۱۳۹۹/۰۸/۰۸
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : مجيد
نام خانوادگي : سربازيان اسفند اباد
سال تولد : 1359
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1390
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : حقوق خصوصي
دانشکده : حقوق وعلوم سياسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : sarbazian@shirazu.ac.ir

سوابق تحصيلي دانشگاهي
کارشناسي
رشته
()
سال 1390 تا 1390
دکتري
رشته حقوق خصوصي
تهران (ايران)
سال 1385 تا 1389 قراردادهاي بين المللي انتقال دانش فني

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (29)
۱- فلاح يخداني م، تقي زاده ا، سربازيان اسفند اباد م (2018) بازپژوهي مقابله با نقض فرضي قرارداد بر مبناي راهکار الزام به اجراي عين تعهّد در نظام حقوق عرفي (انگليس و آمريکا) و حقوق اسلام فصلنامه پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب :-
۲- سربازيان اسفند اباد م، هاشمي س، صالحي م (2017) قرار منع اقامه يا پيگيري دعوا صادره از دادگاه هاي ملي در داوري تجاري بين المللي فصلنامه پژوهش حقوق خصوصي 26:185-212
۳- سربازيان اسفند اباد م، اشرافي ا، روديجاني م (2017) بررسى تطبيقى اجراى اختيارى تعهد تعالي حقوق 20:165-192
۴- رضايي ع، سربازيان اسفند اباد م (1398) معيار ارزيابي نتايج حاصل از مطالعات و پژوهش‌هاي علمي در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني، داوري هاي سرمايه گذاري و مقررات داوري ايران مطالعات حقوقي 11:127-163
۵- سربازيان اسفند اباد م، هاشمي س، صالحي م (1398) قرار منع اقامه يا پيگيري دعوا صادره از دادگاههاي ملي فصلنامه پژوهش حقوق خصوصي 26:185-212
۶- سربازيان اسفند اباد م، رستم زاداصلي س (1398) اعتبار شروط يک‌طرفه تعيين صلاحيت داوري، در داوري تجاري بين‌المللي مجله امور حقوقي بين المللي 60:357-380
۷- سربازيان اسفند اباد م، اشرافي ا، روديجاني م (1397) بررسى تطبيقى اجراى اختيارى، تعهد تعالي حقوق 20:165-182
۸- پور مولا س، سربازيان اسفند اباد م، خورسنديان م (1396) بررسي شرط ضمان عين مستاجره در فقه اماميه فقه و مباني حقوق اسلامي 2:309-327
۹- سربازيان اسفند اباد م، هاشمي س (1396) نقش تهاتر بر سقوط حق مطالبه و وصول وجه ضمانت نامه هاي بانکي مطالعات حقوق خصوصي 47:177-196
۱۰- سربازيان اسفند اباد م، برزگر غ (1396) معيار تعيين نفقه زوجه در فقه اماميه و حقوق مدني مطالعات حقوقي 23:175-204
۱۱- سربازيان اسفند اباد م، رستم زاداصلي س (1396) مباني و کارکرد قاعده تفسير عليه انشاء کننده در حقوق قراردادها دانش حقوق مدني 11:1-10
۱۲- خورسنديان م، سربازيان اسفند اباد م، برزگري دهج س (1395) پژوهشي پيرامون شرط خيار به موجب استيمار فقه و اصول 111:31-50
۱۳- سربازيان اسفند اباد م، هاشمي س (1395) مطالبه متقلبانه وجه ضمانت نامه هاي بانکي با تاکيد بر کنوانسيون انسيترال راجع به ضمانت نامه هاي مستقل و اعتبارات اسنادي تضميني پژوهش حقوق خصوصي 18:75-101
۱۴- سربازيان اسفند اباد م، رنجبري س (1395) تعميم قلمرو موافقتنامه داوري به شخص ثالث و آثار آن مطالعات حقوقي 2:59-86
۱۵- سربازيان اسفند اباد م، رنجبري س (1394) مفهوم مالکيت و زمان انتقال آن در فقه اماميه، حقوق ايران و انگليس پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب 1:57-80
۱۶- بختياروند م، سربازيان اسفند اباد م (1394) شرط مبادله‌ي پيشرفت‌ها در قراردادهاي مجوز بهره‌برداري از حق اختراع پژوهش حقوق خصوصي 13:37-59
۱۷- سربازيان اسفند اباد م، رضايي ع (1394) حل و فصل اختلافات اعتبارات اسنادي از طريق ارجاع به کارشناسي مطالعات حقوقي 7:109-140
۱۸- رحيمي م، پور مولا س، سربازيان اسفند اباد م (1394) پژوهشي بر صحت وقف حقوق مالي دو فصلنامه پژوهشنامه فقهي 1:121-138
۱۹- سربازيان اسفند اباد م، زبرجد س (1393) تهاتر در فقه اماميه، حقوق ايران و تجارت بين الملل پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب 1:43-71
۲۰- سربازيان اسفند اباد م، صادقي ع (1393) تحليل رويکردهاي تعارض قوانين در ورشکستگي فرامرزي تعالي حقوق 7:73-104
۲۱- سربازيان اسفند اباد م، صادقي ع (1393) تحليل سياست تقنيني آنسيترال، اتحاديه اروپا و حقوق ايران در زمينه شناسايي و اجراي حکم ورشکستگي خارجي مجله حقوقي بين المللي 51:125-163
۲۲- شيروي ع، سربازيان اسفند اباد م (1392) ماليت دانش فني از منظر فقه و حقوق ايران تعالي حقوق 4:7-26
۲۳- شيروي ع، سربازيان اسفند اباد م (1390) مفهوم قرارداد دانش فني و ماهيت حقوقي آن پژوهش حقوق 1:247-270
24- Sarbazian Esfand Abad M, Rostamzad asli S, يوسف زاده (2017) Evolution and Implementation of Mutuality of Obligations in common law and Iran Law System Revista de Filosofia 86:217-226
25- Sarbazian Esfand Abad M (2017) (Ambiguous cause in tort law (Shiite jurisprudence, Iranian law, common law and civil law Ius humani-revista de derecho :-
26- Sarbazian Esfand Abad M, Sokhanvar M, Rahimi A (2017) Principles of civil liability arising from bodily injuriess journal of politics and law 10:8-16
27- Sarbazian Esfand Abad M (2017) Economic analysis of reasonable person world journal of environmental biosciences 6:66-71
28- Sarbazian Esfand Abad M, Rostamzad asli S (2016) Rationales and applications of mutuality of obligations in Iranian contract law Modern Applied Science 10:132-136
29- Khosravani M, Sarbazian Esfand Abad M (2015) Consensual Divorce of couples in Darab: A case study Gazi universitie gazi egitim fakul tesi dergisi 5:1-7

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-سربازيان اسفند اباد م، محمد حسين ف "تئوري هاردشيپ در نظام دادرسي عادلانه (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، کنوانسيون بيع بين المللي کالا، اصول حقوقي قراردادهاي اروپايي و قواعد متحد اشکل موسسه حقوق خصوصي رم) " همايش ملي عدالت، اخلاق، فقه و حقوق (1395)
۲-سربازيان اسفند اباد م، فلاح يخداني م "راهکارهاي پيشگيري از معاملات معارض در نظام دادرسي عادلانه " همايش ملي عدالت، اخلاق، فقه و حقوق (1394)

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
مباني علم حقوق
مقدمه علم حقوق
حقوق مدني ۱
حقوق تجارت ۱
حقوق تجارت ۲
حقوق مدني ۲
حقوق مدني ۴ـالزامات خارجازقرارداد
حقوق مدني ۶ـعقودمعين قسمت الف
حقوق مدني ۸
متون حقوقي ۲
كارتحقيقي ۲
حقوق تجارت بين الملل
داوري بين المللي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
متون حقوقي
متون حقوقي ۲
حقوق تجارت بين الملل
دکتري تخصصي (Ph.D)
حقوق تجارت بين الملل
متون حقوقي پيشرفته
حقوق تجارت پيشرفته
كـارشناسي
مباني علم حقوق
حقوق بازرگاني ـحقوق تجارت
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
متون حقوقي بزبان خارجي ۱
متون حقوقي ۲
متون حقوقي بزبان خارجي ۲
حقوق تجارت بين الملل
دکتري تخصصي (Ph.D)
متون حقوقي پيشرفته
حقوق تجارت بين الملل
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
حقوق تجارت
كـارشناسي
حقوق مدني۲
حقوق مدني ۳
حقوق مدني ۵
متون حقوقي ۱
حقوق مدني۶
كار تحقيقي۱
متون حقوقي ۲
حقوق مدني ۸
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
مسووليت مدني*
كـارشناسي
حقوق بازرگاني- حقوق تجارت
حقوق مدني ۴
حقوق مدني ۵
حقوق مدني ۸
حقوق مدني ۶
كليات حقوق

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (26)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سروش رستم زاداصلي عنوان: نظريه تقابل تعهدات در حقوق کامن لا و چهارچوب اعمال آن در حقوق ايران ۱۳۹۹
امير زهيري مباني و آثار عدالت توزيعي در نظام مسئوليت مدني ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
وحب يوسفي مسئوليت مدني ناشي از اقدامات امنيتي ۱۳۹۸
فاطمه نوح پيشه شروط يکطرفه تعيين صلاحيت داوري در حقوق ايران و داوري تجاري بين المللي ۱۳۹۷
مرضيه زارعي عدم مهر و تفويض آن در عقد نکاح ۱۳۹۷
مريم آزاده نمين دعوي مشتق در لايحه آيين دادرسي تجاري ايران و مقايسه آن با حقوق انگليس و آمريکا ۱۳۹۷
مرضيه دهويي قريه موسي مصلحت موقوفه ۱۳۹۷
فاطمه رعيت پيشه ضمانت مستقل در لايحه قانون تجارت ۱۳۹۷
مسلم پور کريمي دارنجاني زوال شفعه در فقه اماميه و حقوق ايران ۱۳۹۷
محمد رحيمي عامل تشديد کننده خسارت و تأثير آن بر مسئوليت مدني در حقوق ايران وانگليس ۱۳۹۶
عصمت اله عماد تدليس در عقد ازدواج در حقوق ايران و افغانستان با تاکيد بر مذاهب خمسه اسلامي ۱۳۹۶
سيدمحمود حسيني دعواي جمعي و جايگاه آن در حقوق ايران ۱۳۹۵
مريم افشين فرد مسئوليت مدني متصدي حمل و نقل هوايي در صورت تاخير ۱۳۹۵
سونيا مرتاض پور شخص متعارف در نظام مسئوليت مدني با مطالعه تطبيقي در نظام حقوقي کامن لا ۱۳۹۵
فاطمه نمازيان ضمانت اجراي شخصي نقض قرارداد توسط خريدار در حقوق انگليس و ايران ۱۳۹۵
يوسف علي مفهوم و شرايط و آثار رأي داوري تجاري بين المللي ۱۳۹۵
افشار حسينخاني علي کردي دعوي توقف در لايحه تجارت و لايحه آيين دادرسي تجاري ۱۳۹۵
مهرداد روانداز ماهيت حقوقي فاکتورينگ و آثار آن ۱۳۹۴
سيدرضا هاشمي عدم امکان مطالبه وجه ضمانت نامه هاي بانکي در حقوق تجارت بين الملل ۱۳۹۴
امين مهبودي حق متعهد قرارداد نسبت به اصلاح مورد تعهد در حقوق ايران.اتحايه اروپايي و اصول قراردادهاي تجاري بين المللي ۱۳۹۴
شکوفه فلاحي رهن اموال معنوي در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي رهنمود قانوني آنسيترال ۱۳۹۴
محمد کريمي حق توقيف و استرداد كالاي در حال حمل توسط فروشنده در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق انگليس ۱۳۹۴
خشايار همايوني موضوع : اصول حقوقي حاکم بر ابزارهاي مشتقه تامين مالي انتفاعي ۱۳۹۳
زهرا ارداني تعدد متعهد و متعهدله در اصول قراردادهاي تجاري بين المللي و حقوق ايران ۱۳۹۳
مينا نويدي نهاد نظارت در حقوق مدني ايران ۱۳۹۲
عبدالرضا صادقي تعارض قوانين در ورشکستگي ۱۳۹۲
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (35)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
مهدي سخنور نظام حقوقي حاکم بر منافع قابل مطالبه ناشي از نقض قرارداد در حقوق ايران و آمريکا ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
ليلا عبداللهي فرد مطالعه حقوقي شرايط و آثار بيمه هاي حمل و نقل در ايران در مقايسه با مقررات بيمه لويدز لندن ۱۳۹۸
معصومه دهقان وضعيت حقوقي اموال ايجاد شده پس از فوت ۱۳۹۷
فروزان شمشيري : بررسي معيار ارزيابي رکن حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهاني ۱۳۹۷
نعمت اله کريمي شفافيت در داوري سرمايه گذاري با تاکيد بر اسناد شفافيت آنسيترال و جايگاه آن در حقوق ايران ۱۳۹۷
محمد مهدي سلطاني مارگاني نقش سند رسمي در قلمرو اعمال حقوقي ۱۳۹۶
مذکور صالحي قرار منع اقامه يا پيگيري دعوا در داوري تجاري بين المللي ۱۳۹۶
مريم جعفري مسئوليت مدني ناشي از رابطه جنسي ۱۳۹۶
محمدرضا هوشيار اعطاي مهلت اضافي جهت اجراي قرارداد در حقوق ايران و اصول قرارداد هاي تجاري بين المللي ۱۳۹۶
ميلاد اميري تعهدات طرفين در اصول اروپايي قراردادهاي خدمات و حقوق ايران ۱۳۹۶
قاسم کورس نيا مطالعه ي تطبيقي تنوع چک در حقوق ايران و فرانسه ۱۳۹۵
نرگس فصيحيان عقد مشاوره ۱۳۹۵
سارا منصورآبادي تامين مالي از طريق ليزينگ بين المللي با تاکيد بر کنوانسيون اوتاوا(۱۹۸۸) و قابليت الحاق ايران به آن ۱۳۹۵
احسان زائري تاثير حقوق رقابت در تحديد اصل آزادي اراده ۱۳۹۵
نسرين قلندري دعاوي بين موجر و مستاجر در حکومت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ ۱۳۹۵
سيده فاطمه زبرجد مطالعه تطبيقي فرزند خواندگي در حقوق ايران و آمريکا ۱۳۹۵
زهره ذوالعلي بررسي جنبه هاي حقوقي همسريابي ۱۳۹۴
زهرا ميرزاجاني شروط باز (Open Terms) در حقوق ايران و اسناد بين المللي ۱۳۹۴
سيده مهناز لؤلؤ لزوم مالکيت بايع در قرارداد فروش کالا در حقوق ايران و انگليس ۱۳۹۴
شقايق سهرابي قرارداد ارائه خدمات اينترنتي ۱۳۹۴
سجاد برزگري دهج شرط موامره در فقه و حقوق ايران ۱۳۹۴
محمدصادق برزو بررسي تطبيقي نمايندگي در لايحه قانون تجارت و اسناد بين المللي ۱۳۹۳
معصومه زارع موانع الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني در زمينه قوانين گمركي ۱۳۹۳
زهرا اسدي مطالعه ي تطبيقي مسئوليت مدني متصديان پارکينگ هاي عمومي در حقوق ايران و آمريکا ۱۳۹۳
محمد رشيدپور محدوديت هاي مالكيت املاك در حوزه ميراث فرهنگي ۱۳۹۲
زهرا مرادي جايگاه عيوب اراده در ايقاعات ۱۳۹۲
محمد مهدي مرداني نقش سازمانهاي غيردولتي در جامعه بين المللي با تاکيد بر جامعه بين المللي اقتصادي ۱۳۹۲
مريم فلاح دخت درب قلعه تعهد به رازداري بانکي در حقوق ايران و اسناد بين المللي ۱۳۹۲
ريحانه نصري پور مطالعه تطبيقي اجراي زود هنگام تعهدات در حقوق ايران و اسناد بين المللي . ۱۳۹۲
مهشيد فرهي نقش تشريفات در اعتبار قراردادهاي اداري با تأکيد بر قرارداد پيمانکاري ۱۳۹۲
ياشار طاهري : قراردادهاي EPC (مهندسي،تأمين، ساخت) ۱۳۹۲
حميده بهمني بهلولي قواعد حاکم بر سرمايه گذاري از منظر معاهده ي منشور انرژي ۱۳۹۲
مجيد خوانسالار شرط ضمان امين ۱۳۹۱
محمدجواد رشيدنژاد اختيارات دولت پذيرا در تنظيم فعاليت هاي شرکت هاي سرمايه گذاري خارجي در سازمان تجارت جهاني ۰
مريم مهبودي رژيم حقوقي سرمايه گذاري بين المللي در سازمان تجارت جهاني ۰