۱۳۹۶/۰۱/۰۵
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : مصطفي
نام خانوادگي : فخر احمد
سال تولد : 1359
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1391
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : كامپيوتر
دانشکده : مهندسي برق و كامپيوتر
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : fakhrahmad@shirazu.ac.ir

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (21)
۱- پوربهمن ز، راستين ن، جعفري ش، فخر احمد م (1392) تشخيص معناى كلمات مبهم بر مبناى ارتباط كلمات به يكى از روشهاى هوش مصنوعى دو ماهنامه هوش مصنوعي و ابزاردقيق 38:7-11
2- Masaeli S, Fakhrahmad S, Boostani R, Tanoori B (2017) Proposing a Keyword Extraction Scheme based on Standard Deviation, Frequency and Conceptual Relation of the Words International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA). 9:1-11
3- Rasekh A, Amir Hossein A, Fakhrahmad S, Sadreddini M (2016) Recovering and Tracing Links between Software Codes and Test Codes of the Open Source Projects (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications 7:319-325
4- Dastgheib M, Fakhrahmad S, Zolghaيri Jahromi M (2016) A Hybrid Accurate Alignment method for large Persian-English corpus construction based on statistical analysis and Lexicon/Persian Word net International Journal of Information Science and Management 14:97-106
5- Dastgheib M, Fakhrahmad S, Zolghaيri Jahromi M (2016) Perspell: A New Persian Semantic-Based Spelling Correction System Digital Scholarship in the Humanities 1:1-11
6- Mazidi A, Fakhrahmad S, Sadreddini M (2016) A metaheuristic approach to CVRP problem: Local Search Optimization Based on GA and Ant Colony Journal of Advances in Computer Research 7:1-22
7- Mazhari S, Fakhrahmad S (2015) A user-profile-based friendship recommendation solution in social networks Journal of Information Science 41:284-295
8- Rasekh A, Sadreddini M, Fakhrahmad S (2014) Word sense disambiguation based on lexical and semantic features using Naive Bayes classifier ---Journal of Computing and Security 2:123-132
9- Mostafavi N, Sadreddini M, Rahmani S, Fakhrahmad S (2014) Systems Architecture and Algorithm for Co-reference Resolution in Texts International Journal of Electronics Communication and Computer Engineering 5:1245-1254
10- خسروتبار , Fakhrahmad S (2014) An Agent based Recommender system for Knowledge Transfer in Organizations Research Journal of Recent Sciences 3:18-22
11- Fakhrahmad S, Rezapour A, Zolghaيri Jahromi M, Sadreddini M (2014) A NOVEL APPROACH TO MACHINE TRANSLATION: A PROPOSED LANGUAGE-INDEPENDENT SYSTEM BASED ON DEDUCTIVE SCHEMES Iranian Journal of Science and Technology 38:59-72
12- Rezapour A, Fakhrahmad S, Sadreddini M, Zolghaيri Jahromi M (2014) An accurate word sense disambiguation system based on weighted lexical features Literary and Linguistic Computing 29:74-88
13- Fakhrahmad S, Sadreddini M, Zolghaيri Jahromi M (2014) A proposed expert system for word sense disambiguation: deductive ambiguity resolution based on data mining and forward chaining Expert Systems 32:178-191
14- Dashti S, Fakhrahmad S, Sadreddini M, Golkar A (2014) Toward a Thesis in Automatic Context-Sensitive Spelling Correction International Journal of Artificial Intelligence and Mechatronics 3:19-24
15- Diyanati M, Sadreddini M, Rasekh A, Fakhrahmad S, TaghiZadeh H (2014) Words Stemming Based on Structural and Semantic Similarity Computer Engineering and Applications 3:89-99
16- Rasekh A, Sadreddini M, Fakhrahmad S (2014) Word sense disambiguation based on lexical and semantic features using Naive Bayes classifier Journal of Computing and Security 1:123-132
17- Golkar A, Jafari S, Fakhrahmad S, Dashti S (2014) Word sense disambiguation based on number of lexical’s senses weighting in conceptual density International Journal of Artificial Intelligence and Mechatronics 3:12-15
18- Roostaee M, Sadreddini M, Fakhrahmad S (2014) Approximate Sentence Matching: A Proposed Matching Model based on Weighted Feature Extraction" Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology 3:1312-1318
19- Roostaee M, Fakhrahmad S, Sadreddini M, Khalili A (2014) Efficient calculation of sentence semantic similarity: a proposed scheme based on machine learning approaches and NLP techniques Scientific Journal of Review 3:94-106
20- دستغيب , Fakhrahmad S, Zolghaيri Jahromi M (1395) .Perspell: A New Persian Semantic-Based Spelling Correction System :-
21- Rezapour A, Fakhrahmad S (1391) A new fuzzy rule based classification system for word sense disambiguation Intelligent Data Analysis 16:633-648

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-شبستريان ش، فخر احمد م "بيشينه سازي وسعت تاثير در شبکه هاي اجتماعي بر مبناي شباهت معنايي " The international congress on technology, communication and knowledge (2014)
۲-مصطفوي ن، صدرالديني م، رحماني س، فخر احمد م "مروري بر روشهاي تشخيص عبارات اسمي هم مرجع در متون " چهارمين کنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطلاعات ارتباطات و کامپيوتر (2014)
۳-اکبري ر، صدرالديني م، فخر احمد م "ارائه يک مدل تطابق جملات در ماشين ترجمه مبتني بر مثال با استفاده از الگوريتم ژنتيک " نوزدهمين کنفرانس ملي سالانه انجمن کامپيوتر ايران (2014)
۴-ميدانشاهي ر، صدرالديني م، فخر احمد م "بررسي کاربرد تکنيک هاي داده کاوي بر روي داده هاي پزشکي- مطالعه موردي داده هاي مربوط به آزمايشگاه درمانگاه مطهري شيراز " The seventh Iran Datamining Conference- IDMC2013 (2013)
۵-روستايي م، فخر احمد م، صدرالديني م "بررسي عملکرد الگوريتم هاي طبقه بندي در تعيين شباهت معنايي جملات " The seventh Datamining Conference- IDMC2013 (2013)
۶-مصلح فسائي ر، صدرالديني م، فخر احمد م "روشي جهت حذف وندهاي کلمات فارسي با استفاده از بر چسب دستوري نوع کلمات " يازدهمين کنفرانس سيستم هاي هوشمند ايران (2013)
۷-فتوحي قيام ا، فخر احمد م، دستغيبي فرد غ "ارائِه يک سيستم خبره براي تشخيص پزشکي با اعمال ضرائب قطعيت " کنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات (1394)
۸-زارع م، فخر احمد م "ارائه يک روش مستقل از زبان جهت ريشه يابي کلمات " کنفرانس بين المللي مهندسي برق و علوم کامپيوتر (1394)
۹-حميدي نصر م، فخر احمد م، حميدي نصر م "شناسايي ابزارهاي مناسب براي مديريت دانش در سازمانها " کنفرانس ملي فناوري اطلاعات و ارتباطات (1394)
۱۰-کلاني ا، فخر احمد م، عظيمي فر م، رمضانعلي زاده ز "پيش بيني کوتاه مدت قيمت برق در بازار برق تجديد ساختار يافته با استفاده از مدل ARIMA " دومين کنفرانس دانش پژوهان کامپيوتر و فناوري اطلاعات (1393)
۱۱-شبستريان ش، فخر احمد م "شناسايي تاثيرگذارترين گرهها در شبکه اجتماعي با استفاده از شبکه واژگان " سومين همايش زبانشناسي رايانشي (1393)
۱۲-کلاني ا، فخر احمد م، عظيمي فر م "پيش بيني کوتاه مدت قيمت برق در بازار ايران با استفاده از مدل تسطيح نمايي " هشتمين کنفرانس داده کاوي ايران (IDMC2014) (1393)
۱۳-پوربهمن ز، راستين ن، جعفري ش، فخر احمد م "ارايه روشي نوين جهت تشخيص معناي کلمات مبهم، در پردازش زبان طبيعي، برمبناي ارتباط کلمات " ICIS2013 (1391)
14-Rahmani S, Fakhrahmad S, Sadreddini M "PTokenizer: POS tagging tokenizer " IEEE 2015, International Conference on Knowledge-based Engineering and Innovation (2015)
15-Heydari alashty A, Rahmani S, Roostaee M, Fakhrahmad S "Shiraz: A Proposed ListWise Approach to Answer Validation " 9th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2015) (2015)
16-Golkar A, Jafari S, Dashti S, Fakhrahmad S "Improving Word Sense Disambiguation by Proposing a Pruning Method for Optimizing Conceptual Density’s Contexts " The International Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP 2015) (2015)

اختراعات و اكتشافات
۱-فخر احمد م "سيستم هوشمند کنترل شرايط اقليمي گلخانه با استفاده از منطق فازي با قابليت ثبت لحظه اي وقايع "


عناوین تدریس شده
دکتري عمومي دامپزشکي
آمار پيشرفته
پردازش زبان طبيعي
دکتري تخصصي (Ph.D)
تحليل متن و دانش کاوي
كـارشناسي
نظريه زبانهاوماشين
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
معماري نرم افزار
پايگاه داده ويژه
متن كاوي
امنيت پايگاه داده
دکتري تخصصي (Ph.D)
پايگاه داده ويژه
متن كاوي
آمار پيشرفته
تحليل متن و دانش کاوي
پردازش زبان طبيعي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
طراحي وب سايتهاي تجارت الكترونيك
پايگاههاي داده در تجارت الكترونيك
تعامل انسان و کامپيوتر
طراحي رابط کاربر
كارشناسي ناپيوسته
ايجاد بانكهاي اطلاعاتي
مباحث ويژه
كـارشناسي
اصول طراحي پايگاه داده ها
آزمايشگاه پايگاه داده ها
ايجاد بانكهاي اطلاعاتي
ساختمان گسسته
مدارهاي منطقي
آزمدارهاي منطقي
اصول طراحي سيستم هاي عامل
اصول طراحي پايگاه داده ها
آز پايگاه داده ها
مهندسي نرم افزار۲
برنامه سازي تجاري
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
متن كاوي
معماري نرم افزار
امنيت پايگاه داده
دکتري تخصصي (Ph.D)
متن کاوي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (91)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
محمد باقر دستغيب استفاده ترکيبي از روشهاي مبتني بر پيکره ها و روشهاي مبتني بر دانش براي مدلسازي معنايي زبان و ساخت پيکره براي زبان فارسي ۱۳۹۵
سعيد رحماني بهبود ترجمه ماشيني آماري با استفاده از اطلاعات زمينه متن ۰
عبدالرضا رضاپور بهبود مترجم ماشيني با استفاده از درخت تجزيه ۰
اميرحسين راسخ کاوش و کشف ارتباطات پنهان بين کد نرم افزار و مستندات متني مرتبط ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
عزت ظهراب ارائه روشي جهت استخراج خودکار اطلاعات ازداخل رزومه هاي فردي بدون ساختار ۱۳۹۵
سيده راضيه نوردانگيز ارائه يک سيستم پيشنهاد دهنده محصول بر مبناي رويکرد تخمين فازي ۱۳۹۵
شادي مسائلي ارائه مدلي جهت ارزيابي ميزان مرتبط بودن کليدواژه¬هاي تعريف شده با محتواي متن ۱۳۹۵
سيدحامد شرافت مولا ارائه يک سيستم توصيه گر بر پايه تحليل کاربران ۱۳۹۵
بهناز مراقب ارائه يک سيستم توصيه کننده ي فازي بر اساس ترکيب ترجيحات ذهني و اطلاعات عيني ۱۳۹۵
حميده رجبي سروستاني ارائه مدلي براي پيش بيني ميزان توليد LPG و مايعات گازي بر اساس پارامترهاي موثر با استفاده از تکنيکهاي داده کاوي مطالعه موردي : شرکت پالايش گاز فجر جم ۱۳۹۵
محمدمهدي فاضلي ارائه مدلي جهت نگاشت عبارات زبان طبيعي به پرس و جوهاي SQL ۱۳۹۴
مريم محمدي بيشنهاد يک ساختار مفهومي براي خوشه بندي متون ۱۳۹۴
الماه فتوحي قيام طراحي و پياده سازي سيستم خبره فازي براي تشخيص پزشکي ۱۳۹۴
معصومه زارع ارايه يک روش مستقل از زبان جهت ريشه يابي کلمات ۱۳۹۴
سميرا مهرنوش ارائه مدلي براي خلاصه سازي استخراجي متون ۱۳۹۴
امين حيدري الاشتي ارائه ي روشي جهت اعتبارسنجي پاسخها در سيستمهاي پرسش و پاسخ انجمني ۱۳۹۴
احمد پارس زاده رابط کاربري مغز - کامپيوتر در تشخيص قصد کاربر ۱۳۹۴
سميه صابري ارائه يک سيستم پيشنهاد دهنده بازديد از صفحات وب سايت برپايه کاوش عملکرد کاربران ۱۳۹۴
الهام اخوت بهبود الگوريتم رقابت استعماري در پيدا کردن نقاط تعادل نش مسئله مديريت بحران ۱۳۹۴
شراره جهانشاه بررسي تغييرات رابط کاربري بر نحوه تعلمل کاربر با شبکه هاي اجتماعي و ارائه مدل ۱۳۹۳
شيلا شبستريان حداکثرسازي تأثير در شبکه هاي اجتماعي: يک مدل پيشنهادي با هدف بهبود تجارت ۱۳۹۳
سجاد توفيقي ارائه يک مدل مبتني بر خصيصه جهت تحليل احساس موجود در نوشتجات ۱۳۹۳
سيد محمد صادق دشتي ارائه مدلي جهت تصحيح غلطهاي املايي بر پايه اطلاعات معنايي ۱۳۹۳
مجيد محمدي شريف آبادي به هنگام سازي رتبه بندي قواعد مرتب شده با روش تحليل پوششي داده ها به کمک روشهاي يادگير ۱۳۹۳
اردشير کلاني پيش‌بيني کوتاه‌مدت قيمت برق در بازار برق با استفاده از تکنيک‌هاي داده‌کاوي ۱۳۹۲
اشكان سيروس طراحي و توليد يک چتربات جهت انجام امور پشتيباني فني شرکت هاي خدمات اينترنت ۱۳۹۲
فرنوش زندکريمي ارائه راهکارهاي مبتني بر رايانش ابري براي توسعه کسب و کار بين بنگاهي(B۲B) در ايران ۱۳۹۲
آزاده خسروتبار ارائه يک سيستم توصيه گر انتقال اطلاعات مبتني برعامل در سازمان ۱۳۹۲
ميثم روستايي ارائه روشي کارا جهت تطابق الگوي تقريبي در ترجمه ماشيني مبتني بر مثال ۱۳۹۲
مهسا حضرتي فرد شناسايي مشخصه هاي مناسب موجود در متن جهت رفع ابهام معنايي ۱۳۹۲
سارا مظهري ارائه مدلي جهت تطبيق دوستي در شبکه هاي اجتماعي، بر مبناي پروفايل کاربران ۱۳۹۲
محمدعلي طايفي نصرابادي ارائه مدلي جهت مرتب‌سازي هوشمند محتويات نرم‌افزار Evernote ۰
مايده خارستاني ارائه يک روش متاهيوريستيک جهت خلاصه سازي استخراجي متون ۰
زهرا ستوده خيرابادي ارائه مدلي جهت تشخيص کپي برداري در کد مبدأ زبان هاي برنامه نويسي ۰
هادي كارگر ارائه يک روش به منظور استخراج و خوشه بندي جملات هم جنس از منابع برخط ۰
سروش غفاري ارايه يک معماري امنيتي کاربردي در هسته لينوکس ۰
ابوالفضل عرب مختاري ارائه مدلي جهت کشف سؤالات تکراري در پايگاه داده Stack Overflow ۰
احمدعلي زارعي رمزنگاري اطلاعات مبتني بر پارامتر هاي استخراج شده از کاراکتر هاي رمز يا خصوصيات بيومتريک حاصل از پردازش تصوير ۰
عليرضا مفتاحي ارائه يک روش معنايي براي بازيابي اطلاعات از قرآن کريم ۰
عاطفه صاف دل ارائه ي يک روش خودکار براي مديريت اطلاعات ناقص جهت تکميل پايگاه هاي دانش ۰
ساره روستايي فارسي ارائه يک سيستم پيشنهاددهنده دوستي در شبکه هاي اجتماعي، بر مبناي دسته بندي فازي ۰
سيدروح اله دهقان باغي ارائه‌ي مدلي جهت اعتبارسنجي اسناد احاديث اسلامي بر پايه تکنيک‌هاي داده‌کاوي ۰
ايرن مظلوم زاده ارائه ي يک سيستم پرسش و پاسخ بر پايه اطلاعات لغوي و معنايي ۰
محمد راستي ميمندي مديريت داده هاي حجيم در طراحي سيستمهاي توصيه گر ۰
سمینارویژه ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
عباس باقري شناسايي قابليت هاي کسب و کار هاي کوچک و متوسط (SMEs) در بستر اينترنت اشيا ۱۳۹۵
الهام خدابنده شهركي مروري بر تحليل احساسات و نظرکاوي ۱۳۹۵
ليلا طاهري بررسي مدلهاي داده کاوي در اينترنت اشياء ۱۳۹۵
خسرو نظري بررسي و مقايسه متدولوژي هاي مختلف توسعه نرم افزار ۱۳۹۵
مريم تمدن دار سيستم مديريت پايگاه داده ابري: چالش ها و راه حل ها ۱۳۹۵
عليرضا تمنداني شناسايي خودکار از مردم و اشيا از طريق امواج راديويي در اينترنت اشياء ۱۳۹۴
محسن فلاح پيشه حسين آباد بررسي شبکه هاي نوري و ساختار آن ۱۳۹۴
حامد قنادي بررسي ساختار وب‌سرويس‌هاي معنايي و کاربردهاي آن‌ها ۱۳۹۴
امير آهنين بررسي مزايا و معايب رويکرد برنامه نويسي جنبه گرا در توليد نرم افزار ۱۳۹۴
بهار صادق‌زاده مطالعه روش‌هاي خوشه‌بندي اسناد ۱۳۹۴
حميد نادري بررسي تکنيک‌هاي‌ عدم تکرار داده‌ها در ذخيره‌سازي و پشتيبان‌گيري اطلاعات ۱۳۹۴
ميثم مظلومي چالش هاي پياده سازي سيستم هاي اطلاعات بيمارستان (HIS) ۱۳۹۴
مرضيه سلمان پور پياده سازي معماري سازماني با استفاده از محاسبات ابري ۱۳۹۳
صالح رافعي بررسي و معرفي انواع سيستم هاي مديريت فرآيندهاي کسب و کار(BPMS ) ۱۳۹۳
مريم پيشور نقش آنتولوژي ها در گسترش تجارت الکترونيک ۱۳۹۳
مهدي رضايي پيش بيني قيمت سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از روشهاي داده کاوي ۱۳۹۳
سيد عليرضا رضازاده کاربرد داده كاوي در سيستم هاي تشخيص نفوذ ۱۳۹۳
فاطمه روزي طلب بکار گيري استراتژي رايانش ابري در مراکز آموزشي ۱۳۹۳
ابراهيم جلالي عوامل موفقيت در برآورد هزينه هاي ERP ۱۳۹۳
امين جامي نقش شبکه ي اجتماعي فيس بوک در انتشار پيام هاي تبليغاتي و بازاريابي ۱۳۹۳
مصطفي خدري سيستم توزيع شده هادوپ ۱۳۹۳
مهتا حميدي استفاده از علم بيومتريک هوشمند در امنيت اطلاعات ۱۳۹۳
مائده صولتي کاربرد کلان داده ها در صنعت بانکداري ۱۳۹۳
سپيده نجفي اصل پيدايش بزرگ داده ها در محاسبات ابري ۱۳۹۳
بهاره منظف الگوريتم کرم شب تاب و روشهاي بهينه سازي ۱۳۹۳
يعقوب داداشي زاوشت سيستمهاي توصيه گر در گردشگري الکترونيک ۱۳۹۳
پويان پشتيبان جهرمي جاسوسي اينترنتي ۱۳۹۳
سميرا مكرم مروري بر خرد وبي اشياء ۱۳۹۳
محمد رحمتي مطالعه رابط ماشين مغز (BMI) و کاربرد هاي آن ۱۳۹۳
حميدرضا ايزدي متين روش‌هاي شناسايي بصري اشياء در مقياس بزرگ ۱۳۹۳
علي يکتاکاخکي مروري بر روشهاي تشخيص تقلب بانکي ۱۳۹۳
فرزانه شکاريان وب معنايي و جستجو هاي مبتني بر معنا در پايگاه داده هاي رابطه اي ۱۳۹۳
حميد حميدي وفادار بررسي معماري شبکه هاي مراکز داده ۱۳۹۳
محمد حميدي نصر شناسايي و طبقه بندي ابزار هاي مناسب براي پياده سازي مديريت دانش در شعب بانک سامان ۱۳۹۳
سيدجواد ميرباقري فيروزآباد معماري سيستم آموزش الکترونيک مبتني بر پردازش ابري ۱۳۹۳
حامد رضازاده ميراب بررسي روشهاي الگوريتم رمزنگاري رمزهاي ۳۲ کاراکتري ۱۳۹۲
مرتضي دده خاني بررسي پروتكل هاي تامين امنيت در ارتباطات الکترونيکي ۱۳۹۲
حسن صفي آريان نقش امنيتي بيومتريک در فناوري اطلاعات ۱۳۹۲
حبيب اله احمدي اهميت همسويي استراتژي فناوري اطلاعات و استراتژي سازمان : مزيت ها و چالش ها ۱۳۹۲
سجاد نجاتي بررسي و مقايسه فناوري هاي مؤثر در بهبود تجارت الکترونيک ۱۳۹۲
سيداكبر زين العابديني بهبود رويکرد‌هاي نوين نرم‌افزارها با استفاده از خدمات ابري ۱۳۹۲
مرضيه كراني مدلسازي کاربر بر مبناي آنتالوژي ۱۳۹۲
محمد رضا صراطي معرفي سيستم اطلاعات جغرافيايي مبتني بر وب معنايي ۱۳۹۲
عليرضا ساروخاني سيستم مديريت امنيت اطلاعات ۱۳۹۲
علي رحيمي داده کاوي در ايمني هوانوردي و مراقبت پرواز ۱۳۹۲
امير نبي پور بازيابي اطلاعات در موتورهاي جستجو بر مبناي مدل برداري ۱۳۹۲
الناز اسلامي بررسي کاربرد رايانش ابري در هوش تجاري ۱۳۹۲