۱۳۹۷/۱۱/۲۷
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : عباس
نام خانوادگي : ظريفكار
سال تولد : 1347
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1371
مرتبه علمي : استاد
بخش : مهندسي مخابرات و الكترونيك
دانشکده : مهندسي برق و كامپيوتر
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : zarifkar@shirazu.ac.ir

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري
رشته مهندسي برق-الكترونيك
دانشگاه تربيت مدرس (ايران)
سال 1374 تا 1380 مدلسازي و شبيه سازي نويز در ليزرهاي نيمه هادي
کارشناسي ارشد
رشته مهندسي برق- الكترونيك
دانشگاه تربيت مدرس (ايران)
سال 1371 تا 1374 طراحي و ساخت آزماينده براي پايانه هاي زميني ماهواره اي SCPC
کارشناسي
رشته مهندسي برق-الكترونيك
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1365 تا 1370 ......

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (53)
۱- مروج م، ظريفكار ع (1396) تحليل و شبيه سازي ليزرهاي نقطه کوانتومي گسيل از سطح با کاواک عمودي با در نظر گرفتن اثر تزريق نوري فصلنامه صنايع الكترونيك 8:59-70
2- Motavas M, Zarifkar A (2019) Low threshold nanorod-based plasmonic nanolasers with optimized cavity length Optics & Laser Technology 111:315-322
3- Rezaei M, Zarifkar A (2018) Dielectric-loaded graphene-based plasmonic multilogic gate using a multimode interference splitter Applied Optics 57:10109-0
4- Javid M, Miri M, Zarifkar A (2018) Design of a compact high-speed optical modulator based on a hybrid plasmonic nanobeam cavity Optics Communications 410:652-659
5- Karimighaletol A, Zarifkar A, Miri M (2018) Design of ultracompact tunable fractional-order temporal differentiators based on hybrid-plasmonic phase-shifted Bragg gratings Applied Optics 57:7402-0
6- Jamalpoor K, Zarifkar A (2018) Utilising graphene antidots for implementation of a broadband terahertz absorber Micro & Nano Letters 13:1712-1715
7- Jafari Z, Zarifkar A, Miri M, Zhang L (2018) All-Optical Modulation in a Graphene-Covered Slotted Silicon Nano-Beam Cavity Journal of Lightwave Technology 36:4051-4059
8- Rezaei M, Zarifkar A, Miri M (2018) Ultra-compact electro-optical graphene-based plasmonic multi-logic gate with high extinction ratio Optical Materials 84:572-578
9- زيوريان , Zarifkar A, Miri M (2018) Electro-optical full-adder/full-subtractor based on graphene–silicon switches Journal of Nanophotonics 12:1-0
10- Razmjooie D, Zarifkar A (2017) Equivalent Circuit Modeling of Quantum Dot Vertical Cavity Semiconductor Optical Amplifier Considering Different Pumping Conditions Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics 12:1062-1071
11- Farazi S, Zarifkar A (2017) Ultrafast and low-power plasmon-soliton switching based on two-dimensional MoS_2 nanostructure Journal of the Optical Society of America B 34:2238-0
12- Jamalpoor K, Zarifkar A, Miri M (2017) Application of graphene second-order nonlinearity in THz plasmons excitation Photonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications 26:80-84
13- Jafari Z, Zarifkar A, Miri M (2017) Compact fabrication-tolerant subwavelength-grating-based two-mode division (de)multiplexer Applied Optics 56:7311-0
14- Janjan B, Miri M, Zarifkar A, Heydari M (2017) Design and Simulation of Compact Optical Modulators and Switches Based on Si–VO2 –Si Horizontal Slot Waveguides Journal of Lightwave Technology 35:3020-3028
15- Farmani A, Zarifkar A, Sheikhi M, Miri M (2017) Design of a tunable graphene plasmonic-on-white graphene switch at infrared range Superlattices and Microstructures 112:404-414
16- Nasresfahani S, Sheikhi M, Tohidi M, Zarifkar A (2017) Methane gas sensing properties of Pd-doped SnO 2 /reduced graphene oxide synthesized by a facile hydrothermal route Materials Research Bulletin 89:161-169
17- Sedaghat S, Zarifkar A (2017) Vertical integration of self-rolled-up microtube and silicon waveguides: a two-channel optical add–drop multiplexer Chinese Optics Letters 15:22501-22505
18- Jamalpoor K, Zarifkar A (2017) Analytical investigation of surface plasmon excitation on a graphene sheet using four-wave mixing Applied Optics 56:434-0
19- Jafari Z, Zarifkar A (2017) Dispersion flattened single etch-step waveguide based on subwavelength grating Optics Communications 393:219-223
20- Farazi S, Zarifkar A (2017) A Low-Power Optical Nanoswitch Based on XPM-Enhanced Second Harmonic Generation Journal of Lightwave Technology 35:1988-1994
21- Sedaghat S, Zarifkar A (2017) Tunable optical filter based on self-rolled-up microtube incorporating nematic liquid crystal Optical Materials 67:113-118
22- Sanaee M, Zarifkar A (2017) Enhanced Modulation and Noise Characteristics in 1.55µm QD Lasers using External Optical Pumping International Journal of Optics and Photonics 11:3-18
23- Dehdashti Jahromi H, Mahmoodi A, Sheikhi M, Zarifkar A (2016) Spectral response, dark current, and noise analyses in resonant tunneling quantum dot infrared photodetectors Applied Optics 55:8494-8499
24- Jafari Z, Zarifkar A (2016) Fabrication-Friendly Subwavelength-Structure-Assisted Waveguide for Dispersion Engineering Applied Optics 55:9084-9090
25- Asadi F, Zarifkar A (2016) Improved dynamics of a tunnelling-injection quantum-dot laser under optical feedback Quantum Electronics 46:883-887
26- Sedaghat S, Zarifkar A (2016) Evanescent Coupling of Asymmetric Self-Rolled-Up Microtube and Slab Waveguide Optics Communications 382:167-175
27- Jafari Z, Zhang L, Agarawal A, Kimerling L, Michel J, Zarifkar A (2016) Parameter Space Exploration in Dispersion Engineering of Multilayer Silicon Waveguides From Near-infrared to Mid-infrared Journal of Lightwave Technology, IEEE 34:3696-3702
28- Sanaee M, Zarifkar A, Sheikhi M (2016) Frequency noise analysis of 1.55 µm indium arsenide/indium phosphide quantum dot lasers: impact of non-linear gain and direct carrier transition IET Optoelectronics 10:134-141
29- Janjan B, Zarifkar A, Miri M (2016) Ultra-Compact High Speed Electro-Optical Modulator with Extremely Low Energy Consumption based on Polymer Filled Hybrid Plasmonic Waveguide Plasmonics 11:509-514
30- Sanaee M, Zarifkar A (2015) Effect of carrier transition mechanisms and gain compression on relative intensity noise of 1.55 µm QD Lasers Optics Communications 353:42-48
31- Sahraei E, Zarifkar A (2015) MEMS-Based Tuning of InGaAs/GaAs Quantum Dot-VCSOA IEEE Journal of Quantum Electronics 51:51001101-51001109
32- Berahman M, Sheikhi M, Zarifkar A, Nadgaran H (2015) Structural and electronic properties of zigzag graphene nanoribbon decorated with copper cluster Journal of Computational Electronics 14:270-279
33- Dehdashti Jahromi H, Binaie A, Sheikhi M, Zarifkar A, Nadgaran H (2015) Response of Colloidal Quantum Dot Infrared Photodetectors to Modulated Optical Signals IEEE Sensors Journal 15:3274-3280
34- Entezam S, Zarifkar A, Sheikhi M (2015) Thermal Equivalent Circuit Model for Coupled-Cavity Surface-Emitting Lasers IEEE Journal of Quantum Electronics 51:24001081-24001088
35- Sanaee M, Zarifkar A (2015) Theoretical Modeling of Relative Intensity Noise in p-doped 1.3µm InAs/GaAs Quantum Dot Lasers Journal of Lightwave Technology, IEEE 33:234-243
36- Sanaee M, Zarifkar A (2014) Modulation and Noise Characteristics of 1.55µm Tunneling Injection Quantum Dot Lasers Modares Journal of Electrical Engineering (Special Issue on Optoelectronic and Photonic Devices) 14:24-34
37- Janjan B, Zarifkar A, Miri M (2014) High-Speed Low Power Plasmonic Mach-Zehnder Modulator with Small Foot-Print Modares Journal of Electrical Engineering (Special Issue on Optoelectronic and Photonic Devices) 14:35-39
38- Sohrabtash J, Zarifkar A, Sheikhi M (2014) A high performance all-optical set-reset flip-flop based on SOA-MZI Optoelectronics Letters 10:430-433
39- Sahraei E, Zarifkar A (2014) Gain and Phase Dynamics of QD-VCSOA under Electrical and Optical Pumping Journal of Lightwave Technology, IEEE 32:3716-3723
40- Sahraei E, Zarifkar A, Sanaee M (2014) Improvement of Gain Recovery in QD-VCSOA at 1Tb/s Cross Gain modulation using an Additional Light Beam IEEE Journal of Quantum Electronics 50:795-801
41- Dehdashti Jahromi H, Binaie A, Zarifkar A, Sheikhi M (2014) A New Structure for All-Optical Three-Input XOR Logic Gate Based on Semiconductor Optical Amplifier Mach Zehnder Interferometer International Journal of Modern Physics B 28:1450052-1450052
42- Rahimi Jani Abadi E, Sheikhi M, Karami Horastani Z, Sayedi S, Zeinali D, Zarifkar A (2014) Ethanol sensing properties of tin oxide doped using silver nano particles Advanced Materials Research 829:600-604
43- Salmanpour A, Sheikhi M, Zarifkar A, Berahman M (2013) A novel equivalent circuit model for waveguide-separated absorption charge multiplication-avalanche photodetector (WG-SACM-APD) Optik 124:6154-6158
44- Sattarzadeh F, Doroodmand M, Sheikhi M, Zarifkar A (2013) Fabrication of a Humidity Sensor Based on Chemical Vapor Deposition-Synthesized Single-Walled Carbon Nanotubes Science of Advanced Materials 5:557-565
45- Kordrostami Z, Sheikhi M, Zarifkar A (2013) Cutoff Frequency and Switching Delay of Underlap Carbon Nanotube FETs Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures 21:681-694
46- Kordrostami Z, Sheikhi M, Zarifkar A (2012) Design Dependent Cutoff Frequency of Nanotransistors Near the Ultimate Performance Limit International Journal of Modern Physics B 26:1250196-1250196
47- Torabi afrashteh M, Doroodmand M, Sheikhi M, Zarifkar A (2012) Single Walled Carbon Nanotube-Polyacrylonitrile Ceramic Fiber as Novel Electrode for Amperometric Detection of CO Journal of nanoengineering and nanomanufacturing (JNAN) 2:402-409
48- Kordrostami Z, Sheikhi M, Zarifkar A (2012) Influence of Channel and Underlap Engineering on the High-Frequency and Switching Performance of CNTFETs IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY 11:526-533
49- Barickaby H, Zarifkar A, Sheikhi M (2011) Theoretical Study of Dark Current Characteristics of Quantum Wire Infrared Photodetectors using a New Mathematical Model International Journal of Electrical Engineering 18:57-62
50- Mirzavand L, Keshavarz Hedayati M, Zarifkar A (2011) A Nonlinear Equivalent Circuit Model for Packaged VCSELs Journal of Electron Devices 10:420-422
51- Barickaby H, Zarifkar A, Sheikhi M (2011) A New Approach for Modeling of Dark Current Characteristics of Quantum Wire Infrared Photodetectors Optoelectronics Letters 7:260-262
52- Jabbari M, Moravvej-Farshi M, Ghayour R, Zarifkar A (2010) SPM Response of a Distributed Coupling Coefficient DFB-SOA All-Optical Flip-Flop Majlesi Journal of Electrical Engineering 1:1-6
53- Zarifkar A, Ansari L, Moravvej-Farshi M (2009) An Equivalent Circuit Model for Analyzing Separate Confinement Heterostructure Quantum Well Laser Diodes Including Chirp and Carrier Transport Effects Fiber and Integrated Optics 28:249-267

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-رضايي م، ظريفكار ع "پياده‌سازي هم‌زمان گيت‌هاي منطقي XOR و XNOR سه ورودي با استفاده از موجبرهاي پلاسموني مبتني بر گرافن " بيست و پنجمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک ايران و يازدهمين کنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيک ايران (1397)
۲-بابايي م، ظريفكار ع "طراحي و شبيه سازي تزويج گر جهت دار خميده 3dB با پهناي باند زياد مبتني بر موجبرهاي پلاسمونيکي " بيست و پنجمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک ايران و يازدهمين کنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيک ايران (1397)
۳-رستگاري م، محمدي پويان س، ظريفكار ع "مدولاتور پلاسمونيکي با مصرف انرژي کم مبتني بر ساختار ترکيبي فلز-عايق-فلز " بيست و پنجمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک ايران و يازدهمين کنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيک ايران (1397)
۴-عموسلطاني ن، فرماني ع، ظريفكار ع "زيست حسگر نوري بدون برچسب مبتني بر تشديد پلاسمون هاي سطحي " بيست و پنجمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک ايران و يازدهمين کنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيک ايران (1397)
۵-غريبي ع، غيور ر، ظريفكار ع "طرح مدار تمام جمع کننده مبتني بر نانو لوله کربني " سومين کنفرانس بين المللي مهندسي برق (1397)
۶-قدرت ح، محمدي م، ظريفكار ع "طراحي مدولاتور جذبي سيليکن-گرافني فشرده با عمق مدولاسيون زياد در باند تراهرتز " بيست و ششمين کنفرانس مهندسي برق ايران (1397)
۷-محمدي م، قدرت ح، ظريفكار ع "بهبود مشخصات مدولاتور الکترو-اپتيکي فاز با بهره گيري از چند لايه گرافن در بستر موجبر سيليکني " بيست و ششمين کنفرانس مهندسي برق ايران (1397)
۸-جوينده م، جمالپور ك، ظريفكار ع "بررسي و بهبود ضريب انتقال در مدولاتور ميکروحلقه پلاسمونيک ترکيبي " بيست و ششمين کنفرانس مهندسي برق ايران (1397)
۹-برومندي ر، ظريفكار ع، ميري م "طراحي و شبيه سازي گيت هاي منطقي گرافن پلازمونيکي مادون قرمز با زيرلايه نيتريد بور شش گوشه " بيست و چهارمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک و دهمين کنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيک ايران (1396)
۱۰-راستي م، ظريفكار ع، ميري م "طراحي و شبيه سازي فيلتر نوري ماخ زندري مبتني بر گريتينگ زير طول موج " بيست و چهارمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک و دهمين کنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيک ايران (1396)
۱۱-مطوس م، ظريفكار ع "نانوليزر پلاسمونيکي مبتني بر نانوميله، جهت استفاده به عنوان منبع پلاسموني تعبيه شده در موجبر " بيست و چهارمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک و دهمين کنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيک ايران (1396)
۱۲-جان جان ب، ظريفكار ع، علي قنبري ع "سوئيچ نوري ماخ-زندر الکترواپتيک با سرعت زياد بر پايه موجبر هايبريد پلاسمونيک " بيست و سومين كنفرانس مهندسي برق ايران (1394)
۱۳-جمالپور ك، ظريفكار ع، علي قنبري ع "ارائه راهكاري براي افزايش ميزان جذب در آشکار ساز نوري پلاسمونيک " بيست و يكمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران و هفتمين كنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيك ايران (1393)
۱۴-جان جان ب، ظريفكار ع، علي قنبري ع "سوئيچ نوري الکترواپتيک 2×2 پهن باند با سرعت بالا مبتني بر موجبر هايبريد پلاسمونيک " بيست و يكمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران و هفتمين كنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيك ايران (1393)
۱۵-فرماني ع، ظريفكار ع، شيخي م "طراحي گيت منطقي نوري بر مبناي ماخ زندر و تقويت كننده نوري نيمه هادي با ليزر گسيل سطحي كاواك عمودي " سومين كنفرانس ليزر و كاربردهاي آن (1393)
۱۶-كلهر ا، غيور ر، ظريفكار ع "شبيه سازي و بهبود نسبت Ion/Ioff در ترانزيستور ambipolar اثر ميداني نانو نوار گرافني ZAZ " اولين همايش ملي نانوتکنولوژي مزايا و کاربردها (1392)
۱۷-رشيدي آ، شيخي م، ظريفكار ع "يك ساختار جديد براي براي ديودهاي نورگسيل چند چاه كوانتميInGaN/GaN با طول موج گسيلي 450-400 نانومتر " بيستمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک ايران به همراه ششمين کنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيک ايران (1392)
۱۸-سنايي م، ظريفكار ع، شيخي م، نادگران ح "مدلسازي اثر ناخالصي نوع P بر نويز شدت نسبي درليزرهاي نقطه کوانتومي " بيستمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک ايران به همراه ششمين کنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيک ايران (1392)
۱۹-رشيدي آ، ظريفكار ع، شيخي م "طراحي و شبيه سازي مالتي پلكسر AWG شانزده كاناله با پاسخ طيفي تخت " بيستمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک ايران به همراه ششمين کنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيک ايران (1392)
۲۰-صداقت س، برهمن م، شيخي م، ظريفكار ع "تحليل خواص نوري نقطه کوانتومي هرمي شكل InAs/GaAs به روش تنگ بست تعميم داده شده Hückel " بيستمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک ايران به همراه ششمين کنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيک ايران (1392)
۲۱-انتظام س، ظريفكار ع، شيخي م "ارائه مدلي جهت توصيف رفتار ديناميكي ليزرهاي گسيل از سطح با دو کاواک تشديد کوپل شده ي عمودي " بيستمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک ايران به همراه ششمين کنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيک ايران (1392)
۲۲-حيدري م، ظريفكار ع، شيخي م "بهبود بازده کوانتومي آشکارساز نوري مبتني بر نانو روبان گرافن با اعمال ميدان الکتريکي عرضي " بيستمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک ايران به همراه ششمين کنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيک ايران (1392)
۲۳-حيدري م، ظريفكار ع، شيخي م "بررسي تاثير برخورد يونيزه کننده در ترانزيستور نوري مبتني بر نانو روبان گرافن " بيستمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران به همراه ششمين کنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيک ايران (1392)
۲۴-پارسا نسب غ، ظريفكار ع "شبيه سازي سنسور دماي پلاسمونيکي " نوزدهمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران و پنجمين كنفرانس مهندسي فوتونيك ايران (1391)
25-Rezaei M, Zarifkar A "Transmission Characteristics of a Graphene-Based Plasmonic Decoder for THz Applications " 9th International Symposium on Telecommunications (IST 2018) (2018)
26-Dehdashti Jahromi H, Binaie A, Sheikhi M, Zarifkar A "A Study on the Frequency Response of Quantum Dot Infrared Photodetector " 5th International Conference on Nanostructures (ICNS5) (2014)
27-Torabi afrashteh M, Doroodmand M, Sheikhi M, Zarifkar A "Single Walled Carbon Nanotube-Polyacrylonitrile Ceramic Fiber as Novel Electrode for Amperometric Detection of CO " International congress on nanoscience and nanotechnology (2012)
28-Kordrostami Z, Sheikhi M, Zarifkar A, Moradi M "High Frequency Performance of CNFETs and Double Gate MOSFETs " International congress on nanoscience and nanotechnology (2012)
29-Barickaby H, Dehdashti Jahromi H, Zarifkar A, Sheikhi M "Circuit Model Analysis of Quantum Wire Infrared Photodetectors " Iran-Belarus International Conference on Modern Applications of Nanotechnology (IBCN12) (2012)
30-Salmanpour A, Sheikhi M, Zarifkar A "(A Numerical Method For Analysis of Waveguide-Separated Absorption Charge Multiplication-Avalanche Photodetector(WG-SACM-APD " 11-th International Conference on Laser & Fiber-Optical Networks Modeling (2011)
31-Salmanpour A, Sheikhi M, Zarifkar A " A New Physical Model for Waveguide-Separated Absorption Charge Multiplication-Avalanche Photodetector " Symposium on Photonics and Optoelectronics (SOPO 2011) (2011)
32-Razmjooie D, Zarifkar A, Sheikhi M "Effect of Optical Pumping to the Wetting Layer and Excited State on the Gain Dynamics of QD-VCSOA: an Equivalent Circuit Approach " بيست و پنجمين کنفرانس مهندسي برق ايران (1396)
33-Nasresfahani S, Sheikhi M, Tohidi M, Zarifkar A "Methane Gas Detection at Room Temperature Using Pd Doped SnO2/Reduced Graphene Oxide Nanocomposite " بيست و چهارمين كنفرانس مهندسي برق ايران (1395)
34-Janjan B, Zarifkar A, Miri M "Ultra-compact High Speed Plasmonic Mach-Zehnder Modulator Utilizing Three-Waveguide Directional Couplers " بيست و چهارمين كنفرانس مهندسي برق ايران (1395)
35-Nikmanesh S, Doroodmand M, Sheikhi M, Zarifkar A, Zahabi "Specific CH4 Gas Sensor Based on Tungsten Carbide /SnO2 Core-Shell Modified Interdigitated Electrode " بيست و يكمين كنفرانس مهندسي برق ايران (1392)
36-Berahman M, Taheri M, Sheikhi M, Zarifkar A "Effects of single-walled carbon nanotube defects and alignment angles on percolation conductivity in carbon nanotubes thin film " بيست و يكمين كنفرانس مهندسي برق ايران (1392)
37-NOROUZI M, Zarifkar A "A New Equivalent Circuit Model for Analysis of the Spontaneous Emission Effect on Saturation Properties of QD-SOAs " نوزدهمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران و پنجمين كنفرانس مهندسي فوتونيك ايران (1391)

اختراعات و اكتشافات
۱-ظريفكار ع "طراحي و ساخت سيستم صنعتي CWDM براي ادغام 8 كانال نوري "


عناوین تدریس شده
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
طراحي مدارهاي مجتمع خطي
الكترونيك نوري ۲
كارشناسي ناپيوسته
آز الكترونيك۳
مدارهاي الكترونيكي
الكترونيك۳
مدارهاي منطقي
ديجيتال۲
كـارشناسي
مدارهاي منطقي
مدارهاي الكتريكي ۱
الكترونيك ۳
مدارهاي منطقي
مدارهاي الكتريكي۱
مدارهاي الكترونيكي
الكترونيك ۳
ازمايشگاه الكترونيك ۳
ازمايشگاه اندازه گيري ومدار۱
الكترونيك ۱
ازمايشگاه الكترونيك ۱
الكترونيك ۲
ازالكترونيك ۲
مدارهاي منطقي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
طراحي مدارهاي مجتمع خطي
الكترونيك نوري ۲
دکتري تخصصي (Ph.D)
الكترونيك نوري ۲
كـارشناسي
مدار الكتريكي ۱
الكترونيك۳
مدارهاي منطقي
آزمايشگاه مدار منطقي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (39)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
زينب جعفري کاربردهاي فوتونيکي پيشرفته بر مبناي موجبرهاي مهندسي شده‌ي مجتمع ۱۳۹۷
كمال جمالپور طراحي و مدل سازي ادوات نوري مبتني بر موجبرهاي پلاسمونيک گرافني ۱۳۹۷
سعيد فرازي پلاسمونيک غيرخطي و کاربرد آن در پياده سازي ادوات نوري فوق سريع ۱۳۹۷
ستاره صداقت تحليل و طراحي ادوات الکترونيک نوري مبتني بر ساختار ميکروتيوب خود پيچيده شده ۱۳۹۵
مريم سنايي "مدلسازي و شبيه سازي مشخصه هاي ديناميکي و نويز ليزرهاي نقطه کوانتومي" ۱۳۹۴
ميرحميد رضايي طراحي توابع منطقي و مدارهاي محاسباتي مبتني بر نانوساختارهاي گرافن - پلاسمونيک ۰
ازاده كريمي قلعه تل طراحي و شبيه سازي ادوات پلازمونيکي جهت پردازش فوق سريع و تمام نوري سيگنال در حوزه زمان ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
محمدرضا جوينده طراحي و شبيه سازي مدولاتور ميکرو حلقه نوري مبتني بر پلاسمونيک ترکيبي ۱۳۹۷
محمدامين محمدي طراحي و شبيه سازي مدولاتور الکترو-اپتيکي فاز مبتني بر موجبر گرافن-سيليکن ۱۳۹۷
حسين قدرت طراحي و شبيه سازي مدولاتور دامنه در باند تراهرتز با استفاده از موجبر سيليکن گرافن ۱۳۹۷
محدثه راستي طراحي و شبيه سازي فيلتر نوري ماخ زندري سري شده مبتني بر گريتينگ زير طول موج ۱۳۹۷
رحيم برومندي طراحي و شبيه‌سازي گيت منطقي گرافن پلازمونيکي چندحالته باقابليت تنظيم‌پذيري بالا و توان پايين ۱۳۹۶
محمدرضا جاويد طراحي مدولاتور الکترو-اپتيک مبتني بر کاواک کريستال فوتوني يک بعدي هايبريد پلاسمونيک ۱۳۹۶
حسين زيوريان ادوات منطقي الکترو - اپتيکي مبتني بر موجبر سيليکن - گرافن ۱۳۹۶
محمدحسين مطوس طراحي نانوليزر پلاسمونيک مبتني بر آرايه اي از نانو ميله هاي کوپل شده ۱۳۹۶
داريوش رزمجوئي مدل سازي مداري تقويت كننده هاي نوري نيمه هادي نقطه كوانتمي با كاواك عمودي ۱۳۹۵
سپهر بناني مدلسازي مداري ليزر تزريق تونلي نقطه کوانتومي بادر نظر گرفتن فيدبک نوري ۱۳۹۵
دنيا نصوري مدلسازي مداري ليزر نقطه کوانتومي با لحاظ کردن اثر فيدبك نوري ۱۳۹۵
گيتا مهرپويا مدلسازي مداري ليزرهاي نقطه كوانتمي گسيل از سطح با كاواك عمودي ۱۳۹۵
فايزه اسدي اثر فيدبک نوري بر ليزرهاي تزريق تونلي نقطه کوانتومي ۱۳۹۵
مرضيه مروج تحليل و شبيه سازي ليزرهاي نقطه کوانتمي گسيل از سطح با کاواك عمودي با در نظر گرفتن اثر تزريق نوري ۱۳۹۴
حميده سادات لطيفي پاسخ زماني و مدل‌ مداري آشکارساز نوري مبتني بر ساختار لايه‌هاي گرافني-نانوروبان گرافن-لايه‌هاي گرافني ۱۳۹۳
بابك جان جان سوئيچ نوري پهن باند و فشرده بر پايه موجبرهاي هايبريد پلاسمونيک ۱۳۹۳
سينا انتظام مدلسازي مداري ليزرهاي نيمه هادي گسيل از سطح داراي دو کاواک کوپل شده با لحاظ كردن آثار دمايي ۱۳۹۳
الهام صحرايي ارائه روشهايي براي بهبود مشخصات عملكردي تقويت كننده هاي نوري نيمه هادي نقطه كوانتمي با كاواك عمودي ۱۳۹۳
اسماعيل كلهر بررسي و شبيه سازي مشخصات الکتريکي ترانزيستور اثر ميداني ambipolar از نوع گرافن دو لايه ۱۳۹۲
محمدباقر حدادي طراحي و شبيه سازي ادوات منطقي برنامه پذير تمام نوري مبتني بر تقويت کننده نوري نيمه هادي ۱۳۹۲
محسن حيدري تحليل و بهبود پاسخدهي آشكارسازهاي نوري مبتني بر گرافن ۱۳۹۲
احسان آزادي مدل سازي فيزيکي جريان تاريک آشکارسازهاي مادون قرمز نقطه کوانتمي با استفاده از مدل انتشار- گيرش ۱۳۹۲
جهانشير سهراب تاش ارايه ساختارهايي جهت عمليات منطقي تمام نوري با استفاده از پيكربندي تداخلگر ماخ-زندر-تقويت كننده نوري نيمه هادي ۱۳۹۲
مهدي نوروزي مدلسازي مداري تقويت کننده نوري نيمه هادي با ساختار نقطه کوانتومي ۱۳۹۲
حسين باريك ابي مدلسازي و شبيه سازي آشكارسازهاي سيم كوانتمي مادون قرمز ۱۳۹۰
آوا سلمان پور آشکارسازهاي ADP ۱۳۹۰
مهدي ترابي افراشته طراحي و ساخت سنسور الکتروشيميايي گاز مونوکسيد کربن با استفاده از CNT ۱۳۹۰
محمدرضا عباسي مدلسازي مداري آشكارساز نوري بهمني (APD) با در نظر گرفتن تغييرات تدريجي ميدان الكتريكي در ناحيه فعال ۱۳۸۶
محمدرضا رستگاري طراحي و شبيه سازي مدولاتور پلاسمونيکي با ساختار ترکيبي فـلز-عـايق-فـلز بر مبناي اکسيد قلع آلاييده با اينديم ۰
مهدي نبوي شبيه سازي MOSFET با استفاده از نانو ريبون بُرُن نايترايد ۰
گوهر جوانمردي طراحي و شبيه سازي مبدل مود گرافن پلاسمونيکي تنظيم پذير ۰
مهسا بابايي طراحي و شبيه سازي سوييچ نوري ۲×۲ فشرده با پهناي باند زياد مبتني بر موجبرهاي پلاسمونيکي و کوپلرهاي خميده ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (45)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
شهرام بهادري حقيقي سوئيچ و مدولاتورهاي امواج الکترومغناطيسي مبتني بر گرافن ۱۳۹۷
شيرين نصراصفهاني ساخت سنسور گاز متان مبتني بر گرافن ۱۳۹۵
محسن اسد طراحي و ساخت سنسور گاز سولفيد هيدروژن مبتني بر پيوند نانولوله هاي کربني و نانوساختارهاي فلزي ۱۳۹۵
علي مصاحب فرد ساخت حسگر گاز متان مبتني بر نقاط کوانتومي کلوئيدي سولفيد سرب ۱۳۹۵
حامد دهدشتي جهرمي ساخت و مدل سازي آشکارساز نوري مادون قرمز مبتني بر نقاط کوانتومي کلوئيدي ۱۳۹۴
مسعود برهمن شبيه سازي حسگر گاز سولفيد هيدروژن مبتني بر نانولوله هاي کربني ۱۳۹۳
زهير كردرستمي طراحي بهينه نانوترانزيستور اثر ميداني به منظور کارکرد فرکانس بالا ۱۳۹۱
رضوان مولوي ساخت و تحليل تئوري حسگر گاز مونوکسيد کربن بر پايه ي نانوذرات اکسيد کبالت ۰
سهراب محمدي پويان طراحي و شبيه سازي مدولاتورهاي نوري مبتني بر اکسيدهاي فلزي سازگار با تکنولوژي CMOS ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
احسان بحراني طراحي، شبيه سازي و بهينه سازي سلول هاي خورشيدي نانو لوله ۱۳۹۷
قاسم جديد کاهش توان آستانه پديده ي دوپايداري نوري با استفاده از گرافن در ساختار رزوناتور ميکرو ديسک ۱۳۹۷
عليرضا غريبي طراحي، شبيه سازي و تحليل مدار تمام جمع کننده با استفاده از نانولوله هاي کربني ۱۳۹۷
محمدکاظم دردانه ساخت حسگر رطوبت با استفاده از اکسيد گرافن کاهش يافته ۱۳۹۷
افروز احمدمحرابي بررسي تجربي تاثير افزودن گرافن و نانو ذرات نقره بر رفتار حسگري اکسيد قلع نسبت به گاز منو اکسيدکربن ۱۳۹۷
عاطفه شادماني طراحي و شبيه سازي مدولاتور نوري مبتني بر ماده ي با قابليت تغيير فاز Ge۲Sb۲Te۵ ۱۳۹۷
مهران گلشادي طراحي و شبيه سازي سوئيچ تمام نوري مبتني بر روزناتورهاي ميکروحلقه ي بلور فوتوني ۱۳۹۷
محمدکاظم فرامرزي حقيقي بررسي تاثير افزودن نانوصفحات گرافن بر رفتار حسگر گاز متان مبتني بر نانوکريستال هاي کلوئيدي سولفيد سرب ۱۳۹۷
زهرا زرگرپور ساخت سنسور گاز مبتني بر پلي آنيلين با نانو ذرات فلز ۱۳۹۶
شهريار فرهادي تعميم روش ماتريسي براي تحليل ساختارهاي تداخلگر چندمد غيريکنواخت و طراحي سوئيچ نوري و مقسم توان نوري با استفاده از اين روش ۱۳۹۶
مريم شجاعي ساخت حسگر گاز مونوکسيد کربن با استفاده از اکسيد قلع آلاييده شده با پالاديوم و گرافن کاهش يافته ۱۳۹۶
عليرضا ايزدپور طراحي و ساخت آشکارساز نوري مادون قرمز پلاسمونيکي نقطه کوانتمي کلوييدي با نانوذرات نقره، مبتني بر نانوذرات PbS ۱۳۹۵
محمود قادري ساخت سامانه آشکارساز گازهاي پايه هيدروکربن مبتني برنانو سنسور فيلم نازک SnO? ۱۳۹۵
محسن عباس زاده طراحي و شبيه سازي سيرکولاتورهاي نامتقارن کريستال فوتوني جهت کاربرد در سيستم¬هاي مخابرات نوري ۱۳۹۵
محسن سجادنيا شبيه سازي و بهبود عملكرد سلول خورشيدي لايه نازكcigs ۱۳۹۵
محمد كاظمي ساخت سنسور بخار استون با استفاده از نانو ساختار سولفيد سرب ۱۳۹۵
ميثم سلطاني تحليل وشبيه سازي ديود نورافشان نور آبي مبتني بر ساختار AlGaN ۱۳۹۴
ميثم رضاپناه طراحي و شبيه سازي سوئيچ نوري کريستال فوتوني با استفاده از نور کند ۱۳۹۴
مهرداد ملي Simulation and analysis of solar cells operation based on photonic crystals to improve efficiency                                                                ۱۳۹۴
علي جوکار تنگ كرمي طراحي وساخت سيستم ليتوگرافي نوري تصويري با استفاده از ديودنوري توان بالا ۱۳۹۴
نرگس تقي نژاد محاسبه تئوري پارامترهاي ساختار آشکارسازهاي نوري مادون قرمز مبتني بر نقاط کوانتمي کولوئيدي از نوع نوررسانش ۱۳۹۴
علي محمودي محاسبه نويز آشکارسازهاي مادون قرمز نقطه در چاه کوانتمي با تونل زني تشديدي به روش عددي ۱۳۹۳
نگار صادقي ساخت حسگر گاز پروپان مبني بر لايه ZnO و افزودني هاي نانو ساختار فلزي ۱۳۹۳
بنفشه يقطين شبيه سازي ليزرهاي نيمه رساناي چاه کوانتومي آبشاري ۱۳۹۳
اسماعيل رحيمي جاني ابادي بررسي تاثير نانوذرات نقره برخواص حسگري اکسيد قلع ۱۳۹۲
سميرا نيك منش طراحي و ساخت حسگر گاز متان مبتني برنانو ساختار اکسيد قلع ۱۳۹۱
ستاره صداقت مدلسازي فيزيکي آشکارساز نوري بهمني با ساختار نقطه کوانتومي در ناحيه جاذب ۱۳۹۱
شهرام بهادري حقيقي طراحي و شبيه سازي کريستال فوتوني براي مدولاسيون فاز نور براساس خاصيت غيرخطي ۱۳۹۰
بابك وكيلي طراحي و شبيه‌سازي کريستال فوتوني براي مدولاسيون دامنه نور براساس خاصيت غيرخطي ۱۳۹۰
الهام تقي زاده شبيه سازي اثر گاز متان بر خواص الکتريکي گرافن ۱۳۹۰
رويا حسيني سنسور اکسيژن ۱۳۹۰
علي صالحي واناني بررسي،تحليل و شبيه سازي يک سيستم مالتي و دي مالتي پلکسر نوري AWG-WDM جهت استفاده در مخابرات نوري ۱۳۹۰
فاطمه ستارزاده ساخت سنسور رطوبت با استفاده از نانو لوله هاي كربني ۱۳۹۰
ياسين بهرامي نژاد طراحي و شبيه سازي مدولاتورهاي نوري مبتني بر مواد فروالکتريک سازگار با تکنولوژي CMOS ۰
مريم طبيبي بررسي تأثير افزودن گرافن و نانوذرات فلزي بر رفتار حسگري نانوسيم‌هاي اکسيدروي نسبت به گاز استون ۰
زهرا اذرنيوه طراحي و شبيه سازي سوئيچ هاي پر سرعت الکترو اپتيکي مبتني براکسيد هادي شفاف سازگار با تکنولوژي CMOS ۰