۱۳۹۹/۰۸/۰۸
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : علي نقي
نام خانوادگي : مصلح شيرازي
سال تولد : 1330
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1361
مرتبه علمي : استاد
بخش : مديريت
دانشکده : اقتصاد، مديريت و علوم اجتماعي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : an_mosleh@yahoo.com

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري تخصصي
رشته مديريت
Bradford (England)
سال 1976 تا 1980 Corporate Diversification
کارشناسي ارشد
رشته MBA
NTSU (UAS)
سال 1974 تا 1976 Management

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (66)
۱- ستوده ف، محمدي ع، مصلح شيرازي ع، رعنايي کرد شولي ح (1398) تاثير سناريوهاي محيطي بر عملکرد سيستم پوياي بازاريابي Journal of Agricultural Science and Technology$فصلنامه علوم مديريت ايران 53:109-134
۲- مصلح شيرازي ع، محمدي ع، علي محمدلو م، صفائي ب (1398) ارائه مدل سيستمي اشاعه فناوري نرم تجاري در صنعت نفت ايران مديريت توسعه فناوري :41-70
۳- صفايي ب، مصلح شيرازي ع، محمدي ع، علي محمدلو م (1398) تبيين توصيفي فرايند اشاعه فناوري نرم تجاري در صنعت نفت ايران فرايند مديريت و توسعه 104:27-63
۴- محمدي ع، مصلح شيرازي ع، عباسي ع، اخلاق پور س (1398) شبيه‌سازي تعاملات متغيرهاي زباني در فرآيند توسعه بازار سرمايه با بهره‌گيري از سيستم استنتاج فازي و رويکرد پويايي‌شناسي سيستم راهبرد مديريت مالي 25:239-271
۵- مصلح شيرازي ع، پشوتني زاده ه (1397) اولويت بندي صنايع پذيرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران طي دوره قبل و بعد از ازاد سازي مالي با استفاده از الگوي فرايند تحليل شبکه اي بررسيهاي بازرگاني 93:79-91
۶- مصلح شيرازي ع، ملکي ب، خليفه م، رمضاني مقدم ا (1397) الگوسازي عملکرد سيستم مالي با استفاده از رويکرد پويايي‌شناسي سيستمي (شرکت توليدکننده شن و ماسه) مديريت دارايي و تامين مالي 6:51-72
۷- عباسي ع، مصلح شيرازي ع، حسيني ف (1396) ارائه الگوي تدوين استراتژي منابع انساني و همآهنگي آن با استراتژي کسب وکار، فرهنگ و ساختار سازماني با استفاده از نقاط مرجع استراتژيک پژوهش هاي مديريت منابع انساني 9:151-175
۸- مصلح شيرازي ع، صابري ح (1396) مطالعه تطبيقي موانع سرمايه گذاري در ايران (مطالعه موردي: صنايع استان فارس) صنعت امروز 12:4-13
۹- مصلح شيرازي ع، خليفه م (1396) شبيه سازي و سياسنگذاري دروني و بيروني مشکلات تامين مالي SME ها با رويکرد پويائي شناسي سيستمي مديريت دارايي و تأمين مالي 5:69-92
۱۰- اميري ي، محمدي ع، مصلح شيرازي ع، علي محمدلو م (1396) طراحي مدل جامع فرايندي عوامل موتر بر توسعه محصول جديد فرايند مديريت و توسعه 28:141-168
۱۱- مصلح شيرازي ع، ستوده ف (1395) شبيه سازي نقش يارانه ها در اصلاح الگوي مصرف سوخت با استفاده از رويکرد پويايي هاي سيستمي مطالعات اقتصادي كاربردي ايران :-
۱۲- مصلح شيرازي ع، محمدي ع، رعنايي کرد شولي ح، هنرپروران ح (1395) طراحي مدل پوياشناسي سيستم جهت سياستگذاري ارتقاي شاخصهاي شبکه فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران 7:1-17
۱۳- مصلح شيرازي ع، رعنايي کرد شولي ح، ايمان م، تاجيک م (1395) روش شناسي سيستمي چندگانه: رويکردي نوين در پژوهش هاي مديريت روش شناسي علوم انساني 87:7-32
۱۴- مصلح شيرازي ع، ستوده ف (1394) شبيه سازي نقش يارانه ها در اصلاح الگوي مصرف سوخت با استفاده از رويکرد پويايي هاي سيستم مطالعات اقتصادي کاربردي ايران 13:107-125
۱۵- مصلح شيرازي ع، تاجيک م (1394) بررسي نقش فرهنگ ملي در توسعه يافتگي نهادي کشور ها بر اساس مولفه نهادي گزارش رقابت پذيري جهاني(GCI) و چارچوب فرهنگي هافستد راهبرد توسعه 43:29-65
۱۶- مصلح شيرازي ع، تاجيک م (1394) شبيه سازي زنجيره تامين مبتني بر همکاري راهبردي بر اساس رويکرد پويائي هاي سيستم مطالعات مديريت راهبردي 21:41-62
۱۷- مصلح شيرازي ع، خليفه م (1394) اندازه گيري کارائي رقابت پذيري جهاني ايران در مقايسه با کسورهاي منتخب با استفاده از مدل دو مرحله اي تحليل پوششي داده ها چشم انداز مديريت صنعتي 19:117-137
۱۸- مصلح شيرازي ع، دهقانيان م (1394) مزيت هاي بکارگيري سيستم هاي مديريت فرآيندئکسب و کار(BPMS) و مقايسه آن با سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان (ERP) فصلنامه رشد فناوري :-
۱۹- زارع ز، مصلح شيرازي ع، عباسي ع (1394) بررسي رابطه‌ي سرمايه‌ي اجتماعي با انگيزش مديريتي فصلنامه پژوهش هاي مديريت منابع انساني 7:213-234
۲۰- محمدي ع، مصلح شيرازي ع، احمدي م، شجاعي پ (1393) طراحي مدل سلسله مراتبي براي کاهش ريسک هاي زنجيره تأمين پروزه بر اساس فراترکيب مديريت صنعتي دانشگاه تهران 6:591-614
۲۱- مصلح شيرازي ع، نعمت الهي ز (1393) ارائه مدلي جهت تخصيص بودجه به فعاليت هاي مديريت دانش مطالعات آينده پژوهي 9:321-339
۲۲- محمدي ع، مصلح شيرازي ع، احمدي م، شجاعي پ (1393) طراحي مدل سلسله مراتبي براي کاهش ريسک هاي زنجيره تامين پروژه بر اساس فراترکيب مديريت صنعتي 6:591-614
۲۳- محمدي ع، مصلح شيرازي ع، احمدي م، شجاعي پ (1393) مدل سازي تفسيري ساختاري ريسک هاي زنجيره تامين پروژه در شرکتهاي گاز استاني چشم اندازمديريت صنعتي 12:9-37
۲۴- محمدي ع، مصلح شيرازي ع، احمدي م، شجاعي پ (1392) مدلسازي تفسيري ساختاري ريسک هاي زنجيره تأمين پروژه در شرکت هاي گاز استاني چشم انداز مديريت صنعتي 12:9-37
۲۵- مصلح شيرازي ع، نمازي م، محمدي ع، رجبي ا (1392) تيوري چشم انداز و مدل سازي الگوي تصميم گيري مديران چشم انداز مديريت صنعتي 10:9-23
۲۶- مصلح شيرازي ع، طالب نژاد ا، زماني ن (1392) بررسي لزوم تداوم استرات‍‍ژي هاي تجديد ساختار صنعت برق ايران اقتصاد انرژي ايران 8:129-161
۲۷- مصلح شيرازي ع، نمازي م، محمدي ع، رجبي ا (1392) نگرش رفتاري رويکردي نوين در مد ل سازي تصميمات سازماني چشم انداز مديريت صنعتي 12:9-37
۲۸- مصلح شيرازي ع، نمازي م، محمدي ع، رجبي ا (1392) نگرش رفتاري، رويكردي نوين در مدل‌سازي تصميمات سازماني (مورد مطالعه: مديران صنايع استان فارس) چشم‌انداز مديريت صنعتي 12:9-37
۲۹- مصلح شيرازي ع، نمازي م، محمدي ع، رجبي ا (1392) تئوري چشم انداز و مدلسازي لگوي تصميم گيري مديران در بخش صنعت چشم انداز مديريت صنعتي 10:9-33
۳۰- صمدي ع، مصلح شيرازي ع، روحي ا (1391) طراحي يک مدل ديناميک براي صنعت گردشگري در ايران با استفاده از رويکرد پويايي شناسي سيستم با افق ايران 1404 مدلسازي اقتصادي 17:65-89
۳۱- ابراهيم پور ص، مصلح شيرازي ع (1390) مدل ايراني شده ارزيابي آمادگي براي پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري الکترونيکي(ECRM) در شرکت مخابرات ايران ماهنامه دنياي مخابرات و ارتباطات 81:46-48
۳۲- مصلح شيرازي ع، قايدشرف م (1390) انتظار بهبود عملکرد صنايع دولتي واگذار شده به بخش خصوصي: حقيقت يا افسانه؟ فصلنامه علوم مديريت ايران 21:141-171
۳۳- مصلح شيرازي ع، رجبي ا (1390) سنجش کارائي گذار از اقتصاد سنتي به اقتصاد دانش محور در کشور چين با استفاده از روش تحليل پوششي داده هاي متقاطع و ارائه راهکارهاي مطلوب در ايران پژوهشنامه بازرگاني 59:57-82
۳۴- مصلح شيرازي ع، رحيمي ن (1387) انواع مناقصات الکترونيک و طراحي مفهومي مناقصات الکترونيک در شرکتهاي صنعتي روش 115:40-44
۳۵- مصلح شيرازي ع، شوشتريان ز (1386) مطالعه ويژگي هاي مربوط به ترکيب اعضاي هيات مديره، تعيين مراکز قدرت تصميم گيري و برنامه ريزي استراتژيک در شرکت هاي صنعتي استان فارس پژوهشگر 6:1-11
۳۶- مصلح شيرازي ع (1382) فرض انسان در جنگل تئوري‌هاي مديريت بهينه 8:2-4
۳۷- مصلح شيرازي ع، حيدري ع (1382) طراحي نظام ارزيابي و كنترل راهبردي در الگوي مديريت راهبردي طرح گرا (مورد مطالعه: شركت صنايع آب آذر) مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 19:75-86
۳۸- مصلح شيرازي ع (1377) بررسي عوامل مؤثر در تصميم گيري مديران صنايع فارس در انتخاب تكنولوژي مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 14:23-42
۳۹- مصلح شيرازي ع (0) معيارهاي انتخاب تكنولوژي مناسب در واحدهاي توليدي مجله برنامه و بودجه شماره 8، 8:0-0
۴۰- مصلح شيرازي ع (0) پژوهشي درباره شبكه توزيع صنعتي ايران فصلنامه دانش مديريت، شماره هاي 35 و 36 زمستان 1375 و بهار 1376. 35,36:0-0
۴۱- مصلح شيرازي ع (0) فرآيند تصميم گيري براي ارزيابي تكنولوژي مجله دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد، :0-0
42- Akrami Z, Mirghaderi S, Mosleh Shirazi A (2020) Toward Lean Hospital through Value Stream Mapping: A Pilot Study in NICU Journal Of Health Management And Informatics 2:128-134
43- Akrami Z, Mirghaderi S, Mosleh Shirazi A (2020) Waste Analysis Framework for Lean Production: Pilot Study in a Healthcare Setting International Journal of Productivity and Quality Management 1:1-0
44- Mosleh Shirazi A (2019) Strategic Planning of Livestock: A Commercial Soft Technology Based on the Supply Chain Strategy in Golestan Provinance International Journal of Supply Chain Management 8:664-670
45- Mosleh Shirazi A, Avazpour N (2019) Evaluating the Characteristics of Knowledge-Based Companies International Business Management 13:279-287
46- Mohamadi S, Mosleh Shirazi A (2018) A cross-country comparative study of entrepreneurship ecosystem using the metafrontier Malmquist method Management Science Letters 0:631-648
47- Mohammadi A, Mosleh Shirazi A, Talebnejad A, Sadraei Javaheri A, Javanmardi E (2016) providing a conceptual model in dynamical system game theory in the study of cognitive behavior competitors International Business Management 10:1921-1928
48- Mohammadi A, Mosleh Shirazi A, Talebnejad A, Sadraei Javaheri A, Javanmardi E (2016) The combination of system dynamics and game theory MANAGEMENT SCIENCE LETTERS 6:1-10
49- Mosleh Shirazi A, Mohammadi A, Abbasi A, Nazari M (2016) An Introduction on Principles of Soft Technology Philosophy and Transfer of Commercilal Soft Technology from the View of Systematic Approach of Interactive Planning Turkish Journal of Engineering and Technology 5:194-201
50- ربيعه , Sokhakian M, Mosleh Shirazi A (2016) Two models of inventory control with supplier selection in case of multiple sourcing: a case of Isfahan Steel Company Journal of Industrial Engineering International 12:243-254
51- Mosleh Shirazi A, Mohammadi A, Abbasi A, Nazari M (2016) Soft Commercial Technology and its Transfer Model in Small and Medium Enterprises: A Review International Journal of Humanities and Cultural Studies 3:1614-1630
52- Mosleh Shirazi A, Nazari M (2016) Adoptive Survey of Commercial Soft Technology Systems on Small and Medium Enterprises in Iran and South Korea Journal of Applied Environmental and Biological Sciences 5:43-53
53- Mosleh Shirazi A, Mohammadi A, Ranaei H, Honarparvaran H (2016) Designing a Model of System Dynamics (SD) on the Policy of Upgrading Indecies of Iran ICT Network International Business Management 13:2503-2513
54- Mohammadi A, Mosleh Shirazi A, Alimohammadlou M, Amiri Y (2015) ISM-based model of new product development EKONOMIE A MANAGEMENT 95:-
55- Roya K, Mosleh Shirazi A (2015) Social Capital and Entrepreneurial Locous of Control Among The SMEs' Managers International Journal of Management Academy 3:24-38
56- Khoramrokh M, Mosleh Shirazi A (2014) Developing Strategic Plans for Governmental Organizations; Case Study: Customs Department of Bushehr Province MAGNT Research Report 2:258-269
57- Mosleh Shirazi A, Askarifar K (2014) The effect of Financing and Land Pricing Policies on Development of Industrial Estates using a Dynamic System Model: Evidences from Iran Management and Administrative Science Review 7:1209-1224
58- Ramezakpour S, Amiriyan S, Mosleh Shirazi A (2014) Investigation of The Relationship Between Entrepreneurial Opportunity Recognition And Entrepreneurial Capitals International Journal of Asian Social Science 5:598-613
59- Mosleh Shirazi A, Mohammadi A, Jahangiri J, Khayer zahed R (2013) a comparision of social capital between owner-managers and professional manager Global journal of science engineering and technology 8:48-57
60- Mosleh Shirazi A, Mohammadi A, Jahangiri J, Roya K (2013) A Comparison of Social Capital between Owner-Managers and Professional Managers Global Journal of Science, Engineering and Technology (Tehran University) 8:48-57
61- گورکي , Mosleh Shirazi A (2012) Defining qualitative assessing parameters of Iran banks website Requirement Engineering 2012:1-7
62- Seyed Hosseinie S, Mosleh Shirazi A, Toloie Eshlaghy A, مهران (2012) A Comprehensive Model for Status Assessments’ Gap Evaluation in the World Class Manufacturing -- Based on Modifications’ Development of ESCAP Approach Management Science and Engineering 3:6-9
63- Seyed Hosseinie S, Mosleh Shirazi A, Toloie Eshlaghy A, مهران (2012) The Combination of Soft System and Quality Function Deployment Methodologies in the Design and Development of the Comprehensive Model for World Class Manufacturing Processes Management Science and Engineering 6:22-34
64- Mosleh Shirazi A, Nazari M (1397) strategic planning of poultry cluster in Golestan province : a commercial soft technology approach مديريت دارايي و تامين مالي :-
65- Mosleh Shirazi A, Nazari M (1397) Strategic Planning of Poultry Cluster in Golestan Province: a commercial soft technology approach International Journal of Supply Chain Management :-
66- Mosleh Shirazi A (0) Calculating Total Capital Expenditures up to the Forecast Horizon DYNAMICA 4:0-0

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-مصلح شيرازي ع، عوض پور ن "مروري بر ويژگي هاي شرکتهاي دانش بنيان " پنجمين همايش بين المللي نوآوري، توسعه و کسب و کار (1398)
۲-محمدي ع، مصلح شيرازي ع، علي محمدلو م، اميري ي "عوامل موتر بر توسعه محصول جديددر صنايع توليدي:مدلسازي سيستمي با رويکرد پويايي شناسي سيستم " دومين همايش ملي رويکردهاي کاريردي و پژوهشيدر علوم انساني و مديريت (1394)
۳-محمدي ع، مصلح شيرازي ع، علي محمدلو م، اميري ي "طراحي مدل مفهومي جامع عوامل موتر بر توسعه محصول " کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت و اقتصاد (1394)
۴-محمدي ع، مصلح شيرازي ع، علي محمدلو م، اميري ي "طراحي مدل مفهومي جامع عوامل موثر بر توسعه محصول جديد(NPD) در صنايع توليدي با رويکرد فراترکيب " کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري (1394)
۵-مصلح شيرازي ع، اميري ي "عدالت سازماني: مطالعه تطبيقي الگوي مديريت اسلامي و مدريت غربي " اولين همايش ملي تبيين پارادايم مديريت بومي در ايران (1393)
۶-مصلح شيرازي ع، شجاعي پ "مطالعه تطبيقي حاکميت شرکتي در ايران اسلامي و غرب " اولين همايش ملي تبيين پارادايم مديريت بومي در ايران (1393)
۷-گله زن عراقي م، مصلح شيرازي ع، نداف ع، نامه گشاي فرد م " پذيرش فناوري اطلاعات و ارتباطات: مفاهيم، مراحل و مدل ها " همايش بين اتمتتي مديريت (1393)
۸-نامه گشاي فرد م، مصلح شيرازي ع، باقري م، گله زن عراقي م "اولويت بندي فرآيندهاي موجود در نت پالايشگاه شيراز با تکنيک تحليل سلسله مراتبي فازي " همايش بين المللي مديريت (1393)
۹-غفوري ک، غلاميان م، مصلح شيرازي ع، خوارزمي م "طراحي نقشه راه تسهيل فرايند تجاري صادرات بااستفاده ازتکنيک هاي آينده نگاري " کنفرانس ملي حسابداري و مديريت (1392)
۱۰-مصلح شيرازي ع، نظري م، جوانمردي ا "مطالعه تطبيقي سيستم تامين مالي بنگاههاي کوچک و متوسط ايران و کره جنوبي " دومين کنفرانس ملي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري (1392)
۱۱-مصلح شيرازي ع، جوانمردي ا، نظري م "مطالعه تطبيقي سيستم هاي تامين مالي مسکن در ايران و دانمارک " دومين کنفرانس ملي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري (1392)
۱۲-مصلح شيرازي ع "ساز و کارهاي جذب همزمان تکنولوژي و سرمايه خارجي " اولين گردهمايي تخصصي عارضه يابي، جذب تکنولوژي و سرمايه خارجي در صنعت فارس (1391)
۱۳-مصلح شيرازي ع، هنرمند ز "ارزيابي اهميت تحقيق و توسعه در توسعه محصولات صنعت شناورسازي جنوب ايران " نخستين اجلاس مديران تحقيق، توسعه و فناوري (1391)
۱۴-مصلح شيرازي ع، دهقانيان م "بررسي تاثير بكارگيري سيستم هاي مديريت فرايندهاي كسب و كار(BPMS) درسيستم هاي اطلاعات مديريت سازمانهاي مديريت بحران كشور " دومين کنفرانس ملي مديريت بحران (1391)
۱۵-برمشوري م، کامگار س، مصلح شيرازي ع، يزدان پناه ع "معرفي سامانه بارورسازي خرماي 2 " همايش جهاد اقتصادي با محوريت کشاورزي و منابع طبيعي (1390)
۱۶-خيرزاهد ر، مصلح شيرازي ع "رابطه بين سرمايه اجتماعي با سطح روحيهي کارآفريني (مطالعه موردي: مديران صنايع کوچک و متوسط شهرستان شيراز) " کنفرانس ملي کارآفريني، تعاون، جهاد اقتصادي (1390)
۱۷-ابراهيم پور ص، مصلح شيرازي ع "مدل ايراني شده ارزيابي آمادگي براي پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي (ECRM) در شركت مخابرات ايران " اولين كنفرانس بين المللي مديريت، نوآوري و كارآفريني (1389)
۱۸-مصلح شيرازي ع، انوري ع "طراحي يك سيستم خبره فازي چند معيارهبراي انتخاب اهداف عملياتي و سنجه هاي ارزيابي عملكرد در ارزيابي متوازن " پنجمين كنفرانس بين االمللي مديريت استرات‍‍‍‍‍‍ژ‍يك (1388)
۱۹-مصلح شيرازي ع، صانعي يارند ا "توسعه و تقويت کارآفريني در مراکز آموزس عالي جهت پرورش مديران کارآفرين " و کارآفريني همايش ملي آموزش عالي (1386)
۲۰-مصلح شيرازي ع، حيدري ع "مديريت استراتژيك براي تغيير و تحول سازمان " نخستين كنفرانس مديريت تحول (1385)
۲۱-مصلح شيرازي ع "مقايسه ويژگي هاي كارآفريني دانشجويان دختر و پسر " سمينار توسعه كارآفريني زنان (1384)
۲۲-مصلح شيرازي ع "مراكز رشد (انكورباتورها) لازمه ي فرآيندكارآفريني و موفقيت طرح كاراد " همايش كارآفريني و تعاوني ها (1382)
۲۳-مصلح شيرازي ع "نقش جايگاه مراكز رشد و پارك هاي علم و فن آوري در فرآيند توسعه تكنولوژي " همايش معرفي پارك هاي علم و فناوري و نقش آن در توسعه فناوري (1382)
۲۴-مصلح شيرازي ع "مشكلات و موانع اداراي سرمايه گذاري طرح هاي صنعتي و كارآفريني " اولين همايش ملي كارآفريني (1381)
۲۵-مصلح شيرازي ع "پياده سازي مديريت استراتژيک به روش گفتگوي سازمان يافته براي تحول اداري و بهبود بهره وري " همايش تحول اداري و بهره وري (1380)
۲۶-مصلح شيرازي ع، حيدري ع "نقش مديريت پروژه در فرآيند مديريت استراتژيک صنعتي " نخستين کنفرانس ملي مهندسي صنايع (1380)
۲۷-مصلح شيرازي ع "جايگاهها و رسالتهاي متفاوت علوم انساني دانشگاهي و حوزوي " سمينار دانشگاه، جامعه و فرهنگ اسلامي (1378)
۲۸-مصلح شيرازي ع "چند روش نظام مند پژوهش در مديريت: لزوم نوآوري در پژوهشهاي مديريتي ايران " نخستين همايش روش تحقيق در علوم انساني (1378)
29-Mosleh Shirazi A, Nazari M "An Overview of Commertial Soft Tech and Commertial ST Transfer Model ... " 3rd International Conference on Science and Engineering (2016)
30-Mosleh Shirazi A, Khalifeh M "Investment model in knowledge management applying system dynamics approach " 7th International Knowledge Management Conference (2015)

چاپ كتاب
۱-مصلح شيرازي ع "كتاب كاري؛ ايده‌پردازي كارآفريني و چگونگي تدوين طرح تجاري - صنعتي " چاپ اول (1382) سلمان -سايه هور به سفارش دانشگاه شهيد چمران تهران
۲-مصلح شيرازي ع، شريف زاده م "مجموعه مقالات اولين همايش ملي كارآفريني " چاپ اول (1384) مركز كارآفريني دانشگاه شيراز دانشگاه شيراز
۳-مصلح شيرازي ع "كارآفريني و امكان سنجي طرح هاي سرمايه گذاري صنعتي " چاپ اول (1385) دانشگاه تهران مرکز کارآفريني دانشگاه تهران

اختراعات و اكتشافات
۱-برمشوري م، مصلح شيرازي ع، کامگار س "سامانه بارورسازي خرماي 2 "
۲-برمشوري م، مصلح شيرازي ع، صدريان س "گرده افشان الكتريكي خرما با مكانيزم صفحه گردان و مخزن هشدار دهنده "

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
سيستم هاي ديناميكي ۱
كـارشناسي
سيستم‌هاي خريد انبارداري و توزيع
بررسي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي طرح‌هاي صنعتي
مديريت كارخانه
مديريت توليد
مديريت استراتژيك
مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن
روانشناسي صنعتي
فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستم‌ها
سيستم‌هاي اطلاعات مديريت
سياست بازرگاني
تجزيه و تحليل سيستم‌ها و روش‌ها
مديريت توليد
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
مديريت استراتژيک پيشرفته
سيستمهاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته
مديريت استراتژيك صنعتي
كاربردتيوري تصميم گيري درمديريت
مديريت توليدپيشرفته
اصول شبيه سازي
برنامه ريزي وكنترل توليدوموجوديها
مديريت كيفيت وبهره وري
سميناردرمديريت صنعتي
مديريت انتقال تكنولوژي
مديريت استراتژيک پيشرفته
مديريت استراتژيک
پياده سازي استراتژي
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت راهبردي
مديريت استراتژيک پيشرفته
نگرش سيستمي و تفکر استراتژيک
دکتري تخصصي (Ph.D)
پويايي سيستم ها
استراتژي توليد وعمليات
اصول سيستمهاي پويا
مطالعات تطبيقي سيستمهاي اجتماعي
پويايي صنعتي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
برنامه ريزي و مديريت استراتژيك
مديريت استراتژيك
نگرش سيستمي و تفكر استراتژيك
ابزارها و فنون پيشرفته در مديريت استراتژيك
رساله
سيستمهاي اطلاعاتي مديريت
مديريت استراتژيك صنعتي
مديريت توليدپيشرفته
سميناردرمديريت صنعتي
نگرش سيستمي و تفكر استراتژيك
مديريت توليد وعمليات پيشرفته
مديريت تحول واجراي استراتژي
مديريت استراتژيك
نگرش سيستمي و تفكر استراتژيك
ابزارها و فنون پيشرفته در مديريت استراتژيك
مديريت استراتژيک پيشرفته
نگرش سيستمي و تفكر استراتژيك
پياده سازي استراتژي
مديريت استراتژيک
برنامه ريزي و مديريت استراتژيك در تجارت الكترونيك
برنامه ريزي و مديريت استراتژيك
سيستم هاي ديناميکي۱ *
سيستم هاي ديناميکي ۲*
نگرش سيستمي وتفكر استراتژيك
مديريت استراتژيك
ابزارها و فنون پيشرفته در مديريت استراتژيك
مديريت استراتژيك منابع انساني

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (57)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
محمد سعادتمند طراحي مدل‌هاي سنجش سطح و ارزيابي فناوري نرم تجاري در شرکت‌هاي کوچک و متوسط ۱۳۹۹
بهزاد صفائي كاوش ادراكي و بهبود فرايند اشاعه فناوري نرم تجاري در صنعت نفت ايران ۱۳۹۷
حامد صابري کاوش فرآيند انتقال فناوري از دانشگاه به صنعت ۱۳۹۷
محمد نظري طراحي مدل ‌انتقال ‌فناوري نرم‌تجاري با رويکرد برنامه‌ريزي تعاملي (موردکاوي: بنگاه هاي‌کوچک‌ و‌ متوسط شهرک صنعتي آق قلا) ۱۳۹۵
مهدي تاجيک به کارگيري رويکرد سيستمي چندگانه در تدوين سناريو هاي راهبردي: مورد مطالعه صنعت سيمان ايران ۱۳۹۵
حميد هنرپروران طراحي مدل پوياشناسي سيستم جهت سياستگذاري ارتقاي شاخص هاي شبکه فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران ۱۳۹۵
احمد رجبي مدلسازي سيستمي عوامل اثرگذار بر فرآيند کسب و کار و عملکرد در بنگاههاي صنعتي با رويکردروش پويايي شناسي سيستم(مطالعه موردي: کارخانه توليدي فراسان) ۱۳۹۳
فاطمه دهقاني بزگ ابادي فناوري نرم تجاري و الگوي انتقال آن در بنگاه هاي کوچک و متوسط ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
محمدرضا علي پور اندازه‌گيري و ارزيابي بهره‌وري سبز در يک صنعت پتروشيمي (مطالعه موردي: شرکت پليمر آريا ساسول) ۱۳۹۷
مصطفي خليلي اولويت‌بندي روش‌هاي تامين‌مالي در شرکت سنگ‌آهن مرکزي ايران با روش دياگراف فازي ۱۳۹۷
نجمه عوض پور سنجش ميزان دانش بنياني شرکت هاي دانش بنيان مستقر در پارک علم و فناوري فارس ۱۳۹۷
احمد اژدري تدوين استراتژي عمليات با استفاده از مدل ميلتنبرگ در صنعت بتن آماده در شرکت باستان بتن ۱۳۹۵
محمدعلي طالبي توسعه مدلي براي ارزيابي آمادگي پياده‎سازي مديريت دانش در شرکت شير پگاه فارس ۱۳۹۵
آرش فقيهي هوشياري در تشخيص و ايجاد فرصت کارآفريني در شيراز ۱۳۹۵
مريم صادقي بررسي تأثير اخذ گواهينامه هاي استاندارد تضمين کيفيت بر روي رشد شرکتهاي صنعتي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۴
غزاله فرجي اولويت بندي استراتژي هاي نگهداري و تعميرات با استفاده از روشهاي تصميم گيري چند معياره فازي (مورد مطالعه: گروه صنعتي پاکشو(گلرنگ)) ۱۳۹۴
سيروس نجفي پور کشکولي نقش عوامل موثر در پذيرش فناوري اطلاعات بر مزاياي سازماني ۱۳۹۴
محسن گله زن عراقي ارزيابي عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري اطلاعات و ارتباطات در اداره ي کل ورزش و جوانان استان فارس ۱۳۹۳
مجيد نامه گشاي فرد تدوين استراتژي هاي واگذاري فرآيندهاي موجود در سيستم نگهداري و تعميرات بر اساس رويکرد نقاط مرجع استراتژيک (مورد مطالعه: شرکت پالايش نفت شيراز) ۱۳۹۳
پريسا هاديان سطح رضايتمندي از بکارگيري تجارت الکترونيک در کسب و کارهاي کوچک و متوسط شيراز ۱۳۹۳
عاطفه مقدم بررسي و شناخت استراتژي هاي کارآفرينان موفق صنايع غذايي استان فارس ۱۳۹۲
زهره زارع بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با انگيزش مديريتي در بين مديران ادارات دولتي شهر شيراز ۱۳۹۲
نرگس زماني بررسي لزوم تداوم استراتژي هاي تجديد ساختار صنعت برق ايران ۱۳۹۲
زهرا هنرمند شناسايي و اولويت بندي چالش هاي توسعه محصولي شناورسازي هاي سنتي ايران: مطالعه موردي شناورسازي هاي جنوب کشور ۱۳۹۱
زينب السادات مصطفوي بررسي تاثير سرمايه‌ي اجتماعي بر راه اندازي کسب و کارهاي خانگي ۱۳۹۱
فاطمه خواجه پور برسي استقرار سيستم هاي تضمين کيفيت (سري ايزو ۹۰۰۰)بر انگيزش مديريتي مديران صنايع استان فارس با استفاده از مقياس تکميل جمله ماينر فارسي شده ۱۳۹۱
رويا خيرزاهد رابطه ي بين ميزان برخورداري مديران صنايع کوچک استان فارس از سرمايه ي اجتماعي و سطح روحيه ي کارآفريني آنان ۱۳۹۰
عبدالحميد رضايي مقايسه انگيزش مديريتي سطوح مختلف مديران سازمانهاي صنعتي؛ دولتي و خصوصي دراستان فارس بااستفاده از MSCS-HF ۱۳۹۰
پيام فرهادي مدلسازي زنجيره تأمين بنزين شرکت پالايش و فرآورده هاي نفتي با استفاده از تحليل پويايي سيستم به منظور دستيابي به يک سياست کارآمد براي آن ۱۳۹۰
حامد صابري بررسي تاثير عوامل قيمتي موثر بر عملکرد صادرات محصولات(مطالعه موردي: محصولات صادراتي استان فارس) ۱۳۸۹
فهيمه نوروززاده قالهر کنترل سيستم مديريت استراتژيک سازمان‌هاي صنعتي با بهره‌گيري از مدل تلفيقي کارت امتيازي متوازن و عوامل حياتي موفقيت (مورد مطالعه: شرکت توسعه و عمران نائين) ۱۳۸۹
علي انوري تلفيق برنامه ريزي سناريو با ارزيابي متوازن براي تدوين چارچوب مديريت استراتژيک شرکت¬هاي صنعتي (مورد مطالعه شرکت زمزم شيراز) ۱۳۸۸
اميرحسين غلامي يافتن مهمترين عوامل محيط خارجي اثرگذار برتصميم گيري مديران ارشد صنايع پتروشيمي منطقه پارس جنوبي ۱۳۸۸
زهراالسادات مهاجراني بررسي روش‌هاي انتقال تکنولوژي با رويکرد مدل تصميم گيري چند معياره (MADM) مطالعه موردي: شرکت توليد تجهيزات سنگين (هپکو) ۱۳۸۷
مريم صحراکار مقايسه انگيزش مديريتي مديران شركت برق منطقه اي فارس و مديران دانشگاههاي شيراز و علوم پزشکي شيراز با استفاده از مقياس ماينر . ۱۳۸۶
الهام صانعي يارند بررسي برخي ويژگيهاي کارآفريني در ميان مالک - مديران و مقايسه آن با مديران حرفه اي در صنايع استان اصفهان ۱۳۸۶
مرجان قايدشرف تأثير واگذاري سهام بر بهره وري(عملكرد مالي/عملياتي) شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در فاصله سالهاي ۱۳۸۲-۱۳۶۸ ۱۳۸۶
محمدعلي چنگيزي بررسي سطح استفاده از تكنيكهاي برنامه ريزي و كنترل توليد در صنايع بزرگ استان فارس ۱۳۸۴
عليرضا پوستور امكان‌سنجي خصوصي‌سازي خدمات شهري: مورد پژوهي شهرداري شيراز ۱۳۸۴
عليرضا يارائي بررسي برخي روحيات كارآفريني در بين دانشجويان ۱۳۸۳
رهام رضايي طراحي “ سيستم توليد كانبان” در شركت فجر ۱۳۸۲
مجيد طالبي بررسي انگيزش مديريتي مديران نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو با استفاده از مقياس تکميل جمله ماينر (MSCS) ۱۳۸۱
حسين کروني طراحي سيستم تلفيق مهندسي ارزش و هزينه يابي هدف ۱۳۸۰
محمد همتي بررسي موانع و مشکلات سرمايه گذاري صنعتي با تاکيد بر موانع و مشکلات اداري در استان ايلام ۱۳۷۶
احمد طالبي زاده دشتستاني شناسايي شبکه توزيع کالاهاي صنعتي در ايران و تخمين حجم مبادلات در هر يک ۱۳۷۵
احمد جمالي طراحي فرآيند تصميم گيري براي ارزيابي تکنولوژي در صنايع خودروسازي (شرکت سايپا) ۱۳۷۳
فاطمه فرش نشاني ۰
سمینارویژه ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
حميد تنها شناسايي مقياس هاي سنجش تصوير ذهني ازبرند درکارخانه هاي شن و ماسه ۱۳۹۷
علي مشهدي زاده دهاقاني تاثير مديريت استراتژيک بر عملکرد با متغير ميانجي رضايت مشتريان شرکت شادمان مخزن شيراز ۱۳۹۷
علي محمد سپهر شناسايي عوامل موثر بر ارزش ويژه برند در پوشاک مردانه ۱۳۹۵
راضيه شناور مطالعه تحليل محتواي بهينه سازي فرايند هاي ارزيابي, رتبه بندي و انتخاب تامين کنندگان بر اساس استراتژي هاي زنجيره تامين ۱۳۹۵
ساسان رمضاني پور تحليل ذينفعان برند با هدف شناسايي و اولويت بندي انتظارات ذينفعان در شرکت راهبران آواي توليد پويا ۱۳۹۴
محمود نيکوصفت جهرمي تدوين استراتژي تبليغات بر اساس ماتريس sowt مارک apple ۱۳۹۴
علي رضا سيفي مقايسه عملکرد مديريت خدمات بهره برداري و امور مشترکين شرکت " آبفا فارس " قبل و بعد از انعقاد قراردادهاي برون سپاري خدمات ۱۳۹۴
محمود نوروزي شناسايي و بررسي عوامل کليدي موفقيت در سرمايه گذاري صنعت نمک زدايي آب دريا ۱۳۹۳
منا اخلاقي تدوين برنامه استراتژيک باغ ارم با رويکرد ساخت برند ملي باغ ارم ۱۳۹۳
محسن خرم رخ تدوين برنامه راهبردي براي سازمانهاي دولتي ،مطالعه موردي :اداره کل گمرکات استان بوشهر ۱۳۹۳
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (56)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
فيروزه ستوده طراحي مدل پوياي بازاريابي خدمات مالي با استفاده از روش‌شناسي چندگانه سيستمي: مورد مطالعه کارگزاري‌هاي بورس و اوراق بهادار ۱۳۹۸
سعيد اخلاق پور مدلسازي بورس اوراق بهادار تهران بر اساس رويکرد سيستمي تلفيقي ۱۳۹۷
مهدي امامي ميبدي تجزيه و تحليل بازار تجارت جهاني گاز طبيعي مبتني بر رويکردي چند گانه: طراحي راهبردهاي بهينه براي ايران ۱۳۹۵
احسان جوانمردي مدلسازي سيستم پوياي بازي‌ انحصار چند جانبه در بازار سيمان سفيد صادراتي ايران ۱۳۹۵
ياسر اميري طراحي مدل فرايندي-سيستمي عوامل مؤثر بر توسعه محصول جديد(NPD) در صنايع توليدي ۱۳۹۴
کرامت اسمي طراحي چارچوب برنامه درسي كارآفريني و ارزيابي برنامه درسي رشته هاي كارشناسي مديريت و برنامه ريزي آموزشي و آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني از منظر آن ۱۳۹۳
پيام شجاعي طراحي مدلي براي ارزيابي و تحليل ريسک در زنجيره تأمين پروژه ها مورد مطالعه : پروژه هاي شرکت گاز استان فارس ۱۳۹۳
بهاره ملکي پويايي‌هاي اکوسيستم کارآفرينانه و تأثير آن بر توسعه‌ي شاخص انگيزش کارآفريني در ايران. ۰
نيلوفر صفويان توسعه چارچوب حاکميت يکپارچه در شبکه آب-انرژي-غذا در سطح حوضه آبريز با استفاده از رويکرد مدل‌سازي سيستمي تلفيقي: مورد مطالعاتي حوضه آبريز درياچه مهارلو ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
عباس جعفري طراحي مدل انتخاب تکنولوژي مناسب در شرکت گاز استان فارس با استفاده از آر-سوارا ۱۳۹۸
سيده فرشته حسيني حمدگو روند تحقيقات حوزه مديريت عمليات: رويکرد متن‌کاوي ۱۳۹۷
زهرا اکرمي شناسايي و اولويت‌بندي مودا‌هاي بيمارستان حضرت زينب (س) شيراز با رويکرد تصميم‌‌‌‌‌‌گيري چند معياره ۱۳۹۶
فرشته حسيني چارچوبي براي تدوين استراتژي منابع انساني و هم آهنگي آن بااستراتژي کسب وکار، فرهنگ و ساختار سازماني شرکت توزيع نيروي برق استان فارس ۱۳۹۵
معصومه دادپور سنجش کارآفريني دانشگاهي دانشگاه شيراز و ارائه راهکارهاي ارتقاء آن ۱۳۹۴
فرزانه برهمند ارائه چارچوبي براي ارزيابي آمادگي الکترونيکي و اقدام براي تجارت الکترونيک در شرکت لبنياتي رامک شيراز ۱۳۹۴
محبوبه سربي تعيين عوامل موثر بر روندسود عملياتي بانک سپه: کاربرد روش کنترل بهينه تصادفي ۱۳۹۳
جواد اميرزاده قاسمي سنجش عملکرد مديريت منابع انساني با استفاده از کارت امتيازي متوازن در شرکت¬هاي طراحي و مهندسي (مطالعه در شرکت طراحي و مهندسي صنايع پتروشيمي) ۱۳۹۳
مليحه تبرائي ارائه مدلي جهت بهينه سازي نحوه خدمت رساني به مراجعين شرکت بيمه با استفاده از تئوري صف و شبيه سازي (مطالعه موردي: شرکت بيمه ايران) ۱۳۹۲
شهرام عيدي زاده ارايه ي يک مدل ديناميک براي تدوين سياست هاي صنعت گاز ايران تا افق چشم انداز ۱۴۰۴ ۱۳۹۱
اميرعباس سامي نيا کاربرد دي ماتل و فرايند تحليل شبکه در اولويت بندي سبد سرمايه گذاري،مطالعه موردي: رتبه بندي شركت هاي سرمايه گذاري و مادر تخصصي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار ۱۳۹۰
شيوا آسيابان طراحي مدلي براي اندازه گيري نوآوري سازمان ها ۱۳۹۰
محمود جهانباني تعيين چرخه عمر محصول با استفاده از رگرسيون فازي و تعيين استراتژي بازاريابي(مطالعه موردي: شهرک سنگ شهرستان نيريز سال ۱۳۸۹) ۱۳۹۰
مينا پريزاد طراحي مدلي براي يكپارچه سازي سيستم هاي مديريتي(مطالعه موردي: شركت طراحي ومهندسي صنايع پتروشيمي(پيدک)) ۱۳۹۰
مريم اسپلانيان ارائه مدل e-CRM(مديريت ارتباط با شهروند الكترونيكي) با رويكرد مهندسي مجدد فرايندهاي كسب و كار(BPR)-مطالعه موردي:فرمانداري شهرستان مشهد ۱۳۹۰
آناهيتا روحي ارائه يك مدل ديناميكي براي گردشگري در ايران: نگرش سيستمي ۱۳۹۰
سارا طالع زاده بکارگيري رويکرد تحليل مولفه هاي اصلي خاکستري (GPCA) در ارزيابي عملکرد مالي: شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران-صنايع سيمان، آهک و گچ ۱۳۹۰
محمدحامد توکلي سروستاني ارزيابي عملكرد با استفاده از مدل تحليل پوششي داده هاي پويا با رويکرد تعالي سازماني:مطالعه موردي،شرکتهاي توزيع نيروي برق کشور ايران ۱۳۹۰
رها راغبي مکان يابي انبارها و مراکز توزيع مطالعه موردي شرکت فراورده هاي لبني رامک ۱۳۸۹
زينب مهربان سرآسياب تأثير کيفيت زندگي شغلي و معناداري کار بر اخلاق کاري(مورد مطالعه: شرکتهاي زير مجموعه وزارت نيرو در استان فارس ۱۳۸۹
محسن شيردل ارزيابي عوامل ريسک در حمل و نقل فرآورده‌هاي نفتي به‌وسيله نفتکش‌هاي جاده‌اي ۱۳۸۹
ايمان محمودزاده طراحي مدل رياضي شبکه زنجيره تأمين (مطالعه موردي: مجتمع صنعتي پروتئيني شام شام) ۱۳۸۹
مهسا هوشنگي ارزيابي عملكرد زير شاخه هاي صنايع كشور با استفاده از تكنيك تحليل مؤلفه هاي اصلي ۱۳۸۸
نيلوفر سام زرگر شناسايي و اولويت‌بندي مؤلفه‌هاي کارآفريني تأثيرگذار در غلبه بر مشکل بيکاري و ايجاد اشتغال در بازار کار استان فارس ۱۳۸۸
اردلان فيلي بررسي تأثير ارتباطات سازماني بر بهره وري نيروي انساني (مطالعه موردي:شركت گاز استان فارس) ۱۳۸۸
محمدجواد روح پرورمه لقا ارائه يک مدل مميزي تکنولوژي (مطالعه موردي: شرکت لاستيک دنا) ۱۳۸۷
ساره ابطحي نقش فناوري اطلاعات در بازاريابي و شناسايي بازارهاي هدف در بخش بازرگاني ۱۳۸۷
بنفشه جوکار نقش فناوري اطلاعات در تامين منابع انساني الكترونيكي و مهندسي مجدد فرايندهاي تجاري ۱۳۸۷
احمد عربشاهي کريزي بررسي و ارائه راهكارهاي نوين ارتقاء بهره وري در شركتهاي توليدي و صنعتي ( مطالعه موردي: شركت توليدي لاستيك دنا ) ۱۳۸۶
فرشته پزشکي نجف ابادي کاربرد شبيه سازي و تصميم گيري چندشاخصه براي بهبود پذيرش بيماران مطالعه موردي: مجتمع درماني نبي اکرم(ص) شهرستان نجف آباد ۱۳۸۵
هاله پويا متنوع سازي و صادرات و تأثير آن بر رشد اقتصادي در ايران(۱۳۸۲-۱۳۴۶ ۱۳۸۵
رمضانعلي سلماني نژاد نقش بكارگيري نظام كنـترل آماري فراينـد (SPC) به منظور كاهش تغييرپذيري فرايند در كارخانجات ريسندگي و بافندگي(مطالعه موردي: كارخانجات پشمبافي افشار يزد) ۱۳۸۴
مسعود ربيعه مدلسازي كنترل موجودي و برنامه‌ريزي سفارشات در حالت وجود چندين تأمين‌كننده (مطالعه موردي: شركت سهامي ذوب آهن اصفهان) ۱۳۸۴
مصطفي خواجه بكارگيري روش شناسي شش سيگما در كاهش زمان تعميرات(مطالعه موردي : نمايندگي مجاز ايران خودرو) ۱۳۸۳
مريم شريف زاده بررسي نيازهاي آموزشي دانشجويان كشاورزي در راستاي تقويت روحيه كـــــارآفريني ۱۳۸۲
ابراهيم منصوري بررسي تجربي دوره گردش وجه نقد و تجزيه و تحليل نقدينگي شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸۲
نازک نوبري كاربرد منطق فازي در كنترل كيفيت (با بهره‌گيري از آماره كارخانه توليدي چيني مقصود) ۱۳۸۲
غلام رضا درخشنده دشتي بكارگيري روش برش مقطعي در رابطه با بررسي تاثير اندازه شركت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام عادي بر روي بازده سهام و سودآوري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸۲
مسعود کريم زندي بهينه‌سازي نحوه‌ي سرويس‌دهي به مراجعه‌كنندگان بيمارستاني با استفاده از تكنيكهاي تئوري صف و شبيه‌سازي ( مطالعه موردي: درمانگاه مطهري شهر شيراز ) ۱۳۸۲
حسن دهقان دهنوي بررسي نمودارهاي کنترل براي فرايندهاي توليد خاص (به لحاظ آماري) و انجام آزمون نيکويي برازش ۱۳۸۱
رويا عباس پور تدوين الگوريتم براي تعيين قابليت اطمينان سيستم هاي مختلط با تابع توزيع پيوسته و تهيه نرم افزار آن ۱۳۸۱
ارزو سامي مطالعه بهره وري كاركنان ادارات كشاورزي و جهاد سازندگي شهرستان شهرضا از استان اصفهان ۱۳۷۹
علي شير طاهري طراحي مدل رياضي برنامه ريزي توليد شرکت پالايش نفت شيراز ۱۳۷۹
احمد سليمي طراحي نرم افزار سيستم پشتيبان تصميم فرآيند تحليلي سلسله مراتب (AHP ) براي تجزيه و تحليل تصميم گيري هاي چند معياره صنعتي ۱۳۷۸
احمد جعفرزاده افشاري ارائه الگوريتم ترکيبي جهت کاهش ضايعات در صنايع فلزي همراه با تدوين نرم افزار مناسب ۱۳۷۷
حسين يساولي شراهي چگونگي به کارگيري طرحريزي تعميرات و نگهداري در سيستم توليد بر اساس سفارش کار ۱۳۷۶
داود سوري يک الگوي اقتصادسنجي پيوسته- زماني براي اقتصاد ايران ۱۳۷۱