۱۳۹۹/۰۴/۱۲
اعضای هیات علمی بخش پاتوبيولوژي
ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی وضعیت
۱ نصراله احمدي استـاديار فعال
۲ عاطفه اسماعيل نژاد استـاديار فعال
۳ ارسلان حسيني نوحداني دانشيار بازنشسته
۴ مسعود حق خواه دانشيار فعال
۵ عزيزاله خداکرم تفتي استاد فعال
۶ عبداله درخشنده دانشيار فعال
۷ احسان رخشنده رو استـاديار فعال
۸ سيدمصطفي رضوي ديناني استاد فعال
۹ منصور سياري دانشيار فعال
۱۰ محمد طباطبايي دانشيار فعال
۱۱ احمد عريان استاد فعال
۱۲ رويا فيروزي استاد بازنشسته
۱۳ مهران قائمي بافقي استـاديار فعال
۱۴ محمد مهدي قهرماني سنو استـاديار فعال
۱۵ علي محمدي دانشيار فعال
۱۶ نسرين مقدر دانشيار بازنشسته
۱۷ محسن ملکي استـاديار بازنشسته
۱۸ محمد موذني استاد فعال
۱۹ حميده نجفي استـاديار فعال
۲۰ زهرا نظيري استـاديار فعال
۲۱ فاطمه نمازي دانشيار فعال
۲۲ آزاده يکتاسرشت استـاديار فعال