۱۴۰۰/۰۷/۲۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : سيدرشيد
نام خانوادگي : فلاح شمسي
سال تولد : 1353
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1384
مرتبه علمي : دانشيار
بخش : مهندسي منابع طبيعي و محيط زيست
دانشکده : كشاورزي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : fallahsh@shirazu.ac.ir

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري تخصصي
رشته مهندسي منابع طبيعي- جنگلداري(RS&GIS)
دانشگاه تهران (ايران)
سال 1377 تا 1383 ارزيابي اقتصادي کاربري هاي مختلف در حوضه هاي آبخيز جنگلي(منطقه حفاظت شده ارسباران) با استفاده از تلفيق مدل برنامه ريزي خطي و تحليل سلسله مراتبي در سامانه اطلاعات جغرافيائي و تصاوير ماهوراه اي
کارشناسي ارشد
رشته مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري (Rs & GIS)
دانشگاه تهران (ايران)
سال 1375 تا 1377 بررسي صحت نقشه هاي حاصل از تصاوير ماهواره اي به روش نمونه گيري
کارشناسي
رشته مهندسي منابع طبيعي-جنگلداري و اقتصاد جنگل
دانشگاه گيلان (ايران)
سال 1371 تا 1375 جنگلداري شهري

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (56)
۱- ده بزرگي م، جعفري م، ملکيان آ، زهتابيان غ، فلاح شمسي س (2020) ارزيابي ناپايداري و تخريب اراضي با استفاده از روش هاي فازي، تحليل سلسله مراتبي و ترکيب خطي وزني (مطالعه موردي حوزه آبخيز بختگان فارس) مرتع و آبخيزداري 73:321-335
۲- رضايي م، ثامني ع، فلاح شمسي س (2018) استفاده از روش هاي يادگيري ماشيني پيشرفته در بررسي تغييرات فرسايش بادي در جنوب ايران پژوهش هاي فرسايش محيطي 29:39-58
۳- علي پور ا، عرفاني فرد س، صادقي ح، فلاح شمسي س (1398) تحليل مکاني ساختار اجتماعات گونه اي در توده هاي آميخته کيکم (Acer monspessulanumL) درختزارهاي زاگرس مطالعه موردي: فيروزآباد، استان فارس تحقيقات جنگل و صنوبر ايران 26:178-188
۴- اسدي فرد ا، مسعودي م، افضلي س، فلاح شمسي س (1398) ارزيابي توان اکولوژيکي مرتعداري با استفاده از روش¬هاي فعلي و مدل EMOLUPدر شهرستان فيروزآباد مرتع 13:14-25
۵- کريمي نژاد ن، عرفاني فرد س، فلاح شمسي س، صادقي ح (1396) تحليل اثر پراکنش مکاني کپه اي درختان بنه (Pistacia atlantica Desf) بر ويژگي هاي زيست سنجي آنها با استفاده از تابع همبستگي نشان دار در جنگل تحقيقاني بنه استان فارس مجله علمي پژوهشي تحقيفات جنگل و صنوبر ايران 25:264-274
۶- شيخ الاسلامي ن، عرفاني فرد س، فلاح شمسي س، مسعودي م، خسروي ا (1396) تاثير نوع الگوي مکاني درختان بر کارايي روشهاي نمونه برداري فاصله اي و قطعه نمونه اي در درختزارهاي زاگرس مجله علمي پژوهشي جنگل ايران 9:101-117
۷- خوراني ا، نوحه گر ا، کرمي ا، فلاح شمسي س، موسوي و (1395) تهيه نقشه فرسايش آبکندي با استفاده از فنون سنجش از دور(مطالعه موردي منطقه لامرد استان فارس) پژوهشهاي دانش زمين 11:15-27
۸- مسعودي م، واحدي م، نعمت الهي ع، فلاح شمسي س (1395) مقايسه خطر تخريب سرزمين در دو منطقه نيمه مرطوب تا مرطوب (شهرستان سپيدان) و خشک (شهرستان لامرد) در استان فارس براساس مدل پيشنهادي RALDE تحقيقات مرتع و بيابان ايران 22:802-820
۹- بهنيا ن، عرفاني فرد س، فلاح شمسي س، موسوي س (1394) کارايي روش كوكريجينگ درتهيه نقشه ويژگي هاي زيست سنجي درختزارهاي بنه (Pistacia atlantica Desf.) استان فارس مجله علمي پژوهشي تحقيقات جنگلهاي زاگرس 2:27-46
۱۰- فتحي زاد ح، فلاح شمسي س، مهدوي ع، آرخي ص (1394) مقايسه دو روش طبقه بندي حداکثر احتمال و شبکه عصبي مصنوعي آرتمپ فازي در استخراج نقشه پوشش مرتعي (مطالعه موردي: مرتع حوزه دويرج دهلران) فصلنامه علمي - پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران 22:59-72
۱۱- بذرافشان م، امام ي، فلاح شمسي س (1393) بررسي رفتار سري زماني بازتاب طيفي و شاخص‌هاي پوشش گياهي مزارع چغندرقند توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي 13:159-170
۱۲- صادقيان ط، تقوايي م، فلاح شمسي س، مسعودي م، رياحي (1393) بررسي تاثير عوامل اقليمي بر تراکم و درصد تاج پوشش درحچه استبرق جغرافيا و برنامه ريزي محيطي 54:51-60
۱۳- ذاکري انارک س، فلاح شمسي س (1392) بررسي امکان تهيه نقشه خشکيدگي تک درختان بلوط ايراني (Quercus Brantti, LindL) با استفاده از تصاوير ماهواره اي Rapideye و Aster-L1B مجله جنگل ايران 20:443-456
۱۴- فخاري زاده شيرازي ا، ناظم السادات م، فلاح شمسي س، کامگارحقيقي ع (1392) بررسي امكان برآورد دماي تاج پوشش محصولات كشاورزي(گندم) با استفاده از فنون سنجش از دور علوم و مهندسي آبياري 36:101-111
۱۵- نجات ن، مستوفي زاده قلمفرسا ر، صادقي ح، زندپارسا ش، فلاح شمسي س (1392) برهم‌‌کنش اثرات تنش خشکي و پوسيدگي ريشه ناشي از Fusarium oxysporum در برخي ويژگي‌هاي مورفوفيزيولوژيک نهال¬هاي کُنار (Ziziphus spina-christi) جنگل و فرآورده هاي چوب 66:15-26
۱۶- ذاکري نژاد ر، مسعودي م، فلاح شمسي س، افضلي س (1391) ارزيابي شدت بيابان زايي با معيار آب زير زميني و با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي؛ مطالعه موردي: زرين دشت فارس مجله علمي- پژوهشي مهندسي آبياري و آب ايران 2 (7) :1-10
۱۷- عرفاني فرد س، مهديان ف، فلاح شمسي س، بردبار س (1391) کارايي شاخص هاي فاصله اي و تراکمي در برآورد الگوي مکاني درختان در جنگل (مطالعه موردي: جنگل تحقيقاتي بنه، استان فارس) مجله علمي پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر ايران 20:379-392
۱۸- فلاح شمسي س، مهدوي ع (1391) تهيه نقشه تغييرات سطح جنگل با استفاده از عکس هاي هوائي و تصاوير LISS-III ماهواره IRS، مطالعه موردي؛ شهرستان ايلام پژوهش هاي علوم و فناوري چوب و جنگل 1:10-22
۱۹- رهبرعالم م، زهتابيان غ، فلاح شمسي س (1390) ارزيابي وضعيت بالفعل بيابان زائي با تاکيد بر سه معيار آب، پوشش گياهي . خاک براساس مدل IMPDA مطالعه موردي علامرودشت لارستان پژوهش و سازندگي 2:1-10
۲۰- ابراهيمي خوسفي ز، فلاح شمسي س، کمپاني زارع م، ابراهيمي م، اختصاصي م، حسيني س (1390) برآورد مولفه هاي شوري خاک با استفاده از تبديل طيفي تصاوير ETM+ و ASTER به راديانس و بازتابش سطحي سنجش از دور و جي اي اس ايران 1:23-36
۲۱- سنائي م، فلاح شمسي س، فردوسي آسمانجردي ح (1389) ارزيابي چند معياره (MCE) زمين با دو راهبرد WLC و OWA در مکانيابي مناطق مناسب علوفه کاري مجله علمي پژوهشي مرتع 2:216-228
۲۲- بهبهاني ن، فلاح شمسي س، فرزادمهر ج، عرفاني فرد س، رمضاني گسک م (1389) استفاده از شاخص هاي پوشش گياهي تصاوير ASTER در برآورد سطح تاج پوشش تک درختان مراتع مشجر مناطق خشک مجله علمي پژوهشي مرتع 1:93-103
۲۳- قائدي م، تقوايي م، فلاح شمسي س، نيازي ع (1388) بررسي اثرات متقابل نور-درجه حرارت وشوري برجوانه زني بذرسياه تاغ مجله علمي پژوهشي مرتع 3:465-478
۲۴- صادقيان ط، تقوايي م، خراتي کوپايي م، فلاح شمسي س، مسعودي م، رياحي ا (1388) بررسي برخي خصوصيات فيزيکي -شيميايي بر خاک رويشگاههاي استبرق(.Calotropis Procera L) مطالعه موردي -مراتع جنوبي استان فارس مرتع 3:641-652
۲۵- فلاح شمسي س (0) تعيين ارزش اقتصادي اراضي طبيعي حومه شهرها با استفاده از روش هزينه دسترسي: مطالعه موردي، پارک قلعه دره سي، آذربايجان شرقي مجله منابع طبيعي ايران 59:0-0
26- Zare S, Abtahi S, Fallah Shamsi S, Lagacherie L (2021) Combining laboratory measurements and proximal soil sensing data in digital soil mapping approaches CATENA 207:105702-0
27- Najafi Dereimi Z, Pourghasemi H, Ghanbarian G, Fallah Shamsi S (2020) Land-subsidence susceptibility zonation using remote sensing, GIS, and probability models in a Google Earth Engine platform Environmental Earth Sciences 79:0-0
28- Pourghasemi H, Pouyan S, Heidari B, Farajzadeh Z, Fallah Shamsi S, Babaei S, Khosravi R, Etemadi M, Ghanbarian G, Farhadi A, Safaeian R, Heidari Z, Tarazkar M, Tiefenbacher J, Azmi A, Sadeghian F (2020) Spatial modeling, risk mapping, change detection, and outbreak trend analysis of coronavirus (COVID-19) in Iran (days between February 19 and June 14, 2020) International Journal of Infectious Diseases 98:90-108
29- Zare S, Fallah Shamsi S, Abtahi S (2019) Weakly-coupled geo-statistical mapping of soil salinity to Stepwise Multiple Linear Regression of MODIS spectral image products Journal of African Earth Sciences 152:101-114
30- Fathizad H, Hakimzadeh M, Fallah Shamsi S, Yaghoubi S (2017) Watershed-level Rainfall Erosivity Mapping Using GIS-based Geostatistical Modeling Journal of Earth Science Research 5:13-22
31- Fallah Shamsi S, Ebrahimi Z, Ekhtesasi M, Kompani-Zare M (2017) Segmentation of Playa Geomorphological Facies in Desert Regions, Using Integrated Remote Sensing and Statistical Modeling of Soil Properties Journal of Remote Sensing Technology 5:1-9
32- Ahani H, Fallah Shamsi S, Baghernejad M (2017) A GIS-based USLE Model to Estimate Soil Loss Potential of Arid Lands of Southern Iran Journal of Earth Science Research 5:23-31
33- Rezaei M, Sameni A, Fallah Shamsi S, Bartholomeus H (2016) Remote sensing of land use/cover changes and its effect on wind erosion potential in southern Iran PeerJ 4:-
34- Rezaei M, Sameni A, Fallah Shamsi S, Bartholomeus H (2016) Remote sensing of land use/cover changes and its effect on wind erosion potential in Southern Iran.. PeerJ 4:1-24
35- Karami , Khoorani , Nohegar , Fallah Shamsi S, Mousavi V (2015) Gully Erosion Mapping Using Object-Based and Pixel-Based Image Classification Methods Environmental & Engineering Geoscience 21:101-110
36- Moosavi V, Talebi , Mokhtari , Fallah Shamsi S, Niazi (2015) A wavelet-artificial intelligence fusion approach (WAIFA) for blending Landsat and MODIS surface temperature Remote Sensing of Environment 169:243-254
37- Jokar P, Masoudi M, Fallah Shamsi S, Afzali S (2015) Developing a model for ecological capability evaluation of ecotourism (A case study: Jahrom Township, Iran) International Journal of Scientific Research in Environmental Sciences 3:1-8
38- Erfanifard S, Khodaee Z, Fallah Shamsi S (2014) A robust approach to generate canopy cover maps using UltraCam-D derived orthoimagery classified by support vector machines in Zagros woodlands, West Iran European Journal of Remote Sensing 47:773-792
39- Moosavi V, Moradi H, Fallah Shamsi S, Shirmohammadi B (2014) Assessment of the planimetric morphology of barchan dunes CATENA 120:12-19
40- موسوي , Fallah Shamsi S, مرادي , شيرمحمدي (2013) Application of Taguchi Method to Satellite image fusion for object-oriented mapping of barchan Dune Geoscience Journal 13:1-15
41- Fallah Shamsi S, Zare S, Abtahi S (2012) Soil salinity characteristics using moderate resolution imaging spectroradiometer (MODIS) images and statistical analysis Archives of Agronomy and Soil Science 10:1-19
42- Mahdavi A, Fallah Shamsi S, Nazari R (2012) Forests and rangelands’ wildfire risk zoning using GIS and AHP techniques Caspian Journal of Environmental Sciences 10:43-52
43- Rahbaralam M, Zehtabian G, Fallah Shamsi S, Gholami H (2012) Evaluation of Desertification Intensity Based on Soil and Water Criteria in Alamarvdasht Region Advances in Environmental Biology 6:266-274
44- ZAREIEE A, Masoudi M, Taghvaei M, Fallah Shamsi S, Ganji A (2011) Assessment of Meteorological Drought Hazard Area using GIS in Ghareh Aghaj basin, Iran Journal of Applied Science & Environmental Management 15 :25-30
45- عزيزي موصلو , هارون , Fallah Shamsi S, رسالتي , طاهر , ابراهيم , محمد (2010) A Review of Literatures Related to Kanaf as an Alternative to Pulpwood’s Agricultural Journal 5:131-138
46- عزيزي موصلو , هارون , رسالتي , ابراهيم , طاهر , Fallah Shamsi S, محمد (2010) Soda-Anthraquinune Pulp from Malaysian Cultivated Kenaf for Linerboard Production Bio-Resources(North Carolina State University) 5:1542-1553
47- عزيزي موصلو , هارون , رسالتي , ابراهيم , Fallah Shamsi S, طاهر , محمد (2010) Evaluation of Linerboard Properties from Malaysian Cultivated Kenaf Soda-AQ Pulps Versus Commercial Pulps Bio-Resources(North Carolina State University) 5:1595-1604
48- عزيزي موصلو , هارون , طاهر , رسالتي , ابراهيم , Fallah Shamsi S, محمد (2010) A Review of Literatures Related of Using Kenaf for Pulp Production (Beating, Fractionation and Recycled Fiber Modern Applied Science(Canadian Center of Science) 4:21-29
49- عزيزي موصلو , هارون , رسالتي , ابراهيم , Fallah Shamsi S, طاهر (2010) New Approach to Use of Kenaf for Paper and Paperboard Production Bio-Resources(North Carolina State University) 5:2112-2122
50- Fallah Shamsi S (2010) Integrating Linear Programming and Analytical Hierarchical Processing in Raster-GIS to Optimize Land Use Pattern Journal of Applied Sciences and Environmental Management 14:81-85
51- Nikroo L, Kompani-Zare M, Sepaskhah A, Fallah Shamsi S (2010) Groundwater depth and elevation interpolation by kriging methods in Mohr Basin of Fars province in Iran Environmental Monitoring and Assessment 166:387-407
52- Mirakbari M, Ganji A, Fallah Shamsi S (2010) Regional Bivariate frequency Analysis of Meteorological Droughts Journal of Hydrologic Engineering(American Society of Civil Engineering-ASCE) 15:985-1000
53- Tashakori M, Shirvany A, Fallah Shamsi S, Lexer M (2009) Prioritizing stakeholders of integrated landuse management in Arasbaran, Iran َAustrian Journal of Forest Sciences 4:227-253
54- Amiry E, Masoudi M, Fallah Shamsi S, Taghvaei M (2008) Hazard evaluation of livestock Pressure on natural rangeland of Iran Pollution Research 27:611-615
55- Jafarzadeh A, Mahdavi A, Fallah Shamsi S, Yousefpour R (1398) (Annual Water Yield Estimation for Different Land Uses by GIS-Based InVEST Model (Case Study: Mish-khas Catchment, Ilam Province, Iran Journal Of Rangeland Science 9:-
56- Masoudi M, Fallah Shamsi S, Taghvaei M (1389) HAZARD ASSESSMENT OF VEGETATION DEGRADATION USING GIS IN SADRA REGION, SOUTHERN IRAN World Applied Sciences Journal 27:611-615

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-رضايي م، ثامني ع، فلاح شمسي س "بررسي تغييرات پتانسيل فرسايش بادي در جنوب ايران " چهارمين همايش ملي فرسايش بادي و طوفان هاي گرد و غبار (1396)
۲-اسدي فرد ا، مسعودي م، افضلي س، فلاح شمسي س "ارزيابي توان اکولوژيکي کاربري ديم در شهرستان فيروزآباد براساس مدل هاي رايج در کشور و مدل جديد EMOLUPبا استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي " هفتمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار (1396)
۳-بذرافشان م، امام ي، فلاح شمسي س، عبداللهيان نوقابي م "کاربردهاي سنجش از دور در زراعت چغندر قند و نيشکر " سي و ششمين سمينار کارخانه هاي قند و شکر ايران (1394)
۴-بذرافشان م، امام ي، فلاح شمسي س "بررسي روند تغييرات طيف بازتابي مزارع چغندرقند با استفاده از دادههاي سنجنده MODIS " سيزدهمين كنگره ملي علوم زراعي و اصلاح نباتات (1393)
۵-زايري ا، فلاح شمسي س، عرفاني فرد س، موسوي س "برآورد ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک در مناطق بياباني با استفاده از مدلسازي بر روي تصاوير سنجنده MODIS " بيست و يکمين همايش ملي ژئوماتيک (ژئوماتيک 93 (1393)
۶-ذاکري انارک س، فلاح شمسي س "تهيه نقشه سيماي طبيعي سرزمين با استفاده از تحليل بافت تصوير سنجنده Rapideye " کنفرانس بين المللي اکولوژي سيماي سرزمين (1392)
۷-ذاکري انارک س، فلاح شمسي س "شناسائي مناطق مسکوني پراکنده در مناظر طبيعي با استفاده ازفنون گرانولومتري و تلفيق اطلاعات طيفي و بافت تصاوير ماهواره اي " کنفرانس بين المللي اکولوژي سيماي سرزمين (1392)
۸-زارع س، فلاح شمسي س، ابطحي س، شاه نظري کرباسرائي س، رضائي نژاد ر "مطالعه رطوبت سطحي خاک با استفاده از تصاوير ماهواره اي سنجنده MODIS مطالعه موردي: سروستان؛ استان فارس " سيزدهمين کنگره علوم خاک ايران (1392)
۹-کرمي ا، اسدالله خ، فلاح شمسي س، موسوي و، خسروي غ "كاربرد سنجش از دور شيئ گرا در تهيه نقشه فرسايش آبكندي " همايش ملي نقشه و اطلاعات مكاني (ژئوماتيك 92 (1392)
۱۰-کرمي ا، خوراني ا، فلاح شمسي س، نوحه گر ا، موسوي و "ارزيابي دقت طبقه بندي كننده هايي ماشين بردار پشتيبان و بيشترين شباهت (مطالعه موردي: تهيه نقشه فرسايش آبکندي منطقه لامرد) " همايش ملي نقشه و اطلاعات مكاني (‍‍ژئوماتيك 92 (1392)
۱۱-ذاکرعباسعلي م، فلاح شمسي س، عرفاني فرد س، مسعودي م "شناسائي طوفان هاي گردو غبار با استفاده از شاخص NDDI در منطقه جنوب و جنوب غربي ايران " اولين همايش بين اللملي ريزگردها، مديريت عوامب و پيامدها (1392)
۱۲-ذاکرعباسعلي م، فلاح شمسي س "شناسائي طوفان هاي گرد و غبار با استفاده از الگوريتم آكرمن در منطقه جنوب و جنوب غربي ايران " اولين همايش بين المللي ريزگردها، مديريت عوامل و پيامدها (1392)
۱۳-موسوي دوزدهيري و، مرادي ح، فلاح شمسي س "بررسي اثر قدرت تفکيک مکاني در ادغام تصاوير براي طبقه بندي پيکسل پايه و شيء گرا در موقعيت يابي بارخان ها به منظور کنترل ريزگردها " اولين همايش ملي کاربرد فناوري هاي نوين در علوم و مهندسي محيط زيست (1391)
۱۴-موسوي دوزدهيري و، مرادي ح، فلاح شمسي س "بررسي ويژگي هاي موفولوژيک بارخان هاي منطقه شهداد، استان کرمان " اولين همايش ملي بيابان (علوم، فنون و توسعه پايدار) (1391)
۱۵-تقوايي م، فلاح شمسي س، خراتي کوپايي م، مسعودي م، رياحي ا، صادقيان ط "بررسي روابط بين تراکم گياه استبرق و برخي خصوصات فزيکي شيميايي خاک رويشگاه هاي جنوبي استان فارس " سومين همايش ملي مقابله با بيابان زايو (1391)
۱۶-تقوايي م، فلاح شمسي س، صادقيان ط "تعيين مکان هاي مناسب استقرار گياه استبرق با استفاده از عناصر اقليمي "  سومين همايش ملي مقابله با بيابان زايي (1391)
۱۷-کرمي ا، خوراني ا، نوحه گر ا، فلاح شمسي س، موسوي و "مقايسه روش هاي تلفيق تصاوير سنجنده ETM به منظور افزايش دقت تهيه نقشه فرسايش آبکندي " نوزدهمين همايش ملي ژئوماتيک 91 (1391)
۱۸-فلاح شمسي س، عرفاني فرد س، نگهبان م، احمدي ش، سليماني ح، معين الدين م، رنجبر ا "شناسائي الگوي گسترش مکاني خشکيدگي در جنگل هاي بلوط ايراني با استفاده از فنون سنجش دور " همايش ملي جنگل هاي زاگرس، چالش ها، تهديدها و فرصت ها (1391)
۱۹-مرادي کوچي س، فلاح شمسي س "دانش بومي عشاير ايل خمسه درمورد گياهان دارويي " همايش ملي جنگل هاي زاگرس چالش ها تهديدها و فرصت ها (1391)
۲۰-منافي س، فلاح شمسي س "بررسي ويژگي هاي آماري جنگل هاي زاگرس فارس تحت تاثير شيوه هاي بهره برداري سنتي " همايش ملي جنگلهاي زاگرس مرکزي، قابليتها و تنگناها (1390)
۲۱-مهدوي ع، فلاح شمسي س "تهيه نقشه خطر آتش سوزي در اراضي جنگلي و مرتعي حوزه شهرستان ايلام با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) " نخستين همايش بين المللي آتش سوزي در عرصه هاي منابع طبيعي (1390)
۲۲-فقيهي نيا م، افضلي س، مسعودي م، فلاح شمسي س "اثر فرسايش بادي بر هدر رفت کربن آلي خاک(مطالعه موردي: حوضه دژگاه، شهرستان فراشبند، استان فارس) " اولين کنگره بين المللي پديده گرد و غبار و مقابله با آثار زيانبار آن (1390)
۲۳-علي نياي دموچالي ز، محمدي م، فلاح شمسي س "روش هاي بررسي اثربخشي آموزش فناوري در کارگاه هاي ويژه علوم زيست " چهارمين همايش محيط زيست دانشگاه تهران (1390)
۲۴-زارع س، فلاح شمسي س، ابطحي س، رضائي نژاد ر "بررسي تغييرپذيري ويژگي هاي خاك با استفاده از تجزيه مولفه هاي اصلي در سنجش از دور " دوازدهمين کنگره علوم خاك ايران (1390)
۲۵-زارع س، فلاح شمسي س، ابطحي س، رضائي نژاد ر "برآورد دماي سطح خاك با استفاده از تصاوير ماهواره اي سنجنده MODIS " دوازدهمين کنگره علوم خاك ايران (1390)
۲۶-ذاکري نژاد ر، فلاح شمسي س، مسعودي م، افضلي س "ارزيابي شدت بيابان رايي از جنبه ژئومورفولوژي و زمين شناسي و با استفاده از GISو مدل IMDPA (مطالعه موردي: زرين دشت فارس) " چهارمين همايش ملي فرسايش و رسوب (1389)
۲۷-ذاکري نژاد ر، مسعودي م، فلاح شمسي س، افضلي س "بررسي سيستم الگوي کشت، شدت نهاده گذاري و توليد سالانه بر بيابانزائي و توسعه ناپايدار کشاورزي با استفاده از GIS " همايش کشاورزي حفاظتي و توسعه پايدار (1389)
۲۸-ذاکري نژاد ر، افضلي س، فلاح شمسي س "ارزيابي کمٌي وضعيت بيابانزائي فعلي با استفاده از فنون GIS و RS براي ارائه مدل منطقه اي مبتني بر مدل MEDALUS، مطالعه مورد " همايش بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام(ICIWG2010)، (1389)
۲۹-بوربورحسين بيگي ف، فلاح شمسي س، عرفاني فرد س، قنبريان غ "اثر شاخص هاي بافت بر تهيه نقشه پوشش / کاربري اراضي بر روي تصاوير ماهواره اي Landsat-8 (مطالعه موردي حوزه غرب شيراز) " همايش ملي مسائل و راهکارهاي مقابله با خشکسالي (1388)
۳۰-زارع س، ابطحي س، فلاح شمسي س، رضائي نژاد ر، شاه نظري کرباسرائي س "چگونگي تحول خاک هاي شور و سديمي دشت سروستان استان فارس " يازدهمين کنگره علوم خاک (1388)
۳۱-زارع س، ابطحي س، فلاح شمسي س، رضائي نژاد ر، شاه نظري کرباسرائي س "مطالعه شوري خاک با استفاده از تصاوير ماهواره ايسنجنده MODIS مطالعه موردي: سروستان؛ استان فارس " يازدهمين کنگره علوم خاک (1388)
۳۲-ذاکري نژاد ر، مسعودي م، فلاح شمسي س "پهنه بندي فرسايش آبي به منظور بررسي روند بيابانزائي با استفاده از RS و GIS در مدل IMDPA " چهارمين همايش ملي مديريت آبخيز و منابع آب و خاک (1388)
۳۳-تقوايي م، فلاح شمسي س، نيازي ع "تاثير نور و درجه حرارت بر جوانه زني بذر سيا تاغ( Haloxylon aphylom) " اولين همايش ملي علوم و تکنولوژي بذر ايران (1387)
۳۴-آهني ح، باقرنژاد م، فلاح شمسي س، ثامني ع، مسعودي م "تعيين فاکتور فرسايش پذيري (k)، طول و درجه شيب(LS) با استفاده از تکنيک هاي سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي حوضه رحيم آبادفسا- استان فارس " دهمين کنگره علوم خاک ايران (1386)
۳۵-فلاح شمسي س، آهني ح، رستگار مقدم م "استفاده از تحليل سناريو در ارزيابي توان اکولوژيکي سرزمين به منظور مديريت پايدار حوزه هاي آبخيز(مطالعه موردي رحيم آباد فسا) " همايش و کارگاه مديريت اراضي حاشيه اي خشک (1386)
36-Rezaei M, Sameni A, Fallah Shamsi S "Advanced machine learning methods and Landsat imageries for the study of wind erosion potential changes in southern Iran " the 2nd International Conference on Dust (2018)
37-Gerami S, Erfanifard S, Fallah Shamsi S, Sadeghi H "Quantitative and qualitative characteristics of Persian oak (Quercus brantii) coppice stands in Kohmareh-Sorkhi site, Fars province " The 2nd International Conference of IALE-IRAN (2016)
38-Fallah Shamsi S "SUGAR BEET ROOT YIELD ESTIMAT ION BY REMOTE SENSING DATA " 75th-IIRB (2015)
39-بذرافشان , Emam Y, Fallah Shamsi S, Abdollahian M "Sugarbeet root yield estimation by remote sensing data " 75th llRB congress (2015)
40-Morady kochy S, Fallah Shamsi S, Safaeian R "INDIGENEOUS KNOWLEDGE OF KHAMSEH TRIBAL FAMILIES ON USING NATURAL MEDICINAL HERBAL PLANTS, FARS PROVINCE " International Congress on Medicinal Plants (2012)
41-Nejat N, Mostowfizadeh-Ghalamfarsa , Sadeghi H, Zand-Parsa S, Fallah Shamsi S "Co-effect of Fusarium oxysporum and water stress on Christ thorn's (Ziziphus spina-christi) morphophysiologic features " Asian Mycological Congress (AMC 2011) (2011)
42-Zakerinejad R, Masoudi M, Fallah Shamsi S "present status of desertification by used model IMDPA, considering the water and wind erosion indicator (case of study " 2nd International Geography Symposium-GEOMED2010 (2010)
43-ذاکري نژاد , Masoudi M, Afzali S, Fallah Shamsi S "Assessment of Soil in Criteria Indices for Desertification With IMPDA Model and GIS; Case Study: Mazayijan, Fars, Iran " 2nd International Geography Symposium-GEOMED2010 (2010)
44-Masoudi M, Fallah Shamsi S, Taghvaei M "Hazard assessment of vegetation degradation using GIS. International Conference on environment(ICENV). " International Conference on environment(ICENV). (2008)
45-Masoudi M, Fallah Shamsi S, Taghvaei M "Hazard assessment of vegetation degradation using GIS " International Conference on Environment 2008 -ICENV 2008 (2008)
46-Baghernejad M, Fallah Shamsi S, Masoudi M, Sameni A "Soil Erosion Assessment by USLE Model, using Geographical Information Systems and Remote Sensing Techniques: Case Study, Rahim-abad Watershed, Fars Province, Iran. " International Symposium on Dryland Ecology and Human Security(ISDEHS) (2006)
47-Fallah Shamsi S "?Evaluation of Regional Policies on Sustainable Range Management, Using Integrated Optimization Model of Ecological, Socio-economic Factors: Case study, eastern Azarbayejan, Iran " ?, International Symposium on Dry-Land Ecology and Human Security, (2006)
48-آهني , Baghernejad M, Fallah Shamsi S, Masoudi M, Sameni A "Using Geographical Information Systems and Remote Sensing Techniques for Soil Erosion Assessment by USLE Model: Case Study, Rahim-abad Watershed, Fars Province, Iran " International symposium on drylands ecology and human security(ISDEHS 2006) (2006)

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
اصول فيزيک سنجش از دور
كـارشناسي
سنجش از راه دور و جي آي اس
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
كاربردماهواره درهواشناسي كشاورزي
دکتري تخصصي (Ph.D)
سنجش از دور
كـارشناسي
توسعه وكشاورزي پايدار
اصول سنجش از دور
سنجش از راه دور و GIS
مباني سنجش از دور
شناخت منابع طبيعي
اقتصاد منابع طبيعي
درخت شناسي عمومي
سامانه اطلاعات جغرافيايي
حقوق و سياست گذاري محيط زيست
جلسه بحث
كارتوگرافي
سياست و قوانين منابع طبيعي
كاربرد جي آي اس در مرتع و آبخيزداري
طراحي زون هاي مناطق حفاظت شده
مباني ارزش گذاري اقتصادي کارکرد اکوسيستمي
كارتوگرافي
مناطق حفاظت شده ، پاركهاي ملي وجنگلي
عكس هاي هوايي
درختان ودرختچه هاي ايران
پاركداري
طراحي ومهندسي پاركهاي ملي و جنگلي
زبان تخصصي
اكوتوريسم
حقوق و قوانين منابع طبيعي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
مسايل اقتصادي ـاجتمايي مناطق خشك
سنجش ازراه دور
کاربرد GIS و RS در شناسايي مخاطرات بيابان
كارداني
درختها ودرختچه هاي ايران ۱
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
مسايل اقتصادي ـاجتمايي مناطق خشك
سنجش ازراه دور

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (31)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
حجت اله مرادي شناسايي مناطق بحراني آتش سوزي با استفاده از روش سلسله مراتبي، مورد مطالعه حوضه آبخيز بابانجم، فيروزآياد ۱۴۰۰
زهرا افراسيابي تشخيص تغيير پوشش زمين با استفاده از فن Fuzzy-Artmap بر تصاوير ماهواره اي و شاخص هاي پوشش گياهي چندزمانه در پارك ملي بمو ۱۴۰۰
پريسا انصاري قابليت تصاوير دماي سطحي زمين مستخرج از داده¬هاي شب MODIS در تشخيص ضخامت منطقه¬ي غيراشباع خاک در اطراف درياچه مهارلو ۱۳۹۹
فهيمه عبادي برهمکنش درون¬گونه¬اي انار شيطان (Tecomella undulata) با استفاده از تحليل¬هاي مکاني در ذخيره¬گاه دشت گلپرکي استان کرمان ۱۳۹۸
راضيه باقري تهيه نقشه پراکنش مکاني درختان بلوط خشکيده با استفاده از تلفيق روش¬هاي زمين‌آماري و سنجش از دور (مورد مطالعه؛ دشت¬برم کازرون، استان فارس) ۱۳۹۶
سعيد علي زاده تلفيق تصاوير ماهواره اي و داده هاي مورفومتري كمٌي در شناسائي مخروط افکنه ها با استفاده از روش شيئ گرا، مطالعه موردي، مهارلو، فارس ۱۳۹۵
فرزانه بوربورحسين بيگي تحليل واريوگرافي در شناسايي تغييرات مکاني پوشش گياهي مرتعي با استفاده از تصاوير ماهواره اي و فنون سنجش از دور ۱۳۹۴
محبوبه دلنواز تحليل پارامترهاي کمٌي زيستگاه در پهنه بندي پارک ملي بمو با استفاده از فنون سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيائي ۱۳۹۴
وجيهه مهرابي انتخاب پارامترهاي مقياس در بخش بندي تصاوير ماهواره اي چندطيفي Rapideye براي تهيه نقشه خشکيدگي درختان بلوط ايراني؛ دشت برم فارس ۱۳۹۴
سيده سميرا سيدحسيني استفاده از فنون تحليل خودکار سلولي مبتني بر زنجيره هاي مارکوف در برآورد احتمال تغيير کاربري/پوشش اراضي طبيعي بر روي تصاوير ماهواره اي ۱۳۹۳
مرضيه کريم استفاده از روش نقشه هاي خود سامان در تهيه نقشه پوشش/کاربري زمين بر روي تصاوير ماهوارهRapidEye ، مطالعه موردي: دشت برم، فارس. ۱۳۹۳
مريم لطفي فروشاني مدل سازي ويژگي هاي زيست سنجي پوشش گياهي با استفاده از معيارهاي تحليل بافت در تصاوير ماهواره اي RapidEye در دشت برم استان فارس ۱۳۹۲
الهام زايري استفاده از روش يادگيري فعال در طبقه بندي تصاوير ماهواره اي براي شناسايي ويژگي هاي خاک؛ مطالعه موردي: منطقه ابرکوه، استان يزد. ۱۳۹۲
مريم ذاکرعباسعلي حذف اثر غبار از تصاوير MODIS-L۱B به منظور افزايش صحت نقشه هاي كوچك مقياس پوشش كاربري اراضي استان فارس ۱۳۹۲
ناصر عبدالحسيني استفاده از تصاوير ماهواره اي TERRA-MODIS-LIB در تهيه نقش الگوي دماي سطح زمين (LST) مناطق بياباني، مطالعه موردي، استان قم. ۱۳۹۲
سارا ذاکري انارک تهيه نقشه پوشش/ کاربري مناطق نيمه خشک با استفاده از فنون تحليل بافت بر روي تصاوير ماهواره اي با قدرت تفکيک مکاني مختلف، مطالعه موردي: دشت برم، استان فارس ۱۳۹۱
حميد سليماني بررسي ويژگيهاي زيست سنجي درخت زارهاي بلوط ايراني مورد هجوم سوسک چوبخوار (مطالعه موردي دشت برم استان فارس۰ ۱۳۹۱
مليحه غفوري خرانق استفاده از فنون فازي طبقه اي در دسته بندي داده هاي ماهواره اي ASTER-L۱B براي شناسايي رخساره هاي کوير در منطقه ابرکوه، استان يزد ۱۳۹۱
فائزه مهرنهاد تلفيق تصاوير ماهواره اي استر ال و ان بي و داده هاي فيزيوگرافي(مورفومتري)در شناسايي بدلندها(هزاردره)،مطالعه موردي،سپيدان،فارس ۱۳۹۱
حسين لطفي برآورد تابش خالص(Net Radiation) خورشيدي با کاربرد تصاوير سنجنده MODIS ۱۳۹۰
جواد حاجي آقاسي استفاده از تحليل تصميم گيري گروهي در الويت گذاري استراتژي هاي دراز مدت مديريت آبخيز مطالعه موردي؛ آبخيزهاي غرب شيراز ذخيره گاه هاي ارژن و پريشان ۱۳۹۰
مريم رهبرعالم تلفيق روش سلسله مراتبي AHPوارزيابي چندمعياره MCE به کمک سامانه ي اطلاعات جغرافيايي شبکه اي در اجراي مدل IMDPA ، مطالعه موردي؛علامرودشت، فارس ۱۳۹۰
مرضيه فروتن پهنه بندي ژئومورفولوژيك سطح زمين بااستفاده از نقشه هاي رقومي ارتفاع و الگوريتم شبكه خود سازمانده ۱۳۹۰
ميلاد انور بررسي اثر تغيير کاربري اراضي بردبي حوضه با استفاده از سنجش از دور مطالعه موردي قسمتهايي از حوزه رودخانه کر استان فارس ۱۳۸۹
مريم سنائي استفاده از خوارزمي هاي تصميم گيري رياضي چند هدفه در سامانه اطلاعات جغرافيايي به منظور بهينه سازي الگوي کاربري اراضي در مناطق خشک و نيمه خشک (شيراز ،فارس) ۱۳۸۹
نيلوفر بهبهاني بررسي قابليت داده‌هاي ASTERدر اندازه‌گيري پارامترهاي زيست سنجي توده‌هاي جنگلي و بيشه زار مناطق خشک (مطالعه موردي: رويشگاه بنه Pistacia atlantica Defs تگ احمدشاهي نهبندان – خراسان جنوبي) ۱۳۸۸
زهره ابراهيمي خوسفي پهنه بندي رخساره هاي کويري بر اساس نوع ، ميزان نمک و رطوبت خاک با استفاده از تکنيک سنجش از دور(مطالعه موردي: پلاياي ابرقو- استان يزد) ۱۳۸۸
حامد فردوسي اسمانجردي بهينه‌سازي مقدار و زمان خريد علوفه براي دامداري هاي عشايري و تاثير آن بر مراتع با استفاده از برنامه‌ريزي تصادفي دو مرحله‌اي ۱۳۸۸
ساره هاشم گلوگردي کاربرد فنون سنجش از دور در سنگ شناسي مناطق خشک و بياباني. مطالعه موردي: منطقه عمومي بهبهان، استان خوزستان ۱۳۸۷
فاطمه همتي تلفيق فنون سنجش از دور و زمين آمار درتهيه نقشه ويژگي هاي خاک با استفاده از تصاوير سنجنده MODIS ،درياچه مهارلو، فارس ۰
مهرداد نگهبان تهيه نقشه تيپ و تراكم جنگل هاي بلوط ايراني با استفاده از فنون سنجش از دور(مطالعه موردي: منطقه دشت برم كازرون، استان فارس) ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (66)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سميه اسماعيلي خويگاني انتقال ژن IPT به چاوي چند ساله (.Lolium perenne L ) براي تحمل به خشکي و تعيين رويشگاه جنس چاوي در استان فارس ۱۳۹۷
مهروز رضائي ارزيابي کارائي مدل اريفر (IRIFR) در تخمين فرسايش بادي مناطق خشک با استفاده از فنون سنجش از دور ۱۳۹۵
محسن بذرافشان برآورد عملکرد چغندرقند از شاخص هاي پوشش گياهي با استفاده از فنون سنجش دور ۱۳۹۳
منيره مينا برآورد فرسايش¬پذيري بادي خاک با استفاده از توابع انتقالي خاکي و طيفي و مدل¬هاي يادگيري ماشيني در استان فارس ۰
پگاه خسرواني نقشه¬برداري و مدل سازي رقومي به¬منظور برون¬يابي و درون¬يابي سطوح تاکسونوميک فاميل و سري و برخي از ويژگي¬هاي خاک با استفاده از الگوريتم¬هاي يادگيري ماشين ۰
ساناز زارع تهيه نقشه رقومي خاک با استفاده از فنون نقشه هاي خودسامان و تصاوير راداري در دشت سروستان، استان فارس ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
ميثم کاربخش راوري تغييرات فصول در استان فارس مطابق نقشه هاي سينوپتيکي ۱۳۹۸
فرزانه قنبري تهيه نقشه¬هاي آلودگي خاک به فلزهاي سنگين با استفاده از روش¬هاي درونيابي در GIS در مزارع سبزي شهرستان شيراز ۱۳۹۷
زينب نجفي دريمي پهنه بندي مناطق حساس به فرونشست زمين در دشت قره بلاغ استان فارس با استفاده از مدل‌هاي احتمالاتي و يادگيري ماشين ۱۳۹۷
سيده طاهره صادقي برآورد تبخير و تعرق واقعي نخلستان هاي آبپخش استان بوشهر با استفاده از تصاوير ماهواره اي و الگوريتم SEBAL ۱۳۹۵
ابوطالب محموديان شاخص هاي روزانه مداري و نصف النهاري گردش جوي در جنوب غرب ايران ۱۳۹۵
سميه رزاقي ارزيابي و مقايسه آمايش شهرستان سپيدان با استفاده از مدل‌هاي مخدوم، چند معياره و EMOLUP ۱۳۹۵
ثريا گرامي تاثير تراکم بر برخي ويژگي¬هاي کمي و کيفي توده¬هاي بلوط ايراني (Quercus brantii var. persica) در رويشگاه¬هاي زاگرس ۱۳۹۵
ازيتا علي پور تحليل ساختار مکاني توده¬هاي آميخته کيکم (Acer monspessulanum) با استفاده از آماره¬هاي اختصاري فاصله¬اي در درختزارهاي خشک زاگرس (مطالعه موردي: فيروزآباد، فارس) ۱۳۹۵
الهه خسروي رقابت درون و بين گونه اي درختچه هاي گز (Tamarix mascatensis) و اشنان (Seidlitzia rosmarinus) در مناطق خشک اصفهان با استفاده از تابع هاي K رايپلي (مطالعه موردي: منطقه حفاظت شده قهي) ۱۳۹۴
فاطمه عالي بيرانوند تحليل برهمکنش گز (Tamarix arceuthoides Bge) و پده (Populus euphratica Oliv) با استفاده از تابع هاي دومتغييره K رايپلي در پارک ملي کرخه استان خوزستان ۱۳۹۴
نرگس کريمي نژاد کاربرد تابع همبستگي نشان دار در مدل سازي اثرات متقابل درختان بنه (Pistacia atlantica Desf.) در رويشگاه تحقيقاتي بنه فارس. ۱۳۹۴
الميرا اسدي فرد آمايش سرزمين شهرستان فيروزآباد براساس رويکرد اصلاحي مدل فعلي با استفاده از GIS ۱۳۹۴
فرنوش نظيري مطالعه روابط اکولوژيک گونه بنه (Pistacia atlantica Desf.) و سه گونه بادام (Amygdalus spp.) در رويشگاه تحقيقاتي بنه و بادام استان فارس ۱۳۹۴
پرويز جوکار پهنه بندي آمايش سرزمين بر اساس رويکرد اصلاحي و کمي مدل فعلي (مطالعه موردي: شهرستان جهرم) ۱۳۹۳
فروغ رضائيان برآورد ويژگي هاي زيست سنجي درختان بلوط ايراني در درختزارهاي زاگرس با استفاده از روش LIS در تصاوير هوايي UltraCam-D ۱۳۹۳
مريم الهائي سحر ارزيابي خطر تخريب سرزمين با استفاده از يک مدل پيشنهادي وسامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) در استان خوزستان ۱۳۹۲
احسان قاسم خاني مطالعه زمين گياه شناختي و زيست زمين شيميايي افيوليت سبزوار-شاهرود در ناحيه فرمد، استان سمنان ۱۳۹۲
اختر بخشي مطالعه پارامترهاي موثر در تغييرات جانبي جابجايي در طول گسل اردکان ۱۳۹۲
پريا ترکمان ارزيابي کيفيت آب رودخانه کر با استفاده از GIS و AHP ۱۳۹۲
فرانک پرهامي پويا : برآورد نياز آبي گياهان غير زراعي در شرايط کشت مخلوط در مناطق خشک و نيمه خشک(مطالعه موردي : باغ ارم شيراز) ۱۳۹۲
حميد رضا جهان تيغ بررسي شيوه هاي آمايش سرزمين منطقه سيستان و شهرستان چاه بهار با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي ۱۳۹۲
محسن يوسفي برآورد ترسيب كربن در دو گياه بياباني تاغ (Haloxylon sp )و آتريپلكس (Atriplex canescens) (مطالعه موردي: منطقه حسين آباد غيناب، استان خراسان جنوبي) ۱۳۹۲
نگين بهنيا تهيه نقشه ويژگيهاي زيست سنجي درختان بنه (Pistacia atlantica subsp. mutica) با استفاده از فنون زمين آمار (مطالعه موردي: جنگل تحقيقاتي بنه، استان فارس) ۱۳۹۲
نيره شيخ الاسلامي تاثير نوع الگوي مکاني درختان بر کارايي روش هاي نمونه برداري در درختزارهاي زاگرس ۱۳۹۲
مريم واحدي ارزيابي خطر تخريب سرزمين با استفاده از يک مدل پيشنهادي و سامانه اطلاعات جغرافيايي(GIS)؛ مطالعه موردي:استان فارس ۱۳۹۲
مريم مرادي کدوي اندازه گيري سايه انداز گياه با عکسبرداري و برآورد رابطه آن با شاخص سطح برگ و عملکرد گندم زمستانه ۱۳۹۱
رسول خليفه ارزيابي اكولوژيكي -اجتماعي طرحهاي بيابانزدائي بر اساس برخي معيارهاي توسعه پايدارارزيابي مديريت طرح¬هاي منابع طبيعي با استفاده از برخي معيارهاي بوم شناختي و اجتماعي توسعه پايدار، مطالعه موردي: طرح بيابانزدائي دشتک سياه شهرستان خنج،استان فارس ۱۳۹۱
زهره خدائي تهيه نقشه تراکم تاج پوشش با استفاده از روش طبقه بندي شي مبنا بر روي تصاوير هوايي دوربين UltraCam-D در جنگل هاي زاگرس ( مطالعه موردي: جنگل هاي بلوط ايراني، استان کهگيلويه و بوير احمد) ۱۳۹۱
معصومه موصلو ارزيابي روش آماربرداري کي امين نزديکترين همسايه (kNN) در برآورد ويژگي هاي زيست سنجي درختان بنه (مطالعه موردي: جنگل تحقيقاتي بنه، استان فارس) ۱۳۹۱
محمدحسن جمشيدي بررسي سطوح زيركشت در اراضي تحت پوشش شبكه آبياري و زهكشي سددرودزن در شرايط ترسالي و خشكسالي بااستفاده از تصاوير ماهواره اي ۱۳۹۱
آرش طيب کاربرد روش عکس‏برداري زميني و مقايسه کارايي آن با روش‏هاي سنتي در برآورد مهم‏ترين صفات پوشش گياهي مناطق خشک و نيمه خشک ۱۳۹۱
فائزه توکلي الگوي نوسان هاي مکاني و زماني NDVI و بارش براي ارزيابي خشکسالي در استان فارس ۱۳۹۱
الناز مصلايي پور بررسي رابطه چند شاخص پوشش گياهي سنجنده MODIS با يکي از شاخص هاي اقليمي در شرق استان فارس ۱۳۹۱
مائده فقيهي نيا اثرات فرسايش بادي بر ديناميك كربن آلي و برخي خصوصيات خاك (مطالعه موردي: حوزه دژگاه) ۱۳۹۰
زهرا ملائي بررسي امکان ارزيابي زيست توده برخي گونه هاي مهم مرتعي در مناطق خشک و نيمه خشک با استفاده از روش هاي غيرتخريبي ۱۳۹۰
پرديس گودرزيان ارزيابي و طبقه بندي سامانه هاي اگروفارستري موجود در زاگرس ۱۳۹۰
فاطمه مهديان مطالعه الگوي مکاني گونه بنه (Pistacia mutica) با استفاده از شاخص هاي فاصله اي و تراکمي در توده هاي خالص و آميخته جنگل هاي خشک و نيمه خشک (مطالعه موردي: جنگل تحقيقاتي بنه، استان فارس) ۱۳۹۰
الهام افروغ ارزيابي خطر زوال پوشش گياهي با استفاده از الگوي جديد پيشنهادي NIDLTS ۱۳۹۰
الهام فخاري زاده شيرازي بررسي امکان براورددماي تاج پوشش محصولات کشاورزي با استفاده از فنون سنجش از دور ۱۳۸۹
رضا ذاکري نژاد : ارزيابي پتانسيل خطر بيابان زايي با استفاده GIS و مدل IMDPA (مطالعه موردي: مزايجان زرين دشت استان فارس ) ۱۳۸۹
حبيب اله حاتمي گوربندي بررسي تاثيرات تغييرات پارامترهاي هواشناسي بر الگوي تغييرات زماني سطح آب و جريان آب زيرزميني دشت ميناب ، استان هرمزگان ۱۳۸۸
ساناز زارع شناسايي خا هاي شور منطقه سروستان با استفاده از فنون سنجش از دور ۱۳۸۸
طاهره صادقيان بررسي امکان ارائه مدل اکولوژيكي منطقه¬اي استقرار گياه استبرق ۱۳۸۸
معصومه قائدي بررسي تاثير نور، درجه حرارت، شوري و خشکي بر جوانه زني بذر سياه تاغ(Haloxylon aphyllum L.) و بهبود آستانه تحمل بذر به تنش ۱۳۸۸
حسين هاشمي برآورد کمي ميزان تغذيه و اثرات پخش سيلاب بر منابع آب زيرزميني دشت گربايگان فسا، استان فارس، با استفاده از نرم¬افزار MODFLOW ۱۳۸۷
حميدرضا افشارنادري امکان بکارگيري سامانه ي ليزري اندازه گيري ميانگين افقي دماي هوا و ارزيابي قابليت آن در پايش دماي بحراني سرمازدگي ۱۳۸۷
عبدالرسول زارعي ارزيابي آسيب پذيري منطقه اي به خطر خشکسالي با استفاده از فنونGIS (مطالعه موردي: حوضه قره آقاج ) ۱۳۸۷
اسماعيل اميري کنوي ارزيابي خطر زوال پوشش گياهي با استفاده از شاخص هاي DPSIR ۱۳۸۷
موسي دهقاني بررسي آستانه توپوگرافيک فرسايش آبکندي: مطالعه موردي چند منطقه در استان فارس ۱۳۸۷
ليلا نيک رو كاربرد زمين آمار در بررسي نوسانات عمق سطح آب زيرزميني و شوري آن در دشت مهر(جنوب استان فارس) ۱۳۸۶
فاطمه نصرنيا بررسي عوامل موثر بر جنگل زدايي ايران و کشورهاي منتخب:کاربرد نظريه زيست محيطي کوزنتس ۱۳۸۶
بي بي مريم ميراکبري فيروزاباد آناليز دو متغيره منطقه اي فراواني وقوع خشکسالي در مناطق خشک و نيمه خشک ۱۳۸۶
مرضيه حسامي پهنه‎بندي اقليمي و پيش‎بيني عملكرد گندم و جو ديم بر اساس پارامترهاي هواشناسي در استان فارس ۱۳۸۶
حسين آهني ارزيابي خطر فرسايش آبي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي وفنون دورکاوي مدل جهاني فرسايش حوزه آبخيز رحيم آباد – فسا ۱۳۸۵
محسن احمدزاده بررسي روند تغييرات كيفيت آب رودخانه زاينده‌رود با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي(ANN) و كاربرد نتايج آن در تفسير كيفي پوشش گياهي طبيعي اطراف باتلاق گاوخوني ۱۳۸۵
صديقه موسوي پور : ارزيابي اقتصادي توسعه طرح اکوتوريسم درپارک ملي کوير استان سمنان ۱۳۸۵
گلاب بيگلربيگي ملاير : ارزيابي كمي بيابان زايي با تاكيد بر عامل باد و آب جهت تهيه نقشه شدت بيابان زايي (مطالعه موردي قمرود_استان قم) ۱۳۸۵
زهرا ساکت ارزيابي اثرات زيست‌ محيطي منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌ي صنعتي عسلويه بر خاک و پوشش‌‌گياهي با استفاده از روش تجزيه و تحليل سيستمي ۰
فاطمه رضايي مدل سازي مکاني و تهيه نقشه پتانسيل سيل گيري با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري ماشين ۰
راضيه مظفريان مطالعه اتنوبوتاني و طبقه بندي پتانسيل درماني گياهان دارويي شهر ميمند فارس ۰