۱۳۹۷/۰۹/۲۶
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : رضا
نام خانوادگي : اكبريان
سال تولد : 1345
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1381
مرتبه علمي : دانشيار
بخش : اقتصاد
دانشکده : اقتصاد ،مديريت و علوم اجتماعي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : rakbarian@rose.shirazu.ac.ir

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (50)
۱- اكبريان ر، علمدار ز (2018) اصول اخلاقي حاکم بربازاريابي اسلامي از منظرقران وروايات علوم اسلامي انساني 14:106-118
۲- اكبريان ر، ساجديان فرد ن (1397) اثررابطه مبادله رشد اقتصادي در ايران الگوهاي جرخشي مارکوف فصلنامه اقتصاد مقداري (بررسي هاي اقتصادي سابق) 1:109-145
۳- فراهاني م، مرزبان ح، دهقان شباني ز، اكبريان ر (1397) نظريه ارزيابي اثر شوک نرخ بهره بر متغيرهاي کلان اقتصادي در ايران با رويکرد الگوي FAVAR مطالعات اقتصادي كاربردي ايران 25:29-54
۴- دميري ف، اسلاملوييان ك، هاديان ا، اكبريان ر (1396) تاثير واکنش سياستگزارپولي به تکانه هاي نفتي بر بخش هاي داخلي و خارجي يک کشور صادرکننده نفت: مورد ايران فصلنامه اقتصاد مقداري (بررسي هاي اقتصادي سابق) 14:187-213
۵- دميري ف، اسلاملوييان ك، هاديان ا، اكبريان ر (1396) تاثير تکانه نفتي بر تراز تجاري و متغيرهاي کلان اقتصاد ايران با استفاده از يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي مطالعات اقتصادي كاربردي ايران 23:35-60
۶- اكبريان ر، شکري م (1396) شوراي همکاري خليج فارس از مديريت همکاري تا تعميق همگرايي اقتصادي فصلنامه تحقيقات سياسي و بين المللي 30:193-226
۷- مرزبان ح، دهقان شباني ز، اكبريان ر، فراهاني م (1395) ارزيابي کارايي سياست پولي در اقتصاد ايران با رويکرد الگوي favar اقتصاد مقداري 2:71-92
۸- اكبريان ر، ساجديان فرد ن (1395) رفتار مصرف کننده در ايران و نظريه اقتصاد اسلامي اقتصاد و بانکداري اسلامي 17:153-191
۹- اكبريان ر (1395) جهاني شدن و منطقه گرايي اقتصادي در حوزه شوراي همکاري خليج فارس مجله سياست جهاني 2:177-208
۱۰- اكبريان ر (1394) تاثير بانکداري اسلامي بر رشد اقتصادي اقتصاد و بانکداري اسلامي 7:7-40
۱۱- اكبريان ر، محمودي غ (1394) بررسي و تجزيه و تحليل رفتار مصرف کننده در اقتصاد اسلامي اقتصاد و بانکداري اسلامي 13:53-82
۱۲- اكبريان ر، ساجديان فرد ن (1394) اثر زکات برتعديل و توزيع ثروت و رشد اقتصادي اقتصاد و بانکداري اسلامي 8:47-74
۱۳- اكبريان ر (1394) طزاحي و ارايه مدلي جهت بذيرش اظهانامه ماليتي الکترونيکي ماهنامه دولت الکترونيک 12:21-41
۱۴- بهمن اصفهاني ز، جعفري ش، اكبريان ر (1392) بازاريابي هوشمند در گردشگري الکترونيک با طراحي يک مدل توصيه گر سفر New Marketing Research Journal :-
۱۵- اكبريان ر، كاركن م (1392) بررسي رابطه ميان باز بودن اقتصاد و اندازه دولت پژوهشنامه اقتصادي 48:79-107
۱۶- اكبريان ر (1392) بررسي عوامل موثر بر پذيرش اظهار نامه مالياتي الکترونيکي در ايران پژوهشنامه ماليات 59:221-245
۱۷- بياتي م، اكبريان ر، کاوسي ز، صدرايي جواهري ا، اميني راراني م، دلاوري س (1391) تعيين کننده هاي اقتصادي اجتماعي سلامت در کشورهاي غرب اقيانوس آرام رفاه اجتماعي 47:111-130
۱۸- اكبريان ر (1391) بررسي نکات اقتصادي در عهد نامه مالک اشتر ماهنامه کيهان فرهنگي 306:22-27
۱۹- اكبريان ر، پورجم ب (1391) جهاني شدن وروند تحولات اقتصادي در خاورميانه اطلاعات سياسي اقتصادي 287:174-185
۲۰- اكبريان ر (1390) بررسي باز بودن اقتصاد و رشد اقتصادي بر فقر:مورد ايران اقتصاد مقداري 2:25-50
۲۱- اكبريان ر (1390) سرمايه گذاري در زير ساخت هاي اقتصادي و بررسي تاثير ان بر رشد اقتصادي پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي 3:11-48
۲۲- اكبريان ر، حسني ف (1390) كاربردها و تاثيرات رسانه هاي اجتماعي در بازاريابي الكترونيكي ماهنامه عصر فناوري اطلاعات 64:103-116
۲۳- اكبريان ر، رزم پور م (1390) مديريت ارتباط با مشتري ماهنامه بندر و دريا 64:84-88
۲۴- اكبريان ر (1390) شبكه هاي اجتماعي گرايش جديد بازاريابي الكترونيكي ماهنامه تجارت الكترونيك و رايانه 60:20-25
۲۵- اكبريان ر (1390) نقش تسهيلات تکليفي بخش تعاون در ايجاد فرصت هاي شغلي طي برنامه سوم تعاون 305:1-20
۲۶- اكبريان ر، خرم ز (1390) جذب سرمايه گذاري خارجي اطلا عات سياسي اقتصادي 283:148-159
۲۷- اكبريان ر، خردسود م (1389) تاثير بانك هاي اسلامي بر ثبات مالي در فرايند جهاني شدن دو فصلنامه معرفت اقتصادي 2:29-50
۲۸- اكبريان ر، فامکار م (1389) بررسي ارتباط بين نابرابري درامد مخارج اموزشي و رشد اقتصادي پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي 1:161-185
۲۹- اكبريان ر (1389) برنامه مرابحه كالايي:ابزاري نو براي مديريت نقدنگي جستارهاي اقتصادي 13:129-144
۳۰- اكبريان ر، حيدري پور س (1388) برسي تاثير توسعه بازار مالي بر رشد اقتصادي در ايران طي سالهاي 1386-1345 پژوهشنامه اقتصادي 34:43-63
۳۱- اكبريان ر، استدلال س (1387) بررسي سرمايه گذاري در نظام مشاركت در سود و زيان دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامي 1:9-28
۳۲- اكبريان ر (1386) بررسي رابطه ازادسازي تجاري و درامد مالياتي در ايران اقتصاد مقداري :-
۳۳- اكبريان ر (1386) بانکداري اسلامي نقدها و چالش هاي نظري و عملي اقتصاد اسلامي :-
۳۴- اكبريان ر (1386) بررسي نقش فرهنگ در اقتصاد مهندسي فرهنگي :0-0
۳۵- اكبريان ر (1386) تخمين كشش جانشيني سرمايه و نيروي كار صنايع ايران فصلنامه بررسيهاي اقتصادي :0-0
۳۶- اكبريان ر (1385) تاثير ازادسازي اقتصاد بر اشتغال بخش صنعت ايران پژوهشهاي اقتصادي ايران :-
۳۷- اكبريان ر (1385) مديريت ريسك در بانكداري بدون ربا فصلنامه اقتصاد اسلامي :0-0
۳۸- اكبريان ر (1384) بررسي عوامل موثر بر شکل گيري سرمايه خصوصي در بخش کشاورزي ايران بانک وکشاورزي :-
۳۹- اكبريان ر (1384) بررسي تقاضا براي انواع سوخت و حايگزينبين انها در نيروگاههاي حرارتي توليد برق کشور پژوهشها ي اقتصادي :-
۴۰- اكبريان ر (1384) اثر هاي سرمايه گذاري و اعتبارات در توسعه کشاورزي بانک و کشاورزي :-
۴۱- اكبريان ر (1384) مقايسه بين مدل اقتصادسنجي سري زماني و شبکه عصبي براي پيشبيني نرخ ارز تحقيات اقتصادي 69:-
۴۲- اكبريان ر (1383) سرمايه گذاري خارجي و نقش ان در توسعه اقتصادي اطلاعات سياسي و اقتصادي :-
۴۳- اكبريان ر (1382) جهاني شدن و ويژگيهاي سياسي و اقتصادي ان اطلاعات سياسي و اقتصادي :-
۴۴- اكبريان ر (1382) بررسي وضعيت ژئوپلتيک ايران در زمينه اقتصاد نفت و گاز پژوهشنامه اقتصادي :-
۴۵- اكبريان ر (1382) تاثيرات اينترنت در بانکداري شواهد و مدارکي از بازارهاي پيشرفته و نوظهور بانک و اقتصاد :-
۴۶- اكبريان ر (1381) سازمان تجارت جهاني و الزامات ان بر اقتصاد ايران پژوهشنامه اقتصادي :-
47- Akbarian R (2013) determinants of life expectancy in eastern mediterranean region a health production function international journal of health policy and management 1:1-7
48- Akbarian R (2013) the effect of corruption on trade volume of select countries in the middle east and latin america quantitative economics 8:29-46
49- Bahman Z, Jafari S, Akbarian R (2012) Comparison of Supervised and Unsupervised Learning Classifiers for Travel Recommendations Journal of Global Research in Computer Science 3:51-55
50- Akbarian R, Rafie H (2009) the impact of trade liberalization on industrial concentration quantitative economics 6:89-110

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-اكبريان ر، ساجديان فرد ن "رفتار مصزف کننده و نظريه اقتصاد اسلامي " اقتصاد اسلامي (1395)
۲-اكبريان ر، توكلي ح "صکوک ابزاري در بازار سرمايه اسلامي " اقتصاد اسلامي (1395)
۳-زارع م، سامي ا، اكبريان ر "ارائه مدلي جهت توسعه مديريت دانش به کمک فناوري اطلاعات در سازمان ( مطالعه موردي : مديريت دانش حاصل از طرح هاي تحقيقاتي دانشجويي) " سومين کنفرانس بين المللي مديريت چالشها و راهکارها (1394)
۴-اكبريان ر "ارايه مدلي جهت توسعه مديريت دانش به کمک فناوري اطلاعات در سازمان " مديريت چالشها و راهکارها (1394)
۵-اكبريان ر، مرادي برزيان ح "منافع متنوع سرمايه گذاري اسلامي در طول بحران مالي " اقتصاداسلامي و اقتصاد ايران (1394)
۶-اكبريان ر "بررسي عوامل موثر بر پذيرش اظهار نامه مالياتي الکترونيکي در ايران " ماليات انکترونيکي (1394)
۷-اكبريان ر "بررسي الگوهاي بيمه اسلامي " چهارمين همايش ملي اقتصاد ايران (1392)
۸-اكبريان ر "بازاريابي از ديدگاه اسلامي " چهارمين همايش ملي اقتصاد ايران (1392)
۹-اكبريان ر "مدل سازي الگوي مصرف در چارچوب اقتصاد اسلامي " چهارمين همايش ملي اقتصاد ايران (1392)
۱۰-اكبريان ر "تشکيل اتحاديه پولي اسلامي با تاکيد بر پول اسلامي " چهارمين همايش ملي اقتصاد ايران (1392)
۱۱-اكبريان ر "رتبه بندي عوامل موثر بر رضايت مشتريان در سيستم مديريت ارتباط با مشتري " پنجمينکنفرانس فناوري اطلاعات و دانش (1392)
۱۲-اكبريان ر "تعيين مدل شاخص رضايت مشتري در سيستم مديريت ارتباط با مشتري " اولين همايش ملي مديريت حسابداري و مهندسي سازمانها (1391)
۱۳-اكبريان ر "ارايه پيشنهادي براي بكارگيري بازاريابي رسانه هاي اجتماعي در سازمان هاي ايران " روز جهاني رسانه هاي اجتماعي (1390)
۱۴-اكبريان ر "استفاده از راهكار هاي بازاريابي محتوايي و فاكتور هاي سئو جهت توسعه فرصتهاي بازاريابي الكترونيكي " كنفرانس ملي فناوري اطلاعات و جهاد اقتصادي (1390)
۱۵-اكبريان ر، هادي زادگان م "هدفمندي يارانه ها در حوزه دارو و درمان با تاكيد بر عدالت و كارايي " تجربيات كشوري در مطالعات اقتصادي دارو و درمان (1390)
۱۶-اكبريان ر، جوكار ز "نقش اموزه هاي اسلامي در فرايند توسعه اقتصادي " ششمين همايش دو سالانه اقتصاد اسلامي (1389)
۱۷-اكبريان ر، غفوري م "نقش بانك هاي اسلامي در توسعه اقتصادي " ششمين همايش دو سالانه اقتصاد اسلامي (1389)
۱۸-اكبريان ر "يكپارچگي جهاني و رشد صادرات غير نفتي " چهادهمين همايش ملي توسعه صادرات غير نفتي كشور (1388)
۱۹-اكبريان ر، براتي م "نقش فناوري اطلاعات در مهندسي مجدد فرايندهاي كسب وكار " ششمين كنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطلاعات وارتباطات (1388)
۲۰-اكبريان ر "نقش توسعه سيستم حمل و نقل شرق كشور در توسعه اقتصادي چابهار " همايش بين‌المللي چابهار (1387)
۲۱-اكبريان ر "بررسي قراردادهاي اتي و چگونگي به کارگيري ان در کشور هاي اسلامي " بانکداري اسلامي (1386)
۲۲-اكبريان ر "بررسي نقش انرژي در توسعه پايدار ايران 1400 " مجموعه مقالات درهمايش ايران 1400 (1386)
۲۳-اكبريان ر "نقش همبستگي و اتحاد ملي در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي " نهادهاي اجتماعي وهمبستگي ملي (1386)
۲۴-اكبريان ر "بررسي قراردادهاي آتي و چگونگي به كارگيري آن در كشورهاي اسلامي " هجدهمين همايش بانكداري اسلامي (1386)
۲۵-اكبريان ر "عدالت اقتصادي و چالش‌هاي پيش‌روي دولت رفاه " چهارمين همايش دوسالانه اقتصاد ايران (1386)
۲۶-اكبريان ر "ويژگيهاي بازار اسلامي و نقش دولت در آن " پنجمين همايش دوسالانه بين‌المللي اقتصاد اسلامي (1386)
۲۷-اكبريان ر "بررسي مزيت منطقه ازاد ارس در اقتصاد جهاني و راهکارهاي جلب سرمايه گذاري خارجي در ان " بازشناسي فرصت هاي سرمايه گذاري در ارس (1385)
۲۸-اكبريان ر "بررسي رابطه توسعه بازار مالي و رشد اقتصادي " (1385)
۲۹-اكبريان ر "بررسي رابطه بازار مالي و رشد اقتصادي " (1385)
۳۰-اكبريان ر "بررسي رابطه بين ترکيب صادرات و رشد اقتصادي " يازدهمين همايش توسعه صادرات غير نفتي (1384)
۳۱-اكبريان ر "بررسي رابطه عليت توسعه توريسم و رشد اقتصادي در ايران " (1384)
۳۲-اكبريان ر "تضاد بين رشد اقتصادي و توزيع برابر درامدها چالشي پيش روي اقتصاد اسلامي " اقتصاد اسلامي و توسعه (1384)
۳۳-اكبريان ر "بانکداري اسلامي و اثرات ان بر توسعه اقتصادي " اقتصاد اسلامي و توسعه (1384)
۳۴-اكبريان ر "تحليلي از سيستم ماليه اسلامي و بررسي اثر جهاني شدن بر ان " همايش دو سالانه اقتصاد اسلامي (1384)
۳۵-اكبريان ر "فرصت ها و چالش هاي اقتصادي و اجتماعي براي کشورهاي در حال توسعه در فرايند جهاني شدن " اولين همايش اقتصاد ايران و اقتصاد جهاني (1384)
۳۶-اكبريان ر "بررسي چگونگي تامين مال مراقبت هاي پزشکي " اقتصاد بهداشت (1383)
۳۷-اكبريان ر "تحليلي از مفاهيم بهره و سپرده گذاري در اقتصاد و نظريه اقتصاد اسلامي " همايش اقتصاد اسلامي (1382)
۳۸-اكبريان ر "تحليلي از سرمايه گذاري مستقيم خارجي و بررسي نقس ان در توسعه اقتصادي " (1382)
۳۹-اكبريان ر "بانکداري بدون ربا در راستاي هدايت نقدينگي به بخش واقعي و کنترل تورم " همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي (1382)
۴۰-اكبريان ر "جهاني شدن اقتصاد و بررسي تبعات ان " (1381)
۴۱-اكبريان ر "سازمان تجارت جهاني و ايران " ايران و سازمان تجارت جهاني (1380)
۴۲-اكبريان ر "تجزيه و تحليل سازمان تجارت جهاني و بررسي پيامدهاي جهاني شدن اقتصاد " اولين همايش دو سالانه اقتصاد ايران (1379)
۴۳-اكبريان ر "تحليلي از مفاهيم و نگرش هاي مختلف پيرامون بهره و ربا " اولين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي (1378)
44-Akbarian R, Sajedian fard N "estamblishment framework of mobile marketing in iran " international conference on e-commerce in developing countries with focus on e security (2013)
45-Akbarian R, Shirazi H "corruption and its effects on bilateral trade in latin america " empirical issues in international trade and finance (2011)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
كليات اقتصاد
مباني علم اقتصاد
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
اقتصاد سياسي بين الملل
اقتصادسياسي بين الملل
اقتصاد سياسي بين الملل
كـارشناسي
اقتصادخرد۱
اقتصادخرد۲
اقتصادكلان ۱
اقتصادكلان ۲
اقتصادبخش عمومي ۱
نظام اقتصادي صدراسلام
تجارت بين الملل
اقتصادتوسعه
اقتصادايران
مباني اقتصاد
تاريخ عقايداقتصادي
موضوعات انتخابي دراقتصاد۱
موضوعات انتخابي دراقتصاد۲
موضوعات انتخابي دراقتصاد۳
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
اقتصادخردميانه ۲
موضوعات انتخابي دراقتصاداسلام
مسايل اقتصادايران
تجارت بين الملل
تجارت بين الملل
روش شناسي اقتصاد اسلامي
نظام پولي و مالي اسلامي
بانكداري اسلامي پيشرفته
سمينار در اقتصاد اسلامي
اقتصاد ايران
دکتري تخصصي (Ph.D)
تجارت بين الملل
ماليه بين الملل
موضوعات انتخابي در اقتصاد بين االملل
كـارشناسي
اصول علم اقتصاد۲
توسعه اقتصادي
پول وارزوبانك داري
سازمان هاي پولي و مالي اسلامي و يبن الملل
كارافريني ۱
اقتصادكلان
پول وارزبانكداري
بازرگاني بين المللي
توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي
سازمانهاي پولي ومالي بين الملل
اصول علم اقتصاد۲
توسعه اقتصادي
پول وارزوبانك داري
ماليه عمومي وخط مشي دولت ها
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
اقتصاد خرد پيش نياز
اصول علم اقتصاد(اقتصاد براي مديران)
اقتصاد سياسي بين الملل
سمينار در اقتصاد اسلامي
موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلامي
اقتصاد سياسي بين الملل
بازار يابي و پرداختهاي الكترونيكي
كـارشناسي
اصول ومباني مديريت
اقتصادجهانگردي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
اقتصاد کلان ميانه*
سمينار اقتصاد ايران*
اقتصاد کلان ميانه*
كـارشناسي
اصول علم اقتصاد ۱
اصول علم اقتصاد ۲
بازرگاني بين الملل
سياست پولي و مالي
سازمان هاي پولي و مالي بين الملل
دکتري تخصصي (Ph.D)
تجارت بين الملل
موضوعات انتخابي در اقتصاد بين الملل

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (87)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
محسن كريمي تعيين ماليات بهينه در اقتصاد باز کوچک و بررسي اثر آن بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران. ۰
سيد محمد هاشم پوريزدانپرست بررسي تأثيرات متقابل اقتصادي انقلاب اسلامي و اقتصاد سياسي بين الملل ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سيدرضا نجيبي بررسي تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر ريسک اعتباري بانک هاي ايران به تفکيک عقود اسلامي (بانک هاي منتخب) ۱۳۹۷
فاطمه چوبينه اثر تغييرات نرخ ارز بر تجارت بين الملل: مقايسه کشورهاي منتخب درحال توسعه و توسعه يافته ۱۳۹۷
فرشته نظريان بررسي تاثير نوسانات نرخ ارز واقعي بر عملکرد صادراتي بنگاه¬هاي چند محصولي: بنگاه¬هاي فعال در صنعت پتروشيمي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۶
نسرين جعفري مجرد تاثير باز بودن تجارت ومتنوع سازي صادرات بر نوسانات توليد درکشورهاي منتخب درحال توسعه ۱۳۹۶
مريم فيضي تاثير سرمايه اجتماعي بر نابرابري توزيع درآمد در کشورهاي منتخب آسيا ۱۳۹۵
فاطمه رحيم زاده اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي و هزينه مبادله زبان هاي مختلف بر تجارت بين الملل در کشورهاي منتخب خاورميانه ۱۳۹۴
فاطمه علي جان زاده بررسي و ارزيابي نقش بوروکراسي در برنامه هاي اول و دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي در دوران جمهوري اسلامي ايران(۱۳۷۸_۱۳۶۸) ۱۳۹۴
مجيد طلايي ارائه مدل کسب وفاداري مشتريان از طريق استراتژي ارتقاء کيفيت و هدفمند سازي خدمات با استفاده از مديريت دانش ( مطالعه موردي بانک اقتصاد نوين ) ۱۳۹۴
آرش رضائي نيا ارائه مدل مفهومي بر مبناي عوامل تاثيرگذار فناوري اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد رشد اقتصادي مورد مطالعه (سازمان ICT ) ۱۳۹۳
نجمه فريدوني بررسي عوامل موثر ناشي از بکارگيري و توسعه فناوري اطلاعات و اجراي طرح سيستم اتوماسيون اداري بر بهبود بهره وري سازمان ۱۳۹۳
محسن شكري امکان سنجي شکل گيري منطقه گرايي اقتصادي ناشي از فرايند جهاني شدن اقتصاد در شوراي همکاري خليج فارس ۱۳۹۲
وحيد رحيم زاده رابطه عليت ميان توليد ناخالص داخلي، صادرات و سرمايه گذاري مستقيم خارجي-مطالعه موردي کشورهاي در حال توسعه منتخب ۱۳۹۲
سيدعلي آذريار اثر نااطميناني تورم، نااطميناني توليد و قيمت نفت بر تورم و رشد اقتصادي در ايران ۱۳۹۲
شيما رشيدشمالي بررسي تاثير فاکتورهاي طراحي وب سايت بر اعتماد و وفاداري مشتريان در وب سايت هاي تجارت الکترونيکي ايران ۱۳۹۲
شبنم بهلولي ماكوئي دسته بندي خدمات بيمه اي جهت ارائه آنها به صورت الكترونيكي در ايران با استفاده از آزمون خريد الكترونيكي (مطالعه موردي شركت هاي بيمه در شهر اصفهان) ۱۳۹۱
معصومه مبيني طراحي و ارائه مدل جهت پذيرش فرآيند الکترونيکي ماليات بر مشاغل خودرو از طريق پيشخوان دولت (مطالعه موردي اداره امور مالياتي شرق تهران ) ۱۳۹۱
پدرام کياني ارايه راهکاري براي بكارگيري بازاريابي رسانه‌هاي اجتماعي در سازمان‌هاي ايران مطالعه موردي وزارت صنايع و معادن- شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۱
فاطمه ناجي ارائه مدلي جهت به کارگيري شبکه هاي اجتماعي در بازاريابي(مطالعه موردي ايران) ۱۳۹۱
صديقه خواجوئي راد ارايه مدلي جهت شناسايي و رتبه بندي چالش هاي موجود در توسعه ي دفاتر فناوري اطلاعات (ICT)روستايي شهر سيرجان ۱۳۹۱
بهزاد كياني ارائه مدلي جهت بررسي عوامل موثر بر پذيرش پرداخت هاي سيار (مطالعه موردي: شعب منتخب بانک صادرات شهر زاهدان) ۱۳۹۱
مريم ابراهيمي نژاد تعيين مدل شاخص رضايت مشتريان در سيستم مديريت ارتباط با مشتري(مطالعه موردي: اداره ارتباطات ديتاي شرکت مخابرات استان فارس) ۱۳۹۱
نادر اسماعيلي بررسي و اندازه گيري رقابت در صنعت بيمه -به جز بيمه عمر-در ايران ۱۳۹۱
راضيه رباني نيا ارائه مدلي جديد جهت افزايش امنيت در بانکداري الکترونيکي ۱۳۹۱
زهره بهمن اصفهاني طراحي وشبيه سازي يک مدل هوشمند جهت توسعه گردشگري الکترونيک با استفاده از شبکه عصبي ۱۳۹۱
رامين مشكاني بررسي تاثير توسعه فناوري اطلاعات بر معاملات سهام و ارائه الگوي پيشنهادي مبادلات الکترونيکي سهام (مطالعه موردي: شرکت بورس اوراق بهادار تهران) ۱۳۹۱
طاهره زارع بررسي رابطه رشد،توزيع در آمد و تلاطم سياست مالي مطالعه موردي ايران (۱۳۸۷-۱۳۶۳) ۱۳۹۱
محمد شريفي اثرات اقتصادي جريانات تجاري روي بهره وري صنعت خودرو (مطالعه موردي ايران ۸۶-۱۳۷۶) ۱۳۹۰
سميه چالاك فرد بررسي ريسک هاي بانکداري الکترونيک وارائه مدل مديريت و مقابله با آن ۱۳۹۰
مهرانا زهري ارائه مدل بازاريابي الکترونيکي با رعايت اصول فرهنگي و فاکتورهاي سئو ۱۳۹۰
فاطمه احمدي بررسي رابطه باز بودن اقتصادي، رشد اقتصادي و تورم درايران(۱۳۸۷-۱۳۴۷) ۱۳۹۰
محمدرضا جاوري بررسي رابطه بين ساختار مصرف انرژي، ساختار اقتصادي و شدت انرژي در ايران ۱۳۹۰
مهدي اسكندري طراحي و ارائه مدلي جهت پذيرش اظهارنامه مالياتي الكترونيكي(مطالعه موردي: اداره كل امور مالياتي استان قزوين) ۱۳۹۰
مريم ذاكر تأثير باز بودن تجاري و مالي بر توسعه مالي براي ايران (۱۳۸۵-۱۳۵۵) ۱۳۹۰
معصومه زارع طراحي و ارائه مدلي جهت توسعه مديريت دانش با کمک فناوري اطلاعات در سازمان( مطالعه موردي : مديريت دانش در پروژه ها و پايان نامه هاي دانشجويي ۱۳۹۰
همايون شيرازي اثر فساد بر ميزان حجم تجارت کشورهاي منتخب منطقه خاورميانه و آمريکاي لاتين (۲۰۰۲-۲۰۰۸) ۱۳۸۹
هدايت جوكار بررسي عوامل موثر در جذب سرمايه گزاري مستقيم خارجي ۱۳۸۹
مصطفي قايدي طراحي و ارايه مدل بررسي اثرگذاري فناوري اطلاعات بر توانمندسازي نيروي انساني ۱۳۸۹
محمدرضا كاركن بررسي رابطه ميان باز بودن اقتصاد و اندازه دولت مورد ايران (۱۳۸۶-۱۳۳۹) ۱۳۸۸
سيدعلي نيكزاديان سيد اثر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بر نابرابري سرمايه انساني در کشورهاي منتخب در حال توسعه (۲۰۰۷-۱۹۹۹) ۱۳۸۸
مهسا فام كار بررسي ارتباط بين نابرابري درآمد، مخارج آموزشي و رشد اقتصادي مورد ايران(۸۴-۱۳۵۳) ۱۳۸۸
نغمه زارع حقيقي بررسي تأثير بازبودن اقتصاد و رشد اقتصادي بر فقر: مورد ايران ۱۳۸۸
محمد براتي طراحي و ارايه مدل مهندسي مجدد فرايندهاي سازمان با استفاده از فناوري اطلاعات ۱۳۸۸
سعيد زابلي بررسي ميزان رضايت از سيستم هاي فناوري اطلاعات مورد استفاده مخابرات ۱۳۸۷
نادر جاني پور بررسي عوامل موثر بر استفاده بهينه از فناوري اطلاعات ۱۳۸۷
ساره ابطحي نقش فناوري اطلاعات در بازاريابي و شناسايي بازارهاي هدف در بخش بازرگاني ۱۳۸۷
بنفشه جوكار نقش فناوري اطلاعات در تامين منابع انساني الكترونيكي و مهندسي مجدد فرايندهاي تجاري ۱۳۸۷
كامبيز صناعي بررسي نقش فناوري اطلاعات در توسعه صادرات ايران ۱۳۸۷
علي قايدي سرمايه‌گذاري در زيرساخت هاي ‌اقتصادي و بررسي تاثير آن بر رشد اقتصادي (مورد ايران ۱۳۸۳-۱۳۴۰) ۱۳۸۶
حميد رفيعي مجومرد بررسي اثر آزادسازي تجاري روي تمركز صنعتي ۱۳۸۶
سيدمحسن حيدري پور بررسي تأثير توسعه بازار مالي بر رشد اقتصادي در ايران: ۱۳۸۳-۱۳۴۴ ۱۳۸۶
زهره خرم بررسي رابطه علّي بين باز بودن اقتصاد و سرمايه گذاري مستقيم خارجي مورد ايران (۱۳۸۴-۱۳۴۸) ۱۳۸۶
هاله پويا متنوع سازي و صادرات و تأثير آن بر رشد اقتصادي در ايران(۱۳۸۲-۱۳۴۶ ۱۳۸۵
عباس محتشمي تاثير جهاني شدن اقتصاد بر اشتغال کارگاههاي بزرگ صنعتي ايران ۱۳۸۴
مريم نوشيدني جهاني شدن در چشم انداز اسلام و کارشناسان اقتصادي. ۰
عباس توانا بررسي نقش بخش واقعي در تاثير توسعه مالي بر رشد اقتصادي در ايران ۰
شفيقه بابايي تأثير سطح درآمد ملي، نابرابري و فقر بر سلامت عمومي ۰
زلمي فضلي بررسي تاثير نقد‌شوندگي بازار سهام بر رشد اقتصادي در کشورهاي منتخب آسيايي ۰
عبدالكريم صيادي نژاد بررسي تاثير سياست مالي بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران ۰
نجمه تفرج نوروز بررسي ارتباط ميان توسعه مالي، سرمايه گذاران نهادي و رشد اقتصادي: مورد مطالعه کشورهاي منتخب سازمان همکاري اسلامي ۰
محمد هادي بخشي خانكهداني ارائه يک مدل هوشمند بازاريابي بهينه در شبکه هاي اجتماعي : مطالعه موردي جامعه ايراني ۰
سمینارویژه ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
محمدهادي عليزاده موضوعاتي در بانکداري و ماليه اسلامي: بانک هاي اسلامي، سرمايه گذاري مطابق با شريعت و صکوک ۱۳۹۶
محمدحسن استرحام تهديدات امنيتي بازار هاي مبتني بر شبکه هاي اجتماعي از منظر اقتصاد مقاومتي ۱۳۹۵
محمد معدلي بررسي و تحليل الگوريتمهاي چندپخشي در شبکه هاي سيار موردي (ad hoc) ۱۳۹۵
محسن كشاورزي ارائه يک چارچوب براي سيستم هاي تجارت الکترونيک بر مبناي معماري سرويس گرا ۱۳۹۴
مجتبي زارع امنيت شبکه ها و سرور هاي وب در پرداخت هاي الکترونيکي ۱۳۹۴
سيده عذرا قلعه بندي روانشناسي در بازاريابي اينترنتي ۱۳۹۴
محمد مقدم نقش امنيت در تجارت الکترونيک و کاربرد آن در بانکداري اينترنتي ۱۳۹۴
محمدعلي گلريزخاتمي بررسي و تحليل فني روش هاي پنهان نگاري اطلاعات در محيط هاي ديجيتالي مالتي مديا ۱۳۹۴
عليرضا رهنماي آخري شبکه هاي اجتماعي به عنوان يک روند جديد در بازاريابي الکترونيکي ۱۳۹۴
افسانه خسروي بررسي و تحليل چارچوب‌هاي ارائه شده براي سيستم‌هاي هوش تجاري وب ۱۳۹۴
زينب ابراهيم پورمونس شالكوهي تحليل رفتار مشتريان در محيط هاي تجارت الکترونيک ۱۳۹۳
محمدرضا آزادي بازاريابي چريکي و کاربرد آن در افزايش جذب مشتري ۱۳۹۳
سيده سميرا حسامي تاثير فناوريهاي موجود در ايران بر بازار يابي الکترونيکي ۱۳۹۳
لادن نجفي مروري بر اجزاي آميخته بازاريابي سنتي و تاثير اينترنت بر آن ۱۳۹۳
آرش طهمورثي بررسي گردشگري الکترونيکي و راه‌کار توسعه آن در ايران ۱۳۹۳
پگاه جهانگيري فر مديريت برند در بازاريابي ۱۳۹۳
آيدا خدادوست بررسي تبليغات مکان‌محور سيار ۱۳۹۳
مهسا شيفته معرفي و مقايسه روش هاي مختلف انتخاب تامين کنندگان با استفاده از تکنيک هاي منطق فازي در زنجيره تأمين ۱۳۹۳
منيره شامي زيرساخت هاي فناوري اطلاعات در سلامت الکترونيک ۱۳۹۳
مارال صادقي مجرد ميزان استفاده از تجارت الکترونيکي و معيارهاي تاثيرگذار ۱۳۹۳
الماس مصطفوي نقش فناوري اطلاعات در بهبود مديريت منابع انساني ۱۳۹۳
ايمان كاظمي بازاريابي الکترونيکي در ايران چالش ها و راهکارها ۱۳۹۳
مليحه جعفري نعيمي بررسي کاربرد داده کاوي در بيوانفورماتيک ۱۳۹۳
اتوسا خواست خدايي رفتارشناسي خريد الکترونيکي ۰
زهرا محمودي نقش رسانه هاي اجتماعي آنلاين در بهبود استراتژي هاي بازاريابي ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (64)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
فاطمه دميري بررسي تاثير تکانه هاي نفتي بر بخش خارجي اقتصاد ايران: کاربرد يک الگوي تعادل عمومي تصادفي پوياي باز ۱۳۹۶
مهدي فراهاني ارزيابي اثر گذاري سياست پولي بر متغير هاي کلان اقتصادي در ايران: با رويکردي بر الگوي خود توضيح برداري عاملي تعميم يافته، فيلتر کالمن، الگوريتم بيشينه سازي انتظارات ۱۳۹۵
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
احد حيدري رتبه‌بندي بانک‌هاي منتخب در ايران بر اساس الگوي CAMEL تعميم يافته ۱۳۹۷
مجتبي پناهي تحليل تأثير رجحان‌هاي اجتماعي بر خنثي‌سازي تحريم‌ها با استفاده از روش اقتصاد آزمايشگاهي (يک راهکار پدافند غير‌عامل در مقابل تحريم‌هاي اقتصادي) ۱۳۹۶
فاطمه مرجاني ارزيابي آثار اقتصادي پياده سازي پزشکي از راه دور در استان فارس ۱۳۹۲
مهتاب تفضلي ارائه مدلي مبتني بر مدل پذيرش فناوري جهت بررسي عوامل موثر بر پذيرش پرونده الکترونيک سلامت (مطالعه در مراکز درماني دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد) ۱۳۹۲
الهام گچ كاران برآورد عوامل موثر بر مشارکت نيروي کار زنان در ايران ۱۳۹۱
نغمه السادات هاشمي يزدي بررسي اثرات آزادسازي تجاري و مالي بر نوسانات رشد اقتصاد کلان: مورد کشورهاي عضو اکو ۱۳۹۱
محمد بهبودي بررسي نوسانات نرخ ارز اسمي، قيمت هاي نسبي و نرخ ارز حقيقي: کشور هاي منتخب توسعه يافته و در حال توسعه ۱۳۹۱
بهاره فرهمندپور بررسي اثر نابرابري توزيع درآمد بر فساد اقتصادي با توجه به درجه ي آزادي اقتصادي کشورها ۱۳۹۱
شهرام عيدي زاده ارايه ي يک مدل ديناميک براي تدوين سياست هاي صنعت گاز ايران تا افق چشم انداز ۱۴۰۴ ۱۳۹۱
سميه محمودي نفت و سياست خارجي عراق در نظم نوين منطقه خاورميانه پس از صدام(با تاکيد برايران ) ۱۳۹۱
يوسف عليمرداني بانک توسعه اسلامي وهمگرايي اقتصادي در خاورميانه ۱۳۹۰
جعفر شمس نيا بررسي تاثير نوسانات نرخ ارز واقعي بر نوسانات جريان تجاري در ايران ۱۳۹۰
مريم نيک نژاد طراحي يك مدل قابل قبول توسعه تجارت اجتماعي در ايران ۱۳۹۰
مجتبي منوچهري پويايي تمرکز صنعتي در صنايع كارخانه اي ايران ۱۳۹۰
فاطمه رحيمي بافراني بررسي پذيرش دورکاري براساس مدل پذيرش فناوري ۱۳۹۰
افضل عبادي نژاد تاثير بهره وري كل عوامل توليد بر اشتغال در صنعت ساخت مواد و محصولات شيميايي ۱۳۹۰
ليلا چمكوري ارائه مدلي جهت ميزان تاثير گذاري فناوري اطلاعات بر سرمايه گذاري در رونق بخشيدن به صنعت گردشگري ۱۳۹۰
سمانه دهباشيان بررسي نقش تسهيلات تكليفي بخش تعاون در ايجاد فرصت هاي شغلي پايدار ۱۳۸۹
صفورا قلي پورگشتاسب بررسي تاثير سيستمهاي پولي ومالي در کارايي بازار سهام ايران ۱۳۸۹
بتول قادري ثاني اثر تکانه کسري بودجه بر کسري حساب جاري مورد اقتصاد ايران (۱۳۸۵:۴-۱۳۶۹:۱) ۱۳۸۹
علي درويشي بررسي رابطة اعتبارات بانكي، شاخص قيمت واردات و تورم در ايران (۱۳۸۱-۱۳۳۸):يك الگوي تصحيح خطاي غير مقيد(UECM) ۱۳۸۹
زهرا بهزادي بررسي رابطه اندازه بنگاه و رشد بنگاه هاي صنايع مواد غذايي و آشاميدني در ايران (۱۳۸۶-۱۳۷۶). ۱۳۸۹
سيمين دخت بهداروندان بررسي ابزارهاي مورد نياز پورتال پنجره واحد تجارت در ايران ۱۳۸۹
مسعود غفوري بررسي توابع تقاضاي صادرات و واردات ايران (۱۳۸۷-۱۳۵۸) ۱۳۸۹
سيد عليرضا سياسي نژاد نقش فناوري اطلاعات در افزايش بهره وري با استفاده از مدل اتوماسيون نظام پيشنهادات ۱۳۸۹
نگين افشاري بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر كارايي پرسنل امور مالياتي استان خوزستان ۱۳۸۹
مريم مهاجر كيانوش ارايه يك مدل جهت بررسي موانع توسعه در مراكز رشد علم و فناوري كشور ۱۳۸۹
فريبا آبروئي ارائه مدلي براي مديران باك ها در بهره برداري از فرصت هاي استراتژيك بانكداري سيار ۱۳۸۹
اعظم عسكري تحليل تهديدها و فرصت هاي بانكداري الكترونيك در كشور و تدوين استراتژيهاي فرصت ساز براي تبديل تهديدات بر فرصت ها ۱۳۸۹
زهره محمدي تحليل مدلسازي، طراحي و پياده سازي اجراي پورتال مشاوره پزشكي از راه دور ۱۳۸۹
فاطمه دميري بررسي رابطه ميان نوسانات متغيرهاي کلان اقتصادي و نوسان بازار سهام در ايران ۱۳۸۸
محسن صنعتي بررسي و امكان سنجي يك بنگاه الكترونيكي مواد اوليه شيميايي ۱۳۸۸
علي ابراهيمي تركماني بررسي رابطه وفور منابع طبيعي و سرمايه انساني با رشد اقتصادي: مورد کشورهاي منتخب آسيا ۱۳۸۸
ويكتوريا قانع اثر بانكداري الكترونيك بر رشد ارزش افزوده خدمات صنعت بانكداري ايران ۱۳۸۸
محمد رشيدي بررسي تأثير تجارت خارجي بر صنعتي شدن کشور ايران ۱۳۸۷
نسيم يزدانيان توسعه تجارت صنايع دستي از طريق تجارت الكترونيك ۱۳۸۷
سپيده محمد كريمي خير آبادي بررسي نقش فناوري اطلاعات در تسهيل فرايند بازاريابي و اطلاع رساني صنعت گردشگري ايران ۱۳۸۷
مجيد زارعي ارزيابي تاثير فناوري اطلاعات بر استراتژي مناسب جهت ورودي به بازار بين المللي ۱۳۸۷
نيلوفر منتظر تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر افزايش رضايت مشتري در صنعت گردشگري ۱۳۸۷
مريم ذاكري بررسي تأثير اجراي قانون بانکداري بدون ربا بر تابع تقاضاي پول: مطالعه موردي ايران و پاکستان ۱۳۸۷
طهمورث افشاري بررسي موانع اجرايي مديريت دانش در شركت مخابرات استان فارس ۱۳۸۷
اميد وزيري پور شرايط استقرار تداركات الكترونيك در صنايع خودروسازي ۱۳۸۷
رضا خسروي ارايه يك معماري مناسب براي جايگزيني كالا برگ با كارت هوشمند كالاهاي اساسي ۱۳۸۷
حسن زماني زنوز بررسي اثرات تمركز مزايده ها و مناقصات دولتي در يك وب سايت ۱۳۸۷
علي ميرزاييان شناسايي و اولويت بندي ترجيحات و سلايق مشتريان نسبت به خدمات بانكداري ۱۳۸۷
روزبه علايي اوركاني ارايه يك مدل كنترل موجودي با زمان پيشبرد (كاربرد در زنجيره تامين) ۱۳۸۷
زينب هاشم پور بررسي رفتار نرخ حقيقي ارز در کشورهاي عمده صادرکننده نفت (۲۰۰۵-۱۹۷۰ ۱۳۸۷
صغري هاشمي بررسي تأثير نااطميناني تورم بر سرمايه گذاري بخش خصوصي: مورد ايران (۱۳۸۴-۱۳۳۸) ۱۳۸۷
محمد هنگوال بكارگيري بليط الكترونيك در حمل و نقل شهري ۱۳۸۷
علي شورميج بررسي موانع بكارگيري تجارت الكترونيك ۱۳۸۷
جلال حاجي علي اكبري بررسي موانع توسعه كسب و كار الكترونيكي در بنگاه هاي اقتصادي استان زنجان ۱۳۸۷
احمد نوبخت بررسي رابطه بين دينداري و جهاني شدن در ميان كاركنان منطقه ويژه انرژي پارس ۱۳۸۶
علي زارعپور بررسي اثرر عوامل اقتصادي و اجتماعي بر قيمت مسكن (۱۳۸۲-۱۳۴۹) ۱۳۸۵
محمد امير فرح فرد پول الكترونيكي و تاثير آن بر اقتصاد ايران ۱۳۸۵
سارا استدلال بررسي تاثير افزايش قيمت انرژي برق بر خالص رفاه گروههاي مختلف درآمدي در ايران(۱۳۸۳-۱۳۴۶) ۱۳۸۵
مانوش خطيبي ساختار هزينه و سيستم توابع تقاضا براي عوامل توليد در بخش صنعت: مورد استان فارس (۷۹-۱۳۷۳) ۱۳۸۳
بهنام جواهري يک مقايسه بين مدل‌هاي اقتصادسنجي، سري زماني و شبكة عصبي براي پيش‌بيني نرخ ارز ۱۳۸۳
علي قاسمي بررسي تقاضا براي انواع سوخت و جايگزيني بين آن ها در نيروگاه هاي حرارتي توليد برق کشور (۱۳۸۰-۱۳۵۳) ۱۳۸۳
عبدالرحيم فرهي طراحي جامع فناوري اطلاعات صنعت بيمه مطالعه موردي بيمه تامين اجتماعي شيراز ۱۳۸۲
كريم نصيري برآورد ارزش اقتصادي زندگي انسان در مقايسه با ديه ۱۳۸۲
فرزانه پوراحمديان طراحي مدل براي مديريت ارتباط با مشتري مبتني بر مديريت دانش ۰
مهدي روشن ضمير شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر رضايت نمايندگي هاي شركت ايساكو ۰