۱۳۹۷/۰۹/۲۶
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : مصطفي
نام خانوادگي : فخر احمد
سال تولد : 1359
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1391
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : كامپيوتر
دانشکده : مهندسي برق و كامپيوتر
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : fakhrahmad@shirazu.ac.ir

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (29)
۱- اسماعيل پور ر، عزيزخاني ز، فخر احمد م (2017) سرقت علمي: از پيشگيري تا تشخيص کارآگاه 9:123-144
۲- پوربهمن ز، راستين ن، جعفري ش، فخر احمد م (1392) تشخيص معناى كلمات مبهم بر مبناى ارتباط كلمات به يكى از روشهاى هوش مصنوعى دو ماهنامه هوش مصنوعي و ابزاردقيق 38:7-11
3- Yousefi Z, Sotudeh H, Mirzabeigi M, Fakhrahmad S, Nikseresht A, Mohammadi M (2018) A study of plain text power in predicting semantic similarity: the case of Medical Subject Headings International Journal of Information Science and Management :-
4- Fekri ershad S, Fakhrahmad S, Tajeripour F (2018) Impulse Noise Reduction for Texture Images Using Real Word Spelling Correction Algorithm and Local Binary Patterns International Arab Journal of Information Technology 15:1024-1030
5- Gharibi R, Rasekh A, Sadreddini M, Fakhrahmad S (2018) Leveraging textual properties of bug reports to localize relevant source files Information Processing & Management 54:1058-1076
6- Tofighi S, Fakhrahmad S (2018) A proposed scheme for sentiment analysis: Effective feature reduction based on statistical information of SentiWordNet Kybernetes 47:957-984
7- Rezapour A, Fakhrahmad S, Sadreddini M (2018) Applying various distance functions and feature extraction schemes to ambiguity resolution Intelligent Data Analysis 22:617-638
8- Kholoosi M, Rezapour A, Fakhrahmad S, Sadreddini M (2017) A Multi-Level Reordering Model for Statistical MachineTranslation Using Source Side Parse Trees IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security 17:281-288
9- Rasekh A, Amir Hossein A, Fakhrahmad S, Sadreddini M (2017) Mining and Discovery of Hidden Relationships between Software Source Codes and Related Textual Documents Digital Scholarship in the Humanities :-
10- Masaeli S, Boostani R, Fakhrahmad S, Tanoori B (2017) Proposing a Keyword Extraction Scheme based on Standard Deviation, Frequency and Conceptual Relation of the Words International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA) 8:289-297
11- Dastgheib M, Fakhrahmad S, Zolghadri Jahromi M (2017) Perspell: A New Persian Semantic-Based Spelling Correction System Digital Scholarship in the Humanities 32:543-553
12- Rasekh A, Amir Hossein A, Fakhrahmad S, Sadreddini M (2016) Recovering and Tracing Links between Software Codes and Test Codes of the Open Source Projects (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications 7:319-325
13- Dastgheib M, Fakhrahmad S, Zolghadri Jahromi M (2016) A Hybrid Accurate Alignment method for large Persian-English corpus construction based on statistical analysis and Lexicon/Persian Word net International Journal of Information Science and Management 14:97-106
14- Mazidi A, Fakhrahmad S, Sadreddini M (2016) A metaheuristic approach to CVRP problem: Local Search Optimization Based on GA and Ant Colony Journal of Advances in Computer Research 7:1-22
15- Mazhari S, Fakhrahmad S (2015) A user-profile-based friendship recommendation solution in social networks Journal of Information Science 41:284-295
16- Rasekh A, Sadreddini M, Fakhrahmad S (2014) Word sense disambiguation based on lexical and semantic features using Naive Bayes classifier ---Journal of Computing and Security 2:123-132
17- Mostafavi N, Sadreddini M, Rahmani S, Fakhrahmad S (2014) Systems Architecture and Algorithm for Co-reference Resolution in Texts International Journal of Electronics Communication and Computer Engineering 5:1245-1254
18- خسروتبار , Fakhrahmad S (2014) An Agent based Recommender system for Knowledge Transfer in Organizations Research Journal of Recent Sciences 3:18-22
19- Fakhrahmad S, Rezapour A, Zolghadri Jahromi M, Sadreddini M (2014) A NOVEL APPROACH TO MACHINE TRANSLATION: A PROPOSED LANGUAGE-INDEPENDENT SYSTEM BASED ON DEDUCTIVE SCHEMES Iranian Journal of Science and Technology 38:59-72
20- Rezapour A, Fakhrahmad S, Sadreddini M, Zolghadri Jahromi M (2014) An accurate word sense disambiguation system based on weighted lexical features Literary and Linguistic Computing 29:74-88
21- Fakhrahmad S, Sadreddini M, Zolghadri Jahromi M (2014) A proposed expert system for word sense disambiguation: deductive ambiguity resolution based on data mining and forward chaining Expert Systems 32:178-191
22- Dashti S, Fakhrahmad S, Sadreddini M, Golkar A (2014) Toward a Thesis in Automatic Context-Sensitive Spelling Correction International Journal of Artificial Intelligence and Mechatronics 3:19-24
23- Diyanati M, Sadreddini M, Rasekh A, Fakhrahmad S, TaghiZadeh H (2014) Words Stemming Based on Structural and Semantic Similarity Computer Engineering and Applications 3:89-99
24- Rasekh A, Sadreddini M, Fakhrahmad S (2014) Word sense disambiguation based on lexical and semantic features using Naive Bayes classifier Journal of Computing and Security 1:123-132
25- Golkar A, Jafari S, Fakhrahmad S, Dashti S (2014) Word sense disambiguation based on number of lexical’s senses weighting in conceptual density International Journal of Artificial Intelligence and Mechatronics 3:12-15
26- Roostaee M, Sadreddini M, Fakhrahmad S (2014) Approximate Sentence Matching: A Proposed Matching Model based on Weighted Feature Extraction" Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology 3:1312-1318
27- Roostaee M, Fakhrahmad S, Sadreddini M, Khalili A (2014) Efficient calculation of sentence semantic similarity: a proposed scheme based on machine learning approaches and NLP techniques Scientific Journal of Review 3:94-106
28- دست غيب م, Fakhrahmad S, Zolghadri Jahromi M (1395) .Perspell: A New Persian Semantic-Based Spelling Correction System :-
29- Rezapour A, Fakhrahmad S (1391) A new fuzzy rule based classification system for word sense disambiguation Intelligent Data Analysis 16:633-648

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-زارعي ا، فخر احمد م "الگوريتم حفاظت از فايل ها به کمک ايجاد Confusion در بايت هاي فايل هاي اجرايي از طريق رمزنگاري بايت ها در موقعيت هاي مبتني بر پارامتر هاي استخراج شده از کاراکتر هاي رمز " 2nd International Conference on researches in Science and Engineering (2017)
۲-صاف دل ع، فخر احمد م، صدرالديني م "ارائه يک روش به منظور تکميل پايگاههاي دانش با استفاده از سيستمهاي پرسش و پاسخ " 3rd International Conference on Web Research (2017)
۳-شبستريان ش، فخر احمد م "بيشينه سازي وسعت تاثير در شبکه هاي اجتماعي بر مبناي شباهت معنايي " The international congress on technology, communication and knowledge (2014)
۴-مصطفوي ن، صدرالديني م، رحماني س، فخر احمد م "مروري بر روشهاي تشخيص عبارات اسمي هم مرجع در متون " چهارمين کنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطلاعات ارتباطات و کامپيوتر (2014)
۵-اکبري ر، صدرالديني م، فخر احمد م "ارائه يک مدل تطابق جملات در ماشين ترجمه مبتني بر مثال با استفاده از الگوريتم ژنتيک " نوزدهمين کنفرانس ملي سالانه انجمن کامپيوتر ايران (2014)
۶-ميدانشاهي ر، صدرالديني م، فخر احمد م "بررسي کاربرد تکنيک هاي داده کاوي بر روي داده هاي پزشکي- مطالعه موردي داده هاي مربوط به آزمايشگاه درمانگاه مطهري شيراز " The seventh Iran Datamining Conference- IDMC2013 (2013)
۷-روستايي م، فخر احمد م، صدرالديني م "بررسي عملکرد الگوريتم هاي طبقه بندي در تعيين شباهت معنايي جملات " The seventh Datamining Conference- IDMC2013 (2013)
۸-مصلح فسائي ر، صدرالديني م، فخر احمد م "روشي جهت حذف وندهاي کلمات فارسي با استفاده از بر چسب دستوري نوع کلمات " يازدهمين کنفرانس سيستم هاي هوشمند ايران (2013)
۹-تاجر پ، جوكار ع، فخر احمد م، ستوده ه، خرمايي ع "واکاوي ارتباطات علمي با تحليل فراگفتمان بافتارهاي استنادي: يک مطالعه پايلوت براي مقالات علم اطلاعات " دومين همايش ملي چشم اندازهاي ارتباط علمي (1397)
۱۰-تاجر پ، فخر احمد م، خدادادي ز، جوكار ع "تاثير بسط پرسش با شبکه هاي واژگاني بر ميزان بازخواني سامانه بازيابي اطلاعات قرآن کريم براي فارسي زبانان: WordNet يا BabelNet؟ " پژوهشهاي کاربردي در زبان شناسي رايانه اي (1396)
۱۱-تاجر پ، جوكار ع، فخر احمد م، خرمايي ع، ستوده ه "کاربرد تحليل گفتمان در خلاصه‌سازي خودکار متون علمي " نخستين همايش ملي رويکردهاي نوين در مطالعات زبان و ادبيات (1396)
۱۲-ستوده خيرابادي ز، فخر احمد م، موسوي س "يک روش مبتني بر ساختار جهت تشخيص کپي برداري در کد برنامه ها " The 25th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2017) (1395)
۱۳-ستوده خيرابادي ز، فخر احمد م، موسوي س "يک روش مبتني بر رشته جهت تشخيص استفاده مجدد از کدهاي برنامه نويسي " 2nd Conference on Swarm Intelligence and Evolutionary Computation (1395)
۱۴-فتوحي قيام ا، فخر احمد م، دستغيبي فرد غ "ارائِه يک سيستم خبره براي تشخيص پزشکي با اعمال ضرائب قطعيت " کنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات (1394)
۱۵-زارع م، فخر احمد م "ارائه يک روش مستقل از زبان جهت ريشه يابي کلمات " کنفرانس بين المللي مهندسي برق و علوم کامپيوتر (1394)
۱۶-حميدي نصر م، فخر احمد م، حميدي نصر م "شناسايي ابزارهاي مناسب براي مديريت دانش در سازمانها " کنفرانس ملي فناوري اطلاعات و ارتباطات (1394)
۱۷-کلاني ا، فخر احمد م، عظيمي فر م، رمضانعلي زاده ز "پيش بيني کوتاه مدت قيمت برق در بازار برق تجديد ساختار يافته با استفاده از مدل ARIMA " دومين کنفرانس دانش پژوهان کامپيوتر و فناوري اطلاعات (1393)
۱۸-شبستريان ش، فخر احمد م "شناسايي تاثيرگذارترين گرهها در شبکه اجتماعي با استفاده از شبکه واژگان " سومين همايش زبانشناسي رايانشي (1393)
۱۹-کلاني ا، فخر احمد م، عظيمي فر م "پيش بيني کوتاه مدت قيمت برق در بازار ايران با استفاده از مدل تسطيح نمايي " هشتمين کنفرانس داده کاوي ايران (IDMC2014) (1393)
۲۰-پوربهمن ز، راستين ن، جعفري ش، فخر احمد م "ارايه روشي نوين جهت تشخيص معناي کلمات مبهم، در پردازش زبان طبيعي، برمبناي ارتباط کلمات " ICIS2013 (1391)
21-Setoodeh Z, Fakhrahmad S, Moosavi M "Proposing a Model for Plagiarism Detection in Source Codes of Programming Language " CSSE 2017 (2017)
22-Safdel A, Fakhrahmad S "Discovering Missing Facts in Knowledge Bases via WordNet Relations " CSSE 2017 (2017)
23-Roustaeifarsi S, Fakhrahmad S "A Fuzzy Rule-based Classification Approach to Friendship Recommendation in Social Networks " AISP 2017 (2017)
24-Rasti meimandi M, Fakhrahmad S "A Hybrid Recommender System with Deep Learning " AISP 2017 (2017)
25-Moragheb B, Fakhrahmad S "A Proposed Fuzzy Recommender System based on Subjective, Objective and Virtual Greedy Users’ Viewpoint " AISP 2017 (2017)
26-Meftahi A, Fakhrahmad S "A Concept-Based Model for Information Retrieval From Holy Quran " CSSE 2017 (2017)
27-Arab M, Zolghadri Jahromi M, Fakhrahmad S " A graph-based approach to word sense disambiguation, An unsupervised method based on semantic relatedness " 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2016) (2016)
28-Rahmani S, Fakhrahmad S, Sadreddini M "PTokenizer: POS tagging tokenizer " IEEE 2015, International Conference on Knowledge-based Engineering and Innovation (2015)
29-Heydari Alashti A, Rahmani S, Roostaee M, Fakhrahmad S "Shiraz: A Proposed ListWise Approach to Answer Validation " 9th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2015) (2015)
30-Golkar A, Jafari S, Dashti S, Fakhrahmad S "Improving Word Sense Disambiguation by Proposing a Pruning Method for Optimizing Conceptual Density’s Contexts " The International Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP 2015) (2015)

اختراعات و اكتشافات
۱-فخر احمد م "سيستم هوشمند کنترل شرايط اقليمي گلخانه با استفاده از منطق فازي با قابليت ثبت لحظه اي وقايع "


عناوین تدریس شده
دکتري عمومي دامپزشکي
آمار پيشرفته
پردازش زبان طبيعي
دکتري تخصصي (Ph.D)
تحليل متن و دانش کاوي
كـارشناسي
نظريه زبانهاوماشين
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
معماري نرم افزار
پايگاه داده ويژه
متن كاوي
امنيت پايگاه داده
دکتري تخصصي (Ph.D)
پايگاه داده ويژه
متن كاوي
امنيت پايگاه داده
آمار پيشرفته
تحليل متن و دانش کاوي
پردازش زبان طبيعي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
طراحي وب سايتهاي تجارت الكترونيك
پايگاههاي داده در تجارت الكترونيك
تعامل انسان و کامپيوتر
طراحي رابط کاربر
كارشناسي ناپيوسته
ايجاد بانكهاي اطلاعاتي
مباحث ويژه
كـارشناسي
اصول طراحي پايگاه داده ها
آزمايشگاه پايگاه داده ها
ايجاد بانكهاي اطلاعاتي
ساختمان گسسته
مدارهاي منطقي
آزمدارهاي منطقي
اصول طراحي سيستم هاي عامل
اصول طراحي پايگاه داده ها
آز پايگاه داده ها
مهندسي نرم افزار۲
برنامه سازي تجاري
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
متن كاوي
معماري نرم افزار
امنيت پايگاه داده
دکتري تخصصي (Ph.D)
متن کاوي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (115)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
اميرحسين راسخ کاوش و کشف ارتباطات پنهان بين کد نرم افزار و مستندات متني مرتبط ۱۳۹۷
عبدالرضا رضاپور بهبود مترجم ماشيني با استفاده از درخت تجزيه ۱۳۹۶
محمد باقر دستغيب استفاده ترکيبي از روشهاي مبتني بر پيکره ها و روشهاي مبتني بر دانش براي مدلسازي معنايي زبان و ساخت پيکره براي زبان فارسي ۱۳۹۵
پگاه تاجر طراحي سامانه خلاصه‌ساز استنادي چند‌سندي مقالات حوزه علم اطلاعات: رويکردي مبتني بر فراگفتمان ۰
ميثم روستايي سيستم تشخيص سرقت علمي بين زباني مبتني بر روش‌هاي متن کاوي ۰
سيدمحمد بيدكي خلاصه سازي استخراجي و چندسندي متن مبتني بر پرسش در حوزه ي زيست پزشکي ۰
رضيه اسماعيل پور طراحي واژه نامه دستيار بسط عبارت جستجو (QEAD) و ارزيابي آن از نظر کارآمدي در بازيابي اطلاعات بين زباني ۰
عاطفه كلانتري ارائه يک سيستم توصيه گر مبتني بر پردازش زبان طبيعي جهت پيشنهاد منابع علمي به دانشجويان کارشناسي ارشد بر پايه اطلاعات موجود در پيشنهاده پژوهش ۰
سعيد رحماني بهبود ترجمه ماشيني آماري با استفاده از اطلاعات زمينه متن ۰
مريم حداديان نژاديوسفي توليد خودکار داده هاي آزمون بر پايه الگوريتم هاي بهينه سازي چند هدفه ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سروش غفاري ارايه يک معماري امنيتي کاربردي در هسته لينوکس ۱۳۹۷
رضا جهان كهن تشخيص بدافزار با بهره گيري از يادگيري نيمه نظارتي ۱۳۹۷
احمدعلي زارعي رمزنگاري اطلاعات مبتني بر پارامتر هاي استخراج شده از کاراکتر هاي رمز يا خصوصيات بيومتريک حاصل از پردازش تصوير ۱۳۹۷
ابوالفضل عرب مختاري ارائه مدلي جهت کشف سؤالات تکراري در پايگاه داده Stack Overflow ۱۳۹۷
زهرا ستوده خيرابادي ارائه مدلي جهت تشخيص کپي برداري در کد مبدأ زبان هاي برنامه نويسي ۱۳۹۶
مايده خارستاني ارائه يک روش متاهيوريستيک جهت خلاصه سازي استخراجي متون ۱۳۹۶
عليرضا مفتاحي ارائه يک روش معنايي براي بازيابي اطلاعات از قرآن کريم ۱۳۹۶
محمد راستي مديريت داده هاي حجيم در طراحي سيستمهاي توصيه گر ۱۳۹۶
ايرن مظلوم زاده ارائه ي يک سيستم پرسش و پاسخ بر پايه اطلاعات لغوي و معنايي ۱۳۹۶
ساره روستايي فارسي ارائه يک سيستم پيشنهاددهنده دوستي در شبکه هاي اجتماعي، بر مبناي دسته بندي فازي ۱۳۹۶
عاطفه صاف دل ارائه ي يک روش خودکار براي مديريت اطلاعات ناقص جهت تکميل پايگاه هاي دانش ۱۳۹۶
عزت ظهراب ارائه روشي جهت استخراج خودکار اطلاعات ازداخل رزومه هاي فردي بدون ساختار ۱۳۹۵
سيده راضيه نوردانگيز ارائه يک سيستم پيشنهاد دهنده محصول بر مبناي رويکرد تخمين فازي ۱۳۹۵
شادي مسائلي ارائه روش استخراج کليدواژه بر پايه انحراف معيار،فرکانس و ارتباطات متني کلمات ۱۳۹۵
سيدحامد شرافت مولا ارائه يک سيستم توصيه گر بر پايه تحليل کاربران ۱۳۹۵
بهناز مراقب ارائه يک سيستم توصيه کننده ي فازي بر اساس ترکيب ترجيحات ذهني و اطلاعات عيني ۱۳۹۵
حميده رجبي سروستاني ارائه مدلي براي پيش بيني ميزان توليد LPG و مايعات گازي بر اساس پارامترهاي موثر با استفاده از تکنيکهاي داده کاوي مطالعه موردي : شرکت پالايش گاز فجر جم ۱۳۹۵
محمدمهدي فاضلي ارائه مدلي جهت نگاشت عبارات زبان طبيعي به پرس و جوهاي SQL ۱۳۹۴
مريم محمدي بيشنهاد يک ساختار مفهومي براي خوشه بندي متون ۱۳۹۴
الماه فتوحي قيام طراحي و پياده سازي سيستم خبره فازي براي تشخيص پزشکي ۱۳۹۴
معصومه زارع ارايه يک روش مستقل از زبان جهت ريشه يابي کلمات ۱۳۹۴
سميرا مهرنوش ارائه مدلي براي خلاصه سازي استخراجي متون ۱۳۹۴
امين حيدري الاشتي ارائه ي روشي جهت اعتبارسنجي پاسخها در سيستمهاي پرسش و پاسخ انجمني ۱۳۹۴
احمد پارس زاده رابط کاربري مغز - کامپيوتر در تشخيص قصد کاربر ۱۳۹۴
سميه صابري ارائه يک سيستم پيشنهاد دهنده بازديد از صفحات وب سايت برپايه کاوش عملکرد کاربران ۱۳۹۴
الهام اخوت بهبود الگوريتم رقابت استعماري در پيدا کردن نقاط تعادل نش مسئله مديريت بحران ۱۳۹۴
شراره جهانشاه بررسي تغييرات رابط کاربري بر نحوه تعلمل کاربر با شبکه هاي اجتماعي و ارائه مدل ۱۳۹۳
شيلا شبستريان حداکثرسازي تأثير در شبکه هاي اجتماعي: يک مدل پيشنهادي با هدف بهبود تجارت ۱۳۹۳
سجاد توفيقي ارائه يک مدل مبتني بر خصيصه جهت تحليل احساس موجود در نوشتجات ۱۳۹۳
سيد محمد صادق دشتي ارائه مدلي جهت تصحيح غلطهاي املايي بر پايه اطلاعات معنايي ۱۳۹۳
مجيد محمدي شريف آبادي به هنگام سازي رتبه بندي قواعد مرتب شده با روش تحليل پوششي داده ها به کمک روشهاي يادگير ۱۳۹۳
اردشير کلاني پيش‌بيني کوتاه‌مدت قيمت برق در بازار برق با استفاده از تکنيک‌هاي داده‌کاوي ۱۳۹۲
اشكان سيروس طراحي و توليد يک چتربات جهت انجام امور پشتيباني فني شرکت هاي خدمات اينترنت ۱۳۹۲
فرنوش زندکريمي ارائه راهکارهاي مبتني بر رايانش ابري براي توسعه کسب و کار بين بنگاهي(B۲B) در ايران ۱۳۹۲
آزاده خسروتبار ارائه يک سيستم توصيه گر انتقال اطلاعات مبتني برعامل در سازمان ۱۳۹۲
ميثم روستايي ارائه روشي کارا جهت تطابق الگوي تقريبي در ترجمه ماشيني مبتني بر مثال ۱۳۹۲
مهسا حضرتي فرد شناسايي مشخصه هاي مناسب موجود در متن جهت رفع ابهام معنايي ۱۳۹۲
سارا مظهري ارائه مدلي جهت تطبيق دوستي در شبکه هاي اجتماعي، بر مبناي پروفايل کاربران ۱۳۹۲
مهناز موسي خاني طراحي و پياده سازي نرم افزار استوديو مجازي ۰
محمدعلي طايفي نصرابادي ارائه مدلي جهت مرتب‌سازي هوشمند محتويات نرم‌افزار Evernote ۰
سيدروح اله دهقان باغي ارائه‌ي مدلي جهت اعتبارسنجي اسناد احاديث اسلامي بر پايه تکنيک‌هاي داده‌کاوي ۰
زينت حدادزاده نيري تحليل تمايل در زبان فارسي با استفاده از شبکه هاي عصبي ۰
ابوالفضل خواجه وسطي كلا ارائه مدلي دولايه براي تشخيص ناهنجاري در سيستم‌هاي تشخيص نفوذ ۰
ارش احرار پيش‌بيني وقوع تصادفات رانندگي جاده‌اي بر پايه‌ي تکنيک‌هاي داده‌کاوي ۰
هادي كارگر ارائه يک روش به منظور استخراج و خوشه بندي جملات هم جنس از منابع برخط ۰
سمینارویژه ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
افسانه فردوسي مروري بر سيستم¬هاي توصيه گر آموزشي ۱۳۹۷
مهدي كاظم زاده داده هاي بزرگ فرصت يا چالش در صنعت بانکداري ۱۳۹۷
عليرضا عدلو بررسي سيستم هاي مديريت فرايندهاي کسب‌وکار مبتني بر ابر ۱۳۹۷
سورنا ثناگو سيستم‌هاي توصيه‌گر در مراقبت‌هاي بهداشتي ۱۳۹۷
اميرحسين جوهريان بررسي مدل‌هاي ترکيبي مبتني بر تکنيک‌هاي يادگيري ماشين در سيستم‌هاي تشخيص نفوذ ۱۳۹۷
احسان شكوهمند ارائه روشي جهت ارزيابي بلوغ فناوري اطلاعات و کسب‌وکار در سازمان‌ها با دقت و انعطاف‌پذيري ۱۳۹۶
احمد جان احمدي پيش بيني خطاي نرم افزار ۱۳۹۶
آيه اواني نقش شبکه هاي اجتماعي در مديريت روابط با مشتري ۱۳۹۶
گلناز اقاجاني کشف تقلب مالي با استفاده از هوش تجاري در صنعت بانکداري ۱۳۹۶
زهرا عباسي مروري بر سيستم هاي تشخيص نفوذ در اينترنت اشيا ۱۳۹۶
سيده شيما منتظري بررسي مديريت اعتماد در شبکه هاي حسگر بيسيم ۱۳۹۶
عباس باقري شناسايي قابليت هاي کسب و کار هاي کوچک و متوسط (SMEs) در بستر اينترنت اشيا ۱۳۹۵
الهام خدابنده شهركي مروري بر تحليل احساسات و نظرکاوي ۱۳۹۵
ليلا طاهري بررسي مدلهاي داده کاوي در اينترنت اشياء ۱۳۹۵
خسرو نظري بررسي و مقايسه متدولوژي هاي مختلف توسعه نرم افزار ۱۳۹۵
مريم تمدن دار سيستم مديريت پايگاه داده ابري: چالش ها و راه حل ها ۱۳۹۵
حامد قنادي بررسي ساختار وب‌سرويس‌هاي معنايي و کاربردهاي آن‌ها ۱۳۹۴
محسن فلاح پيشه حسين آباد بررسي شبکه هاي نوري و ساختار آن ۱۳۹۴
عليرضا تمنداني شناسايي خودکار از مردم و اشيا از طريق امواج راديويي در اينترنت اشياء ۱۳۹۴
امير آهنين بررسي مزايا و معايب رويکرد برنامه نويسي جنبه گرا در توليد نرم افزار ۱۳۹۴
بهار صادق‌زاده مطالعه روش‌هاي خوشه‌بندي اسناد ۱۳۹۴
حميد نادري بررسي تکنيک‌هاي‌ عدم تکرار داده‌ها در ذخيره‌سازي و پشتيبان‌گيري اطلاعات ۱۳۹۴
ميثم مظلومي چالش هاي پياده سازي سيستم هاي اطلاعات بيمارستان (HIS) ۱۳۹۴
سيد عليرضا رضازاده کاربرد داده كاوي در سيستم هاي تشخيص نفوذ ۱۳۹۳
ابراهيم جلالي عوامل موفقيت در برآورد هزينه هاي ERP ۱۳۹۳
فاطمه روزي طلب بکار گيري استراتژي رايانش ابري در مراکز آموزشي ۱۳۹۳
مرضيه سلمان پور پياده سازي معماري سازماني با استفاده از محاسبات ابري ۱۳۹۳
مريم پيشور نقش آنتولوژي ها در گسترش تجارت الکترونيک ۱۳۹۳
مهدي رضايي پيش بيني قيمت سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از روشهاي داده کاوي ۱۳۹۳
مهتا حميدي استفاده از علم بيومتريک هوشمند در امنيت اطلاعات ۱۳۹۳
امين جامي نقش شبکه ي اجتماعي فيس بوک در انتشار پيام هاي تبليغاتي و بازاريابي ۱۳۹۳
مصطفي خدري سيستم توزيع شده هادوپ ۱۳۹۳
صالح رافعي بررسي و معرفي انواع سيستم هاي مديريت فرآيندهاي کسب و کار(BPMS ) ۱۳۹۳
مائده صولتي کاربرد کلان داده ها در صنعت بانکداري ۱۳۹۳
سپيده نجفي اصل پيدايش بزرگ داده ها در محاسبات ابري ۱۳۹۳
بهاره منظف الگوريتم کرم شب تاب و روشهاي بهينه سازي ۱۳۹۳
يعقوب داداشي زاوشت سيستمهاي توصيه گر در گردشگري الکترونيک ۱۳۹۳
پويان پشتيبان جهرمي جاسوسي اينترنتي ۱۳۹۳
محمد رحمتي مطالعه رابط ماشين مغز (BMI) و کاربرد هاي آن ۱۳۹۳
سميرا مكرم مروري بر خرد وبي اشياء ۱۳۹۳
حميدرضا ايزدي متين روش‌هاي شناسايي بصري اشياء در مقياس بزرگ ۱۳۹۳
علي يکتاکاخکي مروري بر روشهاي تشخيص تقلب بانکي ۱۳۹۳
فرزانه شکاريان وب معنايي و جستجو هاي مبتني بر معنا در پايگاه داده هاي رابطه اي ۱۳۹۳
سيدجواد ميرباقري فيروزآباد معماري سيستم آموزش الکترونيک مبتني بر پردازش ابري ۱۳۹۳
محمد حميدي نصر شناسايي و طبقه بندي ابزار هاي مناسب براي پياده سازي مديريت دانش در شعب بانک سامان ۱۳۹۳
حميد حميدي وفادار بررسي معماري شبکه هاي مراکز داده ۱۳۹۳
مرضيه كراني مدلسازي کاربر بر مبناي آنتالوژي ۱۳۹۲
عليرضا ساروخاني سيستم مديريت امنيت اطلاعات ۱۳۹۲
مرتضي دده خاني بررسي پروتكل هاي تامين امنيت در ارتباطات الکترونيکي ۱۳۹۲
حبيب اله احمدي اهميت همسويي استراتژي فناوري اطلاعات و استراتژي سازمان : مزيت ها و چالش ها ۱۳۹۲
حسن صفي آريان نقش امنيتي بيومتريک در فناوري اطلاعات ۱۳۹۲
سيداكبر زين العابديني بهبود رويکرد‌هاي نوين نرم‌افزارها با استفاده از خدمات ابري ۱۳۹۲
سجاد نجاتي بررسي و مقايسه فناوري هاي مؤثر در بهبود تجارت الکترونيک ۱۳۹۲
محمد رضا صراطي معرفي سيستم اطلاعات جغرافيايي مبتني بر وب معنايي ۱۳۹۲
حامد رضازاده ميراب بررسي روشهاي الگوريتم رمزنگاري رمزهاي ۳۲ کاراکتري ۱۳۹۲
علي رحيمي داده کاوي در ايمني هوانوردي و مراقبت پرواز ۱۳۹۲
امير نبي پور بازيابي اطلاعات در موتورهاي جستجو بر مبناي مدل برداري ۱۳۹۲
الناز اسلامي بررسي کاربرد رايانش ابري در هوش تجاري ۱۳۹۲
سيدمحمد قهاري بررسي کاربرد بلاک چين در امنيت اينترنت اشيا ۰
سيداحمدرضا حسيني پور نقش پلتفرم هاي اينترنت اشيا در طراحي سيستم هاي توصيه گر ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (67)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
محمدعلي تبرزد بهبود روش هاي تشخيص جامعه در شبکه هاي پويا ۱۳۹۶
مسعود سعيد کاهش مشکل پراکندگي داده ها در سيستمهاي توصيه گر ۱۳۹۶
عليرضا نيک سرشت پيش بيني تقاضا در سيستم هاي مديريت سود ۱۳۹۶
زينب خورشيد پور بررسي امنيتي طبقه بندهاي الگو در محيط هاي خصمانه ۱۳۹۶
محمدابراهيم سميع ارائه مدل آگاه از تغيير در تشخيص تشکل‌هاي شبکه‌هاي اجتماعي ۱۳۹۵
فرزاد قهرماني ارائه مدلي جهت بازيابي اطلاعات متني بر پايه محاسبات ادراکي ۰
امين امام زاده اسمعيلي نژاد خلوت سازي گراف شباهت با کاربرد شبکه هاي اجتماعي ۰
زهرا يوسفي نقش سنجه‌هاي استنادي و دگرسنجه ها در رتبه‌بندي نتايج جست‌و‌جوي مقالات علمي: رويکرد چندمطالعه اي ۰
مريم يقطين تحليل شباهت نحوي و معنايي هم استنادي و نقش آن در رتبه بندي ربط در بازيابي مقالات علمي ۰
امير نام اورجهرمي تشخيص بدافزار با استفاده از شبکه هاي عميق بازگشتي ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
هانيه بنان ارائه راهکاري جهت بهبود کارايي روش هاي مدل کردن فرآيندهاي سازماني ۱۳۹۷
مريم محمدي ارائه روشي جديد جهت تشخيص بدافزارها بر اساس تکنيک هاي پردازش دنباله ۱۳۹۷
مهدي غلامي ارزيابي پياده سازي قسمتي از سيستم مديريت امنيت اطلاعات با نگاه به تهديدهاي ماناي پيشرفته ۱۳۹۶
محسن قصري تشخيص نفوذ به‌صورت بلادرنگ با استفاده از الگوريتم‌هاي وفقي k همسايه نزديک‌تر ۱۳۹۶
رضا غريبي کشف ارتباط بين گزارش‌خطاهاي نرم‌افزاري و کدهاي نرم‌افزار با استفاده از تجزيه و تحليل متني ۱۳۹۶
سيده مينا مصباح کاربرد روش ها و الگوريتم هاي داده کاوي در پيش بيني بارندگي ۱۳۹۶
حسن اسكندري ارائه الگوريتمي کارا جهت حل مسأله آموزش توزيع شده ديکشنري روي شبکه حسگر ۱۳۹۶
فرشته شاهبازي اعتبارسنجي سيستم پيش بيني نياز به تزريق خون در مصدومان ترومايي ۱۳۹۶
مرتضي دستوري ثبت رفتار برنامه هاي اندرويدي بر روي دستگاه هاي واقعي ۱۳۹۶
غزال كريمي شيراز ارائه روشي براي خلاصه سازي استخراجي متون ۱۳۹۶
سيده سارا موسوي راد ارايه تکنيک‏هاي تخمين در پردازش بزرگ‏داده ۱۳۹۶
اذر خالقي پيش بيني ميزان وفاداري مشتريان بانک صادرات ايران براساس مولفه هاي هوش فرهنگي روسا و رضايت شغلي کارکنان بانک ها ۱۳۹۶
نگار امامي ارائه روشي براي بهبود بيشينه سازي تاثيرگذاري برخط در شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۶
پدرام جلالي ارايه يک مدل پيشنهادگر هيبريدي جديد بر اساس مولفه هاي محتوي و مشارکت محور ۱۳۹۵
مطيع اله صديقي داده کاوي سوانح دريايي- مطاله موردي بقا در تايتانيک ۱۳۹۵
يعقوب عبدي ارائه مدل ترکيبي خوشه بندي براي تجزيه و تحليل احساسي متن ۱۳۹۵
اميد جعفرزاده شيرازي ارائه يک روش نوين زمانبندي و باز زمانبندي در مراکز داده ابري با هدف کاهش مصرف انرژي ۱۳۹۵
امين خزاعي تشخيص نفوذ به سيستم‌هاي فيزيکي سايبري با آناليز بصري ۱۳۹۵
امير شريف روش نوين براي سيستم هاي پرسش و پاسخ دامنه باز ۱۳۹۴
الهه پاك طينت بررسي کاربرد تکنيک هاي داده کاوي بر روي داده هاي آزمايشگاهي مربوط به مصدومان ترومايي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه (ICU) - مطالعه موردي مرکز تخصصي و فوق تخصصي شهيد رجايي ۱۳۹۴
محمد مهدي خلوصي ارائه يک مدل جديد مرتب سازي براي ترجمه ماشيني آماري ۱۳۹۴
محبوبه جهانبازي بهبود اولويت بندي محک ها با استفاده از پوشش ۱۳۹۴
سارا ميرزاطباطبايي ترکيب روشهاي رمزنگاري متقارن و نامتقارن جهت ارتقاء امنيت داده در پايگاه داده SQL ۱۳۹۴
ناصر فلاحي ارائه الگوريتمي جديد به منظور توليد اتوماتيک قانون در سيستم هاي تشخيص نفوذ مبتني بر قانون ۱۳۹۴
الناز مرادي ارائه روشي نوين جهت خلاصه‌سازي خودکار متون ۱۳۹۴
حسام خليلي ارائه روشي جديد جهت انتخاب خصيصه براي دسته بندي متون ۱۳۹۳
محسن رهباني بررسي و شناسايي ويژگي هاي پر اهميت در ارزيابي مترجم هاي ماشيني و بکارگيري آنها در مترجم هاي ماشيني انگليسي به فارسي ۱۳۹۳
محمد محمدي خواه ارائه ابزاري براي تشخيص آسيب‌پذيري در کد هاي به زبان C ۱۳۹۳
فاطمه پيرمراديان مدل سازي عملکرد دانش آموزان با استفاده از تکنولوژي سيستم هاي توصيه گر ۱۳۹۳
عليرضا حسيني ماشين خودکار آناليز رفتاري بدافزار جاسوسي ۱۳۹۳
مصطفي خوشحال ارائه يک سيستم برچسب گذاري خودکار اجزاي واژگاني کلام براي متون فارسي ۱۳۹۳
ارمان ابراهيم پور استفاده از اطلاعات فراواني پوشش در تکنيک هاي اولويت بندي موارد آزمون به منظور افزايش نرخ کشف خطا ۱۳۹۳
علي گل كار ارائه يک متد جديد به منظور ابهام زدايي مفهومي کلمات بر پايه چگالي مفهومي ۱۳۹۳
فرهاد ملك محمدي خلاصه سازي ماشيني آماري متون فارسي ۱۳۹۳
مريم موسوي کيان بررسي عوامل موثر بر قصد خريد مشتريان در فروشگاه هاي اينترنتي ايراني ۱۳۹۳
ليدا فصيحياني تاثير استفاده از اطلاعات معنايي و برچسب گذاري نوع کلمات بر خوشه بندي متون در مدل فضاي بردار ۱۳۹۳
عليمه زاري مدلي کارا براي ساخت پيکره ي متني موازي از روي پيکره ي متني تطبيقي ۱۳۹۲
جميله شفيعي سروستاني تاثير متريک هاي استخراج شده از مخازن نرم افزاري بر بهبود مدل هاي تشخيص آسيب پذيري نرم افزار ۱۳۹۲
الهام بندري ارائه روشي براي پيشنهاد الگوهاي طراحي بر پايه هستان شناسي ۱۳۹۲
رضا اکبري تخمين مؤثري از شباهت متون در ترجمه ماشيني مبتني بر مثال ۱۳۹۲
حيدر قانعي ارائه يک مدل واقعيت افزوده سه بعدي در آموزش هاي الکترونيکي(مورد مطالعه: دانشکده آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه شيراز) ۱۳۹۲
راضيه ميدانشاهي بررسي کاربرد تکنيک هاي داده کاوي بر روي داده هاي پزشکي- مطالعه موردي داده هاي مربوط به آزمايشگاه درمانگاه مطهري شيراز ۱۳۹۲
آراد بصيري ارائه يک مدل نوين پيشنهادگر بر اساس تلفيق تکنيکهاي محتوا محور و مشارکت محور ۱۳۹۲
محمد محسن مودت طراحي يک سامانه پيشنهاد دهنده الگوهاي تحمل پذيري خطا در ترکيب سرويسهاي وب ۱۳۹۲
مرتضي زراعت كار ارائه چارچوبي سرويس گرا جهت يکپارچه سازي بين بنگاهي ۱۳۹۲
علي دهقاني محمدي ارائه يک روش جهت استخراج خودکار کلمات کليدي از متون علمي و پياده سازي يک نمونه الگو ۱۳۹۲
صيف اله نيك انديش كاربرد داده كاوي براي تشخيص گروههاي معنادار دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي به همراه پياده سازي عملي در يك نمونه واقعي ۱۳۹۲
فرزانه مالكي روشي براي شناسايي رفتار کاربر در وب بر اساس وب کاوي ۱۳۹۲
فاطمه قائم مقامي استفاده از شبکه هاي عصبي خودسازمانده جهت خوشه بندي موثر داده هاي شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۲
مسعود زندي لک نقش فناوري اطلاعات در تئوري سازمان – مطالعه موردي:کارخانجات مخابراتي ايران ۱۳۹۲
اوا بهرامي تاييد هويت کاربر با استفاده از ديناميک نواخت صفحه کليد ۰
فاطمه رجبي ارائه روشي براي کاوش نظرات کاربران در برنامه هاي فارسي موبايل به منظور بهبود و ارتقا نرم افزارهاي بررسي شده ۰
كريم كشاورزي ارائه يک روش نوين براي شناسائي افراد از روي طرح عنبيه ۰
عليرضا جونبخش نجف ابادي داده کاوي لاگ هاي تعامل کاربران با محيط يکپارچه توسعه ۰
فاطمه راسخي تشخيص بدافزارهاي ناشناخته با استفاده از تکنيک هاي پردازش تصوير ۰
وحيد برغندان کشف روابط مابين کلمات تخصصيِ نرم افزار با استفاده از تجزيه و تحليل متني ۰
حسين ميرعرب رضي ارائه مدلي براي ترکيب سرويسهاي وب مبتني بر بازخورد کاربر در دولت الکترونيک ۰