۱۳۹۹/۰۸/۰۸
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : پرويز
نام خانوادگي : ساکتي
سال تولد : 1327
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1361
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : مديريت وبرنامه ريزي اموزشي
دانشکده : علوم تربيتي وروانشناسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : przskt49@aol.com

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (11)
۱- محمدي م، ساکتي پ، باقري ا (1392) خود راهبردي و مديريت دانش فردي مديران دوفصلنامه پژوهش هاي مديريت منابع انساني دانشگاه جامع امام حسين(ع) 2:107-125
۲- شاه ولي م، استوارکردشولي س، ساکتي پ (1389) دانش زيست محيطي و عوامل مؤثر بر آن در بين دانش آموزان مدارس ابتدائي مجله تازه هاي پژوهش در برنامه درسي 1:93-108
۳- اناري نژادرفسنجاني ع، ساکتي پ، صفوي س (1389) طراحي چارچوب مفهومي ارزشيابي برنامه هاي يادگيري الكترونيكي در مؤسسات آموزش عالي نشريه علمي پژوهشي فناوري آموزش 4:191-201
۴- هاشم نيا ش، عمادزاده م، صمدي س، ساکتي پ (1388) بررسي عوامل موثر بر در آمدهاي اختصاصي تحقيقات دانشگاهي در دانشگاههاي صنعتي ايران فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي 2:1-21
۵- هاشم نيا ش، عمادزاده م، صمدي س، ساکتي پ (1388) روشهاي تجاري سازي در آموزش عالي و چالش هاي آن مجله آموزش عالي ايران 2:35-57
۶- ساکتي پ (0) بررسي عوامل موثر بر رضايت و موفقيت دانشجويان رشته هاي مهندسي فصلنامه آموزش مهندسي ايران 37:1-0
۷- ساکتي پ (0) رويكرد يادگيري،‌نتايج يادگيري و ادراكات دانشجويان مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 4:0-0
۸- ساکتي پ (0) نقش مولفه هاي برنامه درسي پنهان درهويت علمي دانشجويان فصلنامه برنامه ريزي درسي 3:0-0
۹- ساکتي پ (0) بررسي رابطه ساده و چندگانه ساختگرايي در كلاس و شيوه اجراي برنامه درسي با رويكردهاي يادگيري دانشجويي در دوره كارشناسي دانشگاه شيراز مجله علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه اهواز 2:0-0
۱۰- ساکتي پ (0) بررسي تحولات نگرشي و هويتي در دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد مطالعات تربيتي و روان شناسي دانشگاه مشهد 1:0-0
11- Mohammadi M, Torkzadeh J, Saketi P, Panahi E (2014) a study of the relationship between organizational support and employee commitment to steratejic organizationin specialeconomic region of bandar imam khomeini, iran international journal of researching organizationalbehavior and humanresource managment 1:15-25

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-اناري نژادرفسنجاني ع، ساکتي پ، صفوي س "مفهوم چارچوب مفهومي ارزشيابي برنامه هاي يادگيري الكترونيكي در موسسات.... " Internatinal Conference on e-learning & teaching (2009)
۲-اناري نژاد ع، ساکتي پ، صفوي س، عطاران م، محمدي م "رويکردي نو در آموزش الکترونيکي Benchmarking " ICELET2013 (1391)
۳-عمادزاده م، صميمي س، ساکتي پ، هاشم نيا ش "بررسي ارتباط دانشگاه و صنعت در دانشگاههاي فني طي برنامه چهارم توسعه كشور " دومين همايش ملي انجمن آموزش عالي (1389)
۴-ساکتي پ، فلاحي و "شناسايي ابعاد و شاخص هاي تدريس اثر بخش از ديدگا دانشجويان " دومين همايش ملي انجمن آموزش عالي (1389)
۵-ساکتي پ "نقدي بر مراكز رتبه بندي جهان و پيشنهادي براي نهادينه سازي رتبه بندي در جهان اسلام " نظارت و ارزيابي آموزش عالي (1387)
۶-ساکتي پ "پيشنهادي براي بودجه ريزي دانشگاهي بر مبناي عملكرد " كنفرانس بين المللي بودجه ريزي عملياتي (1386)
۷-ساکتي پ "ارزيابي رويكردهاي آموزش الكترونيكي و ارائه يك چهارچوب براي ارزيابي براي آموزش عالي ايران " همايش يادگيري الكترونيكي (1385)
۸-ساکتي پ "رويكردي نو به برنامه درسي ابتدايي " همايش انجمن برنامه ريزي درسي ايران (1385)
۹-ساکتي پ "بررسي رابطه اشتغال دربخش غير متشكل(غيردولتي) با ويژگيهاي فردي،‌رشته تحصيلي و فعاليتهاي اقتصادي دانش آموختگان شاغل در استان هاي جنوبي ايران " اولين همايش كارآفريني (1384)
۱۰-ساکتي پ "راهكارهاي سياستگذاري و تعيين راهبردهاي علم و فناوري " آموزش عالي و توسعه پايدار (1383)

چاپ كتاب
۱-ساکتي پ "دايره المعارف آموزش عالي " (1383)
2-Saketi P "Iranian higher education perspective in brief a national report " (2006) IRPHE

طرح هاي کاربردي (1)
عنوان
حمايت از پايان نامه کارشناسي ارشد "ارزيابي بين شيوه هاي تصميم گيري مديران و عملکرد کارکنان "

عناوین تدریس شده
دکتري تخصصي (Ph.D)
اقتصاداموزش كشاورزي
كارشناسي ناپيوسته
مباني برنامه ريزي درسي
كـارشناسي
اصول مديريت اموزشي
اصول برنامه ريزي آموزشي
مديريت وروابط انساني درمدرسه
نظارت وراهنمايي تعليماتي
اموزش بزرگسالان
مسايل آموزش وپرورش درايران
برنامه ريزي آموزش ضمن خدمت
مقدمات برنامه ريزي آموزشي
مقدمات مديريت آموزشي
مديريت عمومي
پروژه تحقيقاتي ـسمينار
كارعملي مديريت درآموزشگاه
كارعملي مديريت درسازمانها
مباني امورمالي وتنظيم بودجه دراموزش وپرورش
سازمان وقوانين اموزش وپرورش ايران
امورمالي وتنظيم بودجه درتعليم وتربيت
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
نظارت و راهنمايي آموزشي
مديريت نيروي انساني
اصول برنامه ريزي اموزشي
پايان نامه
نظارت وراهنمايي اموزشي
مديريت نيروي انساني
رفتاروروابطانساني درسازمانهاي اموزشي
بودجه بندي ومديريت مالي
تجزيه تحليل سيستمهاوكاربردآن درمديريت
پايان نامه ارشد
دکتري تخصصي (Ph.D)
مباني نظري مديريت اموزشي
اقتصاددرتعليم وتربيت
برنامه ريزي درسي درآموزش عالي
رساله ۳ـدكتراي برنامه ريزي درسي
سمينار پژوهش درمسايل برنامه ريزي درسي
مباني اجتماعي و اقتصادي مديريت آموزشي
روش هاي برنامه ريزي آموزشي در توسعه ملي و منطقه اي
مديريت در آموزش عالي
كـارشناسي
اقتصادآموزش وپرورش
مقدمات مديريت اموزشي
روانشناسي مديريت
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
برنامه ريزي آموزشي
برنامه درسي
دکتري تخصصي (Ph.D)
مباني نظري مديريت اموزشي
اقتصاددرتعليم وتربيت
كـارشناسي
اصول تنظيم و كنترل بودجه
اصول مديريت اموزشي
اصول برنامه ريزي آموزشي
اصول برنامه ريزي درسي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
مديريت نيروي انساني
مقدمات برنامه ريزي آموزشي
پايان نامه
مديريت نيروي انساني
رفتاروروابطانساني درسازمانهاي اموزشي
بودجه بندي ومديريت مالي
تجزيه تحليل سيستمهاوكاربردآن درمديريت
دکتري تخصصي (Ph.D)
روش هاي برنامه ريزي آموزشي در توسعه ملي و منطقه اي
مديريت در آموزش عالي
مباني اجتماعي و اقتصادي مديريت آموزشي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
برنامه ريزي و مديريت استراتژيك در تجارت الكترونيك
تعامل انسان و کامپيوتر
مديريت دانش
دکتري تخصصي (Ph.D)
مديريت در آموزش عالي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (50)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
عباس اناري نژادرفسنجاني ارزشيابي اموزش الکترونيکي در دانشگاه هاي ايران ۱۳۹۰
ويدا فلاحي بررسي عوامل فرهنگ ملي دربرنامه درسي علوم انساني دوره راهنمائي تحصيلي و ارائه چارچوبي براي تربيت فرهنگي ۱۳۸۶
مهدي محمدي بررسي تاثير برنامه درسي تجربه شده بر رضايت و موفقيت دانشجويان رشته هاي مهندسي و علوم پايه-ارائه مدلهاي توضيحي ۱۳۸۵
عبداله پارسا بررسي عوامل مؤثر بر برنامه درسي اجرا شده و برنامه درسي آموخته شده در دوره هاي کارشناسي دانشگاه شيراز بر اساس الگوي سه عاملي بيگز ( ۳P ) ۱۳۸۵
بهروز مهرام ارزشيابي برنامه درسي پنهان در نظام آموزش عالي ايران ۱۳۸۴
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
محمدسعيد اکبري بررسي رابطه عوامل استرس زا و راهکارهاي مديريت استرس بين مديران دبيرستانهاي شهرستان بندرماهشهر در سال تحصيلي ۹۲-۱۳۹۱ ۱۳۹۲
سيد ابراهيم موسوي ارزيابي آمادگي الکترونيکي دانشگاه جامع علمي – كاربردي براساس مدل ارزيابي آمادگي الكترونيكي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ايران ۱۳۹۲
زينب نصيري بررسي رابطه بين روحيه کارآفريني وعملكرد مديران و کارکنان شركت مخابرات شهر شيراز. ۱۳۹۱
عليرضا تنوري : ارزيابي تعهد به مديريت زمان در كارآموزان آموزشگاه‌هاي دولتي فني و حرفه اي شهر شيراز بر مبناي ويژگي‌هاي جمعيت شناختي ۱۳۹۱
فهيمه عزيزپور ارزيابي ميزان تناسب دروس محيط زيست با معيارهاي توسعه پايدار زيست محيطي در رشته هاي کارشناسي مهندسي عمران، معماري و کشاورزي در دانشگاه شيراز ۱۳۹۰
سپيده خوش نيت ارزيابي مقايسه اي کيفيت دوره هاي آموزش مجازي کارشناسي ارشد دانشگاههاي شيراز و علوم پزشکي شيراز از ديدگاه دانشجويان ۱۳۹۰
اسماعيل فرح بخش ارزيابي کيفيت دوره هاي آموزش الكترونيكي اجراشده در شركت فولاد مباركه اصفهان ازديد گاه کارکنان ۱۳۹۰
امين باقري بررسي رابطه بين مولفه هاي خودراهبري و مديريت دانش فردي مديران دانشگاه شيراز و علوم پزشكي مشهد ۱۳۹۰
علي مالک زاده اامکان سنجي استقرار سيستم ERP (برنامه ريزي منابع سازماني ) بمنظور ايجاد بانک اطلاعات آموزش و پژوهش دراداره کل تعاون استان فارس ۱۳۹۰
مريم مالکي بررسي رابطه ادراک دانشجويان کارشناسي ارشد دانشگاه شيراز از سياست‌ها و اقدامات درستکاري تحصيلي دانشگاه با ميزان تخلفات تحصيلي آن‌ها ۱۳۸۹
پوران فيروزآبادي ارزيابي عملكرد برنامه هاي بهبود وتوسعه منابع انساني در دو حيطه آموزش و مديريت پيشرفت مسير شغلي در "شركت سنگ آهن گل گهر" ۱۳۸۹
محبوبه فتحي علي کردي بررسي ابعاد علمي و فرهنگي تحصيل دانشجويان خارجي در دانشگاه هاي ايران ۱۳۸۹
زهرا ميرشکاري بررسي رابطه بين ادراک دانشجويان کارشناسي ارشد از محيط اموزش پژوهش و توانايي پژوهشي فردي و تاثير انها بر ميزان علاقمندي به پژوهش مطالعه موردي دانشکده علوم تربيتي ۱۳۸۹
زهرا شاياني پور بررسي رابطه بين موفقيت تحصيلي و رضايت دانشجويان از فرايندهاي مديريتي و انگيزه ماندگاري آنان در موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي منتخب در استان فارس ۱۳۸۹
مريم کمالي بررسي تأثير تفکر سيستمي مديران و کارکنان بر ميزان کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در تصميم گيري آنان در شرکت گاز استان فارس ۱۳۸۹
سيده کلثوم هاشمي ارزيابي مقايسه اي عملکرد سازماني معاونت امور دانشجويي و فرهنگي دانشگاه هاي شيراز و مازندران در پاسخگويي به نيازهاي دانشجويان ۱۳۸۸
فاطمه ژوبين بررسي تاثير آموزش فناوري اطلاعات (ICDL) بر عملكرد مديران ۱۳۸۸
مهيم سپاهي ارزيابي اثربخشي اتوماسيون آموزشي دانشگاه شيراز از ديدگاه دانشجويان، اساتيد و کارشناسان ۱۳۸۸
ويدا رستم ابادي ارزيابي مقايسه اي نگرش مديران و کارشناسان(آموزشي، پژوهشي و اداري – مالي ) دانشگاه شيراز نسبت به تأثير آموزش بر بهره وري کارشناسان بر اساس مدل ACHIEVE ۱۳۸۷
ليلا دهقاني ارزيابي مقايسه اي کيفيت چرخه ي آموزش کارکنان در دانشگاه هاي شيراز و علوم پزشکي شيراز ۱۳۸۷
عابد ابراهيمي ارزيابي کيفيّت برنامه هاي هنرستانهاي فني و حرفه اي پسرانه شهر شيراز بر اساس الگوي سيپ (CIPP) از نظر مديران و دبيران ۱۳۸۷
مرجان زارعي مقايسه خودارزيابي عملكرد مديران پژوهشي دانشگاه شيراز و علوم پزشكي شيراز با ارزيابي رؤساي گروه‌هاي آموزشي از آنان ۱۳۸۷
علي طاهري بررسي مقايسه اي رابطه مهارت فردي مديريت زمان با موفقيت تحصيلي دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه¬هاي شيراز و علوم پزشکي شيراز ۱۳۸۶
سميه زارع بررسي تأثير آموزشهاي ضمن خدمت بر نيازها و عملكرد كاركنان: مطالعه موردي شركت گاز شهر شيراز ۱۳۸۶
فريبا شيرواني ارزيابي اثربخشي سازماني واحد آموزش سازمان هاي دولتي و غير دولتي استان فارس از ديدگاه معاونان و مديران اجرايي ۱۳۸۶
نوشين اشرف زاده بررسي رابطه بين خودارزيابي معاونان آموزشي دانشكده هاي دانشگاه شيراز و دانشگاه علوم پزشكي شيراز با ارزيابي رؤساي گروه ها از آنان ۱۳۸۵
زهرا فرامرزي بررسي نيازهاي آموزشي مربيان آموزشگاههاي آزادشهر شيراز از ديدگاه مديران و كارآموزان ۱۳۸۳
فرشته مصطفوي راد بررسي ميزان مشاركت اعظاي هيات علمي دانشگاه شيراز در تصميم‌گيريهاي مديريتي ۱۳۸۱
حسن رهگذر بررسي نگرش مديران و کارشناسان (آموزشي، پژوهشي، اداري- مالي) دانشگاه شيراز نسبت به عوامل موثر بر بهره وري کارشناسان ۱۳۸۱
فاطمه قرايتي ثاني بررسي رابطه بين توانايي خواندن و درک مطلب متون فارسي با پيشرفت تحصيلي در دروس رياضي و علوم دانش آموزان سال پنجم دبستان هاي شيراز ۱۳۸۰
فرناز مولا بررسي نظرات معلمان، مديران و گروه هاي آموزشي درباره ميزان تمايل آنان به برنامه ريزي درسي غير متمرکز در مدارس متوسطه شيراز ۱۳۸۰
ماهرخ زارع ارزيابي واحدهاي خدمات اطلاعات مديريت در دانشکده ها و واحدهاي مديريتي دانشگاه شيراز ۱۳۸۰
شاپور اتحادنژاد نظر دبيران در خصوص ميزان مهارت هاي اثربخش مديران و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي شهر شيراز ۱۳۸۰
عبدالحسين زارعي بررسي رابطه مهارت سازماني مديريت زمان با اثربخشي سازماني در بين مديران آموزشگاه هاي شهرستان فيروزآباد ۱۳۷۹
معصومه کاتب دريمي نگرش سنجي برون سازماني درباره ميزان مطلوب تمرکز زدايي در نظام آموزش و پرورش فارس ۱۳۷۹
زرين تاج خسروي باب اناري ارزيابي نگرش مديران، مشاوران و دبيران نسبت به کنترل دانش آموزان در دبيرستان هاي دولتي شيراز ۱۳۷۷
ببراس سليمي کوچي ارزيابي و مقايسه برنامه هاي درسي شاخه نظري نظام قديم و جديد آموزش متوسطه از نظر مديران و دبيران آموزش و پرورش شهرستان فسا ۱۳۷۷
سبحان سبحاني جو بررسي تاثير عملکرد نظارت و راهنمايي آموزشي مديران بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در دبيرستان هاي روزانه شهرستان شيراز ۱۳۷۷
فرزاد قنبري کوهنجاني بررسي وضعيت سلامت سازماني مدارس متوسطه دولتي و غير انتفاعي شهرستان شيراز از ديدگاه معلمان ۱۳۷۷
فاطمه مصلي نژاد بررسي رابطه خود ارزيابي مديران گروه هاي آموزشي در دانشگاه شيراز با ارزشيابي مديران ارشد، اساتيد و کارمندان از آنان در سال تحصيلي ۱۳۷۵-۷۶ ۱۳۷۶
زهرا شيخ نظامي ناييني مقايسه خود راهبري و ابعاد آن در ميان مديران دبيرستان هاي دخترانه و پسرانه شهرستان شيراز ۱۳۷۶
اسداله عباسي مقايسه وضعيت موجود و وضعيت مطلوب نقش نظارت و راهنمايي مديران در مدارس ابتدايي شهرستان کازرون از ديدگاه معلمان ۱۳۷۵
خديجه يحيي زاده تاثير سن بر يادگيري و نگهداري مطالب کلامي و غير کلامي در بزرگسالان ۱۳۶۶
شکراله بزرگي بررسي تاثير سابقه مديريت، سطح تحصيلات و جنسيت مديران، بر روش هاي حل تعارض در مدارس ابتدايي شهر شيراز ۰
حميده زاهدي نيازسنجي آموزشي كارشناسان آموزشي و پژوهشي دانشگاه شيراز ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (52)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
ناصر نوشادي ارزشيابي جايگاه انديشه انتقادي در برنامه درسي رشته مطالعات اجتماعي مراکز تربيت معلم ايران: ارائه چارچوب مفهومي پيشنهادي ۱۳۸۹
فرشيد قاسمي ارزيابي آموزش خلاقيت در برنامه درسي علوم تجربي دوره ابتدايي: ۱۳۸۸
سيدکاظم علوي لنگرودي بررسي مقايسه اي برنامه درسي رسمي و اجرا شده دروس كارورزي كارشناسي مديريت و برنامه ريزي آموزشي و ارائه چارچوب پيشنهادي ۱۳۸۷
عليرضا حيدرزادگان ارزيابي برنامه درسي آموزش علوم دوره راهنمايي: رواسازي الگوي مبتني بر ديدگاه سازنده‌گرايي اجتماعي ۱۳۸۶
محمدرضا يوسف زاده چوسري بررسي تحليلي سطوح (ايده آل- مدون- عملياتي- دريافت شده) برنامه درسي مطالعات اجتماعي دوره متوسطه به منظور ارائه الگويي براي برنامه درسي مطالعات اجتماعي ۱۳۸۶
شهرزاد شاه سني تبيين ساز و كارهاي مؤلفه‌هاي جامعه‌پذيري كتابهاي علوم انساني دوره ابتدايي در چارچوب تحليل انتقادي گفتمان ۱۳۸۶
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
هادي نوري ارزيابي موانع توليد علوم انساني بومي در رشته هاي علوم تربيتي از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاههاي تهران ۱۳۹۳
شريعت فخرزاد : ارزيابي ميزان مطلوبيت نظام هاي پاداش از نظر كاركنان و مديران مجتمع گاز پارس جنوبي ۱۳۹۲
زهرا امين بررسي رابطه بين نوع ساختار سازماني با مطلوبيت جو آموزشي در مراکز دانشگاه جامع علمي کاربردي استان فارس ۱۳۹۱
الهام غضنفري شبانکاره بررسي رابطه بين اولويت بندي اعضاي هيات علمي از مسئوليتهاي شغلي خود با کيفيت عملکرد آنان از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان. ۱۳۹۱
الهام پناهي بررسي رابطه بين حمايت سازماني و تعهد به جهت گيري استراتژيک در کارکنان منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني(ره) ۱۳۹۱
طهورا بابايي بررسي رابطه بين راهبردها و توانمندسازهاي مديريت دانش بامطلوبيت عملکرد مديريت دانش در شرکت پالايش نفت بندرعباس ۱۳۹۱
ميترا مشهدي ابوالقاسم بررسي رابطه بين نوع ساختار سازماني دانشگاه و ادراک دانشجويان از ميزان بلوغ جو در دانشگاه هاي شهر بندرعباس ۱۳۹۱
شيرين نوعي بررسي رابطه بين ارزش هاي تحصيلي دانشجويان و جهت گيري آنان به هدف موفقيت در دانشگاه شيراز ۱۳۹۱
حسين گياهي بررسي رابطه بين شايستگي هاي عاطفي اجتماعي مديران و رفتار شهروندي سازماني کارکنان آموزش و پرورش فارس ۱۳۹۱
آيدا زراني نژادشيرازي بررسي رابطه بين خودراهبري يادگيري دانشجويان با ادراک آنان از کيفيت عملکرد اساتيد در دانشگاه آزاد اسلامي فيروزآباد ۱۳۹۱
محمودرضا قاسمي قاسموند ارزيابي اثربخشي سيستم آموزش در شركت پتروشيمي اروند ۱۳۹۰
حسين بارافکن ارزيابي اثر بخشي دروني و بيروني برنامه درسي دوره هاي آموزشي تخصصي و عمومي بيمه البرز کل کشور ۱۳۹۰
فريده فرهي بررسي رابطه سلامت سازماني و اثربخشي سازماني از ديدگاه مديران و كارشناسان دانشگاه علوم پزشكي اهواز در سال ۸۹ ۱۳۹۰
مرضيه کريمي امكان سنجي كاربرد مدل ارزيابي عملكرد ۲ +۲ (نقد و پيشنهاد) از نظر اعضاي هيات علمي دانشگاه شيراز ۱۳۹۰
اسماعيل بواشه ارزيابي ميزان اثربخشي نظام ارزشيابي توصيفي در دوره ابتدايي آموزش و پرورش استان هرمزگان از ديدگاه معلمان و والدين . ۱۳۹۰
خالد اميري بررسي رابطه ي بين عملكرد نظارتي سرگروههاي آموزشي و اثربخشي آموزشي معلمان دوره ي راهنمايي شهرشيراز از نظر معلمان ۱۳۹۰
زهرا معرفت ارزيابي رابطه بين سبک‌هاي تصميم‌گيري مديران و عملکرد کارکنان در شرکت برق منطقه‌اي استان فارس ۱۳۸۹
زهرا کمالي بررسي تاثير ابعاد فرهنگي بر رضايت شغلي کارکنان سازمان جهاد کشاورزي شيراز ۱۳۸۹
کلثوم روشن قياس کلاردهي بررسي رابطه سبکهاي تصميم گيري (آمرانه – مشارکتي ) مديران و شيوه هاي حل تعارض کارکنان اداره برق شيراز ۱۳۸۸
اسماعيل عليجاني بررسي مقايسه اي نظرات مديران و دبيران دبيرستانهاي دولتي و غيرانتفاعي شهر شيراز به لحاظ برخورداري مدارس از ويژگي هاي سازمان يادگيرنده ۱۳۸۸
سمانه استوارکردشولي بررسي آگاهي و نگرش معلمان و دانش آموزان مقاطع تحصيلي مدارس آموزشي جزيره کيش براي تعيين نيازهاي آموزشي زيست محيطي آنان ۱۳۸۸
فرشاد عامري فر بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و اثربخشي مدرسه از ديدگاه مديران و دبيران مدارس متوسطه شهر شيراز ۱۳۸۶
عباس باقري بررسي نگرش مديران مدارس نسبت به پذيرش تبديل مدارس به سازمان يادگيرنده مطالعه موردي مدارس متوسطه استان بوشهر ۱۳۸۶
فاطمه جليلي : بررسي رابطه بين فرهنگ و خلاقيت سازماني از ديدگاه مديران و دبيران مدارس متوسطه نواحي چهارگانه شهر شيراز ۱۳۸۶
عبدالرسول زارعي بررسي رابطه بين انواع سبك تفكر و نوآوري سازماني مديران مدارس متوسطه شهر شيراز ۱۳۸۵
فريبا رشيدي بررسي رابطه بين اخلاق اسلامي كار، تعهد سازماني و نگرش نسبت به تغيير سازماني در بين مديران دبيرستانهاي شهر شيراز ۱۳۸۳
غلام حسيني بررسي مديريت مشاركتي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس راهنمايي و متوسطه شهرستان داراب و اثربخشي مديران از ديدگاه دبيران در سال تحصيلي۸۲-۱۳۸۱ ۱۳۸۲
حسين نيکو بررسي فرهنگ سازماني دانشگاه و رابطه آن با استرس شغلي كاركنان در دانشگاه شيراز ۱۳۸۲
معين فروتن سنجش نيازهاي آموزشي مديريت و كارمندان واحد معاونت منابع انساني شركت برق منطقه اي فارس ۱۳۸۱
امين باقري کراچي بررسي ميزان شيوع فشار رواني در معلمان فني هنرستانهاي فني‌ و حرفه‌اي موجود در ناحيه ۴شيراز و رابطه آن با متغيرهاي عزت نفس و كانون كنترل ۱۳۸۱
عبدالحميد صالحي چاه انجيري بررسي، سنجش و روشهاي بهبود تعهد سازماني كارمندان اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان فارس ۱۳۸۱
علي رضا قاسمي زاد بررسي تحليلي ميزان آمادگي اعضاء هيئت علمي (استادان و مديران) دانشگاه شيراز براي پذيرش تفكر مديريت كيفيت فراگير (T.Q.M) ۱۳۸۱
محمدرضا غياثي بررسي، سنجش و روش هاي بهبود تعهد سازماني کارمندان اداره کل امور اقتصادي و دارايي استان فارس ۱۳۸۱
کلثوم حسني بررسي نگرش اعضاي انجمن اوليا و مربيان مدارس ابتدايي و راهنمايي شهرستان کازرون نسبت به اثربخشي عملکرد انجمن اوليا و مربيان در سال تحصيلي ۱۳۸۰-۸۱ ۱۳۸۱
محمد جاوداني بررسي رابطه رهبري تحول آفرين با تعهد سازماني معلمان ۱۳۸۱
علي رضا مغاره بررسي تحليلي نيازهاي آموزشي اعضاي شوراهاي اسلامي استان فارس ۱۳۸۰
فاطمه تابنده مقايسه وضعيت موجود و مطلوب کتابخانه هاي دانشگاه هاي شيراز در اعمال مديريت کيفيت فراگير از ديدگاه مديران و کارشناسان ۱۳۸۰
شهرزاد شيخي بررسي رابطه بين نظام ارزش هاي معلم و نظام ارزش هاي دانش آموز در دوره متوسطه و پيش دانشگاهي شهر شيراز ۱۳۸۰
محمدحسين دهقانيان بررسي تاثير نوع رهبري (تحول آفرين، تعاملي) مديران بر فشار رواني معلمان در مدارس ابتدايي نواحي ۲ و ۴ آموزش و پرورش شهر شيراز ۱۳۸۰
محمد خدابخشي بررسي تاثير مشارکت در فعاليت هاي فوق برنامه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان کلاس سوم دبيرستان هاي نواحي ۲ و ۴ آموزش و پرورش شهر شيراز ۱۳۸۰
ناصر نوشادي بررسي رابطه بين جهت گيري هدف با خودتنظيمي يادگيري، پيشرفت تحصيلي و رضايت از تحصيل در دانش آموزان دختر و پسر رشته هاي مختلف تحصيلي دوره پيش دانشگاهي شهر شيراز ۱۳۸۰
احمد منصوري دارنجاني بررسي تاثير جو سازماني مدارس بر روحيه دبيران دبيرستان هاي شهر شيراز در سال تحصيلي ۸۰-۷۹ ۱۳۸۰
عبدالرضا تندپور بررسي نگرش دبيران مقاطع راهنمايي و متوسطه شهر دهدشت نسبت به ميزان موفقيت طرح ارزشيابي عملکرد آنان در نيل به اهداف طرح ۱۳۷۶
نصرت اله بزرگي بررسي نگرش معلمان مرد مقطع راهنمايي و دبيرستان شهر شيراز نسبت به مشوق هاي شغل دوم ۱۳۷۵
شهرام دوکوهکي بررسي خطاهاي ارتباطي انگليسي دانشجويان ايراني ۱۳۶۶
عبدالکريم قاضي فر : بررسي رابطه منابع قدرت اساتيد و مطلوبيت جوّ آموزشي در دانشگاه آزاد اسلامي- واحد گچساران ۰