۱۳۹۹/۰۸/۰۷
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : علي
نام خانوادگي : رضايي
سال تولد : 1362
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : PHD
سال استخدام : 1392
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : حقوق خصوصي
دانشکده : حقوق وعلوم سياسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : ali62rezaee@gmail.com

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري تخصصي
رشته حقوق خصوصي
دانشگاه شهيد بهشتي ()
سال 1386 تا 1391 جنبه هاي حقوقي تامين مالي پروژه در تجارت بين الملل
کارشناسي ارشد
رشته حقوق خصوصي
دانشگاه شهيد بهشتي ()
سال 1384 تا 1386 بررسي عهدنامه 2005 آنسيترال درباره استفاده از ارتباطات الکترونيکي در قراردادهاي بين المللي
کارشناسي
رشته حقوق
دانشگاه شيراز ()
سال 1380 تا 1383

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (33)
۱- رضايي ع، صالحي م (1399) قرار منع اقامه يا پيگيري دعوا صادره از ديوان‌هاي داوري در داوري تجاري بين‌المللي فصلنامه پژوهش حقوق خصوصي 30:67-94
۲- رضايي ع (1399) آزادي اراده طرفين درنظارت قضايي بر آراي داوري تجاري بين‌المللي مجله حقوقي بين المللي 62:307-334
۳- رضايي ع، سربازيان اسفند اباد م (1398) معيار ارزيابي نتايج حاصل از مطالعات و پژوهش‌هاي علمي در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني، داوري هاي سرمايه گذاري و مقررات داوري ايران مطالعات حقوقي 11:127-163
۴- رضايي ع، اميري م (1397) تبيين معيار ارزيابي رکن حل‌ و فصل اختلاف سازمان تجارت جهاني دانشنامه حقوق اقتصادي 14:69-99
۵- رضايي ع (1397) حضانت فرزند بالغ فصلنامه راي 14:103-112
۶- رضايي ع (1397) ضمانت اجراهاي مالي در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني حقوق تطبيقي 109:47-70
۷- رضايي ع (1397) تحليل قواعد شفافيت آنسيترال در داوري سرمايه گذاري مجله حقوقي بين المللي 58:239-272
۸- رضايي ع (1397) تحليل معيار مدت زمان متعارف در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني فصلنامه پژوهش حقوق خصوصي 23:65-93
۹- رضايي ع (1396) زمان وقوع معامله در حراج (مطالعه تطبيقي در فقه اماميه، حقوق ايران و غرب) دانش حقوق ماليه 1:49-74
۱۰- رضايي ع (1396) مباني مسئوليت شرکت مادر در قبال شرکت تابعه (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس) پژوهش هاي حقوق تطبيقي 21:37-74
۱۱- رضايي ع، اميري م (1396) انتقال موافقتنامه داوري مطالعات حقوقي 25:98-128
۱۲- رضايي ع (1396) تبيين شرط تواناسازي در سازمان تجارت جهاني مطالعات حقوق خصوصي 47:451-469
۱۳- رضايي ع (1396) حقوق و تعهدات کشورها در بهره برداري از انرژي هاي تجديدپذير دريايي فصلنامه پژوهش حقوق عمومي 54:442-465
۱۴- رضايي ع (1396) حل و فصل اختلافات در ساختار تامين مالي پروژه با تاکيد بر يکپارچگي قراردادي مطالعات حقوق انرژي 1:1-28
۱۵- رضايي ع (1396) اصول مسئوليت مدني اروپايي (PETL) و مقايسه آن با حقوق ايران مجله علمي تخصصي کانون وکلاي منطقه فارس 12:7-40
۱۶- رضايي ع (1396) مسئوليت شرکت مادر در قبال شرکت تابعه (مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه، بلژيک و ايران) مطالعات حقوق تطبيقي 8:151-177
۱۷- رضايي ع (1396) ارزيابي شيوه شناسايي و تشخيص کشورهاي در حال توسعه در سازمان تجارت جهاني بررسي هاي بازرگاني 77:40-54
۱۸- رضايي ع (1395) مطالعه تطبيقي داوري پذيري اختلافات راجع به مالکيت فکري تعالي حقوق 17:7-33
۱۹- رضايي ع (1395) جواز يا ممنوعيت باز کردن در و پنجره به ملک همسايه کانون 161:59-88
۲۰- رضايي ع، رهبري ا (1395) نحوه تحقق خطا و تمايز آن از اشتباه در محيط مجازي و اثر آن در انعقاد قراردادهاي الکترونيکي ديدگاههاي حقوق قضائي 70:1-33
۲۱- رضايي ع (1395) مسئله هزينه ها در داوري هاي تجاري بين المللي مطالعات حقوقي 3:19-49
۲۲- رضايي ع (1395) مفهوم محل تجارت در عهدنامه ارتباطات الکترونيکي آنسيترال بررسي هاي بازرگاني 70:71-86
۲۳- رضايي ع (1394) تاثير قوه قاهره بر مطالبه وجه التزام قراردادي فصلنامه راي (مطالعات آرايي قضايي) 13:67-80
۲۴- سربازيان اسفند اباد م، رضايي ع (1394) حل و فصل اختلافات اعتبارات اسنادي از طريق ارجاع به کارشناسي مطالعات حقوقي 7:109-140
۲۵- رضايي ع (1394) قانون مسئوليت حرفه اي سردفتران اسناد رسمي کانون 145:129-150
۲۶- رضايي ع (1393) بيمه ريسک در قراردادهاي تامين مالي پروژه نشريه گزارش موردي 25:1-80
۲۷- رضايي ع (1393) حقوق تجارت الکترونيکي ماهنامه تجارت الکترونيک و رايانه 75:33-36
۲۸- رضايي ع (1393) «گروه اروپايي حقوق مسئوليت مدني» و «اصول اروپايي حقوق مسئوليت مدني» ماهنامه کانون 138:125-147
۲۹- رضايي ع (1393) کنوانسيون قراردادهاي الکترونيکي، کنوانسيون بيع بين المللي کالا و منابع جديد حقوق تجارت الکترونيکي مجله حقوقي داور 9:267-318
۳۰- رضايي ع (1392) جنبه هاي حقوقي تامين مالي پروژه در تجارت بين الملل تحقيقات حقوقي 14:11-48
31- Talebahmadi H, Rezaee A, Sabet Sarvestani M (2019) FREEDOM OF CONTRACT AND ITS RESTRICTIONS ON ACCESS TO DRUG Survey Of Malaysian Law 16:2-16
32- Rezaee A (2017) COMPETENT DISPUTE SETTLEMENT AUTHORITIES IN IRAN’S CAPITAL MARKET Survey Of Malaysian Law 14:139-146
33- Rezaee A (2016) Project Finance in International Trade Law: Risk’s Perspective The Journal of Structured Finance 22:21-30

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-مرداني ن، رضايي ع، فرهمند ن "عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در صنعت نفت و گاز ايران " کنفرانس ملي حقوق و علوم سياسي (1396)
۲-رضايي ع "ضرورت پيش بيني شرط حل اختلافات از راههاي مسالمت آميز در قراردادها و نقش آن در ترويج فرهنگ، صلح، عفو و دوستي " همايش بين المللي نقش اديان در اخلاق صلح، عفو و دوستي (1396)
۳-رضايي ع، افتتاحي م "محدوديت هاي آزادي اراده طرفين در داوري تجاري بين المللي " سومين کنفرانس بين المللي حقوق و توسعه پايدار جامعه مدني (1395)
۴-رضايي ع، شمشيري ف "معيارها و گام هاي عملي در انتخاب داوران تجاري بين المللي " سومين کنفرانس بين المللي حقوق و توسعه پايدار جامعه مدني (1395)
۵-رضايي ع "نقدي بر عقود مضاربه بانکي با رويکرد فقهي - حقوقي " اولين کنفرانس بين المللي بورس، بانک و بيمه با رويکرد توسعه پايدار (1394)
۶-رضايي ع "استفاده از ساختار تامين مالي پروژه در طرح هاي زيرساختي عسلويه " همايش ملي خليج فارس، عسلويه و امنيت (1394)
۷-رضايي ع "ضرورت آشنائي با مفاهيم و اصول حقوق تجارت الکترونيکي در رسيدن به رشد و توسعه پايدار " حقوق و توسعه پايدار جامعه مدني (1394)
۸-رضايي ع "مفهوم محل تجارت در عهدنامه ارتباطات الکترونيکي آنسيترال " هشتمين همايش ملي و دومين همايش بين المللي تجارت و اقتصاد الکترونيکي (1393)
9-Rezaee A "Risk and Mitigations in Project Finance " Finance, Risk and Accounting Perspectives Conference (2014)

چاپ كتاب
۱-رضايي ع "حقوق تجارت الکترونيکي " چاپ دوم (1387) بنياد حقوقي ميزان تهران
۲-رضايي ع "حقوق تامين مالي در تجارت بين الملل " چاپ اول (1394) بنياد حقوقي ميزان تهران

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
حقوق مدني ۱
حقوق تجارت ۱
حقوق تجارت ۲
حقوق تجارت ۳
حقوق تجارت ۴ـورشكستگي وتصفيه
حقوق مدني ۲
ايين دادرسي مدني ۱
ايين دادرسي مدني ۲
ايين دادرسي مدني ۳
متون حقوقي ۱
متون حقوقي ۲
حقوق تجارت الكترونيكي
حقوق تجارت بين الملل
حقوق بيمه
حقوق تجارت ۲
حقوق تجارت ۳
حقوق تجارت ۴
متون حقوقي ۱(حقوق خصوصي)
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
متون حقوقي
متون حقوقي ۲
حقوق تجارت بين الملل
حقوق داوري تجاري بين الملل
دکتري تخصصي (Ph.D)
حقوق تجارت بين الملل
متون حقوقي پيشرفته
حقوق تجارت پيشرفته
كـارشناسي
حقوق تجارت
كليات حقوق
حقوق بازرگاني
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
متون حقوقي بزبان خارجي
حقوق مدني ۱
متون حقوقي بزبان خارجي ۱
متون حقوقي بزبان خارجي ۲
حقوق تجارت بين الملل
حقوق داوري تجاري بين الملل
دکتري تخصصي (Ph.D)
حقوق تجارت پيشرفته
متون حقوقي پيشرفته
حقوق تجارت بين الملل
حقوق تجارت پيشرفته
كـارشناسي
حقوق مدني۱
حقوق تجارت ۱
حقوق مدني ۳
حقوق مدني۴
متون حقوقي ۱
متون حقوقي ۲
حقوق مدني ۷
آيين دادرسي مدني ۲
حقوق مدني ۲
حقوق تجارت ۱
حقوق تجارت ۳
متون حقوقي ۲
حقوق تجارت ۴

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (24)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
حميد حميديان مسئوليت اجتماعي در حقوق تجارت و سرمايه گذاري بين المللي ۰
فاطمه عزيززاده ۰
مليحه عبدالرحيمي انتخاب ساز و کار موثر در حل و فصل اختلافات بين‌المللي بانکي با محوريت نظام بانکي ايران ۰
فرزاد روحبخش اسناد الکترونيک در دادرسي مدني ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
فاطمه نعيم چعبي ماهيت حقوقي و آثار تامين هزينه هاي داوري از سوي ثالث ۱۳۹۸
سمانه اکبري قصد التزام به توافق در حقوق ايران و انگليس ۱۳۹۸
جمال مرادي ماهيت حقوقي و قواعدحاکم بر سبدگرداني اوراق بهادار ۱۳۹۸
فروزان شمشيري : بررسي معيار ارزيابي رکن حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهاني ۱۳۹۷
بهنام کاظمي جنبه هاي حقوقي دسترسي آزاد به اطلاعات علمي (open access) و تأثير آن بر حقوق مولف ۱۳۹۷
نعمت اله کريمي شفافيت در داوري سرمايه گذاري با تاکيد بر اسناد شفافيت آنسيترال و جايگاه آن در حقوق ايران ۱۳۹۷
آرزو شباب تاثير فوت متعهد اصلي بر اسناد براتي ۱۳۹۷
زهرا عمادي نقش اراده طرفين در نظارت قضايي بر آراي داوري ۱۳۹۷
محمد مهدي سلطاني مارگاني نقش سند رسمي در قلمرو اعمال حقوقي ۱۳۹۶
مريم ارقمي نيا سقوط ولايت قهري ۱۳۹۶
مريم علي عسکري تمايزهاي حقوقي انواع پايان حيات ۱۳۹۶
مذکور صالحي قرار منع اقامه يا پيگيري دعوا در داوري تجاري بين المللي ۱۳۹۶
فاطمه اسدي پيري مسئوليت مدني مأموران ابلاغ ۱۳۹۶
قاسم کورس نيا مطالعه ي تطبيقي تنوع چک در حقوق ايران و فرانسه ۱۳۹۵
سارا منصورآبادي تامين مالي از طريق ليزينگ بين المللي با تاکيد بر کنوانسيون اوتاوا(۱۹۸۸) و قابليت الحاق ايران به آن ۱۳۹۵
فرهود هاشمي جنبه هاي حقوقي گارانتي ۱۳۹۵
نفيسه حق شناس اجراي اراي داوري سرمايه گذاري خارجي عليه دولت ۰
حانيه شريفي مطالعه جنبه هاي حقوقي تبليغات مقايسه اي در نطام هاي امريکا، اتحاديه اروپا و ايران ۰
مرضيه رئيسي جبران نوسان قيمت عوضين در انواع شيوه هاي انحلال قرارداد ۰
سحر نجات ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (33)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
فرزاد جاويدي السعدي کيفيت اجراي تعهد در قراردادهاي خدمات محور از منظر حقوق ايران، امريکا و اتحاديه اروپا ۰
پريا زرين تحليل اقتصادي رابطه حقوق رقابت و مصرف در حقوق ايران، اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريکا ۰
عرفان خسرواني يکسان سازي مقررات ناظر بر مبنا و حدود مسؤليت متصديان حمل و نقل در طرق مختلف حمل ۰
محمدحسين رزمجو اصل استيلاي طرفين بر دعواي مدني در حقوق ايران و اصول آيين دادرسي مدني فراملي ۰
محمد باقري چغايي افشاي دليل در دادرسي مدني ايران و آمريکا ۰
اميرحسين نقوي مسئوليت مدني ناشي از اعتماد در حقوق ايران و نظام کامن لاو ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
طاهره محمدي ضمانت اجراي نقض تعهدات در معاملات بورس اوراق بهادار ۱۳۹۹
فؤاد هاشم زاده جنبه هاي حقوقي آزمايش پزشکي روي بدن انسان ۱۳۹۸
شميم فرهمند شکايت از آراء محاکم در امور مدني خارج از مهلت قانوني ۱۳۹۷
علي رحمانيان نقش سازمان ها و نهاد هاي بين المللي در تضمين تجارت دريايي پايدار ۱۳۹۷
سپيده قدرتي مسئوليت مدني ناشي از توليد و عرضه اسباب بازي ۱۳۹۶
نازنين جمادي جبران خسارت ناشي از ضمان درک ۱۳۹۶
رويا فريدوني تاثير كنترل مالياتي بر جذب سرمايه گذاري خارجي در پرتو حقوق عمومي با نگاهي به حقوق ايران ۱۳۹۶
فائزه پوزاد مسئوليت شرکت مادر در قبال ورشکستگي شرکت هاي تابعه ۱۳۹۶
ناصر فرهمند ميزان دخالت دولت در اقتصاد و اثر آن بر جذب سرمايه گذاري خارجي با تأکيد بر سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ۱۳۹۶
مهديه استقلال تحليل اماره مديونيت و انتقال طلب در برات و حواله ۱۳۹۶
ندا کاظمي مسئوليت مدني بازرس در شرکت هاي سهامي ۱۳۹۶
محمد رحيمي عامل تشديد کننده خسارت و تأثير آن بر مسئوليت مدني در حقوق ايران وانگليس ۱۳۹۶
زهرا راستي اخذ تأمين در دادرسي مدني ۱۳۹۶
ليلا فرزانه ابعاد حقوقي شرکت هاي دانش بنيان دانشگاهي ۱۳۹۶
الهام احمدي مسئوليت مدني مشاور سرمايه گذاري در بازار اوراق بهادار ۱۳۹۶
مهسا نعمتي تغيير تعهد در حقوق ايران و فرانسه ۱۳۹۵
مريم افشين فرد مسئوليت مدني متصدي حمل و نقل هوايي در صورت تاخير ۱۳۹۵
الهام عبداللهي مسئوليت مدني جاني ناشي از محصول در حقوق اتحاديه اروپا و ايران ۱۳۹۵
سعيد کشاورزي سازوکارهاي حقوقي حمايت از پژوهش هاي علمي ۱۳۹۵
ايت هوشمندي مباني،سازمان و صلاحيت شوراي حل اختلاف در پرتو تحولات قانوني ۱۳۹۵
افسانه مختارنامه دادرسي الکترونيکي ۱۳۹۴
سيدرضا هاشمي عدم امکان مطالبه وجه ضمانت نامه هاي بانکي در حقوق تجارت بين الملل ۱۳۹۴
زهرا مددالهي اردکاني مقايسه اثر انتقالي در طرق شکايت از آراي حقوقي ۰
سعيد انصاري منش مفهوم عمليات بانکي و آثار حقوقي آن ۰
حميد نوروزي ماهيت حقوقي بازارگرداني و آثار آن در بازار اوراق بهادار ۰
فريما منذر اردکاني ضمانت اجرايي حقوقي چک با تاکيد بر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ ۰
اذر گلذاري اله ابادي مسئوليت مدني ناشي از اشتباه و تقلب در پرداخت هاي الکترونيکي ۰