۱۳۹۸/۰۷/۰۱
اعضای هیات علمی بخش عمران
ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی وضعیت
۱ سيدحسين افضلي دانشيار فعال
۲ سيد محراب اميري استـاديار فعال
۳ سيداحمد انوار استـاديار بازنشسته
۴ پويان برومند استـاديار فعال
۵ محمدرضا بنان استاد فعال
۶ محمودرضا بنان دانشيار فعال
۷ لطفعلي بهپور مربي فعال
۸ فريدالدين پيرويان استـاديار فعال
۹ ميثم تکلوزاده استـاديار فعال
۱۰ مجتبي جهان انديش استاد فعال
۱۱ قاسم حبيب اگهي استاد فعال
۱۲ مريم دهقاني دانشيار فعال
۱۳ رضا رازاني استاد بازنشسته
۱۴ غلامرضا رخشنده رو استاد فعال
۱۵ عبدالرسول رنجبران دانشيار فعال
۱۶ سولماز سعادت استـاديار فعال
۱۷ حميد سيديان استـاديار بازنشسته
۱۸ ناصر طالب بيدختي استاد فعال
۱۹ محمدجواد عابديني استاد فعال
۲۰ محمدجواد فاطمي استـاديار فعال
۲۱ ارسلان قهرماني استاد بازنشسته
۲۲ ايوب كريمي جشني دانشيار فعال
۲۳ محمودرضا ماهري استاد فعال
۲۴ پرويز منجمي استـاديار بازنشسته
۲۵ محمدرضا نيكو دانشيار فعال
۲۶ احسان نيكويي استـاديار فعال
۲۷ نادر هاتف استاد فعال
۲۸ عليرضا وثوقي دانشيار فعال
۲۹ مهدي ويس كرمي دانشيار فعال