۱۳۹۸/۰۹/۲۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : ستار
نام خانوادگي : هاشمي
سال تولد : 1355
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1381
مرتبه علمي : دانشيار
بخش : كامپيوتر
دانشکده : مهندسي برق و كامپيوتر
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : s-hashemi@shirazu.ac.ir

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري
رشته هوش مصنوعي
علم و صنعت ايران و موناش استراليا (ايران - استراليا)
سال 1381 تا 1386 ارايه يک مدل وقفي براي يادگيري از داده هاي جرياني
کارشناسي ارشد
رشته هوش مصنوعي
علم و صنعت ايران (ايران)
سال 1378 تا 1380 ارايه يک راهکار موازي براي توسعه درخت تصميم
کارشناسي
رشته سخت افزار
دانشگاه صنعتي اصفهان (ايران)
سال 1373 تا 1377 طراحي و پياده سازي يک مدار جمع اوري اطلاعات با استفاده از رابط ايزا

افتخارات
۱-استاد نمونه آموزشي دانشکده برق و کامپيوتر (1393)
۲-پژوهشگر برتر دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر (1392)
۳-عضو افتخاري علمي دانشگاه موناش استراليا (1384)
۴-پژوهشگر برتر دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر (1391)

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (74)
1- Darabian Biareh H, Dehghantanha A, Hashemi S, Taheri M, Azmoodeh A, Homayoun S, Choo K, Meimandi Parizi R (2019) A Multiview Learning Method for Malware Threat Hunting: Windows, IoT and Android as Case Studies WORLD WIDE WEB-INTERNET AND WEB INFORMATION SYSTEMS$world wide web :-
2- Attarian R, Abdi L, Hashemi S (2019) AdaWFPA: Adaptive Online Website Fingerprinting Attack for Tor Anonymous Network: A Stream-wise Paradigm Computer Communications 148:74-85
3- Darabian Biareh H, Dehghantanha A, Hashemi S, Homayoun S, Raymond Choo K (2019) An opcode-based technique for polymorphic Internet of Things malware detection Practice and Experience 0:0-0
4- Hazrati Fard S, Hashemi S (2019) Sparse Representation Using Deep Learning to Classify Multi-Class Complex Data Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Electrical Engineering 43:637-647
5- Homayoun S, Dehghantanha A, Ahmadzadeh M, Hashemi S, Khayami R, Raymond Choo K, Newton D (2019) DRTHIS: Deep ransomware threat hunting and intelligence system at the fog layer Future Generation Computer Systems 90:94-104
6- Torabi M, Hashemi S, Saybani M, Shamshirband S, Mousavi A (2018) A Hybrid clustering and classification technique for forecasting short?term energy consumption Environmental Progress & Sustainable Energy 0:0-0
7- Khorshidpour Z, Tahmoresnezhad J, Hashemi S, Hamzeh A (2018) Domain invariant feature extraction against evasion attack International Journal of Machine Learning and Cybernetics 9:2093-2104
8- Homayoun S, Dehghantanha A, Ahmadzadeh M, Hashemi S, Khayami R (2017) Know Abnormal, Find Evil: Frequent Pattern Mining for Ransomware Threat Hunting and Intelligence IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing 0:1-1
9- Jahedpari F, Rahvan T, Hashemi S, P. Michalak T, De Vos M, Padget J, Woon W (2017) Online Prediction via Continuous Artificial Prediction Markets IEEE Intelligent Systems 32:61-68
10- Radkani E, Hashemi S, Keshavarz-Haddad A, Amir Haeri M (2017) An entropy-based distance measure for analyzing and detecting metamorphic malware Applied Intelligence 48:1536-1546
11- Khorshidpour Z, Tahmoresnezhad J, Hashemi S, Hamzeh A (2017) Using domain adaptation in adversarial environment International Journal of Data Mining, Modelling and Management 9:201-0
12- Mozafari N, Hamzeh A, Hashemi S (2017) Multi-objective perception model for diffusion of information in social networks International Journal of Data Mining, Modelling and Management 9:249-0
13- Mozafari N, Hamzeh A, Hashemi S (2017) Modelling information diffusion based on non-dominated friends in social networks Journal of Information Science 43:801-815
14- Khorshidpour Z, Hashemi S, Hamzeh A (2017) Evaluation of random forest classifier in security domain Applied Intelligence 47:558-569
15- Haddad Pajouh H, Dastghaibyfard G, Hashemi S (2017) Two-tier network anomaly detection model: a machine learning approach Journal of Intelligent Information Systems 48:61-74
16- طهمورث نژاد , Hashemi S (2017) Visual domain adaptation via transfer feature learning Knowledge and Information Systems 50:585-605
17- Hashemi H, Azmoodeh A, Hamzeh A, Hashemi S (2017) Graph embedding as a new approach for unknown malware detection Journal of Computer Virology and Hacking Techniques 13:153-166
18- Abdi L, Hashemi S (2016) To Combat Multi-Class Imbalanced Problems by Means of Over-Sampling Techniques IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 28:238-251
19- طهمورث نژاد , Hashemi S (2016) Transductive Transfer Learning via Maximum Margin Criterion Scientia Iranica 23:1239-1250
20- Tahmoresnezhad J, Hashemi S (2016) DiReT: An E ffective Discriminative Dimensionality Reduction Approach for Multi-Source Transfer Learning Scientia Iranica 23:1-15
21- Tahmoresnezhad J, Hashemi S (2016) An Efficient yet Effective Random Partitioning and Feature Weighting Approach for Transfer Learning International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence 30:1651003-0
22- Gharacheh M, Derhami V, Hashemi S, Hazrati Fard S (2016) Detection of Metamorphic Malware based on HMM: A Hierarchical Approach I.J. Intelligent Systems and Applications 10:18-25
23- Tahmoresnezhad J, Hashemi S (2015) Exploiting kernel-based feature weighting and instance clustering to transfer knowledge across domains Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences 25:292-307
24- Tahmoresnezhad J, Hashemi S (2015) A Generalized Kernel-based Random k-Samplesets Method for Transfer Learning Iranian Journal of Science and Technology 39:193-207
25- Kaykha M, Hashemi S (2015) ORDERED CLASSIFIER CHAINS FOR MULTI-LABEL CLASSIFICATION Journal of Machine Intelligence 1:28-33
26- Dallaki H, Sami A, Bazargan lari K, Hamzeh A, Hashemi S (2015) Scaling up the hybrid Particle Swarm Optimization algorithm for nominal data-sets Intelligent Data Analysis 19:825-844
27- Alavi F, Hashemi S (2015) DFP-SEPSF: A Dynamic Frequent Pattern Tree to Mine Strong Emerging Patterns in Streamwise Features Engineering Applications of Artificial Intelligence 37:54-70
28- Badami M, Mozafari N, Hamzeh A, Hashemi S (2015) An ensemble game theoretic approach for multi-objective optimization AI Communication 28:553-566
29- Tahernezhadyani K, Bazargan lari K, Hamzeh A, Hashemi S (2015) HC-MOEA: a Hierarchical Clustering approach for increasing the Solution’s Diversity in Multiobjective Evolutionary Algorithms Intelligent Data Analysis 19:187-208
30- Sorkhi M, Hashemi S (2015) Effective team formation in collaboration networks using vertex and proficiency similarity measures AI Communications 28:637-654
31- Abdi L, Hashemi S (2014) To combat multi-class imbalanced problems by means of over-sampling and boosting techniques Soft Computing 18:1-17
32- Mozafari N, Hashemi S, Hamzeh A (2014) A statistical approach for clustering in streaming data Artificial Intelligence Research 3:0-0
33- سهرابي , جاويدي , Hashemi S (2013) Detecting intrusion transactions in database systems: a novel approach Journal of Intelligent Information Systems 42:619-644
34- Hajibaghery A, Hamzeh A, Alvari H, Hashemi S (2013) SOCIAL NETWORKS COMMUNITY DETECTION USING THE SHAPLEY VALUE Iranian Journal of Science and Technology 37:51-65
35- Hazrati Fard S, Hamzeh A, Hashemi S (2013) Using reinforcement learning to find an optimal set of features Computers and Mathematics with Applications 66:1892-1904
36- Eskandari M, Khorshidpour Z, Hashemi S (2013) HDM-Analyser: a hybrid analysis approach based on data mining techniques for malware detection Journal of Computer Virology and Hacking Techniques 9:77-93
37- Alvari H, Hashemi S, Hamzeh A (2013) Discovering overlapping communities in social networks: A novel game-theoretic approach AI Communication 26:161-177
38- حضرتي فرد , Hamzeh A, Hashemi S (2013) A Reinforcement Learning Based Method for Feature Selection on the Imbalanced Datasets Iranian Journal of Medical Informatics 2:5-10
39- Badami M, Hamzeh A, Hashemi S (2013) An Enriched Game Theoritic Framework for Multi-Objective Clustering Applied Soft Computing 13:1853-1868
40- Deypir M, Sadreddini M, Hashemi S (2012) Towards a variable size sliding window model for frequent itemset mining over data streams ---Computers and Industrial Engineering 63:161-172
41- گواهي , Hashemi S, عصاره (2012) Submission a new method for resource discovery in grid by the use of active node grouping Journal of basic and applied scientific research 2:1770-1776
42- جاويدي , کوچکي رفسنجاني , Hashemi S, سهرابي (2012) An overview of anomaly based database intrusion detection systems Indian Journal of Science and Technology 5:3550-3559
43- Alibeigi nabi M, Hashemi S, Hamzeh A (2012) DBFS: An Effective Density Based Feature Selection Scheme for Small Sample Size and High Dimensional Imbalanced Data Sets Data & Knowledge Engineering 82:67-103
44- Hoseini E, Hashemi S, Hamzeh A (2012) SPCF: a Stepwise Partitioning for Collaborative Filtering to alleviate sparsity problem Journal of Information Science 38:578-592
45- Eskandari M, Hashemi S (2012) A graph mining approach for detecting unknown malwares Journal of Visual Languages & Computing 23:154-162
46- Eskandari M, Hashemi S (2012) ECFGM: enriched control flow graph miner for unknown vicious infected code detection Journal in Computer Virology 8:99-108
47- Deypir M, Sadreddini M, Hashemi S (2012) Towards a variable size sliding window model for frequent itemset mining over data streams Computers & Industrial Engineering 63:161-172
48- Badami M, Hamzeh A, Hashemi S (2012) A Novel Strategy Selection Method for Multi-Objective Clustering Algorithms Using Game Theory IJCSI International Journal of Computer Science Issues 9:98-106
49- Farhadi F, Sorkhi M, Hashemi S, Hamzeh A (2012) An Effective Framework for Fast Expert Mining in Collaboration Networks: A Group-Oriented and Cost-Based Method Journal of Computer Science and Technology 27:577-590
50- Tahernezhadyani K, Hamzeh A, Hashemi S (2012) TOWARDS ENHANCING SOLUTION SPACE DIVERSITY IN MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION: A HYPERVOLUME-BASED APPROACH International Journal of Artificial Intelligence & Applications (IJAIA) 3:65-81
51- Goodarzian S, Hamzeh A, Hashemi S (2012) Improve and Compact Population in XCSFCA using Polynomial Equation IJCSI International Journal of Computer Science Issues 9:84-95
52- Majd M, Hamzeh A, Hashemi S (2012) A POLYMORPHIC CONVEX HULL SCHEME FOR NEGATIVE SELECTION ALGORITHMS International Journal of Innovative Computing Information and Control 8:2953-2964
53- Sholeh F, Hamzeh A, Hashemi S (2012) TO BOUND SEARCH SPACE AND BOOST PERFORMANCE OF LEARNING CLASSIFIER SYSTEMS: A ROUGH SET APPROACH International Journal of Innovative Computing, Information and Control 8:33-47
54- Dallaki H, Sami A, Hamzeh A, Hashemi S (2011) #Using Feature Selection for Speed up Hybrid PSO/ACO Journal of Computing 3:54-60
55- شجاعت مند , صغيري , Hashemi S, عباسي دزفولي (2011) Improving Replica Selection in Data Grid using a Dynamic Ant Algorithm International Journal of Information studies 3:139-144
56- Eskandari M, Hashemi S (2011) Metamorphic Malware Detection using Control Flow Graph Mining International Journal of Computer Science and Network Security 12:1-6
57- Naeimi Sadigh A, Hashemi S, Hamzeh A (2011) SPAM DETECTION BY STACKELBERG GAME Advanced Computing An International Journal 2:32-40
58- Mozafari N, Hashemi S, Hamzeh A (2011) On Tracking Behavior of Streaming Data: An Unsupervised Approach International Journal of Data Engineering (IJDE) 2:99-109
59- Alibeigi nabi M, Hashemi S, Hamzeh A (2011) Unsupervised Feature Selection Based on the Distribution of Features Attributed to Imbalanced Data Sets International Journal of Artificial Intelligence and Expert Systems 2:136-144
60- Mozafari N, Hashemi S, Hamzeh A (2011) A Precise Statistical approach for concept change detection in unlabeled data streams Computers & Mathematics with Applications 62:1655-1669
61- Khorshidpour Z, Hashemi S, Hamzeh A (2011) CBDL: Context-based distance learning for categorical attributes International Journal of Intelligent Sytems 26:1076-1100
62- Dallaki H, Sami A, Hamzeh A, Hashemi S (2011) Using Feature Selection for Speed up Hybrid PSO/ACO Journal of Computing 3:54-60
63- Khorshidpour Z, Hashemi S, Hamzeh A (2010) An Evolvable-Clustering-Based Algorithm to Learn Distance Function for Supervised Environment International Journal of Computer Science Issues(IJCSI) 7:374-381
64- Khorshidpour Z, Hashemi S, Hamzeh A (2010) An Evolvable Clustering Based Algorithm to Learn Distance Function for Supervised Environment International Journal of Computer Science Issues 7:374-381
65- همايوني , Hashemi S, Hamzeh A (2010) A Lazy Ensemble Learning Method to Classification International Journal of Computer Science Issues 7:344-349
66- Rahmani M, Hashemi S, Hamzeh A, Sami A (2009) Agent based Decision Tree Learning: A Novel Approach* International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering 19:1015-1022
67- Hamzeh A, Hashemi S, Sami A, Rahmani A (2009) A Recursive Classifier System for Partially Observable Environment Fundamenta Informaticae 97:15-40
68- Hamzeh A, Hashemi S, Sami A, Rahmani A (2009) A Recursive Classifier System for Partially Observable Environments Fundamenta Informaticae 97:15-40
69- Rahmani M, Hashemi S, Hamzeh A, Sami A (2009) Agent based Decision Tree Learning: A Novel Approach International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering 19:1015-1022
70- Hashemi S, Yang Y (2009) Flexible decision tree for data stream classification in the presence of concept change, noise and missing values Data Mining and Knowledge Discovery 19:95-131
71- Hashemi S, Yang Y, Mirzamomen Z, Kangavari M (2009) Adapted One-versus-All Decision Trees for Data Stream Classification IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING 21:624-637
72- Hashemi S, Kangavari M, Yang Y (2008) Class Specific Fuzzy Decision Trees for Mining High Speed Data Streams Fundamenta Informaticae 88:135-160
73- Hashemi S, Yang Y, Zabihzadeh D, Kangavari M (2008) Detecting intrusion transactions in databases using data item dependencies and anomaly analysis Expert Systems 25:460-473
74- Firouzi F, Rashidi M, Hashemi S, Kangavari M (2007) A decision tree-based approach for determining low bone mineral density in inflammatory bowel disease using WEKA software European Journal of Gastroenterology & Hepatology 19:1075-1081

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-نعيمي صديق ع، حمزه ع، هاشمي س، سامي ا "استفاده از تئوري بازي در خطي سازي SVM و مقايسه آن با روشهاي سنتي SVM " IDMC 2010 (2010)
۲-مظفري ن، علي بيگي نبي م، هاشمي س، سامي ا، حمزه ع "ارائه يک مدل خوشه بندي وزن دار با حفظ اختصاصي بودن داده ها و قابليت برخورد با نويز " کنفرانس داده کاوي ايران (2010)
۳-حضرتي فرد س، حمزه ع، هاشمي س "ارائه ي يك روش مبتني بر يادگيري تقويتي در انتخاب ويژگي براي داده هاي نامتوازن " همايش ملي مهندسي کامپيوتر (1391)
۴-حضرتي فرد س، حمزه ع، هاشمي س "ارائه يک روش مبتني بر يادگيري تقويتي براي انتخاب ويژگي در داده هاي نامتوازن " همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات (1391)
۵-هاشمي س، اکرميان س "روشهاي تعيين طبقات مشتريان در بر اساس تکنيک RFM و تاثيرات ان بر کارايي الگوريتمهاي کلاسه بندي " پنجمين کنفرانس داده کاوي ايران (1390)
۶-حبيبي پور ع، هاشمي س "ارائه يك سيستم تصميم يار مكاني(SDSS) بر مبناي سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) جهت مديريت معادن استان فارس " اولين کنفرانس ملي رويکرد سيستمي (1390)
۷-سعادتيان م، هاشمي س "بهينه سازي فرايند تامين قطعات با استفاده از شبيه سازي مطالعه موردي يک شرکت توليد کننده تجهيزات الکترونيکي " سومين همايش ملي مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات (1390)
۸-سقطچي لنگرودي ع، هاشمي س "خصوصي سازي کاتالوگ هاي الکترونيکي مبتني بر تعامل برخط با کاربر " سومين همايش ملي مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات (1389)
۹-مظفري ن، هاشمي س، حمزه ع "ارايه يک روش آماري نوين براي تشخيص تغيير مفهوم در داده هاي جرياني بدون برچسب " سومين همايش ملي مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات (1389)
۱۰-کشاورز م، هاشمي س "ترکيب پويا و اجراي خودکار سرويس هاي وب مرکب در سيستم هاي تجاري جهت مدل سازي پرتال آژانس مسافرتي " سومين همايش ملي مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات (1389)
۱۱-مظفري ن، نيکوئي ماهاني م، هاشمي س "ارائه روشي نوين براي خوشه بندي در محيط هاي توزيع شده بدون ناظر " دهمين كنفرانس سيستم هاي فازي ايران (1389)
۱۲-مظفري ن، نيکوئي ماهاني م، هاشمي س "ارايه يك روش خوشه بندي توزيع شده با قابليت تشخيص و حذف داده هاي دور افتاده به كمك تئوري مجموعه هاي راف فازي " پانزدهمين كنفرانس ساليانه انجمن كامپيوتر ايران (1389)
۱۳-نعيمي صديق ع، هاشمي س، حمزه ع "بهبود كارايي SVM با استفاده از تئوري بازي فازي " دهمين كنفرانس سيستم هاي فازي ايران (1389)
۱۴-نيکومرام ف، سامي ا، حمزه ع، هاشمي س، زردشت م "الگوريتم هايي جهت حل مساله تجزينه باينري " همايش كاربردهاي صلح آميز تكنولوژي هسته اي (1388)
۱۵-نيکومرام ف، سامي ا، حمزه ع، هاشمي س، زردشت م "الگوريتم هايي جهت حل مسئله تجزيه ماتريس باينري " همايش كابردهاي صلح آميز تكنولوژي هسته اي (1388)
۱۶-سامي ا، معمار م، حمزه ع، هاشمي س، نيکومرام ف "كشف اولويت ها بدون نياز به تاريخچه " همايش كابردهاي صلح آميز تكنولوژي هسته اي (1388)
17-Attarian R, Hashemi S "Anonymity, Unlinkability, and Confidentiality of the Mobile Health Transactions Based on Blockchain " Shiraz International mHealth Congress (SIM Congress) (2019)
18-Bagheri Lankarani K, Hashemi S, Honarvar B, Famouri S, Namavar Jahromi A "PRE-TRANSPLANT MORTALITY PREDICTION OF PATIENTS WITH END-STAGE LIVER DISEASE: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN MACHINE LEARNING METHODS AND THE TRADITIONAL MELD SCORE " 7th International Tehran Hepatitis Conference (2017)
19-Namavar Jahromi A, Hashemi S "A deep super-vector based representation for clustering " 9th International Conference on Information and Knowledge Technology (IKT) (2017)
20-Hazrati Fard S, Hashemi S "Employing deep learning and sparse representation for data classification " Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP) (2017)
21-Khorshidpour Z, Hashemi S, Hamzeh A "Learning a Secure Classifier against Evasion Attack " Data Mining Workshops (ICDMW), 2016 IEEE 16th International Conference on (2016)
22-Famouri S, Hashemi S, Taheri M "Artificial Prediction Markets for Clustering " 29th Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence (2016)
23-Tahmoresnezhad J, Hashemi S "Common feature extraction in multi-source domains for transfer learning " Information and Knowledge Technology (IKT), 2015 7th Conference on (2015)
24-Eskandari F, Shayestehmanesh H, Hashemi S "Predicting best answer using sentiment analysis in community question answering systems " 2015 Signal Processing and Intelligent Systems Conference (SPIS) (2015)
25-Naghavi S, Hashemi S "A Novel Approach for Identification of Users with Access Restrictions " 27th International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI) (2015)
26-Gharacheh M, Hazrati Fard S, Hashemi S, Derhami V "Proposing an approach to detect metamorphic malware based on Hidden Markov Model " Iranian Joint congress on fuzzy and intelligent systems (2015)
27-Sarlati Y, Hashemi S, Mozafari N "Adopting Community Features to Detect Social Spammer " Europian Intelligence and Security Informatics Conference (EISIC) (2015)
28-JahedPari F, De Vos M, Hashemi S, Hirsch B, Padget J "ARTIFICIAL PREDICTION MARKETS FOR ONLINE PREDICTION OF CONTINUOUS VARIABLES-A PRELIMINARY REPORT " The Second Workshop on Synergies Between Multiagent Systems, Machine Learning and Complex Systems (TRI 2015) (2015)
29-Hajipour F, Rajabzadeh H, NOURIAN B, Hashemi S "A Framework to Spam Filtering based on Static Prediction Game " Software Security (2014)
30-Alavi F, Hashemi S "Mining Jumping Emerging Patterns by Streaming Feature Selection " Knowledge and Systems Engineering (2014)
31-Azmoodeh A, Hashemi S "To Boost Graph Clustering Based on Power Iteration by Removing Outliers " Proceedings of the First International Conference on Advanced Data and Information Engineering (2014)
32-Abdi L, Hashemi S "An Ensemble Pruning Approach Based on Reinforcement Learning in Presence of Multi-class Imbalanced Data " Proceedings of the Third International Conference on Soft Computing for Problem Solving (2014)
33-Samei B, Eshtiagh M, Keshtkar F, Hashemi S "Multi-Document Summarization Using Graph-Based Iterative Ranking Algorithms and Information Theoretical Distortion Measures " The Twenty-Seventh International Flairs Conference (2014)
34-Abdi L, Hashemi S "GAB-EPA: A GA Based Ensemble Pruning Approach to Tackle Multiclass Imbalanced Problems " Intelligent Information and Database Systems (2013)
35-Zarei N, Ghayour M, Hashemi S "Road Traffic Prediction Using Context-Aware Random Forest Based on Volatility Nature of Traffic Flows " Intelligent Information and Database Systems (2013)
36-Hajibaghery A, Alvari H, Hamzeh A, Hashemi S "Community Detection in Social Networks Using Information Diffusion " Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM) (2012)
37-Armoun S, Hashemi S "A General Paradigm for Normalizing Metamorphic Malwares " 10th International Conference on Frontiers of Information Technology (FIT), 2012 (2012)
38-اسکندري , Khorshidpour Z, Hashemi S "To Incorporate Sequential Dynamic Features in Malware Detection Engines " European Intelligence and Security Informatics Conference (2012)
39-Farhadi F, Hoseini E, Hashemi S, Hamzeh A "TeamFinder: A Co-clustering based Framework for Finding an Effective Team of Experts in Social Networks " 12th International Conference on Data Mining Workshops (2012)
40-Sorkhi M, Alvari H, Hashemi S, Hamzeh A "A Game-Theoretic Framework to Identify Top-K Teams in Social Networks " KDIR (2012)
41-Torabi M, Hashemi S " A Data Mining Paradigm to Forecast Weather Sensitive Short-Term Energy Consumption " AISP 2012 (2012)
42-Karimian S, Kelarestaghi M, Hashemi S "I-IncLOF: Improved Incremental Local Outlier Detection for Data Streams " AISP 2012 (2012)
43-Fekri ershad S, Hashemi S "Dispelling Classes Gradually to Improve Quality of Feature Reduction Approaches " CoRR 2012 (2012)
44-Mashhoori A, Hashemi S "Incorporating Hierarchical Information into the Matrix Factorization Model for Collaborative Filtering " ACIIDS 2012 (2012)
45-ZOMORODIAN M, Adeli A, Sinaee M, Hashemi S "Improving Nearest Neighbor Classification by Elimination of Noisy Irrelevant Features " Intelligent Information and Database Systems, 4th Asian Conference, ACIIDS 2012 (2012)
46-Hajibaghery A, Alvari H, Hamzeh A, Hashemi S "Social Networks Community Detection Using the Shapley Value " AISP 2012 (2012)
47-Hazrati fard S, Hamzeh A, Hashemi S "A Game Theoretic Framework for Feature Selection " 9th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (2012)
48-Hazrati fard S, Hamzeh A, Hashemi S "Proposing a Reinforcement Learning based approach for Feature Selection " AISP 2012 (2012)
49-Hoseini E, Hashemi S, Hamzeh A " Link Prediction in Social Network Using Co-clustering Based Approach " AINA Workshops 2012 (2012)
50-Badami M, Hamzeh A, Hashemi S "A Probabilistic Approach for Multi-Objective Clustering Using Game Theory " AISP 2012 (2012)
51-Tahernezhadyani K, Bazargan Lari K, Hamzeh A, Hashemi S "A Multi-Objective Evolutionary Algorithm Based on Complete-Linkage Clustering to Enhance the Solution Space Diversity " AISP 2012 (2012)
52-Ahmadi abhari S, Hamzeh A, Hashemi S "Combining Feature Wrapper and Filter in a Novel Evolutionary Based Feature Extraction Approach " AISP 2012 (2012)
53-Hoseini E, Hashemi S, Hamzeh A "A levelwise spectral co-clustering algorithm for collaborative filtering " h International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (2012)
54-Khorshidpour Z, Hashemi S, Hamzeh A "An Approach to Learn Categorical Distance Based on Attributes Correlation " ICEE 2011 (2011)
55-Farhadi F, Sorkhi M, Hashemi S, Hamzeh A "An Effective Expert Team Formation in Social Networks Based on Skill Grading " ICDM Workshops 2011 (2011)
56-Rashidi L, Hashemi S, Hamzeh A "Anomaly Detection in Categorical Datasets Using Bayesian Networks " AICI 2011 (2011)
57-Fekri ershad S, Hashemi S "To Increase Quality of Feature Reduction Approaches Based on Processing Input Datasets " 2011 2nd International Conference on Data Storage and Data Engineering (DSDE 2011) (2011)
58-Alvari H, Hashemi S, Hamzeh A "Detecting Overlapping Communities in Social Networks by Game Theory and Structural Equivalence Concept " AICI 2011 (2011)
59-Ahmadi abhari S, Hamzeh A, Hashemi S "Voting based learning classifier system for multi-label classification " GECCO 2011 (2011)
60-Sholeh F, Hamzeh A, Hashemi S "Towards final rule set reduction in XCS: a fuzzy representation approach " GECCO 2011 (2011)
61-اخلاقي نيا , Hashemi S, شادگر "Sensor Placement for Heterogenous Point Coverage " International Conference on Computer and Network Technology (ICCNT) (2010)
62-Khorshidpour Z, Hashemi S, Hamzeh A "Distance Learning for Categorical Attribute Based on Context Information " 2010 2nd International Conference on Software Technology and Engineering(ICSTE) (2010)
63-Sholeh F, Hamzeh A, Hashemi S "To Handle Real Valued Input in XCS: Using Fuzzy Hyper-trapezoidal Membership in Classifier Condition " SEAL 2010 (2010)
64-Majd M, Sholeh F, Hashemi S, Hamzeh A "Towards Efficient and Effective Negative Selection Algorithm: A Convex Hull Representation Scheme " SEAL 2010 (2010)
65-همايوني , Hashemi S, Hamzeh A "Instance-based ensemble learning algorithm with stacking framework " 2nd International Conference on Software Technology and Engineering (2010)
66-Sami A, Yadegari B, رحيمي , پيرويان , Hashemi S, Hamzeh A "Malware Detection Based on Mining API Calls " ACM SAC 2010 (2010)
67-Hashemi S "Automatic Refinement of Platform Independent Models Using Graph Transformation System " Fourth International Conference on Frontier of Computer Science and Technology, 2009. FCST '09. (2009)
68-Ahmadi E, Taheri ghadim M, Mirshekari N, Hashemi S, Hamzeh A, Sami A "Cooperative Fuzzy Rulebase Construction based on a Novel Fuzzy Decision Tree " IEEE Innovations 209 (2009)
69-Hashemi S "To Better Handle Concept Change and Noise: A Cellular Automata Approach to Data Stream Classification " Australian Conference on Artificial Intelligence (2007)
70-فرزان يار , کنگاوري , Hashemi S "A New Algorithm for Mining Fuzzy Association Rules in the Large Databases Based on Ontology " Sixth international Conference on Data Mining Workshops (2006)
71-FarzanYar Z, Kangavari M, Hashemi S "An Efficient Distributed Algorithm for Mining Association Rules " Parallel and Distributed Processing and Applications (2006)
72-FarzanYar Z, Kangavari M, Hashemi S "Effect of Similar Behaving Attributes in Mining of Fuzzy Association Rules in the Large Databases " Computational Science and Its Applications (2006)
73-Attarian R, Hashemi S "Investigating the Streaming Algorithms Usage in Website Fingerprinting Attack Against Tor Privacy Enhancing Technology " شانزدهمين کنفرانس بين المللي انجمن رمز ايران (1398)
74-Attarian R, Abdi L, Hashemi S "Anonymity and Privacy Preserving Service for Mobile Healthcare Technology " Second National Congress of Medical Informatics and Seventh Iranian Conference on e-Health (1397)

چاپ كتاب
۱-درجه ا، خيامي س، هاشمي س "معماري سازماني در عمل: چارچوب توگف، ابزار تحقق معماري سازماني " چاپ اول (1395) موسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران ايران


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
اصول طراحي سيستم هاي عامل
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
يادگيري ماشين
سيستم هاي پشتيبان تصميم يار پيشرفته
امنيت شبکه
يادگيري ماشين
دکتري تخصصي (Ph.D)
يادگيري ماشين
سيستم هاي پشتيبان تصميم يار
مباحث پيشرفته در نظريه يادگيري
امنيت شبکه
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
تجارت الكترونيك بين بنگاهي
مديريت زنجيره عرضه
امنيت در تجارت الكترونيك
تجارت الكترونيكي سيار
مديريت پروژه هاي نرم افزار
مباحث پيشرفته در توليد نرم افزار
سيستمهاي پشتيبان تصميم پيشرفته
سيستمهاي اطلاعات مديريت
سيستمهاي تصميم يار
طراحي عاملگرا
كارشناسي ناپيوسته
آزمايشگاه معماري كامپيوتر
كـارشناسي
برنامه سازي پيشرفته
آزمايشگاه مدارهاي منطقي
آزمايشگاه معماري كامپيوتر
كارگاه كامپيوتر
معماري كامپيوتر
برنامه سازي پيشرفته - علوم
آزمايشگاه كامپيوتر
زبان ماشين و برنامه سازي سيستم
ساختمان داده هاوالگوريتمها ۱
آزمدارهاي منطقي
آزمعماري كامپيوتر
اصول طراحي سيستم هاي عامل
آزمايشگاه سيستم هاي عامل
آزريزپردازنده
آزالكترونيك ديجيتال
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
سيستم هاي پشتيبان تصميم يار
يادگيري ماشين
هوش مصنوعي پيشرفته
مباحث پيشرفته در نظريه يادگيري
امنيت شبکه
دکتري تخصصي (Ph.D)
مباحث ويژه در يادگيري ماشين
مباحث پيشرفته درنظريه يادگيري
يادگيري ماشين

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (138)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
اسماعيل رادکاني سيستم تشخيص ويروس هاي متامورفيك با استفاده از روش هاي يادگيري ماشين و تحليل هاي آماري ۱۳۹۸
امير نام اورجهرمي تشخيص بدافزار با استفاده از شبکه هاي عميق بازگشتي ۱۳۹۸
سيدمهدي حضرتي فرد بکارگيري نمايش خلوت در دسته بندي داده هاي پيچيده ۱۳۹۷
زينب خورشيد پور بررسي امنيتي طبقه بندهاي الگو در محيط هاي خصمانه ۱۳۹۶
نيلوفر مظفري مدلسازي انتشار اطلاعات در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۵
جعفر طهمورث نژاد يک چهارچوب جديد براي يادگيري انتقالي برمبناي کرنل ۱۳۹۴
ليدا عبدي انتقال يادگيري با استفاده از آناليز اجزاي قابل انتقال ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
ريحانه عطاريان ارائه يک حمله تحليل ترافيک شبکه غير فعال به منظور شناسايي وب سايت هاي بازديد شده از طريق شبکه ناشناس تور ۱۳۹۸
شهاب شاکراردکاني طبقه بندي خانواده پروتئين ها با استفاده از شبکه هاي عصبي عميق ۱۳۹۸
محمدمهدي زمرديان پيش بيني داده هاي سري هاي زماني با استفاده از شبکه هاي عصبي عميق ۱۳۹۸
سهيل صالحي نيا ارائه راهکاري مبتني بر بازارهاي پيش بيني براي خوشه بندي داده ها ۱۳۹۷
سجاد راشديان تشخيص كلاهبرداري در كارت هاي اعتباري با استفاده از خود-رمزگذارها ۱۳۹۷
حامد حکيمي ارائه روشي مبتني بر انتشار اطلاعات براي تشخيص هرزنامه‌نويس‌ها در شبکه‌هاي اجتماعي ۱۳۹۷
حميد دارابيان بياره تشخيص بدافزار مبتني بر پردازش تصاوير ۱۳۹۷
شهروز ستوده ارائه چارچوبي براي امنيت خانه هاي هوشمند مبتني بر اينترنت اشياء ۱۳۹۷
زينب کشاورزي انتخاب ويژگي بدون نظارت با استفاده از روش هاي پراکندگي ۱۳۹۷
مرضيه بي تعب ارائه روشي ترکيبي براي تشخيص نفوذ در سيستم هاي کامپيوتري ۱۳۹۶
سينا فاموري ارائه ي راهكاري نوين مبتني بر بازارهاي پيش بيني براي خوشه بندي ۱۳۹۵
الهام حبيبي شناسايي تقلب در شبکه ي توزيع انرژي با استفاده از شبکه هاي عصبي چند لايه پيش خور ۱۳۹۵
پريسا فرهادي ارائه راهکاري براي شناسايي بات هاي اجتماعي در تلفن هاي همراه ۱۳۹۵
بابک احمدي اب پرده ارائه راهکاري مبتني بر گراف براي خوشه بندي ۱۳۹۵
محمد جنتي پور بهينه سازي تخصيص منابع در مراکز داده سازمان آب و برق خوزستان ۱۳۹۵
امير شريف روش نوين براي سيستم هاي پرسش و پاسخ دامنه باز ۱۳۹۴
فاطمه اسکندري انتخاب بهترين پاسخ براي يک سوال در انجمن هاي پرسش و پاسخ با استفاده از تحليل احساس نظرات ۱۳۹۴
مهسا اسدي انتقال يادگيري در مسائل با يادگيري تقويتي با استفاده از نگاشت بين مسائل ۱۳۹۴
رقيه سيف الديني بررسي اثر پارامترهاي توليد مذاب آلياژي بر رفتار انسداد نازل ريخته گري مداوم شرکت فولاد آلياژي ايران با استفاده تکنيک شبکه هاي عصبي مصنوعي ۱۳۹۴
سيمين نقوي ارائه راهکاري براي شناسايي کاربران با محدوديت دسترسي در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۴
ياسمن سرلتي ارائه مدلي مبتني بر ويژگي تشکل¬ها براي تشخيص هرزنامه¬نويس¬ها در شبکه¬هاي اجتماعي ۱۳۹۴
صادق فرهمندي اردکاني ارائه مدلي جهت کشف تقلب در سيستم بيمه اي اجتماعي با استفاد از روش هاي داده کاوي(مطالعه موردي:اداره کل تامين اجتماعي فارس) ۱۳۹۴
محسن نوروزي موحد پيش بيني قيمت سهم در بورس اوراق بهادار با داده کاوي به کمک الگوريتمهاي ترکيبي تکاملي ۱۳۹۴
بنت الهدي نوريان آناليز اتوماتيک روي ويژگي¬هاي رفتاري براي شناسايي بدافزارهاي نوظهور ۱۳۹۳
امير درجه تدوين طرح جامع معماري سازماني سرويس گرا جهت دانشگاه هاي ايران بر اساس چارچوب توگف ۹ ۱۳۹۳
فرحناز حاجي پور شناسايي تشکل‌هاي پنهان بر اساس لينک و محتوا ۱۳۹۳
ارشاد رحيمي کازروني ارائه روشي مبتني بر يادگيري منيفلد براي کاهش ابعاد ۱۳۹۳
مريم کيخا ارائه راه کاري براي کلاسه بندي داده هاي چند برچسبي ۱۳۹۳
حسين عليزاده مقدم شناسايي بدافزارهاي دگرگون با استفاده از مدل مخفي مارکوف ۱۳۹۳
محسن پناه پوري ارايه مدلي براي پيش بيني توليد چاه هاي نفتي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي، مطالعه موردي:شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران ۱۳۹۳
علي بوالحسني ارايه مدلي براي تعميرات پيشگويانه تجهيزات درکارخانه هاي نفتي با تکنيکهاي داده کاوي، مطالعه موردي:شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران ۱۳۹۳
امين آزموده ارايه راهکاري نوين براي خوشه بندي مبتني بر گراف ۱۳۹۲
محمد باقر نظري شناسايي برخط بد افزارها در محيط محاسبات ابري ۱۳۹۲
فاطمه علوي جستجوي الگوهاي نوظهور با ويژگي هاي جرياني ۱۳۹۲
رضا پرهيزکاررضواني ارائه مدلي مبتني بر خوشه‌بندي براي افزايش کارايي رديابي هدف در شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم ۱۳۹۲
آرمين کامفيروزي تأثير استرس در ديناميک کيبورد و ماوس ۱۳۹۲
الهام رحماني ارائه روشي نوين مبتني بر انتخاب ويژگي براي دسته بندي داده هاي ريزآرايه ۱۳۹۲
نجمه کاردانيان شناسايي لحظه اي زيردنباله هاي تکرار شونده در سري هاي زماني ۱۳۹۲
ليدا عبدي ارائه راهکاري براي يادگيري از داده هاي نامتوازن چند کلاسه با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري جمعي ۱۳۹۲
فرزانه مالکي روشي براي شناسايي رفتار کاربر در وب بر اساس وب کاوي ۱۳۹۲
فاطمه قائم مقامي استفاده از شبکه هاي عصبي خودسازمانده جهت خوشه بندي موثر داده هاي شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۲
هومن رفعت صفائي ارائه مدلي براي سيستمهاي توصيه گر در شبکه هاي مبتني بر اعتماد ۱۳۹۲
نرجس زارعي ارائه چارچوبي در راستاي بهبود پيش بيني وضعيت ترافيک ۱۳۹۱
سيدعماد ارمون ارائه رهيافتي نوين براي نرمال سازي نسخه هاي مبهم بدافزارها ۱۳۹۱
زهرا کاظمي ارائه چهارچوبي براي پيشنهاد پيوند در شبكه هاي اجتماعي ۱۳۹۱
مريم سرخي ارايه مدلي براي سازماندهي تيم تأثيرگذار در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۱
ايلناز جمالي : ارايه راهکاري براي انتخاب ويژگي در داده هاي نامتوازن با استفاده از قضيه بازي ها ۱۳۹۱
الهام حسيني روش خوشه بندي همزمان در سيستم هاي پيشنهاد دهنده از نوع فيلترينگ اشتراکي ۱۳۹۱
سيدمهدي حضرتي فرد ارائه چارچوبي مبتني بر تئوري بازيها براي انتخاب ويژگي ۱۳۹۱
محمدمهدي نعمت الهي توسعه ي سيستم‌هاي پيشنهاد دهنده جهت سازگاري با تغييرات اولويت‌هاي کاربر در طول زمان ۱۳۹۱
سيد کاوه احمدي ابهري دسته‌بندي داده‌هاي چند برچسبي با استفاده از سامانه‌هاي دسته‌بندي يادگيرنده ۱۳۹۱
مهديه رزم پور ارايه يک سيستم پشتيبان تصميم مبتني بر داده کاوي براي تصميم گيري هاي موثر سازماني در صنعت حمل و نقل دريايي کالا ۱۳۹۱
ليدا رشيدي :ارائه روشي نوين براي شناسايي الگو هاي نامتعارف ۱۳۹۱
فرنوش فرهادي رهيافتي نوين براي سازماندهي گروه هاي تخصصي در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۱
حميدرضا الواري شناسايي تشکل هاي همپوشان در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۱
مهرنوش ترابي ارائه مدلي جهت برآورد کوتاه مدت انرژي الکتريکي با استفاده از روشهاي داده کاوي ۱۳۹۱
رضا آموزگاران بهبود قابليت اطمينان و امنيت در شبکه هاي حسگر خطوط لوله نفت و گاز به کمک کدگذاري ۱۳۹۱
مهسا بادامي ارائه ي يک روش نوين خوشه بندي چند-هدفه ۱۳۹۱
محمد کامياب طاهرنژادياني ارائه ي راهکاري جديد براي حل مسائل بهينه سازي چند هدفه بر اساس ابر حجم ۱۳۹۰
مريم فيض ارائه راهکاري براي مسئله cold-start و ارزيابي اولويت هاي کاربران جديد در سيستم هاي توصيه گر ۱۳۹۰
سيدرضا اکرميان بازاريابي خدمات بانکداري الکترونيکي با تلفيقي از اطلاعات جغرافيايي و داده کاوي ۱۳۹۰
سعيد گودرزيان ارائه ساختار نويني براي كنش هاي پيوسته در سامانه هاي طبقه بند يادگير ۱۳۹۰
عباس خسرواني کاوش برخط الگوهاي پوياي زماني در داده هاي جرياني ۱۳۹۰
عبدالرسول حبيبي پور ارائه يك سيستم پشتيباني تصميم گيري(DSS) مبتني بر سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) ،مطالعه موردي : مديريت معادن استان فارس در استانداري فارس ۱۳۹۰
مهشيد مجد تشخيص پديده غيرعادي توسط الگوريتمي بر پايه سيستم ايمني مصنوعي ۱۳۹۰
فرزانه شعله ارايه روشي نوين براي بازنمايي دانش در xcs ۱۳۹۰
نيلوفر مظفري ارائه چارچوبي براي خوشه¬يابي داده¬هاي جرياني ۱۳۸۹
مينا علي بيگي نبي ارائه راهکاري براي انتخاب ويژگي در داده¬هاي نامتوازن ۱۳۸۹
زهرا مطيع جشوقاني شناسايي بدافزار با استفاده از مدلهاي توليد کننده مبتني بر يادگيري عميق ۰
زهرا اميدوارماکلواني يادگيري علايق کاربر براي سيستم هاي پيشنهاد دهتده موقعيت هاي مطلوب ۰
محمدمنتظر جعفري اطهر ارائه چارچوبي جهت امنيت سيستم هاي پايش سلامت بيماران مبتني بر اينترنت اشياء ۰
فرزاد تباشير بررسي روش هاي خوشه بندي مبتني بر گراف و ارايه راهکاري نوين ۰
مهشيد اسدبيگي تعبيه گراف با استفاده از بازسازي يال براي پيش بيني ارتباط ۰
حسين گزني تدوين مدل مرجع طرح معماري سازماني براي مراکز اطلاع رساني و کتابخانه ها ۰
سمینارویژه ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
رضا وثوقي چالش ها، جنبه ها و خط مشي هاي امنيتي در رايانش ابري ۱۳۹۷
روح اله رحيمي قهدريجاني بررسي نقش داده کاوي در شناسايي و پيشگيري از جرائم سايبري ۱۳۹۷
علي برزويي بررسي چالش هاي امنيتي ذخيره سازي داده ها در محيط ابر ۱۳۹۷
محمد اشکانيان گنجگاه بررسي روش ها و چالش هاي مجازي سازي دسک تاپ ۱۳۹۷
مهساالسادات ميرپور مروري بر روشهاي تکرارداده پويا در ديتا گريد ۱۳۹۷
سيدعبدالرضا لبافي چارچوب هاي استقرار مديريت فرآيند کسب و کار (BPM) در سازمان ها ۱۳۹۷
فرشته باقري بررسي عملکرد و معماري مرکز عمليات امنيت ۱۳۹۶
شيرين شيرازي بررسي و مقايسه معماري و روش هاي پياده سازي مراکز عمليات امنيت در سازمان ها ۱۳۹۶
فاطمه احمدي مروري بر سيستم هاي پشتيبان تصميم باليني مبتني بر ابر ۱۳۹۶
مرجان اوجي نژاد ارزيابي رفتار مشتري جهت بهبود CRM با استفاده تکنيک هاي داده کاوي ۱۳۹۶
افشين فرزان مروري بر کاربرد نگاشت-کاهش در حل مسائل پردازش داده‌هاي بزرگ ۱۳۹۶
محمد تقدسي مقايسه تحليلي استانداردهاي طراحي مراکزداده ۱۳۹۶
مريم لاليان پور بررسي عملکرد سيستمهاي پيشنهاد دهنده با رويکرد فيلترينگ مشارکتي با استفاده از مدل هاي مبتني بر اعتماد ۱۳۹۵
پريسا شه منش اينترنت اشياء و برخي از کاربردهاي آن در صنايع و علوم مختلف ۱۳۹۵
محمدرضا رستمي کوپايي بررسي چالش ها و فرصت هاي سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري و کلان داده ها در ابر ۱۳۹۵
محمدرضا تفرج نوروز امنيت در محاسبات ابري ۱۳۹۵
حسن مهران بيشينه سازي تاثير در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۴
حسن دهقانيان عيسي خندقي مقايسه معماري نرم افزارهاي ابري و نرم افزارهاي تحت وب ۱۳۹۴
کميل سالاريه بررسي امنيت در اينترنت اشياء: چالشها و مخاطرات ۱۳۹۴
سيدمحمد حسن زاهدي واقعيت افزوده، مفاهيم و کاربردها ۱۳۹۴
آتنا فرجامي مقابله با بد افزار هاي سيستم عامل با رويکرد ماشين مجازي ۱۳۹۴
مريم کمالي سروستاني Secloud: راه حل امنيتي مبتني بر ابر براي گوشي هاي هوشمند ۱۳۹۴
حميد سلمانپور ارائه راهکار حفاظت از داده هاي سازماني با تجاري سازي پشتيبان گيري از اطلاعات ۱۳۹۴
محمد محمدي بررسي مزايا و معايب بکارگيري رايانش ابري در آموزش ۱۳۹۴
سيدمرتضي محمودي هاشمي بررسي چالش ها و راهکارهاي امنيتي پردازش ابري ۱۳۹۴
نرگس مرتضوي مروري بر سيستم هاي توصيه گر مبتني بر اعتماد ۱۳۹۴
نازيلا سعدانيه نقش هاني پات در امنيت شبکه ۱۳۹۴
مسعود عبداللهي مروري بر امنيت در اندرويد ۱۳۹۳
الهام دستان پياده سازي سيستمERP (برنامه ريزي منابع سازمان) در شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ۱۳۹۳
بنت الهدي راوري مروري بر تکنيک هاي تشخيص نفوذ در رايانش ابري ۱۳۹۳
محسن طاهري نژاد مروري بر بانکهاي اطلاعاتي NoSQL ۱۳۹۳
حميدرضا ندرلو توسعه سيستم هاي فناوري اطلاعات سلامت (پرونده الكترونيك سلامت) مبتني بر زيرساخت رايانش ابري ۱۳۹۳
الهه شيرزاد ياني نقش بهينه هوش تجاري در مديريت ارتباط با مشتري ۱۳۹۳
علي امين رشيدي فر معيار کمي اسيب پذيري شبکه هاي کامپيوتري با استفاده از گراف حمله و سيستم امتياز دهي ۱۳۹۳
فاطمه مرادپوردزفولي بازاريابي در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۳
علي جعفرطباطبايي شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر انگيزش کارکنان (مطالعه موردي: شرکت دانش آوران) ۱۳۹۳
مرتضي قرباني مقدم مروري بر معيارهاي محاسبه اعتماد در سيستم هاي پيشنهاد دهنده ۱۳۹۳
زهره نوروزي مروري بر امنيت شبکه مجازي ۱۳۹۳
علي رحماني گليان مطالعه ي کاربرد واقعيت افزوده در آموزش ۱۳۹۳
رسول قرباني مروري بر مديريت رخدادها و اطلاعات امنيتي ۱۳۹۳
محبوبه بهمني پياده سازي موفق استراتژي به كمك مدل كارت امتيازي متوازن - مطالعه موردي شركت برق منطقه‌اي فارس ۱۳۹۳
احسان اوليائي ارائه يک روش طراحي و پياده‌سازي هاني‌پات براي جمع‌آوري بدافزارها در سازمان‌ها ۱۳۹۳
مريم ذوالانوارفرد بررسي فن آوريهاي واقعيت افزوده و کاربردهاي آن ۱۳۹۳
جواد بخرد هوش مصنوعي دردفاع سايبري ۱۳۹۳
اتنا سالاري پيش بيني ميزان مراجعات بيماران به کمک درخت هاي تصميم گيري ۱۳۹۳
مهدي غفاري مروري بر سيستم هاي اسکادا ۱۳۹۳
مصطفي احمديان دهاقاني بررسي نقش فناوري اطلاعات در توسعه گردشگري الکترونيک ۱۳۹۳
مجيد کمالي کاربرد هوش تجاري در صنعت بانکداري ۱۳۹۳
سارا جوان آملي امنيت و مدل امنيتي در SQL Azure ۱۳۹۳
محمد شاهمرادي بررسي فرآيند‌هاي ارائه شده براي رسيدگي به حوادث امنيتي در تيم‌هاي امداد رايانه‌اي ۱۳۹۳
کاظم شاهرودنژاد شناسايي و تحليل رفتار ويروس هاي کامپيوتري و بدافزارها ۱۳۹۲
زهره حقدل انتخاب نسخه مبتني بر الگوريتم کلوني مورچه در گريد داده ۱۳۹۲
اشکان اسحق نيموري بررسي عوامل موثر بر انتخاب، پياده سازي و اجراي موفق سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان(ERP) ۱۳۹۲
محمد مافي فرايند پاسخگويي به رخدادهاي امنيتي رايانه اي در حوزه تجارت الکترونيک ۱۳۹۲
مهران مستاجري مرکز عمليات امنيت و نقش نظارتي بر تراکنشهاي مالي ۱۳۹۲
مريم عمادي مروري بر مسائل امنيت و حريم خصوصي کلان داده‌ها در مراقبت‌هاي بهداشتي ۰
مريم قادري مطالعه اي بر فرصت ها و چالشهاي ارز رمزي در صنعت بانکداري ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (119)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
هادي تجلي زاده معرفي يک چارچوب نوين براي خوشه بندي داده هاي جرياني ۱۳۹۸
الهام حسيني انتخاب ويژگي هاي موثر در داده هاي مرتبط: روش بدون نظارت ۱۳۹۷
فاطمه عليمرداني روشي نوين مبتني بر هندسه منيفلد جهت بهبود دقت يک سيستم واسطه¬ي کامپيوتري مغزي ۱۳۹۷
اميرحسين راسخ کاوش و کشف ارتباطات پنهان بين کد نرم افزار و مستندات متني مرتبط ۱۳۹۷
مهرناز فاني تحليل محتواي ويديو فوتبال به منظور آشکارسازي رويدادها ۱۳۹۶
مسعود سعيد کاهش مشکل پراکندگي داده ها در سيستمهاي توصيه گر ۱۳۹۶
ارش احمدفرد تحليل حملات لايه فيزيکي در شبکه هاي راديوشناختي ۱۳۹۶
محمدابراهيم سميع ارائه مدل آگاه از تغيير در تشخيص تشکل‌هاي شبکه‌هاي اجتماعي ۱۳۹۵
رضا روحاني سروستاني رويکردي نوين در مدل هاي مکاني-زماني متغيرهاي نهان در تلفيق داده ۱۳۹۵
محمد باقر دستغيب استفاده ترکيبي از روشهاي مبتني بر پيکره ها و روشهاي مبتني بر دانش براي مدلسازي معنايي زبان و ساخت پيکره براي زبان فارسي ۱۳۹۵
الهام چيت ساز خوشه بندي زيرفضا جهت تحليل داده هاي ريز آرايه بيان ژن ۱۳۹۴
فاطمه مويدي ارائه مدلي كارا بر اساس زيرتركيب هاي استخراج شده از وي‍ژگي جهت تشخيص فعاليتهاي فيزيکي انساني ۱۳۹۳
سيدمحمدرضا موسوي تطبيق پذير سازي الگوريتم هاي دسته بندي مبتني بر فاصله براي مسائل حساس به هزينه ۱۳۹۱
محمود دي پير کاوش الگوهاي تکراري در جريان هاي داده بر اساس مدل پنجره لغزنده ۱۳۹۰
مهدي آهنگري ارايه چارچوبي براي ارزيابي اثر بخشي آموزشهاي الکترونيکي دانشگاهي ۰
هاشم هاشمي شناسايي بدافزار با بهره‌گيري از تکنيکهاي پردازش تصوير ۰
فريبا رضايي تشخيص رفتارهاي جمعيتي در سکانس هاي ويدئويي ۰
حجت اله بازوبندي ارائه راهکارهايي براي بهبود آموزش شبکه هاي عصبي عميق ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
اميرحسين انصاري بيشينه سازي تاثير در شبکه هاي اجتماعي رقابتي ۱۳۹۸
رضا نظري توسعه يک سيستم تشخيص نفوذ مبتني بر منطق فازي ۱۳۹۸
محمدعلي باقري ارومي تخمين عمق شي با استفاده از يادگيري عميق ۱۳۹۸
حجت شهرياري قالب برنامه نويسي،يک پوشش جديد در پنهان نگاري ۱۳۹۷
الناز اجابت ارائه ي يک مدل مبتني بر اعتماد مشتريان براي استفاده از خدمات نوين بانکداري الکترونيک بر مبناي نظريات مشتريان ۱۳۹۷
علي حق پناه جهرمي طبقه بندي كننده احتمالاتي محلي بر اساس تحليل مولفه هاي اساسي وزندار ۱۳۹۷
احمد رضا مصلي نژاد ارائه روشي براي بيشينه کردن تاثير در يک شبکه اجتماعي رقابتي ۱۳۹۷
نازنين بخشي نژاد ارائه روشي کارا براي تشخيص بدافزارهاي اندرويد با استفاده از بايت هاي خام ۱۳۹۶
زهرا اقاخاني بررسي چالشهاي انساني موجود در پياده سازي ISMS در سازمان و راهکار پيشنهادي (مطالعه موردي) ۱۳۹۶
محمد محبوب ديلمي تدوين کنترل هاي امنيتي در شناسايي يا پيشگيري از تهديداتِ مانايِ پيشرفته ۱۳۹۶
فرنوش معنوي ارائه راهکاري کارا بر مبناي تحليل دستورات اسمبلي براي تشخيص بدافزارهاي ناشناخته ۱۳۹۶
هانيه اسدي گلمانخانه ارايه روشي با در نظر گرفتن ديدگاه‌هاي منفي براي بيشينه کردن تاثير در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۵
مهرداد فرخ منش تشخيص بدافزار توسط تکنيک هاي پردازش سيگنال ۱۳۹۵
شکيب لويمي افزايش کيفيّت سيستم‌هاي توصيه‌گر گروهي ۱۳۹۵
ابوالفضل مريدي رديابي بصري با استفاده از يادگيري عميق آنلاين ۱۳۹۵
نگار فروتن اقليدي ارائه مدلي کارا براي تشخيص ساختار شبکه هاي اجتماعي با استفاده از نحوه انتشار اطلاعات ۱۳۹۴
دنا آزادي بوگر ارائه الگوريتمي جهت بهبود پذيرش کاربران مبتني بر توافقنامه سطح سرويس (SLA ) در محاسبات ابري ۱۳۹۴
محمد صالحي تحليل و بررسي قطعي در شبکه انتقال برق به کمک تکنيک هاي داده کاوي (مطالعه موردي : شرکت برق منطقه اي فارس ) ۱۳۹۴
شيما جلالي تشخيص جنسيت مظنونين با استفاده از اثر انگشت ۱۳۹۴
الهام ترابي زيارتگاهي بررسي روشهاي مديريت کليد در شبکه هوشمند توزيع برق و ارائه راهکاري جديد ۱۳۹۴
سيد ابوذر مزارعي توسعه يک روش براي ارزيابي معماري زيرساخت فناوري اطلاعات سازمان ۱۳۹۴
زهرا صادقيان آناليز و پيش بيني شاخصهاي اقتصادي با استفاده از روشهاي پردازش سيگنال ۱۳۹۴
الناز قدوسي ارائه ي يک روش نوين براي تخمين اعتماد در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۴
صابر عبداله زاده کان دسته بندي خودکار قطعات موسيقي سنتي ايراني بر پايه دستگاه ۱۳۹۳
الهه باقري ارائه راه¬ کاري اکتشافي جهت پرهيز از محاسبه¬ي برازندگي در الگوريتم¬هاي تکاملي ۱۳۹۳
سيدمصطفي رضوي مسيريابي بهينه مبتني بر روش سيل آسا انتخابي در شبکه هاي نانوحسگر بيسيم ۱۳۹۳
مجتبي مستقيم نوروزي خوشه بندي نرم افزار براي فهم برنامه با استفاده از آنتولوژيهاي دامنه و کد منبع ۱۳۹۳
مهدي جاماسب خلاري يادگيري چندلايه براي شبيه سازي ربات هاي فوتباليست ۱۳۹۳
حامد حدادپژوه ارائه مدلي جهت شناخت بي نظمي در تشخيص نفوذ مبتني بر جريان ۱۳۹۳
اردشير کلاني پيش‌بيني کوتاه‌مدت قيمت برق در بازار برق با استفاده از تکنيک‌هاي داده‌کاوي ۱۳۹۲
زهرا بذرافشان ارائه راهکاري نوين براي شناسايي خانواده بدافزارهاي دگرگون شده ۱۳۹۲
فاطمه مشايخي تحليل خوشه اي کاربران اينترنت سيار با رويکرد ارائه راهکار در جهت توسعه کاربرد اينترنت سيار ( موردپژوهي : کاربران اينترنت سيار شهر تهران) ۱۳۹۲
نجمه احمدابادي بررسي الگوهاي مطرح براي تعاملات الکترونيک بين دستگاهي و انتخاب مناسب‌ترين آن‌ها براي ايران (مطالعه موردي شهرداري مشهد) ۱۳۹۲
حميد توزنده جاني مطالعه در خصوص طراحي يک سيستم هوشمند پيش بيني سيلاب با استفاده از تکنيک هاي يادگيري ماشين در استان هرمزگان ۱۳۹۲
راحله بهشتي نژاد بهبود سيستم هاي توصيه گر با کمک وب معنايي ۱۳۹۲
سيما صفاري نظري ارائه راهكار تشخيص نفوذ مبتني بر تشخيص ناهنجاري در شبکه هاي موردي سيار ۱۳۹۲
محمد رضا شربت دار انتخاب ويژگي مبتني بر هزينه براي تشخيص نفوذ در شبكه هاي كامپيوتري ۱۳۹۲
رشيد منصوري ارائه يک روش ترکيبي جهت تشخيص هرزنامه در پست الکترونيکي ۱۳۹۲
سجاد جليلي شناسايي تشکل‌هاي همپوشان در شبکه‌هاي پويا ۱۳۹۲
ندا مصطفوي شفاف سازي ارجاعات با استفاده از تکنيک هاي زبانشناسي و يادگيري ماشين ۱۳۹۲
زهره بستانيان ارائه يک مدل وزن دهي جديد براي يادگيرهاي گروهي تقويتي ۱۳۹۲
زهرا خورسند ارائه روشي جديد براي شناسايي بدافزار ۱۳۹۲
محسن خداياري روشي انتخابي براي راه رفتن از بغل در ربات انسان نما ۱۳۹۲
محمد رضا رحيمي مسيريابي در شبکه هاي راديو شناختي اقتضايي بر مبناي کاهش تداخل ۱۳۹۲
هانيه رنجبري گروه بندي دانشجويان در سيستم مديريت آموزشي MOODLE با استفاده از الگوريتم ژنتيک ۱۳۹۲
سارا هاشمي ارايه روش نوين براي فيلتر کردن ايميل هاي ناخواسته ۱۳۹۲
الهام سوچي ارائه روشي براي تبليغات هدفمند در شبکه هاي اجتماعي بر اساس پروفايل کاربران ۱۳۹۱
معصومه مبيني طراحي و ارائه مدل جهت پذيرش فرآيند الکترونيکي ماليات بر مشاغل خودرو از طريق پيشخوان دولت (مطالعه موردي اداره امور مالياتي شرق تهران ) ۱۳۹۱
حنانه نجدعطايي جستجوي گروهي رباتها با استفاده از بهينه سازي ذرات ۱۳۹۱
سانيا واحديان نوحد پيش بيني ساختار دوم پروتئين با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي ۱۳۹۱
علي مشهوري استنتاج شبکه تنظيمات ژني از روي داده هاي سري زماني microarray بوسيله شبکه هاي بيزين ديناميک ۱۳۹۱
فاطمه نام نيک داده کاوي اقليمي جهت ارائه مدل پيش بيني اقليم در استان اصفهان ۱۳۹۱
نسرين ملکوتي ارائه روش جديد براي بررسي ميزان شباهت دو سند ۱۳۹۱
ناصر ظهوري مهريزي بهينه سازي تراکنشهاي بانکي در سيستم هاي تجارت الکترونيک بر مبناي هوش تجاري ۱۳۹۱
حسين قنادرضائي مديريت پوياي منابع طيف در شبکه هاي راديو شناختي اقتضايي با استفاده از چارچوب نظريه بازي ها ۱۳۹۱
مهدي رفيعي ارائه مدل بهره ور انرژي مبتني برفن آوري اطلاعات (IT) در مجتمع هاي تجاري ۱۳۹۱
مهرنوش سينايي خوشه بندي داده هاي ميزان بيان ژن با استفاده از قوانين فازي ۱۳۹۱
پرستو سادات شکرابي اهاري کشف الگوي مشتريان با ارزش در خدمات بانکداري الکترونيکي با استفاده از تکنيک‌هاي داده کاوي ۱۳۹۱
حجت الله عبدي دهکردي استخراج الگوهاي پر تکرار در جريانات داده با استفاده از پنجره هاي کشويي ۱۳۹۱
بهزاد کياني ارائه مدلي جهت بررسي عوامل موثر بر پذيرش پرداخت هاي سيار (مطالعه موردي: شعب منتخب بانک صادرات شهر زاهدان) ۱۳۹۱
مهري بابائي ارزيابي پذيرش يادگيري سيار در دانشگاههاي ايران ۱۳۹۱
جواد دوگاني اغچغلو کاوش قوانين وابستگي در جريانات سريع داده ۱۳۹۱
رضا اوجي ارائه يك روش جديد براي تشخيص شكل در تصاوير بافتي با استفاده از تكنيكهاي آناليز بافت تصوير ۱۳۹۱
امير هراتي علمداري ارائه الگويي جهت پياده سازي جستجوي معنايي با استفاده از تکنيکهاي وب معنايي .مورد مطالعه : برنامه کاربردي "شرکت هاي همکار" در يک سازمان صنعتي ۱۳۹۱
عليرضا حاجي باقري انتشار اطلاعات در شبکه هاي اجتماعي و ارائه مدلي براي آن ۱۳۹۱
کيميا بازرگان لاري ارائه راهکاري نوين براي بهبود الگوريتم¬هاي تکاملي چندهدفه مبتني بر تجزيه ۱۳۹۱
احسان محسن پوريان ارزيابي کيفيت و کاربردپذيري وبگاه هاي دولتي و ارائه مدل مناسب ۱۳۹۱
حميرا شه پرست سيستم هاي دسته بندي فازي براي داده هاي جرياني ۱۳۹۱
الهه حبيب اللهي نجف ابادي كارايي انرژي در مراكز داده توسعه يافته بر مبناي تکنولوژي مجازي سازي زن ۱۳۹۱
علي اکبر نوريان اول اثرمعماري سازماني فن آوري اطلاعات بر سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني ۱۳۹۱
رضا بخشنده پياده سازي الگوريتم هاي جستجو در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۱
نوشين شاهچراغي يک سيستم توصيه گر با استفاده همزمان از شباهت کاربران و اقلام ۱۳۹۱
شروان فکري ارشاد ارائه يک روش جديد براي تخمين ميزان تخلخل در سنگ هاي ساختماني با استفاده از تکنيک هاي آناليز بافت تصوير ۱۳۹۱
سعيده عباسي چارچوبي براي كشف الگوي‌هاي پنهان در داده‌هاي سلامت كاركنان يك شركت بزرگ خودروساز با استفاده از تکنيک‌هاي داده‌کاوي ۱۳۹۱
زينب لياقت پياده سازي يک الگوريتم خوشه بندي جريان داده بر روي داده هاي رادار ۱۳۹۱
سيده فاطمه زين العابديني ارائه مدلي براي بازاريابي خدمات بانكداري الكترونيكي براساس تقسيم بندي مشتريان و داده كاوي مطالعه موردي موسسه اعتباري توسعه ۱۳۹۱
نرجس عسکريان شناسايي خودكار افعال مركب فارسي ۱۳۹۱
شيوا تسليمي پور پردازش خودکار معنايي افعال مركب فارسي ۱۳۹۱
سام حمزه لو روش هاي تصميم گيري دسته جمعي جهت بهبود عملکرد الگوريتم نزديک ترين همسايه ۱۳۹۰
خديجه شفيعي سروستاني انتحاب ويژگي‌هاي مناسب از داده‌ها در جهت توليد قوانين دسته‌بند فازي ۱۳۹۰
محمد جواد زمرديان وفقي سازي الگوريتم نزديکترين همسايه براي دسته بندي داده هاي جرياني ۱۳۹۰
سميرا کريمي منسوب ارائه‌ي مدل کاربر پويايي با‌قابليت به روز شدن، براي شخصي کردن جستجوي وب معنايي، در ارائه خدمات الکترونيکي مورد نياز تجار و بازرگانان ۱۳۹۰
زهرا شهابي راد بررسي کاربرد سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري Decision Support Systems "مطالعه موردي : قابليت استفاده و اجراي سيستم پشتيبان تصميم‌گيري در اعطاي تسهيلات بانکي در بانک مسکن " ۱۳۹۰
فاطمه نوري طراحي و پياده سازي يک الگوريتم کارآمد براي کاوش اقلام تکراري در جريان داده ها ۱۳۹۰
مهديه حقيري استفاده از تکنيک خوشه¬بندي با نظارت براي دسته بندي نامه¬هاي دريافتي در سامانه ۱۳۷ شهرداري تهران ۱۳۹۰
نوذر صيفوري مدلي جهت ارزيابي سازمان ها و فرآيندهاي درون سازمان جهت دورکاري ۱۳۹۰
امان اله بهادري ارائه‌ي مدلي براي يکپارچه‌سازي سيستم‌هاي اطلاعاتي در سازمانهاي بزرگ با استفاده از ESB ۱۳۹۰
بابک اردکاني ارائه روشي جهت تحقق پرداخت الكترونيكي عوارض در كشور با استفاده از الگو هاي داده كاوي ۱۳۹۰
هادي حجتي طالمي ارائه روشي نوين در امنيت ارسال پول الکترونيکي بر اساس امضاي کور و الگوريتم هاي رمزنگاري نامتقارن ۱۳۹۰
راضيه رستمي طرح استراتژيک فناوري اطلاعات درگمرک شناخت چالشها ارائه مدل و راه حل مناسب جهت استقرار (مطالعه موردي گمرک گناوه) ۱۳۹۰
اميد رنجبرپويا ارائه¬ي يک روش جديد براي کاهش حساسيت به نويز در تکنيک هاي بوستينگ ۱۳۸۹
سيد عليرضا سياسي نژاد نقش فناوري اطلاعات در افزايش بهره وري با استفاده از مدل اتوماسيون نظام پيشنهادات ۱۳۸۹
سيما قاسمپور طراحي سيستمي بر پايه شبکه هاي پوياي بيز به منظور باز شناخت گفتار پيوسته ۱۳۸۹
مصطفي قايدي طراحي و ارايه مدل بررسي اثرگذاري فناوري اطلاعات بر توانمندسازي نيروي انساني ۱۳۸۹
نسرين اسدي توسعه پرسش در سيستم هاي بازيابي اطلاعات معنايي ۱۳۸۹
زهره محمدي تحليل مدلسازي، طراحي و پياده سازي اجراي پورتال مشاوره پزشكي از راه دور ۱۳۸۹
حسين فرجي بررسي کاوش وابستگي¬هاي تابعي تقريبي ۱۳۸۸
احسان ابراهيمي حسين ابادي ماشين بردار پشتيبان كارا براي يک داده تست منفرد ۰
فرزانه پوراحمديان طراحي مدل براي مديريت ارتباط با مشتري مبتني بر مديريت دانش ۰
سيما چابک رو طبقه بندي بدافزار با استفاده از مدل پنهان مارکوف ۰
اسماعيل محمدي قهدريجاني سيستم تشخيص/جلوگيري از نفوذ مبتني بر سيستم دفاعي مصنوعي براي کاربر وب ۰