۱۳۹۹/۰۸/۰۷
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : محمدهادي
نام خانوادگي : صادقي
سال تولد : 1337
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1359
مرتبه علمي : دانشيار
بخش : جزا و جرم شناسي
دانشکده : حقوق وعلوم سياسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : Sadeghi@Shirazu.ac.ir

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (31)
۱- ساداتي س، صادقي م، غلاميان زالي ص (1398) تأملي بر بسط آثار و مصاديق حدود در قانون مجازات اسلامي 1392 فقه و اصول$فقه و اصول دانشگاه فردوسي مشهد 118:71-94
۲- صادقي م، ميرزايي م (1398) ماهيّت رابطه استناد و معيار احراز آن مطالعات فقه و حقوق اسلامي 21:167-194
۳- صادقي م، ميرزايي م (1398) تبيين دامنه تاثير قاعده احسان حقوق اسلامي 16:123-160
۴- صادقي م، فروغي ف، جودکي ب (1398) قاعده منع استرداد مجرمان سياسي در پرتو اجراي قانون جرم سياسي مطالعات حقوقي :-
۵- فروغي ف، صادقي م، اخوان کاظمي ب، ميرزايي م (1397) کرامت مداري، راهبرد تعادل بخش ميان امنيت و آزادي در گفتمان سياست جنايي آموزه هاي حقوق كيفري 15:31-62
۶- صادقي م، تنهايي ف (1396) ماهيت اختيار و جايگاه آن در حقوق کيفري فصلنامه پژوهش حقوق کيفري 21:39-72
۷- ساداتي س، صادقي م، فروغي ف (1396) جرم انگاري و کيفرگذاري تعدد حدود در فقه اماميه و قانون مجازات اسلامي 1392 فقه و حقوق اسلامي 14:61-86
۸- صادقي م، غني ک، ميرزايي م، باقرزادگان ا (1395) نسبت رابطه استناد و قاعده احسان در اسقاط مسؤوليت پزشک فصلنامه حقوق پزشكي 38:73-104
۹- صادقي م، رياحي ج (1395) اجتهاد تعزير: مبناي مجازات هاي محدودکنندة آزادي پژوهشهاي فقهي 12:289-312
۱۰- صادقي م، ميرزايي م (1395) عوامل دخيل در اضرار و تببين ملاک تميز آنها حقوق اسلامي 48:37-71
۱۱- صادقي م، جودکي ب (1395) امکان وقوع جنايت به وسيله ترك فعل پژوهش حقوق کيفري 15:99-120
۱۲- صادقي م (1394) بررسي فقهي و حقوقي اتانازي مجله مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز 16:99-122
۱۳- بخشي جهرمي آ، زماني غ، حياتي د، صادقي م (1393) تيشه قانون به ريشه آب: تحليل پژوهشي بر قانون " تعيين تکليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري" فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب 18:126-144
۱۴- صادقي م (1393) اجتماع سبب و مباشر د ر قانون92 مطالعات حقوقي 2:97-123
۱۵- صادقي م (1393) موارد امکان جبرا خسارت مازاد بر ديه وقصاص حقوق اسلامي 36:37-64
۱۶- نورايي ي، صادقي م (1393) بررسي حقوقي حکم جنايات متعدد ناشي از يک ضربه مطالعات اسلامي فقه و اصول 96:185-198
۱۷- صادقي م (1392) اجتماع اسباب در قانون 92 آموزه هاي حقوق کيفري 6:33-56
۱۸- صادقي م (1392) نقش توبه در حدود و تعزيرات پژوهشنامه حقوق کيفري 2:153-174
۱۹- صادقي م (1388) قضازدايي در حقوق جزاي اسلامي الهيات و حقوق 15:147-168
۲۰- صادقي م (1384) تزاحم مصلحت گرايي و حقوق بزه ديده مدرس 40:119-144
۲۱- صادقي م (1382) رضايت به جنايت مدرس علوم انساني 28:57-72
۲۲- صادقي م (1381) مشارکت مجرم و شهود در بزه پوشي حقوقي دادگستري 39:9-033
۲۳- صادقي م (1378) بزه پوشي مجله حقوقي دادگستري 28:161-192
۲۴- امامي م، صادقي م (1377) مصلحت گرايي در دادرسيهاي جزايي مجله حقوقي دادگستري 23:57-96
۲۵- صادقي م (1377) مسئوليت جزايي پزشکان مطالعات معرفتي در دانشگاه اسلامي 4:35-38
۲۶- صادقي م (1374) حيات غير مستقر پزشکي قانوني 5:27-31
۲۷- صادقي م (0) جرم شکنجه در حقوق ايران علوم اجتماعي و انساني شيراز null:0-0
۲۸- صادقي م (0) ممنوعيت شکنجه در حقوق ايران علوم اجتماعي و انساني شيراز null:0-0
29- Marzooghi R, Sadeghi M, Mohammadi M, Karimi M, Mohammadzadeh K (2016) Comparative Study of Legal Literacy Level of the Elementary and Secondary School Teachers Journal of Politics and Law 9:119-125
30- Sadeghi M (2016) 2Comparative Study of Legal Literacy Level of the Elementary and Journal of Politics and Law 9:119-125
31- Sadeghi M, رضايي (2013) An Analysis of the Relationship between Education and Crime: A Case Study of Shiraz, Iran Journal of American Science 2013,9(6) 6:174-177

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-صادقي م "عوامل دخالت در جرم " طب و قضا (1392)
۲-صادقي م "جبران خسارت مازاد بزر ديه " طب و قضا (1390)

چاپ كتاب
۱-صادقي م "جرائم عليه اشخاص " چاپ پنجم (1389) ميزان تهران
۲-صادقي م "جرايم عليه اشخاص - صدمات جسماني " چاپ بيستم (1376) ميزان تهران
۳-صادقي م "تجديد چاپ كتاب جرايم عليه اشخاص. چاپ بيست و يكم " چاپ بيستم (1376) ميزان تهران
۴-صادقي م "جبران خسارت در جنايت " چاپ اول (1395) ميزان تهران

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
حقوق اساسي ۲
حقوق جزاي عمومي ۳
كارتحقيقي ۲
جرم شناسي
حقوق جزاي اختصاصي ۱
حقوق جزاي اختصاصي ۲
حقوق بشردراسلام
حقوق جزاي اختصاصي ۱
پزشكي قانوني
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
سمينار
حقوق جزاي عمومي ۱
حقوق جزاي عمومي ۲
حقوق جزاي اختصاصي ۱
حقوق جزاي اختصاصي ۲
سمينار
تاريخ تحولات- سياست جنايي
حقوق جزاي اختصاصي تطبيقي
حقوق اسلامي تطبيقي
فلسفه حقوق
كـارشناسي
مباني علم حقوق
حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران
دکتري تخصصي (Ph.D)
سياست جنايي
حقوق كيفري اختصاصي ۱
حقوق كيفري اختصاصي۲
كـارشناسي
حقوق جزاي عمومي ۳
حقوق جزاي اختصاصي ۱
حقوق جزاي اختصاصي ۲
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
حقوق جزاي اختصاصي ۱
حقوق جزاي اختصاصي ۲
تاريخ تحولات- سياست جنايي
كـارشناسي
حقوق جزاي اختصاصي ۱
حقوق جزاي اختصاصي ۲
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
حقوق جزاي اختصاصي ۱
حقوق جزاي اختصاصي ۲
تاريخ تحولات- سياست جنايي
دکتري تخصصي (Ph.D)
حقوق کيفري اختصاصي ۲
حقوق کيفري اختصاصي ۱
سياست جنايي
كـارشناسي
حقوق اساسي ۲
حقوق جزاي عمومي۱
اصول فقه ۱
متون فقه ۱
حقوق جزاي عمومي۲
اصول فقه ۲
حقوق تجارت ۱
متون فقه ۳
حقوق تجارت ۲
حقوق تجارت ۳
حقوق جزاي اختصاصي ۱
حقوق تجارت ۴
آئين دادرسي كيفري۱
حقوق بين الملل خصوصي ۱
حقوق مدني ۷
حقوق مدني ۸
آئين دادرسي كيفري۲
حقوق جزاي اختصاصي۳
حقوق بين الملل خصوصي۲
ادله اثبات دعوي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
آئين دادرسي كيفري*
حقوق جزاي اختصاصي ۱ *
حقوق جزاي اختصاصي ۲ *
فلسفه حقوق*
تاريخ تحولات حقوق کيفري *
پليس علمي و كشف علمي جرائم*
حقوق جزاي عمومي ۱*
حقوق جزاي عمومي ۲*
كـارشناسي
جزاي اختصاصي ۱
جرمشناسي
آشنايي با قانون اساسي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (136)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
علي نجيبيان وحدت يا دوگانگي نظام جزايي: مطالعه تطبيقي فقه اماميه، حقوق ايران و فرانسه ۱۳۹۹
بهزاد جودکي جرم سياسي: واکاوي فقهي-حقوقي مباني و آثار ۱۳۹۹
اميد سلطاني علي اباد بررسي تطبيقي سياست جنايي قضايي جمهوري اسلامي ايران و آمريکا در قبال تخلفات قضات ۰
هاجر سپهوند سياست جنايي حاکم بر اراضي مشمول انفال در حقوق ايران ۰
فاطمه برومند نقش ماهيت و ويژگي هاي جرايم مالي در کيفرگذاري( مطالعه تطبيقي حقوق ايران و آمريکا) ۰
مراد عباسي تأثيرپذيري قواعد تشديد و تخفيف از مباني و فلسفه تعزير ۰
فاطمه مهدي پور توزيع ضمان کيفري شرکاي جرم ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
فرهاد جنگجو شرمسار سازي و نقش آن در پيشگيري از جرم در آموزه هاي ديني ۱۳۹۹
محمد فهندژسعدي جرائم ناشي از عدم رعايت تشريفات استاندارد کالا و خدمات ۱۳۹۸
زهرا صارم پور شکل گيري ماهيت اقتصادي جرم از ليبراليسم کلاسيک تا نئوليبراليسم معاصر ۱۳۹۸
علي رضا پروان مسئوليت کيفري در مصرف مواد روانگردان ۱۳۹۸
سجاد عظيمي نژاديان جرائم مبتني بر تزوير در نظام اسناندارد ۱۳۹۸
سيدحميد موسوي نسبت ماهيت جامعه ي مدرن و مفهوم جرم در انديشه ي دورکيم و دلالت هاي آن در حقوق کيفري ايران ۱۳۹۷
احمد مطيري سياست جنايي حاکم بر نظام مالياتي ايران ۱۳۹۷
زينب اردشيري تحليل جرم شناختي جنايت برخويش ۱۳۹۷
علي صيادي ابگلي اکراه در جرايم مستوجب حد ۱۳۹۷
بهزاد حسن ساز معيار تشخيص مجازات اشد در قانون مجازات اسلامي۹۲ ۱۳۹۷
مسعود حبيبي نقض حقوق شهروندي جرائم موضوع ماده ي ۷ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۹۲ ۱۳۹۷
جواد صادقي اضطرار در جنايت ۱۳۹۷
ناصر ايرانمنش دفاع به ناحق وکيل دادگستري در حقوق کيفري ايران ۱۳۹۶
فاطمه رئيسي اصول سياست جنايي ازديدگاه ابن خلدون ۱۳۹۶
معصومه مظفري تحليل جرم شناختي و حقوقي محدوديت اعمال جايگزين هاي حبس ۱۳۹۵
مرضيه جوج ارتکاب جرم در حالت بيهوشي ۱۳۹۵
سيده مرجان عباسي مطالعه ي کيفرشناختي مجازات هاي بدني در جرايم تعزيري ۱۳۹۵
صادق کاظمي اقدامات احتياطي نسبت به شهود و بزه ديده با تاکيد بر قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۹۲ ۱۳۹۵
صمد غلاميان زالي معيار تشخيص حدود در فقه اماميه و قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۵
رحيم فيروزمهجن ابادي معاونت در جنايت ۱۳۹۵
فرشته کريمي صلاحيت مجلس شوراي اسلامي در تقنين کيفري ۱۳۹۴
علي عمادي توقف اجراي حد ۱۳۹۴
ابوالقاسم رستمي بادنجاني جنايت بر جنين ۱۳۹۴
الهام قائدرحمتي قاچاق سازمان يافته و حرفه اي کالا وارز ۱۳۹۴
مرضيه هوشمند اردکاني جنايت بيش ار ضرورت در دفاع ۱۳۹۴
زهرا بازوبند ماهيت مجازات هاي تکميلي ۱۳۹۴
مريم رضايت قلمرو قاعده ي احسان در حقوق کيفري ۱۳۹۴
پژمان عبداللهي امتناع از رد دين در حقوق جزا ۱۳۹۴
بابک محمدي کراچي جبران ضرر و زيان اتفاقي ناشي از اجراي احکام کيفري ۱۳۹۴
بهار رجبي نصرآباد تحليل حقوقي-جرم شناختي هزينه کرد بودجه درغير محل خود ۱۳۹۳
الهام صفري رنجبر نقش پليس در پيشگيري از تکرار جرم ۱۳۹۳
فرشته السادات عبدشريفي نژاد جرايم قابل گذشت در قانون ۱۳۹۲ ۱۳۹۳
فرزاد تنهايي ماهيت اختيار و جايگا ه آن در حقوق کيفري ۱۳۹۳
سيف اله حاجتي جرم انگاري حمل و نگهداري سلاح سرد ۱۳۹۳
يعقوب حساني محدوديت هاي ميانجي گري در دعاوي جزايي ۱۳۹۳
حميده ازهار سياست جنايي از منظر خواجه نصير الدين طوسي ۱۳۹۳
مرضيه پورعلي دوگاهه توافق بر كيفر ۱۳۹۳
فرهنگ حسام مصالحه در قصاص ۱۳۹۳
فاطمه عليزاده بزهکاران اتفاقي ۱۳۹۳
سيدعلي هاشمي سنجش عادلانه بودن کيفر از منظر محکومين ( مطالعه موردي محکومين دادگاه هاي شيراز سالهاي ۹۰-۸۵ ۱۳۹۳
مجيد حسين آبادي سوء استفاده از وظايف و موقعيت شغلي کارکنان ( دولت) در حقوق کيفري ايران و کنوانسيون مريدا ۱۳۹۲
غزل السادات کوشکي ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۰ ۱۳۹۲
الهام رحيمي مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ ۱۳۹۲
وهاب عاليشوندي پيشگيري وضعي از جرائم مجريان و ناظران انتخابات ۱۳۹۲
مسعود حلوايي پور خودداري از كمك به مصدومين ۱۳۹۲
سعيد زارع خورميزي مباني حقوقي مجازاتهاي جرايم مواد مخدر ۱۳۹۲
حبيب اله محمودي جايگاه قاعده درأ درلايحه قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۰ ۱۳۹۲
مجيد درخشان موجبات جواز سقط جنين ۱۳۹۲
نسترن رودبار توبه در حقوق کيفري ايران ۱۳۹۲
مريم کشميري سرقت هويت در فضاي سايبر (مطالعه تطبيقي حقوق ايران و کانادا ) ۱۳۹۲
سعيده پيرواني جايگاه اقدامات تأميني و تربيتي در فقه جزايي ۱۳۹۲
محسن اکبري تزنگي اعاده حيثيت در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۰ ۱۳۹۲
محمد فرآيين جبران خسارت علاوه بر قصاص وديه ۱۳۹۲
مهدي قرباني پيشگيري رشد مدار در آموزه هاي تربيتي اسلام ۱۳۹۲
مصطفي فريدوني قصد تبعي در حقوق جزا ۱۳۹۲
مريم محسن پور جرم انگاري اختلاس در بخش خصوصي ۱۳۹۲
قدرت الله نوفلاح ارتشاء در بخش خصوصي ۱۳۹۲
عقيق فروهر سيستم مجازات هاي نامعين ۱۳۹۱
ارش غريبي معاونت در جنايات جنگي؛ مطالعه موردي جنگ عراق عليه ايران ۱۳۹۱
سارا کياني بررسي جرم شناختي سياست بزه پوشي ۱۳۹۱
سامان سعيدي مطالعه تطبيقي جرم قاچاق کالا (گمرکي) در حقوق کيفري جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده آمريکا ۱۳۹۱
محمود کفاش موجبات تکرار جرم از ديدگاه وکلاي دادگستري خراسان ۱۳۹۱
راضيه مرادي بررسي جرمشناختي خطاي پزشکي در استان کرمان(مطالعه موردي پرونده هاي ارجاعي به نظام پزشکي کرمان طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۵) ۱۳۹۱
همت امرائي تاديب و نگاهداري مجانين در حقوق کيفري ايران ۱۳۹۱
طيبه فعال عراقي نژاد ماهيت جرم ۱۳۹۱
زهرا بهشتي اعمال نفوذ در حقوق ايران و کنوانسيون مريدا ۱۳۹۱
مهوش رضايي انعكاس سياست جنايي در نظام حقوق خانواده ۱۳۹۱
رحيم حقيقي محدوديت هاي پيشگيري وضعي از جرم در اسلام ۱۳۹۱
عبدالکريم ايزدي بغي ۱۳۹۱
غزال ابراهيمي مقدم حقوق اطفال بزه ديده در فرآيند دادرسي ۱۳۹۱
مصطفي خاني مقدم طبقه بندي بزهكاران در حقوق جزاي اسلام ۱۳۹۱
خليل فيلوندي نوآوري هاي لايحه جديد آيين دادرسي کيفري در خصوص بازداشت موقت ۱۳۹۱
احمد خشت زر نسبت عمليات بانکي و جرم ربا ۱۳۹۱
فاطمه باقري حدود انطباق قوانين مبارزه با پولشويي با کنوانسيون مريدا ۱۳۹۱
سيدعبدالرحمن حمزوي سياست جنايي ايران درقبال محيط زيست آبي ۱۳۹۰
محمد احمدزاده قاچاق کالاي غير گمرکي ۱۳۹۰
ايوب نوروزي فرقه بهائيت از ديدگاه حقوق جزا ۱۳۹۰
پيام درويشي تشديد مجازات در مرحلهء تجديد نظر ۱۳۹۰
معصومه نوده حيات غيرمستقر ۱۳۹۰
علي اکبر مظفري رشا و ارتشا مقامات دولتي در کنوانسيون مريدا و مطالعه تطبيقي آن با حقوق ايران ۱۳۹۰
محسن عباس تاش سياست جنايي ايران در قلمرو منابع آب ۱۳۹۰
اميد سبيلي صورت هاي حبس در حقوق جزاي اسلام ۱۳۹۰
داريوش جلالي پور : بکارگيري سلاح عليه متهم و مجرم فراري ۱۳۹۰
نويد بديعي حمايت کيفري از حيوانات در حقوق اسلام ، ايران و آمريکا ۱۳۹۰
محمدجواد خسرواني نژاد رانت از منظر حقوق جزا ۱۳۹۰
سعيد قائدي ضابطه و نحوه حصول علم قاضي در امور کيفري ۱۳۹۰
رضا سلطاني بيدگلي تبين مباني جرايم در حکم محاربه ۱۳۹۰
مهدي خاقاني اصفهاني چالش هاي نظري و کاربردي عدالت ترميمي ۱۳۸۷
جواد رياحي تفاهم عرفي دررابطه ي استناد ۱۳۸۶
مختار فتح الهي نظريه دولت از ديدگاه امام خميني(ره) و شهيد صدر ۱۳۸۵
صفورا تهمتني وظيفه نظارتي مجلس خبرگان ۱۳۸۵
افشين پيامني مباني حقوق اقليت هاي ديني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ۱۳۸۵
فتاح محمدي مباني حقوقي امنيت ملي درقانون اساسي ج.ا.ا ۱۳۸۲
فريدون خوبياري موارد امكان قضازدايي در حقوق كيفري ۰
سيدعليرضا سيدي بررسي تزوير در ترازنامه و صورتهاي مالي بازار سرمايه ۰
مصطفي بردبار کيفرزدايي در جنايات ۰
محمودرضا خادمي تحليل جرم شناختي پديده دزدي دريايي در سواحل سومالي و خليج عدن طي دو دهه اخير ۰
کبري صادقي ده صحرايي سازو کارهاي پيشگيري از جرايم و تخلفات دادرسان ۰
نوراله باقري فر اكتشاف غيرقانوني آثارتاريخي ۰
علي رضا مرادي ۰
سمینارویژه ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
عبدالرضا حميدي مدت اعتبار مصوبات کيفري مجمع تشخيص نظام (مباني و آثار ) ۱۳۹۸
منوچهر حاجي زاده گونه شناسي تخلفات اداري کارمندان آموزش و پرورش شيراز و راههاي پيشگيري از آن: بر اساس پرونده هاي موجود در هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري سالهاي ۱۳۹۵-۱۳۹۱ ۱۳۹۷
سيد مهدي عمرانفر چالشهاي کشف جرايم پنهان در فضاي مجازي ۱۳۹۶
بهرام رضا علي تباني درفقه وحقوق جزاي ايران ۱۳۹۵
آذين ايزدي مزيدي تغيييرات رويکرد شوراي نگهبان نسبت به مجازاتهاي تعزيري ۱۳۹۵
حميدرضا اله ربي تحليل نقاط ضعف و قوت طرح جرم سياسي در مصوبه مجلس نهم شوراي اسلامي . ۱۳۹۵
عباس اميري تحليل جرم شناختي زمينه هاي بزه کاري در اينترانت ملي ۱۳۹۵
مهتاب راستگو مصلحت طفل در حقوق کيفري مصلحت طفل در حقوق کيفري ۱۳۹۵
سيدعبدالمحمد سجادي جرائم زيستي ناشي از نقض ضوابط پدافندغيرعامل ۱۳۹۴
زهرا رضايي تزنگي جايگاه اصل قانوني بودن مجازات ها در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ ۱۳۹۴
محمد باقري تل سرخي جرايم شايع دبيرستانهاي کار و دانش شهرستان مرودشت در سال تحصيلي۹۴-۹۳ ۱۳۹۴
عليرضا شريف جرم ربا ۱۳۹۴
غلامرضا مير حسيني چالشهاي جرم زا در فرايندهاي اداري امور بانكي ۱۳۹۳
محمدحسين افشاري پيشگيري از منازعات خياباني ۱۳۹۳
سلوي کرمي بررسي جايگاه گذشت شاکي در قانون مجازات ۹۲ ۱۳۹۳
سيدمنصور هاشمي بررسي تاثير حاشيه نشيني بر بزهکاري ۱۳۹۳
فخرالسادات فاتحي جرايم عقيم و محال و نسبت آنها با شروع جرم در قانون مجازات اسلامي ۹۲ ۱۳۹۳
رويا جعفري زاده مباني مرور زمان کيفري در قانون مجازات اسلامي (جديد) ۱۳۹۳
غلامرضا قناعت نقش عدوان در رابطه استناد و بررسي آن در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ ۱۳۹۳
جعفر زينلي وسعت اثر جرم در افساد في الارض ۱۳۹۲
کورش علي آبادي سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران در مبارزه با جرايم مربوط به مشروبات الکلي ۱۳۹۲
محمدحسين شهبازي مفهوم سبب و شرايط آن در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲
بکتاش منوچهري مصاديق افساد في الارض درموارد اخلال در نطام اقتصادي ۱۳۹۲
اميرحسين بهشادمند بررسي جرم شناختي فساد اداري با رويکرد قانون ارتقا سلامت اداري ۰
حسين فخاري خورچاني نقش پليس قضايي در ايجاد عدالت در دادسراها ۰
فريدون عليمرادي سبک زندگي و پيشگيري از جرم ۰
محسن مختاري معاونت درجنايات غيرعمد ۰
هادي قايدي قاليني تمرد از دستور و راهکارهاي پيشگيري از آن ۰
حسين زکي مکانيزم هاي نظارت بر قضات ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (162)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
کيوان غني حمايت کيفري بين المللي از ميراث فرهنگي با تاکيد بر اساسنامه ديوان کيفري بين المللي ۱۳۹۹
امير ايراني جرم انگاري و پاسخ گذاري رفتار مخاطره آميز ۱۳۹۸
محمد ميرزايي مناسبات امنيت و آزادي در گفتمان سياست جنايي ۱۳۹۷
کمال محمدزاده برنامه درسي آموزش سواد حقوقي دوره متوسطه آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران ۱۳۹۵
آرمان بخشي جهرمي چالشهاي حقوقي آب کشاورزي و تحليل رفتار بهره برداران: (مورد مطالعه آبهاي زير زميني شهرستان جهرم) ۱۳۹۳
اسحاق رسولي اميرحاجلو سياست حبس زدايي: مباني و چالش ها، مطالعه تطبيقي حقوق ايران و انگلستان ۰
طلعت جمالي «امکان سنجي توسعه اختيارات قضايي ضابطين دادگستري در حقوق کيفري ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق انگليس» ۰
عبداله ايزدي تاثير زيست مجازي بر گرايش هاي مجرمانه ۰
زهرا داستان سياست جنايي مشارکتي در پيشگيري از فساد اداري در ايران ۰
سيامک زارعي کردشولي سياست جنايي ايران در قبال بيوتروريسم کشاورزي ۰
فاطمه ال محمد سياست جنايي اجرايي حاکم بر نظام مالياتي کشور ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
محمدرضا خليل ازاد تحليل فقهي کارکردهاي اقتداري شهرداري ۱۳۹۸
مهدي قرباني ورزردي بررسي حقوقي جنايات عليه خويش ۱۳۹۸
زهرا مزيدي شرف ابادي اصل مزاحمت به عنوان مبناي جرم انگاري ۱۳۹۸
فيروز صفرزاده پيشگيري از تبديل اعتراضات صنفي و مطالبات مردمي به اقدام عليه امنيت داخلي ۱۳۹۸
شيما زماني نقش حاکميت قانون در پيشگيري از جرايم ۱۳۹۸
حسين انصاريان تحليل جرم شناختي تجديدنظر در رأي دادگاه اطفال ۱۳۹۸
ندا شيباني سياست جنايي حاکم بر تغييرات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۹۶ ۱۳۹۸
سلمان عاشقي بابادگاني سن تمييز و آثار آن در حقوق کيفري ۱۳۹۷
فريد تاجي ماهيت و آثار اجبار با تأکيد بر قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ ۱۳۹۷
نوشين بزرگي زاده اختلالات رواني غير مشمول جنون در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ ۱۳۹۶
سيد حميدرضا حسيني تحليل جرم‌شناختي محاربه ۱۳۹۶
اميد آزادي تدرج قانوني در تعزير ۱۳۹۶
شبنم جهانگيري تاثير عدم مشروعيت تحصيل دليل در اعتبار آن ۱۳۹۶
نجمه اکبرپور سبب شناسي سقط جنين،مطالعه موردي شهر شيراز از ۹۰-۱۳۸۵ ۱۳۹۵
فيروزه داودي جلب بدون احضار در قانون آئين دادرسي کيفري ۱۳۹۲ ۱۳۹۵
زهرا عباس زاده بوکت حقوق بزه ديدگان جرايم افراد داراي معصونيت سياسي ۱۳۹۵
سپيده شعرا پيشگيري وضعي از قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۴
اميرارسلان خادمي تسهيم ضمان شرکادر جنايات ۱۳۹۴
نگار وفاجو نقش دادستان در پيشگيري از بزه ديدگي اطفال و نوجوانان درلايحه حمايت ازکودکان و نوجوانان ۱۳۹۴
مريم حسن زادگان افساد في الارض ۱۳۹۴
مجيد احمد پور حقوق متهم تحت نظر در قانون آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۴
محمدرضا انصاري جايگاه قاعده اقتضاء تعقيب در قانون ايين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲ ۱۳۹۴
طلعت جمالي تحليل جرم شناسي تعدد جرم در قانون مجازات اسلامي ۹۲ ۱۳۹۴
عليرضا قلي پورشهرکي جايگاه رهبري در سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران ۱۳۹۴
رضا ليراوي حمايت كيفري از حق سلامت كودك و نوجوان ۱۳۹۳
نگين پورغلام مسئوليت کيفري کادر درمان نسبت به صدمات وارده به بيمار ۱۳۹۳
پريوش دهقان نيک نقش شاکي در اجراي احکام جزائي ۱۳۹۳
سيدرسول کشاورز وظايف و اختيارات کميسيون عفو و تخفيف و تبديل مجازات در خصوص محکومان جرايم مواد مخدري ۱۳۹۳
الهام شهبازي ارتکاب جرم درحال خواب ۱۳۹۳
اسماعيل صادقي اجراي مجازات اعدام با انتقال عضو از محكومين ۱۳۹۳
حميدرضا شريعت تاثير آموزه هاي فقهي-جرم شناختي در پاسخ به جرايم اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۰ ۱۳۹۳
حسن حيدري تحليل جرمشناختي تخفيف مجازات در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۰ ۱۳۹۳
وحيد طالع نسب پيشگيري از فساد مالي در مناقصه ها ومزايده ها ۱۳۹۳
راضيه لطفي نقش سازمان بهزيستي در پيشگيري از بزه ديده گي اطفال و نوجوانان در لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان ۱۳۹۳
شراره پويان انتقال محکومين در حقوق ايران و حقوق بين الملل ۱۳۹۳
طاهره علي پور بررسي فقهي و حقوقي نحوه اجراي اعدام ۱۳۹۳
مهيرا رضائي حقوق بزه ديده تجاوز به عنف ۱۳۹۳
راضيه بانشي طبقه بندي مجازات ها به اعتبار اهداف آنها ۱۳۹۳
فاطمه مقدسي بررسي حقوقي- جرم¬شناختي نظام نيمه¬آزادي ۱۳۹۳
حسين دهقان جرم انگاري مصرف تسهيلات بانكي در غير محل مجاز ۱۳۹۳
فهيمه کريم پور تحليل انتقادي نظريه سبب مقدم در تاثير ۱۳۹۳
بهمن رمضاني هريس تبديل مجازات ۱۳۹۲
اعظم ريحاني جرايم سازمان يافته سايبري ۱۳۹۲
بابک حسيني محمدآبادي تهديد حيثيتي ۱۳۹۲
ناهيد رزمجو علت شناسي آدم ربايي دراستان فارس درسالهاي ۸۵ تا ۹۰ ۱۳۹۲
صادق عليزاده ارند تخفيف مجازات در قانون مجازات اسلامي۱۳۹۲ ۱۳۹۲
حسين صبوري ميانجيگري در لايحه جديد آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲
ميثم عشقي تعويق صدور حكم ۱۳۹۲
حسين عباسي دادرسي اطفال بزه ديده درلايحه حمايت از کودکان و نوجوانان ۱۳۹۲
فراز جزقاني معيارهاي صلاحيت قوه مجريه در وضع مقررات (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، فرانسه و آمريکا) ۱۳۹۲
مهدي کشاورز مطلق شيرازي جبران خسارت بزه ديدگان ترور ۱۳۹۲
نگار اسلمي ممانعت از اجراي عدالت در کنوانسيون مريدا ۱۳۹۲
ذبيح اله رحيمي رويکرد اصلاحي - درماني قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ ۱۳۹۲
امين رضا بهار فلامرزي حد اقلهاي حقوق بشري اصلاح ودرمان مجرمين ۱۳۹۲
زينب همتي مباني فقهي _ حقوقي اخذ برائت از بيمار ۱۳۹۲
سيدمحمد حسيني تعدد مادي در جرايم تعزيري در قانون (لايحه) مجازات اسلامي ۱۳۹۰ ۱۳۹۲
آزاده کشاورز پليس ويژه اطفال و نوجوان در لايحه آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲
رحيم همتي رويکرد کيفري قانونگذار ايران به جرايم اقتصادي در قانون جديد مجازات اسلامي مصوب۱۳۹۲ ۱۳۹۲
طهماسب يزدانيان مرور زمان در قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۹۰ ۱۳۹۲
فرهاد قاسمي کيفر زدايي در جرايم حق الناس ۱۳۹۲
عقيل رنجبر تعليق مجازات در قانون مجازات ۱۳۹۰ ۱۳۹۲
زهرا توانگر تداخل ديات در جنايت بر منافع ۱۳۹۲
سعيد پناه پوري نقش موازين شرعي در کنترل قدرت در نظام جمهوري اسلامي ايران ۱۳۹۲
ياسر نريماني مردان ضمانت اجراي تصميمات و آراي ديوان کيفري بين المللي ۱۳۹۲
عبداله جوينده مباني كيفر شناختي جزاي نقدي در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲
داريوش سينائيان حسن نقش پليس در معاضدت قضايي در مبارزه با فساد ۱۳۹۲
مهرنوش مهدوي شهري اختفاي اموال ناشي از جرم ۱۳۹۲
ايلناز اسدي قجرلو پيشگيري از سرقت علمي ۱۳۹۲
سجاد سليماني شکوه تحليل جرم شناختي اختلاس ۱۳۹۲
سعيده صالحي پالايش محيط مجازي از منظر جرم شناسي ۱۳۹۲
سيده الهام حسني سامره مطالعه تطبيقي توقيف داده هاي رايانه اي و سامانه هاي مخابراتي در حقوق ايران و فرانسه ۱۳۹۲
احد حصبائي بررسي حمايت کيفري از شهود با نگاهي تطبيقي بر قانون ايران و امريکا ۱۳۹۱
بهاره باسفهرجاني جاسوسي در فضاي مجازي ۱۳۹۱
علي فرهادي پور وجوه تشابه وتمايز سرقت مسلحانه و قطع الطريق ۱۳۹۱
سيدمهرداد هوشيارحسيني نقش پليس در پيشگيري از جرايم سايبري ۱۳۹۱
حسين رمزدان مسوليت کيفري اشخاص داراي نقيصه عقلي ۱۳۹۱
صادق قادري تحليل حقوقي جرم شناختي مجازات تبعي ۱۳۹۱
محمدحسن براتي الزامات جمهوري اسلامي ايران ناشي از الحاق به کنوانسيون جهاني دوپينگ در قلمرو سياست جنايي ۱۳۹۱
شاهرخ معظمي مطالعه تطبيقي اختيارات قاضي در تعيين مجازات در ايران و آمريکا ۱۳۹۱
محمد رستگارده بيدي ساز و كارهاي حقوقي جلب همكاري مرتكبين جرايم اقتصادي ۱۳۹۱
مژگان عظيميان خصوصي سازي امورزندانها ۱۳۹۱
فرانک ناظميان تفتيش و بازرسي پليسي ۱۳۹۱
زهرا قاضي اردکاني تعليق تعقيب در لايحه جديد قانون ايين دادرسي کيفري با مطالعه تطبيقي حقوق آمريکا ۱۳۹۱
سيده رضيه طبيب لقماني تأثير جنسيت مجرم در مجازات و نحوة اجراي آن ۱۳۹۱
حسين کريمي جعفراباد تدابير پشگيري از فساد در سيستم بانکي ۱۳۹۱
رضا شعباني اعتبار گزارش ضابطين دادگستري در رسيدگي هاي كيفري ۱۳۹۱
ولي اله رستمي ساز و کارهاي جبران خسارت ناشي از ايّام بازداشت غير قانوني با تأکيد بر لايحه قانون آيين دادرسي کيفري پيشنهادي در قوّه قضاييّه ۱۳۹۱
نصرالله پيشوا شاخص هاي مستقيم و بلاواسطه بودن ضرر ۱۳۹۱
زهرا مشکين قلم علت شناسي اعمال منافي عفت زنان (مطالعه موردي زندان شيراز در سال هاي ۱۳۹۰-۱۳۸۵) ۱۳۹۱
سيد محسن عبدلي سيستم آحاله مجازات ۱۳۹۱
فرهاد طهماسبي سياست جنايي مقنن در اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹ ۱۳۹۱
محمود ملک زاده مطالعه ي تطبيقي دام گستري در حقوق ايران و آمريکا ۱۳۹۱
سيد منيرالدين کاظمي بيدک مسئوليت كيفري قضات ناشي از بزداشت غير قانوني ۱۳۹۱
مهدي قاسمي خواه دسترسي غيرمجازدر فضاي سايبر ۱۳۹۱
رضوان نگهداري علت شناسي بزهکاري اطفال ونوجوانان(مطالعه موردي کانون اصلاح وتربيت شيراز سالهاي۱۳۸۵الي۱۳۹۰ ) ۱۳۹۱
ابوالفضل نجفي ازندرياني سنجش کارآمدي اقدامات پيشگيري از قاچاق در استان سيستان و بلوچستان ۱۳۹۱
حسين ذوالقدر روشهاي پيشگيري وضعي از تصرف عدواني اراضي ملي :مطالعه موردي استان فارس ۱۳۹۱
احمد بورياباف حمايت دادستان از حقوق متهم ۱۳۹۱
احمد طهماسبي نگهداري کنترل نهادهاي تحت نظر رهبري با تا کيد بر بنياد مستضعفان و جانبازان ۱۳۹۱
رضا رحيميان رويکرد لايحه آيين دادرسي کيفري به حقوق بزه ديده در تحقيقات مقدماتي ۱۳۹۱
ابراهيم ابراهيمي نقش مديريت شهري در پيشگيري از جرم ۱۳۹۱
اميرحامد ضيايي دزدي دريايي ۱۳۹۱
فرشاد ابراهيمي هتك حيثيت افراد از طريق افشاي سر در محيط مجازي ۱۳۹۱
محبوبه کاظم زاده جايگاه تكليف زيان ديده به كاهش خسارت در حقوق ايران ۱۳۹۱
امين قويدل جعفري بررسي رويكرد عدالت ترميمي در لايحه جديد قانون ايين دادرسي كيفري ۱۳۹۱
رادا اسدپور پيرانفر بررسي جرم دستکاري بازار اوراق بهادار در ايران ترکيه و فرانسه ۱۳۹۱
عبدالصالح اکبرپور بهنميري معيار اتخاذ واکنش در جرم سرقت تعزيري ۱۳۹۱
سعادت سلاجقه رويكردپيشگيري از جرم در قوانين امور گمركي با تاكيد بر لايحه جديد امور گمركي ۱۳۹۱
سيد مسعود شاه رو بندي رزيابي کارکرد شوراهاي حل اختلاف کيفري در شهر شيراز از ابتداي سال ۱۳۸۷ تا پايان سال ۱۳۸۹ ۱۳۹۰
سولماز فضل الهي حقوق اطفال در معرض خطر ۱۳۹۰
احمد قنبرپور ارزش قضايي اقرار کيفري در رويه قضايي ايران ۱۳۹۰
علي اکبري فيض آبادي بررسي نفع عمومي در نظام حقوقي اسلام و کامن لا (انگليس) ۱۳۹۰
محمدحسين طاهري مجازات هاي بدني و كرامت انساني ۱۳۹۰
مجيد شاهيني مطالعه تطبيقي مراکز پس از خروج از زندان در ايران و هند ۱۳۹۰
ضحي غلامي دنياني نقش و جايگاه پليس خصوصي (مطالعه تطبيقي در ايران و امارات) ۱۳۹۰
زهرا وهبي سياست جنايي ايران و انگلستان در مورد مواد روانگردان ۱۳۹۰
حسين فرهمند اصول حاکم بر تحصيل دليل در اساسنامه ديوان کيفري بين المللي ۱۳۹۰
عبداله ايزدي مطالعه تطبيقي راهبردهاي اصلاح و درمان ايران و كانادا ۱۳۹۰
علي سرمدي واله سياست جنايي در قانون برنامه پنجم توسعه ۱۳۹۰
حسن قايد جعل رايانه اي در حقوق ايران ۱۳۹۰
حسين جلالي سياست جنايي ايران در قلمرو اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي ۱۳۹۰
هادي سليماني صيانت ازقانون اساسي در ايران وآلمان ۱۳۹۰
حسن انصاري نقش سازمانهاي خصوصي در تحقق اهداف سازمان بازرسي کل کشور ۱۳۹۰
هاجر ياسيني نيا نقش دلايل ژنتيكي در دعاوي نسب ۱۳۹۰
سيد مجتبي حسيني سياست جنايي قانون گذار در قانون بيمه اجباري شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ ۱۳۹۰
کورش حسيني مسووليت کيفري توليدکنندگان محصولات صنعتي ۱۳۹۰
فاطمه رحيم پناه مهرآبادي نقش پليس قضايي در ارتقاي کيفي فرايند دادرسي کيفري ۱۳۹۰
احد فلاحي فردي کردن واکنشها در لايحه مجازات اسلامي ۱۳۹۰
داريوش خشتي تحليل حقوقي-جرم شناختي شيطان پرستي ۱۳۹۰
عباس چراغي جايگاه مصادره در حقوق كيفري ايران ۱۳۹۰
اميرحسين معمارزاده كلاهبرداري در فضاي سايبر ۱۳۹۰
آمنه زارع مريم آبادي نقش بزه ديده در بزه ۱۳۹۰
فاطمه آل محمد سياست جنايي ايران در قبال جرايم رايانه اي ۱۳۹۰
غلامرضا اسکندري بررسي تطبيقي اختيارات و شرايط رهبري در قانون اساسي ۱۳۸۹
سلمان کوناني اصلاح ودرمان مجرمين در عصر مديريت ريسک جرم ۱۳۸۹
محمد مجنوني گنکي بررسي جرم بدعت در دين ۱۳۸۹
محمد رحيمي سکه رواني پيشگيري غير¬کيفري از جرايم در فضاي سايبر ۱۳۸۹
امير البوعلي صلاحيت مراجع قضائي در رسيدگي به جرائم ارتکابي در فضاي سايبر ۱۳۸۸
الهه صباغي رناني مطالعه تطبيقي حمايت کيفري از محيط زيست در حقوق ايران و انگليس ۱۳۸۷
عليرضا مختاري انداني سنجش اهداف واكنش جزائي دردادگاه هاي اصفهان وشيراز ۱۳۸۷
حسام الدين طالقاني تأثير کنوانسيون‌هاي بين‌المللي حقوق بشر در قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان ۱۳۸۵
محمودرضا توکلي بررسي تحولات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ۱۳۸۱
سعيد رهسپار ارزيابي کارآمدي مراکز ترک اعتياد ۰
مسعود مقدسي گوکي انعکاس سياست بزه پوشي در قوانين کيفري ۰
امين احمدي بررسي استقلال قاضي در پرتو سند بنگلور ۰
مهران سيفي بوشهري سياست جنائي ايران در قبال بزهکاران زير ۱۸ سال ۰
صمد بلاغي اينالو شروع به جرم در قانون مجازات ۹۰ ۰
اکبر اميني زاده تحليل حقوقي پالايش (فيلترينگ) در فضاي مجازي ۰
علي گل اذر تحليل حقوقي جايگزين هاي حبس درقانون مجازات اسلامي۱۳۹۰ ۰
کيانوش شکوه تازه شروع به جرم در کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه فساد ۰
قاسم روستا پيشگيري اجتماعي در قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد ۰