۱۳۹۷/۱۱/۲۷
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : عبدالرسول
نام خانوادگي : برهاني حقيقي
سال تولد : 1331
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1357
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : امار
دانشکده : علوم
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : borhani@susc.ac.ir

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-ميرنيام ا، برهاني حقيقي ع، شناوري ز "بهترين براورد گر نااريب خطي براي يارامتر نمايي تحت سانسور نوع دوم تعميم يافته " 10th Iranian statistical conference (1389)
2-Honar T, Borhani-Haghighi A "Aproximation of self- consistency for Middle censsored data " 10 th Iranian statistical conference (1389)

چاپ كتاب
۱-برهاني حقيقي ع، صدوقي الوندي س، پارسيان ا، كرماني ع، كرماني س "آشنايي با احتمال و نظريه توزيع ها جلد دوم " چاپ اول (1393) انتشارات علمي پارسيان ايران
۲-برهاني حقيقي ع، پارسيان ا، صدوقي الوندي س، كرماني س، كرماني ع " آشنايي با احتمال و نظريه ي توزيع ها جلد اول " چاپ اول (1393) انتشارات علمي پارسيان ايران


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
امارواحتمال مقدماتي
روشهاي مقدماتي امار
طرحهاي ازمايشهاي ۱
روشهاي آماري
اماررياضي ۱
اماررياضي ۲
مباحثي درامار
پروژه امار
امارزيستي
امارواحتمال مهندسي
رياضيات پايه ومقدمات امار
احتمال ۲
آمار در شهرسازي
مباني احتمال
احتمال ۱
احتمال ۲
آمار رياضي ۱
آمار رياضي ۲
مباحثي درامار و کاربردها
برنامه نويسي پيشرفته
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
استنباط آماري ۱
استنباط آماري ۲
اماركتابداري
روشهاي آماري در زيست شناسي
سمينارامار
مباحث مخصوص
مباحث مخصوص ـ مدل هاي خطي تعميم يافته
تحليل اماري
پايان نامه امار
امارپيشرفته واحتمالات
بيومتري ۲
پايان نامه امار
تحليل اماري
دکتري تخصصي (Ph.D)
امار۲كتابداري ـدكتري
تكنيك هاي پيشرفته اماراجتماعي
روشهاي تحليل اماري پيشرفته ونرم افزار
جامع امار
پايان نامه دكترا
پايان نامه دكترا
پايان نامه دكترا
مباحث مخصوص پيشرفته در سريهاي زماني
كـارشناسي
برنامه نويسي كامپيوتر
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
استنباط آماري ۱
استنباط آماري ۲
مباحث مخصوص ـمدل هاي خطي تعميم يافته
آمار وكاربرد آن در مديريت
دکتري تخصصي (Ph.D)
آمار مقدماتي (پيش نياز)
آمار مقدماتي (پيش نياز)
روش هاي تحليل آماري
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
تحليل اماري
تحليل اماري
كارشناسي ناپيوسته
آمار و احتمالات مهندسي
آمار و احتمالات
كـارشناسي
آمار و احتمالات مهندسي
كارشناسي ناپيوسته
آمار واحتمالات
كـارشناسي
آمارواحتمالات
آمارکاربردي در مديريت جهانگردي
آمار و احتمالات مهندسي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (31)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
احد جماليزاده بهاابادي توزيعهاي نرمال چوله و کوشي چوله ۱۳۸۵
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
مريم فرازي برآوردگرهاي ماکزيمم درستنمايي اصلاح شده در انواع مختلفي از نمونه گيري مجموعه رتبه دار (RSS) ۱۳۹۷
صبا ارام مطالعه اي بر مدل تنش مقاومت در سيستم هاي k از n ۱۳۹۶
حکيمه جانبازي سبوکي گسسته نمودن متغيرتصادفي پيوسته و قياس گسسته توزيع نمايي تعميم يافته ۱۳۹۵
اكبر مهرعلي زاده کاربرد هايي از آماره ي R_۲ ناپارامتري در يک مدل رگرسيون ناپارامتري ۱۳۹۵
طاهر روشناس تحليل داده هاي فاصله اي در يک مدل رگرسيون خطي ساده ۱۳۹۳
فاطمه قامت روش جديدي براي آزمون برابري ميانگين ها ي جوامع لاگ نرمال براساس تابع درستنمايي ۱۳۹۳
سيده مريم موسوي علي آبادي برآورديابي پارامترهاي يک مدل خطي براي داده هاي سانسور شده ۱۳۹۲
علي حيدري برآورديابي جديد پارامترها و چندکهاي توزيع گاما سه پارامتري ۱۳۹۲
فاطمه پياده كوهسار مدل هاي آميخته و برآورد يابي پارامترها در حضور مولفه هاي منفي واريانس ۱۳۹۲
مرضيه توانگرريزي بررسي كارايي برآوردگرهاي تقريبا نااريب در مدل رگرسيون خطي درحضور هم خطي چند گانه ۱۳۹۱
مرضيه محمودي بررسي روش هاي متفاوت برآورد پارامترهاي توزيع لاگ نرمال سه پارامتري و مقايسه ي آن ها از ديدگاه الگوريتم ژنتيک ۱۳۹۱
عابد حسين پناهي آزمون پازامترهاي يک توزيع گاما براي نمونه هاي کوچک ۱۳۹۰
سمانه نعمت الهي بررسي توزيع مجموع متغير هاي تصادفي برنولي نا مستقل نا همتوزيع با کاربرد آن ۱۳۹۰
فرزانه اخلاقي نيا محاسبه براوردگر در ستنمايي ماکسيم در حالت نا پارامتري براي داده هاي سانسور مياني ۱۳۸۹
زينب دسي تعيين فاصله اطمينان براي ميانه جامعه گسسته با استفاده از آماره¬هاي ترتيبي ۱۳۸۹
مهناز پزشكيان محاسبه درستنمايي تجربي براي آماره هاي U غير ثابت ۱۳۸۹
ترگل هنر معرفي داده هاي سانسور مياني و آناليز آنها با توزيع طول عمر نمايي ۱۳۸۸
اكبر سهولي پور بررسي روي توزيع چند متغيره نرمال دوپارچه و کاربرد آن درتحليل مؤلفه هاي اصلي نامتقارن ۱۳۸۷
مريم اسدسنگابي انتخاب مدل به روش چگالي شرطي و مقايسه آن با روش فاکتور بيز ۱۳۸۷
مريم طالبي مقدم بررسي مجموعه هاي اطمينان همزمان براي نسبت ترکيبات خطي از پارامترها در توزيعهاي چند متغيره ويک متغيره ۱۳۸۷
امنه سادات ميرنيام بررسي سانسور نوع دوم پيشرو تعميم يافته و برآورد پارامتر نمائي سانسور شده ۱۳۸۷
رويا نصيرزاده بررسي سره يا ناسره بودن توزيع پسين و وجود ماکسيمم درستنمايي براي مدل هاي رگرسيوني با متغيرهاي کمکي به طور تصادفي گمشده ۱۳۸۶
رضا عليزاده مدل هاي رگرسيون خطي متقارن محدود شده ۱۳۸۶
حسين حق بين تحليل رگرسيون پارامتري ، ناپارامتري و نيمه پارامتري با مقادير گمشده در متغير پاسخ ۱۳۸۵
محمدابراهيم نمازي تحليل داده‏هاي موثر در مدل‏هاي خطي عمومي چند متغيره ۱۳۸۳
حيدرعلي مرداني فرد نقاط اصلي و محورهاي اصلي موازي ۱۳۸۳
ولي زاردشت خيارك نرخ شكست توزيع نرمال چند متغيره و مشخص سازي آن ۱۳۸۳
عبدالله سعادتمند خواص مجانبي آماره ها در آناليز واريانس وقتي كه تعداد سطوح زياد باشد ۱۳۸۳
زهرا اقامحمدي مطالعه روي توزيع تعميم يافته سه پارامتري بر اساس روش مارشال _ اولکين ۰
راضيه جاويدي مدل هاي رگرسيوني براي داده هاي دودوئي همبسته ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (58)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
طاهره پورصادق فرد گسترشي از توزيع BS بر پايه تلفيقي از توزيعهاي چوله نرمال مقياس-شکل ۱۳۹۷
ثنا افتخار آناليز معکوس يک طرفه ۱۳۹۷
نجمه احمدي نتايجي درموردتوزيع توابعي از متغيرهاي تصادفي وابسته و کاربردهايشان ۱۳۹۶
عبداله سعادتمند فرايندهاي همبسته متناوب مارکفي ۱۳۹۴
احمد رضا جمشيديان توزيع طول عمر کلاس هاي سالخوردگي جديد تحت مدل هاي شوک ۱۳۹۳
حسين حق بين فرآيندهاي هيلبرت مقدار همبسته متناوب فضايي ۱۳۹۳
زهرا سجادنيا مدل هاي گارچ در فضاهاي هيلبرت ۱۳۹۱
كامل عبدالله نژاد برآوردگرهاي روش گشتاوري تعميم يافته ۱۳۹۰
حميد بيدرام برخي روابط تعميم يافته براي اماره هاي ترتيبي هنگامي که اندازه نمونه تصادفي است وکاربردهاي انها ۱۳۹۰
ارش اردلان - ۱۳۸۹
سعيد طهماسبي اندازه هاي اطلاع براي متغير هاي همراه از آماره هاي ترتيبي و مقادير ركورد ۱۳۸۹
عاطفه زماني دوره نگارهاي فرايند هاي همبسته متناوب در فضاهاي برداري با بعد شمارا ۱۳۸۹
حيدرعلي مرداني فرد کران هايي براي توابع توزيع دو متغيري با توزيع هاي حاشيه اي معلوم ۱۳۸۹
اسيه ابطحي خانواده يکي شده از توزيعهاي چوله ۱۳۸۸
بهزاد زماني قره چمني مطالعه حالت تنش سايزموتکتونيکي ايران ۱۳۸۸
عباس رسولي استنباط درستنمائي دقيق و بيزي روي كلاس جديد توزيعها تحت روشهاي جديد نمونه گيري سانسورشده ۱۳۸۵
عليرضا سليماني خيبري معيارهاي تشابه مدلهاي آميخته و مختصر سازي ۱۳۸۵
داود قزويني نژاد برآوردگرهاي روا و کمين بيشينه تحت فضاي پارامتري مقيدو نامقيد با تابع زيان تعادلي ۱۳۸۴
سارا رضاعليزاده برآورد منابع مورد نياز در بانک هاي ايران مطابق با عنصر کفايت سرمايه قوانين بازل ۳ ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
اتوسا چشمه خاور مطالعه اي بر برخي اندازه هاي توان پيش بيني در مدل هاي خطي تعميم يافته ۱۳۹۶
سارا رمضاني آزمون هايي براي ضرايب رگرسيون خطي با بعد بالا ۱۳۹۵
سيدمحمدرضا جليلي مدل هاي رگرسيون موزون ثابت خطي با خطاهاي کروي ۱۳۹۵
ماجده هاشمي محاسبه ريسک طول عمر و اثرات اقتصادي آن بر سازمان هاي تامين کننده پوشش هاي بلند مدت مستمري در ايران ۱۳۹۴
فاطمه سهرابي آزمون هاي نرمال چند متغيره براي داده هاي چند متغيره ۱۳۹۴
فهيمه برومندي آزمون مربوط به آناليز واريانس دوطرفه نا متعادل تحت شرط ناهمگني پراکندگي ها ۱۳۹۲
سيده محبوبه حسيني مطالعه اي بر مدل هاي نيمه مارکف پنهان ۱۳۹۲
نسرين جعفرزاده آزمون هاي فرض نمايي در مقابل خانواده هاي توزيع هاي طول عمر ۱۳۹۲
نگار ده بزرگي استنباط بيزي در توزيع هاي گاماي چند متغيره و گاماي چند متغيره تعميم يافته ۱۳۹۱
الهه مهاجراروميه برآورد پارامترهاي يک جمعيت متناهي با استفاده از توزيع پسين پوليا ۱۳۹۱
الهه حسامي تحليل هاي بيزي در مدل هاي خود بازگشتي برداري ۱۳۹۱
اميرحسين شباني برآوردگرهاي نيرومند در سريهاي زماني خودبازگشتي همبسته دوره اي با نقاط پرت جمعي ۱۳۹۰
داود خداويردي لو مقايسه بين برآوردگرهاي درستنمايي ماکزيمم، شبه درستنمايي و درستنمايي زوجي در زنجيره هاي مارکف ۱۳۹۰
شهناز حضرتي مقايسه بين مدلهاي رگرسيوني با خطاي اندازه گيري و بدون خطاي اندازه گيري ۱۳۸۹
محسن ملكي دهپاگا برآوردگرهاي ‌درستنمايي زوجي وزني ۱۳۸۹
معصومه سهرابي توزيع نرمال چوله دو نمايي و کاربردهاي آن ۱۳۸۹
فاطمه داوري برآوردپ‍ذيري و آزمون پذيري در مدل هاي خطي عمومي ۱۳۸۹
سميه باقر زاده فاصله اطمينان هاي كلاسيك و تعميم يافته براي ۱۳۸۸
حميد اسماعيلي P – مقدار اصلاح شده و کاربردهاي آن در آزمون هاي فرض آماري ۱۳۸۸
راضيه رمضان زاده فواصل اطمينان تعميم يافته و آزمون فرضهاي آماري بر‌اساس -pمقدار تعميم يافته ۱۳۸۷
معصومه خسروي استنباط آماري براي تابع رگرسيون ناپارامتري ۱۳۸۷
مصطفي طامندي مقايسه هاي چندگانه در مدل هاي رگرسيون خطي ۱۳۸۷
فرنوش عباس اقابابازاده روش بهينه براي انتخاب مدل پيش بيني ۱۳۸۶
مهشيد شقاقيان ويژگي¬ها و كاربرد¬هاي برخي توزيع¬هاي چوله ۱۳۸۶
نجمه احمدي بررسي اندازه هاي هماهنگي در متغيرهاي تصادفي دو بعدي گسسته ۱۳۸۶
رسول روزگار معرفي مدل¬هاي خودبازگشتي متناوب آميخته ۱۳۸۶
بهسان سروقد : برآورد طيف، طيف معکوس و تابع خود کواريانس معکوس سريهاي زماني ايستا ۱۳۸۶
مريم احمدي جم يافتن برآوردهاي بيز بر اساس نمونه آرايش شده از توزيع پارتو ۱۳۸۵
مرضيه خليلي کاربرد داده هاي ژئوفيزيکي و زمين شناسي در مطالعه سايزموتکتونيک ايران ۱۳۸۵
نجمه يارمحمودي كنكاشي در رگرسيون ناپارامتري ۱۳۸۵
شيلا شاه ولي خصوصيات بهينه تابع پيشين توان ۱۳۸۵
احد ملك زاده برآورد نقطه اي ضريب تعيين ۱۳۸۴
علي محمد شباني برآورد پارامترهاي زلزله خيزي ايران ۱۳۸۴
محمود خراتي كوپايي فواصل اطمينان همزمان دقيق در طرحهاي نامتعادل ۱۳۸۴
گلشن ميرمومني کاليبراسيون P – مقدار براي آزمون فرض صفر ۱۳۸۴
فواد حياتي برآوردگرهاي بيز در آناليزواريانس يکطرفه ۱۳۸۳
محمدرضا كاظمي تعيين شناسايي خود همبستگي متناوب در داده هاي سري زماني ۱۳۸۳
حسين زماني گشتاورهاي توزيع پواسن آميخته تركيبي۰۱ ۱۳۸۳
حميد لرستاني فواصل پيش بيني تعداد شکستها به کمک توزيع وايبل ۱۳۸۲