۱۳۹۹/۰۸/۰۷
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : محبوبه
نام خانوادگي : فولادچنگ
سال تولد : 1346
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1383
مرتبه علمي : دانشيار
بخش : روانشناسي تربيتي
دانشکده : علوم تربيتي وروانشناسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

سوابق تحصيلي دانشگاهي
کارشناسي
رشته مديريت و برنامه‌ريزي درسي
شيراز (ايران)
سال 1364 تا 1368

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (83)
۱- پورسيد س، فولادچنگ م، پورسيد س (1398) رابط? ويژگيهاي شخصيتي و درگيري والدين در امور تحصيلي فرزندان با انگيزش تحصيلي خانواده و پژوهش 42:127-146
۲- فضلي ع، فولادچنگ م (1398) رابطه وجد ان تحصيلى با فرسود گى تحصيلى: نقش واسطه گرى اهد اف پيشرفت راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي 55:85-97
۳- محمدي ح، فولادچنگ م (1398) نقش واسطه اي نيازهاي اساسي روانشناختي در رابطه بين ارزش هاي فرهنگي (فردگرايي-جمع گرايي) و راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان روانشناسي$مجله روانشناسي 23:19-35
۴- فکري نو جه ده ف، فولادچنگ م (1398) مدل علّي تأثير ساختار کلاس بر فرسودگي تحصيلي: نقش واسطه اي انگيزش روان شناسي تحولي روان شناسان ايراني 59:309-321
۵- رستمي س، فولادچنگ م (1397) بررسي مدل علّي رابطه ديدگاه فراهيجان والدين و سازگاري تحصيلي با واسطه گري تمايزيافتگي خود پژوهش هاي تربيتي 36:20-39
۶- راه پيما س، فولادچنگ م (1397) اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر رفتارهاي جامعه پسند دانش آموزان (کمک کردن، همکاري و سهيم شدن) پژوهش هاي برنامه درسي 15:47-64
۷- اثني عشري ن، حسين چاري م، جوکار ب، فولادچنگ م، خرمايي ف (1397) ساخت و اعتباريابي مقياس فراحافظه براي نوجوانان فصلنامه روانشناسي شناختي 27:1-11
۸- کمري سنقرآبادي س، فولادچنگ م، خرمايي ف، شکري ا (1397) تبيين علي هيجان هاي مثبت تحصيلي و اجتماعي براساس شناخت اجتماعي: نقش واسطه اي اهداف پيشرفت اجتماعي پژوهش هاي نوين روانشناختي 52:199-230
۹- مهبد م، فولادچنگ م (1397) بررسي ويژگي هاي روان سنجي مقياس محق پنداري تحصيلي روان شناسي تحولي روان شناسان ايراني 57:101-111
۱۰- محمدي ح، فولادچنگ م (1397) نقش واسطه اي سبک هاي پردازش هويت در رابطه بين سبک هاي دلبستگي و راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان روانشناسي 87:308-325
۱۱- سبزي ن، فولادچنگ م (1397) اثربخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي بر ادراک شايستگي و شادکامي دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي شهر شيراز دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي 74:114-123
۱۲- قنبري طلب م، شيخ الاسلامي ر، فولادچنگ م، حسين چاري م (1397) رابطه باورهاي هوشي و بهزيستي مدرسه: نقش واسطه‌اي اميد راهبردهاي شناختي در يادگيري 6:95-114
۱۳- کشکولي ف، خرمايي ف، يوسفي ف، فولادچنگ م (1397) نقش سرشت و ايمني هيجاني در رفتارهاي آسيب زاي تحصيلي دانش آموزان متوسطه اول شهر بوشهر 1395 طب جنوب 126:253-266
۱۴- برنا م، فولادچنگ م (1397) اثربخشي رويکرد آموزشي مبتني بر پيوندگرايي در مقايسه با رويکرد آموزش ارتباطي و د ستورترجمه بر يادگيري دانش آموزان راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي 46:123-132
۱۵- کمري سنقرآبادي س، فولادچنگ م، خرمايي ف، شيخ الاسلامي ر، جوکار ب (1397) تبيين علي مشغوليت تحصيلي بر اساس شناخت اجتماعي: نقش واسطه اي هيجان هاي مثبت تحصيلي و اجتماعي روان شناسي تحولي روان شناسان ايراني 55:269-284
۱۶- برنا م، فولادچنگ م، جوکار ب، يوسفي ف (1397) اثربخشي رويکرد آموزشي مبتني بر پيوندگرايي در مقايسه با رويکرد آموزش ارتباطي و د ستورترجمه بر درگيري تحصيلي دانش آموزان فصلنامه علمي - پژوهشي، پژوهش در يادگيري آموزشگاهي و مجازي 20:39-52
۱۷- قنبري طلب م، فولادچنگ م، قنبري ع (1397) رابطه راهبردهاي شناختي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رشته هاي نظري مقطع متوسطه رويش روان شناسي 25:23-40
۱۸- کمري سنقرآبادي س، فولادچنگ م (1397) رابطه رويکردهاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانشجويان گروه هاي علوم انساني و فني مهندسي مطالعات آموزشي و آموزشگاهي 16:100-120
۱۹- بخشي ن، فولادچنگ م (1397) رابطه جو مدرسه و تاب آوري تحصيلي: نقش واسطه اي سرزندگي تحصيلي مطالعات روانشناسي تربيتي 30:51-80
۲۰- راه پيما س، فولادچنگ م (1397) رابطه عزم و خودناتوان سازي: بررسي نقش واسطه اي هيجان هاي مثبت و منفي تحصيلي فصلنامه پژوهش هاي نوين روانشناختي 49:123-141
۲۱- مهبد م، فولادچنگ م (1396) نقش جو دانشگاه و پنج عامل بزرگ شخصيت در سرزندگي تحصيلي دانشجويان روانشناسي معاصر 12:1676-1689
۲۲- فاتحي دهاقاني ا، فولادچنگ م، عابدي ف (1396) نقش واسطه گري خودتنظيمي رفتاري در رابطه بين ابعاد کارکرد خانواده و ابراز وجود روش ها و مدل هاي روان شناختي 28:49-70
۲۳- مهبد م، فولادچنگ م (1396) رابطه بين بيش درگيري والدين و رفتار غيرمولد تحصيلي فرزندان روانشناسي 84:428-443
۲۴- محمدي پ، فولادچنگ م (1396) شيوه هتاي والدگري و پرخاشگري: نقش واسطه اي سبک هاي حل مساله روان شناسي تحولي روان شناسان ايراني 54:173-186
۲۵- نيروزاده ش، يوسفي ف، فولادچنگ م، حسين چاري م (1396) اثربخشي آموزش مبتني بر رويکردهاي نظريه انتخاب و رفتاردرماني عقلاني هيجاني بر انگيزش پيشرفت تحصيلي و دشواري تنظيم هيجان دانش و پژوهش در روان شناسي کاربردي 68:37-50
۲۶- مرحمتي ز، فولادچنگ م (1396) اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي با رويکرد اسلامي بر بهزيستي روانشناختي يادگيرندگان فصلنامه علمي پژوهشي مسائل کاربردي تعليم و تربيت اسلامي 3:91-112
۲۷- جعفري م، نوروزي ز، فولادچنگ م (1396) بررسي ساختار عاملي، پايايي و روايي مقياس همدلي اساسي: فرم فارسي فصلنامه مطالعات روانشناسي تربيتي 25:23-38
۲۸- عظيمائي ح، فولادچنگ م (1395) بررسي نقش واسطه اي عزت نفس در رابطه بين ابعاد الگوهاي ارتباطات خانواده و بهزيستي معنوي فرهنگ در دانشگاه اسلامي 21:523-544
۲۹- فرحمند س، فولادچنگ م (1395) تبيين علي سرزندگي تحصيلي براساس الگوهاي ارتباطي خانواده: نقش واسطه اي ابرازگري هيجانات مجله روانشناسي تحولي 50:257-269
۳۰- کمري سنقرآبادي س، فولادچنگ م (1395) اثربخشي آموزش معنويت درماني مبتني بر مثبت نگري بر ميزان اميد به زندگي و رضايت از زندگي نوجوانان پژوهش هاي روانشناسي باليني و مشاوره 6:5-23
۳۱- اثني عشري ن، فولادچنگ م، درياپور ا (1395) مقايسه راهبردهاي انگيزشي, مديريت منابع و رويکردهاي يادگيري در دانش آموزان مدارس هوشمند و عادي فصلنامه نوآوري هاي آموزشي 60:119-133
۳۲- فاتحي دهاقاني ا، فولادچنگ م (1395) نقش واسطه اي خودنظم جويي رفتاري در رابطه بين سبک هاي هويت و ابراز وجود مجله روانشناسي تحولي 49:29-42
۳۳- مهبد م، فولادچنگ م (1395) رابطه بين پنج عامل بزرگ و رفتار غير مولد تحصيلي با واسطه گري مهار ادراک شده: مدل يابي ساختاري مجله روانشناسي تحولي 47:265-279
۳۴- فولادچنگ م، شيرزادي م، حاتمي م، ميرزايي ح (1395) اثربخشي آموزش گروهي تفکر انتقادي بر خودکارآمدي اجتماعي و باورهاي معرفت شناختي مجله علمي تخصصي علوم انساني اسلامي 12:258-267
۳۵- جاوداني م، مرزوقي ر، فولادچنگ م، محمدي م، ترک زاده ج (1394) تدوين الگوي کيفي مديريت فرآيندهاي ياددهي - يادگيري در مقطع ابتدايي پژوهش هاي آموزش و يادگيري (دانشور رفتار) 7:133-148
۳۶- فولادچنگ م، آب روشن ح (1394) پيش بيني راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي و نشاط ذهني بر اساس جهت گيري هدف پيشرفت در دانش آموزان دبيرستاني آموزش پژوهي 2:1192-141
۳۷- قدومي زاده ف، فولادچنگ م (1394) بررسي ارتباط بين جهت گيري مذهبي و گرايش هاي تفکر انتقادي فصلنامه مطالعات معرفتي در دانشگاه اسلامي 3:403-420
۳۸- قنبري طلب م، فولادچنگ م (1394) اثربخشي آموزش راهبردهاي شناختي بر فرسودگي تحصيلي و پيشرفت تحصيلي دوفصلنامه راهبردهاي شناختي در يادگيري 4:21-38
۳۹- قدومي زاده ف، فولادچنگ م (1394) واسطه گري جهتگيري مذهبي در رابطه بين الگوهاي ارتباطي خانواده و گرايش به تفکر انتقادي فصلنامه مسائل کاربردي تعليم و تربيت اسلامي 3:101-124
۴۰- سبزي ن، فولادچنگ م (1394) نقش واسطه اي باورهاي انگيزشي در رابطه بين حمايت اجتماعي ادراک شده و سرزندگي تحصيلي آموزش پژوهي 2:26-51
۴۱- حسن نيا س، فولادچنگ م (1394) رابطه بين ادراک محيط يادگيري و فرسودگي تحصيلي از طريق واسطه گري ذهن آگاهي: مدل يابي معادلات ساختاري فصلنامه علمي پژوهشي روانشناسي تحولي 45:61-73
۴۲- قنبري طلب م، فولادچنگ م (1394) رابطه بين تاب آوري و نشاط ذهني با استعدد اعتياد دانشجويان فصلنامه اعتياد پژوهي 34:9-22
۴۳- قرباني ر، فولادچنگ م (1394) ارتباط خودتنظيمي و تسلط جمعي با بهزيستي روانشناختي نشريه پژوهش در يادگيري آموزشگاهي و مجازي 8:31-42
۴۴- فيروزبخت س، فولادچنگ م، طباطبايي ف (1394) بررسي اثربخشي يادگيري مبتني بر حل مسئله بر عملکرد تحصيلي، باورهاي انگيزشي و راهبردهاي يادگيري دوفصلنامه علمي تخصصي آموزش پژوهي 1:86-98
۴۵- مرزوقي ر، جاوداني م، فولادچنگ م، محمدي م، ترک زاده ج (1394) تدوين الگوي کيفي مديريت فرآيندهاي ياددهي - يادگيري در مقطع ابتدايي پژوهس هاي آموزش و يادگيري :-
۴۶- مرزوقي ر، جاوداني م، محمدي م، ترک زاده ج، فولادچنگ م (1394) ساخت و اعتباريابي مقياس سنجش الگوي کيفي مديريت فرآيندهاي ياددهي - يادگيري در دوره ابتدايي پژوهش هاي برنامه درسي 8:5-13
۴۷- فولادچنگ م، حسن نيا س (1393) اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر شادکامي و خودکارآمدي زنان سرپرست خانوار فصلنامه علمي پژوهشي زن و جامعه 4:89-106
۴۸- صبري م، فولادچنگ م، محمدي دهاقاني م، گل زار ح (1393) رابطه بين ابعاد الگوهاي ارتباطي خانواده و تاب آوري در دانش آموزان: نقش ميانجي گري هوش هيجاني روشها و مدل هاي روانشناختي 18:109-128
۴۹- زارع م، لطيفيان م، فولادچنگ م (1392) مدل علّي ابعاد دلبستگي و راهكارهاي تنظيم هيجان با واسطه گري خودكارآمدي اجتماعي و خودافشاسازي پژوهش هاي روان شناسي اجتماعي 11:13-33
۵۰- چالمه ر، فولادچنگ م (1392) بررسي رابطه جهت گيري فراشناختي کلاس درس با آگاهي فراشناختي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان فصلنامه علمي پژوهشي تعليم و تربيت :-
۵۱- جهانيان نجف آّبادي ا، فولادچنگ م (1392) تاثير روش آموزشي نوروفيدبک بر تقويت توانايي حل مساله و عملکرد تحصيلي دانش آموزان پايه اول تا ششم دوره ابتدايي مطالعات آموزش و يادگيري 65:65-85
۵۲- هاشمي ل، لطيفيان م، حسين چاري م، فولادچنگ م (1392) بررسي نقش واسطه‌‌اي ارزش تكليف در رابطه بين كمالگرايي مثبت و منفي و اهمالكاري تحصيلي فصلنامه پژوهش در نظامهاي آموزشي 21:19-42
۵۳- طيموري فرد ع، فولادچنگ م (1391) نقش فراشناخت، هوش و خودکارآمدي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال اول متوسطه مجله علمي پژوهشي مطالعات آموزش و يادگيري 63:117-135
۵۴- مهبد م، فولادچنگ م (1391) نقش دلبستگي به والدين در پيشرفت تحصيلي با واسطه گري خودکارآمدي فصلنامه روانشناسي کاربردي 21:88-102
۵۵- چالمه ر، فولادچنگ م (1390) کفايت روان‌سنجي مقياس جهت‌گيري فراشناختي محيط يادگيري روش ها و مدل هاي روانشناختي 3:17-32
۵۶- کشاورزي س، فيروزبخت س، فولادچنگ م (1390) بررسي نقش جهت گيري هدف والدين و الگوي ارتباطي خانواده با جهت گيري هدف دانش آموزان فصلنامه خانواده پژوهي 28:463-477
۵۷- مرزوقي ر، فقيه د، فولادچنگ م، دهقاني ي (1390) بررسي ميزان آزادي علمي استادان دانشگاه شيراز با توجه به متغيرهاي جمعيت شناختي پژوهش هاي برنامه درسي 2:29-55
۵۸- قاسمي ع، فولادچنگ م (1389) نقش تاکيدات هدفي والدين در خودتنظيمي يادگيري دانش آموزان دوفصلنامه مطالعات روانشناسي تربيتي 11:69-86
۵۹- فولادچنگ م، شيخ الاسلامي ر، صفري ه (1389) پيش بيني سبكهاي پردازش هويت نوجوانان بر اساس ابعاد فرزندپروري مجله روانشناسي 59:3-17
۶۰- ترابي م، جهاني ج، فولادچنگ م، مرزوقي ر (1388) رابطه ي مهارت هاي ارتباطي و کارايي مديران مجله علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز 5:59-78
۶۱- نجفي م، فولادچنگ م، عليزاده ح، محمدي فر م (1388) ميزان شيوع اختلال كاستي توجه و بيش فعالي، اختلال سلوك و اختلال نافرماني مقابله‌اي در دانش‌آموزان دبستاني پژوهش در حيطه كودكان استثنايي 9:239-254
۶۲- فولادچنگ م (1388) بررسي مقايسه‌اي باورهاي خودكارآمدي شغلي دختران و پسران دبيرستاني مجله ي اصول بهداشت رواني 11:334-343
۶۳- فولادچنگ م، لطيفيان م (1387) نقش ادراك از بافت خانوادگي در خودگرداني، عادت هاي مطالعه، اطمينان به خود و ‌ادراك از درس در دانش آموزان پايه اول دبيرستان مجله روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، 2:125-145
۶۴- فولادچنگ م (1387) نقش بافت خانوادگي در نيمرخ شخصي نوجوانان مجله روانشناسي 45:72-88
۶۵- نجفي م، فولادچنگ م (1386) رابطه خودكارآمدي و سلامت روان در دانش‌آموزان دبيرستاني دانشور رفتار 22:69-82
۶۶- فولادچنگ م، رضويه ا، خير م، البرزي ش (1386) بررسي تاثير پردازش فراشناختي بر حل مساله مجله علوم اجتماعي ‏و انساني دانشگاه ‏شيراز 52:95-109
۶۷- فولادچنگ م (1385) نقش الگوهاي خانوادگي در سازگاري نوجوانان فصلنامه خانواده پژوهي 7:209-227
۶۸- فولادچنگ م (1384) تاثير آموزش فراشناختي بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانش آموزان مقطع راهنمايي فصلنامه نوآوريهاي آموزشي 14:149-162
۶۹- فولادچنگ م، لطيفيان م (1380) بررسي تاثير علي خودگرداني والدين در خودگرداني تحصيلي دانش آموزان و پيشرفت درسي آنان روانشناسي و علوم تربيتي 32:135-154
۷۰- جوکار ب، ساماني س، فولادچنگ م (1379) ديدگاه گيري دركودكان پيش دبستاني: بررسي مقايسه اي درون فردي و بين فردي مجله روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران 2:137-160
۷۱- لطيفيان م، فولادچنگ م (0) بررسي مقايسه ئي تاثير آموزش مهارتهاي خودگرداني و افزايش باورهاي خودبسندگي بر كاركرد تحصيلي دانش آموزان ديرستاني فصلنامه انديشه هاي نوين تربيتي :0-0
۷۲- لطيفيان م، فولادچنگ م (0) بررسي مقايسه ئي تاثير آموزش مهارت هاي خودگرداني و افزايش باورهاي خودبسندگي بر کارکرد تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني فصلنامه انديشه هاي نوين تربيتي :7-0
73- Moradpour F, Koushki Jahromi M, Foladchang M, Rezaei R, Sayar Khorasani M (2020) Association between physical activity, cardiorespiratory fitness, and body composition with menopausal symptoms in early postmenopausal women Menopause 27:230-237
74- Borna M, Foladchang M (2018) The motivational outcomes of connectivism theory in EFL MODERN JOURNAL OF LANGUAGE TEACHING METHODS 8:101-112
75- Borna M, Foladchang M (2018) The comparison of effectiveness connectivism instructional methods with grammar-translation method on students' academic engagement in EFL MODERN JOURNAL OF LANGUAGE TEACHING METHODS 8:89-98
76- Khatibi M, Foladchang M (2016) Perfectionism: A review The international Journal of Indian Psychology 8:13-19
77- Khatibi M, Foladchang M (2016) Life-long learning: A review The international Journal of Indian Psychology 3:155-162
78- Khatibi M, Foladchang M (2015) connectivism: a review The international Journal of Indian Psychology 4:82-92
79- Ehyakonandeh M, Foladchang M (2015) the impact of teaching emotional intelligence on the individual-social compatibility of male and female students of university Technical journal of enjineering and applied sciences 5:56-60
80- Asaadi B, Foladchang M (2015) ،The relation of resilience based on emotional creativity and emotional intelligence in high school students Aula orientals 1:423-432
81- Foladchang M, Marzooghi R, Shamshiri B (2009) the effect of gender and grade level differences on achievement goal orientations of Iranian undergraduate students Journal of Applied Sciences 9:968-972
82- Marzooghi R, Foladchang M, Shamshiri B (2008) Gender and Grade Level Differences in Epistemological Beliefs of Iranian Undergraduate Students Journal of Applied Sciences 8:4698-4701
83- Shamshiri B, Marzooghi R, Foladchang M (1389) The relationship between epistemological beliefs and goal oriantations among Iranian undergraduate students Pedagogical technologies in socialization and resocialization of society 1:75-81

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-فرحمند س، فولادچنگ م "تبيين علّي ابرازگري هيجاني بر اساس الگوهاي ارتباطي خانواده: نقش واسطه اي خودشفقت ورزي " همايش ملي روان شناسي و سلامت- (1397)
۲-اشرف پ، فولادچنگ م "بررسي تاثير آموزش مهارتهاي تحصيلي بر خودکارآمدي تحصيلي دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر شيراز " کنفرانس ملي تازه هاي روانشناسي با تاکيد بر کاربردهاي آن در کار و زندگي (1397)
۳-سبزي ن، فولادچنگ م "نقش عملکرد خانواده در بهزيستي معنوي فرزندان " نخستين همايش ملي خانواده، کودک، و نوجوان (1397)
۴-کمري سنقرآبادي س، فولادچنگ م، خرمايي ف "نقش واسطه اي اهداف پيشرفت در رابطه بين شناخت اجتماعي هيجان هاي مثبت تحصيلي و اجتماعي " دومين همايش ملي آموزش با رويکرد شناختي (1397)
۵-مهبد م، فولادچنگ م "پيش بيني رفتار غيرمولد تحصيلي بر اساس جو دانشگاه: بررسي نقش نوع دانشگاه " کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت، حقوق، اقتصاد و علم ا نساني (1396)
۶-مهبد م، فولادچنگ م "نقش پنج عامل بزرگ شخصيت و جو دانشگاه در خودشفقت ورزي دانشجويان " کنفرانس ملي پژوهشهاي نوين در مديريت، حقوق، اقتصاد و علوم انساني (1396)
۷-مهبد م، فولادچنگ م "نقش خودشفقت ورزي بر سرزندگي تحصيلي و رفتار غيرمولد تحصيلي " نخستين همايش ملي پژوهش هاي نوين ميان رشته اي و کاربردي در علوم انساني (1396)
۸-کمري س، فولادچنگ م "مقايسه رويکردهاي يادگيري دانشجويان گروه هاي علوم انساني و فني مهندسي و ارتباط آن با عملکرد تحصيلي با توجه به نقش جنسيت " سومين همايش ملي تربيت معلم (1396)
۹-مهبد م، فولادچنگ م "پيش بيني رهتار غير مولذ تحصيلي فرزندان بر اساس بيش درگيري مادر : بررسي نقش رشته تحصيلي و جنسيت فرزنذان " همايش ملي جايگاه و نقش مادر (1395)
۱۰-صفرپور ب، فولادچنگ م، عبدالهي ش "تبيين نقش معلمان و الگوهاي ياددهي- يادگيري در تربيت اسلامي " همايش ملي تعليم وتربيت اسلامي, مباني, منابع و اصول (1395)
۱۱-مقدم ع، فولادچنگ م "پيش فرض هاي فلسفي نظريه شناختي پردازش اطلاعات ب مبناي فلسفه کانت " هفتمين همايش ملي انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران (1395)
۱۲-تقوي نسب س، فولادچنگ م، کريمي م "نگاه واسازي گرايانه و ساختارشکن به روش يادگيري سنتي در عصر فناوري اطلاعات در تقابل با نظريه يادگيري ارتباط گرا " هفتمين همايش ملي انجمن فلسفه تعليمو تربيت ايران (1395)
۱۳-طائي ل، فولادچنگ م "بررسي نقش جرات ورزي و حمايت اجتماعي ادراک شده در سلامت رواني دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان دشت آزادگان " اولين کنفرانس بين المللي روانشناسي و علوم تربيتي (1394)
۱۴-احياءکننده م، فولادچنگ م "تاثير آموزش هوش هيجاني بر سازگاري فرديـ اجتماعي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه " سومين کنفرانس بين المللي روانشناسي و علوم اجتماعي (1394)
۱۵-قنبري طلب م، فولادچنگ م "بررسي اعتبار بيروني و دروني پژوهشي با عنوان مقايسه تاثير دو روش آموزش به شيوه بازي و سنتي بر انگيزه و پيشرفت تحصيلي رياضي دانش آموزان " اولين کنگره علمي پژوهشي سراسري علوم و فنون بنيادين در جامعه (1394)
۱۶-قنبري طلب م، فولادچنگ م "مدل مفهومي انگيزش در يادگيري خودتنظيمي " اولين کنگره علمي پژوهشي سراسري علوم و فنون بنيادين در جامعه (1394)
۱۷-قنبري طلب م، فولادچنگ م "يادگيري تجربه اي وجودي " اولين کنگره علمي پژوهشي سراسري علوم و فنون بنيادين در جامعه (1394)
۱۸-فولادچنگ م "رابطه باورهاي انگيزشي با يادگيري خودتنظيمي در بين دانش­آموزان دبيرستاني " دومين همايش ملي روانشناسي تربيتي (1393)
۱۹-قاسمي ع، فولادچنگ م "بررسي نقش تاکيدات هدفي والدين و حمايت آنها از خودتنظيمي در خودتنظيمي يادگيري نوجوانان " اولين همايش علمي پژوهمشي علوم تربيتي و روانشناسي، آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران (1393)
۲۰-ترکمن ملايري م، فولادچنگ م، رحيمي ج "رابطه هوش هيجاني با سلامت روان و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبيرستانهاي شهر شيراز " مجموعه مقالات دومين همايش ملي روانشناسي تربيتي (1393)
۲۱-فرحمند س، فولادچنگ م "اثربخشي آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي بر انگيزش دانش آموزان " مجموعه مقالات دومين همايش ملي روانشناسي تربيتي (1393)
۲۲-قنبري طلب م، فولادچنگ م "رابطه راهبردهاي شناختي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رشته هاي نظري مقطع متوسطه شهرستان شهر کرد " اولين کنگره علوم تربيتي و آسيب هاي اجتماعي (1393)
۲۳-قنبري طلب م، فولادچنگ م "ارتباط مولفه هاي همدلي, خودآگاهي و خوش بيني هوش هيجاني با سلامت روان " اولين کنگره علوم تربيتي و آسيب هاي اجتماعي (1393)
۲۴-نورافشان ل، فولادچنگ م "بررسي اضطراب امتحان در بين حافظان قرآن و غيرحافظان قرآن " همايش ملي قرآني ذکر (1393)
۲۵-صفرپور ب، فولادچنگ م "نقش معلمان در آموزشي فناوري با تاکيد بر نظريه يادگيري مشاهده اي آلبرت بندورا " مجمموعه مقالات دومين همايش مجازي ره آوران آموزش با محوريت آموزش در عصر ديجيتال (1392)
۲۶-چالمه ر، فولادچنگ م، نيکنام ن "بررسي نقش ويژگي هاي فراشناختي محيط يادگيري بر استفاده دانش آموزان از راهبردهاي مديرت منابع " اولين همايش ملي روانشناسي تربيتي (1391)
۲۷-مهبد م، فولادچنگ م "پيش بيني پيشرفت تحصيلي براساس فراشناخت و ابعاد آن با بررسي تفاوتهاي جنسيتي " چهارمين همايش ملي آموزش (1391)
۲۸-مهبد م، فولادچنگ م "پيش بيني پيشرفت تحصيلي براساس فراشناخت و خودکارآمدي " چهارمين همايش ملي آموزش (1391)
۲۹-مهبد م، فولادچنگ م "نقش دلبستگي به والدين و دانش فراشناختي در خودكارآمدي نوجوانان مقطع دبيرستان " نخستين همايش ملي شخصيت و زندگي نوين (1391)
۳۰-بابانظري ل، فولادچنگ م "اثربخشي مراکز مشاوره در کاهش مشکلات سلامت روان و افزايش شادماني دانش آموزان خانواده هاي شاهد و ايثارگر " اولين همايش ملي روانشناسي سلامت (1390)
۳۱-چالمه ر، فولادچنگ م، موسوي س "بررسي تاثير ويژگي هاي فراشناختي محيطهاي يادگيري بر آگاهي فراشناختي دانش‌آموزان دبيرستاني شهر شيراز " دومين همايش علمي دانشجويان روانشناسي ايران (1389)
۳۲-موسوي س، فولادچنگ م، موسوي س "بررسي تاثير عامل‌هاي حمايتي خانواده بر رضايت از زندگي در بين دانشجويان دانشگاه شيراز " چهارمين كنگره ملي آسيب شناسي خانواده (1389)
۳۳-مرزوقي ر، فولادچنگ م "ارزيابي برنامه درسي دوره ابتدايي از منظر فرهنگ ايثار و شهادت " تررويج فرهنگ ايثار و شهادت (1388)
۳۴-فولادچنگ م، موسوي س " رابطه تاب آوري و افسردگي در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه شيراز " چهارمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان دانشگاه شيرا (1387)
۳۵-فولادچنگ م، فاطمه ت، اردلان ا "الهام نقش جهت گيري گفت و شنود و همنوايي خانواده در خودكارآمدي فرزندان " سومين كنگره ملي آسيب شناسي خانواده، (1387)
۳۶-صفري ه، شيخ الاسلامي ر، فولادچنگ م "بررسي رابطه ابعاد خانواده با سبک هاي هويت نوجوانان " سومين کنگره ملي آسيب شناسي خانواده (1387)
۳۷-فولادچنگ م "بررسي تاثير انگيزه هاي اعمال عبادي و عبادت بر روحيه ايثارگري نوجوانان شاهد و غيرشاهد شهر شيراز " نخستين همايش علمي فرهنگ ايثار و شهادت (1386)
۳۸-فولادچنگ م "ويژگي كلاسهاي پژوهش محور " همايش هفته پژوهش (1386)
۳۹-فولادچنگ م، ساماني س "نقش مطالعات ميان رشته اي در اعتلاي علوم انساني " کنگره ملي علوم انساني (1385)
۴۰-ساماني س، فولادچنگ م "توليد علم در علوم انساني: پيش‌نيازها، اصول و راهکارها " همايش بررسي مشکلات علوم انساني (1385)
۴۱-فولادچنگ م "فراشناخت و آموزش خواندن به دانش آموزان دبستاني " نوآوري در برنامه هاي درسي دوره ابتدايي (1385)
۴۲-فولادچنگ م "بررسي رسالت زنان مسلمان با توجه به سيره عملي حضرت زهرا (س) و ميزان آگاهي دختران نوجوان نسبت به اين رسالت " كنگره سراسري فاطمه شناسي فارس (1385)
۴۳-فولادچنگ م "محتوا و روش‌هاي مناسب تربيت جنسي در مدارس " خلاصه مقالات دومين کنگره سراسري خانواده و مشکلات جنسي (1384)
۴۴-فولادچنگ م، ساماني س " بررسي وضعيت باورهاي مربوط به ارزش‌هاي اجتماعي و خانوادگي در نوجوانان شهر شيراز، " همايش بررسي نقش روانشناسي، مشاوره، و مددکاري اجتماعي در توسعه و تامين امنيت رواني – اجتماعي (1384)
۴۵-فولادچنگ م، سيامک س "مقايسه ميزان اعتقاد به ارزش ها در بين دختران و پسران و ارائه راهکارهاي لازم، " همايش بررسي نقش روانشناسي، مشاوره، و مددکاري اجتماعي در توسعه و تامين امنيت رواني – اجتماعي (1384)
46-Foladchang M, Shirzadi M, Mirzaee H, Hatami M "Relationship between perceived stress, learning experiences qualities and education justice with academic burn out " 2nd intern2nd international conference on behavioral science and social studies (2016)
47-Chalmeh R, Foladchang M "The role of metacognitive orientation of classroom learning environments in academic self-efficacy and academic achievement " Interational Conference of cognitive science (2011)
48-Foladchang M, Kohgard A, Salah V "A study of psychological health among students of gifted and nongifted high schools " World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (WCPCG - 2010 (2010)
49-Foladchang M, M‌ojtaba Z "A comparison of family content and processes of families with and without handicapped children " 8th International Congress of Psychology (2008)

چاپ كتاب
۱-ساماني س، فولادچنگ م "روانشناسي نوجواني " (1385) ملك سليمان

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كارشناسي ناپيوسته
روش تحقيق درعلوم تربيتي
روان شناسي ورزش
روان شناسي يادگيري باتاكيد براختلالات يادگيري
بهداشت رواني
كـارشناسي
روانشناسي رشدكودكي ۱
مقدمات روش تحقيق
سنجش واندازه گيري درتعليم وتربيت
روانشناسي رشدنوجواني ۲
روشهاي اماري درعلوم تربيتي
روانشناسي تربيتي
مهارتهاي زندگي دانشجوئي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
نظريه هاي آموزش و يادگيري
نظريه هاي آموزش و يادگيري
سنجش واندازه گيري
روانشناسي تربيتي
نظريه هاي يادگيري كاربردي
نظريه هاي انگيزش درتعليم وتربيت
روانشناسي يادگيري و انگيزش
دکتري تخصصي (Ph.D)
طرحهاي ازمايشي
روانشناسي تربيتي (سمينار)
روانشناسي يادگيري و آموزش
امتحان جامع روانشناسي تربيتي
كـارشناسي
مقدمات كامپيوتر
روانشناسي تربيتي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
روش هاي تحقيق ـ پيشرفته
آمارزيستي ويژه فعاليت ورزشي
كـارشناسي
آمار توصيبفي
سنجش واندازه گيري
روانشناسي تربيتي
روانشناسي عمومي
مهارتهاي زندگي دانشجوئي
روانشناسي عمومي ۱
روانشناسي عمومي ۲
روانشناسي عمومي - ادبيات
روانشناسي عمومي علوم تربيتي
دکتري تخصصي (Ph.D)
نظريه هاي ياد دهي-يادگيري
كـارشناسي
روانشناسي عمومي
روانشناسي عمومي
آمارواحتمالات مقدماتي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
آمار كتابداري ارشد
آمار در علم اطلاعات و دانش شناسي
كـارشناسي
روش تحقيق و مأخذشناسي
روش تحقيق در مديريت
روانشناسي عمومي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
روانشناسي تربيتي (پيش نياز)
نظريه هاي اموزش ويادگيري
نظريه هاي آموزش و يادگيري
روان شناسي تربيتي
نظريه هاي يادگيري كاربردي
نظريه هاي انگيزش درتعليم وتربيت
روانشناسي اجتماعي
آمار زيستي ويژه فعاليت ورزشي
دکتري تخصصي (Ph.D)
نظريه هاي ياددهي - يادگيري
كـارشناسي
روانشناسي يادگيري
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
روانشناسي عمومي(پيش نياز)
سنجش و اندازه گيري
نظري هاي آموزش ويادگيري
سنجش واندازه گيري
نظريه هاي آموزش و يادگيري
نظريه هاي انگيزش در آموزش
روانشناسي تربيتي ( جبراني)
روانشناسي يادگيري و انگيزش
دکتري تخصصي (Ph.D)
طرح هاي آزمايشي
طرحهاي ازمايشي
روانشناسي يادگيري و آموزش
سمينار
طرحهاي آزمايشي
روانشناسي يادگيري و آموزش
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
آمار در علم اطلاعات
دکتري تخصصي (Ph.D)
روانشناسي يادگيري
سمينار
طرح هاي آزمايشي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (60)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سيد عبداله محمدي تبيين علّي مسئوليت‌پذيري بر اساس الگوهاي ارتباطي خانواده، ارزش‌هاي فرهنگي، ابعاد هويت و جهت‌گيري مذهبي در بزرگسالي در حال ظهور ۱۳۹۸
سميرا فيروزبخت تهيه بسته آموزشي رشد عزت ­نفس بهينه مبتني بر ذهن­ آگاهي براي دانش­جويان: بررسي اثربخشي هيجاني، شناختي، فراشناختي و رفتاري ۱۳۹۸
کورش سراي زاده تبيين علي مشکلات رفتاري دانش آموزان بر اساس جورواني-اجتماعي کلاس، بيش درگيري والدين، خودکنترلي و پيوند با مدرسه ۱۳۹۷
محمد برنا مقايسه ي تاثير روش آموزشي مبتني بر نظريه‌ي پيوندگرايي با روش‌هاي آموزش ارتباطي و دستور-ترجمه بر يادگيري زبان انگليسي و درگيري تحصيلي دانش آموزان ۱۳۹۶
فوزيه فکري نو جه ده تبيين علّي فرسودگي تحصيلي بر مبناي نظريه خود تعيين گري: نقش تعديل¬گري نوع مدرسه ۱۳۹۶
سامان کمري سنقرآبادي تبيين علّي بهزيستي تحصيلي بر اساس شناخت اجتماعي، اهداف پيشرفت اجتماعي و هيجان هاي مثبت تحصيلي و اجتماعي ۱۳۹۶
حميده محمدي نقش سبک‌هاي دلبستگي و ارزش‌هاي فرهنگي در تنظيم شناختي هيجان با واسطه‌گري نيازهاي اساسي روان‌شناختي و سبک‌هاي پردازش هويت ۱۳۹۶
سهيلا فرحمند تبيين علّي سرزندگي تحصيلي بر اساس الگوهاي ارتباطي خانواده و تعامل معلم-دانش¬آموز با واسطه¬ي خودشفقت¬ورزي و ابرازگري هيجاني ۱۳۹۶
مينا مهبد مدل تبييني رفتار غيرمولد تحصيلي: پيشايندهاي شخصي و محيطي ۱۳۹۵
محمد جاوداني تدوين و اجراي الگوي کيفي مديريت فرآيندهاي ياددهي – يادگيري:مطالعه موردي درس علوم تجربي دوره ابتدايي ۱۳۹۴
مريم زارع نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غير انطباقي تنظيم هيجان با واسطه گري ظرفيت شناختي سرکوب افکر ناخواسته، خودکارآمدي اجتماعي و خودافشاسازي ۱۳۹۳
مريم درفشان مقايسه اثربخشي آموزش مبتني بر توانمندسازي روان‌شناختي و مدل پرما بر جهت گيري‌آينده، خودتنظيمي و خودشکوفايي دانش‌آموزان ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
راضيه محمدي رابطه صفات شخصيت و يادگيري خودراهبر: نقش واسطه اي عامليت انساني ۱۳۹۹
حميده ملک زاده واسطه‌گري خودگسستگي در نوجوانان در رابطه بين فرايندهاي خانواده و رفتارهاي غيرمولد تحصيلي ۱۳۹۸
علي فضلي نقش کمال‏گرايي در سرزندگي تحصيلي دانشجويان با ميانجي‏گري هيجانات مثبت و منفي تحصيلي ۱۳۹۷
راضيه دريانوش نقش واسطه اي فرا هيجان در رابطه بين جو عاطفي خانواده و بهزيستي روانشناختي دانش آموزان ۱۳۹۶
سحر عدالت منش اثربخشي آموزش تفکر انتقادي بر جرات‌ورزي دانش‌آموزان دبيرستاني ۱۳۹۶
مصطفي مفتاح رابطه بين کارايي خانواده و بخشايشگري در نوجوانان: واسطه گري سبک هاي پردازش هويت ۱۳۹۶
انسيه فلاح زاده ابرقوئي نقش سبک هاي فرزندپروري در انگيزش تحصيلي با واسطه گري سبک هاي تفکر ۱۳۹۶
فاطمه درخشان رابطه حمايت اجتماعي و فرسودگي تحصيلي: نقش واسطه‌اي انسجام تحصيلي و اجتماعي ۱۳۹۵
راحله جوانمردي نقش ويژگي هاي شخصيتي وکنترل روان‌شناختي والدين در استفاده نامتعارف نوجوانان از اينترنت با واسطه‌گري خودکنترلي ۱۳۹۵
فخرالسادات عابدي نقش واسطه‌اي ترس از موفقيت در رابطة بين سبک‌هاي دلبستگي و مسئوليت‌پذيري اجتماعي نوجوانان ۱۳۹۵
صادق احمدي نقش واسطه گري هيجانات پيشرفت تحصيلي در رابطه بين اهداف پيشرفت با عملکرد تحصيلي و رضايت از تحصيل ۱۳۹۴
آمنه ماندني پور رابطه الگوهاي ارتباطي خانواده و خودشکوفايي با واسطه گري جرأت‏ورزي ۱۳۹۴
حديث عظيمائي واسطه¬گري عزت¬نفس در رابطه بين ابعاد الگوهاي ارتباطات خانواده و بهزيستي معنوي ۱۳۹۴
سکينه محمدي بررسي نقش واسطه گري اضطراب اجتماعي در رابطه بين دلبستگي به والدين وهمسالان و بهزيستي روان شناختي ۱۳۹۳
حسن رضايي نقش سبک هاي دلبستگي به والدين و همسالان در پرخاشگري با واسطه گري همدلي ۱۳۹۳
پريسا محمدي بررسي رابطه ي بين شيوه هاي فرزند پروري و پرخاشگري در دانش آموزان دبيرستاني: نقش واسطه گري سبک هاي حل مسأله ۱۳۹۳
مهدي برزگر بررسي رابطه ي بين ويژگي هاي شخصيتي و تاب آوري تحصيلي: نقش واسطه گري انگيزش تحصيلي ۱۳۹۳
فاطمه موسوي تاثير آموزش حل مساله اجتماعي بر مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان دبيرستاني ۱۳۹۳
مقداد غفاري زاده واسطه گري تاب آوري در رابطه بين سبک هاي دلبستگي و بهزيستي رواني در دانش آموزان دبيرستاني ۱۳۹۲
امير هوشيار نقش واسطه گري خودکارآمدي در رابطه بين وقايع زندگي و کيفيت زندگي ۱۳۹۲
حديث ايماني تأثير آموزش نوروفيدبک بر خودتنظيمي هيجاني و تنظيم انگيزش دانشجويان ۱۳۹۲
اشرف شاد باش پيش بيني سازگاري تحصيلي براساس جو عاطفي خانواده و ويژگي هاي شخصيتي ۱۳۹۲
فاطمه قدومي زاده بررسي ارتباط بين ابعاد الگوهاي ارتباطات خانواده و گرايش به تفکرانتقادي، با واسطه گري جهت گيري مذهبي ۱۳۹۲
حسين نيرومند رابطه سبک هاي دلبستگي و شادکامي با واسطه گري سبک هاي پردازش هويت. ۱۳۹۲
همزه پو رابطه بين دلبستگي به والدين و جو رواني -اجتماعي کلاس با پيشرفت تحصيلي، با نقش واسطه گري خود کارآمدي تحصيلي ۱۳۹۲
مهدي رنجبر نقش ميانجي گري جهت گيري هدف در رابطه ي بين انسجام و انعطاف پذيري خانواده و تاب آوري تحصيلي ۱۳۹۲
فاطمه حاتمي زرگران رابطه رضايت زناشويي والدين و سازگاري اجتماعي فرزندان ۱۳۹۲
امير جهانيان نجف آّبادي تأثير روش آموزشي نوروفيدبک بر تقويت توجه، حافظه فعال، زمان واکنش عصبي، توانايي حل مسئله و عملکرد تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي ۱۳۹۲
فاطمه انباردار بررسي رابطه دينداري و سبک هاي دلبستگي با بهزيستي روان شناختي دانشجويان ۱۳۹۱
زينب مددي گله زن اقري نقش واسطه گري خودکارامدي در رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري و مهارت هاي اجتماعي ۱۳۹۱
حکيمه پوريان نقش سبک هاي والدگري و سبک اسناد در پيش بيني ابراز وجود دانش آموزان دبيرستاني ۱۳۹۱
سرور حدادي : رابطه بين دلبستگي به والدين، دلبستگي به خداوند و سازگاري در دانش آموزان بي سرپرست- بدسرپرست و عادي ۱۳۹۱
فهيمه قايدي بررسي رابطه‌ي ويژگي‌هاي شخصيتي وکمال‌گرايي باخودکارآمدي تحصيلي دانش‌آموزان دبيرستاني ۱۳۹۱
شيوا نياکان نقش الگوهاي ارتباطي خانواده در پيشرفت تحصيلي با واسطه گري انگيزه پيشرفت ۱۳۹۱
بهداد اسعدي پيش بيني تاب آوري دانش آموزان دبيرستان براساس خلاقيت هيجاني و هوش هيجاني ۱۳۹۱
صديقه شريف شوريجه بررسي رابطه سبك هاي دلبستگي، ابعاد شخصيت با اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دبيرستاني شهر شيراز ۱۳۹۰
معصومه خالقي تارجي نقش پش بيني كنندگي سبك هاي دلبستگي و كمال گرايي در خودتنظيمي يادگيري دانش آموزان ۱۳۹۰
مينا مهبد رابطه بين دلبستگي به والدين، فراشناخت و خودکارآمدي با پيشرفت تحصيلي ۱۳۹۰
جواد غفوري نقش پيش¬بيني کنندگي بلوغ¬عاطفي و عزت¬نفس در پرخاشگري دانش¬آموزان دبيرستاني شهر شيراز ۱۳۹۰
زهرا شجاعي نقش خودکارامدي و اگاهي هاي فراشناختي معلمان در جهت گيري فراشناختي محيط هاي يادگيري ۱۳۸۹
ليلي طائي بررسي نقش مهارت جرات ورزي وادراک از حمايت اجتماعي در سلامت روان دانش امزان دبيرستاني ۱۳۸۹
علي قاسمي بررسي نقش تاکيدات هدفي و حمايت والدين از خود تنظيمي در خود تنظيمي يادگيري دانش اموزان ۱۳۸۹
زهرا نوروزي بررسي نقش خودتنظيمي و همدلي در پرخاشگري و ارتباط با همسالان در گروهي از دانش-آموزان دبيرستان شهر شيراز ۱۳۸۹
عين اله پارسايي بررسي رابطه‌ي ديدگاه فراهيجاني و ابعاد شيوه‌هاي فرزندپروري والدين با هوش عاطفي و خودکارآمدي نوجوانان دبيرستاني ۱۳۸۸
محمدحسين رئيسي بررسي رابطه راهبردهاي تنظيم انگيزش با اضطراب امتحان، پيشرفت تحصيلي و رضايت از تحصيل در دانش‌آموزان دبيرستاني ۱۳۸۸
عين اله طيموري فرد نقش فراشناخت، هوش و خودكارآمدي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال اول متوسطه ۱۳۸۸
سيده مريم زارعيان واسطه گري انعطاف پذيري شناختي در رابطه بين ادراک از جو کلاس و وجدان تحصيلي با خودتنظيمي يادگيري ۰
اسيه موسوي اثر بخشي آموزش ذهن‌آگاهي بر منبع کنترل و تنظيم عواطف ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (145)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
ندا اثني عشري مدل تبييني شايستگي تحصيلي: نقش متغيرهاي شناختي، انگيزشي و هيجاني ۱۳۹۹
مينا خطيبي رابطه شخصيت و رفتار جامعه‌پسند: نقش واسطه‌اي ذهن آگاهي و راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان ۱۳۹۸
شيلان کاملي رابطه کنترل روان شناختي والدين و ارزشهاي فرهنگي با نشاط ذهني: نقش واسطه گري خودکارآمدي و تنظيم شناختي هيجاني ۱۳۹۸
سميرا صالح اردستاني تبين تحصيل گريزي بر اساس حمايت والدين و ادراک از محيط کلاس : نقش واسطه اي ادراک از خود و اهداف پيشرفت ۱۳۹۸
هاجر امان کي يکاني تبيين علي پيشرفت تحصيلي: نقش هوش شناختي، هوش هيجاني، انگيزش تحصيلي و رضايت از تحصيل ۱۳۹۸
فرامرز روانجو فهم تجارب زيستي استادان و دانشجويان دانشگاه فرهنگيان بيرجند از يادگيري مشارکتي براي ارائه الگوي عملي در برنامه درسي آن دانشگاه ۱۳۹۷
سيدمهدي پورسيد تبيين قدرداني بر اساس ويژگي هاي شخصيتي و حمايت اجتماعي ادراک شده: نقش واسطه گري استرس تحصيلي و خودکارآمدي تحصيلي ۱۳۹۷
آزيتا کشاورز اثر بخشي آموزش مبتني بر پذيرش و تعهد (اکت) بر اهمال‌کاري تحصيلي، هيجانات تحصيلي و سازگاري با مدرسه در دانش‌آموزان دبيرستاني ۱۳۹۷
زينب رضايي مدل تبيني بهزيستي مدرسه: نقش عوامل خانوادگي،شخصي، انگيزشي و هيجاني ۱۳۹۷
سميه اسماعيلي تبيين علي خلاقيت بر اساس سبک هاي دلبستگي و ارزش‌هاي فرهنگي: نقش واسطه‌اي انگيزش و هيجان ۱۳۹۷
محمد مهدي حسن شاهي اثربخشي آموزش رفتاري والدين، يادگيري خودتنظيمي، بازداري پاسخ و نوروفيدبک بر کارکردهاي اجرايي عصب شناختي و بهبود علايم اختلال نارسائي توجه/ بيش فعالي ۱۳۹۷
محمد قنبري طلب نقش واسطه‌اي هيجانات تحصيلي و کمک طلبي تحصيلي در رابطه فراشناخت و بهزيستي مدرسه ۱۳۹۶
شهربانو نيروزاده اثربخشي آموزش مبتني بر رويکردهاي واقعيت درماني و رفتاردرماني عقلاني هيجاني در حوزه هاي انگيزشي، هيجاني و اجتماعي ۱۳۹۶
اعظم درزي رامندي تبيين علي پرخاشگري از منظر مدل پردازش اطلاعات اجتماعي ۱۳۹۶
بهنام جمشيدي سلوکلو مدل تبييني پايداري تحصيلي از منظر نظريه‌ي خودتعيين‌گري ۱۳۹۶
پريچهر اشرف بررسي پيشايندهاي محيطي بيگانگي تحصيلي: نقش واسطه‌اي جهت گيري هدف و خودکارآمدي ۱۳۹۶
رقيه قرباني تبيين خردمندي بر اساس ويژگي هاي شخصيتي و هوش موفق با واسطه گري اخلاق (صبر) و خودکارآمدي مقابله ۱۳۹۶
فرامرز کشکولي تبيين علّي رفتارهاي آسيب‌زاي تحصيلي ۱۳۹۶
حسن آبروشن تبيين علّي تاب آوري: نقش عوامل فردي و محيطي ۱۳۹۶
مريم بردبار مدل تبييني درگيري تحصيلي: نقش ويژگي‎هاي محيطي، فرايندهاي "سيستم خود" و هيجان‌هاي تحصيلي ۱۳۹۵
لادن هاشمي بررسي رابطه علّي کمال گرايي و اهمال کاري تحصيلي با واسطه گري خود تنظيمي انگيزشي, شناختي و فراشناختي ۱۳۹۱
محمود بحراني روابط عِلّي بين عوامل اجتماعي كلاس و عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان: نقش ميانجي‌ خودكارآمدي، عواطف و انگيزش تحصيلي ۱۳۹۰
نگين بخشي اثربخشي آموزش مبتني بر پذيرش و تعهد و آموزش چشم‌انداز زمان بر شايستگي‌هاي اجتماعي، هيجاني، فرهنگي و تحصيلي دانش‌آموزان دبيرستاني ۰
سمانه نوري اثربخشي بخشش درماني و آموزش ذهن‌آگاهي بر بخشش در دانش‌آموزان دبيرستاني ۰
معراج درخشان تدوين پروتکل مدل عمومي پرخاشگري و اثربخشي آن بر پرخاشگري دانش¬آموزان ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
راضيه هاشمي بررسي اثربخشي القاء نوستالژي بر خوش‌بيني تحصيلي دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه ۱۳۹۹
مريم خيرمندپاريزي بررسي ارتباط سطح دانش، نگرش و عملکرد تغذيه اي و فعاليت بدني با شاخص هاي تن سنجي در دانشجويان دختر دانشگاه شيراز ۱۳۹۹
محمد فاضلي واکاوي ادراک دانشجويان از پيوند با طبيعت: مورد مطالعه دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز ۱۳۹۹
محسن آربزي رابطه اخلاق وظيفه گرايي و اهداف پيشرفت: نقش واسطه اي منبع کنترل ۱۳۹۸
زينب کشاورزشيرازي مسلمان نقش واسطه‌‌اي چشم‌انداز زمان آينده در رابطه بين هوش عاطفي و سرزندگي ۱۳۹۸
اسماء تفرجي رابطه هوش عاطفي و ارزش‌هاي فرهنگي با نشاط ذهني: نقش واسطه‌اي خود دلسوزي ۱۳۹۷
حميدرضا جوکار رابطه جهت گيري ارتباطي خانواده و اهمال کاري تحصيلي: نقش واسطه گري طرحواره هاي ناسازگار اوليه ۱۳۹۷
فاطمه مرادپور بررسي رابطه علائم يائسگي با فعاليت بدني و آمادگي جسماني ۱۳۹۷
آرزو فرخ تقي آبادي اثربخشي آموزش حل مسأله و آموزش صبر بر خودکارآمدي تحصيلي، اميد به‌ تحصيل و راهبردهاي يادگيري ۱۳۹۷
زهرا راد پيش بيني پرخاشگري دانشجويان بر اساس مولفههاي صبر با واسطه گري بخشش ۱۳۹۷
وحيد حمزه زادبناب تأثير ارائه زندگينامه دانشمندان برجسته بر باورهاي اسنادي و هيجان هاي تحصيلي دانش آموزان دوره اول متوسطه ۱۳۹۷
اميرعباس فاتحي دهاقاني مدل علّي تبلور وجودي: نقش شيوه‌هاي فرزندپروري، شکست‌ناپذيري رواني و شايستگي مقابله ۱۳۹۵
منيره شاملي بررسي پيشايندهاي خانوادگي اعتياد به اينترنت در دانش آموزان دختر و پسر دوره تحصيلي متوسطه اول و دوم ۱۳۹۵
محبوبه صيادي دهنو رابطه ي انگيزش تحصيلي و بي صداقتي تحصيلي: بررسي نقش واسطه اي خود ناتوان سازي تحصيلي ۱۳۹۴
زهرا رستگار ده بيدي رابطه حمايت اجتماعي و احساس تنهايي در نوجوانان : نقش واسطه اي خودکارآمدي ۱۳۹۴
معراج درخشان بررسي رابطه هويت اخلاقي و هويت معنوي با سازگاري تحصيلي: نقش واسطه گري انگيزش تحصيلي ۱۳۹۴
فيروزه رحيمي مقايسه اثر بخشي آموزش راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي و آموزش صبر بر اهمال کاري تحصيلي دانش آموزان ۱۳۹۴
زينب حاذقي يش بيني آمادگي به اعتياد بر اساس سبک هاي تصميم گيري و عزت نفس ۱۳۹۳
سهيلا سعيدنيا بررسي رابطه هوش عاطفي و هوش اخلاقي با کيفيت زندگي: نقش واسطه اي همدلي ۱۳۹۳
مليحه هاشمي :رابطه سبکهاي فرزند پروري و درگيري دانش آموزان در فعاليتهاي تحصيلي نقش واسطه گري نيازهاي روانشناختي ۱۳۹۳
محمدرضا دست آموز بررسي رابطه بين سبک تدريس دبيران وسبک يادگيري دانش آموزان مقطع متوسطه شهرشيراز ۱۳۹۳
فريده اميني پيش بيني استرس تحصيلي بر اساس ويژگيهاي شخصيتي با واسطه گري سبك هاي مقابله اي در دانش آموزان دبيرستاني ۱۳۹۳
فاطمه ازادي ده بيدي پيش بيني اضطراب امتحان بر اساس سبک هاي شناختي تفکر با واسطه گري مؤلفه هاي هدف گرايي در دانشجويان ۱۳۹۳
سارا بيروتي جهرمي پيش بيني ترس از صميميت، بر اساس سبکهاي دلبستگي و سبکهاي پردازش هويت در دانشجويان دختر و پسر ۱۳۹۳
شيوا برزو بررسي رابطه ي بين ابعاد فرزند پروري و مسئوليت پذيري در نوجوانان : نقش واسطه گري سبک هاي پردازش هويت ۱۳۹۳
کبري معصومي نقش پيش بيني کنندگي ابعاد فرزندپروري و هوش معنوي در شادکامي دانشجويان ۱۳۹۳
فاطمه راستين نيا بررسي رابطه دلبستگي به والدين و همسالان با اهمال کاري تحصيلي: نقش واسطه اي جهت گيري هدف ۱۳۹۳
يلدا حسام محمودي نژاد بررسي رابطه هوش هيجاني و هوش شناختي با بهزيستي روانشناختي با واسطه گري هسته کنترل در بين دانش آموزان دبيرستان هاي عادي شهر شيراز ۱۳۹۲
مژگان نبي پور بررسي تأثير عملکرد خانواده بر سلامت روان دانشجويان با واسطه گري خودکارآمدي مقابله اي ۱۳۹۲
زهرا قاسم پور بررسي رويکرد دانشمندان جهان به مجلات دسترسي آزاد ترکيبي اشپيرينگر و الزوير از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ ۱۳۹۲
مريم درفشان پيش‌بيني خودکارآمدي و رضايت از زندگي دانش آموزان دبيرستاني بر اساس سرمايه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ۱۳۹۲
مريم سلاحي بررسي نقش واسطه اي راهبردهاي مقابله اي در رابطه بين خودکارآمدي عاطفي و عواطف مثبت و منفي در دانشجويان دانشگاه شيرازو دانشکده علوم قرآني ۱۳۹۲
لادن شمس مقايسه موانع مراجعه به مشاور مدرسه از ديدگاه دانش آموزان و دبيران دبيرستان هاي شهر شيراز ۱۳۹۲
عباس اکبري پيش بيني بهزيستي رواني بر اساس مولفه هاي هوش هيجاني، با واسطه گري تاب آوري در دانش آموزان ۱۳۹۲
فاطمه يزداني نيازسنجي آموزشي اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيراز در زمينه فرآيند جست و جوي اطلاعات در منابع الکترونيکي ۱۳۹۲
بهاره رفيق دوست رابطه ادراک از شيوه هاي فرزندپروري والدين، برآورده شدن نيازهاي اساسي روانشناختي و يادگيري خودتنظيمي در دانش آموزان دبيرستاني ۱۳۹۲
فاضله السادات پورطباطبائي بررسي نقش واسطه اي راهبردهاي مقابله اي تحصيلي در ارتباط بين جهت گيري هدف و تاب آوري ۱۳۹۲
عمران احمدي بررسي نقش زبان‌هاي غير رسمي در اشاعه اطلاعات و رفتار اطلاع يابي: تأثير وبي وبلاگ هاي قوميت هاي ايراني ۱۳۹۲
ارسلان گودرزي بررسي رابطه الگوهاي ارتباطي خانواده با هوش معنوي و عزت نفس فرزندان ۱۳۹۱
مرضيه جواد پور رابطه هوش عاطفي و نبازهاي اساسي روانشناختي در دانش آموزان دبيرستاني شهر شيراز ۱۳۹۱
سپيده صفايي جهرمي بررسي نقش واسطه گري نيازهاي بنيادي روان شناختي در رابطه بين الگوهاي ارتباطي خانواده با احساس تنهايي و شادکامي در فرزندان ۱۳۹۱
فاطمه شمسي بررسي نقش سبک‌هاي فرزندپروري در خودکارآمدي خلاق و خلاقيت هيجاني دانش‌آموزان ۱۳۹۱
وجيهه هادي پور بررسي نقش واسطه اي انگيزش بيروني و دروني در ارتباط بين الگوهاي ارتباطي خانواده و خلاقيت عاطفي دانش آموزان ۱۳۹۱
اعظم چراغي بررسي نقش واسطه گري انگيزش تحصيلي در رابطه ي بين خودکارآمدي و اهمال کاري تحصيلي دانش آموزان دوره ي راهنمايي در شهر شيراز ۱۳۹۱
مژده احمدزاده بررسي رابطه ي خودتنظيمي کوتاه مدت و بلند مدت با مؤلفه هاي بهداشت رواني و مهارت هاي اجتماعي در دانش آموزان دبيرستاني. ۱۳۹۱
کورش محمدي بررسي رابطه بدرفتاري والدين با خودکارآمدي و پيشرفت تحصيلي فرزندان ۱۳۹۱
نرگس فخاري بررسي نقش ميانجي گري تمايزيافتگي خود در رابطه بين الگوهاي ارتباطي خانواده و سلامت روان ۱۳۹۱
سپيده سياوشي بررسي رابطه ي هوش معنوي و بهزيستي روانشناختي با واسطه گري بخشش ۱۳۹۱
گل ارا الهيار قصبه تاثير تعامل معلم _ دانش آموز با واسطه گري خود پنداره بر انگيزش تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني ۱۳۹۱
کامليا فقيهي بررسي نقش واسطه گري راهبردهاي مقابله اي در رابطه بين ادراک فرزندان از تعارضات زناشويي و تاب آوري ۱۳۹۱
علي جان سعدي پور بررسي علل ناکارآمدي آموزش زبان انگليسي از ديدگاه معلمان مدارس راهنمايي شهر شيراز ۱۳۹۱
مرضيه فرزاد پيش بيني عملکرد ترامپولين¬کاران مرد نخبه بر اساس قابليت¬هاي جسماني و رواني منتخب در رده هاي سني مختلف ۱۳۹۱
ليدا خزايي بررسي رابطه بين هوش هيجاني و اهمالکاري تحصيلي دانشجويان شهرستان کوهدشت ۱۳۹۱
مرجان عليشاهي بررسي رابطه اوقات فراغت فعال و غير فعال با سلامت رواني در دانش آموزان دوره راهنمايي شيراز ۱۳۹۱
ليلا کماني فرد شناسايي عوامل مؤثربرانگيزش شغلي مديران ودبيران دبيرستانهاي شهرشيرازبراساس مدل کانو ۱۳۹۱
سميه ابراهيمي پور بررسي تاثيرتعامل معلم با دانش آموز، برموفقيت تحصيلي در درس رياضي باواسطه گري نگرش رياضي در دانش آموزان سال اول دبيرستان. ۱۳۹۱
امنه يکتا بررسي قدرت پيش بيني کنندگي حمايت اجتماعي و خود پنداره براي انگيزش پيشرفت تحصيلي دانشجويان در گروه دختران و پسران در دانشکده هاي علوم تربيتي و مهندسي ۱۳۹۱
مهدي کريمي زنگنه بررسي رابطه بين نوع رهبري مديران و تعهد سازماني کارکنان جهاد کشاورزي استان فارس ۱۳۹۱
فاطمه صالحي بررسي کتاب هاي کودک و نوجوان از نظر پاسخگويي به نيازهاي عزت نفس ، امنيت، عشق و محبت در فرزندان طلاق ۱۳۹۱
آذر کمالدار بررسي رابطه هوش عاطفي، خودکارآمدي عاطفي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويان ۱۳۹۱
انسيه شهرجوي حقيقي بررسي رابطه بين استقامت قلبي تنفسي،فعاليت بدني ، درصد چربي بدن و ميزان چربي شکمي با علائم جسماني و رواني سندرم پيش قاعدگي در دختران جوان دانشجوي دانشگاه شيراز ۱۳۹۱
ندا سبزي بررسي الگوي علًي ابعاد شخصيت، هوش اجتماعي، خودکارآمدي عاطفي و مهارت‌هاي ارتباطي ۱۳۹۱
زينب رباني خوراسگاني نقش واسطه اي باورهاي انگيزشي، جهت گيري هدف و راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي در ارتباط بين عملکرد قبلي و بعدي تحصيلي ۱۳۹۱
سميه همت زاده بررسي رابطه ي بين هوش عاطفي و استرس ناشي از انتظارات تحصيلي ۱۳۹۱
سوده کامجو بررسي نقش الگوهاي ارتباطي خانواده در شادكامي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ي راهنمايي شهر شيراز ۱۳۹۱
نرگس خاتون نيازمند بررسي رابطه بين شايستگي هاي عاطفي - اجتماعي مديران و رضايت از کيفيت زندگي کاري کاري کارکنان نواحي چهارگانه آموزش و پرورش شيراز ۱۳۹۱
ساغر زندي بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري و اضطراب اجتماعي در دانشجويان دانشگاه شيراز ۱۳۹۱
حوريه حاجي محمد تقي صيرفي نقش شيوه هاي فرزندپروري والدين در فشاررواني و سازگاري دانشجويان دانشکده هاي علوم اجتماعي و فني و هنر دانشگاه تهران ۱۳۹۱
زهرا حاتمي زرگران بررسي تاثير شيوه هاي فرزند پروري ادراک شده بر عزت نفس با واسطه گري سبک اسناد در بين دانش آموزان مدارس راهنمايي ۱۳۹۱
ناهيد خوشيان بررسي چگونگي حضور پژوهشگران بين المللي در وب: مقايسه الگوي فعاليت هاي علمي و وبي زنان و مردان پژوهشگر در رشته علوم و فناوري نانو ۱۳۹۱
ليلا نعمت الهي بررسي نگرش کتابداران کتابخانه هاي عمومي استان فارس نسبت به روش مجموعه سازي متمرکز در اين کتابخانه ها ۱۳۹۱
مريم بختياراندرخي بررسي رابطه بين نيازهاي خود تعييني، خودکارآمدي و سلامت روان معلمان دوره ابتدايي شهرستان شهر کرد ۱۳۹۱
ميترا امتياز بررسي رابطه خود تنظيمي و اختلال رفتار در كودكان پيش دبستاني ۱۳۹۰
سپيده خوش نيت ارزيابي مقايسه اي کيفيت دوره هاي آموزش مجازي کارشناسي ارشد دانشگاههاي شيراز و علوم پزشکي شيراز از ديدگاه دانشجويان ۱۳۹۰
مهسا تقدس بررسي رابطه بين ابعاد كمال گرايي و راهبردهاي شناختي تنظيم عواطف در دانشجويان دانشگاه شيراز ۱۳۹۰
سيده ليلا حسينيان تأثير آبزدايي، آب طبيعي و آب گيري بيش از حد بر توان هوازي و بي هوازي، شاخص هاي خستگي و نبض اکسيژن دختران ورزشکار ۱۳۹۰
حسن احمدي بررسي عوامل موثر بر توليدات علمي اعضاي هيات علمي داراي مقاله هاي ISI و ISC در سال¬هاي ۱۳۸۵-۱۳۸۹ : مطالعه موردي دانشگاه شيراز ۱۳۹۰
سميرا فيروزبخت بررسي نقش واسطه گري تاب¬آوري در رابطه بين الگوي ارتباطي خانواده و خودتنظيمي انگيزشي در دختران و پسران ۱۳۹۰
صفورا باب السلام بررسي رابطه جهت گيري هدف پيشرفت و خودکارآمدي با خلاقيت در دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمايي شهرستان اصفهان ۱۳۹۰
مريم دشتي تاثير ابعاد الگوي ارتباطي خانواده بر شادكامي به واسطه خودكارامدي عمومي بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبيرستان ۱۳۹۰
سيده ليلا بحري بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي ،مهارتهاي اجتماعي و تعامل رفتاري-عاطفي دانش آموزان در كلاس ۱۳۹۰
مرضيه حسن زاده بررسي رابطه بين الگوهاي ارتباطي خانواده، خلاقيت اجتماعي و خودكارآمدي اجتماعي دانش‌آموزان مدارس راهنمايي شيراز ۱۳۹۰
عفت دفترچي نقش ارضاء نيازهاي اساسي روانشناختي در جهت گيري هدف و نشاط ذهني دانش آموزان دوره دبيرستان ۱۳۹۰
مريم شجاعي بررسي توليدات علمي نويسندگان دانشگاه آزاد اسلامي در پايگاه Web Of Science از سال ۱۹۸۵ تا پايان سال ۲۰۰۹ ميلادي ۱۳۹۰
منوچهر رفيعي طراحي و ساخت ماشين آموزش چند رسانه اي و بررسي تاثير آن در آموزش ۱۳۹۰
نفيسه سعادت نژاد مقايسه تأثير زنجبيل و تمرين مقاومتي بر ديسمنوره اوليه ۱۳۹۰
زهرا اکبري مطالعه کتاب‌سنجي کتاب‌هاي منتشر شده در ايران (تاليف و ترجمه) طي سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ ۱۳۹۰
زهرا ميرزايي تحليل استنادي مآخذ پايان نامه هاي كارشناسي ارشد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز در فاصله سال هاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۸ ۱۳۹۰
الهام محمودي يگانه بررسي موانع ارتقاء مديريتي زنان از ديدگاه مديران زن مراکز پيش دانشگاهي شهر تهران ۱۳۹۰
جابر آذرپيکان بررسي رابطه ي مؤلفه هاي فرزندپروري و سبك پردازش هويت در دانش آموزان دبيرستاني شهر شيراز ۱۳۹۰
سميه معمر مقايسه سازگاري دانشجويان بر مبناي ادراک آنان از نوع فرهنگ سازماني در دانشگاه شيراز ۱۳۸۹
ليلا توتونچي بررسي نقش واسطه اي باورهاي شناخت شناسي بين الگوهاي ارتباطي خانواده و انگيزش پيشرفت ۱۳۸۹
نجمه نير بررسي رابطه بين مديريت دانش با خلاقيت در ميان كتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي شهرشيراز در سال ۱۳۸۹ ۱۳۸۹
ياسر دهقاني بررسي ميزان آزادي علمي اساتيد دانشگاه شيراز ۱۳۸۹
سميرا نادري بررسي رابطه خودكارآمدي، اهمالكاري و بهزيستي رواني در بين دانشجويان دانشگاه شيراز ۱۳۸۹
زهرا بهزادي نگاشت علمي حوزه علوم کتابداري و اطلاع¬رساني کشورهاي جهان اسلام در پايگاه Web of Science در سال¬هاي ۲۰۰۹-۱۹۹۴ ۱۳۸۹
هاشم صديقي کيا بررسي رايطه هسته کنترل وجهت گيري هدف دانش اموزان مدارس استعدادهاي درخشان وعادي ۱۳۸۹
مصطفي عطاردي بررسي رابطه سبکهاي اسنادي راهبردهاي مقابله اي و بهداشت روان در دانش اموزان دختر و پسر دبيرستاني شهر شيراز ۱۳۸۹
معصومه سيدي بررسي رابطه هوش عاطفي و خلاقيت عاطفي باسازگاري فردي-اجتماعي در دانشجويان دانشگاه شيراز ۱۳۸۹
کلثوم روشن قياس کلاردهي بررسي رابطه سبکهاي تصميم گيري (آمرانه – مشارکتي ) مديران و شيوه هاي حل تعارض کارکنان اداره برق شيراز ۱۳۸۸
مهديه برازجاني بررسي رابطه بين خوش بيني تحصيلي و هسته کنترل معلم با مديريت کلاس و پرخاشگري دانش آموزان دوره ابتدايي شهر شيراز ۱۳۸۸
عصمت نجاتي گرايي بررسي رابطه حمايت اوليه والدين، هوش عاطفي، خودکارآمدي عمومي و راهبردهاي شناختي تنظيم عواطف در دانشجويان دانشگاه شيراز ۱۳۸۸
زهرا علي مدد بررسي نقش واسطه اي خودتعييني در رابطه بين ابعاد فرزندپروري و اهمال کاري تحصيلي دانشجويان دانشگاه شيراز ۱۳۸۸
اسماعيل عليجاني بررسي مقايسه اي نظرات مديران و دبيران دبيرستانهاي دولتي و غيرانتفاعي شهر شيراز به لحاظ برخورداري مدارس از ويژگي هاي سازمان يادگيرنده ۱۳۸۸
ابوذر سياهزاري بررسي و مقايسه نتايج خودارزيابي مديران و ارزيابي دبيران آنها از مديران مدارس متوسطه شهرستان شيراز ۱۳۸۸
طيبه اسمعيلي بررسي رابطه بين سبک رهبري( تحول گرا، تعاملي) و خلاقيت سازماني از ديدگاه مديران و دبيران مدارس متوسطه نواحي چهارگانه شهر شيراز ۱۳۸۸
رحمان اکبري تأثيرآموزش فراشناخت وضعيتي بر يادگيري رياضي دانش آموزان سوّم راهنمايي ۱۳۸۸
طاهره کشتکاران بررسي تاثير الگوهاي ارتباطي خانواده برخودپنداره تحصيلي با واسطه گري تاييد والدين ۱۳۸۷
معصومه ترابي بررسي رابطه‌ي بين مهارتهاي لرتباطي مديران و كارايي آنها از ديدگاه مديران و دبيران مدارس متوسطه‌ي شهر شيراز ۱۳۸۷
قدرت الله محمدي بررسي مقايسه اي نظرات كاركنان دانشکده هاي دانشگاه شيراز و دانشگاه علوم پزشكي شيراز در خصوص ميزان آمادگي دو دانشگاه براي تبديل شدن به سازمان يادگيرنده ۱۳۸۷
مليحه شيرازي تأثير الگوي ايفاي نقش بر روي خودپنداره دانش¬آموزان "با" و "بدون" نارسايي توجه/ بيش¬فعالي مقطع ابتدايي ۱۳۸۷
روشنک نيکپور بررسي نظريه ذهن در خصوص تحول مفهوم عامل هاي انسان و غير انسان در كودكان ۱۳۸۷
راضيه شيرين حصار بررسي و مقايسه سبک¬هاي تصميم¬گيري و کارايي مديران دانشگاه¬هاي شيراز و علوم پزشکي ۱۳۸۶
الهام اردلان بررسي رابطه مهارت‌هاي ارتباطي و سازگاري تحصيلي با نقش واسطه‌اي خودکارآمدي ۱۳۸۶
منصور محمدحسيني پور بررسي تأثير مدل آموزشي يادگيري محتواي استراتژيك بر ارتقاء يادگيري خود نظم ده در گروهي از دانشجويان تربيت معلم شهر ياسوج ۱۳۸۶
عليرضا متحدي بررسي مقايسه‌اي فراشناخت و انگيزش تحصيلي در دانش‌آموزان دختر و پسر شهري و روستايي ۱۳۸۶
عليرضا رازقي تأثير وضعيت‌هاي هويت بر مهارت‌هاي ارتباطي در دانش‌آموزان دبيرستاني عشايري و شهري ۱۳۸۶
مهشاد حاجي وندي بررسي رابطه ي بين وضعيت عاطفي-اجتماعي و انگيزش پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان راهنمايي شيراز ۰
فاطمه مهدي زاده گزويي وضعيت‌هاي هويت به منزله تعديل‌گر در رابطه بين حمايت اجتماعي و خودشفقت ورزي ۰
فاطمه زارعي پيش بيني هويت ديني بر اساس الگوهاي ارتباطات ادراک شده در خانواده و سبک هاي پردازش هويت ۰