۱۳۹۹/۰۸/۰۷
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : مريم
نام خانوادگي : دهقاني
سال تولد : 1356
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1379
مرتبه علمي : دانشيار
بخش : مهندسي قدرت و كنترل
دانشکده : مهندسي برق و كامپيوتر
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : mdehghani@shirazu.ac.ir

سوابق تحصيلي دانشگاهي

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (38)
۱- اسدي شکفتي س، خياطيان ع، دهقاني م، وفامند ن (1398) طراحي رويتگر مقاوم مد لغزشي مبتني بر مدل فازي TS براي بازسازي عيب عملگر: روش تابع لياپانوف غيرمربعي مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز 49:25-35
۲- خرم کشکولي م، دهقاني م (1396) تشخيص، شناسايي و جداسازي عيب توربين گاز پالايشگاه دوّم پارس جنوبي با استفاده از روش¬هاي ترکيبي داده¬کاوي، k-means، تحليل مؤلفه‌هاي اصلي (PCA) و ماشين بردار پشتيبان (SVM) مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز 47:501-515
۳- دهقاني م، علوي س، آسماني م، عارفي م، ستوده پ، صفوي س (1395) تحليلي بر لزوم ارائه دروس مکمل از علوم اجتماعي و انساني براي دانشجويان و دانش-آموختگان رشته مهندسي برق فصلنامه آموزش مهندسي ايران 71:41-64
4- Javanmardi H, Dehghani M, Mohammadi M, Vafamand N (2020) Bilinear matrix inequality?based nonquadratic controller design for polytopic?linear parameter varying systems International Journal of Robust and Nonlinear Control 0:0-0
5- Abolpour R, Dehghani M, Talebi H (2020) Stability Analysis of Systems with Time-varying Delays Using Overlapped Switching Lyapunov Krasovskii Functional Journal of the Franklin Institute 0:0-0
6- Siamak S, Dehghani M, Mohammadi M (2020) Dynamic GPS Spoofing Attack Detection, Localization, and Measurement Correction Exploiting PMU and SCADA IEEE Systems Journal 0:1-10
7- Kordestani M, Dehghani M, Moshiri B, Seif M (2020) A New Fusion Estimation Method for Multi-rate Multi-sensor Systems with Missing Measurements IEEE Access 0:1-1
8- Asadi shekafti S, Khayatian A, Dehghani M, Vafamand N, Khooban M (2020) Robust sliding mode observer design for simultaneous fault reconstruction in perturbed Takagi-Sugeno fuzzy systems using non-quadratic stability analysis Journal of Vibration and Control 0:0-0
9- Mirzaee A, Dehghani M, Mohammadi M (2020) Robust LPV control design for blood glucose regulation considering daily life factors Biomedical Signal Processing and Control 57:101830-0
10- Farahmand B, Dehghani M, Vafamand N (2019) Fuzzy model-based controller for blood glucose control in type 1 diabetes: An LMI approach Biomedical Signal Processing and Control 54:101627-0
11- Abolpour R, Dehghani M, Talebi H (2019) Output feedback controller for polytopic systems exploiting the direct searching of the design space International Journal of Robust and Nonlinear Control 29:5164-5177
12- Davanipour M, Khayatian A, Dehghani M, Arefi M (2018) A solution for enhancement of transient performance in nonlinear adaptive control: Optimal adaptive reset based on barrier Lyapunov function ISA Transactions 80:169-175
13- Mohammadi H, Khademi G, Dehghani M, Simon D (2018) Voltage stability assessment using multi-objective biogeography-based subset selection International Journal of Electrical Power & Energy Systems 103:525-536
14- Yaghoubi S, Dehghani M, Khayatian M (2018) Adaptive Backstepping Extremum Seeking Control of a Class of Nonlinear Systems Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering 0:0-0
15- Davanipour M, Khayatian A, Dehghani M (2018) Transient performance improvement of model reference adaptive control: LMI-based resetting International Journal of Adaptive Control and Signal Processing 32:390-402
16- Davanipour M, Khayatian A, Dehghani M (2017) Optimal adaptive reset control with guaranteed transient and steady state tracking error bounds Journal of the Franklin Institute 354:5949-5963
17- Mola M, Khayatian A, Dehghani M (2017) Identification and Adaptive Position Control of Uncertain Two-Mass Systems with Backlash Hard Nonlinearity Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering 41:197-207
18- Shahriari S, Raoofat M, Dehghani M, Mohammadi M, Saad M (2016) Dynamic state estimation of a permanent magnet synchronous generator-based wind turbine IET Renewable Power Generation 10:1278-1286
19- Shahriari S, Raoofat M, Mohammadi M, Dehghani M, Maarouf S (2016) Dynamic state estimation of a doubly fed induction generator based on a comprehensive nonlinear model Simulation Modelling Practice and Theory 69:92-112
20- Hayati M, Khayatian A, Dehghani M (2016) Simultaneous Optimization of Net Power and Enhancement of PEM Fuel Cell Lifespan Using Extremum seeking and Sliding Mode Control Techniques IEEE Transactions on Energy Conversion 31:688-696
21- Khademi G, Mohammadi H, Dehghani M (2015) Order Reduction of Linear Systems with Keeping the Minimum Phase Charactristic of the System:LMI Based Approach Iranian Journal of Science and Technology 39:217-227
22- Erfanmanesh T, Dehghani M (2015) Performance improvement in grid-connected fuel cell power plant:An LPV robust control approach International Journal of Electrical Power and Energy Systems 67:306-314
23- Mohammadi H, Dehghani M (2015) PMU based voltage security assessment of power systems exploiting principal component analysis and decision trees International Jounal of Electrical Power and Energy Systems 64:655-663
24- Ahmadipour M, Khayatian A, Dehghani M (2014) Adaptive control of rigid-link electrically driven robots with parametric uncertainties in kinematics and dynamics and without acceleration measurements Robotica 32:1153-1169
25- Dehghani M, Goel L, Li W (2014) PMU based observability reliability evaluation in electric power systems Electric Power Systems Research 116:347-354
26- Jafari M, Salimifard M, Dehghani M (2014) Identification of multivariable nonlinear systems in the presence of colored noises using iterative hierarchical least squares algorithm ISA Transactions 53:1243-1252
27- Gallehdari Z, Dehghani M, Nikravesh S (2014) Online State Space Model Parameter Estimation in Synchronous Machines Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering 10:126-134
28- Ahmadipour M, Khayatian A, Dehghani M (2014) Adaptive control of rigid-link electrically driven robots with parametric uncertainties in kinematics and dynamics and without Robotica 1:1153-1169
29- Dehghani M, Shayanfard B, Khayatian A (2013) PMU ranking based on singular value decomposition of dynamic stability matrix IEEE Transactions on Power Systems 28:2263-2270
30- Dehghani M, Nikravesh S (2011) Decentralized Nonlinear Hinf Controller for Large Scale Power Systems International Journal of Electrical Power and Energy Systems 33:1389-1398
31- Dehghani M, Karrari M (2007) Nonlinear Robust Modeling of Synchronous Generators Iranian Journal of Science and Technology, Trans. B, Enginnering 31:629-640

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-محمدي ه، دهقاني م "به کارگيري تکنيک آناليز اجزاي اصلي و درخت تصميم گيري در ارزيابي امنيت ولتاژ شبکه هاي قدرت با استفاده از داده هاي واحد هاي اندازه گير فازور " The 3rd International Conference on Control, Instrumentation, and Automation (2013)
۲-سعدآبادي ح، دهقاني م "تخمين حالت ديناميکي سيستم قدرت با استفاده از همجوشي داده هاي PMU و SCADA " The 3rd International Conference on Control, Instrumentation, and Automation (2013)
۳-ميرزايي س، دهقاني م "کنترل ضربه اي قند خون در سيستم تنظيم گلوکز- انسولين مبتني بر مدل برگمن " پنجمين کنفرانس بين المللي کنترل، ابزار دقيق و اتوماسيون (1396)
۴-خرم کشکولي م، دهقاني م "تشخيص و شناسايي خطاي توربين گاز با استفاده از روشهاي ترکيبي داده کاوي K-means، آناليز مولفه هاي اصلي (PCA) و ماشين بردار پشتيبان (SVM) " بيست و چهارمين کنفرانس مهندسي برق ايران (1395)
۵-گودرزي ن، خياطيان ع، دهقاني م "بهينه کردن دوز داروهاي ضد رگ زايي و شيمي درماني در درمان ترکيبي سرطان با استفاده از کنترل مدل پيش بين با در نظر گرفتن قيود روي ميزان دوز داروها " دومين کنفرانس بين المللي زيست شناسي سامانه اي (1394)
۶-حياتي م، خياطيان ع، دهقاني م "بهينه سازي توان خالص پيل سوختي با غشاء تبادل پروتون با استفاده از روش جدول بندي بهره " بيست و سومين کنفرانس مهندسي برق ايران (1394)
۷-ده بزرگي ا، دهقاني م، کراري م "جايابي بهينه واحدهاي اندازه گيري فازور براساس يک شاخص احتمالاتي " سومين کنگره بين المللي اتوماسيون صنعت برق (1393)
۸-شايان فرد ب، دهقاني م، خياطيان ع "استفاده از شاخص ارزيابي پايداري ديناميک در جايابي بهينه واحدهاي اندازه گيري فازور " بيست و يکمين کنفرانس مهندسي برق ايران (1392)
9-Rezaei M, Dehghani M, شايانفرد , Vafamand N, Catal?o J "Selecting the Optimal Signals in PMU-based PSS Design " 3rd International Conf. on Smat Energy Systems and Technologies (SEST2020) (2020)
10-Eskandari N, Dehghani M, Mohammadi M, Vafamand N, Dragicevic T "WAMS State Estimation Considering Possible One-Step Delayed Measurements " 1th International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems (PEDG2020) (2020)
11-Dehghani F, Dehghani M "Predicting Drought Based on SPI and RDI on 3- month Time Scale Using Artificial Neural Networks and Decision Tree " 12th National Congress on Civil Engineering (2020)
12-Afsharinezhad A, Asemani M, Dehghani M "Optimal Linear Parameter Varying Controller Design for Proton Exchange Membrane Fuel Cell Using LMI Techniques " 2020 Iranian Conference on Electrical engineering (ICEE2020) (2020)
13-Rahmanian F, Dehghani M, Karimaghaee P, Mohammadi M "Blood Glucose Control In Type 1 Diabetic Rat, Considering Food Intake Effects " 2020 Iranian Conference on Electrical engineering (ICEE2020) (2020)
14-Dehghani M, Siamak S, Mohammadi M "Counteracting GPS Spoofing Attack on PMUs by Dynamic State Estimation " 2019 Smart Grid Conference (SGC) (2019)
15-Darshi R, Khayatian A, Dehghani M, Boostani R "Modelling and Control of Paraplegic Subjects Walking Using Functional Electrical Stimulation " 10th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications 2019 (2019)
16-Amiri M, Dehghani M, Khayatian A, Mohammadi M "Lyapunov Exponent based Stability Assessment of Power Systems " 2019 International Conference on Control, Instrumentation and Automation (2019)
17-Rahmanian F, Dehghani M, Karimaghaee P, Mohammadi M "Glucose Control In Diabetic Patient Considering Daily Real Life Factors " 2019 International Conference on Control, Instrumentation and Automation (2019)
18-Khalesi Z, Dehghani M "Blood Glucose Control for Type I Diabetes Mellitus Considering Time Delay " بيست و پنجمين کنفرانس بين المللي مهندسي برق ايران (2017)
19-Varmaziari H, Dehghani M "Cyber-attack detection system of large-scale power systems using decentralized unknown input observer " بيست و پنجمين کنفرانس مهندسي برق ايران (2017)
20-Asadi shekafti S, Khayatian A, Dehghani M, Vafamand N "Simultaneous Fault Reconstruction of TS Fuzzy Systems Using Robust Sliding Mode Observer and Non-Quadratic Stability Analysis " بيست و پنجمين کنفرانس مهندسي برق ايران (2017)
21-Mola M, Dehghani M, Khayatian A, Mola S "LPV Modeling and Position Control of Two Mass Systems with Variable Backlash Using LMIs " 2016 6th IEEE International Conference on Control System, Computing and Engineering (2016)
22-Kordestani M, Dehghani M, Samadi F, Seif M "A non-iterative LMI based PID power system Stabilizer " WAC 2016 World Automation Conference (2016)
23-Javanmardi H, Dehghani M, Safavi A, Abolpour R "Model Predictive Control of a Class of Uncertain Nonlinear Discrete Time Systems: The LMI Approach " بيست و چهارمين کنفرانس مهندسي برق ايران (2016)
24-Mohammadi H, Khademi G, Simon D, Dehghani M "Multi-objective Optimization of Decision Trees for Power System Voltage Security Assessment " 2016 Annual IEEE Systems Conference(SysCon) (2016)
25-Khalafi Z, Dehghani M, Goel L, Li W "observability reliability evaluation in power systems considering data uncertainty " IEEE Powertech Conference (2015)
26-Dehghani M, Khalafi Z, Khalili A, Sami A "Integrity Attack Detection in PMU Networks Using Static State Estimation Algorithm " IEEE Powertech conference (2015)
27-Erfanmanesh T, Dehghani M "Adaptive sliding mode controller design for power converters of fuel cell system " The 3rd International Conference on Control, Instrumentation, and Automation (2013)
28-Khademi G, Mohammadi H, Dehghani M "LMI Based model order reduction considering the minimum phase characteristic of the system " Asian Control Conference (2013)
29-Mola M, Khayatian A, Dehghani M "Backstepping position control of two mass systems with unknown backlash " Asian Control Conference (2013)
30-Saadabadi H, Dehghani M "Large-Scale Power Systems State Estimation Using PMU and SCADA data " بيست و چهامين کنفرانس مهندسي برق ايران (1395)
31-Farahmand B, Dehghani M "A Backstepping Approach for Blood Glucose Control of Parker System " بيست و چهارمين کنفرانس مهندسي برق ايران (1395)
32-گودرزي , Dehghani M, Khayatian A "Constrained RMPC algorithms for time delay systems with parametric uncertainties: Application to the cancer combined therapy " بيست و چهارمين کنفرانس مهندسي برق ايران (1395)
33-Hayati M, Dehghani M, Khayatian A "Exploiting Vector Extremum Seeking Control for Simultaneous Optimization of Net Power and Lifespan Enhancement of PEM Fuel Cells " بيست و چهارمين کنفرانس مهندسي برق ايران (1395)
34-Farahmand B, Dehghani M, Vafamand N "TS Fuzzy Model Based Controller for Blood Glucose control in Type 1 Diabetes:An LMI Approach " دومين کنفرانس بين المللي زيست شناسي سامانه اي (1394)
35-Yaghoubi S, Dehghani M, Khayatian M "Adaptive Extremum Seeking Control of a Nonlinear System Using Backstepping Technique " بيست و سومين کنفرنس مهندسي برق ايران (1394)
36-Afshari N, Dehghani M "A combined probability and LMI method for determining the range of parameter variation in the VS-FP wind turbine LPV model " بيست و سومين کنفرانس مهندسي برق ايران (1394)
37-Mola M, Khayatian A, Dehghani M "Identification and Adaptive Position Control of Two Mass Systems with Unknown Backlash " بيست و يکمين کنفرانس مهندسي برق ايران (1392)
38-Ahmadipour M, Khayatian A, Dehghani M "Adaptive Task-Space Control of Rigid-Link Robots with Uncertain Kinematics and Dynamics and without Acceleration Measurements " بيست و يکمين کنفرانس مهندسي برق ايران (1392)

چاپ كتاب
1-Dehghani M " Control Strategy for Time-Delay Systems " چاپ اول (2020) Elsevier Academic Press

طرح هاي کاربردي (3)
عنوان
تهيه فايل اتصال کوتاه شبکه برق فارس و بوشهر در سال ۹۳
ارزيابي نقاط ضعف شبکه برق فارس از ديد ديناميک شبکه
همکاري آموزشي خانم دکتر مريم دهقاني در امر تدريس نرم افزار Digsilent در سطح کارشناسي

عناوین تدریس شده
دکتري تخصصي (Ph.D)
كنترل فرايندهاي تصادفي
شناسايي سيستم ها
كارشناسي ناپيوسته
سيستمهاي خطي و كنترل ۱
آزسيستمهاي خطي و كنترل۱
سيستم هاي کنترل خطي
كـارشناسي
آزاندازه گيري الکتريکي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
شناسايي سيستم ها
كـارشناسي
سيستمهاي كنترل خطي
ازمايشگاه اندازه گيري ومدار۱
ازمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي
بررسي سيستمهاي قدرت ۱
تحقيق در عمليات
رياضي مهندسي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
رياضيات مهندسي پيشرفته
شناسايي سيستم
كاربرد نامساوي ماتريسي خطي در كنترل
دکتري تخصصي (Ph.D)
کنترل فرايندهاي تصادفي
كـارشناسي
سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي
ازمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
كنترل مقاوم

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (52)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
روزبه ابول پور طراحي کنترلر مقاوم فيدبک خروجي و حالت به روش مستقيم با عدم قطعيت چندضلعيگون ۱۳۹۹
مهرنوش دواني پور سيستم هاي کنترل تطبيقي بازنشان : رفتار گذرا و آناليز پايداري ۱۳۹۶
سيدعليرضا ميرزايي ارايه يک مدل براي بيماران ديابت نوع يک با توجه به شرايط جسمي و روحي بيمار و ارايه کنترل گسسته با فواصل نامنظم ۰
حميدرضا جوانمردي محدب سازي مسائل نامساوي ماتريسي دو‌خطي و کاربردهاي آن در طراحي کنترلر ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
ندا اسکندري تشخيص حملات سايبري در شبکه هاي WAMS با در نظر گرفتن تاخيرهاي موجود در اين نوع سيستم ها ۱۳۹۹
سارا سيامک تشخيص حمله ي GPS Spoofing در شبکه هاي برق و ارائه ي يک سناريوي دفاعي در برابر آن ۱۳۹۸
مجتبي اميري ارزيابي پايداري سيستم قدرت مبتني بر نماي لياپانف ۱۳۹۸
مريم ايرجي تشخيص رويداد در سيستم‌هاي ديناميکي برمبناي دسته‌بندي Shapelet ۱۳۹۸
فرنوش رحمانيان طراحي و ساخت دستگاه و کنترلر پمپ انسولين (پانکراس مصنوعي) ۱۳۹۸
محمد هادي محسن پور کنترلر مدل پيش بين براي چرخه احياء کننده ميکرو توربين گازي با استفاده از مدل فضاي حالت ترموديناميکي ۱۳۹۷
علي سالاري طراحي مانور بهينه براي شناسايي مدل يک پرنده اثرسطحي در مجاورت اثر زمين ۱۳۹۷
زهرا خالصي کنترل دوز انسولين تزريقي در بيماران ديابتي با در نظرگرفتن مدل تاخيري ۱۳۹۵
حميد ورمزياري استفاده از روش هاي مبتني بر تخمين و يادگيري ماشين جهت تشخيص بعضي از حملات سايبري در شبکه هاي PMU ۱۳۹۵
سميرا اسدي شکفتي بازسازي عيبهاي عملگر و سنسور در سيستمهاي غير خطي TS با استفاده از رويتگر مد لغزشي و تحليل پايداري غير خطي ۱۳۹۵
مرتضي خرم کشکولي شناسايي و تشخيص خطا در توربين گاز بر اساس مدل غيرخطي با تلفيقي از روش هاي بر پايه ي رويتگر و روش هاي مبتني بر داده کاوي ۱۳۹۵
عليرضا ابونصري بهبود عملکرد پيل سوختي در برابر اغتشاشات ولتاژ شبکه با کنترل همزمان انباره و مبدل هاي متصل به شبکه ۱۳۹۵
بهاره فرحمند مدلسازي سيستم تنظيم گلوکز خون و کنترل دوز انسولين تزريقي در بيماران ديابتي ۱۳۹۴
نسرين گودرزي مدلسازي سرطان وکنترل دوز داروي شيمي درماني ۱۳۹۴
حميدرضا جوانمردي طراحي کنترلرمدل پيش بين سيستم غيرخطي زمان گسسته بوسيله ي روش نامعادلات ماتريسي خطي ۱۳۹۴
شهريار ساداتيه کاربرد نامساوي ماتريسي خطي براي کنترل غير تهاجمي ديوايس کمکي بطن چپ قلب ۱۳۹۴
محمدرضا حياتي بهبود عملکرد پيل سوختي با در نظر گرفتن مدل غيرخطي ۱۳۹۳
راضيه دارشي کنترل حرکت مصنوعي در فرد ناتوان حرکتي از پا توسط تحريک الکتريکي کاربردي ۱۳۹۳
نيما افشاري کنترل توان الکتريکي توليدي توربين بادي با در نظر گرفتن مدل غيرخطي حاوي عدم قطعيت ۱۳۹۳
شکيبا يعقوبي طراحي کنترل جستجوگر بهينه براي سيستم هاي خطي و غير خطي ۱۳۹۳
مهسا رضائي طراحي پايدارساز سيستم قدرت با استفاده از داده هاي واحد هاي اندازه گيري فازور ۱۳۹۳
زهراالسادات خلفي ارزيابي قابليت اطمينان داده در شبکه هاي PMU با در نظر گرفتن عدم قطعيت داده ۱۳۹۳
محمد تسليميان شناسايي مدل دو بعدي پيل سوختي از نوع PEMFC ۱۳۹۲
جميله همايون طراحي پايدارساز سيستم‌ قدرت با استفاده از تکنيک نامساوي ماتريسي خطي ۱۳۹۲
حميده سعدآبادي تخمين حالت هايبريد در سيستم‌هاي قدرت با استفاده از داده‌هاي توام SCADA و PMU ۱۳۹۲
مجتبي رفيعي شناسايي پارامترهاي ژنراتور سنكرون با استفاده از روش شناسايي فعال ۱۳۹۲
هانيه محمدي ارزيابي پايداري گذراي سيستم هاي قدرت با استفاده از داده هاي واحد هاي اندازه گيري فازور ۱۳۹۲
رويا دبيري فرد طراحي کنترلر مقاوم پيل سوختي با غشا تبادل پروتون با استفاده از تکنيک نامساوي ماتريسي خطي ۱۳۹۲
طيبه عرفان منش کنترل غيرخطي پيل سوختي در حالت اتصال به شبکه ۱۳۹۲
پيام صولتيان ترک رديابي نقطه ماکزيمم توان سيستمهاي فوتوولتاييک با استفاده از تکنيک هاي فازي و نامساوي ماتريس خطي ۱۳۹۲
ميرحامد مولا کنترل سيستم هاي غيرخطي حاوي بکلش ۱۳۹۱
زهرا فتاح استفاده از روش‌هاي يادگيري ماشين جهت ارزيابي امنيت سيستم با استفاده از اطلاعات واحدهاي اندازه‌گيري فازور ۱۳۹۱
خشايار ترابي فارساني پايدارسازي سيستم هاي LPV داراي تأخير زماني ۰
امير افشاري نژاد طراحي کنترل کننده سوئيچ شونده خطي متغير با پارامتر براي پيل سوختي با غشاء تبادل پروتون ۰
مرجان خالدي طراحي كنترل كننده براي دستگاه كمکي بطن قلب با در نظر گرفتن تغييرات در شرايط فيزيولوژيکي بيمار ۰
سمینارویژه ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
ساره رشيدي کوچي بررسي مدل رباتهاي RLED و روشهاي کنترل تطبيقي اين رباتها ۱۳۹۷
احسان اميني زازراني تخمين بهينه محل خطا درخطوط انتقال نيرو با استفاده از داده هاي اندازه گيري فازور ۱۳۹۵
سعيد خوش خلق بررسي روش هاي اختلاط نفت خام برمبناي تئوري کنترل ۱۳۹۵
محمد فلاح نژاد بررسي روشهاي مختلف کنترل فرکانس در نيروگاه بادي ۱۳۹۴
حسن بحراني بررسي روشهاي مختلف مدل سازي و کنترل خودروهاي الکتريکي هيبريدي ۱۳۹۴
حسين عصياني خوزاني بررسي روش هاي جايابي بهينه ي دستگاه هاي اندازه گيري فازور در شبکه هاي برق ۱۳۹۳
شميسا ارشد بررسي و مطالعه روش هاي کنترل ميزان گلوکز خون در بيماري ديابت نوع ۱و۲ ۱۳۹۳
ابوالقاسم صديقي بررسي روش هاي مختلف شناسايي پارامترهاي ژنراتور سنکرون مبتني بر داده هاي PMU ۱۳۹۳
شکوفه افضل زاده بررسي روش هاي متفاوت جايابي بهينه PMU در شبکه هاي برق در حضور دستگاه هاي اندازه گيري مرسوم ۱۳۹۳
همت الله جنگجو بررسي روش هاي مختلف تخمين حالت استاتيک در سيستم هاي قدرت مبتني بر داده هاي اسکادا و PMU ۱۳۹۳
رضا محمدي مقدم مطالعه و بررسي روش هاي شناسايي پارامترهاي ژنراتور سنکرون مبتني بر مدل فضاي حالت ۱۳۹۳
افشين سامانيان کاربرد روش MCSA (آناليز جريان) ، در عيب يابي موتورهاي القايي ۱۳۹۳
بيژن کياني فرد بررسي شيوه‏هاي مختلف مدلسازي توربين‏ بادي و اثر آن بر کيفيت توان شبکه ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (52)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
ايمان حسيني استفاده از رويتگر بازنشان شونده براي تشخيص عيب ۱۳۹۸
شبنم پوردهي زين آباد طراحي کنترلر و رويتگرهاي بازنشان شونده براي سيستم هاي خطي و غيرخطي در حضور تاخير زماني ۱۳۹۷
سيدعلي اکبر شهرياري تخمين متغيرهاي حالت توربين هاي بادي ۱۳۹۵
مريم کازروني کنترل غير متمرکز تحمل پذير خطا براي سيستم هاي غير خطي شامل تاخير زماني ۱۳۹۴
مهدي روپايي کنترل تطبيقي فازي اغزشي در رسته اي از سيستمهاي غير خطي نا معلوم با وجود عوامل غير خطي در ورودي ۱۳۹۰
محمد تواضعي پايداري مقاوم سيستم هاي مرتبه کسري ناهمسان ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سروش عزيزي طراحي کنترل کننده مبتني بر مدل LPV مبدل افزاينده متصل به پنل خورشيدي ۱۳۹۸
ايثار دشتي گوهري مدل سازي ديناميکي مجموعه سل هاي يک پيل سوختي پليمري و طراحي يک سيستم کنترل کننده جهت بهبود بازدهي فرآيند ۱۳۹۸
علي کرمي قنواتي طراحي کنترل کننده توافقي مبتني بر رويتگر براي سيستم هاي چند عامله خطي متغير با پارامتر ۱۳۹۷
مهدي محمدي طراحي کنترلگر مبتني بر رويتگر پويا براي سيستم‌هاي LPV زمان پيوسته ۱۳۹۶
مريم طاهري شيرازي بهبود عملکرد فرود آرام بر سيارکها در حضور عدم قطعيت ۱۳۹۵
شادي نصفت طراحي سنسور نرم افزاري جهت پيش بيني غلظت محصول در يک واحد توليد فرمالين و بررسي اثر تاخير زماني تصادفي نمونه برداري ورودي و خروجي در شناسايي مدل ۱۳۹۵
عليرضا اثني عشري مدلسازي واحد بازيافت گوگرد (SRU) و کنترل ميزان H۲S خروجي با استفاده از نرم افزار Aspen و شبکه هاي عصبي ۱۳۹۵
محدثه ملايي طراحي کنترل مقاوم جهت کاهش نوسانات زير سنکرون در توربين بادي نوع DFIG ۱۳۹۴
ابراهيم مشتاقي ارزيابي قابليت اطمينان سيستم هاي کنترل متمرکز و نامتمرکز ۱۳۹۴
اميرعباس اسدي بهبود پايداري يک DFIG، با استفاده از مدل غير خطي ۱۳۹۴
مهدي عبدي پور شناسايي توربين گازي نيروگاه سيکل ترکيبي جهرم جهت طراحي کنترلر سرعت و دماي خروجي آن ۱۳۹۳
زهرا معتضديان شناسايي سيستم هاي غيرخطي و متغير با زمان به کمک شبکه هاي ويولت بازگشتي ۱۳۹۳
نرجس شرفي کنترل مدل پيش بين چند عاملي براي کنترل سيستم هاي مقياس بزرگ ۱۳۹۳
آرمين افشاريان زاده به کارگيري استراتژي هايي بر اساس کنترل مدلغزشي براي مبدل هاي قدرت DC-DC در حضور عدم قطعيت ۱۳۹۲
مهدي تقي پور شناسايي ساختارشبکه قدرت با استفاده از اطلاعات واحدهاي اندازه گيري فازور ۱۳۹۲
نبي صاحبقراني پيش بيني رفتار سد با شناسايي سري زماني به كمك شبكه هاي ويولت ۱۳۹۲
محمد خياطيان کنترل وفقي- مقاوم يک گيمبال دو محوره ۱۳۹۲
پيمان بيگي مانيتورينگ پيشرفته ايستگاههاي تقليل فشار گاز استان فارس ۱۳۹۲
نسيم ديهيمي توسعه ظرفيت توليد شبكه با در نظر گرفتن اثر نيروگاه هاي بادي ۱۳۹۲
حسين محمدي پيگ هوشمند ، مدلسازي و کنترل سرعت آن ۱۳۹۲
حامد رادين مدلسازي و كنترل غيرتهاجمي پمپهاي خون قابل كاشت در بدن براي بيماران نارسايي قلبي ۱۳۹۲
سيد علي جدي طراحي و اجراي كنترل مدل پيش بين سيكل روغن نيروگاه ۲۵۰ KWخورشيدي شيراز ۱۳۹۲
محمدصادق بابائي طراحي کنترل کننده فازي مقاوم براي يک راکتور لوله اي غير همدما با استفاده از نامساوي هاي ماتريسي خطي ۱۳۹۲
عباس کرمي مدل سازي و شناسايي پارامتر هاي ديناميکي موثر بر حرکت چشم ۱۳۹۲
مهران برهمن مانيتورينگ پروسه هاي دي سوپرهيتر و درامHP بويلرهاي نيروگاه سيکل ترکيبي کرمان با استفاده از شيوه هاي جديد مانيتورينگ ۱۳۹۲
مهدي ورپائي شناسايي، مدل سازي و کنترل پيشرفته يک برج تقطير دو جزئي ۱۳۹۲
آناهيتا غزنوي جهرمي تحليل، طراحي و ساخت يک آنتن مايکرواستريپ بهينه بر روي زير لايه متامتريال با بهره گيري از الگوريتم بهينه سازي تجمع ذرات(PSO) ۱۳۹۲
هدايت مهمي نظارت برخط فرايند چند متغيره درام hp بويلر واقعي نيروگاه سيکل ترکيبي فارس براي تشخيص شرايط خطا و بروز شرائط غير نرمال ۱۳۹۱
عليرضا دهقاني پيله وراني طراحي کنترلر براي شکل دهي ميدان مغناطيسي در يک سيستم توزيع شده ۱۳۹۱
نوشين فيض تحليل،شبيه سازي و ساخت آنتن ميکرواستريپ بهينه شده با رو لايه متامتريال و استفاده از الگوريتم بهينه سازي تجمع ذرات (PSO) ۱۳۹۱
کامبيز دهقاني کهنه شهري شناسايي اتوماتيک خطا بر پايه الگوريتم SDG و بهبود آن با منطق فازي براي يک فرآيند پتروشيميايي ۱۳۹۱
مصطفي زماني محي آبادي مدل سازي مدولار و کنترل سيکل هيبريد ۲۵۰ کيلو وات نيروگاه خورشيدي شيراز با نرم افزار متلب و مقايسه با نتايج تجربي ۱۳۹۱
پگاه خوارزمي مدلسازي بر خط و کنترل پيشرفته ترافيک در بزرگراه ها ۱۳۹۱
مصطفي نبوي شناسايي و کنترل سيستم ارتفاع سيال در مخزن فشار بالاي (HP)بويلر بر اساس مدل چندگانه ۱۳۹۰
اميد منفرد کنترل تطبيقي دسته اي از سيستم هاي غيرخطي به روش غوطه وري و تغيير ناپذيري ۱۳۹۰
مجتبي سعيدي نژاد تخمين زمان تاخير در سيستم هاي چند متغيره مبتني بر شناسايي زير فضا ۱۳۹۰
حسام الدين مرزوقي بهبود عملکرد پيل سوختي با الکتروليت اکسيد جامد ( SOFC ) دربرابر اغتشاشات ولتاژ شبکه ۱۳۹۰
عليرضا ياوريان کنترل بار- فرکانس در ريزشبکه‌هادر حضورتوربين بادي ۱۳۹۰
مريم سليمي فرد شناسايي سيستم هاي غيرخطي و متغير با زمان به کمک ويولت ها ۱۳۹۰
منصوره جسماني ارائه روشي با رويکرد دو بعدي در مسئله تطبيق تاريخچه مخزن ۱۳۹۰
بيژن رنجبرصحرايي کنترل چينش گروهي در سيستم¬هاي چند¬عاملي ۱۳۸۹
عباس جامعي مدل سازي و کنترل خودرو برقي داراي موتور القايي با رويکرد مديريت انرژي ۰
ارمان خردمند طراحي کنترل کننده نمونه بردار داده غير پريوديک مبتني بر رويتگر براي سيستمهاي خطي متغير با پارامتر ۰
محمدسعيد اکبري طراحي کنترل‌کننده پيش‌بين مبتني بر رؤيتگر براي سيستم‌هاي خطي متغير با پارامتر ۰
فاطمه شهرياري تخمين پارامتر سيستم‌هاي دوخطي و بهبود آن ۰
محمد جواد حسيني شناسايي خطا بر پايه رويتگر مقاوم با استفاده از سنتز µ ۰