۱۳۹۹/۰۸/۰۷
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : فرهاد
نام خانوادگي : طلايي
سال تولد : 1343
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1378
مرتبه علمي : دانشيار
بخش : حقوق بين الملل
دانشکده : حقوق وعلوم سياسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : dr_farhad_talaie@yahoo.com

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري
رشته حقوق بين الملل
The University of Wollongong (Australia)
سال 1994 تا 1998 Analysis of the Rules the International Law of the Sea Governing the DElimitation of Maritime Areas under National Sovereignty
کارشناسي ارشد
رشته حقوق بين الملل
دانشگاه شهيد بهشتي (ايران)
سال 1367 تا 1370 حاکميت دولت در درياي سرزميني
کارشناسي
رشته حقوق
دانشکده علوم قضايي و خدمات اداري (ايران)
سال 1363 تا 1367 ندارد

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (39)
۱- طلايي ف، نجفي سولاري م، نصيري ا، داداش زاده ج (1398) آموزه اي بر شيوه هاي حل و فصل اختلافات مربوط به تعيين مرزهاي دريايي توسط ديوان هاي داوري بين المللي فصلنامه علمي پژوهشي آموزش علوم دريايي 6:103-118
۲- طلايي ف، رزم خواه ع (1397) ارتباط حق بر غذا و سياست هاي تجارت جهاني کشاورزي: تعامل يا تقابل؟ پژوهشهاي حقوقي$مجله پژوهشهاي حقوقي 35:55-82
۳- طلايي ف، زرنگار ا (1396) پويايي قواعد حقوق بين الملل و امکانسنجي استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين مجلس و راهبرد 91:35-66
۴- طلايي ف، احمدي باب اناري س، نبوي زاده س (1395) تحليلي بر کار کودک و تاثير آن بر حق آموزش کودک با تاکيد بر برنامه بين المللي حذف کار کودک حقوق بشر 19:3-24
۵- طلايي ف، پورسعيد ف (1394) تاثير متقابل صلح و حقوق بشر بر يکديگر حقوق بشر 8:85-122
۶- طلايي ف، حيدري ا (1394) نقش سازمانهاي بين المللي داراي صلاحيت جهاني در مقابله با آلودگي زيست محيطي ناشي از پسماندها مطالعات حقوقي 16:123-171
۷- طلايي ف، دريادل ا (1394) بررسي چالشهاي تالاب انزلي و راهکارهاي رفع آنها در چارچوب کنوانسيون رامسر مجله حقوقي بين المللي 52:277-312
۸- طلايي ف، حيدري ا (1393) تعهدات و مسئوليت دولتها در زمينه حمايت و حفاظت از محيط زيست در برابر پسماندهاي خطرناک پژوهش حقوق عمومي 45:165-200
۹- طلايي ف، رزم خواه ع (1392) تعهدات دولت ها در قبال حق بر غذا با توجه به ماده يازدهم ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فصلنامه حقوق 43:119-134
۱۰- طلايي ف، رزم خواه ع (1392) ارتباط حق بر غذا و سياستهاي تجارت جهاني کشاورزي: تعامل يا تقابل؟ پژوهشهاي حقوقي :-
۱۱- طلايي ف، رزم خواه ع (1392) نقش سازمانهاي بين المللي در تحقق حق بر غذا فصلنامه سازمانهاي بين المللي 2:51-72
۱۲- طلايي ف، منصوري ف (1385) نگرشي جديد به وضعيت حقوقي قطب جنوب: قطب جنوب به عنوان ميراث مشترک بشريت فصلنامه مدرس علوم انساني 10:97-125
۱۳- طلايي ف (1383) بررسي توسعه پايدار در بخش انرژي از ديدگاه حقوق بين الملل محيط زيست دانشکده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان 34:19-50
۱۴- طلايي ف (1383) خليج فارس و خاورميانه عاري از سلاح هاي کشتار جمعي فصلنامه سياست خارجي 1:53-90
۱۵- طلايي ف (1383) بررسي نظام حقوق بين المللي حاکم بر کشتيراني در کانال سوئز پيام دريا 127:28-33
۱۶- طلايي ف (1382) تجزيه و تحليل نظام حقوقي دسترسي به آبهاي داخلي و بنادر ساحلي پيام دريا 121:62-65
۱۷- طلايي ف (1382) بررسي جنبه هاي حقوقي و اقتصادي تنگه هاي مالاکا و سنگاپور پيام دريا 119:56-59
۱۸- طلايي ف، رضوي س (1382) فعاليت IMO (در چهارچوب) کنوانسيون 1982 سازمان ملل متحد راجع به حقوق درياها : معيارهاي تامين ايمني پيام دريا 114:82-85
۱۹- طلايي ف (1381) تحليلي بر مقررات کنوانسيون 1982 محدوديتهاي عبور ترانزيت از تنگه هاي بين المللي ماهنامه پيام دريا 102:66-71
۲۰- طلايي ف (1381) خليج هميشه فارس در بستر آلودگي پيام دريا 108:58-65
۲۱- طلايي ف (1381) اجراي همزمان دو حق گوناگون در درياي سرزميني: حق عبور بي ضرر و حق تعقيب فوري پيام دريا 109:70-75
۲۲- طلايي ف، رضوي س (1381) نقش IMO در حفاظت از محيط زيست درياها پيام دريا 106:22-27
۲۳- طلايي ف (1381) بررسي نظام حقوقي ارتباطات بين المللي رسانه (فصلنامه مطالعاتي و تحقيقاتي وسايل ارتباط جمعي ) 50:108-115
۲۴- طلايي ف (1381) بررسي نظام حقوقي عبور از آب هاي مجمع الجزايري پيام دريا 104:66-71
۲۵- طلايي ف (1381) محدوديت هاي عبور ترانزيت از تنگه هاي بين المللي- قسمت آخر پيام دريا 103:66-69
۲۶- طلايي ف (1380) بررسي جنبه هاي حقوقي انتقال تکنولوژي با تمرکز بر تکنولوژي دريايي پيام دريا 101:34-38
۲۷- طلايي ف (1380) محدوديت هاي حقوق بين المللي دريايي براي دولتهاي ساحل- آخرين قسمت پيام دريا 100:138-142
۲۸- طلايي ف (1380) نظام حقوقي بين المللي حاکم بر سنجش از راه دور (فضا) رسانه(فصلنامه مطالعاتي و تحقيقاتي وسايل ارتباط جمعي ) 4:124-129
۲۹- طلايي ف (1380) تحليلي حقوقي بر وضعيت موجود در درياي خزر: درياي خزر، درياي صلح و ثبات يا درياي تعارض و بي ثباتي پيام دريا 99:20-27
۳۰- طلايي ف (1380) حق حاکميت کشورها در درياي سرزميني پيام دريا 98:44-47
۳۱- طلايي ف (1380) آشنائي با قانون اساسي و نظام حکومتي استراليا فصلنامه ديدگاههاي حقوقي 23:69-98
۳۲- طلايي ف (1380) عرض درياي سرزميني در تنگه هاي بين المللي و تاثير آن بر کشتيراني پيام دريا 97:92-95
33- Talaie F (2013) The Caspian Sea: Its Legal Status and Futire Developments Max Planck Encyclopedia of Public International Law 1:1-16
34- Talaie F (2005) Human Rights Education and Iranian Law Schools Rajshahi University Law Review 6:39-57
35- Talaie F (2004) international law and human rights projection: international, regional and national developments The Iranian Journal of International Affairs 15:301-350
36- Talaie F (2004) ?A Description of the Law Curricula in the Iranian Colleges of Law The Newcastle Law Review 8:117-140
37- Talaie F (2004) ?Iran and International Conventions on the Law of the Sea: Should Iran Become a Party to the UN Convention on the Law of the Sea The Iranian Journal of International Affairs 16:127-164
38- Talaie F (2003) The dynamism of marine environment in the persian gulf: issues in law and development The Iranian journal of international affairs 14:169-200
39- Talaie F (2001) rules and principles governing arbitration between states journal of social sciences & humaniries of shiraz university 17:2-22

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-طلايي ف، دهقان س "بررسي جايگاه حق بر صلح در حقوق بين الملل و نقش اديان در تحقق آن " همايش بين المللي نقش اديان در اخلاق صلح، عفو و دوستي (1396)
۲-طلايي ف "نقش روابط دوستانه ميان دولتها در حفظ و تقويت صلح و امنيت بين المللي و جايگاه آن در اسناد بين المللي " همايش بين المللي نقش اديان در اخلاق صلح، عفو و دوستي (1396)
۳-طلايي ف، اصلاني ر "بررسي تعهدات زيست محيطي کشورها در زمان مخاصمات مسلحانه بين المللي با تاکيد بر کشورهاي منطقه خاورميانه " همايش ملي ايران و حقوق بين الملل صلح و امنيت منطقه اي ( غرب آسيا) (1395)
۴-طلايي ف، پورسعيد ف "بررسي حقوق مادران از ديدگاه حقوق بين الملل بشر " همايش ملي جايگاه و نقش مادر (1395)
۵-طلايي ف "نگرشي تحليلي بر توسعه و تکامل نظام حقوق بين الملل در دوران معاصر " کنفرانس بين المللي حقوق (1395)
۶-طلايي ف، پورسعيد ف "ضرورت نظارت بانکها بر اثار حقوق بشري ناشي از ارائه خدمات بانکي " نخستين همايش ملي حقوق و نظام بانکي (1394)
۷-طلايي ف "بررسي چالشهاي حقوقي تاثير گذار بر امنيت خليج فارس و تنگه هرمز و راهکارهاي رفع آنها " همايش ملي خليج فارس، عسلويه و امنيت (1394)
۸-طلايي ف، معظمي گودرزي ا "بررسي جايگاه حقوق فرهنگي بشر در ديپلماسي نوين " همايش ديپلماسي نوين و سياست خارجي ايران (1393)
۹-طلايي ف، رزم خواه ع "تحليلي بر تاثير و اهميت نظام حقوق بين الملل کشاورزي در حفاظت از توع زيستي گياهي " دومين هميش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر کشاورزي و محيط زيست (1391)
۱۰-طلايي ف، احمدي ف "حمايت از تنوع زيستي دريايي در حقوق بين الملل " دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر کشاورزي پايدار و محيط زيست (1391)
۱۱-طلايي ف "بررسي جايگاه جزيره قشم در خليج فارس و مسائل حقوقي آن " همايش ملي قشم و چشم انداز آينده (1390)
۱۲-طلايي ف "بررسي مسائل حقوقي سنجش زمين از راه دور (فضا) " اولين کنفرانس ملي ميان رشته اي ژئوماتيک نوين در خدمت جامعه (1389)
۱۳-طلايي ف "تاثير متقابل حقوق بشر و صلح " پنجمين همايش بين المللي حقوق بشر (1388)
۱۴-طلايي ف "بررسي مسائل درياي خزر در چارچوب حقوق بين الملل " همايش حوزه درياي خزر- چالش ها و راهبردها (1388)
۱۵-طلايي ف "بررسي حقوق و تعهدات دولتها در چارچوب حقوق بين الملل انرژي با تاکيد بر رابطه ميان انرژي با توسعه، محيط زيست و حقوق بشر " نخستين همايش ملي حقوق انرژي (1388)
۱۶-طلايي ف، قياسيان ف، عباسي آ "حفاظت از محيط زيست تالاب ها در حقوق بين الملل محيط زيست: مبنايي براي توسعه پايدار " حقوق محيط زيست و تعالي همه جانبه كشور (1387)
۱۷-طلايي ف "نظام حقوقي حاکم بر حفاظت از ميراث فرهنگي جهان با تاکيد بر حفاظت از ميراث فرهنگي ايران " کنگره بزرگ زنديه (1387)
۱۸-طلايي ف، پورسعيد ف "بررسي تحليلي كنوانسيون منع سلاحهاي شيميايي و نقاط قوت و ضعف آن " همايش بررسي حقوقي منع كاربرد سلاحهاي شيميايي (1386)
۱۹-طلايي ف "ضرورت تقويت حقوق بين الملل در برنامه ريزي آموزشي رشته هاي حقوق در دانشگاههاي ايران " همايش رشته هاي حقوق (1385)
۲۰-طلايي ف "نقد و بررسي نظامهاي امنيتي ممكن براي منطقه خليج فارس: امنيت دسته جمعي تضميني براي صلح و امنيت پايدار در منطقه خليج فارس " شانزدهمين همايش بين المللي خليج فارس (1385)
۲۱-طلايي ف "بررسي ساختار دوره هاي تحصيلي رشته هاي حقوق و تحليلي بر برنامه ريزي درسي و آموزشي رشته هاي حقوق در دانشگاههاي ايران " همايش بررسي مشكلات علوم انساني (1385)
۲۲-طلايي ف "ضرورت رعايت اصول حقوقي حفاظت از محيط زيست در توسعه شهري " كارگاه آموزشي شهر سازي و معماري (1384)
۲۳-طلايي ف "حفظ صلح و امنيت خاور ميانه از طريق منع توليد،گسترش و به كارگيري سلاح هاي كشتار جمعي با تاكيد بر نقش اسرائيل در پايدازي يا ناپايداري صلح و امنيت در منطقه خاور ميانه " همايش فلسطين از منظر حقوق بين الملل (1383)
۲۴-طلايي ف "خليج فارس و خاور ميانه عاري از سلاح هاي كشتار جمعي: ضرورتي اجتناب ناپذير براي دستيابي به صلح و امنيت پايدار در منطقه خليج فارس و خاور ميانه " چهاردهمين همايش بين المللي خليج فارس- خليج فارس تحولات منطقه اي پس از اشغال عراق (1382)
۲۵-طلايي ف "بررسي نظام حقوقي جهاني و منطقه اي حفاظت از محيط زيست دريائي با نگرشي ويژه بر نظام حفاظت از محيط زيست دريائي منطقه خليج فارس " همايش ايران و حقوق بين الملل (1382)
۲۶-طلايي ف "بررسي ابعاد حقوقي استفاده از زور و تحليلي بر جمله احتمالي آمريکا به عراق از ديدگاه حقوق بين الملل " سيزدهمين همايش بين المللي خليج فارس-خليج فارس در پرتو دگرگوني هاي جهاني و تحولات منطقه اي (1381)
۲۷-طلايي ف "بررسي توسعه پايدار در منطقه خليج فارس " دوازدهمين همايش بين المللي خليج فارس(خليج فارس - آسيا در پرتو تحولات جهاني (1380)
۲۸-طلايي ف "بهره وري از روشهاي کمي در انجام طرح هاي پژوهشي در رشته هاي حقوقي ، بويژه حقوق بين الملل عمومي " دومين همايش روش شناسي و روشهاي تحقيق در علوم انساني (1379)
29-Talaie F "obligations of states under the 2001 convention on the protection of underwater cultural heritage and its related documents " building up the 21 st century maritime (2014)
30-Talaie F " Humanitarian Intervention: A Justification for Intervention or Intervention for Justice " Asian prespectives on humanitarian invention in the 21 st century (2012)
31-Talaie F "The necessity of strengthening human right protection in the 21st centry and the mechanisms to achive it " The17th annual ANZSIL conference (2009)
32-Talaie F "The International Legal Regime Governing the Peaceful Uses of Nuclear Energy " the Second International Conference on the Application of Nuclear Science and Technology in Iran (2004)
33-Talaie F " An Analytical Study of the Law Curriculum and Law Teaching at the Iranian Colleges of Law " ‏The 21th Annual Law and Society Conference, Faculty of Law (2003)
34-Talaie F "International Organisation and Telecommunications " International Conference on Telecommunications (2002)
35-Talaie F "Human Rights Education and the Iranian Law Schools " The 20th Annual Law and Society Conference, Faculty of Law (2002)
36-Talaie F "The Use of Outer Space for Telecommunications: A Manifestation of the Peaceful Uses of Outer Space " International Symposium on Telecommunications (2001)
37-Talaie F "The Legal Regime of the International Telecommunications " IEE International Conference on Telecommunications, (2001)
38-Talaie F " ?An Analysis of the Iranian Laws and Practice Concerning the Law of the Sea and the Legal Effects of the United Nations Convention on the Law of the Sea on Iran " First Seminar on Iran and International Law (1382)
39-Talaie F "the regional approach to the protection of human rights " اولين همايش بررسي مسائل حقوق بين الملل بشر (1381)

چاپ كتاب
۱-طلايي ف "مجموعه معاهدات سازمان ملل متحد در زمينه فضاي ماوراي جو " چاپ اول (1380) کوشامهر شيراز
۲-طلايي ف "حقوق بين الملل کاربردي " چاپ اول (1381) مجد تهران
۳-طلايي ف "حقوق بين الملل درياها " چاپ اول (1390) جنگل تهران
۴-طلايي ف "حقوق سازمان هاي بين المللي " چاپ اول (1389) انتشارات جنگل تهران
۵-طلايي ف، نجفي سولاري م "ارزيابي عملکرد ديوان هاي داوري بين المللي در اختلافات مربوط به تحديد حدود دريايي " چاپ اول (1398) دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
حقوق ومديريت محيط زيست
حقوق بين الملل عمومي ۱
حقوق بين الملل عمومي ۲
حقوق سازمانهاي بين المللي
حقوق سازمانهاي بين المللي
متون حقوقي ۱
متون حقوقي ۲
كارتحقيقي ۲
حقوق درياها
حقوق بين الملل عمومي ۱
حقوق بين الملل عمومي ۲
حقوق بين الملل عمومي ۳
متون حقوقي ۳(حقوق عمومي)
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
حقوق بين الملل عمومي
متون حقوقي بزبان خارجي ۱
متون حقوقي بزبان خارجي ۲
حقوق معاهدات بين المللي
مسيوليت بين المللي
حقوق درياها
حقوق سازمانهاي بين المللي
متون حقوقي بزبان خارجي ۱
متون حقوقي بزبان خارجي ۲
متون حقوقي بزبان خارجي
سمينار
پايان نامه
حقوق بين الملل بشر
بررسي تفضيلي برخي مسايل حقوق بين الملل
حقوق بين المللي هواوفضا
حقوق بين الملل محيطزيست
حقوق بين الملل بشر
حقوق سازمان ملل متحد
متون حقوقي
متون حقوقي۲
دکتري تخصصي (Ph.D)
متون پيشرفته حقوقي(به زبان انگليسي يا فرانسه)
حقوق بشر
كـارشناسي
سازمان هاي بين المللي
حقوق بين الملل عمومي ۱
حقوق بين الملل عمومي ۲
حقوق بين الملل عمومي ۱
حقوق بين الملل عمومي ۲
حقوق سازمانهاي بين المللي
متون حقوقي ۱
متون حقوقي ۲
حقوق درياها
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
حقوق بين الملل بشر
حقوق بين الملل عمومي
متون حقوقي ۱
متون حقوقي ۲
حقوق درياها
حقوق سازمانهاي بين المللي
حقوق بين المللي هواوفضا
متون حقوقي ۱
حقوق بين الملل بشر
متون حقوقي بزبان خارجي ۱
حقوق بين الملل محيط زيست
حقوق سازمان ملل متحد
متون حقوقي
حقوق درياها
حقوق سازمانهاي بين المللي
متون حقوقي بزبان خارجي ۲
كارشـناسي ارشد پيوسته
حقوق بين الملل عمومي ۲( پيش نياز)
دکتري تخصصي (Ph.D)
متون پيشرفته حقوقي
حقوق بشر
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
حقوق بين الملل ۲
كـارشناسي
حقوق بين الملل عمومي۱
حقوق بين الملل عمومي۲
متون حقوقي ۱
متون حقوقي ۲
حقوق سازمانهاي بين المللي
حقوق درياها
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
متون حقوقي به زبان خارجي *
حقوق درياها *
سازمانهاي بين المللي*
متون حقوقي به زبان خارجي ۱*
متون حقوقي به زبان خارجي ۲*
حقوق بين الملل بشر*
حقوق بين الملل محيط زيست*
حقوق سازمان ملل متحد*
حقوق بين الملل محيط زيست*
كـارشناسي
حقوق سازمانهاي بين المللي
حقوق بين الملل عمومي ۲
متون حقوقي ۱
متون حقوقي ۱

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (84)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
اميد سليمي بني ۰
محمدرضا دانش شهرکي ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
حسين صالحي وزيري الزام کشورها به پذيرش پناهندگان در چهارچوب حقوق بين الملل:مطالعه موردي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا و پناهجويان سوري ۱۳۹۹
حسن دباغ مسئوليت دولتهادرقبال استفاده ازفناوريهاي زيان بارنسبت به محيط زيست ۱۳۹۸
مهناز نيکنام نقش سازمان جهاني بهداشت در تحقق حق بر سلامت با تأكيد بر سلامت دهان و دندان ۱۳۹۸
عباس صالحي عذاري ارزيابي حقوقي عملکرد سازمان همکاري اسلامي (OIC) در قبال بحران يمن ،سوريه و عراق ۱۳۹۸
حميدرضا نوروزي سازمان هاي منطقه اي و چالش آنها در پيشبرد اهداف حقوق بين الملل ( مطالعه موردي اتحاديه اروپا ) ۱۳۹۸
زهرا صالحي بررسي آثار UN-REDD بر تحقق حقوق زيست محيطي مردم بومي ۱۳۹۷
محمد مويدي تعهدات دولتها و سازمانهاي بين المللي در تحقق توسعه پايدار، مديريت و بهره برداري از ميراث مشترک بشريت ۱۳۹۷
فايزه صمدي نقش سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي در برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان ۱۳۹۷
آرزو قيصري ارزيابي نقش و عملکرد يونسکو در حفاظت از ميراث فرهنگي جهاني با تأکيد بر ايران ۱۳۹۷
سارا قاسمي ممنوعيت ناقص سازي جنسي زنان از ديدگاه حقوق بين الملل بشر ۱۳۹۷
زينب خواجه ثاني نقش اينترپل در مبارزه با چالش هاي حقوق بشري ۱۳۹۷
حسين علي پورکشکولي بررسي حقوقي-‌‌‌بين المللي توافقنامه هاي يکپارچه سازي در خصوص ميادين مشترک نفت و گاز و ارزيابي کارکرد آن نسبت به ايران ۱۳۹۷
مرضيه محبي تعهدات دولت ها در پيشگيري وبرخورد با خشونت عليه زنان در چارچوب حقوق بين الملل بشر ۱۳۹۷
مهسا محمدي مسئوليت دولت ها در برابر حق بر غذا و جهاني عاري از گرسنگي با نگاهي بر نقش آن ها در چارچوب فائو ۱۳۹۷
ايدا کيان مهر سازمان گردشگري جهاني و جايگاه ان در حقوق بين الملل ۱۳۹۷
علي رحمانيان نقش سازمان ها و نهاد هاي بين المللي در تضمين تجارت دريايي پايدار ۱۳۹۷
نجمه السادات علوي نقش سازمان بين المللي کار در تدوين و توسعه قواعد حقوق بين الملل کار و آثار آن ۱۳۹۷
سولماز صحراگرد حمايت از حريم خصوصي کودک در حقوق بين الملل ۱۳۹۶
شيدا جهانگرد حقوق بيماران مبتلا به ايدز از ديدگاه حقوق بين الملل بشر ۱۳۹۶
محمدرضا نجفي سولاري نقش و جايگاه ديوان هاي داوري بين المللي در حل وفصل اختلافات مربوط به تحديد حدود دريايي و چالش هاي آن ۱۳۹۶
زهرا همتيان سورکي بررسي نقش ديوان بين المللي حقوق درياها در حل و فصل اختلافات بين المللي و توسعه و تدوين حقوق بين الملل درياها با تأکيد بر تحولات اخير ۱۳۹۶
ابراهيم پارس زاده بررسي حقوق كارگران مهاجر و خانواده آنها با تأكيد بر كنوانسيون ۱۹۹۰ مجمع عمومي سازمان ملل متحد ۱۳۹۵
ليلا عزت زادگان جهرمي بررسي جايگاه و عملکرد اتاق بازرگاني بين المللي از ديدگاه حقوق بين الملل ۱۳۹۵
سيده آزاده حجتي جايگاه محيط زيست در تدوين و اجراي قواعد و مقررات حقوق تجارت بين الملل ۱۳۹۵
ريحانه اصلاني نقش سازمان هاي بين المللي غير دولتي در حمايت از حقوق بشر با تأکيد بر سازمان عفو بين الملل ۱۳۹۵
سعيده السادات ميرکاظمي اسفرجاني نقش سازمانهاي بين المللي در تدوين و توسعه ي قواعد و مقررات بين المللي حاکم بر حمل ونقل دريايي ۱۳۹۵
روزيتا رحيم پور بررسي تطبيقي حقوق بشر در جامعه ملل و سازمان ملل متحد ۱۳۹۵
تارا روستا حدود اجراي صلاحيت دولت ها بر کشتي ها در نواحي گونان دريايي ۱۳۹۵
هانيه کهندل شيرازي مطالعه تطبيقي حقوق اجتماعي و اقتصادي زن در کشورهاي ايران، پاکستان وترکيه ۱۳۹۵
ساره دهقان بررسي تعهدات دولتها در دستيابي به حقوق جمعي بشر ۱۳۹۵
محمد ذنوبي ابعاد حقوقي تهديد يا استفاده از سلاحهاي هسته اي در وضعيت دفاع مشروع ۱۳۹۵
سيدعبدالرسول حسيني ساراني نقش حقوق بشر در تدوين و اجراي معاهدات بين المللي از دهه ۱۹۹۰ به بعد ۱۳۹۴
مليحه استواري مفهوم و جايگاه حق آزادي بيان از منظر آراي ديوان اروپايي حقوق بشر ۱۳۹۴
علي العلي ميزان سازگازي قوانين و رويه هاي سوريه با کنوانسيونهاي حقوق درياها ۱۳۹۴
فاطمه مرداني نقش و صلاحيت هاي کميته هاي حقوق بشر دوستانه در چار چوب کنوانسيون هاي ۱۹۴۹ ژنو راجع به حقوق بشر دوستانه ۱۳۹۴
نرگس آذر نقش اتحاديه اروپا در حفظ صلح و امنيت بين المللي و ترويج حقوق بشر ۱۳۹۴
کيميا کورس بررسي جايگاه يونيسف در حمايت از حقوق کودکان ۱۳۹۴
نويد مسعودي نقش کميسيون حقوق بين الملل در تدوين و توسعه حقوق بين الملل ۱۳۹۴
کبري سروآزاد بررسي نقش کنوانسيون ساختاري ۲۰۰۳ تهران در حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر ۱۳۹۴
سيد مرتضي عابد ابعاد حقوقي پيمانهاي استراتيژيك ۲۰۱۲ و امنيتي ۲۰۱۳ افغانستان و امريكا ۱۳۹۳
ليلا شهراميان حقوق اقوام بومي از منظر حقوق بين الملل ۱۳۹۳
حسنعلي چرپانلو تحليل حقوقي تحريمهاي هوشمند عليه ايران در چارچوب تحول سياست اعمال تحريم از سوي شوراي امنيت ۱۳۹۳
احسان زرنگار نظام حقوقي حاکم بر استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين ۱۳۹۳
نسيم شکرستان بررسي جايگاه حقوق بشر در چگونگي اجراي تحريم‏هاي بين المللي ۱۳۹۳
هاجر محمدي بررسي قواعد و راهکارهاي حقوق بشري در حفاظت از محيط زيست ۱۳۹۳
افشين مرداني نقش سازمان يونسکو در حفاظت از صلح و امنيت بين المللي ۱۳۹۳
طلال يونس بررسى نقش سازمان منع تسليحات شيميايى در روند خلع سلاح هاى شيميايى در سورية ۱۳۹۳
نگين ملکي جهان سوء استفاده از مصونيت ديپلماتيک ۱۳۹۳
آرام اسماعيلي تجزيه و تحليل مباني حقوقي حق وتو و کارکرد ان ۱۳۹۲
سحر تعصب بررسي جايگاه ديوان بين المللي دادگستري در توسعه قواعد حقوق بين الملل درياها ۱۳۹۲
نرجس زارعي نقش سازمان جهاني هواشناسي در حفاظت از محيط زيست و توسعه پايدار ۱۳۹۲
احسان دريادل نظام حقوقي بين المللي حاکم بر حفاظت از تالاب هاي بين المللي با تاکيد بر کنوانسيون رامسر ۱۳۹۲
فرناز شهرکي جزينکي نظام حقوقي حاکم بر تغييرات ژنتيکي در چارچوب حقوق بين الملل بشر ۱۳۹۲
الهام حيدري نظام حقوقي بين المللي حاکم بر حمايت از محيط زيست در برابر پسماندها ۱۳۹۲
مريم انصاري راد اصول حقوقي حاکم بر توقيف کشتي ها در حقوق بين الملل ۱۳۹۲
حجت الله مراديان فر ممنوعيت تهديد در حقوق بين الملل ۱۳۹۲
سلما محرري حقوق و تعهدات دولتها و سازمان هاي بين المللي در ايمني و امدادرساني در درياها ۱۳۹۲
نجمه ايل بيگي دهکردي تاثيرات تغييرات نامطلوب اقليمي بر حقوق بشر و ساز و کارهاي حقوق بشري در مواجهه با آن ۱۳۹۱
فروغ احمدي الزامات حقوقي حمايت از گونه هاي زنده دريايي ۱۳۹۱
سيده ليلا نبوي زاده حق آموزش کودکان با تاکيد بر حقوق کودکان پناهنده و بدون تابعيت ۱۳۹۱
سميرا احمدي باب اناري ممنوعيت کار کودک در حقوق بين الملل ۱۳۹۱
علي رزم خواه نظام حقوقي بين المللي حاکم بر کشاورزي پايدار در تامين مواد غذايي ۱۳۹۱
افسانه تجرد نظام حقوق حاكم بر استفاده هاي صلح آميز از انرژي هسته اي ۱۳۹۱
محمدعلي ظهوريان بررسي آثار حقوقي ايجاد جزاير مصنوعي ۱۳۹۰
اصغر سيجاني ارزيابي حقوقي كارامدي سازمانهاي بين المللي در حمايت از محيط زيست ۱۳۹۰
فرزانه صادقي بررسي نظام حقوقي بين المللي حاكم بر حمايت از مهاجران ۱۳۹۰
وحيد کوثري آثار حقوقي تصميمات و اسناد پذيرفته شده در سازمان هاي بين المللي بر دولت هاي عضو ۱۳۹۰
نرگس اکبري محدوديت هاي اصل حاکميت دولت ها در حقوق بين الملل ۱۳۸۹
نازنين برادران اصلاحات در سازمان ملل متحد با تاکيد بر نهاد هاي دو دهه‌ي اخير ۱۳۸۷
فهيمه قياسيان مسؤوليت بين المللي دولت ها در حقوق بين الملل محيط زيست ۱۳۸۷
سميرا زنگنه ممتاز حقوق معلولين در نظام بين المللي حقوق بشر ۱۳۸۶
فرزانه پورسعيد ممنوعيت توليد، گسترش، و به كارگيري سلاحهاي كشتار جمعي در حقوق بين الملل ۱۳۸۴
نگار نورسي قواعد و سازوكارهاي نظارتي و اجرايي نظامهاي منطقه‌اي حمايت از حقوق بشر ۱۳۸۴
فرزانه نجف علي زاده ارائه شده به معاونت تحصيلات تكميلي به عنوان بخشي از فعاليت‌هاي تحصيلي‌لازم براي اخذ درجه كارشناسي ارشد ۱۳۸۱
اردوان ترک زبان بررسي جايگاه اصل اقدامات احتياطي در حقوق بين‌الملل محيط زيست ۱۳۸۱
مارال جاويدبخت تروريسم دريايي و راهکارهاي مقابله با آن در حقوق بين الملل با تاکيد بر مناطق اقيانوس هند و شاخ آفريقا ۰
الهه معظمي گودرزي بررسي حقوق فرهنگي بشر در چارچوب حقوق بين الملل بشر ۰
مريم مهبودي رژيم حقوقي سرمايه گذاري بين المللي در سازمان تجارت جهاني ۰
زهرا ازادي ده بيدي رويکرد حقوق بين الملل به استفاده از نانو فناوري در توليد تسليحات ۰
سمینارویژه ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سميرا سالخورده تحريم هاي يکجانبه و حق بر توسعه ۰
عبدالرضا قهرماني ۰
فريبا مرادي مسوليت دولت ها در قبال تصادم کشتي ها و بررسي آن از ديدگاه قوانين ايران و حقوق بين الملل ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (49)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
محسن برزويي چالش هاي قوه قضاييه در ايفاي وظائف مقرر در اصل ۱۵۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (با تأکيد بر حقوق و آزادي هاي فردي) ۱۳۹۹
سيدخليل حسين زاده الزامات حقوق بشري توسعه پايدار با تاکيد بر محيط زيست شهري در پرتو آراء ديوان عدالت اداري ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
بهراد پورصدر آثار حقوقي خروج دولتهاي عضو از اتحاديه اروپا با تاکيد بر خروج بريتانيا ۱۳۹۸
پدرام جهان فتحي وضعيت حقوقي پناهندگان در ايران از منظر حقوق بين‌الملل ۱۳۹۸
فاطمه کشاورزپور راهكارهاي حقوقي پاسخ به ادعاهاي امارات پيرامون جزاير سه‌گانه ۱۳۹۸
زهرا اتابکي پيوند عضو از منظر اصول حقوق بين الملل بشر ۱۳۹۷
نرجس کيميافر بررسي بحران کره از منظر حقوق بين الملل با تأکيد بر قطعنامه هاي شوراي امنيت ۱۳۹۷
غلامرضا آريان دوست تحليل آثار و پيامدهاي حقوقي خروج آمريکا از برجام از منظر حقوق بين الملل ۱۳۹۷
شيما رشيديان جايگاه حقوقي ملاحظات اخلاقي درسازمان تجارت جهاني ۱۳۹۷
درنا غواصيه مطالعه تطبيقي اشتغال زنان در حقوق ايران و افغانستان ۱۳۹۷
بهرام عيدي پورمحمدزماني حقوق کودکان و نوجوانان از منظر قوانين اساسي ايران، فرانسه و اسناد بين المللي ۱۳۹۷
پونه حياتي تاثير اجراي پروتکل الحاقي به کنوانسيون پالرمو ۲۰۰۰ در پيشگيري از قاچاق زنان و کودکان ۱۳۹۷
شادي دهقاني توسعه پايدار در حقوق انرژي از منظر حقوق بين الملل و تاثير آن بر حقوق محيط زيست : چالش ها و راهکارها ۱۳۹۷
بهزاد بهنامي رويکرد حقوقي سازمان ملل متحد در مقابله با خشونت با تاکيد بر قطعنامه جهان عليه خشونت و افراطي گري ۱۳۹۶
مارال جمالي فرد نقش کميسيون حقوق بشر و شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در تدوين و توسعه حقوق زنان ۱۳۹۶
جواد قرائتي ابعاد و آثار حقوقى احداث جزاير مصنوعى در تحديد حدود درياها با تأكيد بر درياى چين ۱۳۹۶
احسان حسن زاده ابعاد حقوقي برجام از منظر حقوق بين الملل و حقوق ايران و آمريکا ۱۳۹۵
محمدابراهيم مهدوي ارزيابي تضمين هاي ملي (داخلي) حقوق بشر از منظر حقوق بين الملل ۱۳۹۵
پرستو بهزادي راهکارهاي حقوقي مقابله دولتها با الودگي از طريق هوا ۱۳۹۵
مرضيه طهماسبي مسئوليت حقوقي زيست محيطي دولت ها در بهره برداري از منابع نفت و گاز ۱۳۹۵
محمدرضا محمدي تحليل حقوق حمايت کنسولي در پرتو تحولات نوين حقوق بشر ۱۳۹۵
محمد عارف ايوبي تحليل ابعاد حقوقي موافقت نامه ديورند از منظر حقوق بين الملل ۱۳۹۵
غلام سخي اکبري حقوق و تکاليف اتباع از منظر اعلاميه جهاني حقوق بشر و قانون اساسي افغانستان ۱۳۹۵
وحيد عبدعلي پور بررسي تطبيقي عملکرد شوراي امنيت در جنگ تحميلي و برنامه هسته اي ايران ۱۳۹۴
عبدالصمد بحريني حقوق و تعهدات ايران در اپك ۱۳۹۴
حسين حسن زاده بررسي حقوقي عملکرد کمپاني هاي نفتي در محدوده Offshore فلات قاره ۱۳۹۴
محمدمهدي هوشمند موانع شکل گيري رژيم حقوقي جامع در زمينه سرمايه گذاري خارجي در چارچوب سازمان تجارت جهاني ۱۳۹۴
مهران مصدق نيا بررسي الحاق کريمه به روسيه از منظر حقوق بين الملل ۱۳۹۴
محمدرضا رحيم پور رويکرد عملي دولتها در حمايت از آوارگان و پناهندگان جنگي در چارچوب قواعد و مقررات بين المللي بعد از جنگ جهاني دوم ۱۳۹۴
جيران کشکولي بکارگيري تسليحات حاوي اورانيوم ضعيف شده از منظر حقوق بين الملل ۱۳۹۳
سياوش ثابت نظام حقوقي بين المللي حاکم بر بيابان زدايي ۱۳۹۳
محمدکريم باقري دکترين مسؤليت حمايت در حقوق بين الملل ۱۳۹۲
عبداله محمدي ضوابط و محدوديت هاي حقوقي صيد آبزيان در درياي آزاد ۱۳۹۲
مهدي پويااردکاني تحليل حقوقي منع حق شرط در معاهدات بين المللي با تاکيد بر مصاديق عملي ۱۳۹۲
سعيده مسعودي نقش اشخاص در ايجاد مسئوليت بين‌المللي دولت با تأکيد بر کنوانسيون ۲۰۰۱ (پيش‌نويس) ۱۳۹۲
عادل عسکريان بررسي قابليت اعمال اصل دفاع مشروع در برابر تجاوز قريب الوقوع با تاکيد بر دفاع پيشگيرانه ۱۳۹۲
سيده مريم حجتي مباني حقوقي وحمايت بين المللي از اقليت هاي مذهبي ۱۳۹۱
رضا عرب چادگاني مسئوليت دولت ها در قلمرو هوانوردي با تاكيد بر كنوانسيون شيكاگو ۱۹۴۴ ۱۳۹۱
حسن روحاني ابعاد حقوقي اتحاديه اروپا از منظر حقوق بين الملل با تاكيد بر تحولات اخير ( دهه ۲۰۱۰) ۱۳۹۰
شهرام برزگردوله ملالي جهاني شدن ومنطقه گرايي ۱۳۹۰
شيوا ايراني جايگاه سازمان پليس بين الملل در حقوق بين الملل عمومي ۱۳۹۰
محمدکاظم لطفي جايگاه شركت هاي چند مليتي در جامعه بين المللي اقتصادي ۱۳۹۰
پريسا طريقتي ابزارهاي حقوق بشر اقتصادي در سازمان تجارت جهاني ۱۳۸۷
شاهو جعفري رويكرد حقوقي سازمان ملل در جلوگيري از تغييرات شديد آب و هوايي ۱۳۸۷
مجتبي جلالي دفاع پيشگيرانه با تأكيد بر مداخلة نظامي ايالات متحده در عراق ۱۳۸۷
شيوا شهبازيان تغيير رويکرد حقوقي جامعه‌ بين‌المللي در مقابله با تغييرات اقليمي با تأکيد بر موافقت‌نامه پاريس ۰
وحيد ذوالفقاري مفهوم و مباني امنيت دسته جمعي از ديدگاه حقوق بين الملل با نگاهي به عملکرد غرب و جمهوري اسلامي ايران ۰
سهراب محمدي ضمانت اجرايي تعهدات دولتهايي عضو در قبال سياستهاي اقتصادي سازماني جهاني تجارت WTO ۰
محمد علي ضرغامي معيارهاي تحديد حدود دريايي براي بهره برداري از منابع مشترک درياي خزر ۰