۱۳۹۶/۰۲/۰۷
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : رضا
نام خانوادگي : اكبريان
سال تولد : 1345
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1381
مرتبه علمي : دانشيار
بخش : اقتصاد
دانشکده : اقتصاد ،مديريت و علوم اجتماعي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : rakbarian@rose.shiraz.ac.ir

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (44)
۱- مرزبان ح، دهقان شباني ز، اكبريان ر، فراهاني م (1395) ارزيابي کارايي سياست پولي در اقتصاد ايران با رويکرد الگوي favar اقتصاد مقداري 2:71-92
۲- اكبريان ر (1395) رفتار مصرف کننده در ايران و نظريه اقتصاد اسلامي اقتصاد و بانکداري اسلامي 17:153-191
۳- اكبريان ر (1395) جهاني شدن و منطقه گرايي اقتصادي در حوزه شوراي همکاري خليج فارس مجله سياست جهاني 2:177-208
۴- اكبريان ر (1394) تاثير بانکداري اسلامي بر رشد اقتصادي اقتصاد و بانکداري اسلامي 7:7-40
۵- اكبريان ر، محمودي غ (1394) بررسي و تجزيه و تحليل رفتار مصرف کننده در اقتصاد اسلامي اقتصاد و بانکداري اسلامي 13:53-82
۶- اكبريان ر، ساجديان فرد ن (1394) اثر زکات برتعديل و توزيع ثروت و رشد اقتصادي اقتصاد و بانکداري اسلامي 8:47-74
۷- اكبريان ر (1394) طزاحي و ارايه مدلي جهت بذيرش اظهانامه ماليتي الکترونيکي ماهنامه دولت الکترونيک 12:21-41
۸- بهمن اصفهاني ز، جعفري ش، اكبريان ر (1392) بازاريابي هوشمند در گردشگري الکترونيک با طراحي يک مدل توصيه گر سفر New Marketing Research Journal :-
۹- اكبريان ر، كاركن م (1392) بررسي رابطه ميان باز بودن اقتصاد و اندازه دولت پژوهشنامه اقتصادي 48:79-107
۱۰- اكبريان ر (1392) بررسي عوامل موثر بر پذيرش اظهار نامه مالياتي الکترونيکي در ايران پژوهشنامه ماليات 59:221-245
۱۱- بياتي م، اكبريان ر، کاوسي ز، صدرايي جواهري ا، اميني راراني م، دلاوري س (1391) تعيين کننده هاي اقتصادي اجتماعي سلامت در کشورهاي غرب اقيانوس آرام رفاه اجتماعي 47:111-130
۱۲- اكبريان ر (1391) بررسي نکات اقتصادي در عهد نامه مالک اشتر ماهنامه کيهان فرهنگي 306:22-27
۱۳- اكبريان ر، پورجم ب (1391) جهاني شدن وروند تحولات اقتصادي در خاورميانه اطلاعات سياسي اقتصادي 287:174-185
۱۴- اكبريان ر (1390) بررسي باز بودن اقتصاد و رشد اقتصادي بر فقر:مورد ايران اقتصاد مقداري 2:25-50
۱۵- اكبريان ر (1390) سرمايه گذاري در زير ساخت هاي اقتصادي و بررسي تاثير ان بر رشد اقتصادي پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي 3:11-48
۱۶- اكبريان ر، حسني ف (1390) كاربردها و تاثيرات رسانه هاي اجتماعي در بازاريابي الكترونيكي ماهنامه عصر فناوري اطلاعات 64:103-116
۱۷- اكبريان ر، رزم پور م (1390) مديريت ارتباط با مشتري ماهنامه بندر و دريا 64:84-88
۱۸- اكبريان ر (1390) شبكه هاي اجتماعي گرايش جديد بازاريابي الكترونيكي ماهنامه تجارت الكترونيك و رايانه 60:20-25
۱۹- اكبريان ر (1390) نقش تسهيلات تکليفي بخش تعاون در ايجاد فرصت هاي شغلي طي برنامه سوم تعاون 305:1-20
۲۰- اكبريان ر، خرم ز (1390) جذب سرمايه گذاري خارجي اطلا عات سياسي اقتصادي 283:148-159
۲۱- اكبريان ر، خردسود م (1389) تاثير بانك هاي اسلامي بر ثبات مالي در فرايند جهاني شدن دو فصلنامه معرفت اقتصادي 2:29-50
۲۲- اكبريان ر، فامکار م (1389) بررسي ارتباط بين نابرابري درامد مخارج اموزشي و رشد اقتصادي پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي 1:161-185
۲۳- اكبريان ر (1389) برنامه مرابحه كالايي:ابزاري نو براي مديريت نقدنگي جستارهاي اقتصادي 13:129-144
۲۴- اكبريان ر، حيدري پور س (1388) برسي تاثير توسعه بازار مالي بر رشد اقتصادي در ايران طي سالهاي 1386-1345 پژوهشنامه اقتصادي 34:43-63
۲۵- اكبريان ر، استدلال س (1387) بررسي سرمايه گذاري در نظام مشاركت در سود و زيان دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامي 1:9-28
۲۶- اكبريان ر (1386) بررسي رابطه ازادسازي تجاري و درامد مالياتي در ايران اقتصاد مقداري :-
۲۷- اكبريان ر (1386) بانکداري اسلامي نقدها و چالش هاي نظري و عملي اقتصاد اسلامي :-
۲۸- اكبريان ر (1386) بررسي نقش فرهنگ در اقتصاد مهندسي فرهنگي :0-0
۲۹- اكبريان ر (1386) تخمين كشش جانشيني سرمايه و نيروي كار صنايع ايران فصلنامه بررسيهاي اقتصادي :0-0
۳۰- اكبريان ر (1385) تاثير ازادسازي اقتصاد بر اشتغال بخش صنعت ايران پژوهشهاي اقتصادي ايران :-
۳۱- اكبريان ر (1385) مديريت ريسك در بانكداري بدون ربا فصلنامه اقتصاد اسلامي :0-0
۳۲- اكبريان ر (1384) بررسي عوامل موثر بر شکل گيري سرمايه خصوصي در بخش کشاورزي ايران بانک وکشاورزي :-
۳۳- اكبريان ر (1384) بررسي تقاضا براي انواع سوخت و حايگزينبين انها در نيروگاههاي حرارتي توليد برق کشور پژوهشها ي اقتصادي :-
۳۴- اكبريان ر (1384) اثر هاي سرمايه گذاري و اعتبارات در توسعه کشاورزي بانک و کشاورزي :-
۳۵- اكبريان ر (1384) مقايسه بين مدل اقتصادسنجي سري زماني و شبکه عصبي براي پيشبيني نرخ ارز تحقيات اقتصادي 69:-
۳۶- اكبريان ر (1383) سرمايه گذاري خارجي و نقش ان در توسعه اقتصادي اطلاعات سياسي و اقتصادي :-
۳۷- اكبريان ر (1382) جهاني شدن و ويژگيهاي سياسي و اقتصادي ان اطلاعات سياسي و اقتصادي :-
۳۸- اكبريان ر (1382) بررسي وضعيت ژئوپلتيک ايران در زمينه اقتصاد نفت و گاز پژوهشنامه اقتصادي :-
۳۹- اكبريان ر (1382) تاثيرات اينترنت در بانکداري شواهد و مدارکي از بازارهاي پيشرفته و نوظهور بانک و اقتصاد :-
۴۰- اكبريان ر (1381) سازمان تجارت جهاني و الزامات ان بر اقتصاد ايران پژوهشنامه اقتصادي :-
41- Akbarian R (2013) determinants of life expectancy in eastern mediterranean region a health production function international journal of health policy and management 1:1-7
42- Akbarian R (2013) the effect of corruption on trade volume of select countries in the middle east and latin america quantitative economics 8:29-46
43- Bahman Z, Jafari S, Akbarian R (2012) Comparison of Supervised and Unsupervised Learning Classifiers for Travel Recommendations Journal of Global Research in Computer Science 3:51-55
44- Akbarian R, Rafie H (2009) the impact of trade liberalization on industrial concentration quantitative economics 6:89-110

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-اكبريان ر، ساجديان فرد ن "رفتار مصرف کننده در ايران و نظريه اقتصاد اسلامي " اقتصاد اسلامي (1395)
۲-اكبريان ر، توكلي ح "صکوک ابزاري در بازار سرمايه اسلامي " اقتصاد اسلامي (1395)
۳-زارع م، سامي ا، اكبريان ر "ارائه مدلي جهت توسعه مديريت دانش به کمک فناوري اطلاعات در سازمان ( مطالعه موردي : مديريت دانش حاصل از طرح هاي تحقيقاتي دانشجويي) " سومين کنفرانس بين المللي مديريت چالشها و راهکارها (1394)
۴-اكبريان ر "ارايه مدلي جهت توسعه مديريت دانش به کمک فناوري اطلاعات در سازمان " مديريت چالشها و راهکارها (1394)
۵-اكبريان ر، مرادي برزيان ح "منافع متنوع سرمايه گذاري اسلامي در طول بحران مالي " اقتصاداسلامي و اقتصاد ايران (1394)
۶-اكبريان ر "بررسي عوامل موثر بر پذيرش اظهار نامه مالياتي الکترونيکي در ايران " ماليات انکترونيکي (1394)
۷-اكبريان ر "بررسي الگوهاي بيمه اسلامي " چهارمين همايش ملي اقتصاد ايران (1392)
۸-اكبريان ر "بازاريابي از ديدگاه اسلامي " چهارمين همايش ملي اقتصاد ايران (1392)
۹-اكبريان ر "مدل سازي الگوي مصرف در چارچوب اقتصاد اسلامي " چهارمين همايش ملي اقتصاد ايران (1392)
۱۰-اكبريان ر "تشکيل اتحاديه پولي اسلامي با تاکيد بر پول اسلامي " چهارمين همايش ملي اقتصاد ايران (1392)
۱۱-اكبريان ر "رتبه بندي عوامل موثر بر رضايت مشتريان در سيستم مديريت ارتباط با مشتري " پنجمينکنفرانس فناوري اطلاعات و دانش (1392)
۱۲-اكبريان ر "تعيين مدل شاخص رضايت مشتري در سيستم مديريت ارتباط با مشتري " اولين همايش ملي مديريت حسابداري و مهندسي سازمانها (1391)
۱۳-اكبريان ر "ارايه پيشنهادي براي بكارگيري بازاريابي رسانه هاي اجتماعي در سازمان هاي ايران " روز جهاني رسانه هاي اجتماعي (1390)
۱۴-اكبريان ر "استفاده از راهكار هاي بازاريابي محتوايي و فاكتور هاي سئو جهت توسعه فرصتهاي بازاريابي الكترونيكي " كنفرانس ملي فناوري اطلاعات و جهاد اقتصادي (1390)
۱۵-اكبريان ر، هادي زادگان م "هدفمندي يارانه ها در حوزه دارو و درمان با تاكيد بر عدالت و كارايي " تجربيات كشوري در مطالعات اقتصادي دارو و درمان (1390)
۱۶-اكبريان ر، جوكار ز "نقش اموزه هاي اسلامي در فرايند توسعه اقتصادي " ششمين همايش دو سالانه اقتصاد اسلامي (1389)
۱۷-اكبريان ر، غفوري م "نقش بانك هاي اسلامي در توسعه اقتصادي " ششمين همايش دو سالانه اقتصاد اسلامي (1389)
۱۸-اكبريان ر "يكپارچگي جهاني و رشد صادرات غير نفتي " چهادهمين همايش ملي توسعه صادرات غير نفتي كشور (1388)
۱۹-اكبريان ر، براتي م "نقش فناوري اطلاعات در مهندسي مجدد فرايندهاي كسب وكار " ششمين كنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطلاعات وارتباطات (1388)
۲۰-اكبريان ر "نقش توسعه سيستم حمل و نقل شرق كشور در توسعه اقتصادي چابهار " همايش بين‌المللي چابهار (1387)
۲۱-اكبريان ر "بررسي قراردادهاي اتي و چگونگي به کارگيري ان در کشور هاي اسلامي " بانکداري اسلامي (1386)
۲۲-اكبريان ر "بررسي نقش انرژي در توسعه پايدار ايران 1400 " مجموعه مقالات درهمايش ايران 1400 (1386)
۲۳-اكبريان ر "نقش همبستگي و اتحاد ملي در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي " نهادهاي اجتماعي وهمبستگي ملي (1386)
۲۴-اكبريان ر "بررسي قراردادهاي آتي و چگونگي به كارگيري آن در كشورهاي اسلامي " هجدهمين همايش بانكداري اسلامي (1386)
۲۵-اكبريان ر "عدالت اقتصادي و چالش‌هاي پيش‌روي دولت رفاه " چهارمين همايش دوسالانه اقتصاد ايران (1386)
۲۶-اكبريان ر "ويژگيهاي بازار اسلامي و نقش دولت در آن " پنجمين همايش دوسالانه بين‌المللي اقتصاد اسلامي (1386)
۲۷-اكبريان ر "بررسي مزيت منطقه ازاد ارس در اقتصاد جهاني و راهکارهاي جلب سرمايه گذاري خارجي در ان " بازشناسي فرصت هاي سرمايه گذاري در ارس (1385)
۲۸-اكبريان ر "بررسي رابطه توسعه بازار مالي و رشد اقتصادي " (1385)
۲۹-اكبريان ر "بررسي رابطه بازار مالي و رشد اقتصادي " (1385)
۳۰-اكبريان ر "بررسي رابطه بين ترکيب صادرات و رشد اقتصادي " يازدهمين همايش توسعه صادرات غير نفتي (1384)
۳۱-اكبريان ر "بررسي رابطه عليت توسعه توريسم و رشد اقتصادي در ايران " (1384)
۳۲-اكبريان ر "تضاد بين رشد اقتصادي و توزيع برابر درامدها چالشي پيش روي اقتصاد اسلامي " اقتصاد اسلامي و توسعه (1384)
۳۳-اكبريان ر "بانکداري اسلامي و اثرات ان بر توسعه اقتصادي " اقتصاد اسلامي و توسعه (1384)
۳۴-اكبريان ر "تحليلي از سيستم ماليه اسلامي و بررسي اثر جهاني شدن بر ان " همايش دو سالانه اقتصاد اسلامي (1384)
۳۵-اكبريان ر "فرصت ها و چالش هاي اقتصادي و اجتماعي براي کشورهاي در حال توسعه در فرايند جهاني شدن " اولين همايش اقتصاد ايران و اقتصاد جهاني (1384)
۳۶-اكبريان ر "بررسي چگونگي تامين مال مراقبت هاي پزشکي " اقتصاد بهداشت (1383)
۳۷-اكبريان ر "تحليلي از مفاهيم بهره و سپرده گذاري در اقتصاد و نظريه اقتصاد اسلامي " همايش اقتصاد اسلامي (1382)
۳۸-اكبريان ر "تحليلي از سرمايه گذاري مستقيم خارجي و بررسي نقس ان در توسعه اقتصادي " (1382)
۳۹-اكبريان ر "بانکداري بدون ربا در راستاي هدايت نقدينگي به بخش واقعي و کنترل تورم " همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي (1382)
۴۰-اكبريان ر "جهاني شدن اقتصاد و بررسي تبعات ان " (1381)
۴۱-اكبريان ر "سازمان تجارت جهاني و ايران " ايران و سازمان تجارت جهاني (1380)
۴۲-اكبريان ر "تجزيه و تحليل سازمان تجارت جهاني و بررسي پيامدهاي جهاني شدن اقتصاد " اولين همايش دو سالانه اقتصاد ايران (1379)
۴۳-اكبريان ر "تحليلي از مفاهيم و نگرش هاي مختلف پيرامون بهره و ربا " اولين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي (1378)
44-Akbarian R, Sajedian fard N "estamblishment framework of mobile marketing in iran " international conference on e-commerce in developing countries with focus on e security (2013)
45-Akbarian R, Shirazi H "corruption and its effects on bilateral trade in latin america " empirical issues in international trade and finance (2011)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
كليات اقتصاد
مباني علم اقتصاد
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
اقتصاد سياسي بين الملل
اقتصادسياسي بين الملل
اقتصاد سياسي بين الملل
كـارشناسي
اقتصادخرد۱
اقتصادخرد۲
اقتصادكلان ۱
اقتصادكلان ۲
اقتصادبخش عمومي ۱
نظام اقتصادي صدراسلام
تجارت بين الملل
اقتصادتوسعه
اقتصادايران
مباني اقتصاد
تاريخ عقايداقتصادي
موضوعات انتخابي دراقتصاد۱
موضوعات انتخابي دراقتصاد۲
موضوعات انتخابي دراقتصاد۳
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
اقتصادخردميانه ۲
موضوعات انتخابي دراقتصاداسلام
مسايل اقتصادايران
تجارت بين الملل
تجارت بين الملل
روش شناسي اقتصاد اسلامي
نظام پولي و مالي اسلامي
بانكداري اسلامي پيشرفته
سمينار در اقتصاد اسلامي
دکتري تخصصي (Ph.D)
موضوعات انتخابي در اقتصاد بين االملل
كـارشناسي
اصول علم اقتصاد۲
توسعه اقتصادي
پول وارزوبانك داري
كارافريني ۱
اقتصادكلان
پول وارزبانكداري
بازرگاني بين المللي
توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي
سازمانهاي پولي ومالي بين الملل
اصول علم اقتصاد۲
توسعه اقتصادي
پول وارزوبانك داري
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
اقتصاد خرد پيش نياز
اصول علم اقتصاد(اقتصاد براي مديران)
اقتصاد سياسي بين الملل
موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلامي
اقتصاد سياسي بين الملل
بازار يابي و پرداختهاي الكترونيكي
كـارشناسي
اصول ومباني مديريت
اقتصادجهانگردي
اصول علم اقتصاد ۱ (خرد)
اصول علم اقتصاد ۲ (كلان)
بازرگاني بين الملل
سياست پولي و مالي
سازمان هاي پولي و مالي بين الملل
دکتري تخصصي (Ph.D)
تجارت بين الملل
موضوعات انتخابي در اقتصاد بين الملل

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (77)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
مريم فيضي تاثير سرمايه اجتماعي بر نابرابري توزيع درآمد در کشورهاي منتخب آسيا ۱۳۹۵
فاطمه علي جان زاده بررسي و ارزيابي نقش بوروکراسي در برنامه هاي اول و دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي در دوران جمهوري اسلامي ايران(۱۳۷۸_۱۳۶۸) ۱۳۹۴
فاطمه رحيم زاده بررسي رابطه بين تجارت بين الملل، سرمايه گذاري مستقيم خارجي، و اثر هزينه مبادله زبان هاي مختلف در کشورهاي منتخب خاورميانه ۱۳۹۴
مجيد طلايي ارائه مدل کسب وفاداري مشتريان از طريق استراتژي ارتقاء کيفيت و هدفمند سازي خدمات با استفاده از مديريت دانش ( مطالعه موردي بانک اقتصاد نوين ) ۱۳۹۴
آرش رضائي نيا ارائه مدل مفهومي بر مبناي عوامل تاثيرگذار فناوري اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد رشد اقتصادي مورد مطالعه (سازمان ICT ) ۱۳۹۳
نجمه فريدوني بررسي عوامل موثر ناشي از بکارگيري و توسعه فناوري اطلاعات و اجراي طرح سيستم اتوماسيون اداري بر بهبود بهره وري سازمان ۱۳۹۳
محسن شكري امکان سنجي شکل گيري منطقه گرايي اقتصادي ناشي از فرايند جهاني شدن اقتصاد در شوراي همکاري خليج فارس ۱۳۹۲
سيدعلي آذريار اثر نااطميناني تورم، نااطميناني توليد و قيمت نفت بر تورم و رشد اقتصادي در ايران ۱۳۹۲
وحيد رحيم زاده رابطه عليت ميان توليد ناخالص داخلي، صادرات و سرمايه گذاري مستقيم خارجي-مطالعه موردي کشورهاي در حال توسعه منتخب ۱۳۹۲
شيما رشيدشمالي بررسي تاثير فاکتورهاي طراحي وب سايت بر اعتماد و وفاداري مشتريان در وب سايت هاي تجارت الکترونيکي ايران ۱۳۹۲
شبنم بهلولي ماكوئي دسته بندي خدمات بيمه اي جهت ارائه آنها به صورت الكترونيكي در ايران با استفاده از آزمون خريد الكترونيكي (مطالعه موردي شركت هاي بيمه در شهر اصفهان) ۱۳۹۱
معصومه مبيني طراحي و ارائه مدل جهت پذيرش فرآيند الکترونيکي ماليات بر مشاغل خودرو از طريق پيشخوان دولت (مطالعه موردي اداره امور مالياتي شرق تهران ) ۱۳۹۱
پدرام کياني ارايه راهکاري براي بكارگيري بازاريابي رسانه‌هاي اجتماعي در سازمان‌هاي ايران مطالعه موردي وزارت صنايع و معادن- شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۱
فاطمه ناجي ارائه مدلي جهت به کارگيري شبکه هاي اجتماعي در بازاريابي(مطالعه موردي ايران) ۱۳۹۱
صديقه خواجوئي راد ارايه مدلي جهت شناسايي و رتبه بندي چالش هاي موجود در توسعه ي دفاتر فناوري اطلاعات (ICT)روستايي شهر سيرجان ۱۳۹۱
بهزاد كياني ارائه مدلي جهت بررسي عوامل موثر بر پذيرش پرداخت هاي سيار (مطالعه موردي: شعب منتخب بانک صادرات شهر زاهدان) ۱۳۹۱
مريم ابراهيمي نژاد تعيين مدل شاخص رضايت مشتريان در سيستم مديريت ارتباط با مشتري(مطالعه موردي: اداره ارتباطات ديتاي شرکت مخابرات استان فارس) ۱۳۹۱
نادر اسماعيلي بررسي و اندازه گيري رقابت در صنعت بيمه -به جز بيمه عمر-در ايران ۱۳۹۱
راضيه رباني نيا ارائه مدلي جديد جهت افزايش امنيت در بانکداري الکترونيکي ۱۳۹۱
رامين مشكاني بررسي تاثير توسعه فناوري اطلاعات بر معاملات سهام و ارائه الگوي پيشنهادي مبادلات الکترونيکي سهام (مطالعه موردي: شرکت بورس اوراق بهادار تهران) ۱۳۹۱
زهره بهمن اصفهاني طراحي وشبيه سازي يک مدل هوشمند جهت توسعه گردشگري الکترونيک با استفاده از شبکه عصبي ۱۳۹۱
طاهره زارع بررسي رابطه رشد،توزيع در آمد و تلاطم سياست مالي مطالعه موردي ايران (۱۳۸۷-۱۳۶۳) ۱۳۹۱
محمد شريفي اثرات اقتصادي جريانات تجاري روي بهره وري صنعت خودرو (مطالعه موردي ايران ۸۶-۱۳۷۶) ۱۳۹۰
سميه چالاك فرد بررسي ريسک هاي بانکداري الکترونيک وارائه مدل مديريت و مقابله با آن ۱۳۹۰
مهرانا زهري ارائه مدل بازاريابي الکترونيکي با رعايت اصول فرهنگي و فاکتورهاي سئو ۱۳۹۰
فاطمه احمدي بررسي رابطه باز بودن اقتصادي، رشد اقتصادي و تورم درايران(۱۳۸۷-۱۳۴۷) ۱۳۹۰
محمدرضا جاوري بررسي رابطه بين ساختار مصرف انرژي، ساختار اقتصادي و شدت انرژي در ايران ۱۳۹۰
مهدي اسكندري طراحي و ارائه مدلي جهت پذيرش اظهارنامه مالياتي الكترونيكي(مطالعه موردي: اداره كل امور مالياتي استان قزوين) ۱۳۹۰
مريم ذاكر تأثير باز بودن تجاري و مالي بر توسعه مالي براي ايران (۱۳۸۵-۱۳۵۵) ۱۳۹۰
معصومه زارع طراحي و ارائه مدلي جهت توسعه مديريت دانش با کمک فناوري اطلاعات در سازمان( مطالعه موردي : مديريت دانش در پروژه ها و پايان نامه هاي دانشجويي ۱۳۹۰
همايون شيرازي اثر فساد بر ميزان حجم تجارت کشورهاي منتخب منطقه خاورميانه و آمريکاي لاتين (۲۰۰۲-۲۰۰۸) ۱۳۸۹
هدايت جوكار بررسي عوامل موثر در جذب سرمايه گزاري مستقيم خارجي ۱۳۸۹
مصطفي قايدي طراحي و ارايه مدل بررسي اثرگذاري فناوري اطلاعات بر توانمندسازي نيروي انساني ۱۳۸۹
محمدرضا كاركن بررسي رابطه ميان باز بودن اقتصاد و اندازه دولت مورد ايران (۱۳۸۶-۱۳۳۹) ۱۳۸۸
سيدعلي نيكزاديان سيد اثر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بر نابرابري سرمايه انساني در کشورهاي منتخب در حال توسعه (۲۰۰۷-۱۹۹۹) ۱۳۸۸
مهسا فام كار بررسي ارتباط بين نابرابري درآمد، مخارج آموزشي و رشد اقتصادي مورد ايران(۸۴-۱۳۵۳) ۱۳۸۸
نغمه زارع حقيقي بررسي تأثير بازبودن اقتصاد و رشد اقتصادي بر فقر: مورد ايران ۱۳۸۸
محمد براتي طراحي و ارايه مدل مهندسي مجدد فرايندهاي سازمان با استفاده از فناوري اطلاعات ۱۳۸۸
نادر جاني پور بررسي عوامل موثر بر استفاده بهينه از فناوري اطلاعات ۱۳۸۷
سعيد زابلي بررسي ميزان رضايت از سيستم هاي فناوري اطلاعات مورد استفاده مخابرات ۱۳۸۷
ساره ابطحي نقش فناوري اطلاعات در بازاريابي و شناسايي بازارهاي هدف در بخش بازرگاني ۱۳۸۷
بنفشه جوكار نقش فناوري اطلاعات در تامين منابع انساني الكترونيكي و مهندسي مجدد فرايندهاي تجاري ۱۳۸۷
كامبيز صناعي بررسي نقش فناوري اطلاعات در توسعه صادرات ايران ۱۳۸۷
علي قايدي سرمايه‌گذاري در زيرساخت هاي ‌اقتصادي و بررسي تاثير آن بر رشد اقتصادي (مورد ايران ۱۳۸۳-۱۳۴۰) ۱۳۸۶
حميد رفيعي مجومرد بررسي اثر آزادسازي تجاري روي تمركز صنعتي ۱۳۸۶
سيدمحسن حيدري پور بررسي تأثير توسعه بازار مالي بر رشد اقتصادي در ايران: ۱۳۸۳-۱۳۴۴ ۱۳۸۶
زهره خرم بررسي رابطه علّي بين باز بودن اقتصاد و سرمايه گذاري مستقيم خارجي مورد ايران (۱۳۸۴-۱۳۴۸) ۱۳۸۶
هاله پويا متنوع سازي و صادرات و تأثير آن بر رشد اقتصادي در ايران(۱۳۸۲-۱۳۴۶ ۱۳۸۵
عباس محتشمي تاثير جهاني شدن اقتصاد بر اشتغال کارگاههاي بزرگ صنعتي ايران ۱۳۸۴
فرشته نظريان بررسي تاثير نوسانات نرخ ارز واقعي بر عملکرد صادراتي بنگاه¬هاي چند محصولي: بنگاه¬هاي فعال در صنعت پتروشيمي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۰
محمد هادي بخشي خانكهداني ارائه يک مدل هوشمند بازاريابي بهينه در شبکه هاي اجتماعي : مطالعه موردي جامعه ايراني ۰
عبدالكريم صيادي نژاد بررسي تاثير سياست مالي بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران ۰
نسرين جعفري مجرد تاثير باز بودن تجارت ومتنوع سازي صادرات بر نوسانات توليد درکشورهاي منتخب درحال توسعه ۰
سمینارویژه ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
محمد معدلي بررسي و تحليل الگوريتمهاي چندپخشي در شبکه هاي سيار موردي (ad hoc) ۱۳۹۵
محمدحسن استرحام تهديدات امنيتي بازار هاي مبتني بر شبکه هاي اجتماعي از منظر اقتصاد مقاومتي ۱۳۹۵
سيده عذرا قلعه بندي روانشناسي در بازاريابي اينترنتي ۱۳۹۴
محسن كشاورزي ارائه يک چارچوب براي سيستم هاي تجارت الکترونيک بر مبناي معماري سرويس گرا ۱۳۹۴
محمدعلي گلريزخاتمي بررسي و تحليل فني روش هاي پنهان نگاري اطلاعات در محيط هاي ديجيتالي مالتي مديا ۱۳۹۴
مجتبي زارع امنيت شبکه ها و سرور هاي وب در پرداخت هاي الکترونيکي ۱۳۹۴
محمد مقدم نقش امنيت در تجارت الکترونيک و کاربرد آن در بانکداري اينترنتي ۱۳۹۴
عليرضا رهنماي آخري شبکه هاي اجتماعي به عنوان يک روند جديد در بازاريابي الکترونيکي ۱۳۹۴
افسانه خسروي بررسي و تحليل چارچوب‌هاي ارائه شده براي سيستم‌هاي هوش تجاري وب ۱۳۹۴
سيده سميرا حسامي تاثير فناوريهاي موجود در ايران بر بازار يابي الکترونيکي ۱۳۹۳
زينب ابراهيم پورمونس شالكوهي تحليل رفتار مشتريان در محيط هاي تجارت الکترونيک ۱۳۹۳
لادن نجفي مروري بر اجزاي آميخته بازاريابي سنتي و تاثير اينترنت بر آن ۱۳۹۳
محمدرضا آزادي بازاريابي چريکي و کاربرد آن در افزايش جذب مشتري ۱۳۹۳
آرش طهمورثي بررسي گردشگري الکترونيکي و راه‌کار توسعه آن در ايران ۱۳۹۳
مهسا شيفته معرفي و مقايسه روش هاي مختلف انتخاب تامين کنندگان با استفاده از تکنيک هاي منطق فازي در زنجيره تأمين ۱۳۹۳
پگاه جهانگيري فر مديريت برند در بازاريابي ۱۳۹۳
آيدا خدادوست بررسي تبليغات مکان‌محور سيار ۱۳۹۳
ايمان كاظمي بازاريابي الکترونيکي در ايران چالش ها و راهکارها ۱۳۹۳
منيره شامي زيرساخت هاي فناوري اطلاعات در سلامت الکترونيک ۱۳۹۳
الماس مصطفوي نقش فناوري اطلاعات در بهبود مديريت منابع انساني ۱۳۹۳
مليحه جعفري نعيمي بررسي کاربرد داده کاوي در بيوانفورماتيک ۱۳۹۳
مارال صادقي مجرد ميزان استفاده از تجارت الکترونيکي و معيارهاي تاثيرگذار ۱۳۹۳
زهرا محمودي نقش رسانه هاي اجتماعي آنلاين در بهبود استراتژي هاي بازاريابي ۰
اتوسا خواست خدايي رفتارشناسي خريد الکترونيکي ۰