۱۳۹۹/۰۸/۰۷
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : نصير
نام خانوادگي : مهران بد
سال تولد : 1342
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1383
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : مهندسي گاز
دانشکده : مهندسي شيمي،نفت و گاز
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : mehran@shirazu.ac.ir

سوابق تحصيلي دانشگاهي
کارشناسي
رشته مهندسي شيمي - گرايش صنايع شيميايي معدني
سيستان و بلوچستان (ايران)
سال 1362 تا 1366 توليد کريوليت

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (18)
1- Khosrozade A, Mehranbod N (2019) Comparison of support vector regression- and neural network-based soft sensors for cement plant exhaust gas composition International Journal of Environmental Science and Technology 0:0-0
2- Nasseh S, Mehranbod N, Eslamloueyan R (2019) Optimization of ceramic foam fabrication for removal of aluminium ion from aqueous solutions Journal of Environmental Chemical Engineering 0:103513-0
3- Karimipourfard D, Eslamloueyan R, Mehranbod N (2019) Heterogeneous degradation of stabilized landfill leachate using persulfate activation by CuFe2O4 nanocatalyst: An experimental investigation Journal of Environmental Chemical Engineering 0:103426-0
4- Karimipourfard D, Eslamloueyan R, Mehranbod N (2019) Novel heterogeneous degradation of mature landfill leachate using persulfate and magnetic CuFe2O4/RGO nanocatalyst Process Safety and Environmental Protection 131:212-222
5- Piritopuzabadi S, Mehranbod N, موسوي , Mirsoleimani Azizi S (2019) Application of response surface method for removal of Cr(VI) from aqueous solutions using foam fractionation process International Journal of Environmental Science and Technology 0:0-0
6- Negaresh M, Farrokhnia M, Mehranbod N (2018) Modeling and control of natural gas bypass odorizer Journal of Natural Gas Science and Engineering 50:339-350
7- Roohian H, Mehranbod N (2017) Investigation of bio-augmentation of overloaded activated sludge plant operation by computer simulation Computers & Chemical Engineering 104:11-24
8- Ahmadi Goltapeh S, Mehranbod N (2017) Effect of the flow pattern on catalytic reaction of propylene hydrogenation through structured catalyst bed: Mathematical modeling and experiment observations Journal of Natural Gas Science and Engineering 38:566-581
9- Khorram M, Mousavi A, Mehranbod N (2017) Chromium removal using adsorptive membranes composed of electrospun plasma-treated functionalized polyethylene terephthalate (PET) with chitosan Journal of Environmental Chemical Engineering 5:2366-2377
10- Karimi M, Al-Maamari R, Ayatollahi S, Mehranbod N (2016) Wettability alteration and oil recovery by spontaneous imbibition of low salinity brine into carbonates: Impact of Mg2+, SO42? and cationic surfactant Journal of Petroleum Science and Engineering 147:560-569
11- Karimi M, Al-maamari R, Ayatollahi S, Mehranbod N (2016) impact of sulfate ions on wettability alteration of oil-wet calcite in the absence and presence of cationic surfactant Energy & Fuels 30:819-829
12- Ahmadi Goltappeh S, Mehranbod N, Ziaei Halimejani H (2015) Propylene hydrogenation through structured and conventional catalyst beds: Experiment and modeling Journal of Natural Gas Science and Engineering 27:822-830
13- Karimi M, Al-maamari R, Ayatollahi S, Mehranbod N (2015) Mechanistic study of wettability alteration of oil-wet calcite: Theeffect of magnesium ions in the presence and absence of cationic surfactant Colloids and Surface A 482:403-415
14- Escrochi M, Mehranbod N, Ayatollahi S (2013) The gas–oil interfacial behavior during gas injection into an asphaltenic oil reservoir Journal of Chemical & Engineering Data 58:2513-2526
15- Escrochi M, Mehranbod N, Ayatollahi S (2013) The Gas?Oil Interfacial Behavior during Gas Injection into an Asphaltenic Oil Reservoir Journal of Chemical and Engineering Data 58:2513-2526
16- Adib H, Sharifii F, Mehranbod N, Moradi Kazerooni N, Koolivand M (2013) Support Vector Machine based modeling of an industrial natural gas sweetening plant Journal of Natural Gas Science and Engineering 14:121-131
17- Sayyad amin J, Alamdari A, Mehranbod N, Ayatollahi S, نيکويي (2010) Prediction of Asphaltene Precipitation: Learning from Data at Different Conditions Energy & Fuels 24:4046-4053
18- Soroush M, Valluri S, Mehranbod N (2005) Nonlinear Control of Input-Constrained Systems Computers and Chemical Engineering 30:158-181

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-پناهنده ع، مهران بد ن، سرشار م "آبگيري از اتانول در فرايند جذب سطحي و تعيين ضرايب معادله تعادل همدما- Dehydration of Ethanol in Adsorption Process and Determination of Coefficient os Isotherm Equilibrium Equation " 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering (2010)
۲-ربيعي فرادنبه م، مهران بد ن "بررسي جذب فنول بر روي پودر جاذب سراميکي با پايه آلومينا سيليکا- Application of Mineral Sorbents for Phenol Removal from Wastewater " 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering (2010)
۳-اميري فر م، خرم م، مهران بد ن "ساخت غشاء اليافي (کامپوزيتي) پلي اتيلن ترفتالات (PET) ضايعاتي با نانولوله هاي کربني (CNT) و بررسي تأثير آن در حذف باکتريايي آب " چهارمين همايش ملي علوم و مهندسي جداسازي (1396)
۴-ناصري مطلق م، اسلاملوييان ر، مهران بد ن "مقايسه ساختارهاي جديد ارائه شده براي راكتور سنتز آمونياك با راكتور صنعتي چهار بستري كلاگ " پانزدهمين کنگره ملي مهندسي شيمي (1393)
۵-فتحي آ، مهران بد ن، سرشار م "مطالعه منحني تعادل جذب سطحي آب روي غربال مولکولي براي مخلوط آب-اتانول " دومين همايش ملي نفت گاز و پتروشيمي (1391)
۶-شکوه صارمي م، مهران بد ن، آژنده ر، غيور ا "تجزيه الکتروشيميايي فرم آلدئيد " اولين کنفرانس بين المللي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي (1391)
۷-اتشي ا، سرشار م، مهران بد ن "بررسي پيش آمايش باگاس نيشکر به روش قليايي- ميکروويو جهت هيدروليز آنزيمي " دومين کنفرانس انرژي هاي تجديد پذير و توليد پراکنده ايران (1390)
۸-مهران بد ن، رنجبري م، غريب زاهدي ُ "بررسي ميزان بهينه تزريق ماده Reverse Demulsifier و اثر آن بر روي COD خروجي واحد تصفيه پساب پالايشگاه پنجم " دومين همايش مديريت پساب و پسماند در صنايع نفت و انرژي (1390)
۹-صادق زاده م، مهران بد ن "شبيه سازي ديناميک فرايند نم زدايي از گاز طبيعي با غربال مولکولي " همايش ملي شيمي و مهندسي شيمي (1389)
۱۰-دواني ن، اسلاملوييان ر، مهران بد ن "شبيه سازي ديناميكي و كنترل برج تقطير بيواتانول " دومين كنفرانس بين المللي اتوماسيون صنعتي (1389)
۱۱-مهران بد ن، صمدي م "شبيه سازي کامپيوتري عمليات راکتور ناپيوسته ي مرحله اي و مقايسه آن با اطلاعات تجربي جهت يافتن پارامترهاي بهينه مدل " دومين همايش ملي آب و فاضلاب (1387)
۱۲-مهران بد ن، مردوارمستعلي بيگلو ع "مطالعه آزمايشگاهي جذب رطوبت توسط سيليکاژل و اکتيو آلومينا و تعيين ايزوترم هاي جذب سطحي " اولين کنفرانس پتروشيمي ايران (1387)
13-Ghaedi M, Mehranbod N, Khorram M "Fabrication of superhydrophobic polyurethane sponge for separation of oil from immiscible oil/water wastewater " The16th Iranian National Congress of Chemical Engineering (2019)
14-Khakinezhad N, Khorram M, Mehranbod N "Preparation of Superhydrophobic Polyurethane Sponge for Oil/Water Separation " The16th Iranian National Congress of Chemical Engineering (2019)
15-Piritopuzabadi S, موسوي , Mehranbod N "Chromium Removal from Aqueous Solution by Foam Fractionation " The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015) (2015)
16-Mehranbod N, Aalaiezadeh M, Keshavarz P "Experimental study of decreasing COD of spent caustic wastewater, using electrochemical processes " The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015) (2015)
17-Kazemi F, Mehranbod N, Khoram M, Ghadrshenas A "Simulating of Possible Explosion of Isomax Reactor in Shiraz Oil Refinery and Study the Consequences of Explosion " Conference on Technological Advancement in Chemical and Environmental Engineering (2012)
18-ظرافت , Ayatollahi S, Mehranbod N, برزگري "Bayesian Network Analysis as a Tool for Efficient EOR Screening " SPE Enhanced Oil Recovery Conference (2011)
19-Vazirzadeh jahromi M, Mehranbod N, Abdolhossein J "Simulation of Ethylene Refrigeration Plant Using Hysys " همايش ملي شيمي و مهندسي شيمي (2011)
20-Hooshdaran B, Mehranbod N, Khosravanipour F "Study of Ozone Performance for Removal of Nitrogen Content of Wastewater " 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering (2010)
21-Azhdari M, Mehranbod N "Applicatrion of Bayesian Belief Networks to Fault Detection and Diagnosis of Industrial Processes " 2010 International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (2010)
22-Sahraneshin A, Mehranbod N, Eslamloueyan R, سروش "State and Parameter Estimation Using Bayesian Belief Networks " American control conference (2009)
23-خسروزاده , Mehranbod N, Alamdari A "Transient Simulation of Lime Softening Process " The 6th International Chemical Engineering congress & Exhibition (2009)
24-Sayyad-Amin J, Escrochi M, Mehranbod N, نمازي راد , Alamdari A, Ayatollahi S ".Modeling thermally induced wettability alteration using Bayesian belief networks " 10th International Symposium on Evaluation of Wettability and Its Effect on Oil Recovery (2008)
25-Escrochi M, Nabipour M, Ayatollahi S, Mehranbod N "Wettability Alteration at Elevated Temperatures: The Consequences of Asphaltene Precipitation " International Symposium & Exhibition on Formation Damage Control (2008)
26-Sahraneshin A, Mehranbod N, Soroush M, Eslamloueyan R "Data-Driven State and Parameter Estimation Using Bayesian Belief Networks " 2008 Annual Meeting AICh (2008)
27-Sayyad amin J, اسکروچي , Mehranbod N, نمازي راد , Ayatollahi S, Alamdari A "Modeling Thermally Induced Wettability Alteration Using Bayesian belief Networks " Abu-Dhabi UAE 2008 Wettability conference (2008)
28-Ayatollahi S, Mehranbod N "Wellability Alteration at Elevated Temperatures: The Consequenses of Asphaltene Precipitation " SPE International Symposium and Exhibition on Formation Damage Control (2008)
29-صحرانشين , Mehranbod N, Eslamloueyan R "Application of Bayesian Belief Networka in State and Parameter Estimation " The 5th international chem. eng. congress- IChEC2008 (2008)
30-خسروزاده , Mehranbod N "CFD Simulation of Cyclone Particle Removal Efficiency: Case Study for DarabCement Factory " چهارمين کنفرانس ملي کاربرد CFD در صنايع شيميايي و نفت (1391)
31-Mehranbod N, پرواسي , رحماني , Ranjbaran M, صادقي "Optimization of Binary Interaction Coefficient for Water-Ammonia Mixture " 1st Iranian Thermodynamic Conference (1386)

طرح هاي کاربردي (3)
عنوان
پژوهش و طراحي پايه سيستم كنترل كارخانه توليد الكل سوختي به ظرفيت ۱۰۰۰۰ليتر در روز از باگاس نيشكر
برگزاري کنفرانس ملي کاتاليست
طرح مطالعاتي و پژوهشي نحوه تأمين آب طرح هاي خط اتيلن مرکز و اثرات زيست محيطي اجراي طرح هاي فيروز آباد، جهرم، داراب و فسا

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
ترموديناميك ۱
ازمايشگاه انتقال حرارت
موازنه انرژي ومواد
ازمايشگاه عمليات واحدها
كنترل فرايندها
ازمايشگاه كنترل فرايندها
شيمي فيزيك
انتقال جرم
اشنايي بامهندسي شيمي
كارگاه نرم افزارمهندسي
آزمايشگاه آب
كارآموزي
پروژه
تصفيه ابهاي صنعتي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
كنترل ديجيتال سيستمهاي فرايندي
كنترل فرايندهاي پيشرفته
كاربردهوش مصنوعي درصنايع نفوگاز
پايان نامه
پايان نامه
دکتري تخصصي (Ph.D)
كاربردهوش مصنوعي درصنايع نفت و گاز
كـارشناسي
ترموديناميك ۱
موازنه انرژي ومواد
كنترل فرايندها
ازمايشگاه كنترل فرايندها
اشنايي بامهندسي شيمي
آزمايشگاه آب
تصفيه ابهاي صنعتي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
تصفيه اب وفاضلاب پيشرفته
كنترل ديجيتال
كنترل فرايند پيشرفته
فرآوري گاز
دکتري تخصصي (Ph.D)
تصفيه آب و فاضلاب صنعتي پيشرفته
كنترل فرايندپيشرفته ۲
كـارشناسي
موازنه انرژي و مواد
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
تصفيه اب وفاضلاب پيشرفته
ترموديناميك پيشرفته
سميناركارشناسي ارشد
پايان نامه
دکتري تخصصي (Ph.D)
تصفيه آب و فاضلاب پيشرفته
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
كنترل فرآيند پيشرفته در صنايع نفت

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (75)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سعيده ناصح ساخت فوم سراميکي و مطالعه خواص آن براي حذف يون آلومينيوم از محلول آبي ۱۳۹۸
عبدالحسين خسروزاده شبيه سازي و کنترل کوره کارخانه سيمان ۱۳۹۸
درناز کريمي پورفرد مطالعه آزمايشگاهي تصفيه پساب به روش اکسيداسيون پيشرفته با استفاده از نانوکاتاليست هاي هتروژني ۱۳۹۸
هديه روحيان مدلسازي و شبيه سازي تقويت زيستي واحد هاي تصفيه پساب شهري تحت شرايط بار هيدروليکي اضافي ۱۳۹۶
مهوش کريمي بررسي آزمايشگاهي تغيير ترشوندگي مخازن کربناته نفت دوست در ازدياد برداشت به روش ترکيب سورفکتانت و آب با شوري پايين ۱۳۹۴
مهدي اسکروچي طراحي پايلوت فرآيند تزريق دي اکسيد کربن در يک مخزن شکافدار ايران با استفاده از مطالعات آزمايشگاهي و نتايج شبيه سازي ۱۳۹۲
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
مسعود جوکار بررسي تاثير دانه بندي مصالح و نوع قير روي خواص آسفالت تهيه شده با استفاده از کيسه هاي پلي اتيلن بازيافتي به عنوان افزودني ۱۳۹۹
امير غفراني شبيه‌سازي ديناميک سيالات محاسباتي دوبعدي باتري يون ليتيوم مبتني بر مدل‌هاي رياضي انتقال جرم، گرما و موازنه بار ۱۳۹۸
مريم پناهي ازاد بهينه سازي عمليات واحد نم زدائي گاز طبيعي توسط زئوليت ۳A در پالايشگاه چهارم پارس جنوبي ۱۳۹۸
مهدي مرتضايي شناسايي مدل عملکرد کوره واحد عملياتي و بررسي امکان ارتقاي سيستم کنترل دماي آن ۱۳۹۸
زهرا دياني فر شبيه سازي راکتور هاي توليد اتيلن اکسيد و اتيلن گليکول پتروشيمي مرواريد و بررسي امکان بهينه سازي شرايط عملياتي آن ۱۳۹۸
سمانه عزيزي تهيه غشاء الکتروريسي شده ابرآبدوست PVDF و بررسي عملکرد آن در جداسازي امولسيون نفت-در-آب ۱۳۹۸
ارش ساکي کاهش CODکاستيک مستعمل پالايشگاه نفت اصفهان به روش انعقاد الکتريکي ۱۳۹۸
فاطمه السادات منصورابادي مقايسه کارايي چند جاذب اصلاح شده بر پايه اسفنج پلي يورتان در جداسازي مواد نفتي از امولسيون نفت در آب ۱۳۹۸
مريم قايدي جداسازي مواد نفتي از امولسيون نفت در آب بوسيله ي اسفنج پلي يورتان اصلاح شده توسط پوشش با سيليکاي ابرآبگريز ۱۳۹۷
نغمه خاکي نژاد جداسازي آلاينده‌هاي هيدروکربني غير محلول از آب توسط اسفنج پلي يورتان پوشش داده شده با گرافن اکسايد کاهش يافته ۱۳۹۷
سحر بهروسي بررسي تأثير گروه بندي عيوب فرآيند Tennessee Eastman در کارايي عيب يابي توسط شبکه هاي Hierarchical Bayesian Belief Networks ۱۳۹۶
حميدرضا فريزاد بررسي حذف دي نيترو تولوئن از آب به روش جذب سطحي با استفاده از کربن فعال ۱۳۹۶
فرزاد کريمي حذف متاتولوئن دي آمين از پساب توسط فرآيند جذب سطحي با کربن اکتيو ۱۳۹۶
اميرحسين بذرافشان تخمين حالت و پارامتر براي فرآيند لجن فعال ۱۳۹۶
محمد اميري فر ساخت غشاء اليافي الکتروريسي شده پلي‌اتيلن‌ ترفتالات و اصلاح آن با نانولوله کربني و بررسي تأثير آن در حذف باکتري از آب ۱۳۹۵
امين محمدپور بررسي کارايي پتاسيم هيدروکسيد و فسفريک اسيد براي توليد کربن فعال از باگاس نيشکر هيدروليز شده ۱۳۹۵
ساره سلجوقي بررسي کارايي فرايند اسمز معکوس براي جداسازي يون روي از آب ۱۳۹۵
علي محمد کياني اعمال طراحي آزمايش براي بهينهسازي شرايط فرآيند انعقاد الکتريکي به منظور کاهش COD پساب Spent Caustic با الکترود آلومينيم ۱۳۹۵
نسرين باقري واناني بررسي کارايي الگوريتم بهينه سازي ژنتيک در شناسايي سيستم ها ۱۳۹۵
فرشيد بهرامي اعمال طراحي آزمايش براي بهينه‌سازي شرايط فرايند انعقاد الکتريکي به‌منظور کاهش COD پساب Spent Caustic با الکترود آهن. ۱۳۹۵
سروش سلمانپور شبيه سازي و مقايسه روش هاي ازدياد برداشت تزريق ASP، WAG و ASPaM در يکي از مخازن نفتي ايران ۱۳۹۵
علي محمد منصوري کلاه مال طراحي سنسور نرم افزاري داده محور تطبيقي جهت تخمين اندازه ذرات در خروجي آسياب سيمان ۱۳۹۵
علي دمي شبيه سازي ديناميکي برج هاي تقطير پتروشيمي اريا ساسول ۱۳۹۵
احسان هنرور توليد کربن فعال از باگاس نيشکر فرآوري شده و تعيين خواص جذب آن ۱۳۹۴
سعيد پيري توپوزآبادي جداسازي يون هاي کروم با استفاده از روش حباب سازي ۱۳۹۴
سيد مهدي موسوي زاده مدلسازي سه بعدي حوضچه تثبيت فاضلاب هوازي ۱۳۹۴
مجتبي اعلائي زاده مطالعه ي تجربي کاهش COD پساب spent caustic با استفاده از مکانيزم انعقاد الکتريکي ۱۳۹۴
سيدياسر گنجي بررسي کارايي فرآيند ميکروفيلتراسيون در جداسازي مواد معلق فاضلاب شستشوي قالب بستني پس از اعمال انعقاد و لخته سازي ۱۳۹۳
محمد قانع عزآبادي کاهش غلظت آلاينده آمونياک موجود در پساب با استفاده از جاذب زئوليت و روش فتوکاتاليستي ۱۳۹۳
معصومه مهندسي کاربرد شبکه هاي Hierarchical Bayesian Belief در عيب يابي فرآيند هاي صنعتي ۱۳۹۳
مسعود ناصري مطلق مطالعه ساختارهاي مناسب ارائه شده جهت راکتور سنتز آمونياک و مقايسه ي آن ها با راکتور کلاگ ۱۳۹۳
ميلاد سعيدي شبيه سازي ديناميکي سيكل تبريد جذبي آب و آمونياك ۱۳۹۲
مهرداد پاکباز شبيه سازي ديناميکي کوره شکست حرارتي پتروشيمي آريا ساسول ۱۳۹۲
احسان شايان شبيه سازي ديناميکي فرايند هيدروژناسيون پتروشيمي آرياساسول ۱۳۹۲
سجاد احمدي گل تپه مقايسه بازده واکنشدرراکتورهاي کاتاليستي آکنه دار تصادفي و آکنه دارساختار منتظم ۱۳۹۲
آمنه فتحي تعيين منحني‌هاي جذب سطحي آب روي غربال مولکولي براي مخلوط آب-اتانول در محدوده دماي عملياتي ۱۰۵-۸۵ درجه سيلسيوس وفشار معادل ۵/۲-۳/۱ بار. ۱۳۹۱
مرضيه اميراحمدي تعيين منحني هاي هم دما و سينتيک جذب براي زئوليت کلينوپتيلوليت طبيعي ۱۳۹۱
محمد رمضاني شبيه سازي تبخير كننده و چگالنده سيكل تبريد جذبي آب و آمونياك ۱۳۹۱
ايوب بردي شبيه سازي و بهبود كنترل فرآيند شيرين سازي گاز توسط كنترل فرآيند پيشرفته ۱۳۹۱
فاطمه کاظمي شبيه سازي انفجار راکتور ايزوماکس و بررسي پيامد هاي آن ۱۳۹۱
سجاد رنجبر کاربرد شبکه هاي Bayesian belief در عيب يابي فرايند هاي صنعتي ۱۳۹۱
محمدرضا شکوه صارمي بررسي تجزيه ي الكتروشيميايي فرمالدئيد ۱۳۹۱
مالک رنجبري بررسي ميزان بهينه تزريق ماده Reverse Demulsifier و اثر آن بر روي COD خروجي واحد تصفيه پساب پالايشگاه پنجم پارس جنوبي ۱۳۹۱
ابراهيم اتشي بررسي هيدروليز باگاس نيشكر به كمك ماكروويو ۱۳۹۱
مصطفي ذبيحي تصفيه فاضلاب شستشوي قالب بستني با فرآيند جداسازي به كمك انعقاد، مطالعه امكان سنجي ۱۳۹۰
محمد نگارش شبيه سازي و كنترل دستگاه بودار كننده از نوع كنارگذر ۱۳۹۰
عليرضا پناهنده تعيين منحني جذب همدما براي مخلوط آزئوتروپ آب و الکل ۱۳۹۰
محمدجعفر صادق زاده بررسي و بهينه‌سازي عمليات واحد نم ‌زدايي گاز طبيعي در پالايشگاه گاز پارسيان ۱۳۸۹
محمد ربيعي فرادنبه جدا سازي فنول از آب به کمک جاذب سطحي روي سراميک با پايه آلومينا سيليکا ۱۳۸۹
محسن وزيرزاده جهرمي شبيه سازي ديناميکي و کنترل سيکل تبريد اتيلن پتروشيمي آرياساسول ۱۳۸۹
نگار دواني شبيه‌سازي و کنترل بخش تقطير فرآيند تخليص بيواتانول ۱۳۸۹
مريم اژدري کاربرد bayesian belief networksدر عيب يابي فرايند هاي صنعتي ۱۳۸۹
بهار هوشداران بررسي کارايي روش ازن uv براي حذف الاينده هاي فاضلاب ۱۳۸۹
عبدالحسين خسروزاده شبيه سازي مخازن سختي گيري از آب بوسيله آهک ۱۳۸۹
حسن فرجي طراحي ساختار کنترل براي واحد کراکينگ کاتاليستي سيالبا استفاده از روش کمّي ۱۳۸۸
مژگان صمدي مدلسازي ديناميکي رآکتور ناپيوسته مرحله¬اي و يافتن پارامترهاي بهينه براي مدل ۱۳۸۷
علي مردوارمستعلي بيگلو تعيين منحني هاي جذب هم دما براي مواد جاذب جامد ۱۳۸۷
توران همتي حقيقي مقايسه عملکرد برجهاي نم زدايي سيني دار، آکنده نامنظم و منظم وتعيين شرايط بهينه جذب ۱۳۸۶
مهدي اسکروچي مطالعه تغييرات خاصيت ترشوندگي سنگ مخزن در روشهاي ازدياد برداشت حرارتي تحت تاثير نيروهاي ثقلي ۱۳۸۶
فاطمه بهزادي تصفيه پساب خاکستري با غشاي نانوکامپوزيتي پليمر-سراميک و کاهش جرم گرفتگي غشا به کمک نانوذرات سيليکا ۰
اناهيتا افتخارجهرمي توسعه پارچه بي بافت پلي پروپيلن ابر آب دوست- ابر روغن گريز با تانيک اسيد، يون آهن سه ظرفيتي و نانو ذره گرافن اکسيد براي جداسازي مؤثر مخلوط آب و روغن ۰
فواد فرجي بررسي کارايي فرآيند ميکروفيلتراسيون در جدا‌سازي جامدات معلق از محلول حاصل از تخمير ملاس نيشکر ۰
منا فولادي رنگ زدايي و نمك زدايي از پساب نساجي با استفاده از غشاي لايه نازك مركب پلي آميدي و بهبود خواص غشا با استفاده از نانوذرات گرافن اكسايد و گرافن اكسايد عامل دار شده ۰
ياسمن جليليان بررسي عوامل موثر بر رابطه شدت جريان خط اصلي و bypass در TMFC مايع داراي المان صفحات تخت و موازي به کمک CFD ۰
محمدحسين سجاديان مطالعه و بررسي تاثير افزودن فين و هيت پايپ برکارايي هيتر پيش گرمکن ايستگاه تقليل فشار گاز ۰
زهرا ليراوي بررسي تاثير متغير هاي عملياتي بر کارايي فيلتر شني براي جداسازي امولسيون ناپايدار نفت در آب ۰
سمینارویژه ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
شعيب ناصري بررسي و مقايسه رباتهاي لوله پيما و تکنيک هاي بازرسي سطح داخلي لوله ۱۳۹۶
هادي حمداله زاده بررسي روشهاي شناسايي سيستم در حوزه فرکانس ۱۳۹۶
اميرحسين صرامي فروشاني پياده سازي کنترل فازي در درام بويلر واحد ۴ و ۵ نيروگاه اصفهان ۱۳۹۴
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (83)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
زهرا خادم مدرسي جداسازي الکترودياليزي فسفات از لجن فاضلاب با استفاده از غشاء هاي الکتروريسي شده ۱۳۹۸
معصومه محمدي سروستاني بررسي کشت ميکروجلبک در پساب نيروگاه سيکل ترکيبي فارس به منظور حذف سولفات و توليد بيوديزل ۱۳۹۷
ايوب صفري کاربرد معيار اکسرژي در طراحي ساختار کنترلي واحدهاي فرآيندي ۱۳۹۶
بهزاد وافري ارائه روشي جديد براي تبديل داده‌هاي چاه‌آزمائي چند‌جرياني به فشار گذراي تک جرياني معادل آن ۱۳۹۴
حسين اسماعيلي بررسي تئوري و تجربي جداسازي ترکيبات هيدروکربوري از پساب صنعتي با استفاده از ماده امولسيون زدا ۱۳۹۳
پيام پرواسي بررسي تئوري و تجربي فرايند پيوسته نمک زدايي از نفت خام سنگين با استفاده از ريز موج ها (Microwaves) و امواج مافوق صوت (Ultrasonic) ۱۳۹۱
کبري صالحي حذف آلودگيهاي نفتي از آبهاي شور توسط خاک رس اصلاح شده (ارگانوکلي) در برجهاي بستر ثابت و بستر سيالي ۱۳۹۱
محمد بنيادي بررسي عملي و تئوري فرآيند تخليه طبيعي و تزريق گاز خشك (متان ) برروي ميزان بازيابي مايعات گازي مخزن گازميعاني سرخون با سيالي شبيه به سيال اوليه مخزن ۱۳۹۱
زهرا عرب ابوسعدي شبيه سازي و بهينه سازي روش هاي نوين جهت کوپلينگ ريفرمينگ متان با بخار و يک واکنش گرمازا به روش مستقيم و رکوپراتيو ۱۳۹۰
جواد صيادامين بررسي تغيير ترشوندگي ناشي از سرب اسفالتين ۱۳۸۸
فرود نوروزي چگيني بررسي آزمايشگاهي عملکرد فتوبيوراکتور غشايي در تصفيه پساب و کشت ريزجلبک به صورت همزمان ۰
صادق وندا داده گواري مشاهدات و درک مفهومي به منظور شناسائي ساختار مدل رونديابي هيدرولوژيکي رودخانه با بهره گيري از رويکرد بيزي ۰
نوشين مرادي کازروني اصلاح شيميايي آب دريا توسط غشا جهت توليد آب هوشمند براي ازدياد برداشت نفت در مخازن کربناتي ۰
سالار عزيزي مطالعه تجربي و مدلسازي پيروليز زيست توده جلبک در بسترهاي سيال ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
عاطفه اسفندياري جداسازي ميکروپلاستيک ازپساب خاکستري با روش هاي پيشرفته تصفيه پساب ۱۳۹۸
فواد رفيعي نژاد بهبود توليد هترولوگ پلي کتيدها در باکتري اي کولاي با استفاده از زيست شناسي سامانه اي ۱۳۹۷
جواد نوروزي طراحي و شبيه سازي سويه ي بهينه براي تبديل آلاينده هاي سرسخت به محصولات ميکروبي کاربردي: بهره گيري از زيست شناسي سامانه اي با رويکرد کمينه سازي تعداد واکنش هاي شبکه متابوليکي ۱۳۹۷
محسن خدري کاربرد روش هاي کنترل پذيري در طراحي شبکه مبدل هاي حرارتي ۱۳۹۷
حسن خرم دل ساخت و بررسي آزمايشگاهي خواص غشاي گرافن اکسايد/MOF با پايه پليمري براي شيرين سازي و تصفيه آب ۱۳۹۷
سيده دلارام محمدي شبيه سازي ديناميکي و کنترل فرايند خالص سازي اسيد استيک ۱۳۹۶
رامين زارع بررسي کنترل پذيري فرايندهاي بازيابي NGL از گاز طبيعي ۱۳۹۶
نازنين پيرو جداسازي پليمرهاي منعقدکننده از پساب واحدهاي حفاري نفت و گاز ۱۳۹۶
راضيه اعتضادي روشي نوين در مهندسي متابوليک سامانه اي براي بهبود توليد ميکروبي ترپنوئيدها ۱۳۹۶
بابک راجي ارائه الگوريتم غربالگري يکپارچه روش هاي ازدياد برداشت نفت ۱۳۹۵
محمد حسين کاردان طراحي و شبيه‌سازي راکتور گرمايي وديگ بازيافت حرارت واحد بازيافت گوگرد با در نظر گرفتن اتلاف حرارتي ۱۳۹۵
ابراهيم رخيده طراحي يکپارچه شبکه آب مصرفي صنايع فرايندي در حالت ناهمدما ۱۳۹۵
علي بيجن کاربرد روش هاي کنترل پذيري در طراحي شبکه ي راکتورهاي شيميايي ۱۳۹۵
محمد حسين نوري شمسي بررسي آزمايشگاهي ميزان جداسازي رنگ راکتيو قرمز ۱۹۸ از پساب‌هاي صنعتي با استفاده از روش جداسازي به‌وسيله‌ي حباب‌هاي کف ۱۳۹۵
کاظم آبتين بررسي مدل هاي مناسب براي بهينه سازي مصرف آب در صنايع فرآيندي و مطالعه موردي براي يکي از مجتمع هاي پتروشيمي ۱۳۹۴
سعيد رضا کشاورزمويدي بررسي آزمايشگاهي نمک زدايي از پساب واحد سودااَش مجتمع پتروشيمي شيراز با استفاده از غشاء و تعيين شرايط بهينه فرآيندي ۱۳۹۳
ارش فخارنژاد بررسي آزمايشگاهي رطوبت زدايي از گاز با استفاده از محلول تري اتيلن گلايکول در تماس دهنده هاي غشاي الياف تو خالي ۱۳۹۳
اسمعيل رحماني شبيه‌سازي و طراحي بهينه راکتور دومرحله‌اي توليد امونياک ۱۳۹۳
مهدي کريمي مطالعه آزمايشگاهي آماده سازي توفاله نيشکر جهت توليد بيو اتانول به وسيله روش هاي شيميايي ۱۳۹۳
سمانه حيدري کاربرد شبکه هاي عصبي مصنوعي براي تشخيص مدل چاه هاي افقي در مخازن نفتي با استفاده از داده هاي چاه آزمايي ۱۳۹۲
سيد مجتبي حسيني مدل‌سازي و طراحي كنترلر فازي جهت split range control فشار لوپ سنتز براساس مدل چند گانه در واحد متانول پتروشيمي شيراز ۱۳۹۲
جواد شورابه بهينه سازي عملکرد سيستم کنترلي PLC بويلرهاي صنعتي پتروشيمي مبتني بر کنترل فازي ومقايسه آن با کنترلر هاي کلاسيک ۱۳۹۲
هدايت مهمي نظارت برخط فرايند چند متغيره درام hp بويلر واقعي نيروگاه سيکل ترکيبي فارس براي تشخيص شرايط خطا و بروز شرائط غير نرمال ۱۳۹۱
جاويد غلامي شيري حذف بيولوژيکي هيدروکربن ها از خاک هاي آلوده به مواد نفتي ۱۳۹۱
سينا سيف زاده حقيقي مدلسازي واحد کراکينگ حرارتي در حضور بخار براي خوارک ورودي مايع( نفتا ) ۱۳۹۱
عادل زارع جداسازي ترکيبات گوگردي از ترکيبات هيدروکربني با استفاده از مايعات يوني ۱۳۹۱
حسين کوتيان نژاد حذف گازوئيل از آبهاي آلوده، توسط جذب با خاک طبيعي ۱۳۹۱
علي خواجه حسام الديني شبيه سازي و بهينه سازي بيوراكتور توليد بوتانل ۱۳۹۱
زهرا رياضي راد بررسي كنترل پذيري برجهاي تقطير مجهز به امكانات تبادل حرارت بين قسمت عاريساز و اصلاح كننده همراه با واكنش(R-HIDiC) ۱۳۹۱
مرتضي پورصادق شبيه سازي و بهينه سازي راكتور توليد الكل سنگين ۱۳۹۱
زهرا شرف خواه مدل سازي و بهينه سازي واحد شكست كاتاليستي ۱۳۹۱
محمود بهمني تصفيه پساب آلوده به مواد آروماتيک (BTEX) با استفاده از روش اكسيداسيون پيشرفته(UV/H۲O۲) ۱۳۹۱
اعظم فرهادي تصفيه پساب قسمت نمك زدايي پالايشگاه نفت شيراز با استفاده از روش اكسيداسيون پيشرفته ۱۳۹۱
مهدي بيگلرخاني مدل سازي و شبيه سازي ديناميكي راكتور بستر سيال توليد پلي اتيلن ۱۳۹۱
وحيد گيتي فر برسي آزمايشگاهي پيش آمايش باگاس نيشکر با استفاده از ترکيب روش هاي فيزيکي و شيميايي ۱۳۹۱
سيد شهاب الدين امير آبادي توليد بيوسورفکتانت براي جداسازي آب و نفت و تعيين شرايط بهينه توليد آن ۱۳۹۱
عبدالنبي گوشه نشين مطالعه تجربي شرايط بهينه اسيدزني در محازن كربناته ۱۳۹۱
نويد هوشمند تبديل هيدروكربن هاي سنگين به هيدروكربن هاي سبك و هيدروژن بوسيله تكنولوژي راكتور پلاسما با عايق دي الکتريک کاتاليستي پالسي ۱۳۹۱
حامد منصوري تعيين مقدار بهينه ضريب" C" در فرمول سرعت سايش براي چاههاي گازي ميدان پارسيان ۱۳۹۱
اميرحسين سعادت پيش بيني توزيع ترکيبات حاوي گوگرد در محصولات ميعانات گازي ۱۳۹۱
زهره باباحاجي مقايسه ي کارايي شبکه هاي عصبي مختلف در تعيين مدل مخازن نفتي با استفاده از داده‌هاي چاه‌آزمايي ۱۳۹۰
پيام پاک مهر مطالعه آزمايشگاهي هسته سازي اگزالات كلسيم تحت تاثير عصاره خارشتر ۱۳۹۰
سحر جعفري بجدني بررسي فني -اقتصادي-زيست محيطي واحد نم زدايي گاز طبيعي پالايشگاه فراشبند-دالان با فرايند دريزو و استفاده از نرم افزار پرومكس با استفاده از حلالهاي نرمال هپتان,ايزو اكتان و تولوئن و تاثير فرايند بر كاهش هرز رفت گليكول و افزايش خلوص آن و کاهش بار مصرفي ريبويلر ۱۳۹۰
شبنم امين مدلسازي حلاليت هيدروفلوراكربنها در مايعات يوني ۱۳۹۰
حسام الدين نوربخش بررسي و شبيه سازي توزيع غلظت آلاينده‌هاي گازي در منطقه عسلويه به وسيله ديناميک سيالات محاسباتي(CFD) ۱۳۹۰
مريم سلحشوري دشتمال مطالعه ي عوامل موثر بر کنترل و بهينه سازي تزريق آب به همراه مواد شيميايي در ازدياد برداشت نفت ۱۳۹۰
رضا وکيلي طراحي و شبيه‌سازي راکتور دو مرحله‌اي براي توليد دي‌متيل‌اتر به روش مستقيم از گاز سنتز ۱۳۹۰
صبا صفائي بررسي و انتخاب افزايه هاي بازدارنده خوردگي مناسب براي عمليات اسيدزني ۱۳۹۰
احسان پورآزادي شبيه سازي ساختاري جديد براي کوپل راکتور ريفرمينگ نفتا ۱۳۹۰
عادل محسن زاده بررسي آزمايشگاهي فرآيند تزريق بخار آب و گاز تحت تاثير نيروهاي ثقلي براي ازدياد برداشت نفت سنگين از مخازن شکاف دار ۱۳۹۰
سيد امير ونکي مطالعه تئوري تاثير واکنش در کنتل برجهاي تقطير مجهز به امکانات تبادل حرارت بين قسمت عاري ساز و اصلاح کننده ۱۳۸۹
فرهاد رحماني چيانه مقايسه و بررسي جذب گاز دي اکسيد گوگرد با استفاده از محلول¬هاي مختلف ۱۳۸۹
مريم حاجي اسبويي شبيه¬سازي يک بعدي فرآيند اسيدکاري ماتريکس مخازن کربناته به منظور افزايش توليد گاز ۱۳۸۹
سيده محدثه موسوي کاربرد فيلتر غير خطي آنسنت و سيستم استنتاج فازي در تخمين حالت راکتور ۱۳۸۸
بهزاد وافري استفاده از شبکه‌هاي عصبي مصنوعي در تحليل داده‌هاي چاه‌آزمائي ۱۳۸۸
فاطمه دهقان نجم ابادي پيش بيني شرايط تشکيل واکس در مخزن در حين برداشت با تزريق گاز ۱۳۸۸
ياسين فياضي مطالعه آزمايشگاهي شرايط تشكيل هيدرات در گل حفاري پايه آبي در چاههاي حفاري فراساحلي ۱۳۸۸
الهام حسين زاده قرابائي شبيه سازي و کنترل خط لوله- رايزر ۱۳۸۸
ام البنين سيدي بررسي تأثير استفاده از مواد کاهش ‌دهنده‌ کشش ‌سطحي در تغيير خصوصيت ترشوندگي سنگ مخزن ۱۳۸۸
محمدابراهيم ضيغمي مدلسازي يک بعدي تجزيه هيدرات در مخازن گازي هيدراته ۱۳۸۷
سروش سلطاني دشت بزرگ مطالعه و بررسي تصفيه پذيري آب سازند و آب هاي آلوده به مواد نفتي با شوري بالا با استفاده از بيوراکتورهاي غشايي ۱۳۸۷
سيداکبر قريشي همداني اصل طراحي يک کنترل کننده فازي- عصبي براي يک برج تقطير واکنشي ۱۳۸۷
مژگان ابراهيمي ناد طراحي ساختار کنترلي براي يک برج تقطير پيچيده مجهز به پمپ حرارتي تراکم بخار ۱۳۸۷
مجتبي مستعلي مجدابادي کهنه نظارت برخط و خارج خط يک فرآيند چند متغيره براي تشخيص شرايط غير نرمال و وجود خطا در فرآيند ۱۳۸۷
محمد فارسي شبيه سازي پويا و کنترل راکتور سنتز دي متيل اتر ۱۳۸۷
سيدمحمد ناصحي شبيه سازي راکتور سنتز دي‌متيل‌اتر ۱۳۸۵
مجيد احمدي مطالعه عملي و تئوري تصفيه بيولوژيكي آبهاي آلوده به هيدروكربنهاي نفتي ۱۳۸۴
جواد صيادامين تعيين ضريب نفوذ مؤثر و ارائه مدل رياضي فرآيند ليچينگ توده اي مجتمع مس سرچشمه ۱۳۸۲
ميرزا عليزاده بررسي جرم گرفتگي چربي و روغن و گريس (FOG) در لوله هاي فاضلاب ۰