۱۳۹۸/۰۹/۲۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : حبيب
نام خانوادگي : احمدي
سال تولد : 1332
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1354
مرتبه علمي : استاد
بخش : علوم اجتماعي
دانشکده : اقتصاد، مديريت و علوم اجتماعي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : hahmadi@rose.ac.ir

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (99)
۱- محمدي نيکو ا، احمدي ح (1398) بررسي عوامل و رواني در گرايش به نزاع و درگيري ( مورد مطالعه: شهروندان شيراز) دانش انتظامي فارس 19:45-66
۲- غفاري نسب ا، کارواني ع، احمدي ح، طبيعي م (1398) کاوش کيفي فرايندهاي برساخت هويت اجتماعي در ميان دانشجويان بلوچ: به سوي نظريه زمينه اي مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران 1:59-85
۳- معصومي ا، احمدي ح، رضايي مقدم ک (1397) تحليل نگرش کشاورزان شهرستان کوار نسبت به حفاظت از آب: کاربرد نظريه نيازهاي مازلو. تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران 49:135-150
۴- معصومي ا، احمدي ح، رضائي مقدم ک (1397) تحليل نگرش کشاورزان شهرستان کوار نسبت به حفاظت از آب: کاربرد نظريه نيازهاي مازلو تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران 49:135-150
۵- احمدي ح، عباسي شوازي م، يادگاري ر، کرمي ف (1396) مطالعه رابطه بين استفاده از رسـانه‌هاي مـدرن و تمـايل به بزهکـاري در بين نوجوانان دانش‌آموز (مطالعه دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر بستک) پژوهش هاي راهبردي امنيت و نظم اجتماعي 19:53-70
۶- عباسي م، احمدي ح، کارواني ع (1396) تبيين جرم‌شناسيِ‌اجتماعي نزاع و درگيري (مورد مطالعه: شهر ملارد) فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات امنيت اجتماعي 52:173-198
۷- احمدي ح، شاحسني ع (1396) بررسي نقش پايبندي به دين در پيشگيري از رفتارهاي پر خطر در ميان جوانان 18-30 ساله شهرستان‌هاي استهبان و فسا فصلنامه علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر 36:1-34
۸- احمدي ح، منصوري ف، شاه چراغ س (1395) بررسي ابعاد آسيب زاي استفاده از شبکه هاي اجتماعي مجازي در ميان جوانان شهر کرمانشاه مشارکت و توسعه اجتماعي 2:1-21
۹- احمدي ح، زارع ي (1395) بررسي ميزان تأثير فضاي مجازي در بروز آسيب‌هاي اجتماعي بين جوانان و نوجوانان در شهر شيراز دانش انتظامي فارس 10:25-46
۱۰- احمدي ح، عربي ع (1395) ضرورت بازنگري در سياست‌هاي تصويرگري اعتياد در جامعه (مطالعه موردي: شهر کرج) توسعه اجتماعي 11:7-34
۱۱- احمدي ح، اماني گ (1395) بررسي ديدگاه روانکاوي ژاک لاکان فصلنامه علمي - پژوهشي رنا (دانشگاه رنا، افغانستان)0 1:25-38
۱۲- احمدي ح، دهقاني ر (1394) آراء و انديشه هاي اولريش بک (نظريه‌پرداز جامعه مخاطره‌آميز) توسعه اجتماعي 2:101-126
۱۳- احمدي ح، معيني م (1394) بررسي رابطه مهارتهاي اجتماعي و رفتارهاي پرخطر جوانان: مطالعه موردي شهر شيراز پژوهش هاي راهبردي امنيت و نظم اجتماعي 9:1-24
۱۴- روحاني ع، احمدي ح، ايمان م، گلي ع (1394) بررسي عواطف اجتماعي منفي ايرانيان نسبت به مهاجرين افغانستاني (مورد مطالعه: شهروندان شهر شيراز) فصلنامه توسعه اجتماعي (توسعه انساني سابق) 10:67-96
۱۵- جهانگيري ج، احمدي ح، طبيعي م، ملتفت ح (1394) برساخت فهم زنان تک‌فرزند از چالش‎هاي فرزندآوري (مشارکت کنندگان: زنان تک‌فرزند شهر اهواز) فصلنامه توسعه اجتماعي (دانشگاه شهيد چمران اهواز)0 33:85-110
۱۶- مهرپور س، احمدي ح، نادري م (1393) تحليل گفتمان‌شناسي گزيده‌اي از سرودهاي ملّي کشورهاي جهان فصلنامه توسعه اجتماعي دانشگاه شهيد چمران اهواز 3:75-96
۱۷- احمدي ح، غفاري د، پرنيان ل (1393) عوامل اجتماعي و فرهنگي مرتبط با هنجارمندي دانش آموزان پسر دبيرستاني شهر ملاير فصلنامه علوم اجتماعي دانشگاه شوشتر 24:1-28
۱۸- طيبي نيا م، احمدي ح (1392) مدل يابي معادلات ساختاري حجاب و عفاف فصلنامه علمي – پژوهشي زن و جامعه 4:45-66
۱۹- احمدي ح، عربي ع، حکيمي نيا ب (1392) بررسي رابطه مصرف رسانه اي و ترس از جرم (مورد مطالعه شهر کرج) مطالعات جامعه شناختي شهري 7:1-24
۲۰- احمدي ح، دل آور م، بهمني ل (1392) تاثير استفاده از از فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي بر هويت اجتماعي جوانان: مطالعه موردي شهر شيراز فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي 2:15-34
۲۱- دل آور م، احمدي ح (1391) رابطه استفاده از فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي بر ميران ارتباط با جنس مخالف علوم اجتماعي 2:1-24
۲۲- احمدي ح، دلفان م (1391) عوامل اجتماعي - اقتصادي مؤثر بر رفتار پرخاشگرانه دانش آموزان در دبيرستان هاي شهر خرم آباد (سال تحصيلي 89-88) توسعه اجتماعي 1:25-36
۲۳- توللي ز، هاشمي س، احمدي ح، روحاني ع (1391) واسازي معنايي فضاي درون ذهني مشاركت كنندگان در گروه هاي روان شناسي عاميانه: مطالعه اي كيفي از اعضاي گروه "ب" مجله پژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري دانشگاه اصفهان 3:57-74
۲۴- دل آور م، احمدي ح (1391) رابطه استفاده از فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي بر ميزان ارتباط با جنس مخالف مجله علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد 2:1-24
۲۵- احمدي ح، عربي ع، روحاني م (1391) سرمايه اجتماعي و احساس امنيت. مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه شيراز فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر 19:51-66
۲۶- دل آور م، احمدي ح، حسيني ح (1391) اهداف، انتظارات و تجارب کسب شده در دوستي بين جوانان جامعه شناسي زنان 2:101-116
۲۷- احمدي ح، ابراهيمي م (1391) بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با نگرش دختران به رفتارهاي بزهکارانه: مطالعه موردي شهر گرگان پويندگان حق 9:26-50
۲۸- احمدي ح، عربي ع (1391) بررسي رابطه ساختار مناطق مسکوني با نرخ جرايم (مطالعه موردي شهر کرج) مطالعات پيشگيري از جرم 22:9-30
۲۹- لهسايي زاده ع، احمدي ح، ثروت خواه ف (1391) بررسي همسان همسري و رفتار مرتبط با طلاق: مطالعه موردي زنان شهر شيراز فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي- واحد شوشتر 17:67-92
۳۰- احمدي ح، ابوترابي زارچي ف (1391) بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و ميزان خودكشي در استان هاي كشور راهبرد اجتماعي- فرهنگي 2:63-80
۳۱- احمدي ح، عربي ع (1391) بررسي مقايسه اي عوامل مرتبط با ترس از جرم زنان و مردان مطالعه موردي زنان و مردان ساكن شهر كرج فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي- واحد شوشتر 17:43-63
۳۲- احمدي ح، بذرافکن ح، عربي ع (1391) بازنمايي اجتماعي شاهنامه فردوسي (بررسي هويت فرهنگي- اجتماعي نهاد خانواده ايرانيان از نگاه فردوسي) زن در فرهنگ و هنر 2:83-103
۳۳- نيک پور قنواتي ل، معيني م، احمدي ح (1391) بررسي عوامل اجتماعي-اقتصادي مرتبط با مشاركت سياسي فصلنامه علمي-پژوهشي جامعه شناسي زنان 9:39-61
۳۴- احمدي ح، روحاني ع، هاشمي س، عربي ع (1390) برهمكنش اسلام و مدرنيته: چالش يا همزيستي نبراس 7:127-163
۳۵- احمدي ح، هاشمي س، روحاني ع (1390) بررسي رابطه ي وسايل ارتباطي نوين با هويت جنسيتي جوانان شهر شيراز جامعه شناسي زنان 4:33-60
۳۶- احمدي ح، مرزبان م، روحاني ع (1390) بررسي عوامل اجتماعي-فرهنگي مرتبط با سلامت رواني دانشجويان دانشگاه شيراز جامعه شناسي مطالعات جوانان 1:9-37
۳۷- نوشادي م، شمشيري ب، احمدي ح (1390) نقش و كاركرد كتاب هاي تعليمات اجتماعي پنجم دبستان و سوم راهنمايي در شكل گيري هويت ملي پژوهش هاي برنامه درسي 1:139-167
۳۸- احمدي ح، روحاني ع، هاشمي س، زهري بيدگلي س (1390) بررسي هويت اجتماعي جوانان مطالعات اجتماعي 1:9-32
۳۹- نوشادي م، شمشيري ب، احمدي ح (1390) نقش و کارکرد کتابهاي تعليمات اجتماعي پنجم دبستان و سوم راهنمايي در شکل گيري هويت ملي پژوهشهاي برنامه درسي 1:137-165
۴۰- احمدي ح، نيکپور قنواتي ل (1390) تأثير زنداني شدن محكومين به موارد مخدر بر وضعيت بهداشت روان زنان آنها جامعه شناسي كاربردي دانشگاه اصفهان 37:143-158
۴۱- ايمان م، احمدي ح، مجيدي م (1389) بررسي عامل هاي اقتصادي- اجتماعي مرتبط با رضايتمندي زناشويي مهاجرين در مناطق نفت خيز جنوب فصلنامه زن و جامعه 2:1-26
۴۲- احمدي ح، کوناني س (1389) اوصاف و وي‍ژگيهاي شخصيتي نوجوانان بزهكار تعالي حقوق 7:99-115
۴۳- احمدي ح، خواجه نوري ب، موسوي م (1389) عوامل مرتبط با بر بزهكاري جوانان نمونه مورد مطالعه: دانش‌آموزان دبيرستاني شهرستان آباده فصلنامه رفاه اجتماعي 33:105-122
۴۴- احمدي ح (1388) بررسي پراكنش فضايي جرم در مناطق هشتگانه شهر شيراز مجله دانش انتظامي :-
۴۵- احمدي ح، روحاني ع، زهري بيدگلي س (1388) تبيين واقعيت اجتماعي حجاب از منظرگاه فمينيستي (مدرن و پست مدرن) و آراء انديشمندان اسلامي بانوان شيعه 20:187-220
۴۶- احمدي ح، سروش ارزاني م، افراسيابي ح (1388) مطالعه‌ي ترس از جرم در مناطق شهر شيراز جامعه شناسي كاربردي دانشگاه اصفهان 34:65-80
۴۷- احمدي ح، اسلام ع (1388) عوامل اقتصادي-اجتماعي مرتبط با كيفيت زندگي مردم بيرجند جامعه شناسي كاربردي دانشگاه اصفهان 35:111-134
۴۸- احمدي ح، خواجه نوري ب، موسوي م (1388) بررسي عوامل مرتبط با بزهكاري دانش‌آموزان دبيرستاني مجله رفاه اجتماعي 33:105-122
۴۹- احمدي ح (1387) بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق (مطالعه موردي شهرستان داراب) نامه‌ي انجمن جمعيت‌شناسي ايران 5:152-168
۵۰- احمدي ح (1386) عوامل موثر بر خرابكاري دانش آموزان: مورد مطالعه دانش آموزان متوسطه شهرستان رامهرمز محله توسعه انساني دانشگاه شهيد چمران اهواز 4:-
۵۱- احمدي ح (1386) بررسي رابطه بين مشاركت مردمي و احساس امنيت اجتماعي: مورد مطالعه شهر اسلام آباد غرب مجله توسعه انساني دانشگاه شهيد چمران 4:0-0
۵۲- احمدي ح (1386) بررسي عوامل بروز جرم در مهاجرين شهري با خاستگاه روستايي فصلنامه تخصصي جامعه شناسي :0-0
۵۳- احمدي ح (1386) بررسي و ارزيابي توانمندي هاي مديريتي زنان فصلنامه پژوهش زنان :0-0
۵۴- احمدي ح (1384) كاربرد روش هاي كيفي در مطالعه انحرافات اجتماعي مجله علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد 1:-
۵۵- احمدي ح (1384) جرايم زنان؛ مجازات، اصلاح و بازپروري مجله اصلاح و تربيت سازمان زندان ها :-
۵۶- احمدي ح (1384) بررسي پديده پول شويي در قاچاق مواد مخدر مجله اطلاعات سياسي، اقتصادي 9:-
۵۷- احمدي ح (1384) نظر مديران زن شهر شيراز درباره توانمندي مديريتي زنان مجله علمي – پژوهشي پژوهش زنان 3:-
۵۸- احمدي ح (1384) بررسي تأثيرات مجازات مواد مخدر بر كيفيت زندگي خانواده هاي آنان: مورد مطالعه خانواده زندانيان مواد مخدر در شهر شيراز، مجله علمي – پژوهشي انجمن جامعه شناسي ايران (مطالعات اجتماعي ايران) 1:-
۵۹- احمدي ح (1384) فرهنگ فقر و حاشيه نشيني و گرايش به رفتار بزهكارانه در بيان جوانان حاشيه نشيني مجله علمي – پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان 2:-
۶۰- احمدي ح (1383) بررسي تأثيربرخي عوامل اجتماعي وفرهنگي بر نابرابري جنسيتي درخانواده هاي شهر كرمان و روستاهاي پيرامون آن مجله علمي – پژوهشي مطالعات زنان 6:-
۶۱- احمدي ح (1383) بررسي عوامل مؤثر بر آگاهي و نگرش معتادين نسبت به بيماري ايدز نشريه علمي پژوهشي علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 2:-
۶۲- احمدي ح (1383) بررسي تعهد سازماني در سازمان گمرگ هاي استان فارس نشريه علمي پژوهشي علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 1:-
۶۳- احمدي ح (1380) كلان شهر در كشورهاي در حال توسعه زمينه ساز انحرافات اجتماعي اطلاعات سياسي- اقتصادي 2:-
۶۴- احمدي ح (1380) بررسي تطبيقي رفتار بزهكارانه دانش آموزان دبيرستان هاي نظام قديم و جديد شهر شيراز مجله عملي -پژوهشي علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 3:-
۶۵- احمدي ح (1379) بزهكاري و خرابكاري فصلنامه تازه هاي روان درماني 18:-
۶۶- احمدي ح (1379) رهيافت روان شناسي اجتماعي در مورد تفاوت هاي جنسي در رفتار انحرافي مجله علمي -پژوهشي مطالعات و پژوهش هاي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان 23:-
۶۷- احمدي ح (1378) رهيافت نظري تركيبي در تبيين انحرافات اجتماعي ‌فصلنامه علمي - پژوهشي، علوم انساني دانشگاه الزهراء 29:-
۶۸- احمدي ح (1376) موارد اعلام نشده جرم (مشكل جمع آوري آمارهاي جنايي) )، مجله علمي -پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد 2:-
۶۹- احمدي ح (1376) رهيافت جامعه شناختي بر بزهكاري جوانان طبقه متوسط نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيدباهنر كرمان 2:-
۷۰- احمدي ح (1376) الن تورن جامعه شناس نوماركسيستي: جامعه برنامه ريزي شده و جنبش هاي اجتماعي نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنركرمان 1:-
۷۱- احمدي ح (0) بررسي رابطه بين مشارکت مردمي و احساس امنيت اجتماعي فصلنامه توسعه انساني 1:0-0
۷۲- احمدي ح، مقدس ع، خواجه نوري ب (0) بررسي تطبيقي رفتار بزهكارنه دانش‌آموزان ذبيرستان‌هاي نظام قديم و جديد شهر شيراز مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 32:193-0
۷۳- زماني غ، احمدي ح (0) واكاوي سازه هاي مؤثر بر نگرش بيمه گذاران محصولات كشاورزي اقتصاد كشاورزي :0-0
74- Sedaghat fard M, Soltani A, Ahmadi H, Pakshir A (2018) Research on the Physical Characteristics for Improving the Security Perceptions of Citizens: A Comparative Analysis of Zones Five and Ten of Shiraz, Iran Chinese Journal of Urban and Environmental Studies 6:1850021-0
75- Ahmadi H, Abbasi shavazi M, Najafi asl A (2017) Study of the use of modern communication technologies with social values among high school students in Bushehr TENDENZEN :-
76- Ahmadi H, Dehghani R (2016) Social Capital and Delinquency Study Case: High School Students of Shiraz City Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences 4:317-323
77- Ahmadi H, Khajenoori B, Dehghani R (2015) The Effect of Punishment on Drug Trafficking the Prisoners of the City of Shiraz as the Subject of Study INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH 7:466-470
78- Jahangiri J, Ahmadi H, Tabiei M, Moltafet H (2014) Construction of One- Child Women Understanding Of Childbearing Challenges; Participants: One- Child Women of Ahvaz Journal of Social Development 1:85-110
79- Jahangiri J, Ahmadi H, خوجاني (2014) study of gender discrimination in the children's story books during 1380 to 1385 journal of iranian social studies 8:35-54
80- Khajenoori B, Ahmadi H, Keshavarzi S (2013) Investigating Related Factors to Teenagers’ Delinquency of Shiraz According to Social Control and Differential Association Theories International Journal of Management and Humanity Sciences. 2:133-141
81- Nikpoor Ghanavati L, Bakhshande M, Ahmadi H (2012) A review on the relationship between mass media and the social security among female students of Shiraz Payame Noor University International Journal of Social Science Tomorrow 1:1-12
82- Nikpoor Ghanavati L, Bakhshandeh M, Ahmadi H (2012) A review of social and economic factors on social security of Shiraz citizens International Research Journal of Humanities 4:5-19
83- Ahmadi H, Parsa nejad M, Nickpoor ghanavati L, Zare R (2012) Investigating related factors to women addiction of Tehran according to Agnew's strain theory Journal of American Science 8:210-215
84- Ahmadi H, Ruhani A, Hashemi S, Zohri M, Nikpoor Ghanavati L (2012) Historical and Social psychology of Iranian People Social factors of Iranian's special temperament Journal of American Science 8:639-647
85- Ahmadi H (2011) A sociological approach to the concept of god amongst Iranian youth, mysticism parables religion spirituality worship 67:-
86- Nikpoor Ghanavati L, Ahmadi H, Abadi B (2011) Rural youth's Identity Crisis as an intricate: A necessity to consider it to achieve Efficient Human Rural Resources World Applied Sciences Journal 13:872-879
87- Ahmadi H (2010) The concept of God among Iranian youth The Journal Of Philosophy :-
88- Ahmadi H (2010) A study of beggars characteristics and attitude of people towards the phenomenon of begging in the city Shiraz Journal of Applied Sociology 3:135-148
89- Ahmadi H (2008) Factors influencing parent's Attitudes towards children's gender socialization: A case of married men and women in the shiraz city Iranian journal of social studies 2:-
90- Ahmadi H (2006) Aggression of husbands against wives in the city of Shiraz women's studies 3:-
91- Ahmadi H (2000) The Role of Various social institutions in delinquent behavior Journal of Social Sciences and Humanities of Shiraz University 15:-
92- Ahmadi H (1391) Social and psychological consequence of infertility among women in iran Iranian journal of social studies 4:-
93- Ahmadi H, Khajenoori B, Moqadas A (1391) The Role of Various social Istitutions in delinquent behavior: A case study Journal of Social Sciences & Humanities of Shiraz University :3-0
94- Safa M, Ahmadi H (1390) A sociological approach to the concept of God amongst Iranian youth Open journals publishing 3:69-81
95- Ahmadi H, Khajenoori B, Moqadas A (1389) social and psychological consequences of infertility among women i9n Iran Journal of Iranian Social Studies 4:127-148
96- Ahmadi H, Khajenoori B, Moqadas A (1389) Social and psychological consequences of infertility among women in Iran مجله مطالعات اجتماعي ايران 9:127-147
97- Iman M, Ahmadi H (0) Aggression of Husbands مطالعات زنان :0-0
98- Iman M, Ahmadi H (0) factors influencing مطالعات اجتماعي ايران null:0-0

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-احمدي ح "همايش ملي روان شناسي سلامت " همايش ملي روان شناسي و سلامت (1398)
۲-زنداذر س، احمدي ح "نگاهي به پديده مهاجرت روستا - شهري " ژوهشهاي نوين در حوزه علوم تربيتي، روانشناسي و مطالاعات اجتماعي ايران (1398)
۳-احمدي ح "طلاق ، فرصت يا تهديد " طلاق ، فرصت يا تهديد (1397)
۴-احمدي ح، پناهي نسب ص، شريف پيراني ک، درخشان م "نگرش خانواده و نگرش به اجتماع در تبيين پرخاشگري فرزندان " همايش ملي روان شناسي و سلامت (1397)
۵-احمدي ح، سلطاني ع، پاکشير ع، صداقت فرد م "تحليل ويژگي هاي کالبدي در ارتقاء احساس امنيت شهروندان، مقايسه تطبيقي مناطق 5 و 10 شيراز " سومين همايش ملي پدافند غيرعامل در عمران ، معماري و شهرسازي (1396)
۶-احمدي ح، جودان س "عوامل مرتبط با تمايل به خشونت در رفتار جمعي تماشاگران مسابقات فوتبال و راهکارهاي پيشگيري از آن (مورد مطالعه: شيراز) " همايش پيشگيري از خشونت (1396)
۷-احمدي ح، راستگويان ا، کرمي ف "بررسي رابطه بين دينداري با اعتماد اجتماعي در ميان دانشجويان دانشگاه شيراز " ششمين کنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (1396)
۸-احمدي ح، کارگر س، جمالپور م "تبيين انحرافات رفتاري با رويکرد نظريه يادگيري اجتماعي " اولين کنفرانس ملي توسعه پايدار (1394)
۹-احمدي ح، ابدي ب "مشارکت در برنامه هاي توسعه روستايي بر اساس سازمان شناختي روستائيان با تاکيد بر نظريه شناخت اجتماعي " سومين همايش ملي توسعه روستايي (1393)
۱۰-احمدي ح، علي پور خ "بررسي عوامل مرتبط باکيفيت زندگي زنان معلول شهر شيراز " چالشگران استثنايي (1392)
۱۱-احمدي ح "استرس " (1392)
۱۲-شيردل سرآسيابي ا، انجم شعاع ف، احمدي ح "رابطه سبک هاي فراغتي با تمايل به بزهکاري در دختران دبيرستاني شهر کرمان " اوقات فراغت و سبک زندگي جوانان (1392)
۱۳-احمدي ح، کياني فلاورجاني ا، کوهي ا، محمودصالحي ح "بررسي تاثير سرمايه اجتماعي خانواده بر گرايش نوجوانان بر رفتارهاي پرخطر " نخستين همايش ملي خانواده و امنيت (1392)
۱۴-احمدي ح، محمودصالحي ح، کياني فلاورجاني ا، کوهي ا "بررسي رابطه ميزان دينداري و رضايت از زندگي در سالمندان شيراز " نخستين همايش اسلام و سلامت روان (1391)
۱۵-احمدي ح "بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با سلامت روان زنان نابارور مراجعه كننده به مراكز درمان ناباروري شهر شيراز " (1391)
۱۶-احمدي ح، شيردل سرآسيابي ا، بيگي زاده ز "عاطفه اجتماعي و عوامل اجتماعي- فرهنگي موثر بر آن " ششمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان (1391)
۱۷-احمدي ح، عربي ع "ببرسي مقايسه اي رابطه حاشيه نشيني و بزهكاري در مناطق حاشيه نشين و شهري، مطاله موردي: شهر كرج " حاشيه نشيني، نظم و امنيت (1391)
۱۸-احمدي ح، عربي ع، زهري بيدگلي س "بررسي رابطه بين رسانه و افكار عمومي با تاكيد بر نگرش نسبت به عملكرد پليس: مطالعه موردي شهر كرج " همايش ملي افكار عمومي و امنيت عمومي (1391)
۱۹-احمدي ح، عربي ع، روحاني ع "اعتماد اجتماعي، رضايت از پليس و احساس امنيت (مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه شيراز) " همايش ملي استان فارس، نظم و امنيت (1391)
۲۰-احمدي ح، عربي ع "بررسي رابطه بي سازماني محيطي و احساس امنيت (مطالعه موردي شهر كرج) " همايش ملي آسيب هاي اجتماعي ايران (1391)
۲۱-احمدي ح "بررسي بهداشت رواني جوانان: مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه شيراز " اولين همايش ملي بهداشت رواني دانشجويان (1390)
۲۲-احمدي ح، عربي ع، فخري زاده چنارسوخته ح "درك بي نظمي هاي محله اي، رضايت از پليس و امنيت اجتماعي مطالعه موردي شهر كرج " همايش ملي پليس،فرهنگ،نظم و امنيت (1390)
۲۳-ايمان م، احمدي ح، موحدمجد م، روحاني ع، هاشمي س "بررسي رابطه سرمايه اجتماعي، هويت ملي و هويت قومي در ميان اقوام ايراني مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه شيراز " همايش ملي اقوام در ايران 1404 (1390)
۲۴-معيني م، احمدي ح "بررسي نقش تعاوني ها در توسعه پايدار روستايي با استفاده از تكنيك تحليل SWOT " دومين همايش ملي توسعه پايدار روستايي (1390)
۲۵-غفاري نسب ا، احمدي ح "فحشا به منزله پيامد اجتماعي مهاجرت هاي اجباري بين المللي " همايش ملي مهاجرت-نظم و امنيت (1389)
۲۶-احمدي ح "بررسي عوامل اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي مرتبط با خشونت مردان عليه زنان در خانواده " همايش زنان، آسيب هاي اجتماعي و راههاي پيشگيري ... (1389)
۲۷-احمدي ح "بررسي عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با خشونت مردان عليه زنان در خانواده " همايش زنان، آسيب هاي اجتماعي و راههاي پيشگيري از آن (1389)
۲۸-غفاري نسب ا، احمدي ح "فحشا به منزله پيامد اجتماعي مهاجرتهاي اجباري بين المللي " همايش مهاجرت- نظم و امنيت (1389)
۲۹-احمدي ح، کوناني س "پليس فضاي مجازي و جرايم سايبري " همايش ملي دانش و امنيت (1389)
۳۰-احمدي ح "واكاوي كاستيهاي تحقيقات گذشته در حوزه امنيت " همايش ملي دانش و امنيت (1389)
۳۱-احمدي ح، کوناني س "مواد مخدر، پيشگيري و كنترل تقاضا " همايش آسيب‌هاي اجتماعي منطقه‌ي زاگرس جنوبي (1388)
۳۲-احمدي ح، الماسي م "بررسي تطبيقي وضعيت مصرف دخانيات، مشروبات الكلي و قرص‌هاي روان گردان در ميان دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه‌ي مناطق حاشيه . " همايش آسيب‌هاي اجتماعي منطقه‌ي زاگرس جنوبي (1388)
۳۳-احمدي ح "عوامل موثر بر اعتياد جوانان " همايش آسيب شناسي جوانان دانشگاه شيراز (1387)
۳۴-احمدي ح "بررسي مجازات قاچاقچيان مواد مخدر و تاثير آن بر كيفيت زندگي خانواده هاي آنها " سومين كنگره ملي آسيب شناسي خانواده (1387)
۳۵-احمدي ح "رابطه بين استرس هاي فرهنگ پذيري و سلامت رواني براساس مدل فرهنگ پذيري بين دانشجويان ساكن خوابگاه دانشگاه شيراز " چهارمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان دانشگاه شيراز (1387)
۳۶-احمدي ح "بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با سلامت روان زنان نابارور " علوم انساني و سلامت (1386)
۳۷-احمدي ح "جرايم زنان، مجازات، اصلاح و بازپروري " همايش آسيب هاي اجتماعي زنان (1384)
۳۸-احمدي ح "جوانان، جمعيت و بزهكاري " همايش انجمن جمعيت شناسي ايران (1382)
۳۹-احمدي ح "حاشيه نشيني و بزهكاري " همايش خانواده و چالش هاي آن (1382)
۴۰-احمدي ح "پرخاشگري مردان عليه زنان " اولين همايش ملي آسيب هاي اجتماعي ايران (1381)
۴۱-احمدي ح "روان شناسي اجتماعي و گفتگوي بين فرهنگ ها " سمينار نقش علوم اجتماعي در گفتگوي تمدنها (1380)

چاپ كتاب
۱-احمدي ح، غفاري نسب ا "تحقيق چند روشي در علوم ا جتماعي ترکيب اسلوب ها " چاپ اول (1377) زر شيراز
۲-احمدي ح "نظريه هاي انحرافات اجتماعي " -- (1377) انتشارات زر شيراز
۳-احمدي ح "تحقيق چندروشي در علوم اجتماعي " -- (1378) انتشارات زر شيراز
۴-احمدي ح "جنسيت و روان شناسي اجتماعي " -- (1383) انتشارات نويد شيراز
۵-احمدي ح "كيفيت زندگي خانواده هاي زندانيان مواد مخدر " -- (1384) سازمان زندان ها
۶-احمدي ح "روان شناسي اجتماعي " (1382) مركز نشر دانشگاه شيراز مرکز نشر دانشگاه شيراز
۷-احمدي ح "جامعه شناسي انحرافات (بازنويسي) " (1384) سمت (سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
۸-احمدي ح "جامعه‌شناسي انحرافات " چاپ سوم (1384) انتشارات سمت تهران
۹-احمدي ح "جامعه شناسي انحرافات " چاپ چهارم (1384) سمت تهران
۱۰-احمدي ح "روانشناسي جنايي " چاپ اول (1391) نياكان تهران
۱۱-احمدي ح، زهري بيدگلي س، گرگي ع "جرم شناسي با رويکردي جامعه شناسي " چاپ اول (1393) انتشارات جامعه شناسان تهران
12-Ahmadi H "vl akhsd fh v,d;vnd [hlui akhojd " چاپ اول (1393) انتشارات جامعه شناسان تهران


عناوین تدریس شده
دکتري تخصصي (Ph.D)
روانشناسي اجتماعي
كارشناسي ناپيوسته
اسيب شناسي اجتماعي
كـارشناسي
جامعه شناسي عمومي
روانشناسي اجتماعي
جامعه شناسي حقوق
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
جامعه شناسي جنايي
روان شناسي جنايي
دکتري تخصصي (Ph.D)
جامعه شناسي كيفري
كارشناسي ناپيوسته
جامعه شناسي انحرافات اجتماعي
روان شناسي اجتماعي
كـارشناسي
مباني روانشناسي مفاهيم اساسي
زبان تخصصي مطالعه متون علوم اجتماعي ۱
روانشناسي اجتماعي
روشهاي تحقيق نظري
روشهاي تحقيق عملي
بررسي مسايل اجتماعي ايران
جامعه شناسي كارومشاغل
بررسي اثارصاحبنظران جامعه شناسي
جامعه شناسي اموزش وپرورش
مباني مددكاري اجتماعي
جامعه شناسي جوانان
جامعه شناسي خانواده
جامعه شناسي انحرافات اجتماعي
جامعه شناسي ارتباط جمعي
جامعه شناسي سازمان ها
تكنيك هاي خاص تحقيق
مباني جامعه شناسي عمومي
مباني جامعه‌شناسي عمومي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
نظريه هاي روانشناسي اجتماعي
جامعه شناسي انحرافات
جامعه شناسي انحرافات
روانشناسي اجتماعي زن
جرم شناسي زنان
دکتري تخصصي (Ph.D)
جامعه شناسي كارومشاغل
جامعه شناسي انحرافات
نظريه روانشناسي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
روان شناسي جنايي
روش تحقيق ۲
نظريه روانشناسي اجتماعي
نظريه هاي روانشناسي اجتماعي
جامعه شناسي انحرافات
روانشناسي اجتماعي
دکتري تخصصي (Ph.D)
جامعه شناسي انحرافات اجتماعي
روانشناسي اجتماعي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
جامعه شناسي جنايي
دکتري تخصصي (Ph.D)
جامعه شناسي کيفري
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
جامعه شناسي جنايي *

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (62)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
علي عربي کاوش فرآيندهاي اجتماعي اعتياد به مواد مخدر در بين جوانان شهر کرج (به سوي يك نظريه زمينه‌اي) ۱۳۹۵
عبداله نجفي اصل مطالعه رابطه استفاده از تکنولوژي هاي نوين ارتباطي با ارزشهاي اجتماعي در بين دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بوشهر ۱۳۹۵
علي روحاني كاوش فرايندهاي اجتماعي چگونگي شكل‌گيري عواطف نسبت به مهاجرين افغان مقيم شهر شيراز، ارائه يك نظريه زمينه‌اي ۱۳۹۴
مهدي معيني بررسي جامعه شناختي مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي مؤثر بر بازدارندگي رفتارهاي پرخطر جوانان: مطالعه موردي شهر شيراز ۱۳۹۳
مينا صفا بازسازي معنايي مفهوم خدا در ذهن جوانان ۱۳۹۰
علي رضا اسلام بررسي عوامل اجتماعي ـ اقتصادي مرتبط با کيفيّت زندگي مردم شهر بيرجند در مقايسه با روستاهاي آن ۱۳۸۸
سعيده گروسي مورد مطالعه : بررسي تاثير باورهاي قالبي بر روي نابرابري جنسيتي در خانواده شهر كرمان و روستاهاي پيرامون آن ۱۳۸۴
حميد حيدري : ارزيابي پارادايمي پژوهش‌هاي جامعه‌شناختي در ايران پس از انقلاب اسلامي ۰
اسرافيل جاويدي مطالعه جامعه شناختي تأثير شبکه‌هاي اجتماعي مجازي بر شکاف نسلي: مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه شيراز ۰
عبدالرضا اماني فر ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
محمدجواد هدايت فرد عوامل اقتصادي اجتماعي مرتبط با نگرش زوج هاي جوان نسبت به سياست هاي جمعيتي افزايش فرزند آوري در شهر دزفول ۱۳۹۸
پريسا محمودي مطالعه ي عوامل اجتماعي و اقتصادي مرتبط با آگاهي زنان از حقوق و تکاليف زناشويي ( مورد مطالعه: شهر کاکي استان بوشهر) ۱۳۹۷
زهرا فريديان سروستاني مکان يابي مدارس بر اساس الگوي توزيع جمعيت دانش آموزي (مطالعه موردي: مدارس دخترانه منطقه چهار شهرداري شهر شيراز. ۱۳۹۷
ابوطالب ارمودي بررسي رابطه بين دلبستگي به مکان و نگرش زيست‌محيطي، موردمطالعه: رودخانه زاينده‌رود و پارک‌هاي اطراف آن ۱۳۹۷
سعيد جودان بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با تمايل به رفتار جمعي در بين تماشاگران مسابقات فوتبال: مطالعه ‌¬موردي شهر شيراز ۱۳۹۶
محمدباقر خوبي نژاد بررسي عوامل اقتصادي، اجتماعي مرتبط با رفتارهاي نابهنجار در مدرسه و خانه به عنوان يک رفتار بزهکارانه در بين دانش‌آموزان مدارس راهنمايي شهر بهمئي ۱۳۹۵
مرتضي مصلح سبک زندگي در انديشه‌هاي اريک فروم ۱۳۹۵
رامين يادگاري مطالعه رابطه بين استفاده از رسانه هاي مدرن و تمايل به بزهکاري: (مطالعه موردي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بستک). ۱۳۹۴
فاطمه حامي کارگر بررسي عوامل اجتماعي-اقتصادي مرتبط با سلامت روان زنان شاغل در بيمارستان هاي مصطفي خميني و شريعتي تهران ۱۳۹۴
محمد حاجي حسني آراني بررسي عوامل اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي مرتبط با تمايل زوجين به برنامه هاي تنظيم خانواده: مطالعه موردي مراجعه کنندگان به شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران و بيدگل ۱۳۹۳
آرزو رزم جوئيا مطالعه عوامل اقتصادي و اجتماعي مرتبط با ميزان توانمندي مديران و معاونان مدارس شهر شيراز ۱۳۹۳
الهام جوکار بررسي عوامل مرتبط با نا هنجاري پوششي دختران دبيرستاني در شيراز ۱۳۹۳
اعظم کارگرمحمودآبادي مطالعه عوامل اجتماعي، اقتصادي و جمعيتي مرتبط با نقش کار خانگي زنان در اقتصاد غيررسمي : مطالعه موردي زنان متأهل شهر کوار ۱۳۹۳
طاهره مجيدي مطالعه عوامل اقتصادي – فرهنگي – اجتماعي موثر بر بهزيستي رواني زنان سرپرست خانوار شهرستان فسا. ۱۳۹۲
الهه کياني فلاورجاني مطالعه تطبيقي عوامل مرتبط با کيفيت زندگي مهاجرين و غير مهاجرين (مطالعه موردي شهر فلاورجان) ۱۳۹۲
محمد نعمتي بررسي عوامل مرتبط با نگرش دانش آموزان پسر دبيرستاني نسبت به رفتار بزهکارانه در شهر شيراز ۱۳۹۲
زهرا صادقي پور بررسي عوامل اقتصادي - اجتماعي مرتبط بر بهداشت روان زنان شاغل در بيمارستان هاي شهر بندرعباس ۱۳۹۱
زهرا هنروران مطالعه رابطه عوامل رواني-اجتماعي با مدگرايي(مطالعه موردي: جوانان ۲۹-۱۵ ساله شهر شيراز) ۱۳۹۱
خديجه علي پور بررسي عوامل موثر بر كيفيت زندگي زنان معلول در شهر شيراز ۱۳۹۱
شيوا رستگاري بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي مرتبط بر اقدام به طلاق زوجين مراجعه کننده به دادگاه هاي خانوداه سنندج و پاوه ۱۳۹۰
علي عربي بررسي رابطه بين ويژگيهاي فردي ،ساختار محله اي و ترس از جرم (مطالعه موردي شهر كرج) ۱۳۹۰
ميترا ابراهيمي بررسي عوامل اجتماعي- جمعيت شناختي مرتبط با نگرش دختران به رفتار بزهکارانه در شهر گرگان ۱۳۹۰
طيبه اسدي بررسي تاثير استفاده از فناوري ارتباطي و اطلاعاتي بر هويت اجتماعي زنان ۱۳۸۹
معصومه دلفان عوامل اجتماعي - اقتصادي موثر بر رفتار پرخاشگرانه دانش آموزان در دبيرستان‌هاي دخترانه شهر خرم آباد (سال‌ تحصيلي ۸۸-۸۹) ۱۳۸۹
معصومه پارسانژاد بررسي عوامل اجتماعي– اقتصادي موثر بر اعتياد زنان: مطالعه موردي زنان در حال ترک اعتياد در شهر تهران ۱۳۸۹
مريم السادات دل آور تاثير استفاده از فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي بر معاشرت جوانان ۳۰-۱۸ شهر شيراز ۱۳۸۹
عبداله صادقي بررسي عوامل اجتماعي فرهنگي مرتبط با آگاهي از حقوق شهروندي، مطالعه موردي: زندانيان زندان عادل آباد شيراز در سال ۱۳۸۹ ۱۳۸۹
مجيد کاظمي اصل بررسي عوامل مرتبط با نگرش کارآموزان فني و حرفه اي شهرستان بوشهر نسبت به آينده شغلي شان ۱۳۸۷
زرين شکرنيا بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي مرتبط با نگرش زنان نسبت به کودک آزاري (مطالعه موردي زنان ۱۵-۴۵ ساله در شهر شيراز) ۱۳۸۷
جواد فروغي فر عوامل افزايش اعتياد به مواد مخدر در استان کهگيلويه و بويراحمد ۱۳۸۷
سميه کرمي نيا بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي و جمعيتي مرتبط با سلامت رواني زنان نابارور مراجعه كننده به مراكز درمان ناباروري شهر شيراز ۱۳۸۶
محمودرضا نوشادي : بررسي چگونگي طرح هويت ملي در كتاب هاي تعليمات اجتماعي پنجم دبستان و سوم راهنمايي ۱۳۸۶
خديجه اسدي سروستاني بررسي عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مرتبط با نحوه گذران اوقات فراغت جوانان: مطالعه موردي شهر شيراز ۱۳۸۶
امجد هدايت بررسي تأثير مجازات زندان سرپرست خانواده بر وضعيت اجتماعي و اقتصادي خانواده زنداني (مورد مطالعه: همسران زندانيان استان کردستان) ۱۳۸۵
محمدرضا ارجمندمزيدي بررسي عوامل اقتصادي _ اجتماعي موثر بر رضايتمندي شغلي كاركنان شركت آب منطقه اي فارس ۱۳۸۴
فرح اثناعشري عوامل مؤثر بر نگرش به روابط جنسي سالم و بهداشت باروري در بين جوانان شهر شيراز ۱۳۸۴
محسن غلامي ابيز بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي مؤثر بر اعتياد (مطالعه موردي: معتادان اردوگاه پيربنانِ شهر شيراز) ۱۳۸۳
مژده جمالي عوامل موثر بر آگاهي و نگرش معتادين زنداني نسبت به ا يدز و راههاي پيشگيري از آن ۱۳۸۲
فاطمه معصومي بررسي عوامل موثر بر گرايش شهروندان به مشارکت اجتماعي در شوراي اسلامي شهر داراب ۱۳۸۱
محمد زنگته بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر خشونت شوهران عليه زنان در خانواده: مطالعه موردي شهر بوشهر ۱۳۸۰
مرتضي شهميري بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر رضايتمندي شغلي (مطالعه موردي: کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهران) ۱۳۷۹
علي نيک اختر بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي موثر بر خرابکاري به عنوان نوعي رفتار بزهکارانه در بين دانش آموزان دبيرستان هاي شيراز ۱۳۷۸
فريفته هدايتي سوهاني بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي موثر بر همنوايي اجتماعي دانش آموزان مطالعه موردي دبيرستان هاي منطقه ۵ آموزش و پرورش شهر تهران ۱۳۷۷
ابوطالب عزيزي بررسي رابطه پايگاه اقتصادي- اجتماعي دختران تحصيل کرده شاغل در سن تاخيري ازدواج بر نگرش آنها در مورد همسان همسري مورد شهر شيراز ۱۳۷۷
احمدعلي شيري غجه بيگلو بررسي اثرات عوامل جامعه پذيري بر رفتار بزهکارانه جوانان در شهر شيراز ۱۳۷۶
طاهره عربي بررسي رابطه ويژگيهاي اقتصادي - اجتماعي جوانان شهر تهران با سبک زندگي فرهنگي آنان ۰
فاطمه عرب فيروزي بررسي عوامل اقتصادي – اجتماعي مرتبط با گرايش والدين به کودک آزاري دانش آموزان ۱۵-۱۰ساله شهرستان فسا ۰
سمینارویژه ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
مهرداد واقفي نقش بانک ژنتيک در پيشگيري از جرم ۱۳۹۶
مرضيه نعمت الهي تاثير تحولات قانون مبارزه با مواد مخدر در پيشگيري از جرايم مربوطه ۱۳۹۶
محمدجواد نصيري پيش گيري از بزه ديدگي مکرر در قانون حمايت از کودکان ونوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست مصوب ۹۲ ۱۳۹۵
مظفر محمدي نقش گرايش به نظام سرمايه داري در توسعه فساد اقتصادي ۱۳۹۳
زهره احمديان تحليل جرمشناختي قانون حمايت از خانواده مصوب سال ۹۱ ۱۳۹۳
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (144)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
مريم مجيدي مطالعه عوامل اقتصادي-اجتماعي مرتبط با سالمندي فعال درسالمندان شهر شيراز. ۱۳۹۸
عبدالطيف کارواني فرايند برساخت هويت اجتماعي در ميان دانشجويان بلوچ در دانشگاه‌هاي دولتي: به سوي يک نظريه زمينه اي ۱۳۹۸
ناصر جوکار طراحي و اعتباريابي چارچوب برنامه درسي آموزش سواد رسانه اي براي دانشجويان:رويکرد ترکيبي ۱۳۹۷
ارش موسوي ۱- مطالعه تطبيقي بازنمايي مرگ در اديان ابراهيمي و غير ابراهيمي: مطالعه موردي اسلام و مسيحيت با بودائيسم و هندوئيسم ۱۳۹۷
سعيد کشاورزي تبيين جامعه شناختي مشارکت در جنبش هاي محيط زيستي: مورد جنبش رفتگران طبيعت در ايران ۱۳۹۶
سيدمحسن مرتضوي فهم آسيب هاي اجتماعي نوجوانان در استان فارس و مسئوليت اجتماعي نظام تعليم و تربيت در اين زمينه: مطالعه موردي شهر شيراز ۱۳۹۶
نفيسه صدرارحامي بررسي رابطه بين شکاف ديجيتالي و سرمايه اجتماعي با هويت شهروندي (مورد مطالعه جوانان شهرهاي اصفهان و نجف آباد) ۱۳۹۶
سيد مهدي حيدرآبادي بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با رضايت مندي گردشگران خارجي در سفر به ايران ۱۳۹۶
الهام شيردل سرآسيابي واکاوي تجربه زيسته عاطفه اجتماعي در زيست جهان سالمندان(مورد مطالعه: سراي سالمندان شهر کرمان) ۱۳۹۵
کورش داوري تبيين جامعه شناختي سبك زندگي در بين جوانان: مطالعه موردي جوانان ۳۵-۱۹ ساله شهرهاي دهدشت و گچساران ۱۳۹۵
داريوش غفاري مطالعه تلفيقي عوامل اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي مرتبط با اعتياد به مواد مخدر در ميان زنان استان کرمانشاه ۱۳۹۵
نظام اکبري مطالعه تطبيقي سازگاري دو نسل مهاجران ايراني در کشور امارات متحده عربي ۱۳۹۴
حسين ملتفت کندوکاو استراتژي‌هاي خانواده‌ها در انتخاب خط‌مشي تک‌فرزندي بين شهروندان اهوازي ۱۳۹۴
بيژن ابدي شبيه‌سازي رفتار مصرف پايدار انرژي در بخش كشاورزي بر اساس پارادايم زيست‌محيطي ترويج كشاورزي ۱۳۹۲
کاظم کاظمي حافظه جمعي وقايع تاريخ معاصر ايران، بررسي تطبيقي دانشگاهيان دانشگاه شيراز و حوزويان حوزه علوم ديني شيراز ۱۳۸۸
غلامرضا مجردي نهادينه سازي كارگزاري خصوصي بيمه محصولات كشاورزي. مورد مطالعه: استان فارس. ۱۳۸۶
احمد محمدپور بازسازي معنائي پيامدهاي نوسازي در منطقه اورامان کردستان ايران: ارائه يک نظريه زمينه اي ۱۳۸۶
مريم سادات دل آور واکاويي چاقي و اضافه وزن در نظام معنايي زنان در باشگاه‌هاي بدنسازي شهر شيراز: به سوي يک نظريه زمينه‌اي ۰
سيدعلي شاه چراغ واکاوي مفهومي فرايند گرايش به اعتياد به مواد مخدر صنعتي در بين جوانان شهر سمنان: به‌سوي يک نظريه زمينه‌اي ۰
رحمان باقري بازانديشي و هويت فرهنگي مهاجرين قوم لَک (مورد مطالعه: مهاجرين ساکن محله نامجو تهران) ۰
ليلا زاده باقري مطالعه رابطه استراتژي‌هاي نظارتي و سواد ديجيتال والدين با ميزان مواجهه نوجوانان با مخاطرات و آسيب‌هاي فضاي مجازي ۰
محسن غلامي ابيز کاوشي در فرايند اعتياد زنان: بسترها و فرايندها ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
فريده عيوضي رابطه‌ي بين سبک زندگي و مسئوليت‌پذيري اجتماعي جوانان : مطالعه‌ي موردي شهر کرج ۱۳۹۸
فاطمه کريمي بررسي رابطه بين شاخصهاي توسعه با مرگز و مير کودکان و نوزادان بر اساس داده هاي سرشماري ۱۳۹۵ ايران ۱۳۹۷
کبري نرماني مطالعه‌ي مقايسه‌اي نظام شخصيتي زن از ديدگاه آيت‌الله خامنه‌اي و آيت‌الله جوادي آملي ۱۳۹۷
روح الله اميني سنجش ميزان احساس امنيت شهروندان و تفاوت‌هاي منطقه‌اي آن، موردمطالعه: مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان ۱۳۹۷
زهرا محمودي صالح آباد بزه ديدگي اطفال :ريشه ها و راهکارها (مطالعه موردي شهر شيراز در سالهاي ۹۰تا۹۵) ۱۳۹۶
احسان شريعتي فرد جايگزين هاي حبس در مرحله اجراي احکام کيفري با تأکيد بر رويه قضايي استان فارس ۱۳۹۵-۱۳۹۲ ۱۳۹۶
محمد صداقت فرد تحليل اثرات ويژگي هاي کالبدي و الگوي تکوين از منظر احساس امنيت شهروندان (مقايسه تطبيقي مناطق ۵ و ۱۰ شهر شيراز) ۱۳۹۶
حيدر روزي طلب رابطه سرمايه اجتماعي با رفتار پرخاشگرايانه دانش‌آموزان متوسطه شيراز ۱۳۹۶
فاطمه رفاهت بازنمايي زن در موسيقي سنتي ايران در دهه شصت ۱۳۹۶
سميرا رفيعي شيوه هاي باز نمود خشونت در پنج رمان برگزيده نوجوان ۱۳۹۶
سميرا جليلي عابدزاده روابط قبل از ازدواج و رضايت زناشويي: مطالعه‌ي موردي: زنان همسردار ۵۰-۲۰ ساله¬ي شهر شيراز ۱۳۹۶
لاله قنبري تحليل جرم شناختي سرقتهاي به عنف و مطالعه ي موردي آن در شهر شيراز . ۱۳۹۵
الهه غفاري ارزيابي تحولات نظام سکونتگاهي استان فارس(۱۳۹۰-۱۳۶۵) ۱۳۹۴
فريبا ابراهيمي بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت سياسي در بين دانشجويان دانشگاه شيراز ۱۳۹۴
الهه قلعه کار تحليل جرمشناختي مسکن مهر(مطالعه موردي شهر صدرا شيراز) ۱۳۹۴
مژده جمالي تبيين جامعه شناختي عوامل مؤثر بر تعهد اجتماعي جوانان، مطالعه موردي دانشجويان ۳۵-۱۹ساله دانشگاه شيراز. ۱۳۹۳
رايحه قره مطالعه ي رابطه ي بين نيهيليسم و تنبلي اجتماعي: مطالعه ي موردي دانشجويان دانشگاه شيراز ۱۳۹۳
سيدعلي هاشمي سنجش عادلانه بودن کيفر از منظر محکومين ( مطالعه موردي محکومين دادگاه هاي شيراز سالهاي ۹۰-۸۵ ۱۳۹۳
سيد اسماعيل موسوي حقيقي بررسي کيفيت زندگي مرتبط با تندرستي در کارکنان فعال و غير فعال زندان‌هاي استان بوشهر ۱۳۹۲
طاهره طاهري بررسي عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مرتبط با تجربه ي مزاحمت در عرصه هاي عمومي عليه زنان ۱۵ تا ۶۵ ساله: مطالعه ي موردي شهر لار. ۱۳۹۲
بيان قادري آذر بررسي رابطه خدمات سازمان بهزيستي با توانمندسازي زنان سرپرست خانوار: مطالعه موردي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي شيراز ۱۳۹۲
علي بندرريگي زاده بررسي مقايسه اي تحليل گفتماني سياست خارجي اوباماي نامزد رياست جمهوري و اوباماي رييس جمهور در قبال خاورميانه ۱۳۹۱
سعيده ديانت بررسي احساس امنيت زنان در فضاهاي عمومي( مطالعه ي موردي: زنان ساکن در محلات مجاور با پارک آزادي شهر شيراز) ۱۳۹۱
سيدابراهيم مساوات مطالعه ارزش هاي اجتماعي طبقات مختلف جامعه (مطالعه موردي: والدين خانوارهاي شهر شيراز) ۱۳۹۱
انيسه غلامي بررسي عوامل اجتماعي و اقتصادي مرتبط با گرايشات مصرفي زنان در شهر شيراز ۱۳۹۱
رويا پورشاهيان بررسي عوامل موثر بر تعهدسازماني کارکنان بيمارستان استاد مطهري و بيمارستان پيمانيه شهرستان جهرم ۱۳۹۱
ساناز بهاءالديني بررسي نقشهاي چندگانه زنان و رابطه ي آن با بهزيستي رواني(مورد مطالعه زنان شاغل شهر شيراز) ۱۳۹۱
مهري مرادخاني بررسي تاثير جهاني شدن بر سبک هاي فرزندپروري والدين(مطالعه موردي شهر ايلام) ۱۳۹۱
حسين محمدي بلبان آباد بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با انسجام هويت قومي در دانشجويان شهر سنندج ۱۳۹۱
ليلا پرنيان مطالعه مديريت بدن و جهاني شدن فرهنگي ۱۳۹۱
زهراالسادات بني فاطمه بررسي رابطه بين سبک زندگي بانوان جوان و مشارکت آنان در فعاليت¬هاي ورزشي در شهر يزد ۱۳۹۱
زهرا رياحي اصطهباناتي تاثير هويت ديني و سرمايه ي اجتماعي بر سلامت روان ۱۳۹۱
ليلا حسن کاوي ارزيابي عوامل مکاني- زماني مرتبط با سرقت در شهر کنگان: مطالعه موردي سرقتهاي ۱۳۸۹ ۱۳۹۱
سپيده گيلاسيان بررسي تاثير جايگاه اقتصادي زنان بر سهم آنها در اقتصاد خانواده ۱۳۹۰
مريم کرماني مجرد بررسي عوامل مرتبط با تصور از مرگ: مطالعه موردي سالمندان شيراز ۱۳۹۰
فريده بزني بررسي عوامل موثر بر رضايتمندي شغلي كاركنان شهرداري شهر محمدشهر كرج ۱۳۹۰
الهام شيردل سرآسيابي بررسي تاثير شبکه اجتماعي بر عاطفه اجتماعي جوانان شهر کرمان ۱۳۹۰
لقمان قديري گل تپه بررسي عوامل اجتماعي-اقتصادي موثر بر مشارکت اجتماعي دانشجويان دانشگاه شيراز ۱۳۹۰
زهرا هاشمي نيا جايگاه طبقاتي زنان مرتبط با ميزان نابرابري جنسيتي ۱۳۹۰
علي روحاني بررسي عوامل اجتماعي رواني مرتبط با برجستگي هويت قومي جوانان، مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه شيراز ۱۳۹۰
داريوش خشتي تحليل حقوقي-جرم شناختي شيطان پرستي ۱۳۹۰
محسن نعمتي بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي مرتبط با زندگي حاشيه نشينان شهر شيراز ۱۳۹۰
حسن فخري زاده چنارسوخته بررسي عوامل مرتبط با سازگاري مهاجرين افغاني: مطالعه موردي شهرك گلشهر مشهد ۱۳۹۰
رايحه مظفريان بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي مرتبط با ختنه زنا: مطالعه موردي زنان ۴۹-۱۵ ساله جزيره قشم ۱۳۹۰
لاله شيرکاني مطالعه رابطه بين ميزان دينداري و نگرش نسبت به نا برابري جنسيتي مطالعه موردي مردان ۲۰ سال به بالاي شهر شيراز ۱۳۸۹
مرتضي سبهاني خالص بررسي تطبيقي عوامل مرتبط با نگرش دانشجويان نسبت به فرار مغزها :مطالعه موردي دانشجويان پسر و دختر تحصيلات تکميلي دانشگاه شيراز ۱۳۸۹
الهام يوسفي نژاد ويژگي¬هاي اجتماعي تجربه¬ي زنان از مزاحمت جنسي در عرصه¬ي عمومي: ۱۳۸۹
مريم زرين پگاه بررسي رابطه عوامل اجتماعي– فرهنگي با نگرش مردان نسبت به عقيم سازي مردان(وازکتومي) مطالعه موردي: دانشجويان و طلاب متاهل شهر قم ۱۳۸۹
فرشته فرمهيني فراهاني بررسي رابطه بين عوامل فرهنگي و رفتار باروري: مطالعه موردي شهر شيراز ۱۳۸۹
فاطمه ثروت خواه بررسي عوامل موثر بر تصميم زنان به طلاق ۱۳۸۹
سجاد فتاحي : تحليل گفتمان نامزدهاي جريان هاي اصلاح طلب و اصول گرا در انتخابات رياست جمهوري دور دهم ۱۳۸۹
ندا مرحمتي عوامل جامعه¬شناختي مرتبط با گرايش جوانان ۱۸-۳۰ ساله به سبک زندگي مدرن در شهر شيراز ۱۳۸۹
فاطمه قاسمي تيتکان بررسي رابطه استفاده از اينترنت و نگرش نسبت به دموكراسي بين كاربران زن جوان شهر شيراز ۱۳۸۹
روح اله قاسمي بررسي عوامل اجتماعي - فرهنگي مرتبط با ترجيحات موسيقايي دانش آموزان متوسطه مطالعه ي موردي دانش آموزان شهر هاي شيراز و قائميه ۱۳۸۹
سعيد خسروآبادي بررسي تاثير عوامل اجتماعي، اقتصادي و جمعيت شناختي بر نگرش زنان در سنين باروري به سقط جنين: مطالعه موردي شهر سنندج ۱۳۸۹
احمد رامشيني تحليل محتواي مولفه هاي هويت ملي در آثار دو تن از روشنفكران (جلال آل احمد و داريوش شايگان) ۱۳۸۹
دلير بارخدا بررسي عوامل اجتماعي- اقتصادي موثر بر پاسخگويي سازمان هاي مردم نهاد مطالعه موردي: سازمان هاي مردم نهاد شهر سنندج (۱۳۸۸) ۱۳۸۹
سيده فاطمه اقاميري بررسي عوامل اجتماعي، فرهنگي و روانشناختي موثر بر بهزيستي رواني مادران متعلق به آشيانه خالي ۱۳۸۹
سيده نسترن زنجان رفيعي بررسي مقايسه اي تصوير زن در گفتمان نمايندگان زن دوره هاي ششم و هفتم مجلس شوراي اسلامي ۱۳۸۸
مجيد درستي عوامل منازعه در شهرستان بويراحمد ۱۳۸۸
سارا اسدالهي بررسي تاثير کاربرد اينترنت بر هويت ملي دانشجويان مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه شيراز ۱۳۸۸
احمد کلاته ساداتي تبارشناسي دانش و قدرت در سياست عملي شيعه با تاکيد بر تحليل گفتمان جمهوري اسلامي ايران ۱۳۸۸
عماد غروي بررسي عوامل اجتماعي ـ اقتصادي مرتبط با معيارهاي همسر گزيني در ميان دانشجويان (مطالعه موردي: دانشجويان پسر دانشگاه شيراز) ۱۳۸۸
مهناز مرادي بررسي عوامل مرتبط با بارداري ناخواسته در بين زنان باردار ۱۵-۴۹ ساله در شهر شيراز مطالعه موردي: زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شيراز ۱۳۸۸
مرجان نادري تحليل گفتمان شناسي گزيده‌اي از سرودهاي ملي كشورهاي جهان ۱۳۸۸
ناصر نظريان بررسي مقايسه ايي شيوه هاي گذران اوقات فراغت بين جوانان وبزرگسالان : مطالعه موردي شهر شيراز ۱۳۸۷
روح اله مظفري بررسي شبکه هاي اجتماعي افراد HIV مثبت: مطالعه ي موردي شهر شيراز ۱۳۸۷
مريم ابراهيمي منش نقش آگاهي از حقوق و تعهدات شهروندي بر سرمايه اجتماعي شهروندان: مطالعه موردي شهروندان۴۴ -۳۰ ساله شهرستان شيراز ۱۳۸۷
فرزانه محمدي بررسي تطبيقي عوامل اجتماعي، اقتصادي و جمعيتي مرتبط با مشاركت سياسي جوانان و ميانسالان: مطالعه موردي شهرستان نورآباد ممسني ۱۳۸۷
حسن پورسفير جايگاه مفهوم عدالت در گفتمان اصولگرا با تاكيد بر نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ۱۳۸۷
اسلام اقاپور بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي مرتبط با کيفيت زندگي مهاجران:مطالعه موردي حصارک کرج ۱۳۸۷
مجتبي بخشنده بررسي نقش بافتهاي نو و فرسوده شهري در ايجاد خرده فرهنگ انحرافي جوانان: مطالعه موردي شهر شيراز ۱۳۸۷
حميد خوجاني بررسي تبعيض جنسيتي در کتاب هاي داستاني تأليفي کودکان از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ (مطالعه موردي کتاب هاي داستاني کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان) ۱۳۸۷
زهره اذرگون بلداجي بررسي تطبيقي عوامل اقتصادي-اجتماعي موثر بر تفاوت فرهنگ حاشيه نشِن و غير حاشيه نشين (مطالعه موردي جوانان ۳۰-۱۸سال منطقه يک و پنج شهر شيراز) ۱۳۸۷
وجيهه جلاييان بخشنده بررسي عوامل اجتماعي اقتصادي مرتبط با مسئوليت اجتماعي جوان: مطالعه موردي جوانان شهر شيراز ۱۳۸۶
سعيد کوشکي جهرمي بررسي عوامل موثر و مرتبط بر فرهنگ سازماني بسيج از منظر دانشجويان: نمونه مورد مطالعه كليه دانشجويان بسيجي عضو بسيج دانشجويي مراكز آموزش عالي واقع در شهر شيراز ۱۳۸۶
منيژه محمديان بررسي زمينه هاي جمعيتي، اجتماعي، اقتصادي و روانشناختي مرتبط با بهزيستي ذهني سالمندان شهر تبريز ۱۳۸۶
زهرا بينازاده نقش شوراي حل اختلاف در تامين عدالت ترميمي ۱۳۸۶
جواد رياحي تفاهم عرفي دررابطه ي استناد ۱۳۸۶
ميثم قاسمي سمناکلائي بررسي تاثير سازه اجتماعي بر افشاگري مالي (مورد مطالعه: صنايع مختلف شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸۶
فريبا خورشيدي بررسي عوامل اجتماعي- اقتصادي – جمعيتي موثر بر رضايتمندي از مهاجرت به شهر نورآباد ممسني ۱۳۸۶
يلدا پسنديده بررسي رابطه سرمايه اجتماعي، اقتصادي و کيفيت زندگي سالمندان (مطالعه موردي: شهر مشهد) ۱۳۸۶
حميد مرادي بررسي علل و الگوهاي مرگ و مير در بيمارستان حضرت ولي عصر(عج) شهرستان نورآباد ممسني از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۵ ۱۳۸۶
مسعود الماسي بررسي تطبيقي عوامل اجتماعي مرتبط با گرايش به رفتار بزهكارانه در ميان حاشيه¬نشينان و غيرحاشيه¬نشينان(مطالعه موردي دانش¬آموزان پسر مقطع متوسطه شهر ايلام ۱۳۸۶
محسن باصري بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر رفتار بزهکارانه در ميان دانش آموزان شهر شيراز ۱۳۸۵
يوسف بيانلو بررسي رابطه بين عوامل جمعيت شناختي و شرايط بوم شناختي با نوع جرم و نرخ جرم درشهر شيراز ۱۳۸۵
اميرمحمد اميري بررسي سازگاري فرهنگي نسل اول و دوم مهاجران: مطالعه موردي مهاجران ساکن حاشيه ۱۳۸۵
نسيم قصمي بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر نگرش توريستهاي داخلي نسبت به جاذبه هاي شهري: مطالعه موردي بندرعباس ۱۳۸۴
احمد پارسا فاصله‌گذاري مواليد و عوامل مؤثر بر آن در ميان زنان شهرستان بويراحمد ۱۳۸۴
حسين افراسيابي بررسي عوامل اجتماعي- اقتصادي موثر بر اثربخشي الگوي حل مسأله والدين ۱۳۸۴
سيدحسين علوي زاده ابرقويي تاثير نظارت سازمان بهزيستي بر عملكرد NGO هاي معلولين ۱۳۸۴
حميد عمراني بررسي عوامل اجتماعي ـ اقتصادي مؤثر بر نگرش جوانان به سالمندان مورد مطالعه : شهر شيراز ۱۳۸۲
کاظم حسن زاده بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر جامعه پذيري سياسي دانشجويان (مطالعه موردي : دانشجويان دانشگاه شيراز) ۱۳۸۲
علي رضا اسلام بررسي عوامل اقتصادي_اجتماعي مؤثر بر انتظارات اجتماعي جوانان (مورد مطالعه : شهر شيراز ) ۱۳۸۲
حمزه تجلي پور بررسي جامعه شناختي عوامل اجتماعي- اقتصادي موثر بر رضايتمندي شغلي معلمان (مطالعه موردي: معلمان اداره آموزش و پرورش منطقه جره-بالاده) ۱۳۸۱
مصطفي بهرامي بررسي عوامل موثر بر ميزان بهره مندي فرهنگيان از وسايل ارتباط جمعي (مطالعه موردي: دبيران مقطع متوسطه شهر شيراز) ۱۳۸۱
مريم مختاري عوامل موثر بر نگرش روزنامه نگاران نسبت به مسائل انتشار مطبوعات محلي استان فارس (با تاکيد بر روزنامه هاي محلي استان فارس) ۱۳۸۱
محمدرضا مهجوريان بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي- جمعيتي موثر بر رضايتمندي مهاجرين در نقاط حاشيه نشين شهر فلاورجان ۱۳۸۱
عبدالمجيد کشتکار عوامل مؤثر بر جهات گسترش كالبدي شهرها مطالعه‌ي موردي شهر شيراز ۱۳۸۱
علي شريفي بررسي عوامل اجتماعي- اقتصادي موثر بر پايبندي دانش آموزان به ارزش هاي ديني ۱۳۸۱
افسانه اميدي اردلي بررسي جايگاه زنان در اقتصاد غير رسمي: مطالعه موردي کار خانگي زنان متاهل شهر اردل ۱۳۸۰
مريم سروش ارزاني بررسي عوامل فرهنگي- اجتماعي موثر بر هويت مذهبي جوانان مطالعه موردي جوانان شيراز ۱۳۸۰
هما ملامحمدرحيمي بررسي پيامد اشتغال براي زنان شاغل و فرزند اول آنها (شهر زنجان) ۱۳۸۰
حسين ملکي بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر رضايتمندي توريستي (مطالعه موردي گردشگران خارجي جزيره کيش) ۱۳۸۰
علي اصغر فيروزجاييان گلوگاه بررسي تاثير وضعيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي دانشجويان بر مشارکت سياسي آنها (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه تهران) ۱۳۸۰
رضا بيات ريزي بررسي عوامل اجتماعي- اقتصادي موثر بر فرهنگ سياسي مورد مطالعه: دانشجويان دوره کارشناسي دانشگاه تهران ۱۳۷۹
افشين کسالائي جايگاه و نقش مديريت مشارکتي در مديريت شهري شهرهاي جديد (شهر جديد پرديس) ۱۳۷۹
پروين گنجي بررسي علل بيکاري در مناطق شهري لرستان (۱۳۷۸) مورد مطالعه: شهرستان خرم آباد ۱۳۷۹
نظام اکبري بررسي عوامل موثر بر فرايند سازگاري مهاجرين بين المللي نمونه مورد مطالعه: ايرانيان مقيم امارات عربي متحده ۱۳۷۹
فرحناز صالحي جونقاني بررسي تاثير عوامل اقتصادي - اجتماعي بر اعتياد (مطالعه موردي: زندان شهرکرد) ۱۳۷۹
علي معين فر بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر تعهدسازماني در ايران (مورد مطالعه: سازمان آموزش و پرورش شهر اروميه) ۱۳۷۹
نوراله محمدي ده بزرگ بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي مرتبط با آگاهي سازماني کارکنان آموزش و پرورش (مورد مطالعه: آموزش و پرورش شهرستان گچساران) ۱۳۷۹
اصغر ميرفردي فرايند نوسازي و پيامدهاي آن در شهرستان ممسني (۱۳۰۰ تا ۱۳۷۸ خورشدي ) ۱۳۷۹
حيدر فتح زاده قريبه بررسي عوامل جمعيتي، اقتصادي، اجتماعي موثر بر استفاده از وسايل و روش هاي جلوگيري از بارداري و کاهش باروري (مطالعه موردي: زنان شوهردار شهرستان اهر) ۱۳۷۹
فريده اثني عشري بررسي عوامل موثر بر بيگانگي سازماني در ايران (مورد مطالعه: سازمان هاي اداري شهر شيراز) ۱۳۷۸
محمدعلي تقوي بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر مشارکت روستاييان در طرح هاي منابع طبيعي (مطالعه موردي شهرستان بويراحمد) ۱۳۷۸
خديجه احمدي کلشاني بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر بهره وري کادر اداري سازمان هاي دولتي: مورد مطالعه شيراز ۱۳۷۸
پرويز شهرياري بررسي نگرش مردان به اشتغال زنان: مورد مطالعه شهر شيراز ۱۳۷۷
محمدحسن بداغي بررسي تاثير فقدان پدر بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان پسر شاهد در مقايسه با ديگر دانش آموزان سوم راهنمايي، سال تحصيلي ۷۷-۷۶ ۱۳۷۷
محمد رضوي اصل سوق بررسي رابطه عوامل اقتصادي- اجتماعي با رضايت شغلي کارکنان ادارات و نهادهاي دولتي شهر دهدشت ۱۳۷۶
بيژن خواجه نوري بررسي عوامل اجتماعي- اقتصادي موثر بر بيگانگي زنان (مطالعه موردي: زنان شهر شيراز) ۱۳۷۶
کرم اله احمدي بررسي نقش ارتباط زن و شوهر و تاثير آن بر تنظيم خانواده (مطالعه موردي نورآباد) ۱۳۷۶