۱۳۹۹/۰۹/۱۱
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : فضل الله
نام خانوادگي : فروغي
سال تولد : 1346
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1374
مرتبه علمي : دانشيار
بخش : جزا و جرم شناسي
دانشکده : حقوق وعلوم سياسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : forughi@yahoo.com

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري
رشته حقوق جزا و جرمشناسي
تهران (ايران)
سال 1380 تا 1386 اصل صلاحيت جهاني در حقوق کيفري داخلي و بين المللي
کارشناسي ارشد
رشته حقوق جزا و جرمشناسي
تهران (ايران)
سال 1370 تا 1373 شرکت در جرم قتل
کارشناسي
رشته حقوق
دانشگاه تهران (ايران)
سال 1365 تا 1369 ندارد

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (30)
۱- فروغي ف، ايراني ا (1398) بازشناسي معيارمدار از تحولات ارکان رفتارهاي مجرمانه مخاطره آميز مديريت مخاطرات محيطي 2:143-165
۲- صادقي م، فروغي ف، جودکي ب (1398) قاعده منع استرداد مجرمان سياسي در پرتو اجراي قانون جرم سياسي مطالعات حقوقي :-
۳- فروغي ف، عباسي م (1398) نقض مصونيت قضايي و اجرايي دولت ها و اموالشان (مطالعه موردي مصادره دارايي جمهوري اسلامي ايران توسط ايالات متحده آمريکا) مطالعات حقوقي 1:165-205
۴- فروغي ف، صادقي م، اخوان کاظمي ب، ميرزايي م (1397) کرامت مداري، راهبرد تعادل بخش ميان امنيت و آزادي در گفتمان سياست جنايي آموزه هاي حقوق كيفري 15:31-62
۵- فروغي ف، ميرزايي م (1397) راهبردها و اصول توازنبخش بين مصالح فردي و مصالح امنيتي با تاکيد بر نقش پليس فصلنامه پژوهش هاي اطلاعاتي و جنايي :157-182
۶- ساداتي س، صادقي م، فروغي ف (1396) جرم انگاري و کيفرگذاري تعدد حدود در فقه اماميه و قانون مجازات اسلامي 1392 فقه و حقوق اسلامي 14:61-86
۷- فروغي ف، محمدي کراچي ب (1396) صلاحيت رسيدگي به جرائم داخل هواپيماي در حال پرواز در حقوق جزاي ايران و بين الملل مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي :249-274
۸- فروغي ف، جودکي ب (1396) راه حل هاي تعارض صلاحيت در قلمرو حقوق جزاي بين الملل مجله حقوقي بين المللي 57:249-285
۹- فروغي ف، توانگر ز (1396) تداخل ديه اعضا در ديه نفس پژوهشنامه حقوق کيفري 15:187-206
۱۰- فروغي ف، ميرزايي م، باقر زادگان ا، صوفي زمرد م (1396) نحوه احراز مسؤوليت کيفري در بيماريهاي واگيردار و جرائم قابل انتساب فصلنامه حقوق پزشکي 35:125-156
۱۱- فروغي ف، جودکي ب (1395) تعدد نتيجه در جرايم تعزيري براساس قانون مجازات اسلامي 1392 فصلنامه ديدگاههاي حقوق قضائي 70:103-126
۱۲- فروغي ف، باقر زاده گان ا، ميرزايي م (1395) واکاوي فقهي- حقوقي احکام وضعي- تکليفي ترک فعل با توجه به رابطه استناد پژوهشهاي فقه و حقوق اسلامي 45:89-114
۱۳- فروغي ف، ايراني ا (1395) مطالعه تطبيقي شناسايي و اجراي نظارت الکترونيکي در حقوق کيفري ايران و امريکا مطالعات حقوق تطبيقي :601-626
۱۴- فروغي ف، توانگر ز (1395) بررسي حکم تداخل ديه منافع در جنايت بر اعضا مطالعات حقوقي 20:183-213
۱۵- فروغي ف، غني ک (1395) جنايات جنگي عليه ميراث فرهنگي در مخاصمه مسلحانه سوريه مطالعات حقوق کيفري و جرمشناسي 5:333-355
۱۶- فروغي ف، عظيمي ف، ميرزايي م (1395) گونه شناسي قاچاق و تبيين اقدامات اينترپل در مقابله با انواع آن فصلنامه مطالعات بين المللي پليس 26:156-181
۱۷- فروغي ف، غني ک، ميرزايي م (1395) پيشگيري وضعي از تروريسم هسته اي با تاکيد بر تدابير نظارتي بين المللي پژوهش حقوق کيفري 14:83-113
۱۸- فروغي ف، رحيميان ر (1394) ارزيابي تعدد مادي جرائم تعزيري در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مطالعات حقوقي 18:171-203
۱۹- فروغي ف، ميرزايي م (1394) معاضدت هاي حقوقي و پليسي در مقابل جرايم فراملي با تأکيد بر نقش اينترپل کارآگاه 30:69-96
۲۰- فروغي ف، برجي م، مصلحي ج (1393) مباني ممنوعيت نقض حريم خصوصي در حقوق ايران و آمريکا مطالعات حقوقي 13:137-172
۲۱- فروغي ف، يوسفي ا (1393) مرحله تصميم گيري براي كفايت ادله اثباتي در مدل هاي تحقيقات مقدماتي ايران و آمريكا مطالعات حقوقي 11:147-178
۲۲- فروغي ف، البوعلي ا (1391) صلاحيت کيفري مراجع قضايي در فضاي سايبر تحقيقات حقوقي 58:311-356
۲۳- فروغي ف، عباسي آ (1390) صلاحيت ديوان کيفري بين المللي نسبت به جنايت تجاوز مطالعات حقوقي 2:105-138
۲۴- فروغي ف (1389) موانع و محدوديتهاي تعقيب داخلي جرائم بين المللي مطالعات حقوقي 2:129-164
۲۵- فروغي ف (1388) منشا و ماهيت حقوقي اصل صلاحيت جهاني مطالعات حفوقي 3:21-47
۲۶- فروغي ف (1387) مطالعه تطبيقي اصل صلاحيت جهاني در حقوق کيفري آلمان و آمريکا فصلنامه حقوق 38:261-283
۲۷- فروغي ف (1383) جرائم قابل گذشت در حقوق ايران مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 2:34-34
28- Fooroghi F, Mirzaei M (2018) TRANSNATIONAL CRIME PREVENTION WITH AN EMPHASIS ON THE ROLE OF INTERPOL NATIONAL ACADEMY OF MANAGERIAL STAFF OF CULTURE AND ARTS HERALD :444-454
29- Fooroghi F, Mirzaei M (2017) The international criminal responsibility of goverments in the proces of golbalization politics and law 10:262-278
30- Fooroghi F, Dastan Z (2017) Victim, right of access to international criminal courts JOURNAL OF POLITICS AND LAW 10:279-289

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-فروغي ف، داستان ز "باز انديشي مفهوم جنون و اختلالات رواني و تاثير آن ها بر مسئوليت کيفري " علوم جنايي تطبيقي در پرتو همکاري هاي بين المللي (1395)

چاپ كتاب
۱-فروغي ف، منصورآبادي ع "آيين دادرسي کيفري 1 " چاپ اول (1395) نشر ميزان تهران

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
حقوق جزاي عمومي ۱
حقوق جزاي عمومي ۲
حقوق جزاي عمومي ۳
ايين دادرسي كيفري ۱
ايين دادرسي كيفري ۲
كارتحقيقي ۱
كارتحقيقي ۲
حقوق جزاي اختصاصي ۱
حقوق جزاي اختصاصي ۲
حقوق جزاي اختصاصي ۳
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
پايان نامه
پايان نامه
حقوق جزاي بين الملل
حقوق بين الملل كيفري
متون حقوقي
متون حقوقي۲
حقوق جزاي عمومي ۱
حقوق جزاي بين الملل
پايان نامه
پايان نامه
متون حقوقي ۱
دکتري تخصصي (Ph.D)
حقوق كيفري عمومي
حقوق كيفري بين المللي
متون حقوقي پيشرفته
كـارشناسي
حقوق جزاي عمومي ۲
حقوق جزاي عمومي ۳
كارتحقيقي ۱
كارتحقيقي ۲
حقوق جزاي اختصاصي ۱
حقوق جزاي اختصاصي ۲
حقوق جزاي اختصاصي ۳
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
حقوق بين الملل كيفري
حقوق جزاي بين الملل
متون حقوقي ۱
متون حقوقي۲
حقوق جزاي عمومي ۱
حقوق جزاي بين الملل
متون حقوقي بزبان خارجي ۱
متون حقوقي۲
حقوق جزاي عمومي ۱
حقوق جزاي بين الملل
دکتري تخصصي (Ph.D)
حقوق کيفري عمومي
متون حقوقي پيشرفته
حقوق کيفري بين المللي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
حقوق بين الملل كيفري
كـارشناسي
حقوق جزاي اختصاصي۲
حقوق جزاي اختصاصي۳
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
متون حقوقي به زبان خارجي*
حقوق جزاي بين الملل*
حقوق جزاي اختصاصي ۲ *
حقوق جزاي عمومي ۱*
حقوق جزاي عمومي ۲*
كـارشناسي
آيين دادرسي کيفري ۲
حقوق جزاي اختصاصي ۲
حقوق جزاي عمومي ۲
حقوق جزاي عمومي ۳

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (130)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
کيوان غني حمايت کيفري بين المللي از ميراث فرهنگي با تاکيد بر اساسنامه ديوان کيفري بين المللي ۱۳۹۹
امير ايراني جرم انگاري و پاسخ گذاري رفتار مخاطره آميز ۱۳۹۸
محمد ميرزايي مناسبات امنيت و آزادي در گفتمان سياست جنايي ۱۳۹۷
زهرا حاجيان ۰
زهرا داستان سياست جنايي مشارکتي در پيشگيري از فساد اداري در ايران ۰
طلعت جمالي «امکان سنجي توسعه اختيارات قضايي ضابطين دادگستري در حقوق کيفري ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق انگليس» ۰
سيامک زارعي کردشولي سياست جنايي ايران در قبال بيوتروريسم کشاورزي ۰
محمد نعيمي نژاد ۰
الهه قلعه کار جايگاه افشاگري در سياست جنايي ايران و شوراي اروپا ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
رضا بزرگ منش استقلال قضايي داديار در دادرسي کيفري ايران ۱۳۹۹
ليلا بابائي خانکهداني سياست جنايي حاکم بر قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۱۳۹۷ ۱۳۹۹
مهرداد اولادشنبه قرارهاي تامين کيفري اطفال و نوجوانان: چالش‌ها و راهکارها ۱۳۹۹
عليرضا قاسمي پناه شفافيت دارايي مقامات دولتي در سياست جنايي ايران ۱۳۹۹
اسماعيل نام آورساراني تحليل جرم شناختي تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غيرمجاز آسيب رسان به سلامت ۱۳۹۸
مهدي قرباني ورزردي بررسي حقوقي جنايات عليه خويش ۱۳۹۸
ندا شيباني سياست جنايي حاکم بر تغييرات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۹۶ ۱۳۹۸
سلمان عاشقي بابادگاني سن تمييز و آثار آن در حقوق کيفري ۱۳۹۷
مهتاب اميريان تحليل کيفرشناسي حبس ابد ۱۳۹۷
جاويد ريحاني امکان تحقق جرم معاونت با ترک فعل ۱۳۹۷
محسن نوح پيشه سياست جنايي حاکم بر صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح (دادگاه هاي نظامي) ۱۳۹۷
مصطفي وصالي رسيدگي در حدود کيفرخواست ۱۳۹۷
فريد تاجي ماهيت و آثار اجبار با تأکيد بر قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ ۱۳۹۷
سعيد قائدي حدود تفکيک مقام تعقيب از مقام تحقيق با تأکيد بر قانون آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲ ۱۳۹۶
نوشين بزرگي زاده اختلالات رواني غير مشمول جنون در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ ۱۳۹۶
علي جعفري تعيين نيروهاي امنيتي به عنوان ضابط دادگستري ۱۳۹۶
ياسمن قيم نسبت ميانجي گري کيفري با عدالت ترميمي ۱۳۹۶
احسان شريعتي فرد جايگزين هاي حبس در مرحله اجراي احکام کيفري با تأکيد بر رويه قضايي استان فارس ۱۳۹۵-۱۳۹۲ ۱۳۹۶
شبنم جهانگيري تاثير عدم مشروعيت تحصيل دليل در اعتبار آن ۱۳۹۶
محمدرضا رضائي ناپديد سازي اجباري اشخاص در حقوق جزاي بين الملل ۱۳۹۶
نجمه اکبرپور سبب شناسي سقط جنين،مطالعه موردي شهر شيراز از ۹۰-۱۳۸۵ ۱۳۹۵
جعفر پويان نژاد سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران در قلمرو نظام صنفي با تاکيد بر قانون اصلاحي سال۱۳۹۲ ۱۳۹۵
محمدعلي رخ بخش زمين وظايف و اختيارات دادستان کل ايران و انگلستان(مطالعه تطبيقي) ۱۳۹۵
سيد داود هاشمي بررسي اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها در حقوق ايران و افغانستان ۱۳۹۵
فيروزه داودي جلب بدون احضار در قانون آئين دادرسي کيفري ۱۳۹۲ ۱۳۹۵
سيدمحمدرضا ساداتي تعدد نتيجه در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ ۱۳۹۵
کورش مهربان جهرمي حدود اختيارات و صلاحيت بازپرس در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۳ ۱۳۹۵
سپيده شعرا پيشگيري وضعي از قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۴
اميرارسلان خادمي تسهيم ضمان شرکادر جنايات ۱۳۹۴
مريم حسن زادگان افساد في الارض ۱۳۹۴
الهام تقيان تحولات مجازات معاون با تآکيدبرقانون مجازات ۱۳۹۲ ۱۳۹۴
جهانپور بادپا قرارهاي نهايي غيابي ۱۳۹۴
مهديه عامري اختيارابادي تشکيل پرونده شخصيت در قانون جديدآيين دادرسي کيفري ۱۳۹۴
عليرضا قلي پورشهرکي جايگاه رهبري در سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران ۱۳۹۴
نگين پورغلام مسئوليت کيفري کادر درمان نسبت به صدمات وارده به بيمار ۱۳۹۳
پريوش دهقان نيک نقش شاکي در اجراي احکام جزائي ۱۳۹۳
سيدرسول کشاورز وظايف و اختيارات کميسيون عفو و تخفيف و تبديل مجازات در خصوص محکومان جرايم مواد مخدري ۱۳۹۳
الهام شهبازي ارتکاب جرم درحال خواب ۱۳۹۳
ميلاد رزمجوئي تحليل حقوقي،جرم شناختي انتشار حکم محکوميت. ۱۳۹۳
محمدناصر برجي مباني جواز ورود به حريم خصوصي و فرايند اجراي ان در دادرسي كيفري ايران و امريكا ۱۳۹۳
علي منصورآبادي سرقت رايانه اي ۱۳۹۳
اسماعيل صادقي اجراي مجازات اعدام با انتقال عضو از محكومين ۱۳۹۳
شراره پويان انتقال محکومين در حقوق ايران و حقوق بين الملل ۱۳۹۳
طاهره علي پور بررسي فقهي و حقوقي نحوه اجراي اعدام ۱۳۹۳
مهيرا رضائي حقوق بزه ديده تجاوز به عنف ۱۳۹۳
راضيه بانشي طبقه بندي مجازات ها به اعتبار اهداف آنها ۱۳۹۳
سکينه شعله سعدي بهره كشي از كودكان ۱۳۹۳
سيد پيمان محمدي اخلال در سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي ۱۳۹۳
اسيه شريفي مبارزه با تامين مالي تروريسم در حقوق بين الملل ۱۳۹۳
فهيمه کريم پور تحليل انتقادي نظريه سبب مقدم در تاثير ۱۳۹۳
بابک حسيني محمدآبادي تهديد حيثيتي ۱۳۹۲
صادق عليزاده ارند تخفيف مجازات در قانون مجازات اسلامي۱۳۹۲ ۱۳۹۲
حسين صبوري ميانجيگري در لايحه جديد آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲
حسين عباسي دادرسي اطفال بزه ديده درلايحه حمايت از کودکان و نوجوانان ۱۳۹۲
مهرداد تهمتن جايگاه دادستاني کل کشور در تاييد و نقض احکام جرائم مواد مخدر ۱۳۹۲
جواد مصلحي حمايت کيفري از بزه ديدگان شيميايي جنگ تحميلي ۱۳۹۲
نجمه باقري ضمانت اجراهاي کيفري بين المللي در خصوص مداخله بشردوستانه ۱۳۹۲
مهرنوش داودي مسئوليت کيفري دولت ها ۱۳۹۲
آزاده کشاورز پليس ويژه اطفال و نوجوان در لايحه آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲
رحيم همتي رويکرد کيفري قانونگذار ايران به جرايم اقتصادي در قانون جديد مجازات اسلامي مصوب۱۳۹۲ ۱۳۹۲
فرهاد قاسمي کيفر زدايي در جرايم حق الناس ۱۳۹۲
زهرا توانگر تداخل ديات در جنايت بر منافع ۱۳۹۲
مليحه عابدي حقوق قابل اجرا در اساسنامه ديوان کيفري بين المللي ۱۳۹۲
راضيه طالبي طادي صلاحيت مراجع بين المللي در مقابله با تروريسم ۱۳۹۲
ياسر نريماني مردان ضمانت اجراي تصميمات و آراي ديوان کيفري بين المللي ۱۳۹۲
داريوش سينائيان حسن نقش پليس در معاضدت قضايي در مبارزه با فساد ۱۳۹۲
عبداله جوينده مباني كيفر شناختي جزاي نقدي در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲
مهرنوش مهدوي شهري اختفاي اموال ناشي از جرم ۱۳۹۲
علي فرهادي پور وجوه تشابه وتمايز سرقت مسلحانه و قطع الطريق ۱۳۹۱
صادق قادري تحليل حقوقي جرم شناختي مجازات تبعي ۱۳۹۱
محمدحسن براتي الزامات جمهوري اسلامي ايران ناشي از الحاق به کنوانسيون جهاني دوپينگ در قلمرو سياست جنايي ۱۳۹۱
بهاره باسفهرجاني جاسوسي در فضاي مجازي ۱۳۹۱
شاهرخ معظمي مطالعه تطبيقي اختيارات قاضي در تعيين مجازات در ايران و آمريکا ۱۳۹۱
زهرا قاضي اردکاني تعليق تعقيب در لايحه جديد قانون ايين دادرسي کيفري با مطالعه تطبيقي حقوق آمريکا ۱۳۹۱
حسين عفتي صلاحيت محلي ديوان کيفري بين المللي ۱۳۹۱
رضا شعباني اعتبار گزارش ضابطين دادگستري در رسيدگي هاي كيفري ۱۳۹۱
فرهاد طهماسبي سياست جنايي مقنن در اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹ ۱۳۹۱
رضا رحيميان رويکرد لايحه آيين دادرسي کيفري به حقوق بزه ديده در تحقيقات مقدماتي ۱۳۹۱
اميرحامد ضيايي دزدي دريايي ۱۳۹۱
امين قويدل جعفري بررسي رويكرد عدالت ترميمي در لايحه جديد قانون ايين دادرسي كيفري ۱۳۹۱
سيد مسعود شاه رو بندي رزيابي کارکرد شوراهاي حل اختلاف کيفري در شهر شيراز از ابتداي سال ۱۳۸۷ تا پايان سال ۱۳۸۹ ۱۳۹۰
ارسلان زارعي رويکرد لايحه جديد قانون آيين دادرسي کيفري در زمينه اطاله دادرسي ۱۳۹۰
حسين فرهمند اصول حاکم بر تحصيل دليل در اساسنامه ديوان کيفري بين المللي ۱۳۹۰
حسن قايد جعل رايانه اي در حقوق ايران ۱۳۹۰
حسين جلالي سياست جنايي ايران در قلمرو اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي ۱۳۹۰
سيده فاطمه موسوي شمول اساسنامه ديوان كيفري بين المللي نسبت به دولت هاي غير عضو ۱۳۹۰
کورش حسيني مسووليت کيفري توليدکنندگان محصولات صنعتي ۱۳۹۰
حسين داودي نقش وكيل مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتي در حقوق كيفري ايران ۱۳۹۰
عادل فتحي مراجع صالح در تعقيب سران رژيم صهيونيستي بعد از جنايات غزه ۱۳۹۰
حبيب الله پيشوا ماهيت رفتار مجرمانه اطفال ۱۳۹۰
احسان کاوياني حدود اعتبار احكام كيفري خارجي در ايران ۱۳۹۰
داريوش خشتي تحليل حقوقي-جرم شناختي شيطان پرستي ۱۳۹۰
عباس چراغي جايگاه مصادره در حقوق كيفري ايران ۱۳۹۰
آمنه زارع مريم آبادي نقش بزه ديده در بزه ۱۳۹۰
پويا محمودي بازداشت غير قانوني ناشي از قرارهاي تأمين کيفري ۱۳۸۹
عبدالرضا رضايي بررسي مباني جرم انگاري جرايم مانع ۱۳۸۹
مهدي ميرسليماني سياست کيفري ايران در حمايت از مالکيت معنوي ۱۳۸۹
محمدهادي نادري نقش اراده در شکل گيري جرم و مسئوليت كيفري ۱۳۸۸
اسيه عباسي امکان توسعه صلاحيت ديوان کيفري بين المللي نسبت به جنايت تجاوز ارضي ۱۳۸۸
امير البوعلي صلاحيت مراجع قضائي در رسيدگي به جرائم ارتکابي در فضاي سايبر ۱۳۸۸
عليرضا مختاري انداني سنجش اهداف واكنش جزائي دردادگاه هاي اصفهان وشيراز ۱۳۸۷
کيانوش شکوه تازه شروع به جرم در کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه فساد ۰
مسعود مقدسي گوکي انعکاس سياست بزه پوشي در قوانين کيفري ۰
محمد حامد واثقي ۰
ابوذر صفري اصل صلاحيت شخصي مبتني برتابعييت مجني علبه ۰
سمینارویژه ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
فرشته دهقانيان صلاحيت کيفري شوراهاي حل اختلاف و چالش هاي آن بر اساس قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ ۱۳۹۸
سيدرضا سخايي توسعه قلمروي جرم انگاري، مباني و اثار ۱۳۹۷
محمد بهزادي زمينه هاي تخصصي شدن دادگاههاي کيفري در در حقوق کيفري ايران ۱۳۹۷
سعدي نصيري شکفتي محرمانه بودن تحقيقات مقدماتي ۱۳۹۶
اسمعيل اکبري معاونت در جرم در قانون مجازات ۱۳۹۲ ۱۳۹۵
مرضيه رفيعي ده بيدي اعاده دادرسي خاص از طريق رئيس قوه قضائيه در قانون آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲ ۱۳۹۵
محمدمهدي خادم الحسيني صلاحيت رسيدگي به جرائم ضابطين دادگستري با تاکيد بر رويه قضايي ۱۳۹۵
محمد صادق معرفي زاده دادرسي کيفري الکترونيکي ۱۳۹۴
زهرا روحاني خلاري حقوق متهم تحت‌نظر در قانون جديد آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۴
محمد هادي جمالي جايگزين حبس تعزيرنامعين (موضوع ماده ۶۹قانون مجازات اسلامي مصوب ۹۲) ۱۳۹۴
ساناز داودي کيفرزدايي در قانون مجازات اسلامي سال ۹۲ ۱۳۹۳
رسول خسروي نقش تقصير در رابطه استناد ۱۳۹۳
نجمه محمدي جنايت عمدي بر جنين در قانون مجازات اسلامي ۹۲ ۱۳۹۳
محمد لطفي کراده نقش وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي در قانون جديد ايين دادرسي كيفري. ۱۳۹۳
علي تقدسي سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران درباره جرم اعتياد در قانون ۱۳۸۹ ۱۳۹۲
مجتبي قديمي کوهنجاني ارزش اثباتي ادله کيفري در دادرسي الکترونيک ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (172)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
علي نجيبيان وحدت يا دوگانگي نظام جزايي: مطالعه تطبيقي فقه اماميه، حقوق ايران و فرانسه ۱۳۹۹
بهزاد جودکي جرم سياسي: واکاوي فقهي-حقوقي مباني و آثار ۱۳۹۹
محمدرضا اعراب شيباني قاعده تفوق آراي کيفري بر آراي حقوقي ۱۳۹۹
مراد عباسي تأثيرپذيري قواعد تشديد و تخفيف از مباني و فلسفه تعزير ۰
فاطمه مهدي پور توزيع ضمان کيفري شرکاي جرم ۰
اسحاق رسولي اميرحاجلو سياست حبس زدايي: مباني و چالش ها، مطالعه تطبيقي حقوق ايران و انگلستان ۰
اميد سلطاني علي اباد بررسي تطبيقي سياست جنايي قضايي جمهوري اسلامي ايران و آمريکا در قبال تخلفات قضات ۰
فاطمه برومند نقش ماهيت و ويژگي هاي جرايم مالي در کيفرگذاري( مطالعه تطبيقي حقوق ايران و آمريکا) ۰
عبداله ايزدي تاثير زيست مجازي بر گرايش هاي مجرمانه ۰
فاطمه ال محمد سياست جنايي اجرايي حاکم بر نظام مالياتي کشور ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
فاطمه خوشامن تاثير خشک سالي بر جرائم عليه اموال و مالکيت ۱۳۹۸
مريم مرتجي موانع اجرايي سياست¬هاي کاهش جمعيت کيفري در مرحله¬ي تحقيقات مقدماتي ۱۳۹۸
زهرا صارم پور شکل گيري ماهيت اقتصادي جرم از ليبراليسم کلاسيک تا نئوليبراليسم معاصر ۱۳۹۸
زهره کافي آبادي بررسي اصل " محاکمه يا استرداد در حقوق جزاي بين الملل" ۱۳۹۸
امين جليلي اعتبار سنجي اقرار در دادسرا ۱۳۹۸
بهزاد حسن ساز معيار تشخيص مجازات اشد در قانون مجازات اسلامي۹۲ ۱۳۹۷
جواد صادقي اضطرار در جنايت ۱۳۹۷
سولماز صحراگرد حمايت از حريم خصوصي کودک در حقوق بين الملل ۱۳۹۶
ناصر ايرانمنش دفاع به ناحق وکيل دادگستري در حقوق کيفري ايران ۱۳۹۶
جواد پرهيزگار نقش دادستان در کاهش تورم جمعيت کيفري ۱۳۹۶
معصومه مظفري تحليل جرم شناختي و حقوقي محدوديت اعمال جايگزين هاي حبس ۱۳۹۵
مرضيه جوج ارتکاب جرم در حالت بيهوشي ۱۳۹۵
سيده مرجان عباسي مطالعه ي کيفرشناختي مجازات هاي بدني در جرايم تعزيري ۱۳۹۵
صادق کاظمي اقدامات احتياطي نسبت به شهود و بزه ديده با تاکيد بر قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۹۲ ۱۳۹۵
داراب کريمي نقش سازمانهاي مردم نهاد در فرايند دادرسي کيفري ۱۳۹۵
مازيار حسينخاني علي کردي مباني صلاحيت و شيوه رسيدگي دادگاه کيفري يک ۱۳۹۵
مريم عباسيان جايگاه مددکاري اجتماعي در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۵
رحيم فيروزمهجن ابادي معاونت در جنايت ۱۳۹۵
ابوالقاسم رستمي بادنجاني جنايت بر جنين ۱۳۹۴
محسن صادقي صلاحيت در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۴
محمدرضا انصاري جايگاه قاعده اقتضاء تعقيب در قانون ايين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲ ۱۳۹۴
مرضيه هوشمند اردکاني جنايت بيش ار ضرورت در دفاع ۱۳۹۴
مريم رضايت قلمرو قاعده ي احسان در حقوق کيفري ۱۳۹۴
زهرا بازوبند ماهيت مجازات هاي تکميلي ۱۳۹۴
پژمان عبداللهي امتناع از رد دين در حقوق جزا ۱۳۹۴
بابک محمدي کراچي جبران ضرر و زيان اتفاقي ناشي از اجراي احکام کيفري ۱۳۹۴
بهار رجبي نصرآباد تحليل حقوقي-جرم شناختي هزينه کرد بودجه درغير محل خود ۱۳۹۳
عبدالرضا شيخي حبس جاني تا ايستيفاي قصاص ۱۳۹۳
پريوش مقيمي حمايت کيفري از حق تحصيل کودک و نوجوان ۱۳۹۳
ساسان خاني ناصرو تاثير فضا سازي رسانه بر دادرسي عادلانه ۱۳۹۳
وحيد طالع نسب پيشگيري از فساد مالي در مناقصه ها ومزايده ها ۱۳۹۳
حميده ازهار سياست جنايي از منظر خواجه نصير الدين طوسي ۱۳۹۳
فرهنگ حسام مصالحه در قصاص ۱۳۹۳
فاطمه مقدسي بررسي حقوقي- جرم¬شناختي نظام نيمه¬آزادي ۱۳۹۳
فاطمه افشاري سردستگي گروه مجرمانه سازمان يافته ۱۳۹۳
نگين ملکي جهان سوء استفاده از مصونيت ديپلماتيک ۱۳۹۳
بهمن رمضاني هريس تبديل مجازات ۱۳۹۲
مجيد حسين آبادي سوء استفاده از وظايف و موقعيت شغلي کارکنان ( دولت) در حقوق کيفري ايران و کنوانسيون مريدا ۱۳۹۲
شهاب مندني پور تحليل جرم شناختي نهاد تعويق صدور حکم ۱۳۹۲
اعظم ريحاني جرايم سازمان يافته سايبري ۱۳۹۲
سحر تعصب بررسي جايگاه ديوان بين المللي دادگستري در توسعه قواعد حقوق بين الملل درياها ۱۳۹۲
الهام رحيمي مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ ۱۳۹۲
ناهيد رزمجو علت شناسي آدم ربايي دراستان فارس درسالهاي ۸۵ تا ۹۰ ۱۳۹۲
محمدکريم باقري دکترين مسؤليت حمايت در حقوق بين الملل ۱۳۹۲
ابراهيم سروردهنوي پيشگيري وضعي در قانون ارتقاءسلامت نظام اداري و مقابله با فساد ۱۳۹۲
محمدجواد محمودي جايگاه و آثار اصل دو درجه اي بودن رسيدگي در فقه وحقوق موضوعه ايران ۱۳۹۲
هدايت هاشمي ضمانت اجراي آرا ديوان بين المللي دادگستري ۱۳۹۲
امين رضا بهار فلامرزي حد اقلهاي حقوق بشري اصلاح ودرمان مجرمين ۱۳۹۲
نسترن رودبار توبه در حقوق کيفري ايران ۱۳۹۲
نگار اسلمي ممانعت از اجراي عدالت در کنوانسيون مريدا ۱۳۹۲
مجيد درخشان موجبات جواز سقط جنين ۱۳۹۲
پريسا ترابي زاده ضمانت اجرا نقض مصونيت سياسي ۱۳۹۲
سيدمحمد حسيني تعدد مادي در جرايم تعزيري در قانون (لايحه) مجازات اسلامي ۱۳۹۰ ۱۳۹۲
طهماسب يزدانيان مرور زمان در قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۹۰ ۱۳۹۲
محمد فرآيين جبران خسارت علاوه بر قصاص وديه ۱۳۹۲
مهدي قرباني پيشگيري رشد مدار در آموزه هاي تربيتي اسلام ۱۳۹۲
فضل اله پرويزي نژاد نهاد بازرسي کار در مقررات بين المللي و کارکرد آن در قانون کار ايران ۱۳۹۲
مصطفي فريدوني قصد تبعي در حقوق جزا ۱۳۹۲
عقيل رنجبر تعليق مجازات در قانون مجازات ۱۳۹۰ ۱۳۹۲
عادل عسکريان بررسي قابليت اعمال اصل دفاع مشروع در برابر تجاوز قريب الوقوع با تاکيد بر دفاع پيشگيرانه ۱۳۹۲
ايلناز اسدي قجرلو پيشگيري از سرقت علمي ۱۳۹۲
سجاد سليماني شکوه تحليل جرم شناختي اختلاس ۱۳۹۲
مريم محسن پور جرم انگاري اختلاس در بخش خصوصي ۱۳۹۲
سيده الهام حسني سامره مطالعه تطبيقي توقيف داده هاي رايانه اي و سامانه هاي مخابراتي در حقوق ايران و فرانسه ۱۳۹۲
احد حصبائي بررسي حمايت کيفري از شهود با نگاهي تطبيقي بر قانون ايران و امريکا ۱۳۹۱
سيدمهرداد هوشيارحسيني نقش پليس در پيشگيري از جرايم سايبري ۱۳۹۱
حسين رمزدان مسوليت کيفري اشخاص داراي نقيصه عقلي ۱۳۹۱
فهيمه محمدي کشکولي حمايت از امدادرسانان در مخاصمات مسلحانه بين المللي ۱۳۹۱
سارا کياني بررسي جرم شناختي سياست بزه پوشي ۱۳۹۱
نجمه اقبالي ابعاد حقوقي امضاي الكترونيك ۱۳۹۱
ارش غريبي معاونت در جنايات جنگي؛ مطالعه موردي جنگ عراق عليه ايران ۱۳۹۱
عقيق فروهر سيستم مجازات هاي نامعين ۱۳۹۱
محمد رستگارده بيدي ساز و كارهاي حقوقي جلب همكاري مرتكبين جرايم اقتصادي ۱۳۹۱
مژگان عظيميان خصوصي سازي امورزندانها ۱۳۹۱
سامان سعيدي مطالعه تطبيقي جرم قاچاق کالا (گمرکي) در حقوق کيفري جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده آمريکا ۱۳۹۱
فرانک ناظميان تفتيش و بازرسي پليسي ۱۳۹۱
راضيه مرادي بررسي جرمشناختي خطاي پزشکي در استان کرمان(مطالعه موردي پرونده هاي ارجاعي به نظام پزشکي کرمان طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۵) ۱۳۹۱
همت امرائي تاديب و نگاهداري مجانين در حقوق کيفري ايران ۱۳۹۱
بهزاد ملکي اصول دادرسي منصفانه درحقوق جزاي اسلام ۱۳۹۱
سيده رضيه طبيب لقماني تأثير جنسيت مجرم در مجازات و نحوة اجراي آن ۱۳۹۱
حسين کريمي جعفراباد تدابير پشگيري از فساد در سيستم بانکي ۱۳۹۱
طيبه فعال عراقي نژاد ماهيت جرم ۱۳۹۱
زهرا بهشتي اعمال نفوذ در حقوق ايران و کنوانسيون مريدا ۱۳۹۱
رضا عرب چادگاني مسئوليت دولت ها در قلمرو هوانوردي با تاكيد بر كنوانسيون شيكاگو ۱۹۴۴ ۱۳۹۱
محمدرضا تواضعي مباني تفاوت جهات تجديدنظر، فرجام و اعاده دادرسي ۱۳۹۱
سجاد نامجوبهرغاني زوال دادرسي مدني در حقوق ايران وفرانسه ۱۳۹۱
محمود ملک زاده مطالعه ي تطبيقي دام گستري در حقوق ايران و آمريکا ۱۳۹۱
سيد منيرالدين کاظمي بيدک مسئوليت كيفري قضات ناشي از بزداشت غير قانوني ۱۳۹۱
عبدالکريم ايزدي بغي ۱۳۹۱
رحيم حقيقي محدوديت هاي پيشگيري وضعي از جرم در اسلام ۱۳۹۱
مهدي قاسمي خواه دسترسي غيرمجازدر فضاي سايبر ۱۳۹۱
زهرا مشکين قلم علت شناسي اعمال منافي عفت زنان (مطالعه موردي زندان شيراز در سال هاي ۱۳۹۰-۱۳۸۵) ۱۳۹۱
سيد محسن عبدلي سيستم آحاله مجازات ۱۳۹۱
مهوش رضايي انعكاس سياست جنايي در نظام حقوق خانواده ۱۳۹۱
رضوان نگهداري علت شناسي بزهکاري اطفال ونوجوانان(مطالعه موردي کانون اصلاح وتربيت شيراز سالهاي۱۳۸۵الي۱۳۹۰ ) ۱۳۹۱
ابوالفضل نجفي ازندرياني سنجش کارآمدي اقدامات پيشگيري از قاچاق در استان سيستان و بلوچستان ۱۳۹۱
حجت اله رستمي حدود اقتدار سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري در قبال حاکميت دولت هاي عضو ۱۳۹۱
غزال ابراهيمي مقدم حقوق اطفال بزه ديده در فرآيند دادرسي ۱۳۹۱
غلامرضا صالحي موارد و مباني تداخل صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي و محاکم عمومي و انقلاب ۱۳۹۱
مصطفي خاني مقدم طبقه بندي بزهكاران در حقوق جزاي اسلام ۱۳۹۱
حسين ذوالقدر روشهاي پيشگيري وضعي از تصرف عدواني اراضي ملي :مطالعه موردي استان فارس ۱۳۹۱
اميد اميري طُرُق شکايت از آراء حقوقي شوراي حل اختلاف ۱۳۹۱
خليل فيلوندي نوآوري هاي لايحه جديد آيين دادرسي کيفري در خصوص بازداشت موقت ۱۳۹۱
پريسا حاجي زاده مسووليت كيفري ارايه دهندگان خدمات اينترنتي (رسا)در فضاي سايبر،مطالعه تطبيقي(ايالات متحده و ايران) ۱۳۹۱
فرشاد ابراهيمي هتك حيثيت افراد از طريق افشاي سر در محيط مجازي ۱۳۹۱
علي محمدي مقدم مطالعه راهکارهاي حقوقي حفاظت از محيط زيست ايران در پرتو قواعد حقوق عمومي ۱۳۹۱
رادا اسدپور پيرانفر بررسي جرم دستکاري بازار اوراق بهادار در ايران ترکيه و فرانسه ۱۳۹۱
احمد خشت زر نسبت عمليات بانکي و جرم ربا ۱۳۹۱
عبدالصالح اکبرپور بهنميري معيار اتخاذ واکنش در جرم سرقت تعزيري ۱۳۹۱
سيدحميد شاه چراغ علل نقض احکام کيفري و راهکارهاي کاهش نقض،مطالعه موردي دادکاههاي تجديد نظراستان تهران سالهاي ۱۳۸۸-۱۳۸۶ ۱۳۹۱
سعادت سلاجقه رويكردپيشگيري از جرم در قوانين امور گمركي با تاكيد بر لايحه جديد امور گمركي ۱۳۹۱
فاطمه باقري حدود انطباق قوانين مبارزه با پولشويي با کنوانسيون مريدا ۱۳۹۱
سيدعبدالرحمن حمزوي سياست جنايي ايران درقبال محيط زيست آبي ۱۳۹۰
محمد احمدزاده قاچاق کالاي غير گمرکي ۱۳۹۰
سولماز فضل الهي حقوق اطفال در معرض خطر ۱۳۹۰
احمد قنبرپور ارزش قضايي اقرار کيفري در رويه قضايي ايران ۱۳۹۰
مجيد شاهيني مطالعه تطبيقي مراکز پس از خروج از زندان در ايران و هند ۱۳۹۰
ضحي غلامي دنياني نقش و جايگاه پليس خصوصي (مطالعه تطبيقي در ايران و امارات) ۱۳۹۰
زهرا وهبي سياست جنايي ايران و انگلستان در مورد مواد روانگردان ۱۳۹۰
عبداله ايزدي مطالعه تطبيقي راهبردهاي اصلاح و درمان ايران و كانادا ۱۳۹۰
پيام درويشي تشديد مجازات در مرحلهء تجديد نظر ۱۳۹۰
ايوب نوروزي فرقه بهائيت از ديدگاه حقوق جزا ۱۳۹۰
مرضيه بختيارنصرآبادي مباني حق اعتراض دادستان ۱۳۹۰
مسعود اميني باغبادراني مطالعه¬ي تطبيقي تفويض اختيار قانونگذاري در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران و فرانسه ۱۳۹۰
معصومه نوده حيات غيرمستقر ۱۳۹۰
علي اکبر مظفري رشا و ارتشا مقامات دولتي در کنوانسيون مريدا و مطالعه تطبيقي آن با حقوق ايران ۱۳۹۰
سيد احمد رسولي نژاد بررسي تطبيقي نظارت قضايي بر اعمال دولت در حقوق ايران و فرانسه ۱۳۹۰
شيوا ايراني جايگاه سازمان پليس بين الملل در حقوق بين الملل عمومي ۱۳۹۰
حسن انصاري نقش سازمانهاي خصوصي در تحقق اهداف سازمان بازرسي کل کشور ۱۳۹۰
محسن عباس تاش سياست جنايي ايران در قلمرو منابع آب ۱۳۹۰
اميد سبيلي صورت هاي حبس در حقوق جزاي اسلام ۱۳۹۰
محمدجواد خسرواني نژاد رانت از منظر حقوق جزا ۱۳۹۰
فاطمه رحيم پناه مهرآبادي نقش پليس قضايي در ارتقاي کيفي فرايند دادرسي کيفري ۱۳۹۰
سعيد قائدي ضابطه و نحوه حصول علم قاضي در امور کيفري ۱۳۹۰
اميرحسين معمارزاده كلاهبرداري در فضاي سايبر ۱۳۹۰
رضا سلطاني بيدگلي تبين مباني جرايم در حکم محاربه ۱۳۹۰
فاطمه آل محمد سياست جنايي ايران در قبال جرايم رايانه اي ۱۳۹۰
مصطفي فصاحت نقش پليس در فراينددادرسي عادلانه ۱۳۸۹
پويا حکيمي رويکرد عملي احاله در نظام¬هاي حقوقي معاصر ۱۳۸۹
محمد مجنوني گنکي بررسي جرم بدعت در دين ۱۳۸۹
نرگس اکبري محدوديت هاي اصل حاکميت دولت ها در حقوق بين الملل ۱۳۸۹
محمد رحيمي سکه رواني پيشگيري غير¬کيفري از جرايم در فضاي سايبر ۱۳۸۹
عمار شهنيايي صلاحيت وضع آيين نامه در نظام حقوقي ايران ۱۳۸۸
زينب السادات ساداتي بررسي مسائل حقوقي ترانزيت هوايي بين المللي : مسئوليت ۱۳۸۸
مجيد درستي عوامل منازعه در شهرستان بويراحمد ۱۳۸۸
الهه صباغي رناني مطالعه تطبيقي حمايت کيفري از محيط زيست در حقوق ايران و انگليس ۱۳۸۷
حسين داودي بيرق ادله اثبات دعاوي حقوقي در فضاي سايبر و مجازي ۱۳۸۷
مهدي خاقاني اصفهاني چالش هاي نظري و کاربردي عدالت ترميمي ۱۳۸۷
جواد فروغي فر عوامل افزايش اعتياد به مواد مخدر در استان کهگيلويه و بويراحمد ۱۳۸۷
امير مصطفوي ادلة اثبات دعاوي كيفري در فضاي سايبر ۱۳۸۷
زهرا بينازاده نقش شوراي حل اختلاف در تامين عدالت ترميمي ۱۳۸۶
فريدون خوبياري موارد امكان قضازدايي در حقوق كيفري ۰
صمد بلاغي اينالو شروع به جرم در قانون مجازات ۹۰ ۰
نرگس خاتون دهدشت رو پيشگيري وضعي بر فضاهاي شهري.مطاله موردي شهر بهبهان ۰
مصطفي بردبار کيفرزدايي در جنايات ۰
مجيد فروزان تحليل حقوقي ارجاع جرائم قابل گذشت به شوراي حل اختلاف با تأکيد بر بخشنامه رئيس قوه قضائيه مصوب ۱۳۹۸ ۰
کبري صادقي ده صحرايي سازو کارهاي پيشگيري از جرايم و تخلفات دادرسان ۰
حسين آگاهي بررسي حدود تبعيت تخلفات اداري از اصل قانوني بودن جرم و مجازات ۰
امين احمدي بررسي استقلال قاضي در پرتو سند بنگلور ۰
سيدرضا رضايي ناصراباد وظايف و اختيارات قاضي اجراي احکام در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ ۰
سعيد رهسپار ارزيابي کارآمدي مراکز ترک اعتياد ۰
نوراله باقري فر اكتشاف غيرقانوني آثارتاريخي ۰