۱۳۹۹/۰۸/۰۷
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : رضا
نام خانوادگي : بوستاني
سال تولد : 1352
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1384
مرتبه علمي : دانشيار
بخش : كامپيوتر
دانشکده : مهندسي برق و كامپيوتر
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : boostani@shirazu.ac.ir

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري تخصصي
رشته مهندسي پزشکي
دانشگاه صنعتي اميرکبير (ايران)
سال 1378 تا 1384 بهبود يک سيستم واسطه کامپيوتري مغزي براي بيماران معلول و مصدوم نخاعي به منظور ارتباط با محيط اطرافشان
کارشناسي ارشد
رشته مهندسي پزشکي
صنعتي اميرکبير (پلي تکنيک تهران) (ايران)
سال 1376 تا 1378 ارزيابي اطلاعاتي ويژگيهاي سيگنال الکترومايوگرام به منظور کنترل دست مصنوعي
کارشناسي
رشته مهندسي الکترونيک
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1370 تا 1375 طراحي سيستم عامل يک سامانه 8086

افتخارات
۱-مقاله برگزيده در کنفرانس بين المللي PSRC در قسمت پردازش سيگنالهاي پزشکي (1390)
۲-جايزه بهترين مقاله برگزيده در پانزدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي پزشکي برگزار شده در دانشگاه صنعتي شريف (1387)
۳-پژوهشگر برگزيده دانشگاه شيراز (8 نفر برتر کل دانشگاه) و استان فارس (1389)
۴-نمره اول کنکور دکتري (بدون احتساب نمره زبان) در دانشگاه صنعتي اميرکبير (1378)

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (104)
۱- ثابتي م، بوستاني ر، مرادي ا (1398) تعيين اثر بازخورد بر منابع عصبي مولفه P300 مهندسي پزشكي زيستي :1-21
۲- حجتي طالمي ه، بوستاني ر (1391) ارائه روشي نوين براي امنيت ارسال پول الكترونيكي بر اساس امضاي كور و الگوريتم هاي رمزنگاري نامتقارن تحقيقات بازاريابي نوين 2:105-116
3- Sabeti M, Boostani R, Moradi E (2020) Event related potential (ERP) as a reliable biometric indicator: A comparative approach Array 6:100026-0
4- Tajali zadej H, Boostani R (2019) A Novel Stream Clustering Framework for Spam Detection in Twitter IEEE Transactions on Computational Social Systems 6:525-534
5- Sotoodeh M, Reza Moosavi M, Boostani R (2019) A structural based feature extraction for detecting the relation of hidden substructures in coral reef images Multimedia Tools and Applications 78:34513-34539
6- Sotoodeh M, Reza Moosavi M, Boostani R (2019) A novel adaptive LBP-based descriptor for color image retrieval Expert Systems with Applications 127:342-352
7- Kazemi , Boostani R (2018) Analysis of Scalability and Risks in Cloud Computing International Journal of Academic Research In Computer Engineering 2:24-33
8- Boostani R, Sabeti M (2018) Optimizing Brain Map for the Diagnosis of Schizophrenia International Journal of Biomedical Engineering and Technology 1:1-0
9- Boostani R, Sabeti M (2018) Multi-Channel ECG-Based Steganography Biomedical Engineering - Applications, Basis and Communications$biomedical engineering-applications basis communications 0:1850046-0
10- AliMardani F, Boostani R (2018) IMPROVEMENT OF THE PERFORMANCE OF FINGERPRINT VERIFICATION USING A COMBINATORIAL APPROACH Applications, Basis and Communications 30:1850019-0
11- AliMardani F, Choe J, Boostani R, Hwang H (2018) Classification of Bipolar Disorder and Schizophrenia Using Steady-State Visual Evoked Potential Based Features IEEE Access 6:40379-40388
12- AliMardani F, Boostani R (2018) DB-FFR: A Modified Feature Selection Algorithm to Improve Discrimination Rate Between Bipolar Mood Disorder (BMD) and Schizophrenic Patients Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Electrical Engineering 42:251-260
13- Shakoor M, Boostani R (2018) Radial mean local binary pattern for noisy texture classification Multimedia Tools and Applications :1-28
14- Karimzadeh F, Boostani R, Seraj E, Sameni R (2018) A Distributed Classification Procedure for Automatic Sleep Stage Scoring Based on Instantaneous Electroencephalogram Phase and Envelope Features IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering 26:362-370
15- Shakoor M, Boostani R (2018) A novel advanced local binary pattern for image-based coral reef classification Multimedia Tools and Applications 77:2561-2591
16- Sabeti M, Boostani R, Rastegar K (2018) How mental fatigue affects the neural sources of P300 component? Journal of Integrative Neuroscience 17:93-111
17- Sabeti M, Boostani R, Davoodi B (2018) Improved Particle Swarm Optimization to Estimate Bone Age IET Image Processing 12:179-187
18- Kazemi , Boostani R (2017) Comparison of two methods to identify English alphabets and numbers using image processing JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGY 7:1-8
19- Boostani R, Karimzadeh F, Nami M (2017) A comparative review on sleep stage classification methods in patients and healthy individuals Computer Methods and Programs in Biomedicine 140:77-91
20- Karimzadeh F, Nami M, Boostani R (2017) Sleep microstructure dynamics and neurocognitive performance in obstructive sleep apnea syndrome patients Journal of Integrative Neuroscience 16:127-142
21- Shakoor M, Boostani R (2017) Extended Mapping Local Binary Pattern Operator for Texture Classification International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence 31:1750019-0
22- Sabeti M, Boostani R (2017) Separation of P300 event-related potential using time varying time-lag blind source separation algorithm Computer Methods and Programs in Biomedicine 145:95-102
23- Farahi S, Zamani A, Razavipour F, Boostani R (2017) Earthquake hazard assessment in the Zagros Orogenic Belt of Iran using a fuzzy rule-based model Acta Geophysica 65:589-605
24- AliMardani F, Boostani R, Blankertz B (2017) Weighted spatial based geometric scheme as an efficient algorithm for analyzing single-trial EEGS to improve cue-based BCI classification Neural Networks 92:69-76
25- Rohani Sarvestani R, Boostani R (2017) FF-SKPCCA: Kernel probabilistic canonical correlation analysis Applied Intelligence 46:438-454
26- Noruzi R, Sabeti M, Boostani R (2017) A COMPREHENSIVE APPROACH TOWARD CLASSIFICATION AND PREDICTION OF VENTRICULAR TACHYCARDIA AND VENTRICULAR FIBRILLATION 29:1750039-0
27- Masaeli S, Fakhrahmad S, Boostani R, Tanoori B (2017) Proposing a Keyword Extraction Scheme based on Standard Deviation, Frequency and Conceptual Relation of the Words INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS 8:289-297
28- Zarrabi M, Parsaei H, Boostani R, Zare A, Dorfeshan Z, Zarrabi K, Kojuri J (2017) A SYSTEM FOR ACCURATELY PREDICTING THE RISK OF MYOCARDIAL INFARCTION USING PCG, ECG AND CLINICAL FEATURES 29:1750023-0
29- Sedighi Z, Boostani R (2017) Extracting Prior Knowledge from the Data Distribution to Migrate from Blind to Semi-Supervised Clustering Journal of AI and Data Mining 16:1-14
30- Parva E, Boostani R, Ghahramani Z, Paydar S (2017) The Necessity of Data Mining in Clinical Emergency Medicine; A Narrative Review of the Current Literatrue Bulletin of Emergency and Truma 5:90-95
31- Hafiz P, Nematollahi M, Boostani R, Namvar Jahromi B (2017) Predicting implantation outcome of in vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection using data mining techniques International Journal of Fertility & Sterility 11:46-59
32- Boostani R, Asadi dezzaki F, Mohammadi N (2017) Diagnosis of the OCD Patients using Drawing Features of the Bender Gestalt Shapes Journal of Medical Physics and Engineering 7:59-68
33- Boostani R, Sabeti M (2017) ?Can Evolutionary-Based Brain Map Use as a Complementary Diagnostic Tool with fMRI, CT and PET for Schizophrenic Patients Journal of Medical Physics and Engineering 7:169-180
34- Boostani R, AliMardani F, Blankertz B (2016) Presenting a Spatial-Geometric EEG Feature to Classify BMD and Schizophrenic Patients International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems 5:79-85
35- Moayedi F, Azimifar Z, Boostani R (2016) Human Action Recognition: Learning Sparse Basis Units from Trajectory Subspace Applied Artificial Intelligence 30:297-317
36- Kojuri J, Boostani R, Dehghan P, NOROOZIPOUR F, Saki N (2015) Prediction of acute myocardial infarction with artificial neural networks in patients with nondiagnostic electrocardiogram Journal of cardiovascular disease research 6:51-59
37- Moayedi F, Azimifar Z, Boostani R (2014) Structured Sparse Representation for Human Action Recognition Elsevier Journal of Neurocomputing 161:38-46
38- Razavipour F, Boostani R, Liaghat S, Afrasiabi S (2014) Comparative Application of Non-negative Decomposition Methods in Classifying Fatigue and Non-fatigue States Springer - Arabian Journal for Science and Engineering 39:7049-7058
39- Kazemi A, Boostani R, Sobhanmanesh F (2014) Audio visual speech source separation via improved context dependent association model Eurasip Journal on advances in signal processing 47:1-16
40- پروين نيا , ثابتي , Zolghadri Jahromi M, Boostani R (2014) classification of EEG- Signals using adaptive weighted distance nearest neighbor algorithm Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences 26:1-6
41- Ashjazadeh N, Boostani R, Ekhtiari H, Emamghoreishi M, Farrokhi M, Ghanizadeh A, Hadianfard H, Hatam G, Lotfi M, Mortazavi S, Mosavi M, Montakhab A, Nili M, Razkon A, Salehi S, Sodagar A, Setoodeh P (2014) Operationalizing Cognitive Science and Technologies’ Researchand Development; the “Brain and Cognition Study Group (BCSG)” Initiative from Shiraz, Iran Basic and Clinical Neuroscience 5:104-116
42- Kamali T, Boostani R, Parsaei H (2014) A Multi-Classifier Approach to MUAP Classification for Diagnosis of Neuromuscular Disorders IEEE Transaction on Neural Systems and Rehabilitatin Engineering 22:191-200
43- Rezaei M, Boostani R (2014) Using Genetic Algorithm to Enhance Nonnegative Matrix Factorization Initialization Expert System 31:213-219
44- Kamali T, Boostani R, Parsaei H (2013) A Hybrid Classifier for Characterizing Motor Unit Action Potentials in Diagnosing Neuromuscular Disorders Journal of Biomedical Physics and Engineering 3:145-154
45- Dehghani Nazhvani A, Boostani R, Afrasiabi S, سادات نژاد سيده (2013) Classification of ADHD and BMD patients using visual evoked potential Clinical Neurology and Neurosurgery 115:2329-2335
46- Kazemifar S, Boostani R (2013) An Efficient Adaptive Segmentation Algorithm on EEG Signals to Discriminate between Subjects with Epilepsy and Normal Control International Review on Computers and Software 8:256-261
47- کشاني , Azimifar Z, Tajeripour F, Boostani R (2013) Lung nodule segmentation and recognition using SVM classifier and active contour modeling: A complete intelligent system Elsevier Journal of Computers in Biology and Medicine 45:287-300
48- Elahi Z, Boostani R, Nasrabadi A (2013) Estimation of hypnosis susceptibility based on electroencephalogram signal features Scientia Iranica 20:730-737
49- Fattahi D, Nasihatkon S, Boostani R (2013) A general Framework to Estimate Spatial and Spatio-Spectral filters for EEG signal Classification Journal of Neurocomputing 119:165-174
50- پروين نيا , Sabeti M, Zolghadri Jahromi M, Boostani R (2013) Classification of EEG Signals Using Adaptive Weighted Distance Nearest Neighbor Algorithm Elsevier - Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences 26:1-6
51- Darvishi Padook M, Mansoori E, Boostani R (2012) A Two layer semi-supervised Clustering method for text retrieval International Journal of Computer Technology and Application 6:1971-1978
52- Boostani R, ريسمانچي , Khosravani A, Rashidi L, Kouchaki S, پيماني , حيدري , صبائيان , Bagheri Lankarani K (2012) Presenting a hybrid method in order to predict the2009 pandemic influenza A (H1N1 An International Journal of Advanced Computing 3:31-43
53- Azadehdel M, Parsaie M, Boostani R (2012) Combination of Beamforming and Synchronization Methods for Epileptic Source Localization, using Simulated EEG Signals Basic and Clinical Neuroscience 3:32-48
54- AliMardani F, Boostani R, Ghanizadeh A, رستگار (2012) Presenting a new search strategy to select synchronization values for classifying bipolar mood disorders from schizophrenic patients Engineering Applications of Artificial Intelligence 25:1462-1472
55- Sabeti M, Boostani R, Zoughi T (2012) Using genetic programming to select the informative EEG-based features to distinguish schizophrenic patients NEURAL NETWORK WORLD 12:3-20
56- بهروان , Tajeripour F, Azimifar Z, Boostani R (2012) Texton-Based Fabric Defect Detection and Recognition Iranian journal of electrical and computer engineering 10:1-13
57- Zoughi T, Boostani R, Deypir M (2011) A wavelet-based estimating depth of anesthesia Elsevier Journal of Engineering Applications of Artificial Intelligence 25:1313-1326
58- زارع , Boostani R, Zolghadri Jahromi M (2011) AIS-RCA: An Efficient Feature Reduction Method to Improve the Seizure Detection Rate Iranian Journal of Biomedical Engineering 3:195-208
59- Jarchi D, Boostani R, Taheri M, Sanaei S (2011) Seizure Source Localization using a Hybrid Second Order Blind Identification and Extended RPCL Algorithm Biomedical Signal Processing and Control 4:108-117
60- بهروان , Tajeripour F, Azimifar Z, Boostani R (2011) Texton-Based Fabric Defect Detection and Recognition* Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering 10:1-13
61- Rohani Sarvestani R, Sobhanmanesh F, Alizadeh zoj S, Boostani R (2011) lip processing and modeling based on spatial fuzzy clustering 2 International Journal of Fuzzy Systems 13:65-73
62- Deypir M, Boostani R, Zoughi T (2011) Ensemble Based Multi-Linear Discriminant Analysis with Boosting and Nearest Neighbor Scientia Iranica 19:654-661
63- Rohani Sarvestani R, Alizadeh zoj S, Sobhanmanesh F, Boostani R (2011) ,Lip Processing and Modeling based on Spatial Fuzzy Clustering in Color Images Springer - International Journal of Fuzzy Systems 31:65-74
64- Rezaei M, Boostani R, Rezaei M (2011) An efficient Initialization method for non-negative matrix factorization Journal of Applied Sciences 11:354-359
65- نعمتي , Boostani R, Davar Panah Jazi M, Hosseinzadeh Aghdam M, Basiri E (2011) Text-independent speaker verification using ant colony optimization-based selected features Expert Systems with Applications 38:620-630
66- Sabeti M, Katebi S, Boostani R, Walker Prize G (2011) A new approach for EEG signal classification of schizophrenic and control participants Expert Systems with Applications 38:2063-2071
67- سادات نژاد سيده , Boostani R, Ghanizadeh A (2011) Classification of BMD and ADHD patients using their EEG signals Expert Systems with Applications 38:1956-1963
68- Roopaei M, Boostani R, Rohani Sarvestani R, تقوي , Azimifar Z (2010) Chaotic-based reconstructed phase space features for detecting ventricular fibrillation* Elsevier Journal of Biomedical signal processing and control 5:318-327
69- Moayedi F, Azimifar Z, Boostani R, Katebi S (2010) Contourlet-Based Mammography Mass Classification Using the SVM Famil* Elsevier Journal of Computers in Biology and Medicine 40:373-383
70- Moayedi F, Boostani R, Kazemi A, Katebi S, Dashti E (2010) Subclass Fuzzy-SVM Classifier as an Efficient Method to Enhance The MASS Detection in Mammograms Iranian Journal of Fuzzy Systems 7:15-31
71- Zoughi T, Boostani R (2010) An efficient method Based on Non-Linear Time Frequency Analysis to Determine Depth of Anesthesia International Review of Electrical Engineering (IREE), 5:773-778
72- زارع , Zolghadri Jahromi M, Boostani R (2010) An Adaptive Distance Immune System Classifier Neural Network World 5:637-650
73- Boostani R, ده زنگي , جارچي , Zolghadri Jahromi M (2010) AN EFFICIENT PATTERN CLASSIFICATION Approach: Combination of Weighted LDA with Weighted Nearest Neighbor Neural Network World 5:1-15
74- سادات نژاد سيده , Boostani R, غني زاده (2010) Proposing an adaptive mutation to improve XCSF performance to classify ADHD and BMD patients Journal of Neural Engineering 7:1-13
75- Moayedi F, Azimifar Z, Boostani R, Katebi S (2010) Contourlet-based mammography mass classification using the SVM family Computers in Biology and Medicine 40:373-383
76- Nasihatkon S, Boostani R, Zolghadri Jahromi M (2009) An efficient hybrid linear and kernel CSP approach for EEG Feature Extraction* Elsevier Journal of Neurocomputing 73:432-437
77- جارچي , Boostani R, Taheri M, Sanei S (2009) Seizure source localization using a hybrid second order blind identification and extended rival penelized competetive learning Biomedical Signal Processing and Control 4:108-117
78- Sabeti M, Katebi S, Boostani R (2009) Entropy and complexity measures for EEG signal classification of schizophrenic Patients and control participants * Artificial Intelligence in Medicine 47:263-274
79- Boostani R, سادات نژاد سيده , Sabeti M (2009) An efficient classifier to diagnose of schizophrenia based on the EEG signals Expert Systems with Applications 36:6492-6499
80- Sabeti M, Katebi S, Boostani R (2009) Entropy and complexity measures for EEG signal classification of schizophrenic Artificial Intelligence in Medicine 47:263-274
81- Rohani Sarvestani R, Boostani R, Roopaei M (2009) VT and VF classification using trajectory analysis Nonlinear analysis, theory, methods and applications 71:55-61
82- Zamani A, Boostani R, Nedaei M (2009) Tectonic Zoning of Iran Based on Self-Organizing Map Journal of Applied Sciences 9:1-10
83- Nasihatkon S, Boostani R, Zolghadri Jahromi M (2009) An efficient hybrid linear and kernel CSP approach for EEG feature extraction Neurocomputing 73:432-437
84- Mansoori E, Zolghadri Jahromi M, Katebi S, Mohabbatkar H, Boostani R, Sadreddini M (2008) Generating Fuzzy Rules for Protein Classification* Iranian Journal of Fuzzy Systems 5:45-56
85- Mansoori E, Zolghadri Jahromi M, Katebi S, Mohabbatkar H, Boostani R, Sadreddini M (2008) Generating fuzzy rules for protein classification Iranian Journal of Fuzzy Systems 5:21-33
86- Sabeti M, Boostani R, Katebi S, Walker Prize G (2007) The selection of relevant features for EEG signal classification of schizophrenic patients Biomedical Signal Processing and Control 2:122-134
87- Boostani R, Graimann B, Moradi M, Pfurtscheller G (2007) A Comparison Approach Toward finding the best feature and classifier in cue-based BCI Medical & biological engineering & computing 45:403-412
88- Boostani R, Moradi M (2004) A New Approach in the BCI Research based on Fractal Dimension as Feature and Adaboost as Classifier Neural Enginering 1:212-217
89- Boostani R, Moradi M (2003) Evaluation of the forearm EMG signal features for the control of a prosthetic hand Physiological measurement 24:309-319
90- Tajali zadej H, Boostani R (1398) A Novel Clustering Framework for Stream Data Un nouveau cadre de classifications pour les données de flux Canadian Journal of Electrical and Computer Engineering 42:27-33
91- Sharifnia E, Boostani R (1398) Instance-Based Cost-Sensitive Boosting INTERNATIONAL JOURNAL OF PATTERN RECOGNITION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE 0:2050002-0
92- Kouchaki S, Boostani R, Razavipour F (1398) FATIGUE DETECTION USING THE STRENGTH OF DOMINANT EEG SOURCE: A BEAMFORMING APPROACH Biomedical Engineering - Applications, Basis and Communications$biomedical engineering-applications basis communications 30:1850023-0
93- Nezam T, Boostani R, Abootalebi V, Rastegar K (1398) A Novel Classification Strategy to Distinguish Five Levels of Pain using the EEG Signal Features IEEE Transactions on Affective Computing 0:1-1
94- Boostani R, Sabeti M, Omranian S, Kouchaki S (1398) ECG-Based Personal Identification Using Empirical Mode Decomposition and Hilbert Transform Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Electrical Engineering 0:0-0
95- Zamani A, Farahi S, Boostani R, Hassanisaadi H (1398) Geoenvironmental zoning evaluation and optimization Earth Science Informatics 8:583-593
96- Fattahi D, Boostani R (1391) An Iterative Spatio-Spectral Discriminant Scheme for EEG Classification Iranian Journal of Science and Technology. Transaction B 36:147-161
97- Afrasiabi S, Boostani R, Zand F, Razavipour F (1391) Introducing a Novel Index for Measuring Depth of Anesthesia based on Viusal Evoke Potential (VEP) Features Iranian Journal of Science and Technology. Transaction B 36:131-146
98- Taghavi M, Boostani R, Sabeti M, Taghavi M (1390) Usefulness of Approximate Entropy in the Diagnosis of Schizophrenia International Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 5:62-70
99- Zoughi T, Boostani R (1390) Proposing New Methods to Determine Depth of Anesthesia مجله کنترل 4:39-50
100- Zoughi T, Boostani R (1389) Presenting a Combinatorial Feature to Estimate Depth of Anesthesia International Journal of Signal Processing 6:88-94
101- Roopaei M, Boostani R, Rohani Sarvestani R, Taghavi A, Azimifar Z (1389) Chaotic based reconstructed phase space features for detecting ventricular fibrillation* Biomedical signal processing and control 5:318-327
102- Deypir M, Alizadeh zoj S, Zoughi T, Boostani R (1389) Boosting a multi-linear classifier with application to visual lip reading Expert Systems with Application 38:941-948
103- Boostani R (0) Presenting a Spatial-Geometric EEG Feature to Classify BMD and Schizophrenic Patients International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems 5:79-85
104- Boostani R, Katebi S (0) Selection of relevant Features for EEG Signal Classification f Schizophrenic Patients Biomedical Signal processing and control 2:122-0

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-کاظمي ا، بهمني م، بوستاني ر، همايوني ه "بررسي امنيت در اينترنت اشياء " 4th International Conference on Computer Science and Electronic Engineering (2016)
۲-کاظمي ا، بوستاني ر، همايوني ه، بازرگان لاري ک "اينترنت اشياء در شرکت ها و چالش هاي آن " 4th International Conference on Computer Science and Electronic Engineering (2016)
۳-عظيمي فر س، بوستاني ر، کاتبي س "تشخيص تومورهاي سرطان سينه بر اساس تبديل کانتورلت " 16th Iranian Conference on Electrical Engineering (2008)
۴-اشراقي ساماني ا، بوستاني ر "ترکيب ويژگي هاي موثر از تصاوير بافت سياهرگي انگشتان دست جهت افزايش نرخ احراز هويت افراد " اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و کامپيوتر (1395)
۵-صفوي س، بوستاني ر، رئيسيان م "طراحي سيستم هشدار دهنده مراقبت از راه دور با استفاده از شبکه سنسوري بي سيم " پنجمين کنفرانس فناوري اطلاعات ودانش (1392)
۶-اسدي دزکي ف، بوستاني ر "سيستم ترکيبي Fuzzy HMM براي تشخيص کمي بيماري وسواس اجباري " اولين کنفرانس بازشناسي الگو و تحليل تصوير ايران (1391)
۷-زربان ل، رضايي م، بوستاني ر "بهبود روش با VerTex Chain Code کد هافمن " MVIP 2010 (1389)
۸-مويدي ف، عظيمي فر س، کاتبي س، بوستاني ر، دشتي س "تشخيص تومورهاي سرطان سينه بر اساس تبديل کانتورلت-ZA " 16th Iranian conference of electrical engineering (1387)
۹-بوستاني ر، ذوالقدري جهرمي م "بهبود طبقه بندي کننده ي الهام گرفته شده از سيستم ايمني بدن به کمک AdaBoost " چهارمين کنفرانس ماشين بينايي و بردازش تصوير ايران (1385)
۱۰-بوستاني ر، معين م "مقايسه روشهايSVM و GMM ،HMM به منظور بررسي هويت گوينده " يازدهمين کنفرانس مهندسي برق (1382)
۱۱-مرادي م، بوستاني ر، پارسايي ح " ارزيابي روشهاي تصحيح خط مبناي (base line) سيگنال ECG " دهمين کنفرانس مهندسي پزشکي ايران (1380)
۱۲-بوستاني ر، زيارتي ک "طرح يک طبقه بندي خطي تکه اي ترتيبي و بهبود آن در راستاي تنظيم مناسب ابر صفحه هاي جداساز " دومين کنگره مشترک سيستم هاي فازي و هوشمند ايران (1378)
13-Afrasiabi S, Boostani R, Masnadi-Shirazi M "A Physiological-Inspired Classification Strategy to Classify Five Levels of Pain " 26th Iranian Conference on Biomedical Engineering (2019)
14-Ahmadi ganje M, Boostani R "A Fast Hybrid Feature Selection Method " IEEE 9th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE) (2019)
15-Darshi R, Khayatian A, Dehghani M, Boostani R "Modelling and Control of Paraplegic Subjects Walking Using Functional Electrical Stimulation " 10th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications 2019 (2019)
16-Hassanzadeh M, Boostani R, Farahi S "Using game theory to presenting a hybrid model of various predictions for earth quake prediction in Bandarabbas city " Second International Congress on Science & Engineering (2019)
17-Eshghan Malek M, Azimifar Z, Boostani R "Age-Based Human Face Image Retrieval Using Zernike Moments " AISP2017 (2017)
18-Javidan A, Boostani R "AGILE: Augmented GrId based cLustEring " IEEE-ICICM2017 (2017)
19-Eshghan Malek M, Azimifar Z, Boostani R "Facial Age Estimation using Zernike Moments and Multi-Layer Perceptron " IEEE-DSP2017 (2017)
20-Lashkari A, Boostani R "A Kalman-Based Instantaneous Frequency Estimation for Anesthetic Depth Measurement " IEEE-DSP2017 (2017)
21-Kazemi , Boostani R "Comparison of two methods to identify English alphabets and numbers using image processing " 4th International Conference on Computer Science and Electronic Engineering (2016)
22-AliMardani F, MALEKOOTIRAD N, Boostani R "An Efficient Approach to Enhance the Performance of Fingerprint Recognition " IET-ICDP-2016 (2016)
23-Mobaien A, Boostani R "ACSP: Adaptive CSP filter for BCI applications " IEEE 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) (2016)
24-Boostani R "Neural network methods to define sleep microstructure in patients with obstructive sleep apnea syndrome " 9th IBRO congress on neuroscience (2015)
25-Karimzadeh F, Seraj E, Boostani R, Torabi Nami M "Presenting Efficient Features for Automatic CAP Detection in Sleep EEG Signals " 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing (2015)
26-Lashkari A, Boostani R, Afrasiabi S "Estimation of the Anesthetic Depth based onInstantaneous Frequency of Electroencephalogram " 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing (2015)
27-Hadiyan T, Boostani R "Presenting Nonlinear Synchronous CommonSpatial Pattern for Cue-based BCI " 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing (2015)
28-Moayedi F, دشتي , Boostani R, Azimifar Z "Learning Sparse Shape Bases for Human Action Recognition-ZA " 23rd Iranian Conference on Electrical Engineering (2015)
29-AliMardani F, Boostani R, Taghavi M "Classification of BMD and Schizophrenic Patients Using Geometrical Analysis of Their EEG Signal Covariance " TSP 2015 (2015)
30-Salehi M, Nikkhah Amirabad Y, Boostani R "Predicting National Gas Consumption in Iran using a Hierarchical Combination of Neural Networks and Genetic Algorithms " Conference denmark (2014)
31-Mostaghim M, Boostani R "CVC: Chaotic Visual Cryptography to Enhance Steganography " IEEE 11th international ISC Conference on Information Security and Cryptography (ISCISC) (2014)
32-Ghodratnama S, Boostani R "An Efficient Strategy to Handle Complex Datasets Having Multimodal Distribution " ISCS 2014 (2014)
33-Rezaei M, Boostani R "Fuzzy Rule Weights Optimization based on Imperialist Competitive Algorithm " IEEE 12th Iranian Conference on Intelligent Systems (2014)
34-Omranian S, Boostani R "Simulating of Magnetoencephalography Signals " The Second Iranian Conference on Bioelectromagnetic (ICBEM 2013) (2013)
35-Jafarizadeh S, Boostani R, Safavi A "A novel infrared touch sensing using K-nearest neighbor algorithm " IEEE International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE) (2013)
36-Behroozi M, Boostani R "Presenting a new cascade structure for multiclass problems " IEEE 13th International Conference on Electronics, Computer and Computation (ICECCO) (2013)
37-Afrasiabi S, Boostani R, Kouchaki S, زند "Presenting an Effective EEG-based Index to Monitor the Depth of Anesthesia " 16th CSI International Symposiums on Artificial Intelligence & Signal Processing (AISP) (2012)
38-Kouchaki S, Dehghani Nazhvani A, Omranian S, Boostani R "ECG-Based Personal Identification Using Empirical Mode Decomposition and Hilbert Transform " 16th CSI International Symposiums on Artificial Intelligence & Signal Processing (AISP) (2012)
39-Sharifnia E, Jamshidi A, Boostani R "Presenting an Improved FRBCS to Handle Hybrid Inputs and Missing Features " 16th CSI International Symposiums on Artificial Intelligence & Signal Processing (AISP) (2012)
40-Kouchaki S, Boostani R, Shaabany S, پارسايي "A New Feature Selection Method for Classification of EMG signals " 16th CSI International Symposiums on Artificial Intelligence & Signal Processing (AISP) (2012)
41-Kouchaki S, Boostani R, کشتکاران "Measuring Mental Fatigue by Determining the Activity of Brain Sources " PSRC (Biomedical Signal Processing and Applications session) (2012)
42-Razavipour F, Boostani R, کشتکاران , تقوي "Using Non-negative Decomposition Methods to Classify Fatigue from Non-Fatigue State " PSRC (Biomedical Signal Procesing Session) (2012)
43-Kazemi A, Sobhanmanesh F, Boostani R "Boosting Small MLPs With Entropy Combination to Improve Phoneme Posteriors Estimation " The international symposium on Artificial Intelligence and signal processing(AISP2011) (2011)
44-Mahani H, Mosleh Shirazi M, Faghihi R, Hadad K, Boostani R "An Optimization Algorithm for Beam Angle, Beam Weight and Wedge Angle in Forward ‎Treatment Planning of External-Beam Radiotherapy Based On An Integer-Representation ‎Adaptive Mutation Probability Genetic Algorithm " 2011 Joint AAPM/COMP Meeting (2011)
45-Boostani R, Rezaei M "Using Genetic Algorithm to Enhance Non-negative Matrix Factorization Initialization " 6th annual conference on Machin Vision and Image Processing (MVIP2010) (2010)
46-Keshani M, Azimifar Z, Boostani R, شکيبافر "Lung Nodule Segmentation Using Active Contour Modeling*-ZA " Iranian Machine Vision and Image Processing Conference (2010)
47-Boostani R, Zoughi T "Analyzing Autocorrelation Fluctuation of EEG Signal " IEEE, ICEE 2010 (2010)
48-Boostani R "Use of Time-Frequency Transforms and Kernel PCA to Classify Eliptic Patients from Control Subjects " Springer, 6th International Conference on Intelligent Computing (ICIC 2010) (2010)
49-بهروان , Boostani R, Tajeripour F, Azimifar Z "A Hybrid Scheme for Online Detection andClassification ofTextural Fabric Defects " IEEE, 3rd conference on ICMV 2009 (2009)
50-بهروان , Boostani R, Tajeripour F, Azimifar Z "A Hybrid Scheme for Online Detection andClassification of Textural Fabric Defects*-ZA " 2009 Second International Conference on Machine Vision (2009)
51-Boostani R, Ziarati K "Pattern Based Improvements on Designing a Secuential Fisher Classifier " international Multiconference of Eng. Computer Scientists 2009 (2009)
52-Boostani R, Zolghadri Jahromi M "Fuzzy rule generation using data mining techniques to classify Two-Class BCI experiment " (Third IAPR International Conference onPattern Recognition in Bioinformatics (PRIB 2008 (2008)
53-Boostani R "A Novel Text-Independent Speaker Verification System Using Ant Colony Optimization Algorithm " ICISP 2008 (2008)
54-Boostani R "A Novel Hybrid Structure for Clustering " Springer 13th CSI Computer Conference (2008)
55-Boostani R "Feature Selection SDA method in Ensemble Nearest Neighbor classifier " Springer 13th CSI Computer Conference (2008)
56-Moayedi F, Boostani R, Azimifar Z, Katebi S "A SUPPORT VECTOR BASED FUZZY NEURAL NETWORK APPROACH FORMASS CLASSIFICATION IN MAMMOGRAPHY*-ZA " 15th International Conference on Digital Signal Processing (2007)
57-Moayedi F, Azimifar Z, Boostani R, Katebi S "Contourlet-Based Mammography Mass Classification*-ZA " 4th International Conference, ICIAR (2007)
58-Azimifar Z, Boostani R, Katebi S "Contourlet-Based Mammography MassClassification " Springer, International Conference on Image Analysis and Recognition, Canada (2007)
59-Boostani R, Katebi S "Measurement of the Dimensional Complexity of Different Channels for Schizophrenic Patients EEG " The 12th Annual Iran Computer Conference (2007)
60-Boostani R "Presenting a combinational Classifier based on Combination of SVM and HMM " The 4th Annual Conference on Machine Vision and Pattern Recognition (2007)
61-Boostani R "A Novel Multifaceted Approach to Clustering Using Novel and Combinatorial Techniques " The 12th Annual Iran Computer Conference (2007)
62-Boostani R, Katebi S "Evolutionary Feature Selection for EEG Signal Classification of Schizophrenic Patients " The 13th Annual Conference on Biomedical Engineering (2007)
63-Boostani R "Presenting a Two Layer Classifier based on HMM and SVM in Order to Improve the Classification Rate " The 12th Annual Iran Computer Conference (2007)
64-Taheri M, Boostani R "Novel auxiliary techniques in clustering " International Conf. on computer science and engineering (2007)
65-Boostani R, Azimifar Z, Katebi S "A Support Vector based Fuzzy Neural Network approach for Mass Classification in Mammography " IEEE Conf. on Digital Signal processing (2007)
66-جارچي , Boostani R, صانعي "Seizure Source Selection Via a Hybrid Second Order Blind Identification and Gap Statistic Algorithm " 15th IEEE Conf. on Digital Signal processing (2007)
67-Boostani R, Katebi S "A New Approach to classify the Schizophrenic and Normal Subjects by Finding the best Channels and Frequency Bands " IEEE Conf. on Digital Signal processing (2007)
68-Azimifar Z, Boostani R, Katebi S "Contourlet-Based Mammography Mass Classification " the 4th ICIAR (2007)
69-Tafakkor A, Boostani R "Presenting an Efficient Selection Method for Dynamic Classifiers " AISP2017 (1396)
70-Ali beygi nabi E, Boostani R, Mozafari N, Nekooei P "Unsupervised Fuzzy Rough set Feature Selection using Cluster Ensemble " 14th Iranian Conference on Fuzzy Systems (1393)
71-Taheri R, Boostani R "Presenting a New Model for Teaching Money Skills to Individuals with intellectual Disabilities " ششمين کنفرانس بين المللي روانپزشکي کودک و نوجوان ايران (1392)
72-Dehghani Nazhvani A, Boostani R "Distinguishing ADHD from the BMD Patients by Classifying Their Visual Evoke Potential Features " ششمين همايش بين المللي روانپزشکي کودک و نوجوان (1392)
73-سادات نژاد سيده , Boostani R "Presenting a novel mutation criterion to enhance the performance of XCSF to Distinguish the ADHD and BMD patients using their EEG signals " 15th Annual CSI Conference (1389)
74-Zolghadri Jahromi M, Boostani R "Producing of representetive patterns via AIRS algorithm " First Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems (1386)

اختراعات و اكتشافات
۱-بوستاني ر "پيش بيني بيماري انفولانزا نوع A "

طرح هاي کاربردي (6)
عنوان
ارائه يک پروتکل جديد بر مبناي منطق فازي جهت افزايش صحت تصميم گيري در شبکه تلفني
حمايت از پروژه هاي كارشناسي ارشد
حمايت از پروژه هاي كارشناسي ارشد
حمايت از پروژه هاي كارشناسي ارشد
نيازسنجي فروشگاه اينترنتي kala.ir
بهبود امنيت و کيفيت سرويس دهي NGN برروي بستر ديتاي شبکه مخابرات استان فارس

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
كاربرد كامپيوتر در مديريت
مباني كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
آزمايشگاه كامپيوتر
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
روشهاي محاسبات عددي
مدارهاي الكترونيكي
شيوه ارايه مطالب علمي وفني
سيگنالهاوسيستمها
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
مدل سازي سيستم هاي بيولوژيكي
پردازش سيگنا لهاي بيولوژيكي
بازشناسي آماري الگوي پيشرفته
نيازسنجي اطلاعاتي
ابزار دقيق پزشکي
شناسايي آماري الگو
پردازش سيگنالهاي ديجيتال
ابزار دقيق پزشکي
دکتري تخصصي (Ph.D)
پردازش سيگنال هاي ديجيتال
نيازسنجي اطلاعاتي
شناسايي آماري الگو
بازشناسي آماري الگوي پيشرفته
مباحث پيشرفته در شناسايي الگو
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
نيازسنجي اطلاعاتي
امنيت سامانه هاي اطلاعاتي
طراحي رابط کاربر
كارشناسي ناپيوسته
آزمايشگاه معماري كامپيوتر
كـارشناسي
آزمايشگاه معماري كامپيوتر
تحليل عددي
برنامه نويسي كامپيوتر - علوم
مدارهاي الكتريكي
آزمدارهاي الكتريكي
رياضي مهندسي
روشهاي محاسبات عددي
آزريزپردازنده
مدارهاي الكترونيكي
آزمدارهاي الكترونيكي
شيوه ارايه مطالب علمي وفني
آزالكترونيك ديجيتال
سيستمهاي كنترل خطي
سيگنالهاوسيستمها
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
سيگنالهاوسيستمها - جبراني
شناسايي آماري الگو
پردازش سيگنال هاي رقمي
پردازش سيگنالهاي ديجيتال
مباحث و يژه در پردازش سيگنال
پردازش سيگنالهاي بيولوژيكي
مباحث پيشرفته در شناسايي الگو
ابزار دقيق پزشكي
مدلسازي سيستمهاي بيولوژيكي
بازشناسي آماري الگوي پيشرفته
دکتري تخصصي (Ph.D)
پردازش تكاملي پيشرفته
مباحث ويژه در پردازش سيگنال
بازشناسي آماري الگوي پيشرفته
طراحي سيستم هاي تجهيزات پزشكي
شناسايي آماري الگو

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (182)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
هادي تجلي زاده معرفي يک چارچوب نوين براي خوشه بندي داده هاي جرياني ۱۳۹۸
محمود ستوده ده سروي ارائه توصيفگرهاي الگوي دودويي محلي مبتني بر رنگ براي تجزيه و تحليل بافت تصوير ۱۳۹۸
فاطمه عليمرداني روشي نوين مبتني بر هندسه منيفلد جهت بهبود دقت يک سيستم واسطه¬ي کامپيوتري مغزي ۱۳۹۷
رضا روحاني سروستاني رويکردي نوين در مدل هاي مکاني-زماني متغيرهاي نهان در تلفيق داده ۱۳۹۵
صديقه فراحي‌ قصرابونصر راهکاري جديد براي الگوشناسي تکتونيکي و سايزموتکتونيکي ايران ۱۳۹۳
فاطمه مويدي ارائه مدلي كارا بر اساس زيرتركيب هاي استخراج شده از وي‍ژگي جهت تشخيص فعاليتهاي فيزيکي انساني ۱۳۹۳
عليرضا کاظمي جداسازي خاستگاه ها و ترکيب دادگان صوتي تصويري براي پردازش پايدار گفتار ۱۳۹۳
ناهيد ابولپور مدلسازي لايه هاي کورتکس بينايي با در نظر گرفتن بر هم کنش نورون ها ۰
سميه افراسيابي بررسي رفتار سيگنال مغز انسان در پاسخ به داروي ضد درد در مواجهه با يک محرک دردناک ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
فخرالدين هاتفي اصلاح رمزنگاري بصري با استفاده از توابع آشوب ۱۳۹۹
مريم طهماسبي بهبود امنيت سازمان‌ها با بکارگيري رمزنگاري بصري بر مبناي XOR ۱۳۹۹
الهام ترحم ارائه يک روش خوشه بندي جهت دسته بندي اسپايک‌هاي مغزي ۱۳۹۹
صهبا صدر بررسي ودنبال کردن نقشه مغزي درافراد مبتلا به بيماري افسردگي به منظور تشخيص و درمان ۱۳۹۹
سارا هاشم پور طبقه‌بندي بيماران مبتلا به افسردگي به سطوح خفيف، متوسط و شديد با پياده‌سازي روش‌هاي يادگيري ماشين و شبکه‌هاي عصبي عميق ۱۳۹۹
سارا افشار ارائه يک شاخص کمي کارا جهت تخمين عمق بيهوشي با استفاده از ترکيب مدل هاي آماري و شبکه هاي عصبي عميق ۱۳۹۹
سيده روناک جباري زاده هاشمي ارائه يک روش کارا جهت ادغام ويژگي‌هاي سيگنال‌هاي EEG,ECG,SPO۲ براي تشخيص دقيق‌تر ايست تنفسي در خواب ۱۳۹۹
احسان ابراهيمي حسين ابادي ماشين بردار پشتيبان كارا براي يک داده تست منفرد ۱۳۹۸
محمد احمدي گنجه ارائه يک روش ترکيبي فيلتر-پوششي براي انتخاب ويژگي‌ ۱۳۹۸
علي آدمي ابرقويي تخمين نرخ تنفس با استفاده از سيگنال هاي ECG و PPG در حين فعاليت ورزشي ۱۳۹۸
پريسا مدرس حقيقي ارائه يک شاخص مقاوم براي پايش احساس درد توسط تجزيه و تحليل سيگنالهاي مغزي ۱۳۹۸
اکبر مهرپرور ارائه يک شاخص جديد براي تخمين عمق بيهوشي با استفاده از ويژگي هاي سيگنال هاي مغزي ۱۳۹۸
سحر عسکري مدلسازي ابعاد زخم¬هاي جراحي در روند بهبود: مورد مطالعه موش¬هاي آزمايشگاهي ۱۳۹۷
الناز اجابت ارائه ي يک مدل مبتني بر اعتماد مشتريان براي استفاده از خدمات نوين بانکداري الکترونيک بر مبناي نظريات مشتريان ۱۳۹۷
کيارش دوستي غچه بگلو ارائه يک روش يادگيري عميق موثر جهت پيش‌بيني عمق هيپنوتيرم ۱۳۹۷
سجاد دهقانيان ارائه يک روش خوشه‎بندي کارا براي دسته‎بندي داده‎هاي متاژنوميکس ۱۳۹۷
محمدامين زارع ارايه يک شبکه عصبي موثربا استفاده از تلفيق شبکه هاي عصبي کلاسيک و احساسي ۱۳۹۷
الهام اميري زاده خوشه بندي مقيد با استفاده از يادگيري عميق ۱۳۹۷
رضا تقي زاده بهبهاني بررسي و امکان سنجي ساخت دستگاه اندازه گيري غيرتهاجمي گلوكز با استفاده از طيف سنجي مادون قرمز در محيط آزمايشگاهي ۱۳۹۶
امين جاويدان خوشه بندي موثر در پايگاه داده هاي بزرگ نويزي ۱۳۹۶
فاطمه السادات نيرومند حسيني ارائه يک روش هوشمند به منظور ارزيابي بازار محصولات نوآورانه (موردکاربرد : کالاهاي IOT) ۱۳۹۶
محسن عشقان ملک بازسازي چهره در گذر عمر با بکارگيري اطلاعات خويشاوندي ۱۳۹۵
شادي مسائلي ارائه روش استخراج کليدواژه بر پايه انحراف معيار،فرکانس و ارتباطات متني کلمات ۱۳۹۵
پدرام جلالي ارايه يک مدل پيشنهادگر هيبريدي جديد بر اساس مولفه هاي محتوي و مشارکت محور ۱۳۹۵
احسان قاسمي ارايه يک مدل رياضي جهت شبيه سازي برخط نخ جراحي و تشخيص گره ۱۳۹۵
فروزان کريم زاده ارائه يک روش جهت استخراج و مکان يابي مؤلفه هاي مرتبط با فعاليت هاي شناختي فرد از سيگنال هاي مغزي در حين خواب ۱۳۹۵
نگار خواجه ارائه ي يک روش خوشه بندي جديد به منظور افزايش دقت جداسازي اسپايک ۱۳۹۵
لاله کريمي ارائه الگوريتم بهينه سازي جستجوي هارموني بهبود يافته با استفاده از مفاهيم کوانتومي ۱۳۹۵
ابوطالب هژبري ارائه يک روش هوشمند ترکيبي جهت پيش بيني مصرف گاز طبيعي ايران ۱۳۹۵
مهرشاد سعادت ارائه يک مدل کاراي يادگير جمعي در سيستم هاي تشخيص نفوذ ۱۳۹۵
نسيم کاتبي جهرمي ارائه ي يک روش كارا جهت بهبود مکان يابي منابع مغزي ۱۳۹۵
طيبه اميني استفاده از رمزنگاري براي مقاوم سازي steganography ۱۳۹۵
علي مبين ارايه روشي براي بهبود سامانه هاي BCI، با انتخاب ويژگي از سيگنال هاي مغزي و دسته بندي وفقي ۱۳۹۵
الهه پروا پيش بيني ميزان بهبود در مصدومان ترومايي توسط پارامترهاي گازهاي خوني وريدي به همراه شاخص هاي باليني ۱۳۹۴
اعظم تفکر ارائه يک مدل کارا جهت طبقه بندي کننده پويا ۱۳۹۴
شيما جلالي تشخيص جنسيت مظنونين با استفاده از اثر انگشت ۱۳۹۴
زهرا ملايي ارائه يک پروتکل ثبت خلوت به منظور تصوير برداري امپدانسي با سرعت بالا و رزولوشن بالا ۱۳۹۴
سحر علي پور تجزيه و تحليل فضايي اپيدميولوژي علل مرگ و مير در سالهاي ۸۵ تا ۹۰ : نمونه موردي استان کهگيلويه و بويراحمد ۱۳۹۴
اميررضا لشکري ارايه يک شاخص مقاوم و دقيق براي تخمين کمي عمق بيهوشي ۱۳۹۴
طناز هاديان بهبود روش فيلترينگ الگوي مکاني مشترک جهت ارتقا راندمان سيستم هاي واسط کامپيوتري مغزي ۱۳۹۳
مليکا السادات مستقيم ارائه يک الگوريتم آشوب گونه پنهان نگاري اطلاعات در تصوير ۱۳۹۳
سميرا قدرت نما طراحي يک طبقه بندي کننده توزيع شده مبتني بر آموزش زيرفضاها ۱۳۹۳
شهرام خطابي باويل عليا بررسي و پيش بيني هزينه هاي درمان مستقيم با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي مطالعه موردي: مديريت درمان سازمان تامين اجتماعي استان فارس ۱۳۹۳
ابراهيم اشراقي ساماني ارائه يک رويکرد جديد به منظور احراز هويت افراد از طريق تجزيه و تحليل تصاوير سياهرگهاي انگشتان ۱۳۹۳
محمدمهدي تورنجي بهينه سازي خريد دارو با استفاده از داده کاوي ۱۳۹۳
بهناز خليلي ارائه يک مدل ترکيبي هوشمند پيشنهادگر (مشارکت و محتوا محور) با استفاده از شبکه‌هاي عصبي ۱۳۹۳
زهرا سادات کمالي ارائه يک چهارچوب براي استاندارد سازي طراحي وب سايت دانشگاه علوم پزشکي شيراز ۱۳۹۳
علي ملکي ارائه يك مدل تطبيق پذير جهت توليد فايل نشست كاربر ۱۳۹۲
رامين حق جو سروستاني توسعه الگوريتم هاي حس ششم براي تشخيص حركات دست در ويديو و بکارگيري آن در جهت ايجاد ارتباط بين دنياي ديجيتال و دنياي فيزيکي ۱۳۹۲
محمد رييسيان طراحي يک سيستم پايش از راه دور جهت مانيتورينگ سيگنالهاي حياتي بدن ۱۳۹۲
سعيد جعفري زاده طراحي و پياده سازي نوعي پنل لمسي مادون قرمز مبتني بر بازشناسي الگو ۱۳۹۲
غلامرضا رستمي گوهري مدل سازي نرم افزاري واحد کنترل الکترونيکي خودرو ۱۳۹۲
منصوره رضايي بهبود ساخت و ترکيب قوانين فازي با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري ۱۳۹۲
مهناز بهروزي ارائه يک مدل جديد يادگيري به منظور آموزش طبقه بندي کننده هاي سريال ۱۳۹۲
طاهره کمالي ارائه يک روش کارا جهت تجزيه و تحليل سيگنال هاي EMG به منظور بهبود طبقه بندي اختلالات عصبي عضلاني ۱۳۹۲
آراد بصيري ارائه يک مدل نوين پيشنهادگر بر اساس تلفيق تکنيکهاي محتوا محور و مشارکت محور ۱۳۹۲
حامد رادين مدلسازي و كنترل غيرتهاجمي پمپهاي خون قابل كاشت در بدن براي بيماران نارسايي قلبي ۱۳۹۲
رايان آرسته بهبود سيستم هاي توصيه گر مشارکت محور با استفاده از روش هاي خوشه بندي ۱۳۹۲
زهره بستانيان ارائه يک مدل وزن دهي جديد براي يادگيرهاي گروهي تقويتي ۱۳۹۲
مريم صالحي ارتقاء دقت پيش بيني شبکه هاي عصبي مصنوعي توسط ارائه يک الگوريتم وزن دهي اوليه بر پايه الگوريتم ژنتيک (مورد کاربرد: پيش بيني داده هاي مصرف گاز طبيعي در ايران) ۱۳۹۲
زهرا مسلم خاني ارائه مدل مديريتي سيستم مراقبت از راه دور (HTCMS) ۱۳۹۲
ياسمن مروج طراحي مدارهاي بخش Front _ End دستگاه آلتراسوند ۱۳۹۲
زهرا قادري تعيين هويت افراد در بانکداري الکترونيک از طريق تصوير کف دست ۱۳۹۲
انسيه شريف نيا ارائه يک روش نوين جهت شرکت دادن هزينه ي نمونه ها در الگوريتم يادگيري تقويتي ۱۳۹۱
راضيه طاهري ارائه يک مدل نوين جهت آموزش مهارتهاي پولي به افراد ناتوان ذهني ۱۳۹۱
سارا عمرانيان مدل سازي سيگنال هاي مغناطيسي مغز توسط روش هاي هوشمند ۱۳۹۱
عادله دهقاني ناژواني ارائه روشي نوين براي جداسازي مبتلايان به اختلال دوقطبي و بيش فعالي از روي سيگنال پتانسيلهاي برانگيخته ۱۳۹۱
حميد صالحي ارائه يک روش موثر مبتني بر جستجوي فرا- مکاشفه اي جهت بهينه سازي زمانبندي کار در محاسبات گريدي ۱۳۹۱
لاله صاحبي بزاز ارائه نحوه بکارگيري تجهيزات ‏ITS‏ براي بهينه سازي منابع و امکانات در مديريت بار و حمل ونقل جاده اي مطاله موردي (‏‎ ‎بهبود مدل سامانه درگاه ملي بار با بکارگيري سيستم هاي اطلاعات مکاني ‏GPS ۱۳۹۱
سميه افراسيابي ارائه يک روش نوين به منظور تخمين عمق بيهوشي از روي سيگنالهاي مغزي ۱۳۹۱
داود فتاحي ارائه يک روش کارا جهت تخمين مکاني منابع توزيع شده مغزي در حين تصورات حرکتي ۱۳۹۱
فهيمه اسدي دزکي کمي سازي تست بندرگشتالت به منظور تشخيص بيماران ناهنجاري وسواس اجباري از افراد سالم ۱۳۹۱
فرزاد نوروزي پور پيش بيني سكته قلبي حاد در بيماران مراجعه كننده با درد قفسه سينه به وسيله نوار قلب با استفاده از شبکه هاي عصبي ۱۳۹۱
راضيه زارعي محمودآبادي بهبود مديريت تغييرات نرم افزاري در راستاي ارتقاء بهره وري بانک صادرات ۱۳۹۱
آزاده جمشيدي ارائه يك ابزار كمك تصميم گير فازي جهت درمان هاي اوليه بيماران اورژانسي ۱۳۹۰
محمد رضا پارسائي ارائه يک شاخص نوين جهت اندازه گيري همزماني فعاليت هاي مغز به وسيله سيگنال هاي مغزي ۱۳۹۰
محبوبه آزاده دل ارايه يک روش نوين مکان يابي کانون هاي صرع از روي سيگنال هاي EEG ۱۳۹۰
سمانه کوچکي ارائه يک شاخص نوين براي سنجش سطح خستگي مغزي در حين فعاليت ذهني از روي سيگنال EEG ۱۳۹۰
آريا ايران مهر SVM نيمه نظارتي مقياس پذير ۱۳۹۰
محسن کشاني آشکارسازي و تشخيص به موقع توده هاي ريوي در تصاوير CT ۱۳۹۰
زينب صديقي ارائه يك روش نوين جهت تبديل يک مسئله خوشِه بندى به خوشِه بندى نيمه سرپرست و بهبود كارايى آن ۱۳۹۰
هادي حجتي طالمي ارائه روشي نوين در امنيت ارسال پول الکترونيکي بر اساس امضاي کور و الگوريتم هاي رمزنگاري نامتقارن ۱۳۹۰
سونا شعباني بررسي وبهبود الگوريتم هاي بهينه تجزيه سيگنال الکترومايوگرام ۱۳۹۰
اميد رنجبرپويا ارائه¬ي يک روش جديد براي کاهش حساسيت به نويز در تکنيک هاي بوستينگ ۱۳۸۹
برهان کظيمي پور طراحي يک سامانه جديد تشخيص بيماري جهت طبقه بندي بيماران آلزايمري و اختلال شناختي ملايم با استفاده از امواج مغزي ۱۳۸۹
زهرا الهي تعيين هيپنوتيزم پذيري از روي سيگنال هاي مغز با كمك روش هاي فازي ۱۳۸۹
تکتم ذوقي ارائه يک شاخص مقاوم براي تعيين عمق بيهوشي ۱۳۸۸
خديجه سادات نژاد سيده طراحي يک طبقه بندي کننده ترکيبي به منظور افزايش نرخ بازشناسي ۱۳۸۸
رضا روحاني سروستاني ادغام ويژگي هاي صوتي و مدل تصويري به منظور بهبود کارايي سيستمهاي تشخيص گفتار ۱۳۸۸
فاطمه عليمرداني بهبود دقت طبقه بندي با استفاده از روش¬هاي نوين ترکيبي انتخاب خصيصه ۱۳۸۸
محمد طاهري روشي نوين در طراحي يک طبقه¬بندي خطي هوشمند و کاهش پيچيدگي آن بر مبناي بهينه سازي هزينه در تعيين مراکز مديريتي ۱۳۸۷
الهام چيت ساز استفاده از روش¬هاي پيش¬پردازش در حل مسائل طبقه¬بندي خاص ۱۳۸۷
امير باوندپوري ابزاري کاربردي و تکنيک هايي براي توليد نمونه تستي خودکار ۱۳۸۷
سيدبهروز نصيحتکن طراحي يک طبقه بندي کننده به منظور جداسازي تصور حرکات براي بيماران ALS ۱۳۸۷
سميه عليزاده زوج تشخيص گفتار صوتي تصويري ۱۳۸۷
دلارام جارچي تعيين مکان کانون هاي صرع با استفاده از جداسازي کور منبع و الگوهاي مشترک مکاني از روي سيگنال EEG ۱۳۸۶
عرفان واردي بهينه سازي ريسک تصميم گيري با استخراج ويژگي هاي مناسب از داده هاي مالي ۰
فاطمه قايدي بهبود تخمين الگوي پتانسيل عمل واحدهاي حرکتي با استفاده از روش جمع متوسط گيري شکل موج ۰
نرجس گشتاسبي بهبود کارايي در طبقه بندي مراحل خواب به کمک يادگيري ژرف ۰
سميرا معصومي ارائه يک روش کارا به منظور بهبود کيفيت رمزنگاري بصري در تصاوير MRI مغزي ۰
پريسا شيرواني ارائه يک مدل شبکه عصبي اسپايکي جهت مدلسازي سيستم بينايي ۰
فاطمه خليلي پور ارائه ويژگي هاي موثر از سيگنال هاي چاه پيمايي به منظور قوانين دقيق و تفسير پذير براي تصميم گيري در حفاري چاه هاي نفتي ۰
شهاب خلوتي ارائه يک روش پنهان نگاري ترکيبي آشوب گونه جهت ايمنسازي ارسال اطلاعات نهان نگاري شده در????????? تصوير توسط ايميل ۰
سمینارویژه ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
مجتبي شعائري ارزيابي روش هاي بالا بردن امنيت در سيستم هاي IOT بيمارستاني ۱۳۹۹
حسين کاظميان بناب مطالعه اي بر روش هاي يادگيري انتقال براي اپليکيشن هاي اينترنت اشيا ۱۳۹۸
مرضيه پاسالاري بهجاني روش هاي رمزنگاري بصري به منظور انتقال امن تصاوير رنگي ۱۳۹۸
محمد رياست مروري بر روش هاي خودکار محلي سازي خطا در نرم افزار ۱۳۹۸
امنه عيدي بهجاني ارزيابي دقت و سرعت روش هاي پيشنهادگر مخلوط PCAHTRS، EBM و PCA-ANFIS در نرم افزارهاي گردشگري ۱۳۹۸
حامد سياري بررسي چالشهاي استانداردهاي نرم افزاري IEEE، IEEE/EIA۱۲۲۰۷ و مجموعه استانداردهاي ISO/IEC ۱۳۹۸
ليلا خواجه يوسفي کاربردها و چالش هاي واسط مغز-رايانه در اينترنت اشيا ۱۳۹۸
محمدمهرداد اقادوستي روش چابک در توسعه سيستم هاي حساس به ايمني ۱۳۹۸
اميررضا ارد بررسي نيازسنجي و ضرورت بکارگيري نرم¬افزارهاي HIS ۱۳۹۸
محمدعلي محزون مقايسه و ارزيابي معماري هاي مختلف اينترنت اشياء به منظور مديريت داده هاي پزشکي ۱۳۹۸
ستي ناز فرودي قاسم ابادي ارزيابي تحليلي روشهاي پيش بيني توليد و مصرف برق ۱۳۹۷
احمد آذرنوش تحليل CRM براي شرکت هاي توليد کننده خودرو (مورد تحقيق: CRM خودرو، تحليل نقائص و راهکارهاي بهبود ) ۱۳۹۷
الهام خرمن دار شناسايي حفره‌هاي امنيتي در سيستم هاي نرم‌افزاري با استفاده از روش‌هاي يادگيري جمعي ۱۳۹۷
بهنام زاهدي مقايسه روش هاي مختلف آنتي آلياسينگ ۱۳۹۷
محسن نصراصفهاني تحليل مدل‌هاي محاسبه و انتشار اعتماد و معرفي چارچوبي جهت مقايسه مدل‌هاي گروه مبنا ۱۳۹۷
محمدحسين صفري لنگرودي بررسي سرويس هاي سلامت هوشمند با استفاده از همکاري بين اينترنت اشيا و دستگاه هاي بهداشت ۱۳۹۶
ندا ضياع اينترنت اشيا در زمينه صنايع غذايي ۱۳۹۶
احمد قاسم زاده مديريت استراتژي در حوزه فناوري اطلاعات با استفاده از کارت امتيازي متوازن ۱۳۹۶
شهلا قاسم زاده بررسي معماري و نرم افزارهاي کارت هوشمند سلامت ۱۳۹۶
الهام ذوالفقاري کاربرد تئوري بازيها در تلفيق داده هاي رادار ۱۳۹۶
سحر مولائي معرفي ،تحليل و مروري بر چالش و بهبودهاي استاندارد HL۷ ۱۳۹۵
محسن ايراني مروري بر روش ها , فرصت ها و چالش هاي انتقال دانش ۱۳۹۵
هنگامه ناظم زادگان نقش پارک هاي علم و فناوري در توسعه شبکه سازي بين شركت هاي مستقر در پاركها ۱۳۹۵
اتوسا مکوندي مروري بر فرصت ها، چالش ها و راه حل هاي سيستم هاي مديريت فرايندهاي کسب و کار ۱۳۹۵
مسعود اکبرزاده روشهاي ارزيابي سطح بلوغ در محصولات فناورانه ۱۳۹۵
بي بي ثريا ميرجليلي کاربرد تکنيک هاي هوش تجاري در واقعيت مجازي ۱۳۹۵
زهرا حسيني بررسي امکانات و توانايي هاي تجارت الکترونيک در بهبود صنعت گردشگري ۱۳۹۵
فرشاد پيکرستان بررسي شاخص Webometrics و فاکتور SEO در ارتقاي رتبه بندي سايتها در موتورهاي جستجو ۱۳۹۵
فرزانه جعفري مروري بر کاوش محتواي وب و بررسي تکنيک ها، الگوريتم ها و مقايسه ابزارهاي آن ۱۳۹۵
وحيدرضا آذري بررسي روشهاي کشف اجتماعات در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۴
مهدي شاکر انتخاب و استقرار سيستم پکس، ضرورت الزامات و راهکارها بر اساس تجربيات دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جهرم ۱۳۹۴
رضا ضيائي نحوه پردازش بسته‌ها‌ در معماري OpenFlow ۱۳۹۴
علي اکبر شمسبگي سلامت الکترونيک ونقش فناوري اطلاعات در توسعه سلامت و درمان ۱۳۹۴
امير شهابي بررسي روشهاي برونسپاري در پروژهاي فن آوري اطلاعات سازماني: مطالعه موردي دانشگاه علوم پزشکي شيراز ۱۳۹۴
حامد حسيني مدلسازي ضمني رفتار کاربر و معرفي مدل مارکوف ۱۳۹۴
فاطمه طبيبي طراحي کنترل و فيلترينگ محتواي فروم و پست الکترونيکي در دانشگاه علوم پزشکي شيراز ۱۳۹۴
عليرضا فتحي بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر فرايند هاي مالي و حسابداري سازمانها ( بررسي موردي سيستم مالي و حسابداري سازمان اوقاف) ۱۳۹۴
سارا محقق مقايسه مدلهاي مختلف سيستمهاي توصيه گر ۱۳۹۴
رزا حسن زاده لياسي رمزنگاري بصري ۱۳۹۴
سميه ايزدپناه کاهش هزينه هاي نگهداري و تعميرات تجهيزات در شرکت پايانه هاي نفتي ايران با استفاده از تکنيک داده کاوي ۱۳۹۴
سميه حميدي اصفهاني شناسايي و استخراج قوانين انجمني ميان داروها درنسخه هاي خريداري شده از يك داروخانه توسط الگوريتمهاي Apriori و GRI ۱۳۹۳
سيد پويان پورکيايي نقشه راه فناوري اطلاعات و مقايسه شيوه ها و روشهاي پياده سازي آن براي شرکتها ۱۳۹۳
مرتضي بلالي دهکردي بررسي تکنيک هاي استفاده از يادگيري ماشين در پيش بيني و جلوگيري از ريسک شرکت هاي نوپا ۱۳۹۳
سعيد سليميان مقايسه الگوريتم هاي خوشه بندي براي تشخيص ارتباطات در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۳
زهرا توکلي محاسبات ابري سبز؛ ضرورت، الزامات و راهكارها ۱۳۹۳
مريم ايران پور مبارکه مدل سازي کاربر در تعامل انسان و کامپيوتر ۱۳۹۳
پريا خزاعي بررسي و مقايسه برخي چهار¬چوب¬هاي ماشين به ماشين ۱۳۹۳
حسين پالوايه استفاده از تکنيکهاي داده کاوي براي مقابله با پولشويي ۱۳۹۳
محمدرضا طاهري مدلسازي دامنه در مهندسي نيازسنجي ۱۳۹۳
فائزه ظريفي تحليل الگوريتم رمزنگاري RC۴ و بهبود آن ۱۳۹۳
کتايون بخشي کيادهي ماليات بر تجارت الکترونيک ۱۳۹۳
مريم سيرماويان مقايسه و ارزيابي الگوريتم هاي استگانو گرافي ۱۳۹۳
سحر رزمجوئي بررسي رمزنگاري چشمي در تصاوير سياه و سفيد با استفاده از مشبک هاي تصادفي ۱۳۹۳
سهيلا معصومي تکنيک هاي مدل سازي کاربر ۱۳۹۳
محمد شيرزاد معرفي و مقايسه پلتفرم هاي مجازي سازي Hyper-V و vSphere ۱۳۹۳
زينب خاتون علي پور محاسبات بيولوژيک و چگونگي ساخت يک کامپيوتر با قطعات بيولوژيکي ۱۳۹۳
مينا زارع زاده نوروزي بررسي روش هاي بهبود عوامل کيفيت سرويس VoIP در NGN ۱۳۹۲
ناهيد منجزي بررسي الگوريتم هاي پنهان نگاري در شبكه ۱۳۹۲
مرضيه پورويس مقايسه الگوريتم هاي متداول نهان نگاري تصوير با الگوريتم هاي آشوب گونه ۱۳۹۲
فريدون عرب شيباني بررسي استانداردهاي M۲M ۱۳۹۲
آمنه ايران خواه ارائه طرحي براي يکپارچه سازي برنامه هاي کاربردي- مطالعه موردي معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه علوم پزشکي شيراز ۱۳۹۲
مجتبي رضايي محاسبات دي ان اي ۱۳۹۲
سيد نصيرالدين ميرمحمدي کاربرد برخي تکنيک هاي داده کاوي و يادگيري ماشيني در بيوانفورماتيک ۱۳۹۲
محمد رضا پروين قلاتي بررسي انواع روشهاي مدل سازي کاربر ۱۳۹۲
جواد رادباغستان علامت گذاري تصوير پايه اي بر رمزنگاري بصري ۰
ليلا مجدابربکوه تحليل و مقايسه انواع پروتکل‏هاي مسيريابي در شبکه بانکي ۰
سيده زکيه ال نبي نظرکاوي روي توييتر يا توييترکاوي ۰
حمزه عباسي مقايسه روشهاي حاشيه نويسي معتايي تصاوير موجود در صفحات وب ۰
امين الله جمالي ۰
محمدبنيامين برهاني مروري بر فرصت ها و چالش ها در سيستم هاي نظارت بر سلامت مبتني بر اينترنت اشيا ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (156)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سجاد نيکنام طراحي يک سيستم توليد و حسگري امواج تراهرتز با هدف تباين بافت هاي سالم و سرطاني مبتني بر تحليل طيف سنجي ۱۳۹۸
عليرضا هنرور بهبود پيش بيني آلودگي هوا در شهر هوشمند با استفاده از ادغام منابع داده کلان شهري ۱۳۹۸
فهيمه جمشيديان طهراني استخراج برخط غير تهاجمي سيگنال قلبي جنين ۱۳۹۸
الهام حسيني انتخاب ويژگي هاي موثر در داده هاي مرتبط: روش بدون نظارت ۱۳۹۷
کيميا بازرگان لاري روش تکاملي متمرکز بر تنوع جهت حل مسايل بهينه سازي بيش هدفه ۱۳۹۶
احسان احمدي پايين لموکي ارائه روشي جديد در طبقه‌بندي ساختاري جداساز ۱۳۹۶
عليرضا نيک سرشت پيش بيني تقاضا در سيستم هاي مديريت سود ۱۳۹۶
شروان فکري ارشاد دسته بندي تصاوير بافتي رنگي با استفاده از الگوي دودويي محلي در حضور نويز ضربه اي ۱۳۹۵
محمدحسين شکور ارائه روشي جديد جهت استخراج ويژگي از تصاوير بافتي ۱۳۹۵
سيدمحمدرضا موسوي تطبيق پذير سازي الگوريتم هاي دسته بندي مبتني بر فاصله براي مسائل حساس به هزينه ۱۳۹۱
مهدي روپايي کنترل تطبيقي فازي اغزشي در رسته اي از سيستمهاي غير خطي نا معلوم با وجود عوامل غير خطي در ورودي ۱۳۹۰
الهام پروين نيا بكارگيري تكنيكهاي وفقي براي بهبود كارآيي الگوريتم نزديكترين همسايه ۱۳۸۹
مهناز ندائي کاربرد شبکه ي عصبي مصنوعي خودسامانده در زون بندي زمين ساخت ايران ۱۳۸۸
اقبال منصوري دسته بندي پروتئين¬ها بر اساس توالي اسيدهاي آمينه ۱۳۸۶
مهدي افتخاري شناسايي سيستم¬هاي غيرخطي بر مبناي الگوريتم¬هاي فازي و تکاملي ۱۳۸۶
حجت اله مؤيد ارائه راهکارهايي براي بهبود آموزش شبکه هاي عصبي عميق ۰
مسعود دادگر يک سيستم توصيه‌گر آگاه از اعتماد با محاسبات کارا ۰
شيما کامياب ارائه روشي نوين براي بازسازي معکوس سه بعدي چهره ي انسان با استفاده از يادگيري عميق ۰
زهرا جاويديان ارزيابي بدون مرجع کيفيت تصاوير با به کارگيري شبکه هاي عميق ۰
داود فتاحي يک چهارچوب آماري براي تخمين پارامترهاي کلينيکي سيگنال‌هاي قلبي ۰
سارا انصاري بهينه سازي استراتژي تست براي کشف زودهنگام بيماري در مدل هاي اپيدميک جمعيت محور ۰
آرش قدرت نما مدلسازي و تحليل عدم قطعيت اتصالات نانوفوتونيک سازگار با سيماس براي مدارات مجتمع گيگا-مقياس ۰
هاشم هاشمي شناسايي بدافزار با بهره‌گيري از تکنيکهاي پردازش تصوير ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
امير بيطرف حقيقي بازشناسي افراد مبتني بر انتقال يادگيري بدون نظارت ۱۳۹۹
ريحانه کازراني تشخيص و بررسي عوامل موثر در بروز بيماري سرطان سينه با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري ماشين ۱۳۹۹
فهيمه السادات ميربد شناسايي و بخشبندي بندي بازار گردشگري بر اساس تحليل سبک زندگي گردشگران با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي. مطالعه موردي اصفهان ۱۳۹۹
محمدمنتظر جعفري اطهر ارائه چارچوبي جهت امنيت سيستم هاي پايش سلامت بيماران مبتني بر اينترنت اشياء ۱۳۹۸
محمدعلي جوانراي ارائه ويژگيهاي متمايز کننده بين افراد سالم و مبتلا به اوتيسم با استفاده از داده هاي fMRI حالت استراحت ۱۳۹۸
مريم مقصودي رديابي و تخمين ساختارهاي درختي بيولوژيکي ۱۳۹۸
شهاب شاکراردکاني طبقه بندي خانواده پروتئين ها با استفاده از شبکه هاي عصبي عميق ۱۳۹۸
رضا محمودي بهبود قابليت اطمينان مدارهاي ديجيتال ترتيبي در مقياس نانو ۱۳۹۸
فرنوش رحمانيان طراحي و ساخت دستگاه و کنترلر پمپ انسولين (پانکراس مصنوعي) ۱۳۹۸
ارمان يانپي ارائه يک روش پهن حاشيه براي دسته بندي چند برچسبي ۱۳۹۸
رامين اختر بهبود خوشه‌بندي عميق با حفظ ساختار محلي داده ها ۱۳۹۸
نجمه خرام مدلسازي و حذف نويز سيگنال هاي فونوکارديوگرام ۱۳۹۸
حسين کرمي محمدآبادي استفاده از ساختار سيستم هاي طبقه بندي در بهبود مدل خوشه بندي ۱۳۹۷
زهرا غزنوي ارائه روشي جهت پيش بيني متقاضيان وام داراي ريسک بالا در يک بانک دولتي در کرمان باتکنيک هاي داده کاوي ۱۳۹۷
عارف جعفري يادگيري ويژگي با نظارت به کمک شبکه هاي عصبي عميق ۱۳۹۶
مهدي رهبرعالم ارزيابي روش هاي تخمين فرکانس لحظه اي با کاربرد آناليز سيگنال‌هاي مغزي ۱۳۹۶
عزت ظهراب ارائه روشي جهت استخراج خودکار اطلاعات ازداخل رزومه هاي فردي بدون ساختار ۱۳۹۵
مريم ديالمه وزن دهي پويا به ويژگي ها براي الگوريتم نزديک‌ترين همسايه ۱۳۹۵
الهام حبيبي شناسايي تقلب در شبکه ي توزيع انرژي با استفاده از شبکه هاي عصبي چند لايه پيش خور ۱۳۹۵
کيانا سليماني استفاده از سيستم هاي خبره در تفسير گازهاي خون به منظورتشخيص و درمان بيماري ها ۱۳۹۵
آرش کمالي مدلي جهت ارزيابي فن آوري اطلاعات در مراکز درماني ايران ۱۳۹۵
اسماعيل سراج مقايسه روش هاي استخراج و آناليز فاز سيگنال هاي مغزي ۱۳۹۵
سامان دوستکام طراحي و پياده سازي سيستم کمکي قابل حمل نابينايان ۱۳۹۵
عليرضا زارع پيش بيني کنترل کننده هاي ژني با استفاده از ويژگي هاي ساختاري DNA ۱۳۹۵
سيدمهرداد الماسي تجزيه و تحليل رويدادهاي انساني با استفاده از ميدان تصادفي شرطي ۱۳۹۵
سمانه لياقت انتخاب ژن هاي مؤثر جهت خوشه بندي داده هاي بيان ژن ۱۳۹۴
مريم شمس بازسازي تصاوير سه بعدي با استفاده از مدل ميدان تصادفي شرطي ۱۳۹۴
شهريار ساداتيه کاربرد نامساوي ماتريسي خطي براي کنترل غير تهاجمي ديوايس کمکي بطن چپ قلب ۱۳۹۴
سيمين نقوي ارائه راهکاري براي شناسايي کاربران با محدوديت دسترسي در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۴
ليلا بيگم مرتضوي کازروني يک روش نوين بازيابي اطلاعات با تلفيق مدلهاي فازي و فضاي برداري ۱۳۹۴
محمود رمضاني تشخيص زود هنگام آتش و دود در تونل با استفاده از تکنيکهاي پردازش تصوير و ويدئو ۱۳۹۴
راضيه دارشي کنترل حرکت مصنوعي در فرد ناتوان حرکتي از پا توسط تحريک الکتريکي کاربردي ۱۳۹۳
بنت الهدي نوريان آناليز اتوماتيک روي ويژگي¬هاي رفتاري براي شناسايي بدافزارهاي نوظهور ۱۳۹۳
مريم سميعي نسب مدلسازي و فيلترينگ سيگنال هاي آکوستيکي قلب جنين ۱۳۹۳
فرشته عقبائي بررسي تاثير استقرار تيم پاسخگوئي به حوادث امنيت رايانه‌اي(CSIRT)در تحقق فرآيند مديريت حوادث ITIL V۳ (مطالعه موردي: يکي از بزرگترين بانکهاي کشور) ۱۳۹۳
طاهره ضياالديني دشتخاکي بررسي بيماريهاي وابسته به شبکيه چشم با تحليل عروق خوني شبکيه ۱۳۹۳
امير ناظمي شناسايي شيء به وسيله کدگذاري خلوت ۱۳۹۳
ارشاد رحيمي کازروني ارائه روشي مبتني بر يادگيري منيفلد براي کاهش ابعاد ۱۳۹۳
محدثه بوستانچي ارائه روشي براي تشخيص گروه ها در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۳
بهنام توکل شوريجه آناليز مؤلفه‌هاي توزيع شده و کاربردهاي آن در پردازش سيگنالهاي حياتي ۱۳۹۳
بهاره تصديقي بررسي و مقايسه استفاده از تحليل در شبکه هاي اجتماعي در مدل سازي کاربر براي به اشتراک گذاري دانش ۱۳۹۳
سهيلا خداپرستي نقش آنتولوژي در رابط كاربري وب معنايي ۱۳۹۲
زهرا خردپيشه مقايسه روش‌هاي فيلترينگ خطي و غيرخطي پردازش الكتروكارديوگرام ۱۳۹۲
نگين جهاني ارائه يک روش جديد براي تشخيص آريتمي هاي قلبي از روي سيگنال الکتروکارديوگرام ۱۳۹۲
فاطمه مرجاني ارزيابي آثار اقتصادي پياده سازي پزشکي از راه دور در استان فارس ۱۳۹۲
رضا پرهيزکاررضواني ارائه مدلي مبتني بر خوشه‌بندي براي افزايش کارايي رديابي هدف در شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم ۱۳۹۲
محمد علي غيور رديابي اهداف با استفاده از فيلتر پارتيکل با بهبود تابع اهميت چگالي ۱۳۹۲
سام شريف زاده جاويدي استخراج بهينه ويژگي از صفحه زمان فرکانسي سيگنال EEG براي تشخيص بيماري صرع ۱۳۹۲
آرمين کامفيروزي تأثير استرس در ديناميک کيبورد و ماوس ۱۳۹۲
آرمين دانش پژوه شناسايي اختلاس بر پايه روش يادگيري نيمه نظارتي با استفاده از داده هاي بدون برچسب و داده هايي با برچسب مثبت ۱۳۹۲
زهرا پوربهمن ارائه روشي نوين جهت تقريب برازندگي ۱۳۹۲
حميد حبيبي قهفرخي تحليل داده هاي ناشنوايان به منظور شناخت روابط جديد و ايجاد يك الگوي پيش بيني موثر براي ناشنوايي با به كارگيري الگوريتم هاي داده كاوي ۱۳۹۲
نجمه هادي برحق طلب يادگيري ويژگي هاي مکاني و زماني براي تشخيص فعاليت انسان ۱۳۹۲
ندا ازوجي بررسي تأثير تکنيک هاي به روز آماده سازي ويدئو بر عملکرد يادگيري ويژگي در شناسايي فعاليت ۱۳۹۲
صدف نبوي طراحي و پياده سازي سيستم خبره براي پيش بيني الگوي ماندگاري مشتريان مطالعه موردي : گروه صنايع غذايي سوليكو (كاله) – شركت پخش و توزيع غذايي اروميه ۱۳۹۲
طاهره خواجي شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر اعتماد مشتريان در بانکداري الکترونيک (مطالعه موردي بانک صادرات شهرستان لار) ۱۳۹۲
فريد عليزاده کرباسدهي عوامل موثر بر ترغيب افراد براي شرکت در راي گيري اينترنتي ۱۳۹۲
قاسم معافيان به کارگيري داده کاوي در سياست گذاري و تجزيه وتحليل داده هاي تصادفات جاده اي ۱۳۹۲
مريم توکلي طراحي و ارزيابي کارايي شبکه ابر رايانش-مطالعات موردي : تورين ملي ايران ۱۳۹۲
الهه حاتمي مجومرد ارائه يک روش جديد به منظور بررسي روند درمان ضايعات و تحليل استخوان دندان در يک دوره زماني ۱۳۹۱
نرجس زارعي ارائه چارچوبي در راستاي بهبود پيش بيني وضعيت ترافيک ۱۳۹۱
فهيمه گرمسيريان ششده ارائه يک روش نوين ترکيبي براي قطعه بندي در تصاوير پزشکي ۱۳۹۱
مرضيه فاطمي بررسي تكنيكهاي رهگيري زيرفضا جهت تفكيك سيگنالهاي قلبي جنين ۱۳۹۱
مينا رضايي بخش بندي وتقسيم کردن بطن راست قلب در تصاوير پزشکي ۱۳۹۱
فاطمه خليفه طبقه بندي اشيا براساس بينايي شناختي ۱۳۹۱
ناصر ظهوري مهريزي بهينه سازي تراکنشهاي بانکي در سيستم هاي تجارت الکترونيک بر مبناي هوش تجاري ۱۳۹۱
حامد حسني سعدي بکارگيري الگوريتمهاي پردازش سيگنال در پردازش داده هاي غيرعددي ۱۳۹۱
سارا سلطاني نژاد جداسازي و سه بعدي سازي تومورهاي ريوي از تصاوير سي تي اسکن ۱۳۹۱
پرستو سادات شکرابي اهاري کشف الگوي مشتريان با ارزش در خدمات بانکداري الکترونيکي با استفاده از تکنيک‌هاي داده کاوي ۱۳۹۱
صديقه راستي بررسي مقايسه اي پروتکل هاي پرداخت سيار جهت امکان سنجي اجراي آنها در ايران ۱۳۹۱
علي عادلي بررسي و بهبود الگوريتم GM-PHD در رديابي اهداف تصويري در حال تصادم و تعيين خط سير آنها ۱۳۹۱
سيد حميدرضا شريف فرد مدل ترکيبي ارزيابي پيشنهادات تأمين کنندگان و هماهنگ سازي زنجيره تأمين توسط سيستم هاي هوشمند ۱۳۹۱
امين امامزاده اسمعيلي نژاد کاربرد شبکه هاي عصبي عميق در مدل سازي سه بعدي مبتني بر تصوير ۱۳۹۱
بهزاد کشاني ارايه مدل تامين امنيت در شبکه هاي نسل آينده مبتني بر نگاه مديريتي و فني ۱۳۹۱
فهيمه گودرزي به کارگيري تجزيه ماتريس در کاهش ابعاد داده نوع گراف:مورد کاوي داده Microarray ۱۳۹۱
حميد اقبال زاده بهبود بازشناسي كلمات مجزا در سامانه هاي تلفن گوياي گفتاري در زبان فارسي ۱۳۹۱
امين فصحتي نگاشت پياده سازي هاي موازي برنامه هاي کاربردي پردازش سيگنال به کارت گرافيک ۱۳۹۱
رضا آموزگاران بهبود قابليت اطمينان و امنيت در شبکه هاي حسگر خطوط لوله نفت و گاز به کمک کدگذاري ۱۳۹۱
مسعود جباري بررسي مشخصه هاي تاثير گذار بر روي از دست رفتن سيگنال MR در حالت تقاطع فيبرهاي عصبي در تصوير برداري تانسور انتشار ۱۳۹۱
فاطمه رضوي پور استخراج سيگنال مغزي جنين و آناليز فاز سيگنال مغزي ۱۳۹۰
ازاده اقبال پويا سازي بنگاههاي كوچك و متوسط اقتصادي با بهره گيري از فناوري اطلاعات .مورد مطالعاتي (كارگاههاي سفالگري شهرستان ميبد) ۱۳۹۰
عليرضا بهالگردي طبقه بندي داده ها و پيش بيني با استفاده از داده کاوي (مطالعه موردي: دسته بندي گاوها از نظر سختي يا سهولت زايش) ۱۳۹۰
ليلي ازقندي بررسي ميزان تاثير عوامل مختلف بر روي ميزان اثربخشي و کفايت دياليز بيماران همودياليزي با استفاده از داده کاوي ۱۳۹۰
سجاد نيکنام تکنيک هاي چند کانالة پردازش سيگنالهاي قلبي و الگوريتم هاي انتخاب سنسور ۱۳۹۰
بهمن وهاب زاده بررسي روشهاي محاسبه ي ضربان قلب و تحليل فاز سيگنال الكتريكي قلب ۱۳۹۰
مهدي بي غم خوشه بندي پويا با استفاده از الگوريتم هاي کلوني حشرات ۱۳۹۰
نسترن تشکر ارائه روش و معرفي ابزاري براي اشتراک پذيري و فروش الکترونيکي در شرکت هاي گاز استاني ( مطالعه موردي شرکت گاز استان يزد) ۱۳۹۰
حسين اوجي امکان سنجي خدمات رساني هوشمند و سالم سازي فضاي ورزشگاهها با استفاده از شبکه سنسورهاي RFID ۱۳۹۰
عباس خسرواني کاوش برخط الگوهاي پوياي زماني در داده هاي جرياني ۱۳۹۰
سيدمحمود فاموري تصديق سريع SVM براساس توقف زود هنگام در الگوريتم تکرار شونده ۱۳۹۰
محمدجواد شفيعي رديابي اهداف با استفاده از روشي نوين در چارچوب فيلدهاي تصادفي شرطي ۱۳۹۰
امين تميس چارچوب راهكاري فن آوري اطلاعات در سياست گذاري موفق فروشگاههاي الکترونيکي در مقابل فروشگاه هاي سنتي ۱۳۹۰
نرجس ميرشکاري دسته بندي بوسيله ابر صفحه هاي محلي:روشي براي بهبود عملکرد الگوريتم نزديک ترين همسايه ۱۳۹۰
زهرا پرتو ارايه يك الگوي امنيت اسناد تجارت الكترونيك مبتني بر روشهاي نهان نگاري ۱۳۹۰
عاطفه خزاعي قوژدي پيش بيني بهره کشي و خوشه بندي آسيب پذيري ها بوسيله ي متن کاوي ۱۳۹۰
زهرا جمشيدي ارزيابي و بهينه سازي عمليات محاسباتي سريع بر روي پردازنده هاي چند هسته اي ۱۳۹۰
محمدحميد درودچي تصديق مستقل از متن هويت گوينده بر اساس مدل سازي گفتار ۱۳۹۰
حميدرضا تمدني نژاد امکان سنجي استفاده از بليط سيار در حمل و نقل عمومي شهري شيراز با استفاده از فناوري ارتباط ميدان نزديک (NFC) در تلفنهاي همراه و بررسي يک نمونه آزمايشي از طريق شبيه سازي ۱۳۹۰
عباداله خيراتي رونيزي مدلسازي مورفولوژيک سيگنالهاي قلبي ۱۳۹۰
نجمه عربي امكان سنجي به كارگيري ITS در اورژانس و آتش نشاني (مورد مطالعاتي شهرستان شيراز) ۱۳۹۰
مهشيد مجد تشخيص پديده غيرعادي توسط الگوريتمي بر پايه سيستم ايمني مصنوعي ۱۳۹۰
فرزانه شعله ارايه روشي نوين براي بازنمايي دانش در xcs ۱۳۹۰
حجت اله ماهاني تکميل نرم افزار طراحي درمان در راديوتراپي خارجي و بهينه سازي پارامترهاي اساسي طراحي درمان با استفاده از الگوريتم ژنتيک ۱۳۸۹
نيلوفر مظفري ارائه چارچوبي براي خوشه¬يابي داده¬هاي جرياني ۱۳۸۹
نگين افشاري بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر كارايي پرسنل امور مالياتي استان خوزستان ۱۳۸۹
سيدعلي حسيني موزاييک سازي تصاوير ويديويي جهت تشخيص متن مبتني بر دوربين ۱۳۸۹
مينا علي بيگي نبي ارائه راهکاري براي انتخاب ويژگي در داده¬هاي نامتوازن ۱۳۸۹
الناز برشان تشنيزي طراحي روشي نوين براي کاهش بعد نظارت‌شده ۱۳۸۹
عظيمه نوري زاده واحددهکردي کمّي¬سازي و تعيين تابع ورودي سرخرگي(AIF) در تکنيک تصويربرداري پوياي(ديناميک) MR ۱۳۸۹
محمدمهدي اميري بهبود الگوريتم هاي تبديل هاي چند مقياسي با مطالعه الگوهاي وابستگي ضرايب ۱۳۸۸
مهسا فضائلي جوان استفاده از روش¬هاي داده¬کاوي به منظور تشخيص نفوذ در شبکه¬هاي کامپيوتري ۱۳۸۸
سميرا خنشا : شخصي سازي خودکار با استفاده از وب کاوي ۱۳۸۸
سمانه قدرت نما رويکردي مبتني بر بهينه‌سازي هزينه براي طراحي سيستم‌هاي تشخيص نفوذ در شبکه‌هاي کامپيوتري ۱۳۸۸
سارا انصاري يافتن اقلام تکراري در جريان هاي داده اي ۱۳۸۸
سيامک هژبري حقيقي بدست آوردن حجم ضايعه ي مغزي ۱۳۸۷
پيروز حسني رخ بالا بردن تفکيک پذيري تصوير مبتني بر روش هاي چند مرحله اي ۱۳۸۷
ابراهيم انصاري کشف قواعد وابستگي در محيط‌هاي توزيع‌شده ۱۳۸۷
عليرضا کاظمي طراحي يک ساختار ترکيبي بر پايه شبکه عصبي و مدل مخفي مارکف براي باز شناخت پايدار گفتار پيوسته. ۱۳۸۷
مهدي استقامتيان انطباق همزمان تصاوير MR قلب در حين تنفس ۱۳۸۷
امين زارع طبقه‌بندي و خوشه‌بندي به کمک روش‌هاي الهام گرفته شده از سيستم ايمني بدن ۱۳۸۶
شيرين حسن زاده کاربرد خوشه بندي پويا در سيستم هاي بازيابي اطلاعات ۱۳۸۶
فاطمه مويدي تشخيص تومورهاي سرطان سينه در تصاوير ماموگرافي و دسته بندي آنها ۱۳۸۶
اميد دهزنگي تحليل R.O.C براي طراحي سيستمهاي کلاسه بندي فازي ۱۳۸۶
مريم باستانفرد طراحي و پياده سازي سيستمهاي چند عامله بر اساس يادگيري تقويتي ۱۳۸۵
محمد اردشير خواست خدايي طبقه بندي، شناسايي و پيش بيني حملات صرعي با استفاده از ويژگي هاي زماني-فرکانسي و سيگنال هاي الکترو انسفالوگرام ۰
مهتاب سعيدي فر بهبود بخشبندي تصاوير رزونانس مغناطيسي مغز مبتني بر ترکيب کانتور¬فعال و الگوريتم¬هاي تکاملي ۰
الهه سادات صالحي قهفرخي ارائه ي روشي براي تخمين حرکت در چندين فريم با در نظر گرفتن هم‍پوشاني ۰
غلامعلي لوعلي زاده مدلسازي يك سيستم شبيه سازي بلادرنگ ترافيك بر پايه عامل هاي هوشمند جهت استفاده در شبيه ساز رانندگي خودرو ۰
مهشاد هاشمي شناسايي ژن هاي عامل بيماري بر اساس ويژگي هاي پروتئيني ۰
سيدمحمد انتظارمهدي پيش بيني آسيب نهايي سکته مغزي ناشي از گرفتگي عروق بوسيله اطلاعات ريخت شناسي و الگوريتم بازگشتي خطي تعميم يافته در تصاوير رزونانس مغناطيسي ۰
زهرا اميدوارماکلواني يادگيري علايق کاربر براي سيستم هاي پيشنهاد دهتده موقعيت هاي مطلوب ۰
نرگس تقي زاده صالح اباد شناسايي احساسات با استفاده از سيگنالهاي مغزي ۰
حسام حکيم نژاد بازسازي تصوير در فتوآکوستيک توموگرافي از روي داده هاي تنک با استفاده از يادگيري ماشين ۰