۱۳۹۶/۰۲/۰۷
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : احمد
نام خانوادگي : پوستفروش
سال تولد : 1331
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1387
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : فيزيك
دانشکده : علوم
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : poostforush@shirazu.ac.ir

سوابق تحصيلي دانشگاهي
کارشناسي
رشته فيزيک
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1352 تا 1356

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (2)
1- Bordbar G, Hoseini S, Poostforush A (2017) Isentropic calculation for thermodynamic properties of polarized liquid 3He by considering the effect of spin dependent correlation function International Journal of Modern Physics B 31:-
2- Bordbar G, Poostforush A, Zamani A (2011) Finite temperature calculations for the bulk properties of a strange star using a many-body approach Astrophys. 54:277-289

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-پوستفروش ا "کيهان شناسي راستال با گاز چاپليگين تعميم يافته " کنفرانس سالانه فيزيک ايران (1393)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
آزمايشگاه فيزيك ۱
فيزيك دو۱۱۶
فيزيک يک(۱۲۱)
فيزيک دو( ۱۲۲)
فيزيک۱۲۳
فيزيك جديد۱
رياضي فيزيك ۱
رياضي فيزيك ۲
الكترومغناطيس ۱
الكترومغناطيس ۲
نسبيت
فيزيك جديد۲
فيزيك فضا
تاريخ علم فيزيك
فلسفه علم
رياضي فيزيك ۳
فيزيك ۲واحدي كشاورزي
فيزيك عمومي كشاورزي
فيزيك الكتريسيته ومغناطيس كشاورزي
فيزيك تربيت بدني
فيزيك ۱مهندسي
فيزيك ۲مهندسي
ازمايشگاه فيزيك ۱مهندسي
ازمايشگاه فيزيك ۲مهندسي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
رياضي فيزيك ۳
دکتري تخصصي (Ph.D)
كيهانشناسي ۱
كـارشناسي
فيزيك ۱
فيزيك ۲
فيزيك ۲
فيزيک ۱

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (3)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سيده فريبا موسوي بررسي مدل کيهان شناسي راستال با گاز چاپليگين ۱۳۹۲
نسرين شعرا بررسي تورم هيبريد نرم با متريک بيانکي نوع I ۰
پروانه نوروزي اصل بررسي مدل کيهان شناسي بيانکي نوع I با گاز چاپليگين ۰