم عليه بشريت ۱۳۹۸
مجتبي دهقان عدم وصول درآمدهاي دولتي و موسسات عمومي در حقوق کيفري ايران ۱۳۹۷
سيدحميد موسوي نسبت ماهيت جامعه ي مدرن و مفهوم جرم در انديشه ي دورکيم و دلالت هاي آن در حقوق کيفري ايران ۱۳۹۷
مهتاب اميريان تحليل کيفرشناسي حبس ابد ۱۳۹۷
جاويد ريحاني امکان تحقق جرم معاونت با ترک فعل ۱۳۹۷
محسن نوح پيشه سياست جنايي حاکم بر صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح (دادگاه هاي نظامي) ۱۳۹۷
مصطفي وصالي رسيدگي در حدود کيفرخواست ۱۳۹۷
ناصر ايرانمنش دفاع به ناحق وکيل دادگستري در حقوق کيفري ايران ۱۳۹۶
صادق مرادي کهواده تعديات ماموران دولت بر حقوق و ازاديهاي شهروندان از منظر حقوق عمومي ۱۳۹۵
سيد داود هاشمي بررسي اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها در حقوق ايران و افغانستان ۱۳۹۵
سيدمحمدرضا ساداتي تعدد نتيجه در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ ۱۳۹۵
کورش مهربان جهرمي حدود اختيارات و صلاحيت بازپرس در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۳ ۱۳۹۵
فرشته کريمي صلاحيت مجلس شوراي اسلامي در تقنين کيفري ۱۳۹۴
الهام قائدرحمتي قاچاق سازمان يافته و حرفه اي کالا وارز ۱۳۹۴
الهام تقيان تحولات مجازات معاون با تآکيدبرقانون مجازات ۱۳۹۲ ۱۳۹۴
جهانپور بادپا قرارهاي نهايي غيابي ۱۳۹۴
مهديه عامري اختيارابادي تشکيل پرونده شخصيت در قانون جديدآيين دادرسي کيفري ۱۳۹۴
بهار رجبي نصرآباد تحليل حقوقي-جرم شناختي هزينه کرد بودجه درغير محل خود ۱۳۹۳
الهام صفري رنجبر نقش پليس در پيشگيري از تکرار جرم ۱۳۹۳
پريوش دهقان نيک نقش شاکي در اجراي احکام جزائي ۱۳۹۳
سيدرسول کشاورز وظايف و اختيارات کميسيون عفو و تخفيف و تبديل مجازات در خصوص محکومان جرايم مواد مخدري ۱۳۹۳
الهام شهبازي ارتکاب جرم درحال خواب ۱۳۹۳
ميلاد رزمجوئي تحليل حقوقي،جرم شناختي انتشار حکم محکوميت. ۱۳۹۳
فرشته السادات عبدشريفي نژاد جرايم قابل گذشت در قانون ۱۳۹۲ ۱۳۹۳
محمدناصر برجي مباني جواز ورود به حريم خصوصي و فرايند اجراي ان در دادرسي كيفري ايران و امريكا ۱۳۹۳
علي منصورآبادي سرقت رايانه اي ۱۳۹۳
سيف اله حاجتي جرم انگاري حمل و نگهداري سلاح سرد ۱۳۹۳
يعقوب حساني محدوديت هاي ميانجي گري در دعاوي جزايي ۱۳۹۳
فرزاد تنهايي ماهيت اختيار و جايگا ه آن در حقوق کيفري ۱۳۹۳
شراره پويان انتقال محکومين در حقوق ايران و حقوق بين الملل ۱۳۹۳
مرضيه پورعلي دوگاهه توافق بر كيفر ۱۳۹۳
فرهنگ حسام مصالحه در قصاص ۱۳۹۳
راضيه بانشي طبقه بندي مجازات ها به اعتبار اهداف آنها ۱۳۹۳
فاطمه عليزاده بزهکاران اتفاقي ۱۳۹۳
سکينه شعله سعدي بهره كشي از كودكان ۱۳۹۳
سيد پيمان محمدي اخلال در سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي ۱۳۹۳
سيدعلي هاشمي سنجش عادلانه بودن کيفر از منظر محکومين ( مطالعه موردي محکومين دادگاه هاي شيراز سالهاي ۹۰-۸۵ ۱۳۹۳
مجيد حسين آبادي سوء استفاده از وظايف و موقعيت شغلي کارکنان ( دولت) در حقوق کيفري ايران و کنوانسيون مريدا ۱۳۹۲
الهام رحيمي مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ ۱۳۹۲
حسين صبوري ميانجيگري در لايحه جديد آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲
حسين عباسي دادرسي اطفال بزه ديده درلايحه حمايت از کودکان و نوجوانان ۱۳۹۲
وهاب عاليشوندي پيشگيري وضعي از جرائم مجريان و ناظران انتخابات ۱۳۹۲
مسعود حلوايي پور خودداري از كمك به مصدومين ۱۳۹۲
سعيد زارع خورميزي مباني حقوقي مجازاتهاي جرايم مواد مخدر ۱۳۹۲
محسن اکبري تزنگي اعاده حيثيت در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۰ ۱۳۹۲
نسترن رودبار توبه در حقوق کيفري ايران ۱۳۹۲
مهرنوش داودي مسئوليت کيفري دولت ها ۱۳۹۲
جواد مصلحي حمايت کيفري از بزه ديدگان شيميايي جنگ تحميلي ۱۳۹۲
سعيده پيرواني جايگاه اقدامات تأميني و تربيتي در فقه جزايي ۱۳۹۲
مريم کشميري سرقت هويت در فضاي سايبر (مطالعه تطبيقي حقوق ايران و کانادا ) ۱۳۹۲
مهرداد تهمتن جايگاه دادستاني کل کشور در تاييد و نقض احکام جرائم مواد مخدر ۱۳۹۲
رحيم همتي رويکرد کيفري قانونگذار ايران به جرايم اقتصادي در قانون جديد مجازات اسلامي مصوب۱۳۹۲ ۱۳۹۲
آزاده کشاورز پليس ويژه اطفال و نوجوان در لايحه آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲
مهدي قرباني پيشگيري رشد مدار در آموزه هاي تربيتي اسلام ۱۳۹۲
فرهاد قاسمي کيفر زدايي در جرايم حق الناس ۱۳۹۲
مصطفي فريدوني قصد تبعي در حقوق جزا ۱۳۹۲
عبداله جوينده مباني كيفر شناختي جزاي نقدي در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲
داريوش سينائيان حسن نقش پليس در معاضدت قضايي در مبارزه با فساد ۱۳۹۲
مهرنوش مهدوي شهري اختفاي اموال ناشي از جرم ۱۳۹۲
مريم محسن پور جرم انگاري اختلاس در بخش خصوصي ۱۳۹۲
قدرت الله نوفلاح ارتشاء در بخش خصوصي ۱۳۹۲
محمدحسن براتي الزامات جمهوري اسلامي ايران ناشي از الحاق به کنوانسيون جهاني دوپينگ در قلمرو سياست جنايي ۱۳۹۱
صادق قادري تحليل حقوقي جرم شناختي مجازات تبعي ۱۳۹۱
علي فرهادي پور وجوه تشابه وتمايز سرقت مسلحانه و قطع الطريق ۱۳۹۱
بهاره باسفهرجاني جاسوسي در فضاي مجازي ۱۳۹۱
عقيق فروهر سيستم مجازات هاي نامعين ۱۳۹۱
سارا کياني بررسي جرم شناختي سياست بزه پوشي ۱۳۹۱
ارش غريبي معاونت در جنايات جنگي؛ مطالعه موردي جنگ عراق عليه ايران ۱۳۹۱
شاهرخ معظمي مطالعه تطبيقي اختيارات قاضي در تعيين مجازات در ايران و آمريکا ۱۳۹۱
سامان سعيدي مطالعه تطبيقي جرم قاچاق کالا (گمرکي) در حقوق کيفري جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده آمريکا ۱۳۹۱
زهرا قاضي اردکاني تعليق تعقيب در لايحه جديد قانون ايين دادرسي کيفري با مطالعه تطبيقي حقوق آمريکا ۱۳۹۱
محمود کفاش موجبات تکرار جرم از ديدگاه وکلاي دادگستري خراسان ۱۳۹۱
راضيه مرادي بررسي جرمشناختي خطاي پزشکي در استان کرمان(مطالعه موردي پرونده هاي ارجاعي به نظام پزشکي کرمان طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۵) ۱۳۹۱
همت امرائي تاديب و نگاهداري مجانين در حقوق کيفري ايران ۱۳۹۱
رضا شعباني اعتبار گزارش ضابطين دادگستري در رسيدگي هاي كيفري ۱۳۹۱
طيبه فعال عراقي نژاد ماهيت جرم ۱۳۹۱
زهرا بهشتي اعمال نفوذ در حقوق ايران و کنوانسيون مريدا ۱۳۹۱
ولي اله رستمي ساز و کارهاي جبران خسارت ناشي از ايّام بازداشت غير قانوني با تأکيد بر لايحه قانون آيين دادرسي کيفري پيشنهادي در قوّه قضاييّه ۱۳۹۱
فرهاد طهماسبي سياست جنايي مقنن در اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹ ۱۳۹۱
رحيم حقيقي محدوديت هاي پيشگيري وضعي از جرم در اسلام ۱۳۹۱
عبدالکريم ايزدي بغي ۱۳۹۱
غزال ابراهيمي مقدم حقوق اطفال بزه ديده در فرآيند دادرسي ۱۳۹۱
مصطفي خاني مقدم طبقه بندي بزهكاران در حقوق جزاي اسلام ۱۳۹۱
خليل فيلوندي نوآوري هاي لايحه جديد آيين دادرسي کيفري در خصوص بازداشت موقت ۱۳۹۱
پريسا حاجي زاده مسووليت كيفري ارايه دهندگان خدمات اينترنتي (رسا)در فضاي سايبر،مطالعه تطبيقي(ايالات متحده و ايران) ۱۳۹۱
رضا رحيميان رويکرد لايحه آيين دادرسي کيفري به حقوق بزه ديده در تحقيقات مقدماتي ۱۳۹۱
اميرحامد ضيايي دزدي دريايي ۱۳۹۱
امين قويدل جعفري بررسي رويكرد عدالت ترميمي در لايحه جديد قانون ايين دادرسي كيفري ۱۳۹۱
روزيتا ابراهيمي زاده حسيني سياست كيفري ايران در قبال جرم پولشويي با نگاهي به اسناد بين المللي ۱۳۹۱
احمد خشت زر نسبت عمليات بانکي و جرم ربا ۱۳۹۱
فاطمه باقري حدود انطباق قوانين مبارزه با پولشويي با کنوانسيون مريدا ۱۳۹۱
سيد مسعود شاه رو بندي رزيابي کارکرد شوراهاي حل اختلاف کيفري در شهر شيراز از ابتداي سال ۱۳۸۷ تا پايان سال ۱۳۸۹ ۱۳۹۰
سيدعبدالرحمن حمزوي سياست جنايي ايران درقبال محيط زيست آبي ۱۳۹۰
محمد احمدزاده قاچاق کالاي غير گمرکي ۱۳۹۰
محمدحسين طاهري مجازات هاي بدني و كرامت انساني ۱۳۹۰
ارسلان زارعي رويکرد لايحه جديد قانون آيين دادرسي کيفري در زمينه اطاله دادرسي ۱۳۹۰
حسين فرهمند اصول حاکم بر تحصيل دليل در اساسنامه ديوان کيفري بين المللي ۱۳۹۰
ايوب نوروزي فرقه بهائيت از ديدگاه حقوق جزا ۱۳۹۰
حسن قايد جعل رايانه اي در حقوق ايران ۱۳۹۰
مرضيه بختيارنصرآبادي مباني حق اعتراض دادستان ۱۳۹۰
علي اکبر مظفري رشا و ارتشا مقامات دولتي در کنوانسيون مريدا و مطالعه تطبيقي آن با حقوق ايران ۱۳۹۰
حسين جلالي سياست جنايي ايران در قلمرو اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي ۱۳۹۰
محسن عباس تاش سياست جنايي ايران در قلمرو منابع آب ۱۳۹۰
اميد سبيلي صورت هاي حبس در حقوق جزاي اسلام ۱۳۹۰
نويد بديعي حمايت کيفري از حيوانات در حقوق اسلام ، ايران و آمريکا ۱۳۹۰
داريوش جلالي پور : بکارگيري سلاح عليه متهم و مجرم فراري ۱۳۹۰
کورش حسيني مسووليت کيفري توليدکنندگان محصولات صنعتي ۱۳۹۰
حسين داودي نقش وكيل مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتي در حقوق كيفري ايران ۱۳۹۰
حبيب الله پيشوا ماهيت رفتار مجرمانه اطفال ۱۳۹۰
احسان کاوياني حدود اعتبار احكام كيفري خارجي در ايران ۱۳۹۰
احد فلاحي فردي کردن واکنشها در لايحه مجازات اسلامي ۱۳۹۰
عباس چراغي جايگاه مصادره در حقوق كيفري ايران ۱۳۹۰
سعيد قائدي ضابطه و نحوه حصول علم قاضي در امور کيفري ۱۳۹۰
آمنه زارع مريم آبادي نقش بزه ديده در بزه ۱۳۹۰
مصطفي فصاحت نقش پليس در فراينددادرسي عادلانه ۱۳۸۹
کمال کمانگر مباني حقوق بشري لغو مجازات اعدام ۱۳۸۹
سعيده رضايتي مصونيت مقامات عالي رتبه دولت¬ها از تعقيب کيفري بين المللي ۱۳۸۹
پويا محمودي بازداشت غير قانوني ناشي از قرارهاي تأمين کيفري ۱۳۸۹
عبدالرضا رضايي بررسي مباني جرم انگاري جرايم مانع ۱۳۸۹
مهدي ميرسليماني سياست کيفري ايران در حمايت از مالکيت معنوي ۱۳۸۹
محمدهادي نادري نقش اراده در شکل گيري جرم و مسئوليت كيفري ۱۳۸۸
ابوذر صفري اصل صلاحيت شخصي مبتني برتابعييت مجني علبه ۰
فريدون خوبياري موارد امكان قضازدايي در حقوق كيفري ۰
نوراله باقري فر اكتشاف غيرقانوني آثارتاريخي ۰
کبري صادقي ده صحرايي سازو کارهاي پيشگيري از جرايم و تخلفات دادرسان ۰
کيانوش شکوه تازه شروع به جرم در کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه فساد ۰
مصطفي بردبار کيفرزدايي در جنايات ۰
امير مَشّاق طلوعي مباني فقهي، حقوقي و جامعه شناختي جرم‌انگاري ايجاد يا اشاعه‌ تنفر قوميتي در حقوق کيفري ايران (مطالعه تطبيقي با حقوق کيفري آلمان و کانادا) ۰