۱۳۹۹/۰۸/۰۷
اعضای هیات علمی بخش زبـانهاي خارجي وزبان شناسي
ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی وضعیت
۱ لاله آتشي استـاديار فعال
۲ اميد آزادي بوگر استـاديار فعال
۳ امراله ابجديان استاد بازنشسته
۴ عليرضا احمدي دانشيار فعال
۵ غلامرضا امامي مربي بازنشسته
۶ عليرضا انوشيرواني استاد بازنشسته
۷ شهرام بيضايي مربي بازنشسته
۸ عبدالحسين پارسي مربي بازنشسته
۹ محمدرضا پرهيزکار استـاديار فعال
۱۰ فريده پورگيو استاد بازنشسته
۱۱ غفار تجلي نوبري --- بازنشسته
۱۲ عبدالجواد جعفرپور استاد بازنشسته
۱۳ پويان چنگيزي استـاديار بازنشسته
۱۴ فرخ حاجياني دانشيار فعال
۱۵ بهي حدائق استـاديار فعال
۱۶ محمدصابر خاقاني نژاد دانشيار فعال
۱۷ فرج اله خداپرستي مربي بازنشسته
۱۸ عليرضا خرمايي دانشيار فعال
۱۹ محمودرضا دستغيب بهشتي استـاديار بازنشسته
۲۰ طيبه رئوف زاده استـاديار فعال
۲۱ محمد رحيمي دانشيار فعال
۲۲ جلال رحيميان استاد فعال
۲۳ سيد آيت اله رزمجو استاد فعال
۲۴ ناصر رشيدي استاد فعال
۲۵ عبدالمهدي رياضي دانشيار بازنشسته
۲۶ فرشيد زارع مربي بازنشسته
۲۷ سميرا ساساني استـاديار فعال
۲۸ محبوبه سعادت دانشيار فعال
۲۹ غلامحسين شاهيني استـاديار فعال
۳۰ رحمان صحراگرد استاد فعال
۳۱ سياوش صدراوي مربي بازنشسته
۳۲ فيروز صديقي استاد بازنشسته
۳۳ سپيده علوي شوشتري استـاديار فعال
۳۴ زهرا علي مراد استـاديار فعال
۳۵ رحيم فهندژ سعدي استـاديار فعال
۳۶ پروين قاسمي استاد بازنشسته
۳۷ گلنار قلعه خاني استـاديار فعال
۳۸ مهرزاد منصوري دانشيار بازنشسته
۳۹ سعيد مهرپور دانشيار بازنشسته
۴۰ اميرسعيد مولودي استـاديار فعال
۴۱ اسپت ميناسيان مربي بازنشسته
۴۲ حسين نجاري استـاديار فعال
۴۳ کتايون نميرانيان استـاديار فعال
۴۴ اميرحسين وفا استـاديار فعال
۴۵ مهين يزداني مربي بازنشسته
۴۶ مرتضي يميني استـاديار بازنشسته
۴۷ عبدالمهدي کامياب مقدس مربي فعال
۴۸ منوچهر کوهستاني استـاديار فعال
۴۹ مهرنوش کي فرخي استـاديار فعال