۱۴۰۱/۰۴/۰۵
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : حبيب
نام خانوادگي : هاديان فرد
سال تولد :
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1373
مرتبه علمي : استاد
بخش : روانشنـاسي
دانشکده : علوم تربيتي وروانشناسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : hadianfd@shirazu.ac.ir
علاقه مندي ها : فرايندهاي شناختي خصوصاً دقت و توجه , اختلال نقص توجه و بيش فعالي در کودکان و بزرگسالان

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري
رشته روانشناسي
شهيد چمران (ايران)
سال 1373 تا 1379 مقايسه درمانهاي شناختي و رفتاري در بهبود اختلال نقص توجه در کودکان
کارشناسي ارشد
رشته روانشناسي باليني
علوم پزشکي ايران (ايران)
سال 1369 تا 1372 افسردگي کودکان
کارشناسي
رشته روانشناسي باليني
شيراز (ايران)
سال 1364 تا 1368

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (90)
۱- قاسمي زاده پ، شاملي ل، هاديان فرد ح (2021) اثربخشي درمان چشم‌انداز زمان بر ابعاد چهارگانه تاريک شخصيت مادران و علائم اضطراب جدايي کودکان پيش‌دبستاني Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 105:162-179
۲- هاديان فرد ح، رضايي ف، حسيني رمقاني ن (2020) بررسي نقش آسيبهاي کودکي، چشمانداز زمان و اجتناب تجربي در اختلال استرس پس از سانحه: کاربرد مدل معادلات ساختاري ارمغان دانش 139:328-343
۳- قاسمي ن، هاديان فرد ح، اوريادي پ (2020) اثربخشي توانبخشي شناختي مبتني بر بازي هاي رايانه اي بر شدت علايم کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/فزون-کنشي كودكان استثنايي 77:39-52
۴- دادفرنيا ش، هاديان فرد ح، رحيمي طاقانکي چ، افلاک سير ع (2020) تنظيم هيجان و نقص آن در پيش بيني نشانه هاي افسردگي در دانشجويان طلوع بهداشت 79:32-47
۵- عظيم پور ع، نعمتي هابيل ف، هاديان فرد ح (2020) پيش بيني پرخاشگري دانشجويان بر اساس هوش، خلق وخو و دلبستگي پژوهش هاي روان شناسي اجتماعي 37:65-86
۶- اوريادي پ، هاديان فرد ح، قاسمي ن (2019) اثربخشي توانبخشي شناختي مبتني بر بازي‌هاي رايانه‌اي بر عملکردهاي اجرايي کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/فزون‌کنشي روانشناسي شناختي 29:92-109
۷- عماد ي، هاديان فرد ح (2017) بررسي اثربخشي روان درماني مثبت نگر افسردگي با تأکيد بر مفاهيم اسلام اديان و عرفان 200:267-292
۸- محمدپور ف، افلاک سير ع، محمدي ن، هاديان فرد ح (1400) تحليل مؤلفه هاي معناي زندگي در سالمندان پژوهشنامه روانشناسي مثبت 25:1-18
۹- بصيري ن، خير ز، هاديان فرد ح (1400) بررسي تأثير روش درماني نوروفيدبک بر بهبود توجه و مهارت بازداري بيماران دچار اختلال نقص توجه بزرگسال: مداخل? آزمايشي اوليه دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي 83:145-154
۱۰- بصيري ن، هاديان فرد ح، رحيمي طاقانکي چ، افلاک سير ع (1400) بررسي تأثير تحريک الكتريكي فراقشري مغز بر بهبود عملكرد شناختي و هيجاني بزرگسالان داراي اختلال كمبود توجه / بيش فعالي علوم روانشناختي 98:171-183
۱۱- ميرزايي فيض آبادي س، طاهري ن، هاديان فرد ح (1400) درمان حساسيتزدايي با حرکات چشم و پردازش مجدد براي اختلال استرس پس از سانحه در ايران: يک مطالعه مروري نظام مند رويش روان شناسي 954:105-120
۱۲- بنازاده ب، حيدري ش، هاديان فرد ح (1400) ارتباط مقياس‌هاي آسايش حرارتي با مولفه‌هاي فيزيکي - محيطي؛ سنجش موردي: ساختمان مديريت دانشگاه شيراز معماري اقليم گرم و خشك 11:253-281
۱۳- محمدپور س، گودرزي م، هاديان فرد ح، تقوي م (1400) اثربخشي درمان فراشناختي بر اجتناب از تصوير بدني و ناگويي خلقي در اختلال بدشکلي بدني مطالعات ناتواني 11:1-8
۱۴- بنازاده ب، حيدري ش، هاديان فرد ح (1399) سنجش تأثير سابقه ذهني کوتاه مدت و بلندمدت کاربران در ادراک آسايش حرارتي معماري و شهرسازي پايدار 17:1-20
۱۵- هاديان فرد ح (1398) مطالعه اي در ارتباط با نگرش مردم درباره ي مشارکتهاي مردمي در پياده سازي و گسترش سوادآموزي بزرگسالان پژوهش هاي برنامه درسي 17:54-74
۱۶- مهدي يار م، دادفرنيا ش، هاديان فرد ح، رحيمي طاقانکي چ (1398) بررسي اثربخشي درمان گروهي عقلاني-عاطفي و درمان گروهي راه حل محور بر اضطراب اجتماعي در دانشجويان دانشگاه شيراز روانشناسي و روان پزشکي شناخت$مجله روانشناسي و روان پزشكي شناخت 21:118-128
۱۷- بني کريمي س، هاديان فرد ح، رستمي ر (1397) تاثير آموزش مهارت هاي حرکتي بنيادي بر تکانشگري شناختي، تکانشگري حرکتي و توجه پيوسته در دانش آموزان با علائم اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي رشد و يادگيري حركتي - ورزشي 2:239-258
۱۸- نقاش تبريزي م، رحيمي طاقانکي چ، هاديان فرد ح، طلايي ع (1396) مقايسه ويژگي هاي جمعيت شناختي و اختلالات شخصيت در افراد با بيزاري جنسيتي مرد به زن و زن به مرد اصول بهداشت رواني 75:307-314
۱۹- بابادي ا، ناظم زادگان غ، هاديان فرد ح (1396) تمرينات توپي بر تعادل ايسا و پوياي کودکان با اختلال هاي طيف اتيسم طب توانبخشي 23:115-124
۲۰- حسيني رمقاني ن، هاديان فرد ح، تقوي م، پناهي ه (1395) بررسي اثر اضطراب صفت و اضطراب القاء شده برکارکرد به روز کردن حافظه فعال مجله دانشگاه علوم پزشکي کرمان 138:754-769
۲۱- کياني ب، هاديان فرد ح (1395) اثربخشي آموزش مراقبه ذهن‌آگاهي بر کارکردهاي اجرايي دانش‌آموزان ADHD غير باليني در پايه‌هاي هفتم و هشتم دبيرستان (دوره اول) مجله مطالعات آموزش و يادگيري 40:1-10
۲۲- فرشچي تبريزي ي، هاديان فرد ح (1395) پيمايشي در ارتباط با رفتار ترافيکي شهروندان شيرازي در هنگام تردد در معابر شهري مجله طب انتظامي 19:213-222
۲۳- کياني ب، هاديان فرد ح (1395) تاثير درمان مبتني بر آموزش مراقبه ذهن آگاهي بر بي نظمي هيجاني در نوجوانان ADHD غير باليني روانشناسي مدرسه 17:118-135
۲۴- کياني ب، هاديان فرد ح (1395) تأثير مداخله مبتني بر ذهن‌آگاهي بر برنامه‌ريزي نوجوانان با علايم زير آستانه تشخيص اختلال نقص توجه - بيش فعالي در آزمون برج لندن مجله علمي پژوهشي روشها و مدلهاي روشناختي 23:115-134
۲۵- همايوني ميمندي م، هاديان فرد ح (1394) مقايسه عملکرد افراد مبتلا به اسکيزوفرنيا ، بستگان سالم درجه اول آنها و افراد بهنجار در بازشناسي حالات هيجاني چهره اي فصلنامه تاره هاي علوم شناختي 17:13-21
۲۶- کياني ب، هاديان فرد ح (1394) ويژگي هاي روانسنجي فرم فارسي خود گزارشي مقياس درجه بندي سوانسون، نولان و پلهام (نسخه چهارم) در نوجوانان دختر 13 تا 15 سال شهر شيراز مجله روانپزشکي و روانشناسي باليني ايران 76:317-326
۲۷- حسيني رمقاني ن، هاديان فرد ح، تقوي م، افلاک سير ع (1394) مقايسه عملكردهاي اجرايي در دانش آموزان دختر مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي و دانش آموزان بهنجار شهر شيراز مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان 22:237-246
۲۸- کيان راد ن، هاديان فرد ح (1394) نقش ترس از ارزيابي منفي و مثبت در سوگيري استنتاج زود هنگام در بيماران مبتلا به هراس اجتماعي روانشناسي معاصر 16:1290-1292
۲۹- کيان راد ن، هاديان فرد ح (1393) بررسي سوگيري استدلال استنتاج زود هنگام در بيماران مبتلا به هراس اجتماعي و افراد غير بيمار در موقعيت القاي اضطراب فصلنامه روانشناسي شناختي 6:20-27
۳۰- هاديان فرد ح، رحيمي طاقانکي چ، محمدي ن، کيان راد ن (1393) مقايسه سوگيري استدلال-استنتاج زود هنگام بين بيماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي و افراد بهنجار شخصيت و تفاوتهاي فردي 6:73-91
۳۱- هاديان فرد ح، نسابه ا (1393) بررسي کيفيت زندگي جانيازان قطع اندام تحتاني و فوقاني روانشناسي نظامي 17:45-56
۳۲- حسيني رمقاني ن، هاديان فرد ح، تقوي م، افلاک سير ع (1393) اضطراب و عملکرد شناختي :اثر شرايط القاي اضطراب بر کارکردبازداري حافظه فعال روشها و مدلهاي روانشناختي 17:39-54
۳۳- قاسمي ح، هاديان فرد ح (1393) ررسي نقش آسيب پذيري سبک شخصيت، همسرآزاري و پاسخ هاي مقابله اي در پيش بيني افسردگي پس از زايمان فصلنامه خانواده پژوهي 39:375-391
۳۴- فرجاد م، محمدي ن، رحيمي طاقانکي چ، هاديان فرد ح (1392) سازمان شخصيت افراد با نشانه‎هاي وسواس، افسردگي، افسردگي همراه با وسواس و به هنجار مجله پژوهش هاي روان شناسي باليني و مشاوره 2:37-50
۳۵- موسويان ا، هاديان فرد ح (1392) مقايسه ي بازشناسي هيجان چهره در بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا و افراد سالم فصلنامه ي انديشه و رفتار در روانشناسي باليني 28:48-56
۳۶- خورسندي ر، هاديان فرد ح، گودرزي م، محمدي ن (1392) نقش نشخوار فکري و درون انديشي و ابعاد خصوصي و عمومي آنها در افسردگي دست آوردهاي روانشناختي 1:39-60
۳۷- خورسندي ر، هاديان فرد ح، گودرزي م، محمدي ن (1392) نقش نشخوار فکري و درون انديشي و ابعاد خصوصي و عمومي آنها در افسردگي دستاوردهاي روانشناختي دانشگاه شهيد چمران اهواز 1:39-60
۳۸- موسويان ا، هاديان فرد ح (1392) بررسي نقش بازشناسي هيجان در چهره به عنوان عملكردي مستقل از كاركردهاي شناختي در افراد مبتلا به اسكيزوفرنيا فصلنامه تازه هاي علوم شناختي 15:1-8
۳۹- بهراميان ا، هاديان فرد ح، محمدي ن، رحيمي طاقانکي چ (1392) هنجاريابي آزمون بندر گشتالت II در كودكان 11 4 ساله شهر شيراز فصلنامه اندازگيري تربيتي 11:166-188
۴۰- فرجاد م، محمدي ن، رحيمي طاقانکي چ، هاديان فرد ح (1392) رابطه سازمان شخصيت با مکانيزم دهاي دفاعي روانشناسي 65:18-32
۴۱- هاديان فرد ح، رحيمي طاقانکي چ، محمدي ن، ضميري ا (1390) تاثير مداخله هيپنوتيزم بر اضطراب رقابت ورزشي در فوتباليست ها يافته هاي نو در روانشناسي :-
۴۲- شاملي ل، گودرزي م، هاديان فرد ح، تقوي م (1390) پيش بيني وسواس مذهبي بر اساس تصور از خدا و راهبردهاي کنترل افکار رخنه کننده در بيماران وسواسي-اجباري مجله دانشکده پزشکي اصفهان 166:1-12
۴۳- کريمي ل، هاديان فرد ح، زارع ح (1390) تاثير موسيقي درماني بر توجه انتخابي کودکان داراي اختلال نقص توجه بيش فعالي کودکان استثاني 1:33-44
۴۴- سيدمحمودي رخنه س، رحيمي طاقانکي چ، محمدي ن، هاديان فرد ح (1389) افزايش رشد پس از سانجهدر طي زمان و رابطه آن با سبک هاي مقابله اي و خوش بيني در افراد مبتلا به HIV مثبت. دست آوردهاي روانشناختي 2:165-186
۴۵- سيد محمودي س، رحيمي طاقانکي چ، محمدي ن، هاديان فرد ح (1389) افزايش رشد پس از سانحه در طي زمان و رابطه ي آن با سبک هاي مقابله اي و خوش بيني در افراد مبتلا به HIV مثبت دست آورردهاي روانشناختي 91:165-186
۴۶- هاديان فرد ح، دانيالي و (1389) مقايسه بازشناسي چهره هاي هيجاني در جانبازان افسرده و افراد سالم فصلنامه روانشناسي نظامي 4:1-10
۴۷- هاديان فرد ح (1386) ساخت و هنجاريابي آزمون خط زني (فرم فارسي) براي دانش آموزان دوره ابتدايي شهر شيراز علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 3:193-209
۴۸- هاديان فرد ح، حسني ج (1386) مقايسه نگهداشت توجه در بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا،افسردگي اساسي و افراد بهنجار روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران 1:159-184
۴۹- حسني ج، هاديان فرد ح، گودرزي م، رحيمي طاقانکي چ (1385) مقايسه پردازش اطلاعات اوليه بينايي در بيماران مبتلا به اسکيزوفرني، افسردگي اساسي و افراد بهنجار روانشناسي 2:200-221
۵۰- حسني ج، هاديان فرد ح، گودرزي م (1385) مقايسه پردازش اطلاعات اوليه بينايي در بيماران مبتلا به اسكيزوفرني، افسردگي اساسي و افراد بهنجار مجله روان شناسي 38:200-231
۵۱- هاديان فرد ح (1384) احساس ذهني بهزيستي و فعاليت هاي مذهبي در گروهي از مسلمانان روانپزشکي و روانشناسي باليني ايران 2:224-232
۵۲- زردشت ه، هاديان فرد ح، محرري م (1384) بررسي پردازش اطلاعات در زنان مبتلا به اختلال وسواس هاي فكري عملي( امتياز آن قبلا محاسبه نشده) فصلنامه روانشناسي و علوم تربيتي 2:35-53
۵۳- مظفري منصوراباد ش، هاديان فرد ح (1383) روانشناسي مثبت- احساس شادماني ذهني تازه هاي رواندرماني 31:87-100
۵۴- مظفري منصوراباد ش، هاديان فرد ح (1383) مروري بر شادماني و همبسته هاي ان روش شناسي علوم انساني-پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 41:82-105
۵۵- حسني ج، هاديان فرد ح (1382) رابطه علايم مثبت و منفي اسكيزوفرنيا با نگهداشت توجه تازه هاي علوم شناختي 3:24-33
۵۶- هاديان فرد ح، هاديان فرد م (1382) سلامت رواني سالمندان داراي بيماري هاي مزمن دستگاه حركتي روانپزشکي و روانشناسي باليني ايران 3:75-83
۵۷- هاديان فرد ح، نجاريان ب (1380) آشنايي با درمان شناختي تعليم خودآموزي كلامي تازه هاي روان درماني 19:67-79
۵۸- هاديان فرد ح، نجاريان ب، شکرکن ح، مهرابي زاده هنرمند م (1379) مقايسه اثربخشي سه روش روان درماني در کاهش اختلال نقص توجه- بيش فعالي کودکان پسر دبستاني پايه هاي سوم و چهارم شهر شيراز علوم تربيتي و روانشناسي 1:29-54
۵۹- نجاريان ب، هاديان فرد ح (1379) شوخي وطنز در روان درماني تازه هاي روان درماني 17:51-65
۶۰- هاديان فرد ح، نجاريان ب، شکرکن ح، مهرابي زاده هنرمند م (1379) تهيه و ساخت فرم فارسي آزمون عملكرد پيوسته روانشناسي 4:388-404
۶۱- رجبي غ، هاديان فرد ح، نجاريان ب (1378) هنجاريابي آزمون ديداري-حرکتي بندرگشتالت بر روي کودکان 6 تا 11 ساله زاهدان روانشناسي 2:174-191
۶۲- هاديان فرد ح، ذوالفقاري ف (1377) تهيه و ساخت آزمون كفايت كودكان روانپزشکي و روانشناسي باليني ايران 1:62-67
63- Yarmahmudi M, Hadianfard H (2021) Comparison of School Anxiety among High School Students in Bilingual, Talented, and Public Schools in Shiraz, 2020 International Journal Of School Health 23:128-133
64- Hadianfard H, Kiani B, Weiss (2021) Study of Functional Impairment in Students of Elementary and Secondary Public Schools in Iran JOURNAL OF THE CANADIAN ACADEMY OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY 60:68-81
65- Hadianfard H, Kiani B, Azizzadeh Herozi M, Mohajelin F, Mitchell (2021) Health-related quality of life in Iranian adolescents: a psychometric evaluation of the self-report form of the PedsQL 4.0 and an investigation of gender and age differences Health and Quality of Life Outcomes 19:0-0
66- Sanaei H, Hadianfard H, Goodarzi M, Akbari A (2020) A comparative evaluation of the effect of group-based cognitive-behavioral therapy and acceptance and commitment therapy on emotion regulation in women with breast cancer Journal of Advanced Pharmacy Education and Research 11:208-216
67- Fereidooni S, Hadianfard H, اشجع زاده (2020) Facial emotion recognition in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis Neurology Asia 96:327-332
68- Salehpoor G, Hadianfard H (2020) Concurrent and Predictive Validity of the Depression Anxiety Stress Scale-21 in Multiple Sclerosis: A Cross-Sectional Study with Controlling the Confounding Factors Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 22:0-0
69- دادفرنيا ش, Hadianfard H, Aflakseir A, RAHIMI C (2019) Emotion Regulation Therapy for Social Anxiety Disorder Comorbid with Major Depressive Disorder: A Case Study International Journal Of Behavioral Sciences 54:68-72
70- Davoodi M, Shameli L, Hadianfard H (2019) The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Chronic Fatigue Syndrome and Pain Perception in People With Multiple Sclerosis Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 0:250-265
71- Hadianfard H, Emad Y (2019) Forecasting Suicide Based on Sexuality, Marital Status, Coping Strategies, Religious Orientation, and Depression Rate Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 0:178-193
72- Kiani B, Hadianfard H, Mitchell J (2019) Attention and behavioral control skills in Iranian school children ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders 11:263-270
73- Fallahzadeh M, Hadianfard H, Taghavi S (2018) The effect of avoiding cognitive errors through narrative therapy on depression and dysfunctional attitude of elementary girl students International Journal of Children and Adolescents 12:1-8
74- Khabir L, Fallahzadeh M, Hadianfard H (2018) The Effectiveness of Solution- Focused Brief Therapy (SFBT) on PosttraumaticStress Symptoms in Parents of Children with Cancer International Journal Of Applied Behavioral Sciences 4:50-56
75- دادفرنيا ش, Hadianfard H, Aflakseir A, RAHIMI C (2018) Emotion Regulation Therapy for Social Anxiety Disorder Co-morbid with Major Depressive Disorder: A Case Study International Journal Of Behavioral Sciences 26:68-72
76- Kiani B, Hadianfard H, Weiss M (2018) Descriptive and psychometric properties of the Persian version of the Weiss functional impairment rating scale: parent report form in Iranian children Health and Quality of Life Outcomes 16:0-0
77- Hadianfard H, Kiani B, Weiss M (2017) Psychometric Properties of the Persian Version of the Weiss Functional Impairment Rating Scale–Self-Report Form in Iranian Adolescents Journal of Attention Disorders 0:0-0
78- Basiri N, Khayyer Z, Hadianfard H, Ghaderi A (2017) Comparison of the Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy and Neurofeedback: Reducing Insomnia Symptoms Global Journal of Health Science 9:35-0
79- Kiyani B, Hadianfard H, Mitchell J (2017) The impact of mindfulness meditation training on executive functions and emotion dysregulation in an Iranian sample of female adolescents with elevated attention- Australian Journal of Psychology 69:273-282
80- Kiani B, Hadianfard H, Mitchell (2017) The impact of mindfulness meditation training on executive functions and emotion dysregulation in an Iranian sample of female adolescents with elevated attention-de?cit/hyperactivity disorder symptoms Australian Journal of Psychology 69:273-282
81- Ashjazadeh N, Hadianfard H, Fereidooni S, Farjam E (2016) Assessment of health-related quality of life in patients with multiple sclerosis living in the Fars province of Iran Neurology® Neuroimmunology and Neuroinflammation 9:57-62
82- صفاريان , Goodarzi M, Mollazade J, Hadianfard H (2016) Prediction the Severity of Delusion on Jumping to Conclusion Biases in Patient with Schizophrenia Iranian Rehabilitation Journal 28:69-73
83- Hadianfard H, اشجع زاده , Fereidooni S, Farjam E (2015) The role of psychological resilience, severity of disease and treatment adherence in the prediction of health-related quality of life in patients with multiple sclerosis Neurology Asia 104:263-268
84- موسويان , Hadianfard H, Goodarzi M, Mohammadi N (2014) Investigating the Mediating Role of Facial Emotion Recognition in the Relationship between CognitiveFunctioning and Social Performancein Patients with Schizophrenia International Journal of Psychology 15:87-110
85- Ashjazadeh N, Boostani R, Ekhtiari H, Emamghoreishi M, Farrokhi M, Ghanizadeh A, Hadianfard H, Hatam G, Lotfi M, Mortazavi S, Mosavi M, Montakhab A, Nili M, Razkon A, Salehi S, Sodagar A, Setoodeh P (2014) Operationalizing Cognitive Science and Technologies’ Researchand Development; the “Brain and Cognition Study Group (BCSG)” Initiative from Shiraz, Iran Basic and Clinical Neuroscience 5:104-116
86- Hadianfard H (2014) Child Abuse in group of children with Attention Deficit- Hyperactivity Disorder in comparison with Normal Children International Journal of Community Based Nursing and Midwifery 8:77-84
87- احمدي , Goodarzi M, Hadianfard H, Mohammadi N, Farid D, Kolasehzadeh G, Sakhavidi M, Hemyari K (2013) comparing iconic memory in children with and without attention deficit hyperactivity disorder Iranian Journal of Psychiatry 8:131-137
88- Heidari A, Hadianfard H, Seyedasiban S, Zamiri A (2012) The Comparison of Critical Thinking, Hard effort, Advancement Motive and Creativity of Male and Female Journal of American Science 45:187-193
89- Hadianfard H, Hadianfard M (2008) Predictor factors of hemiplegic shoulder pain in agroup of stroke patients Iranian Red Crescent Medical Journal 10:218-222
90- Mohamadpour F, Aflakseir A, Mohammadi N, Hadianfard H (1400) Identifying and Codifying the Model of Meaning of Life in the Iranian Elderly: A Qualitative Study International Journal Of Behavioral Sciences 15:79-86

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-هاديان فرد ح، کبيري ز، سپهري نيا م، ربيعي م "نگاهي به ابعاد مختلف سبک زندگي بزرگسالان داراي اضافه وزن " دومين همايش ملي روانشناسي و سلامت با محوريت سبک زندگي (1399)
۲-هاديان فرد ح "سبک زندگي متناسب موفقيت‌هاي فردي و اجتماعي را افزايش مي‌دهد. " دومين همايش روانشناسي و سلامت (1399)
۳-هاديان فرد ح "سلامت جامعه، خانواده و فرد از گذرگاه خودکنترلي ميگذرد " همايش ملي روان شناسي و سلامت با محوريت خانواده و زندگي سالم (1398)
۴-عماد ي، هاديان فرد ح "بررسي نقش جنسيت، راهبردهاي مقابلهاي و ميزان افسردگي در پيشبيني خطر خودکشي " همايش ملي روان شناسي و سلامت با محوريت خانواده و زندگي سالم (1397)
۵-عماد ي، هاديان فرد ح "پيش بيني خطر خودکشي بر مبناي وضعيت تاهل، جهت گيري مذهبي و راهبردهاي مقابله اي " سومين کنفرانس ملي تازه هاي روانشناسي (1397)
۶-داد پ، هاديان فرد ح "اثر بخشي فصه درماني با رويکرد شناختي رفتاري " دومين همايش علوم اجتماعي روانشناسي (1397)
۷-عماد ي، هاديان فرد ح "پيش بيني افت تحصيلي بر مبناي ميزان استفاده ي روزانه از شبکه هاي اجتماعي مجازي و مهارت هاي مديريت زمان " همايش ملي آسيب هاي اجتماعي و روانشناختي (1397)
۸-حسن پور ن، رستمي ر، هاديان فرد ح "تاثير سطوح متفاوت تداخل زمينه اي بر اجراي مهارت پاس در پسران داراي اختلال نقص توجه/ بيش فعالي " اولين همايش ملي دانشجويي انجمن علمي رفتار حرکتي و روان شناسي ورزشي ايران (1396)
۹-حسن پور ن، رستمي ر، هاديان فرد ح "تاثير سطوح متفاوت تداخل زمينه اي بر اجراي مهارت پاس در پسران داراي اختلال نقص توجه/ بيش " اولين همايش ملي دانشجويي انجمن رفتار حرکتي و روانشناسي ورزشي (1396)
۱۰-بني کريمي س، هاديان فرد ح، رستمي ر "تأثير آموزش مهارتهاي حرکتي پايه بر تکانشگري حرکتي، تکانشگري شناختي و توجه پيوسته در دانش آموزان مقطع ابتدايي " چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت و علوم انساني (1396)
۱۱-جاويد م، محمدي ن، رحيمي طاقانکي چ، هاديان فرد ح "?تاثير اختلالات رواني و شدت تحريف هاي شناختي بر تکانشگري " کنگره اختلالات خلقي (1395)
۱۲-تاجيک زاده ف، عباسي ف، هاديان فرد ح، خبير ل "بررسي رابطه بين سبک هاي فرزند پروري مادر با شادکامي و پرخاشگري در دانشجويان دختر شيراز " همايش ملي نقش و جايگاه مادر (1395)
۱۳-خبير ل، هاديان فرد ح "بررسي رابطه بين انتظار مادر از فرزند پروري و انتظار مادر از رشد کودک با کيفيت تعامل مادر نوزاد در مادران " همايش ملي جايگاه و نقش مادر (1395)
۱۴-خبير ل، عباسي ف، تاجيک زاده ف، هاديان فرد ح "بررسي رابطه بين استرس فرزند پروري و کيفيت تعامل مادر -نوزاد در مادران " همايش ملي جايگاه و نقش مادر (1395)
۱۵-هاديان فرد ح "چالش ها و فرصت هاي مادري " همايش ملي جايگاه و نقش مادر (1395)
۱۶-فرشچي تبريزي ي، هاديان فرد ح "پيمايشي در ارتباط با رفتار ترافيکي شهروندان شيرازي در هنگام تردد در معابر شهري " پليس، روانشناسي و مشاوره (1394)
۱۷-هاديان فرد ح "سلامت روان " همايش ملي بين رشته اي چهارمين مدرسه تابستاني (1393)
۱۸-حيدري ع، هاديان فرد ح، شجرات ع، ضميري ا "مقايسه اضطراب اجتماعي,رضايت از زندگي,شادي در زنان اقدام کننده به عمل جراحي زيبايي سينه و زنان عادي شهرستان اهواز " اولين همايش روانشناسي سلامت (1392)
۱۹-هاديان فرد ح، حيدري ع، ضميري ا، شجرات ع "رابطه تعارضات زناشويي و افسردگي با اضطراب در افراد مبتلا به ميگرن " همايش ملي روانشناسي سلامت (1392)
۲۰-هاديان فرد ح، عليرضا ح، سيد آسيابان س، ضميري ا "تاثير اموزش مهارتهاي زندگي بر کاهش اضطراب و افزايش مسئوليت پذيري معتادين مرد خود معرف بهزيستي شهرستان مسجد سليمان " همايش ملي روانشناسي سلامت (1392)
۲۱-هاديان فرد ح، ضميري ا، عاطفه ش "بررسي رابطه سبکهاي دلبستگي و هويت با خودپنداره در دانشجويان پسر دانشگاه ازاد اسلامي واحد اهواز در سال تحصيلي90 " همايش ملي روانشناسي سلامت (1392)
۲۲-قاسمي ح، هاديان فرد ح "تاثير انواع پاسخهاي مقابله اي زنان باردار بر خشونت در روابط زناشويي " چهارمين كنگره ملي آسيب شناسي خانواده (1389)
۲۳-قاسمي ح، هاديان فرد ح "تاثير سبك شخصيت اسيب پذير زنان باردار بر خشونت در روابط زناشويي " چهارمين كنگره ملي آسيب شناسي خانواده (1389)
۲۴-دنيوي زاده ف، آهن کوب نژاد م، هاديان فرد ح "رابطه دينداري با نگرش به ارتباط با جنس مخالف در دانشجويان خوابگاهي " پنجمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان (1389)
۲۵-قانعيان س، هاديان فرد ح، پاکيزه ع "رابطه بين دينداري و نگرش دانشجويان به ارتباط باجنس مخالف " پنجمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان (1389)
۲۶-ايماني ا، هاديان فرد ح، موسويان ا "مقايسه بازشناسي چهره و هيجان در بيماران مزمن مبتلا به دمانس آلزايمر و سالمندان طبيعي " چهارمين سمپوزيوم نوروپسيكولو‍زي ايران (1388)
۲۷-هاديان فرد ح "بررسي بهداشت رواني گروهي از دانشجويان دانشگاه شيراز در هفته هاي آغازين تحصيلات عالي " چهارمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان (1387)
۲۸-هاديان فرد ح، جهاني تابش ع "اعتقادات مذهبي دانشجويان، سطح اميدواري، دانشجويان شيراز " همايش مباني نظري و روان سنجي مقياس‌هاي ديني (1382)
۲۹-سلگي ز، هاديان فرد ح "مقايسه انگيزه پيشرفت و انگيزه تحصيلي در گروهي از دانش آموزان تيزهوش و عادي شهر شيراز " اولين همايش استعدادهاي درخشان در ايران (1381)
۳۰-هاديان فرد ح، نجاريان ب "مقايسه اثرات درماني تعليم خودآموزي کلامي و آموزش مديريت رفتار به والدين بر روي توانايي ترصدي " سمپوزيوم نوروپسيکولوژي شناختي ايران (1381)
۳۱-هاديان فرد ح "مقايسه اثرات درماني آموزش خودآموزي کلامي و مديريت رفتار به آمادگي پاسخگري والدين " سمپوزيوم نوروسايکولوژي شناختي ايران به مناسبت صدمين سالگرد تولد الکساندر،ر. لوريا (1381)
۳۲-ماني آ، طهماسبي س، هاديان فرد ح "مطالعه ميزان سرزندگي در بين گروهي از دانشجويان دانشگاه شيراز " اولين کنگره سراسري روانشناسي ايران (1381)
۳۳-ماني آ، طهماسبي س، هاديان فرد ح "بررسي ميزان سرزندگي و نگرش مذهبي دانشجويان استعدادهاي درخشان در مقايسه با دانشجويان عادي " اولين همايش ملي استعدادهاي درخشان (1381)
۳۴-هاديان فرد ح "اقدام به خودكشي در شهر شيراز " اولين كنگره سراسري روانشناسي ايران (1381)
۳۵-هاديان فرد ح "مقايسه ميزان سرزندگي در بين گروهي از دانشجويان دانشگاه شيراز " اولين كنگره روانشناسي ايران (1381)
۳۶-هاديان فرد م، هاديان فرد ح "بررسي وضعيت بهداشت رواني سالمندان مبتلا به بيماري هاي مزمن دستگاه حركتي " اولين كنگره سراسري روانشناسي ايران (1381)
۳۷-طهماسبي س، ماني آ، هاديان فرد ح "مقايسه عملكرد افراد بهنجار و آسيب مغزي در آزمون بينايي حركتي بندر گشتالت با استفاده از سيستم مارلي " اولين كنگره سراسري روانشناسي ايران (1381)
۳۸-ماني آ، طهماسبي س، هاديان فرد ح "روند تحولات شناختي هوش و حافظه در بين گروهي از سالمندان بهنجار شيراز " ششمين کنگره پژوهش هاي روانپزشکي و روانشناسي در ايران (1380)
۳۹-هاديان فرد ح، ماني آ "بررسي وضعيت بهداشت روان دانشجويان دانشگاه شيراز و عوامل مؤثر و تأثيرپذير از آن " اولين سمينار بهداشت روان دانشجويان (1380)
۴۰-هاديان فرد ح، نجاريان ب "مقايسه اثربخشي سه روش روان درماني در کاهش بي توجهي و تکانشگري گروهي از کودکان دبستاني مبتلا به اختلال نقص توجه-بيش فعالي در شهرستان اهواز " نخستين همايش يافته هاي نوين پژوهشي در آموزش و پرورش استثنايي (1380)
۴۱-هاديان فرد ح، هاديان فرد م "رابطه بين اضطراب مرگ و قدرت نظام اعتقادي در گروهي از دانشجويان دانشکده علوم تربيتي دانشگاه شيراز " اولين همايش بين المللي نقش دين در بهداشت روان (1380)
۴۲-هاديان فرد ح "كنترل و تاثير در آزمايش " نخسين همايش روش تحقيق در علوم انساني (1378)
43-خورسندي , Hadianfard H "Interactive Effects of Self-rumination and Self-reflection on Severity of Depression " international conference on psychology (2016)
44-Hadianfard H "Meditation " Summit 30, The integrity of urge hypohysis (2016)
45-Faraydoni S, Hadianfard H, Farjam E, اشجع زاده "Assessment of Feeling Disability in Patients with Multiple Scler " The Sixth International Conference of Cognitive Science (ICCS 2015) (2015)
46-Hadianfard H "Comparison between the academic goals orientation of girls and boys in group of Iranian student " international conference on the teaching psychology (2009)
47-Hashemi A, Rostami R, Hadianfard H "The effectiveness of cognitive rehabilitation and physical exercise on locomotor movement skills of children with developmental coordination disorder " اولين کنگره بين‌المللي علوم ورزشي و تحقيقات بينارشته اي، آبان 1400- دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران (1400)
48-Hadianfard H "Self regulation " همايش ملي بين رشته اي چهارمين مدرسه تابستاني (1393)

چاپ كتاب
۱-هاديان فرد ح، احمدي ن "منبع نوبسي بر اساس APA " (1388) احمدي ايران
۲-هاديان فرد ح "آزمون بندر گشتالت دو " چاپ اول (1389) دانشگاه شيراز داشگاه شيراز
۳-هاديان فرد ح، کياني ب "ذهن آگاهي نسخه اي براي بزرگسالان مبتلا به اختلال نقص توجه و بيش فعالي " چاپ اول (1395) دانشگاه سيراز دانشگاه شيراز
۴-هاديان فرد ح، استوار ص، بهراميان ا "اختلال نقص توجه و بيش فعالي در بزرگسالان - راهنماي درمانهاي روانشناختي " چاپ اول (1395) دانشگاه شيراز دانشگاه شيراز
۵-هاديان فرد ح " دفترچه راهنماي آزمون بندر گشتالت دو، سيستم نمره گذاري فراگير " چاپ دوم (1389) دانشگاه شيراز دانشگاه شيراز
۶-هاديان فرد ح، کياني ب "مديريت ADHD در مدرسه، بهترين روشها بر اساس مستندات علمي براي معلمان ADHD " چاپ اول (1397) دانشگاه شيراز دانشگاه شيراز
۷-هاديان فرد ح، کياني ب "نارسايي در کارکردهاي اجرايي " چاپ اول (1399) دانشگاه شيراز دانشگاه شيراز
۸-هاديان فرد ح، کياني ب "روانشناسي شناختي و کاربردهاي آن جلد اول " چاپ اول (1400) انتشارات ارجمند تهران

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
مباني علوم اعصاب
كـارشناسي
روانشناسي فيزيولوژيک
مهارتهاي زندگي دانشجوئي
روانشناسي شناختي
روانشناسي تجربي
انگيزش و هيجان
روانشناسي شناختي
آزمونهاي شناختي ۲
روانشناسي عمومي ۱
روانشناسي عمومي ۲
روانشناسي احساس و ادراك
روانشناسي فيزيولوژيك
روانشناسي تجربي
روانسنجي
انگيزش و هيجان
كليات روانپزشكي
تاريخچه و مكاتب روانشناسي
كاربرد مقدماتي روشهاي تشخيص باليني
كاربرد مقدماتي روشهاي تشخيص باليني
سمينار مسايل روانشناسي باليني در جهان و ايران
پژوهشهاي عملي در روانشناسي باليني ۱
روانشناسي عمومي علوم تربيتي
روانشناسي عمومي ۲
روانشناسي فيزيولوژيك
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
استفاده از روشهاي آماري و پژوهشي پيشرفته در روانشنا
آزمونهاي شناختي در روانشناسي باليني
آسيب شناسي پيشرفته
آزمونهاي عيني و فرافكن در روانشناسي باليني
آزمونهاي عيني و فرافكن در روانشناسي باليني
دکتري تخصصي (Ph.D)
نظريه ها و پژوهشهاي معاصر در روان درماني
روشهاي ارزيابي و تشخيص در روانشناسي باليني
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
آسيب شناسي پيشرفته
آزمون هاي شناختي در روانشناسي باليني
تاريخچه و سيستمها در روانشناسي
روانشناسي پزشكي و نوروپسيكولوژي
آزمونهاي شناختي در روانشناسي باليني
آسيب شناسي رواني پيشرفته
آزمونهاي عيني و فرافكن در روانشناسي باليني
دکتري تخصصي (Ph.D)
نظريه ها و پژوهش هاي معاصر در روان درماني
روشهاي ارزيابي تشخيص در روانشناسي باليني ۱
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
روان شناسي جنايي
كـارشناسي
روانشناسي عمومي
روانشناسي فيزيولوژيك
روان سنجي
انگيزش و هيجان
روانشناسي شناختي
كاربرد مقدماتي روشهاي تشخيص
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
روان سنجي
آزمونهاي عيني و فرافكن در روانشناسي باليني

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (52)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
الهه دل آذر اثربخشي درمان مبتني بر ذهن آگاهي و تغيير بر تکانشگري و رفتارهاي خطرپذيري در نوجوانان مبتلا به اختلال کمبود توجه- بيش فعالي ۱۴۰۰
بهناز کياني تنظيم هيجان در کودکان و نوجوانان مبتلا به ADHD و غير ADHD: مطالعه درک هيجاني، کنترل توجه و يادگيري راهبرد ۱۴۰۰
نوشين بصيري بررسي و مقايسه ي دو مرحله اي روان درماني و درمان مبتني بر علوم اعصاب در بهبود علائم بيش فعالي بزرگسالان ۱۳۹۹
هاله صناعي بررسي مقايسه اي درمان گروهي شناختي رفتاري و پذيرش و تعهد بر مشکلات در تنظيم هيجان و ادارک درد در زنان مبتلا به سرطان پستان ۱۳۹۹
شکوفه دادفرنيا اثربخشي درمان گروهي تنظيم هيجان بر علائم، عملکرد، بدتنظيمي هيجان و خودتنظيمي در افراد مبتلا به همبودي اضطراب اجتماعي و افسردگي ۱۳۹۸
رسول عالي پورمرغملکي مقايسه ذهن آگاهي مبتني بر رايحه درماني و درمان شناختي رفتاري(CBT) بر بهبود تنظيم هيجان و علائم افسردگي ۰
شيما خرم مقايسه اثربخشي مداخل? فراتشخيصي يکپارچه و مداخل? شناختي-رفتاري بر خودپنداره جنسي، صميميت جنسي و عملکرد جنسي در زنان با اختلال ملال پيش از قاعدگي ۰
سارا ميرزائي فيض ابادي مقايسه اثربخشي درمان بازسازي بين¬فردي و شفقت درماني بر افکارخودکشي، مفهوم خود و ويژگي¬هاي شخصيتي ناسازگار در افراد افسرده ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
مريم اذرنيوشان پيش‌بيني ميزان خشم رانندگي و شيوه‌ي ابراز آن از طريق ميزان همدلي، هويت اخلاقي و صفت باوجدان بودن در ميان رانندگان شهر شيراز ۱۴۰۰
فاطمه رحمان زاده کرماني مقايسه‌ي طرحواره‌هاي هيجاني، طرحواره‌هاي ناسازگار اوليه و سبک‌هاي اسنادي در مبتلايان به افسردگي و اختلال اضطراب فراگير ۱۴۰۰
غزل کياني مقايسه سلامت روان، افسردگي، اضطراب و اميد به زندگي در افراد بهبوديافته از کرونا و افراد غير مبتلا ۱۴۰۰
سميرا ياري پيش بيني دل زدگي و صميميت زناشويي بر اساس طرح واره هاي ناسازگار اوليه، ارضاي نيازهاي بنيادين و تنظيم شناختي هيجان ۱۴۰۰
راضيه طاهري پور بررسي حافظه ي چهره و مولفه هاي شناخت اجتماعي( شامل تشخيص هيجان در چهره و ذهن خواني) در کودکان ADHDدبستاني و مقايسه آن با کودکان عادي ۱۳۹۹
عاطفه فتاحي حسين آبادي بررسي ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه ذهن آکاهي ورزشکار(AMQ) در بين ورزشکاران رشته هاي ورزشي تيمي و انفرادي شهر شيراز ۱۳۹۹
محسن نوري سا ارائه‌ الگوريتمي براي پيش‌بيني اختلال کم‌توجهي و بيش‌فعالي با استفاده از داده‌هاي اوايل کودکي ۱۳۹۸
ليلا اژدري اثربخشي نقاشي درماني در بهبود عزت نفس، خودكارآمدي و انگيزه پيشرفت بر دانش آموزان اهمال كار ۱۳۹۸
آناهيتا کريمي اثر تعاملي نشانه‌هاي اوتيسم و رگه‌هاي سنگدلي بر همدلي شناختي و عاطفي کودکان پسر مبتلا به اختلال سلوک/ نافرماني مقابله‌اي ۱۳۹۸
مناالسادات هاشمي خبيصي پيش بيني کودک آزاري براساس متغيرهاي دلبستگي، استرس فرزندپروري والدين ، عالئم بيش فعالي و نقاط قوت و ضعف در کودکان۱۰ تا ۱۵ سال ۱۳۹۸
صبا نوروزي مقايسه حافظه کاري، سرعت پردازش، درک مطلب کلامي و استدلال ادراکي بين کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بيش فعالي مصرف کننده داروي متيل فنديت، کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بيش فعالي بدون مصرف داروي متيل فنديت، و کودکان عادي ۱۳۹۷
هاشم فيروزي تاًثير برنامه ي آموزش گروهي همدلي بر سطوح پرخاشگري و همدلي دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي داراي علايم بيش فعالي و نقص توجه ۱۳۹۷
سيده بهار بني کريمي تاثير آموزش مهارتهاي حرکتي بنيادين بر تکانشگري شناختي، تکانشگري حرکتي و توجه پيوسته در دانش آموزان مقطع ابتدايي با علائم و بدون علائم اختلال نارسايي توجه/بيش‌فعالي ۱۳۹۶
نرجس سجادي ارائه مدل تبييني مشکلات تنظيم هيجان بر اساس سوء استفاده کودکي، ويژگي هاي شخصيت و بازشناسي هيجان ۱۳۹۶
سودابه فريدوني بازشناسي و تنظيم هيجان در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس در مراحل اوليه بيماري ۱۳۹۵
نيلوفر نشاط پيش بيني عادات رانندگي براساس علايم اي دي اچ دي(ADHD)، تکانشگري و هيجان خواهي در گروهي از شهروندان شيرازي ۱۳۹۵
محبوبه يارمحمودي مقايسه ميزان خلاقيت ، شادکامي ، مهارت هاي فرا شناختي و اظطراب مدرسه بين دانش آموزان دختر دبيرستاني مدارس دو زبانه تيزهوشان و دولتي شهر شيراز سال ۱۳۹۵ ۱۳۹۵
پگاه داد اثربخشي قصه درماني با رويکرد شناختي-رفتاري بر ابعاد کيفيت دوستي ‌بر روي کودکان ۷ تا ۱۱ ساله با اختلال نقص توجه و بيش فعالي ۱۳۹۵
رامناز رييسي فرد بررسي رفتار غيرکلامي دانشجويان با استفاده از البسه و تزيينات الحاقي هنري (محصولات مد): مطالعه تطبيقي دانشجويان دانشکده هنر و دانشجويان دانشکده مهندسي دانشگاه شيراز ۱۳۹۴
نازنين زارعي بررسي شيوع اختلال کمبود توجه / بيش فعالي و ارتباط آن با وضعيت تحصيلي دانش آموزان ايراني مدارس ابتدايي شهرهاي دوبي و شارجه امارات متحده عربي ۱۳۹۴
فريده احمدي بررسي تاثير آموزش تنظيم هيجاني مبتني بر مدل فرآيند گراس بر مهارت تنظيم هيجان و مهارت اجتماعي دانش آموزان در آستانه تشخيص ADHD ۱۳۹۴
شادي السادات ميرعشقي تاثير آموزش رفتاري والدين به مادران کودکان با اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي بر سبک هاي والدگري و کاهش علائم اختلال در فرزندانشان ۱۳۹۴
بهناز کياني تأثير درمان مبتني بر آموزش مراقبه ذهن آگاهي بر کارکرد اجرايي و بي نظمي هيجاني در نوجوانان ADHD غير باليني ۱۳۹۴
مريم ربيعي فرد ساخت و هنجاريابي فرم فارسي آزمون عملکرد پيوسته ي شنيداري ۱۳۹۳
مليحه نصرت آبادي پيش بيني کودک آزاري بر اساس راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و تاب آوري در مادران کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بيش فعالي ۱۳۹۳
هومن فرهمند مقايسه ي ويژگي هاي شخصيتي، اضطراب و احساس تنهايي در کاربران فعال فيس بوک و غيرکاربران شبکه هاي اجتماعي ۱۳۹۳
مريم فلاح زاده تاثير آموزش اجتناب از خطاهاي شناختي به روش قصه درماني بر افسردگي و نگرش ناکارآمد دختران دبستاني ۱۳۹۲
مهديه بکائيان بررسي ويژگي هاي شخصيتي، عملکرد حافظه و ويژگي هاي جمعيت شناختي به عنوان پيش بين هاي پيروي از درمان در بيماران قلبي ۱۳۹۱
ياسمن عماد پيش بيني خطر خودکشي در دانشجويان بر مبناي جنسيت، وضعيت تأهل، راهبردهاي مقابله اي، جهت گيري مذهبي و ميزان افسردگي ۱۳۹۱
ليلا احمدي جم " پيش بيني رفتارهاي پرخطر در زمينه رانندگي، پرخاشگري فيزيکي و قانون شکني، مصرف مواد، رفتار جنسي و تغذيه و تحرک براساس علائم اختلال شخصيت مرزي و شيوه هاي فرزند پروري در دانشجويان شهر شيراز ۱۳۹۱
اميرحسين ياوري طراحي و آزمودن مدلي از متغيرهاي نوروپسيکوپاتولوژيکي، هيجاني و رفتاري به عنوان پيش آيندهاي افسردگي در بيماران مبتلا مولتيپل اسکلروزيس (MS) ۱۳۹۱
امين ضميري تأثير مداخله هيپنوتيزم بر کاهش اضطراب رقابت ورزشي و افزايش عملكرد ورزشي ۱۳۹۰
امير حسين نسابه بررسي رابطه اضطراب ،افسردگي و تاب آوري با كيفيت زندگي جانبازان قطع عضو اندام تحتاني و فوقاني. ۱۳۹۰
مهرناز مزارعي بررسي تاثير گروه درماني شناختي –رفتاري بربهبود برخي از شاخص هاي بهداشت رواني در گروهي از بيماران مبتلا به لوپوس ۱۳۹۰
نسرين السادات حسيني رمقاني مقايسه کارکردهاي اجرايي مرکزي حافظه فعال در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي و افراد بهنجار در دو شرايط القاي اضطراب و عادي ۱۳۹۰
نيلوفر کيان راد مقايسه سوگيري استدلال استنتاج زودهنگام در افراد مبتلا به هراس اجتماعي وافراد عادي در دوموقعيت با حضور ناظر وبدون حضور ناظر. ۱۳۹۰
ماندانا همايوني ميمندي مقايسه پردازش اطلاعات اوليه بينايي در بازشناسي هيجان چهره در افراد مبتلا به اسكيزوفرني، بستگان سالم درجه اول آنها و افراد بهنجارا ۱۳۹۰
الهام موسويان بررسي نقش واسطه اي بازشناسي هيجان در چهره بر ارتباط بين كاركرد هاي شناختي و عملكرد اجتماعي در بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا ۱۳۹۰
حميده قاسمي بررسي نقش پيش بيني کنندگي آسيب پذيري سبک شخصيت، پاسخ هاي مقابله اي و همسرآزاري در پيدايش افسردگي پس از زايمان ۱۳۸۹
افروز بهراميان هنجاريابي آزمون بندر- گشتالت II در کودکان ۴ تا ۱۱ ساله شهر شيراز ۱۳۸۹
جعفر حسني بررسي پردازش اطلاعات اوليه بينايي و نگهداشت توجه در بيماران مبتلا به اسکيزوفرني، افسردگي اساسي و افراد بهنجار ۱۳۸۲
شهباز مظفري منصوراباد همبسته هاي شخصيتي شادماني ذهني بر اساس الگوي پنج عاملي در بين دانشجويان دانشگاه شيراز ۱۳۸۲
مهديه نفر رابطه‌ي رفتار‌هاي کنترل گرايانه و عدالت زناشويي با نشانگان افسردگي، اضطراب و استرس ۰
شراره ستوده مرام نقش واکنش‌پذيري هيجاني و سرسختي روان‌شناختي در تبيين رابطه ميان اضطراب سلامت و سايبرکندريا با ترس از کوويد-۱۹ در دانشجويان ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (62)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سمانه همايوني اثربخشي درمان متمرکز بر هيجان بر علائم، ابعاد دلبستگي و تنظيم هيجان افراد مبتلا به اختلال اضطراب منتشر ۱۴۰۰
فهيمه محمدپور تدوين الگوي مفهومي معناي زندگي در بافت فرهنگي سالمندان ايراني ۱۴۰۰
محبوبه جاويد اثربخشي درمان مبتني بر تنظيم شناختي- رفتاري هيجان بر نشانه هاي اختلال، نظم جويي شناختي و کارکرد اجرايي سرد و گرم در نوجوانان با اختلال نافرماني مقابله اي ۱۴۰۰
سمانه محمدپور مقايسه اثربخشي درمان گروهي فراتشخيصي با درمان گروهي شناختي-رفتاري در کاهش سبک¬هاي دلبستگي ناايمن، ناگويي خلقي، عوامل تداوم¬دهنده و شدت علائم اختلال بدشکلي بدن ۱۳۹۸
هانيه حاتمي مقايسه اثربخشي طرحواره درماني و رواندرماني پويشي فشرده و کوتاه مدت بر سبک دلبستگي، تنظيم هيجان، واکنش هاي ناکارآمد، تصميم گيري و حل مسئله در تروماي پيچيده (تروماي دلبستگي) ۰
کريم گل محمدي اثربخشي گروه¬¬درماني فراشناختي(MCT-C) در کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابي: پيامدهاي شناختي و فراشناختي ۰
راضيه هاشمي علي ابادعليا بررسي رابطه تروماي دوران کودکي با خود-آسيبي، تکانشگري و دشواري تنظيم هيجان در نوجوانان با صفات اختلال شخصيت مرزي، با واسطه گري اعتماد معرفتي و ناامني رواني ۰
عظيمه سليمي مقايسه بازي درماني کودک محور و بازي درماني شناختي رفتاري آسيب محور بر کودکان با تجارب آسيب زاي دوره کودکي ۰
زهرا جهانگيري مقايسه راهبردهاي تنظيم هيجان و برانگيختگي مغزي وابسته به عاطفه در افراد داراي سيستم هاي فعال سازي/ بازداري رفتاري ‏غالب و مغلوب ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
زهرا صادقي تبار پيش‌بيني داغ اجتماعي براساس شفقت خود، سبک هاي دلبستگي و اضطراب وجودي در مادران داراي فرزند پسر کم توان ذهني آموزش پذير ۱۴۰۱
زبيده عوض‌پور تدوين يک مجموعه آزمون ارزيابي هماهنگي حرکتي براي افراد با اختلال طيف اوتيسم ۱۳۹۹
شادي حاجي زماني مقايسه افسردگي و اضطراب و بهداشت خواب در مبتلايان به ديابت نوع ۲ و خواهران و برادران مبتلايان ۱۳۹۹
نرگس چوباني کرجان مقايسه عملکرد هاي اجرايي افراد با اختلال اضطراب فراگير و اختلال وسواس جبري ۱۳۹۹
محمدجواد رفيعي پيش بيني بهزيستي روانشناختي براساس شفقت به خود،تعلقات مادي و نيروي اراده در افراد مبتلا به ديابت ۱۳۹۸
ريحانه پريشان ساخت و اعتباريابي پرسشنامه سنجش شفقت به ديگران ۱۳۹۸
راضيه زارع پيش بيني الکسي تايميا بر اساس افسردگي، اضطراب، استرس و استرس ادراک شده در جامعه مادران کودکان مبتلا به اتيسم ۱۳۹۸
زهرا بستارند پيش بيني توانايي حل مساله اجتماعي بر اساس تروماهاي دوران کودکي، الکسي تايميا و گرايش به اعتياد در دانشجويان دانشگاه شيراز ۱۳۹۸
مصطفي قاسمي ساخت و هنجاريابي مجموعه آزمون ارزيابي هماهنگي حرکتي براي بزرگسالان جوان ۱۳۹۶
زهرا طيبي مطالعه عوامل مستعد کننده اختلال استرس پس از سانحه و رشد پس از سانحه و پيامدهاي روانشناختي آن ها در بيماران آسيب ديده در تصادفات رانندگي ۱۳۹۶
مهناز بديعي مقايسه اثربخشي طرحواره درماني و دارودرماني و ترکيب آنها در درمان بزرگسالان مبتلا به اختلال اضطراب فراگير ۱۳۹۶
نجمه حسن پور اثر تمرين مهارتهاي حرکتي بنيادي با سطوح بالا و پايين تداخل زمينه اي بر توجه پيوسته و يادگيري مهارت هاي پايه ميني بسکتبال در پسران بيش فعال ۱۳۹۶
مريم دهقان منشادي مقايسه سبک دفاعي، ناگويي هيجاني، تعارضات زناشويي و سبک دلبستگي در افراد متاهل مبتلا به آسم و افراد بهنجار ۱۳۹۶
آسيه پالاش مقايسه بيانگري هيجاني و سبک هاي حل تعارض در زوجين متقاضي طلاق و زوجين رضايتمند ۱۳۹۶
مهسا نقاش تبريزي مقايسه رگه هاي شخصيت و اختلالات شخصيت بين زنان و مردان مبتلا به بيزاري جنسيتي با استفاده از روش ارزيابي شدلر- وستن( SWAP-۲۰۰) ۱۳۹۵
ام السلمه فخرآبادي بررسي تاثير آموزش خود آموز کلامي بر کارکرد اجرايي و تنظيم هيجان کودکان داراي نقص توجه/بيش فعال ۱۳۹۵
زهره رحيمي تاثير تمرينات رواني- حرکتي بر توجه پيوسته و تکانشگري کودکان با اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي ۱۳۹۵
شيرين دهبان بررسي اثربخشي درمان گروهي مبتني بر تنظيم هيجان بر ناگويي خلقي و اجتناب تجربي در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد همراه با تشخيص اختلال شخصيت مرزي ۱۳۹۴
معصومه فراهاني پيش بيني اضطراب بر اساس قدرت تحمل ابهام و خودکارآمدي در دانشجويان ۱۳۹۴
مهرناز حاجي سيد عليا پيش بيني شدت اختلالات رواني براساس متغيرهاي حسادت و تعلقات دنيوي ۱۳۹۴
اقدس بابادي تأثير تمرينات توپي بر تعادل ايستا و پوياي کودکان با اختلال هاي طيف اوتيسم ۱۳۹۴
احمد وليخاني بررسي ابعادي آسيب شناسي شخصيت بر اساس مدل سه وجهي خود نظم دهي شخصيت و نقش علّي اختلالات دلبستگي در اين رابطه ۱۳۹۴
معصومه صمدي بزدي اعتباريابي، رواسازي و هنجاريابي مجموعه آزمون ارزيابي حرکتي-نسخه دوم در کودکان ۱۰-۷ سال شهرستان شيراز ۱۳۹۴
محدثه همايوني بررسي اثربخشي بازي درماني بر شدت نشانه‌هاي اختلال بيش فعالي/ كمبود توجه ميان كودكان پيش‌دبستاني ۱۳۹۳
فاطمه نرگس زار تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر تنظيم هيجاني افسردگي،استرس،اضطراب کارکنان پالايشگاه آبادان ۱۳۹۲
سکينه بيگم عدناني بررسي رابطه بين استرس هاي اجتماعي، راهبردهاي مقابله اي و درگير شدن عاطفي و الدين با افسردگي نوجوانان ۱۳۹۱
حسين جعفري بررسي همه گير شناسي اختلالات روانپزشکي در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد در هرات- افغانستان ۱۳۹۱
زرين حبيبيان مقايسه سبک هاي مقابله اي وباورهاي شناختي در افراد مبتلا به درد مزمن و افراد عادي ۱۳۹۱
سميه شايسته مقايسه خلق ,طرحواره هاي شناختي و نگرش هاي ناکارامد در سه موقعيت پذيرش, ترخيص و پيگيري در بيماران افسرده و مانيک ۱۳۹۱
حميد رضا رفيعي تاثير عملکردهاي عصب روانشناختي بر ابعاد کيفيت زندگي در جانبازان با تشخيص PTSD ناشي از جنگ ۱۳۹۰
آزيتا گلستانيان اثر بخشي گروه درماني با رويكرد شناختي رفتاري و روان نمايشگري بر نگرش هاي ناكارآمد و خلق نوجوانان زنداني با نشانه هاي افسردگي ۱۳۹۰
سارا کشت کار قلاتي مقايسه حافظه ، اعتماد به حافظه و شناخت ‌و نگرش مسؤوليت‌پذيري در بيماران مبتلا به اختلال وسواس- اجباري (از نوع وارسي)، اختلال اضطراب منتشر و گروه بهنجار ۱۳۹۰
فرزانه بهزادي تاثير آموزش نوروفيدبک بر توانايي هاي محاسباتي و ادراک ديداري دانش آموزان ابتدايي با اختلالات يادگيري رياضي ۱۳۹۰
مريم فرجاد بررسي مکانيزم هاي دفاعي و سازمان شخصيت افراد با نشانه هاي وسواسي- اجباري، افسردگي و افراد بهنجار ۱۳۹۰
عاطفه تاجداري برسي تاثير اموزش مبتني بر پردازش اطلاعات اجتماعي بر پرخاشگري ومهارت هاي حل مساله نوجوانان دختر بزهكار شهر تهران ۱۳۹۰
نيره ثقت الاسلام بررسي شيوع اختلالات رواني دانش آموزان دبيرستان در شهر شيراز ۱۳۹۰
فرشته نزاکتي رضاپور تاثير آموزش پيشگيري اوليه با توجه به ساختار خانواده و سبک هويتي بر گرايش به مصرف مواد در دانش آموزان دبيرستاني ۱۳۹۰
نسترن احمدي مقايسه حافظه مقايسه حافظه تصويري در کودکان ۱۳۹۰
مهري فاتحي پيکاني اصلاح سوگيري تفسير در افراد با اختلال اضطراب اجتماعي: تاثير آن در سوگيري تفسير، سوگيري حافظه، و علائم اضطراب اجتماعي ۱۳۹۰
ليلا شاملي پيش بيني شدت وسواس مذهبي بر اساس تصور از خدا و راهبردهاي کنترل افکار رخنه کننده در افراد مبتلا به اختلال وسواسي- اجباري ۱۳۹۰
فاطمه جمالي بررسي اثر بخشي بازي درماني شناختي- رفتاري در کاهش شدت علائم اختلال اضطراب جدايي و اختلال اضطراب منتشر در کودکان پيش دبستاني و دبستاني ۱۳۸۹
سجاد شجاعي اثر فلوکستين بر رفتار نوک¬زني در ماکيان ۱۳۸۹
رودابه رزمجويي بررسي بدکارکردي هاي عصب روان شناختي در مصرف کنندگان ترياک و متامفتامين و ارتباط آن با مدت زمان مصرف ۱۳۸۹
مريم راحت ورنوسفادراني بررسي بين فرهنگي باورهاي شناختي در گروه هاي باليني و غير باليني مبتلا به اختلال وسواس جبري در ايران و کويت ۱۳۸۹
زهرا صفاريان پيش بيني شده هذيان بر اساس سوگيري اسنادي و سوگيري زود قضاوت كردن در بيماران مبتلا به اختلال اسكيزوفرنيا ۱۳۸۹
محبوبه جاويد تأثير تحريف هاي شناختي بر تکانشگري در اختلالات افسردگي اساسي،دوقطبي، وسواسي-اجباري، اختلال افسردگي اساسي همبود با اختلال وسواسي-اجباري و گروه بهنجار ۱۳۸۹
سيدداود مفتاق مقايسة‌ اثر بخشي گروه درماني مبتني بر آموزش رفتاري مادران،خودآموزي کلامي به کودکان ودارودرماني بر اختلال نقص توجه-بيش فعالي کودکان ۱۳۸۸
ازاده سلطاني بررسي اثربخشي زوج درماني متمرکز بر هيجان، بر سازگاري زناشويي، صميميت و بخشايش ۱۳۸۸
سيدجواد سيدمحمودي رخنه رابطه سبک‌‌هاي مقابله‌اي، خوش‌بيني، عاطفه‌ي مثبت و حمايت اجتماعي و شدت علائم اختلال استرس پس از سانحه با رشد پس از سانحه در افراد مبتلا به HIV مثبت ۱۳۸۸
حسن شفيعي مقايسه سوگيري توجه نسبت به چهره هاي هيجاني طبيعي و درهم ريخته در کودکان داراي اضطراب خصلتي بالا وپايين ۱۳۸۳
علي عابدي بررسي اجزاء و مولفه‌هاي شناختي مرتبط با افسردگي در بيماران وسواسي ۱۳۸۲
ليلا احمديان بررسي عنصر رنگ و جلوه هاي آن در شاهنامه فردوسي ۱۳۸۱
عرفان خورشيديان ميانائي بررسي نقش بي لذتي اجتماعي در پيش بيني اعتياد به اينترنت با نقش تعديل کننده ويژگي‌هاي شخصيتي برون‌گرايي و درونگرايي در دانشجويان. ۰