۱۳۹۹/۰۸/۰۷
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : رضا
نام خانوادگي : اکبريان
سال تولد : 1345
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1381
مرتبه علمي : دانشيار
بخش : اقتصاد
دانشکده : اقتصاد، مديريت و علوم اجتماعي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : rakbarian@rose.shirazu.ac.ir

افتخارات
۱-پژوهشگر برتربخش اقتصاد دانشکده اقتصاد (1386)
۲-پژوهشگر برتربخش اقتصاد دانشکده اقتصاد (1385)

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (50)
۱- اکبريان ر، علمدار ز (2018) اصول اخلاقي حاکم بربازاريابي اسلامي از منظرقران وروايات علوم اسلامي انساني 14:106-118
۲- اکبريان ر، ساجديان فرد ن (1397) اثررابطه مبادله رشد اقتصادي در ايران الگوهاي جرخشي مارکوف فصلنامه اقتصاد مقداري (بررسي هاي اقتصادي سابق) 1:109-145
۳- فراهاني م، مرزبان ح، دهقان شباني ز، اکبريان ر (1397) نظريه ارزيابي اثر شوک نرخ بهره بر متغيرهاي کلان اقتصادي در ايران با رويکرد الگوي FAVAR مطالعات اقتصادي كاربردي ايران 25:29-54
۴- دميري ف، اسلاملوييان ک، هاديان ا، اکبريان ر (1396) تاثير واکنش سياستگزارپولي به تکانه هاي نفتي بر بخش هاي داخلي و خارجي يک کشور صادرکننده نفت: مورد ايران فصلنامه اقتصاد مقداري (بررسي هاي اقتصادي سابق) 14:187-213
۵- دميري ف، اسلاملوييان ک، هاديان ا، اکبريان ر (1396) تاثير تکانه نفتي بر تراز تجاري و متغيرهاي کلان اقتصاد ايران با استفاده از يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي مطالعات اقتصادي كاربردي ايران 23:35-60
۶- اکبريان ر، شکري م (1396) شوراي همکاري خليج فارس از مديريت همکاري تا تعميق همگرايي اقتصادي فصلنامه تحقيقات سياسي و بين المللي 30:193-226
۷- مرزبان ح، دهقان شباني ز، اکبريان ر، فراهاني م (1395) ارزيابي کارايي سياست پولي در اقتصاد ايران با رويکرد الگوي favar اقتصاد مقداري 2:71-92
۸- اکبريان ر، ساجديان فرد ن (1395) رفتار مصرف کننده در ايران و نظريه اقتصاد اسلامي اقتصاد و بانکداري اسلامي 17:153-191
۹- اکبريان ر (1395) جهاني شدن و منطقه گرايي اقتصادي در حوزه شوراي همکاري خليج فارس مجله سياست جهاني 2:177-208
۱۰- اکبريان ر (1394) تاثير بانکداري اسلامي بر رشد اقتصادي اقتصاد و بانکداري اسلامي 7:7-40
۱۱- اکبريان ر، محمودي غ (1394) بررسي و تجزيه و تحليل رفتار مصرف کننده در اقتصاد اسلامي اقتصاد و بانکداري اسلامي 13:53-82
۱۲- اکبريان ر، ساجديان فرد ن (1394) اثر زکات برتعديل و توزيع ثروت و رشد اقتصادي اقتصاد و بانکداري اسلامي 8:47-74
۱۳- اکبريان ر (1394) طزاحي و ارايه مدلي جهت بذيرش اظهانامه ماليتي الکترونيکي ماهنامه دولت الکترونيک 12:21-41
۱۴- بهمن اصفهاني ز، جعفري ش، اکبريان ر (1392) بازاريابي هوشمند در گردشگري الکترونيک با طراحي يک مدل توصيه گر سفر New Marketing Research Journal :-
۱۵- اکبريان ر، کارکن م (1392) بررسي رابطه ميان باز بودن اقتصاد و اندازه دولت پژوهشنامه اقتصادي 48:79-107
۱۶- اکبريان ر (1392) بررسي عوامل موثر بر پذيرش اظهار نامه مالياتي الکترونيکي در ايران پژوهشنامه ماليات 59:221-245
۱۷- بياتي م، اکبريان ر، کاوسي ز، صدرايي جواهري ا، اميني راراني م، دلاوري س (1391) تعيين کننده هاي اقتصادي اجتماعي سلامت در کشورهاي غرب اقيانوس آرام رفاه اجتماعي 47:111-130
۱۸- اکبريان ر (1391) بررسي نکات اقتصادي در عهد نامه مالک اشتر ماهنامه کيهان فرهنگي 306:22-27
۱۹- اکبريان ر، پورجم ب (1391) جهاني شدن وروند تحولات اقتصادي در خاورميانه اطلاعات سياسي اقتصادي 287:174-185
۲۰- اکبريان ر (1390) بررسي باز بودن اقتصاد و رشد اقتصادي بر فقر:مورد ايران اقتصاد مقداري 2:25-50
۲۱- اکبريان ر (1390) سرمايه گذاري در زير ساخت هاي اقتصادي و بررسي تاثير ان بر رشد اقتصادي پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي 3:11-48
۲۲- اکبريان ر، حسني ف (1390) كاربردها و تاثيرات رسانه هاي اجتماعي در بازاريابي الكترونيكي ماهنامه عصر فناوري اطلاعات 64:103-116
۲۳- اکبريان ر، رزم پور م (1390) مديريت ارتباط با مشتري ماهنامه بندر و دريا 64:84-88
۲۴- اکبريان ر (1390) شبكه هاي اجتماعي گرايش جديد بازاريابي الكترونيكي ماهنامه تجارت الكترونيك و رايانه 60:20-25
۲۵- اکبريان ر (1390) نقش تسهيلات تکليفي بخش تعاون در ايجاد فرصت هاي شغلي طي برنامه سوم تعاون 305:1-20
۲۶- اکبريان ر، خرم ز (1390) جذب سرمايه گذاري خارجي اطلا عات سياسي اقتصادي 283:148-159
۲۷- اکبريان ر، خردسود م (1389) تاثير بانك هاي اسلامي بر ثبات مالي در فرايند جهاني شدن دو فصلنامه معرفت اقتصادي 2:29-50
۲۸- اکبريان ر، فامکار م (1389) بررسي ارتباط بين نابرابري درامد مخارج اموزشي و رشد اقتصادي پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي 1:161-185
۲۹- اکبريان ر (1389) برنامه مرابحه كالايي:ابزاري نو براي مديريت نقدنگي جستارهاي اقتصادي 13:129-144
۳۰- اکبريان ر، حيدري پور س (1388) برسي تاثير توسعه بازار مالي بر رشد اقتصادي در ايران طي سالهاي 1386-1345 پژوهشنامه اقتصادي 34:43-63
۳۱- اکبريان ر، استدلال س (1387) بررسي سرمايه گذاري در نظام مشاركت در سود و زيان دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامي 1:9-28
۳۲- اکبريان ر (1386) بررسي رابطه ازادسازي تجاري و درامد مالياتي در ايران اقتصاد مقداري :-
۳۳- اکبريان ر (1386) بانکداري اسلامي نقدها و چالش هاي نظري و عملي اقتصاد اسلامي :-
۳۴- اکبريان ر (1386) بررسي نقش فرهنگ در اقتصاد مهندسي فرهنگي :0-0
۳۵- اکبريان ر (1386) تخمين كشش جانشيني سرمايه و نيروي كار صنايع ايران فصلنامه بررسيهاي اقتصادي :0-0
۳۶- اکبريان ر (1385) تاثير ازادسازي اقتصاد بر اشتغال بخش صنعت ايران پژوهشهاي اقتصادي ايران :-
۳۷- اکبريان ر (1385) مديريت ريسك در بانكداري بدون ربا فصلنامه اقتصاد اسلامي :0-0
۳۸- اکبريان ر (1384) بررسي عوامل موثر بر شکل گيري سرمايه خصوصي در بخش کشاورزي ايران بانک وکشاورزي :-
۳۹- اکبريان ر (1384) بررسي تقاضا براي انواع سوخت و حايگزينبين انها در نيروگاههاي حرارتي توليد برق کشور پژوهشها ي اقتصادي :-
۴۰- اکبريان ر (1384) اثر هاي سرمايه گذاري و اعتبارات در توسعه کشاورزي بانک و کشاورزي :-
۴۱- اکبريان ر (1384) مقايسه بين مدل اقتصادسنجي سري زماني و شبکه عصبي براي پيشبيني نرخ ارز تحقيات اقتصادي 69:-
۴۲- اکبريان ر (1383) سرمايه گذاري خارجي و نقش ان در توسعه اقتصادي اطلاعات سياسي و اقتصادي :-
۴۳- اکبريان ر (1382) جهاني شدن و ويژگيهاي سياسي و اقتصادي ان اطلاعات سياسي و اقتصادي :-
۴۴- اکبريان ر (1382) بررسي وضعيت ژئوپلتيک ايران در زمينه اقتصاد نفت و گاز پژوهشنامه اقتصادي :-
۴۵- اکبريان ر (1382) تاثيرات اينترنت در بانکداري شواهد و مدارکي از بازارهاي پيشرفته و نوظهور بانک و اقتصاد :-
۴۶- اکبريان ر (1381) سازمان تجارت جهاني و الزامات ان بر اقتصاد ايران پژوهشنامه اقتصادي :-
47- Akbarian R (2013) determinants of life expectancy in eastern mediterranean region a health production function international journal of health policy and management 1:1-7
48- Akbarian R (2013) the effect of corruption on trade volume of select countries in the middle east and latin america quantitative economics 8:29-46
49- Bahman Z, Jafari S, Akbarian R (2012) Comparison of Supervised and Unsupervised Learning Classifiers for Travel Recommendations Journal of Global Research in Computer Science 3:51-55
50- Akbarian R, Rafie H (2009) the impact of trade liberalization on industrial concentration quantitative economics 6:89-110

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-اکبريان ر، سجاديان م "راهکارهاي عملياتي تحقق اقتصاد مقاومتي وتطبيق معيارهاي اقتصاد مقاومتي با نظام اقتصادي فعتي " چهارمين کنفرانس ملي مديريت حسابدذاري واقتصاد با تاکيد بربازاريابي منطقه اي و جهانيازاريابي مم (1398)
۲-اکبريان ر، سجاديان م "تطبيق معيارهاي توزيع و تعديل ثروت از منظر اسلام بانظام اقتصادي موجود در ايران " همايش ملي اقتصاد ايران (1398)
۳-اکبريان ر، ساجديان فرد ن "رفتار مصزف کننده و نظريه اقتصاد اسلامي " اقتصاد اسلامي (1395)
۴-اکبريان ر، توکلي ح "صکوک ابزاري در بازار سرمايه اسلامي " اقتصاد اسلامي (1395)
۵-زارع م، سامي ا، اکبريان ر "ارائه مدلي جهت توسعه مديريت دانش به کمک فناوري اطلاعات در سازمان ( مطالعه موردي : مديريت دانش حاصل از طرح هاي تحقيقاتي دانشجويي) " سومين کنفرانس بين المللي مديريت چالشها و راهکارها (1394)
۶-اکبريان ر "ارايه مدلي جهت توسعه مديريت دانش به کمک فناوري اطلاعات در سازمان " مديريت چالشها و راهکارها (1394)
۷-اکبريان ر، مرادي برزيان ح "منافع متنوع سرمايه گذاري اسلامي در طول بحران مالي " اقتصاداسلامي و اقتصاد ايران (1394)
۸-اکبريان ر "بررسي عوامل موثر بر پذيرش اظهار نامه مالياتي الکترونيکي در ايران " ماليات انکترونيکي (1394)
۹-اکبريان ر "بررسي الگوهاي بيمه اسلامي " چهارمين همايش ملي اقتصاد ايران (1392)
۱۰-اکبريان ر "بازاريابي از ديدگاه اسلامي " چهارمين همايش ملي اقتصاد ايران (1392)
۱۱-اکبريان ر "مدل سازي الگوي مصرف در چارچوب اقتصاد اسلامي " چهارمين همايش ملي اقتصاد ايران (1392)
۱۲-اکبريان ر "تشکيل اتحاديه پولي اسلامي با تاکيد بر پول اسلامي " چهارمين همايش ملي اقتصاد ايران (1392)
۱۳-اکبريان ر "رتبه بندي عوامل موثر بر رضايت مشتريان در سيستم مديريت ارتباط با مشتري " پنجمينکنفرانس فناوري اطلاعات و دانش (1392)
۱۴-اکبريان ر "تعيين مدل شاخص رضايت مشتري در سيستم مديريت ارتباط با مشتري " اولين همايش ملي مديريت حسابداري و مهندسي سازمانها (1391)
۱۵-اکبريان ر "ارايه پيشنهادي براي بكارگيري بازاريابي رسانه هاي اجتماعي در سازمان هاي ايران " روز جهاني رسانه هاي اجتماعي (1390)
۱۶-اکبريان ر "استفاده از راهكار هاي بازاريابي محتوايي و فاكتور هاي سئو جهت توسعه فرصتهاي بازاريابي الكترونيكي " كنفرانس ملي فناوري اطلاعات و جهاد اقتصادي (1390)
۱۷-اکبريان ر، هادي زادگان م "هدفمندي يارانه ها در حوزه دارو و درمان با تاكيد بر عدالت و كارايي " تجربيات كشوري در مطالعات اقتصادي دارو و درمان (1390)
۱۸-اکبريان ر، جوکار ز "نقش اموزه هاي اسلامي در فرايند توسعه اقتصادي " ششمين همايش دو سالانه اقتصاد اسلامي (1389)
۱۹-اکبريان ر، غفوري م "نقش بانك هاي اسلامي در توسعه اقتصادي " ششمين همايش دو سالانه اقتصاد اسلامي (1389)
۲۰-اکبريان ر "يكپارچگي جهاني و رشد صادرات غير نفتي " چهادهمين همايش ملي توسعه صادرات غير نفتي كشور (1388)
۲۱-اکبريان ر، براتي م "نقش فناوري اطلاعات در مهندسي مجدد فرايندهاي كسب وكار " ششمين كنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطلاعات وارتباطات (1388)
۲۲-اکبريان ر "نقش توسعه سيستم حمل و نقل شرق كشور در توسعه اقتصادي چابهار " همايش بين‌المللي چابهار (1387)
۲۳-اکبريان ر "بررسي قراردادهاي اتي و چگونگي به کارگيري ان در کشور هاي اسلامي " بانکداري اسلامي (1386)
۲۴-اکبريان ر "بررسي نقش انرژي در توسعه پايدار ايران 1400 " مجموعه مقالات درهمايش ايران 1400 (1386)
۲۵-اکبريان ر "نقش همبستگي و اتحاد ملي در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي " نهادهاي اجتماعي وهمبستگي ملي (1386)
۲۶-اکبريان ر "بررسي قراردادهاي آتي و چگونگي به كارگيري آن در كشورهاي اسلامي " هجدهمين همايش بانكداري اسلامي (1386)
۲۷-اکبريان ر "عدالت اقتصادي و چالش‌هاي پيش‌روي دولت رفاه " چهارمين همايش دوسالانه اقتصاد ايران (1386)
۲۸-اکبريان ر "ويژگيهاي بازار اسلامي و نقش دولت در آن " پنجمين همايش دوسالانه بين‌المللي اقتصاد اسلامي (1386)
۲۹-اکبريان ر "بررسي مزيت منطقه ازاد ارس در اقتصاد جهاني و راهکارهاي جلب سرمايه گذاري خارجي در ان " بازشناسي فرصت هاي سرمايه گذاري در ارس (1385)
۳۰-اکبريان ر "بررسي رابطه توسعه بازار مالي و رشد اقتصادي " (1385)
۳۱-اکبريان ر "بررسي رابطه بازار مالي و رشد اقتصادي " (1385)
۳۲-اکبريان ر "بررسي رابطه بين ترکيب صادرات و رشد اقتصادي " يازدهمين همايش توسعه صادرات غير نفتي (1384)
۳۳-اکبريان ر "بررسي رابطه عليت توسعه توريسم و رشد اقتصادي در ايران " (1384)
۳۴-اکبريان ر "تضاد بين رشد اقتصادي و توزيع برابر درامدها چالشي پيش روي اقتصاد اسلامي " اقتصاد اسلامي و توسعه (1384)
۳۵-اکبريان ر "بانکداري اسلامي و اثرات ان بر توسعه اقتصادي " اقتصاد اسلامي و توسعه (1384)
۳۶-اکبريان ر "تحليلي از سيستم ماليه اسلامي و بررسي اثر جهاني شدن بر ان " همايش دو سالانه اقتصاد اسلامي (1384)
۳۷-اکبريان ر "فرصت ها و چالش هاي اقتصادي و اجتماعي براي کشورهاي در حال توسعه در فرايند جهاني شدن " اولين همايش اقتصاد ايران و اقتصاد جهاني (1384)
۳۸-اکبريان ر "بررسي چگونگي تامين مال مراقبت هاي پزشکي " اقتصاد بهداشت (1383)
۳۹-اکبريان ر "تحليلي از مفاهيم بهره و سپرده گذاري در اقتصاد و نظريه اقتصاد اسلامي " همايش اقتصاد اسلامي (1382)
۴۰-اکبريان ر "تحليلي از سرمايه گذاري مستقيم خارجي و بررسي نقس ان در توسعه اقتصادي " (1382)
۴۱-اکبريان ر "بانکداري بدون ربا در راستاي هدايت نقدينگي به بخش واقعي و کنترل تورم " همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي (1382)
۴۲-اکبريان ر "جهاني شدن اقتصاد و بررسي تبعات ان " (1381)
۴۳-اکبريان ر "سازمان تجارت جهاني و ايران " ايران و سازمان تجارت جهاني (1380)
۴۴-اکبريان ر "تجزيه و تحليل سازمان تجارت جهاني و بررسي پيامدهاي جهاني شدن اقتصاد " اولين همايش دو سالانه اقتصاد ايران (1379)
۴۵-اکبريان ر "تحليلي از مفاهيم و نگرش هاي مختلف پيرامون بهره و ربا " اولين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي (1378)
46-Akbarian R, Sajedian fard N "estamblishment framework of mobile marketing in iran " international conference on e-commerce in developing countries with focus on e security (2013)
47-Akbarian R, Shirazi H "corruption and its effects on bilateral trade in latin america " empirical issues in international trade and finance (2011)

طرح هاي کاربردي (2)
عنوان
ارائه دروس بانکداري جديد
ارائه دروس سمينار تجارت الکترونيک نقد نظريه هاي اقتصاد سنتي زبان تخصصي پيشرفته و اقتصاد سنجي ميانه

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
كليات اقتصاد
مباني علم اقتصاد
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
اقتصاد سياسي بين الملل
اقتصادسياسي بين الملل
اقتصاد سياسي بين الملل
كـارشناسي
اقتصادخرد۱
اقتصاد خرد ۲
اقتصاد كلان ۱
اقتصاد كلان ۲
اقتصاد بخش عمومي ۱
نظام اقتصادي صدراسلام
تجارت بين الملل
اقتصاد توسعه
اقتصاد ايران
مباني اقتصاد
تاريخ عقايد اقتصادي
موضوعات انتخابي دراقتصاد۱
موضوعات انتخابي دراقتصاد۲
موضوعات انتخابي دراقتصاد۳
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
اقتصاد خرد ميانه ۲
موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلام
مسايل اقتصاد ايران
تجارت بين الملل
تجارت بين الملل
نظريه اسلامي اقتصاد كلان ميانه
روش شناسي اقتصاد اسلامي
نظام پولي و مالي اسلامي
بانكداري اسلامي پيشرفته
سمينار در اقتصاد اسلامي
اقتصاد كلان ميانه
اقتصاد ايران
اقتصاد کلان ميانه
اقتصاد ايران
دکتري تخصصي (Ph.D)
تجارت بين الملل
ماليه بين الملل
موضوعات انتخابي در اقتصاد بين االملل
كـارشناسي
اصول علم اقتصاد ۲
توسعه اقتصادي
پول و ارز و بانكداري
سازمان‌هاي پولي و مالي اسلامي و بين الملل
كارافريني ۱
اقتصاد كلان
پول و ارز و بانكداري
بازرگاني بين المللي
توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي
سازمان‌هاي پولي و مالي بين الملل
اصول علم اقتصاد ۲
توسعه اقتصادي
پول و ارز و بانك داري
ماليه عمومي وخط مشي دولت ها
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
اقتصاد خرد پيش نياز
اصول علم اقتصاد(اقتصاد براي مديران)
اقتصاد سياسي بين الملل
سمينار در اقتصاد اسلامي
اقتصاد ايران
موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلامي
دکتري تخصصي (Ph.D)
تجارت بين الملل
موضوعات انتخابي در اقتصاد بين الملل
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
اقتصاد سياسي بين الملل
بازار يابي و پرداختهاي الكترونيكي
كـارشناسي
اصول ومباني مديريت
اقتصادجهانگردي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
تجارت بين الملل
اقتصاد کلان ميانه*
اقتصاد ايران*
اقتصاد کلان ميانه*
اقتصاد توسعه
كـارشناسي
اصول علم اقتصاد ۱
اصول علم اقتصاد ۲
بازرگاني بين الملل
سياست پولي و مالي
سازمان هاي پولي و مالي بين الملل
دکتري تخصصي (Ph.D)
تجارت بين الملل
موضوعات انتخابي در اقتصاد بين الملل

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (92)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سيد محمد هاشم پوريزدانپرست بررسي تأثيرات متقابل اقتصادي انقلاب اسلامي و اقتصاد سياسي بين الملل ۰
محسن کريمي تعيين ماليات بهينه در اقتصاد باز کوچک و بررسي اثر آن بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران. ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
مريم نوشيدني بررسي اثرات جهاني‌شدن بر توزيع درآمد در کشورهاي منتخب OIC و مقايسه آن با کشورهاي منتخب ‌ OECD ۱۳۹۸
عباس توانا بررسي نقش بخش واقعي در تاثير توسعه مالي بر رشد اقتصادي در ايران ۱۳۹۸
نجمه تفرج نوروز بررسي ارتباط ميان توسعه مالي، سرمايه گذاران نهادي و رشد اقتصادي: مورد مطالعه کشورهاي منتخب سازمان همکاري اسلامي ۱۳۹۷
شفيقه بابايي تأثير سطح درآمد ملي، نابرابري و فقر بر سلامت عمومي ۱۳۹۷
سيدرضا نجيبي بررسي تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر ريسک اعتباري بانک هاي ايران به تفکيک عقود اسلامي (بانک هاي منتخب) ۱۳۹۷
فاطمه چوبينه اثر تغييرات نرخ ارز بر تجارت بين الملل: مقايسه کشورهاي منتخب درحال توسعه و توسعه يافته ۱۳۹۷
فرشته نظريان بررسي تاثير نوسانات نرخ ارز واقعي بر عملکرد صادراتي بنگاه¬هاي چند محصولي: بنگاه¬هاي فعال در صنعت پتروشيمي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۶
نسرين جعفري مجرد تاثير باز بودن تجارت ومتنوع سازي صادرات بر نوسانات توليد درکشورهاي منتخب درحال توسعه ۱۳۹۶
مريم فيضي تاثير سرمايه اجتماعي بر نابرابري توزيع درآمد در کشورهاي منتخب آسيا ۱۳۹۵
فاطمه رحيم زاده اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي و هزينه مبادله زبان هاي مختلف بر تجارت بين الملل در کشورهاي منتخب خاورميانه ۱۳۹۴
فاطمه علي جان زاده بررسي و ارزيابي نقش بوروکراسي در برنامه هاي اول و دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي در دوران جمهوري اسلامي ايران(۱۳۷۸_۱۳۶۸) ۱۳۹۴
مجيد طلايي ارائه مدل کسب وفاداري مشتريان از طريق استراتژي ارتقاء کيفيت و هدفمند سازي خدمات با استفاده از مديريت دانش ( مطالعه موردي بانک اقتصاد نوين ) ۱۳۹۴
آرش رضائي نيا ارائه مدل مفهومي بر مبناي عوامل تاثيرگذار فناوري اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد رشد اقتصادي مورد مطالعه (سازمان ICT ) ۱۳۹۳
نجمه فريدوني بررسي عوامل موثر ناشي از بکارگيري و توسعه فناوري اطلاعات و اجراي طرح سيستم اتوماسيون اداري بر بهبود بهره وري سازمان ۱۳۹۳
محسن شکري امکان سنجي شکل گيري منطقه گرايي اقتصادي ناشي از فرايند جهاني شدن اقتصاد در شوراي همکاري خليج فارس ۱۳۹۲
سيدعلي آذريار اثر نااطميناني تورم، نااطميناني توليد و قيمت نفت بر تورم و رشد اقتصادي در ايران ۱۳۹۲
وحيد رحيم زاده رابطه عليت ميان توليد ناخالص داخلي، صادرات و سرمايه گذاري مستقيم خارجي-مطالعه موردي کشورهاي در حال توسعه منتخب ۱۳۹۲
شيما رشيدشمالي بررسي تاثير فاکتورهاي طراحي وب سايت بر اعتماد و وفاداري مشتريان در وب سايت هاي تجارت الکترونيکي ايران ۱۳۹۲
شبنم بهلولي ماکوئي دسته بندي خدمات بيمه اي جهت ارائه آنها به صورت الكترونيكي در ايران با استفاده از آزمون خريد الكترونيكي (مطالعه موردي شركت هاي بيمه در شهر اصفهان) ۱۳۹۱
معصومه مبيني طراحي و ارائه مدل جهت پذيرش فرآيند الکترونيکي ماليات بر مشاغل خودرو از طريق پيشخوان دولت (مطالعه موردي اداره امور مالياتي شرق تهران ) ۱۳۹۱
پدرام کياني ارايه راهکاري براي بكارگيري بازاريابي رسانه‌هاي اجتماعي در سازمان‌هاي ايران مطالعه موردي وزارت صنايع و معادن- شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۱
فاطمه ناجي ارائه مدلي جهت به کارگيري شبکه هاي اجتماعي در بازاريابي(مطالعه موردي ايران) ۱۳۹۱
صديقه خواجوئي راد ارايه مدلي جهت شناسايي و رتبه بندي چالش هاي موجود در توسعه ي دفاتر فناوري اطلاعات (ICT)روستايي شهر سيرجان ۱۳۹۱
بهزاد کياني ارائه مدلي جهت بررسي عوامل موثر بر پذيرش پرداخت هاي سيار (مطالعه موردي: شعب منتخب بانک صادرات شهر زاهدان) ۱۳۹۱
مريم ابراهيمي نژاد تعيين مدل شاخص رضايت مشتريان در سيستم مديريت ارتباط با مشتري(مطالعه موردي: اداره ارتباطات ديتاي شرکت مخابرات استان فارس) ۱۳۹۱
نادر اسماعيلي بررسي و اندازه گيري رقابت در صنعت بيمه -به جز بيمه عمر-در ايران ۱۳۹۱
راضيه رباني نيا ارائه مدلي جديد جهت افزايش امنيت در بانکداري الکترونيکي ۱۳۹۱
زهره بهمن اصفهاني طراحي وشبيه سازي يک مدل هوشمند جهت توسعه گردشگري الکترونيک با استفاده از شبکه عصبي ۱۳۹۱
رامين مشکاني بررسي تاثير توسعه فناوري اطلاعات بر معاملات سهام و ارائه الگوي پيشنهادي مبادلات الکترونيکي سهام (مطالعه موردي: شرکت بورس اوراق بهادار تهران) ۱۳۹۱
طاهره زارع بررسي رابطه رشد،توزيع در آمد و تلاطم سياست مالي مطالعه موردي ايران (۱۳۸۷-۱۳۶۳) ۱۳۹۱
محمد شريفي اثرات اقتصادي جريانات تجاري روي بهره وري صنعت خودرو (مطالعه موردي ايران ۸۶-۱۳۷۶) ۱۳۹۰
سميه چالاک فرد بررسي ريسک هاي بانکداري الکترونيک وارائه مدل مديريت و مقابله با آن ۱۳۹۰
مهرانا زهري ارائه مدل بازاريابي الکترونيکي با رعايت اصول فرهنگي و فاکتورهاي سئو ۱۳۹۰
فاطمه احمدي بررسي رابطه باز بودن اقتصادي، رشد اقتصادي و تورم درايران(۱۳۸۷-۱۳۴۷) ۱۳۹۰
محمدرضا جاوري بررسي رابطه بين ساختار مصرف انرژي، ساختار اقتصادي و شدت انرژي در ايران ۱۳۹۰
مهدي اسکندري طراحي و ارائه مدلي جهت پذيرش اظهارنامه مالياتي الكترونيكي(مطالعه موردي: اداره كل امور مالياتي استان قزوين) ۱۳۹۰
مريم ذاکر تأثير باز بودن تجاري و مالي بر توسعه مالي براي ايران (۱۳۸۵-۱۳۵۵) ۱۳۹۰
معصومه زارع طراحي و ارائه مدلي جهت توسعه مديريت دانش با کمک فناوري اطلاعات در سازمان( مطالعه موردي : مديريت دانش در پروژه ها و پايان نامه هاي دانشجويي ۱۳۹۰
همايون شيرازي اثر فساد بر ميزان حجم تجارت کشورهاي منتخب منطقه خاورميانه و آمريکاي لاتين (۲۰۰۲-۲۰۰۸) ۱۳۸۹
هدايت جوکار بررسي عوامل موثر در جذب سرمايه گزاري مستقيم خارجي ۱۳۸۹
مصطفي قايدي طراحي و ارايه مدل بررسي اثرگذاري فناوري اطلاعات بر توانمندسازي نيروي انساني ۱۳۸۹
محمدرضا کارکن بررسي رابطه ميان باز بودن اقتصاد و اندازه دولت مورد ايران (۱۳۸۶-۱۳۳۹) ۱۳۸۸
سيدعلي نيکزاديان سيد اثر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بر نابرابري سرمايه انساني در کشورهاي منتخب در حال توسعه (۲۰۰۷-۱۹۹۹) ۱۳۸۸
مهسا فام کار بررسي ارتباط بين نابرابري درآمد، مخارج آموزشي و رشد اقتصادي مورد ايران(۸۴-۱۳۵۳) ۱۳۸۸
نغمه زارع حقيقي بررسي تأثير بازبودن اقتصاد و رشد اقتصادي بر فقر: مورد ايران ۱۳۸۸
محمد براتي طراحي و ارايه مدل مهندسي مجدد فرايندهاي سازمان با استفاده از فناوري اطلاعات ۱۳۸۸
سعيد زابلي بررسي ميزان رضايت از سيستم هاي فناوري اطلاعات مورد استفاده مخابرات ۱۳۸۷
نادر جاني پور بررسي عوامل موثر بر استفاده بهينه از فناوري اطلاعات ۱۳۸۷
بنفشه جوکار نقش فناوري اطلاعات در تامين منابع انساني الكترونيكي و مهندسي مجدد فرايندهاي تجاري ۱۳۸۷
ساره ابطحي نقش فناوري اطلاعات در بازاريابي و شناسايي بازارهاي هدف در بخش بازرگاني ۱۳۸۷
کامبيز صناعي بررسي نقش فناوري اطلاعات در توسعه صادرات ايران ۱۳۸۷
علي قايدي سرمايه‌گذاري در زيرساخت هاي ‌اقتصادي و بررسي تاثير آن بر رشد اقتصادي (مورد ايران ۱۳۸۳-۱۳۴۰) ۱۳۸۶
حميد رفيعي مجومرد بررسي اثر آزادسازي تجاري روي تمركز صنعتي ۱۳۸۶
سيدمحسن حيدري پور بررسي تأثير توسعه بازار مالي بر رشد اقتصادي در ايران: ۱۳۸۳-۱۳۴۴ ۱۳۸۶
زهره خرم بررسي رابطه علّي بين باز بودن اقتصاد و سرمايه گذاري مستقيم خارجي مورد ايران (۱۳۸۴-۱۳۴۸) ۱۳۸۶
هاله پويا متنوع سازي و صادرات و تأثير آن بر رشد اقتصادي در ايران(۱۳۸۲-۱۳۴۶ ۱۳۸۵
عباس محتشمي تاثير جهاني شدن اقتصاد بر اشتغال کارگاههاي بزرگ صنعتي ايران ۱۳۸۴
محمد هادي بخشي خانکهداني ارائه يک مدل هوشمند بازاريابي بهينه در شبکه هاي اجتماعي : مطالعه موردي جامعه ايراني ۰
زلمي فضلي بررسي تاثير نقد‌شوندگي بازار سهام بر رشد اقتصادي در کشورهاي منتخب آسيايي ۰
عبدالکريم صيادي نژاد بررسي تاثير سياست مالي بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران ۰
سمینارویژه ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
جمال خسرواني توانا تحليلي بر ابزارهاي مالي اسلامي با تاکيد بر اوراق مرابحه ۱۳۹۸
محمدهادي عليزاده موضوعاتي در بانکداري و ماليه اسلامي: بانک هاي اسلامي، سرمايه گذاري مطابق با شريعت و صکوک ۱۳۹۶
محمد معدلي بررسي و تحليل الگوريتمهاي چندپخشي در شبکه هاي سيار موردي (ad hoc) ۱۳۹۵
محمدحسن استرحام تهديدات امنيتي بازار هاي مبتني بر شبکه هاي اجتماعي از منظر اقتصاد مقاومتي ۱۳۹۵
مجتبي زارع امنيت شبکه ها و سرور هاي وب در پرداخت هاي الکترونيکي ۱۳۹۴
محمد مقدم نقش امنيت در تجارت الکترونيک و کاربرد آن در بانکداري اينترنتي ۱۳۹۴
محمدعلي گلريزخاتمي بررسي و تحليل فني روش هاي پنهان نگاري اطلاعات در محيط هاي ديجيتالي مالتي مديا ۱۳۹۴
محسن کشاورزي ارائه يک چارچوب براي سيستم هاي تجارت الکترونيک بر مبناي معماري سرويس گرا ۱۳۹۴
سيده عذرا قلعه بندي روانشناسي در بازاريابي اينترنتي ۱۳۹۴
عليرضا رهنماي آخري شبکه هاي اجتماعي به عنوان يک روند جديد در بازاريابي الکترونيکي ۱۳۹۴
افسانه خسروي بررسي و تحليل چارچوب‌هاي ارائه شده براي سيستم‌هاي هوش تجاري وب ۱۳۹۴
لادن نجفي مروري بر اجزاي آميخته بازاريابي سنتي و تاثير اينترنت بر آن ۱۳۹۳
سيده سميرا حسامي تاثير فناوريهاي موجود در ايران بر بازار يابي الکترونيکي ۱۳۹۳
زينب ابراهيم پورمونس شالکوهي تحليل رفتار مشتريان در محيط هاي تجارت الکترونيک ۱۳۹۳
محمدرضا آزادي بازاريابي چريکي و کاربرد آن در افزايش جذب مشتري ۱۳۹۳
آرش طهمورثي بررسي گردشگري الکترونيکي و راه‌کار توسعه آن در ايران ۱۳۹۳
آيدا خدادوست بررسي تبليغات مکان‌محور سيار ۱۳۹۳
مهسا شيفته معرفي و مقايسه روش هاي مختلف انتخاب تامين کنندگان با استفاده از تکنيک هاي منطق فازي در زنجيره تأمين ۱۳۹۳
پگاه جهانگيري فر مديريت برند در بازاريابي ۱۳۹۳
منيره شامي زيرساخت هاي فناوري اطلاعات در سلامت الکترونيک ۱۳۹۳
الماس مصطفوي نقش فناوري اطلاعات در بهبود مديريت منابع انساني ۱۳۹۳
ايمان کاظمي بازاريابي الکترونيکي در ايران چالش ها و راهکارها ۱۳۹۳
مليحه جعفري نعيمي بررسي کاربرد داده کاوي در بيوانفورماتيک ۱۳۹۳
مارال صادقي مجرد ميزان استفاده از تجارت الکترونيکي و معيارهاي تاثيرگذار ۱۳۹۳
مرادعلي افخمي عمله قشقائي بررسي تاثير سرمايه گذاري درصادرات غير نفتي برايجاد اشتغال دراقتصاد ايران ۰
زهرا ملکيزاده اثرات مخرب ويروس کرونا براقتصاد صنعت برق ايران و راهکارهاي مقابله با آن ۰
زهرا محمودي نقش رسانه هاي اجتماعي آنلاين در بهبود استراتژي هاي بازاريابي ۰
مرضيه خويلدي بررسي ابعاد مختلف جهاني شدن و تاثير آن بر فقر ۰
امير جعفري ۰
اتوسا خواست خدايي رفتارشناسي خريد الکترونيکي ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (66)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
فاطمه دميري بررسي تاثير تکانه هاي نفتي بر بخش خارجي اقتصاد ايران: کاربرد يک الگوي تعادل عمومي تصادفي پوياي باز ۱۳۹۶
مهدي فراهاني ارزيابي اثر گذاري سياست پولي بر متغير هاي کلان اقتصادي در ايران: با رويکردي بر الگوي خود توضيح برداري عاملي تعميم يافته، فيلتر کالمن، الگوريتم بيشينه سازي انتظارات ۱۳۹۵
پريا زرين تحليل اقتصادي رابطه حقوق رقابت و مصرف در حقوق ايران، اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريکا ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
محمد حسين سجاديان عوامل موثر بر سودآوري بانک‌هاي منتخب با تاکيد بر بانکداري سايه‌اي و رقابت‌پذيري ۱۳۹۹
احد حيدري رتبه‌بندي بانک‌هاي منتخب در ايران با استفاده از الگوي CAMEL تعميم يافته ۱۳۹۷
مجتبي پناهي تحليل تأثير رجحان‌هاي اجتماعي بر خنثي‌سازي تحريم‌ها با استفاده از روش اقتصاد آزمايشگاهي (يک راهکار پدافند غير‌عامل در مقابل تحريم‌هاي اقتصادي) ۱۳۹۶
فاطمه مرجاني ارزيابي آثار اقتصادي پياده سازي پزشکي از راه دور در استان فارس ۱۳۹۲
مهتاب تفضلي ارائه مدلي مبتني بر مدل پذيرش فناوري جهت بررسي عوامل موثر بر پذيرش پرونده الکترونيک سلامت (مطالعه در مراکز درماني دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد) ۱۳۹۲
الهام گچ کاران برآورد عوامل موثر بر مشارکت نيروي کار زنان در ايران ۱۳۹۱
نغمه السادات هاشمي يزدي بررسي اثرات آزادسازي تجاري و مالي بر نوسانات رشد اقتصاد کلان: مورد کشورهاي عضو اکو ۱۳۹۱
محمد بهبودي بررسي نوسانات نرخ ارز اسمي، قيمت هاي نسبي و نرخ ارز حقيقي: کشور هاي منتخب توسعه يافته و در حال توسعه ۱۳۹۱
بهاره فرهمندپور بررسي اثر نابرابري توزيع درآمد بر فساد اقتصادي با توجه به درجه ي آزادي اقتصادي کشورها ۱۳۹۱
شهرام عيدي زاده ارايه ي يک مدل ديناميک براي تدوين سياست هاي صنعت گاز ايران تا افق چشم انداز ۱۴۰۴ ۱۳۹۱
سميه محمودي نفت و سياست خارجي عراق در نظم نوين منطقه خاورميانه پس از صدام(با تاکيد برايران ) ۱۳۹۱
يوسف عليمرداني بانک توسعه اسلامي وهمگرايي اقتصادي در خاورميانه ۱۳۹۰
جعفر شمس نيا بررسي تاثير نوسانات نرخ ارز واقعي بر نوسانات جريان تجاري در ايران ۱۳۹۰
مريم نيک نژاد طراحي يك مدل قابل قبول توسعه تجارت اجتماعي در ايران ۱۳۹۰
مجتبي منوچهري پويايي تمرکز صنعتي در صنايع كارخانه اي ايران ۱۳۹۰
فاطمه رحيمي بافراني بررسي پذيرش دورکاري براساس مدل پذيرش فناوري ۱۳۹۰
افضل عبادي نژاد تاثير بهره وري كل عوامل توليد بر اشتغال در صنعت ساخت مواد و محصولات شيميايي ۱۳۹۰
ليلا چمکوري ارائه مدلي جهت ميزان تاثير گذاري فناوري اطلاعات بر سرمايه گذاري در رونق بخشيدن به صنعت گردشگري ۱۳۹۰
سمانه دهباشيان بررسي نقش تسهيلات تكليفي بخش تعاون در ايجاد فرصت هاي شغلي پايدار ۱۳۸۹
صفورا قلي پورگشتاسب بررسي تاثير سيستمهاي پولي ومالي در کارايي بازار سهام ايران ۱۳۸۹
بتول قادري ثاني اثر تکانه کسري بودجه بر کسري حساب جاري مورد اقتصاد ايران (۱۳۸۵:۴-۱۳۶۹:۱) ۱۳۸۹
علي درويشي بررسي رابطة اعتبارات بانكي، شاخص قيمت واردات و تورم در ايران (۱۳۸۱-۱۳۳۸):يك الگوي تصحيح خطاي غير مقيد(UECM) ۱۳۸۹
زهرا بهزادي بررسي رابطه اندازه بنگاه و رشد بنگاه هاي صنايع مواد غذايي و آشاميدني در ايران (۱۳۸۶-۱۳۷۶). ۱۳۸۹
مسعود غفوري بررسي توابع تقاضاي صادرات و واردات ايران (۱۳۸۷-۱۳۵۸) ۱۳۸۹
سيمين دخت بهداروندان بررسي ابزارهاي مورد نياز پورتال پنجره واحد تجارت در ايران ۱۳۸۹
نگين افشاري بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر كارايي پرسنل امور مالياتي استان خوزستان ۱۳۸۹
سيد عليرضا سياسي نژاد نقش فناوري اطلاعات در افزايش بهره وري با استفاده از مدل اتوماسيون نظام پيشنهادات ۱۳۸۹
مريم مهاجر کيانوش ارايه يك مدل جهت بررسي موانع توسعه در مراكز رشد علم و فناوري كشور ۱۳۸۹
فريبا آبروئي ارائه مدلي براي مديران باك ها در بهره برداري از فرصت هاي استراتژيك بانكداري سيار ۱۳۸۹
زهره محمدي تحليل مدلسازي، طراحي و پياده سازي اجراي پورتال مشاوره پزشكي از راه دور ۱۳۸۹
اعظم عسکري تحليل تهديدها و فرصت هاي بانكداري الكترونيك در كشور و تدوين استراتژيهاي فرصت ساز براي تبديل تهديدات بر فرصت ها ۱۳۸۹
محسن صنعتي بررسي و امكان سنجي يك بنگاه الكترونيكي مواد اوليه شيميايي ۱۳۸۸
فاطمه دميري بررسي رابطه ميان نوسانات متغيرهاي کلان اقتصادي و نوسان بازار سهام در ايران ۱۳۸۸
علي ابراهيمي ترکماني بررسي رابطه وفور منابع طبيعي و سرمايه انساني با رشد اقتصادي: مورد کشورهاي منتخب آسيا ۱۳۸۸
ويکتوريا قانع اثر بانكداري الكترونيك بر رشد ارزش افزوده خدمات صنعت بانكداري ايران ۱۳۸۸
محمد رشيدي بررسي تأثير تجارت خارجي بر صنعتي شدن کشور ايران ۱۳۸۷
نسيم يزدانيان توسعه تجارت صنايع دستي از طريق تجارت الكترونيك ۱۳۸۷
سپيده محمد کريمي خير آبادي بررسي نقش فناوري اطلاعات در تسهيل فرايند بازاريابي و اطلاع رساني صنعت گردشگري ايران ۱۳۸۷
مجيد زارعي ارزيابي تاثير فناوري اطلاعات بر استراتژي مناسب جهت ورودي به بازار بين المللي ۱۳۸۷
نيلوفر منتظر تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر افزايش رضايت مشتري در صنعت گردشگري ۱۳۸۷
مريم ذاکري بررسي تأثير اجراي قانون بانکداري بدون ربا بر تابع تقاضاي پول: مطالعه موردي ايران و پاکستان ۱۳۸۷
طهمورث افشاري بررسي موانع اجرايي مديريت دانش در شركت مخابرات استان فارس ۱۳۸۷
اميد وزيري پور شرايط استقرار تداركات الكترونيك در صنايع خودروسازي ۱۳۸۷
رضا خسروي ارايه يك معماري مناسب براي جايگزيني كالا برگ با كارت هوشمند كالاهاي اساسي ۱۳۸۷
حسن زماني زنوز بررسي اثرات تمركز مزايده ها و مناقصات دولتي در يك وب سايت ۱۳۸۷
علي ميرزاييان شناسايي و اولويت بندي ترجيحات و سلايق مشتريان نسبت به خدمات بانكداري ۱۳۸۷
روزبه علايي اورکاني ارايه يك مدل كنترل موجودي با زمان پيشبرد (كاربرد در زنجيره تامين) ۱۳۸۷
زينب هاشم پور بررسي رفتار نرخ حقيقي ارز در کشورهاي عمده صادرکننده نفت (۲۰۰۵-۱۹۷۰ ۱۳۸۷
صغري هاشمي بررسي تأثير نااطميناني تورم بر سرمايه گذاري بخش خصوصي: مورد ايران (۱۳۸۴-۱۳۳۸) ۱۳۸۷
محمد هنگوال بكارگيري بليط الكترونيك در حمل و نقل شهري ۱۳۸۷
علي شورميج بررسي موانع بكارگيري تجارت الكترونيك ۱۳۸۷
جلال حاجي علي اکبري بررسي موانع توسعه كسب و كار الكترونيكي در بنگاه هاي اقتصادي استان زنجان ۱۳۸۷
احمد نوبخت بررسي رابطه بين دينداري و جهاني شدن در ميان كاركنان منطقه ويژه انرژي پارس ۱۳۸۶
علي زارعپور بررسي اثرر عوامل اقتصادي و اجتماعي بر قيمت مسكن (۱۳۸۲-۱۳۴۹) ۱۳۸۵
محمد امير فرح فرد پول الكترونيكي و تاثير آن بر اقتصاد ايران ۱۳۸۵
سارا استدلال بررسي تاثير افزايش قيمت انرژي برق بر خالص رفاه گروههاي مختلف درآمدي در ايران(۱۳۸۳-۱۳۴۶) ۱۳۸۵
مانوش خطيبي ساختار هزينه و سيستم توابع تقاضا براي عوامل توليد در بخش صنعت: مورد استان فارس (۷۹-۱۳۷۳) ۱۳۸۳
بهنام جواهري يک مقايسه بين مدل‌هاي اقتصادسنجي، سري زماني و شبكة عصبي براي پيش‌بيني نرخ ارز ۱۳۸۳
علي قاسمي بررسي تقاضا براي انواع سوخت و جايگزيني بين آن ها در نيروگاه هاي حرارتي توليد برق کشور (۱۳۸۰-۱۳۵۳) ۱۳۸۳
عبدالرحيم فرهي طراحي جامع فناوري اطلاعات صنعت بيمه مطالعه موردي بيمه تامين اجتماعي شيراز ۱۳۸۲
کريم نصيري برآورد ارزش اقتصادي زندگي انسان در مقايسه با ديه ۱۳۸۲
مهدي روشن ضمير شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر رضايت نمايندگي هاي شركت ايساكو ۰
فرزانه پوراحمديان طراحي مدل براي مديريت ارتباط با مشتري مبتني بر مديريت دانش ۰