۱۴۰۱/۰۴/۰۵
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : ناصر
نام خانوادگي : طالب بيدختي
سال تولد : 1331
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1363
مرتبه علمي : استاد
بخش : عمران
دانشکده : مهندسي عمران و مواد
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : taleb@shirazu.ac.ir

سوابق تحصيلي دانشگاهي
کارشناسي
رشته مهندسي آب
دانشکاه تهران (ايران)
سال 1352 تا 1354
کارشناسي
رشته مهندسي آب
دانشگاه تهران (ايران)
سال 1353 تا 1353
دکتري
رشته مهندسي عمران-هيدروليک
دانشگاه ايالتي اورگان (امريکا)
سال 1980 تا 1984 Incipient Resuspension of Cohesive Sediment under the Effect of wave and Current

افتخارات
۱-پژوهشگر نمونه -دانشکاه شيراز (1388)
۲-برنده مقاله برتر-چهارمين کنگره ملي مهندسي عمران (1387)
۳-برنده مقاله برتر-کنفرانس هيدروليک ايران (1387)
۴-برنده مفاله برتر-شوراي پژوهشي کشور (1368)
۵-پژوهشگر برتر دانشگاه شيراز (1389)
۶-برنده کتاب سال 1369 مهندسي جمهوري اسلامي ايران (1369)

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (159)
۱- صيادي ا، طالب بيدختي ن، نجارچي م، نجفي زاده س (2020) تغييرات اقليمي بر دما، بارش، و رواناب حوضه درودزن استان فارس مهندسي منابع آب 43:113-130
۲- خورشيدي علي کردي م، حقيقت م، طالب بيدختي ن، نيکو م (2020) مدل حل اختلاف چندهدفه بهره‌برداري تلفيقي از منابع آب سطحي و زيرزميني برمبناي رويکرد برنامه ريزي آرماني مهندسي منابع آب 43:131-151
۳- اسماعيلي ر، انوار س، طالب بيدختي ن، زارعيان ف (2018) ارزيابي ايمني لرزه‌اي سدهاي بتني وزني براساس معيارهاي عملکرد (مطالعه موردي: سد هايقر) مهندسي عمران و محيط زيست اميرکبير :-
۴- مينوسپهر م، عليزاده م، طالب بيدختي ن (2018) ارزيابي تکنيکهاي هوش محاسباتي در پيشبيني سرانه توليد پسماند (مطالعه موردي: استان هرمزگان) مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه تبريز 48:67-75
۵- روزگار م، طالب بيدختي ن، اميري س (2018) بررسي عددي موقعيت و طول پرش هيدروليکي در سرريز سرسرهاي مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه تبريز 10:41-50
۶- يزديان م، رخشنده رو غ، نيکو م، طالب بيدختي ن (1400) ارائه يک مدل مبتني بر تئوري بازي ها براي تخصيص بهينه آب به ذينفعان در منابع آبي مشترک در شرايط ورشکستگي آبي: کاربرد بازي جوجه مهندسي منابع آب :1-20
۷- نريمان ع، فتاحي م، طالب بيدختي ن، صادقيان م (1400) ارزيابي تابآوري هيدروليکي و زمان بازگشت شبکه توزيع آب شهر صدرا در برابر زلزله تحقيقات منابع آب ايران 17:204-221
۸- طالب بيدختي ن، اسعدس تکمه داش م، رضايي توابع ف، سرتاج م (1399) ارزيابي اثرات زيست محيطي ويروس کوويد19 رهيافت 79:53-62
۹- حقيقت اصفهاني ا، نيکو م، کريمي جشني ا، طالب بيدختي ن (1398) تدوين مدل بهينه سازي چندهدفه تخصيص آب و بار آلودگي بر مبناي مدل چانه زني بردا، مطالعه موردي: بخشي از سيستم رودخانه اي کر مهندسي منابع آب 43:1-13
۱۰- براهميي م، شاهوردي ک، غازي ا، طالب بيدختي ن (1396) تدوين نمودار سازماني مناسب براي مديريت تقاضاي آب کشاورزي در ايران مهندسي منابع آب :-
۱۱- روزگار م، طالب بيدختي ن، اميري س (1396) بررسي عددي موقعيت و طول پرش هيدروليکي در سرريز سرسره اي مهندسي منابع آب :-
۱۲- افضلي س، طالب بيدختي ن، پويا ع، نيکو م (1396) تدوين مدل تخصيص عادلانه کمي و کيفي آب در سيستم ها ي رودخانه -مخزن: کاربرد روش بهينه سازي سناريوها مجله علمي- پژوهشي آب و فاضلاب 29:68-84
۱۳- ساکي م، طالب بيدختي ن، واصلي ن، زندپارسا ش (1395) بررسي طرح فلوم گلوبلند و تغيير طرح سريز لبه پهن براي افزايش دقت سازه هيدروليک 11:33-42
۱۴- طالب بيدختي ن، فيضي م (1395) ساختمان هاي سبز؟ آري يا نه فصل نامه گزارش سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس 91:37-41
۱۵- ساکي م، طالب بيدختي ن، واصلي ن، زندپارسا ش (1395) بررسي طرح فلوم گلوبلند و تغيير طرح سريز لبه پهن براي افزايش دقت سازه مجله علمي پژوهشي هيدروليک 11:33-42
۱۶- علي اکبر ح، طالب بيدختي ن، کشاورزي ه (1395) مقايسه روش هاي شبکه بولتزمن و تفاضل محدود در حل هم زمان معادلات آب زيرزميني و انتقال آلودگي مجله علمي پژوهشي هيدروليک 11:59-71
۱۷- رجب پور ر، طالب بيدختي ن، رخشنده رو غ (1395) ارائه الگوي جديد G-JPSO و توسعه آن در کنترل بهينه پمپها در شبکه توزيع آب آب و فاضلاب 6:3-14
۱۸- مينوسپهر م، طالب بيدختي ن، محمدي س (1395) دراک همچنان پايدار در برابر ناملايمات زمانه گزارش نظام مهندسي 89:30-35
۱۹- رجب پور ر، طالب بيدختي ن، رخشنده رو غ (1394) توسعه و کاربرد الگوريتم JPSO در بهينه سازي بهره برداري از آبگيرها سدها مهندسي منابع آب 8:47-60
۲۰- مينوسپهر م، طالب بيدختي ن، عليزاده م، محمدي س (1394) بکار گيري فناوري نوين RFID در سيستم هاي مديريت پسماند شهري فصلنامه فني و مهندسي گزارش سازمان نظام مهندسي 85:94-99
۲۱- رجب پور ر، طالب بيدختي ن، رخشنده رو غ (1394) توسعه و کاربرد الگوريتم JPSO در بهينه سازي بهره برداري از آبگير سدها مجله مهندسي منابع آب 25:47-60
۲۲- عليزاده م، نيکو م، رخشنده رو غ، طالب بيدختي ن (1394) کاربرد قوانين انتخاب اجتماعي (SCR) در مديريت و بهره¬برداري بهينه منابع آب فصلنامه علمي - پژوهشي مهندسي منابع آب 25:73-86
۲۳- اميري ح، مينوسپهر م، طالب بيدختي ن (1393) بکار گيري و مقايسه کارايي الگوريتم هاي ARC ROUTING , DIJKSTRA در بهينه سازي مسير هاي جمع آوري پسماند فصلنامه فني و مهندسي گزارش نظام مهندسي 83:42-50
۲۴- حسيني ه، هاتف ن، طالب بيدختي ن (1393) شبيه سازي سه بعدي حفره آب شستگي اطراف تکيه گاه پل..... مهندسي عمران شريف 30:117-123
۲۵- جم م، مردشتي ا، طالب بيدختي ن (1393) ارزيابي پرش هيدروليکي روي حوضچه دندانه دار بلوکي مجله علمي پژوهشي هيدروليک 1:1-10
۲۶- جم م، طالب بيدختي ن، مردشتي ا (1393) ارزيابي استهلاک انرژي روي سرريز دندانه دار بلوکي و مقايسه آن با سرريز پلکاني مجله علمي پژوهشي هيدروليک 2:1-10
۲۷- هرمزي م، طالب بيدختي ن، شفاعي بجستان م (1393) بررسي آزمايشگاهي اثر زبري هاي مستطيلي شکل بر کاهش ميزان آبشستگي موضعي در اطراف پايه پل مربعي شکل مجله علمي پژوهشي هيدروليک 2:11-21
۲۸- دبيري س، صوفي م، طالب بيدختي ن (1393) بررسي تأثير کمي سدهاي اصلاحي بر زمان تمركز نشريه ترويج و توسعه آبخيزداري 4:39-46
۲۹- مهدوي ع، طالب بيدختي ن (1392) كاربرد الگوي WAF در شبيه سازي عددي امواج غلتشي نشريه مهندسي عمران فردوس 1:43-58
۳۰- دبيري س، صوفي م، طالب بيدختي ن (1392) بررسي عملكرد سذهاي اصلاحي آبخيزداري در مهار کردن رسوب مجله مهندسي منابع آّب 6:1-21
۳۱- فتاحي م، طالب بيدختي ن، نيکويي ا (1392) نگرشي چنذ فراکتالي به زنجيره ي زماني جريان سيلابي رود قره آغاج مجله مهندسي منابع آب 5:87-98
۳۲- ساکي م، واصلي ن، طالب بيدختي ن (1392) ارزيابي عملکرد هيدروليکي نهر پايه دار گلوبلند با مقطع سرريز لبه پهن با استفاده از نمونه ي WIN-FLUME شبيه ساز مجله ي مهندسي منابع آب 6:89-99
۳۳- قدم پور ز، هاشمي م، طالب بيدختي ن، نيک سرشت ا (1391) lمدلسازي عددي جريان به روش ISPH در مسائل شکست سد.......... هيدروليک ايران 7:29-47
۳۴- نيک منش م، طالب بيدختي ن (1391) مقايسه توانايي تئوري موجک و سري هاي زماني در مدل سازي بارندگي ماهانه فصل نامه جغرافياي طبيعي 5:1-10
۳۵- نوشادي م، طالب بيدختي ن، نجاتي ا (1391) بررسي تشکيل تري هالومتان در شبکه آب شرب شيراز مجله مهندسي منابع آب 5:29-39
۳۶- طالب بيدختي ن، غفاري س (1391) بررسي وضعيت آموزش مهندسي محيط زيست در کشور هاي مختلف و مقايسه آن با وضعيت موجود در کشور ايران فصلنامه آموزش مهندسي ايران 53:43-64
۳۷- قدم پور ز، هاشمي س، طالب بيدختي ن، نيک سرشت ا (1390) مقايسه روشهاي مختلف تصوير در روش هيدروديناميك ذرات روان تراكم ناپذير براي مدلسازي جريان اطراف دريچه ها روشهاي عددي در مهندسي 31:79-97
۳۸- طالب بيدختي ن، غفاري س (1390) لزوم رعايت استاندارد ها و معيار هاي زيست محيطي در پروژ هاي عمراني انجمن مهندسان مشاور فارس 13:41-48
۳۹- طالب بيدختي ن، غفاري س (1390) کاهش مصرف آب در ساختمان انجمن مهندسين مشاور فارس 12:17-22
۴۰- طالب بيدختي ن، غفاري س (1390) ساختمان سبز فصل نامه گزارش 71:164-173
۴۱- کاظمي ع، بوستاني ف، طالب بيدختي ن (1390) معماري آب انبار ها در محيط طبيعي لارستان فصلنامه جغرا فياي طبيعي 11:107-123
۴۲- درخشان ح، طالب بيدختي ن (1390) درونيابي مبتني بر توابع پايه شعاعي و نگاشت داده هاي ناقص تداوم بارندگي آب و فاضلاب 22:95-102
۴۳- درخشان ح، طالب بيدختي ن (1390) بررسي تاثير شبکه بندي روي ضريب شکل توابع ÷ايه شعاعي در نگاشت داده هاي ناقص بارندگي تحقيقات منابع آب ايران 7:82-94
۴۴- مهدوي ع، طالب بيدختي ن (1390) مدل عددي آب کم عمق براي شبيه سازي بالاروي امواج بلند مجله مهندسي عمران شريف 27:107-115
۴۵- فتاحي م، طالب بيدختي ن، رخشنده رو غ، شمسايي ا (1389) ارزيابي فراکتالي از روش پيص پردازش موجکي گروههاي زماني جريان رود مطالعه ي موردي رود قره آقاج در استان فارس مجله مهندسي منابع آب 3:1-12
۴۶- طالب بيدختي ن، غفاري س (1389) چالشهاي زيست محيطي استان فارس انجمن مهندسان مشاور فارس 10:19-22
۴۷- هاشمي نژاد ه، کريمي جشني ا، طالب بيدختي ن، منجمي پ (1388) بررسي آزمايشگاهي تاثير pH، دما و پراکسيد هيدروژن در حذف بنزين از آب توسط کربن فعال دانه اي آب و فاضلاب 4:43-53
۴۸- حکمت زاده ع، طالب بيدختي ن (1388) تحليل فراکتالي سري زماني جريان رودخانه ها - مطالعه موردي بر روي رودخانه کر مجله علمي پ‍‍ژوهشي 4:15-28
۴۹- نادري راد ا، طالب بيدختي ن، نيک سرشت ا (1388) بررسي استهلاک انرژي در انواع سرريز پلکاني ساده، شيب دارو لبه دار با استفاده از مدل عددي مجله مهندسي عمران و محيط زيست 39:53-65
۵۰- حکمت زاده ع، طالب بيدختي ن (1388) تحليل فراکتالي سري زماني جريان رودخانه ها مطالعه موردي:رودخانه کر مجله علمي-پژوهشي هيدروليک ايران 1:15-29
۵۱- سواريان ع، نيک سرشت ا، طالب بيدختي ن (1388) شبيه سازي عددي تغييرات بستر کانالهاي آبرفتي در قوس 180 درجه مجله هيدروليك 2:35-43
۵۲- شقاقيان م، طالب بيدختي ن (1388) بررسي وجود آشوب در جريان رود در مقياسهاي زماني گوناگون مجله ي مهندسي آب 2:1-8
۵۳- امين نژاد ب، صانعي م، صباغ يزدي س، طالب بيدختي ن (1388) الگوي رسوبگذاري و فرسايش دردماغه آبشکن هاي واقع در سيلاب دشت رودخانه علوم و مهندسي آبخيزداري ايران 6:49-58
۵۴- هاشمي نژاد ه، کريمي جشني ا، طالب بيدختي ن، منجمي پ (1388) بررسي آزمايشگاهي تاثير pH، دما و پراکسيد هيدروژن بر حذف بنزين از آب توسط کربن فعال دانه اي مجله آب و فاضلاب 4:43-53
۵۵- محتشمي س، کريمي جشني ا، طالب بيدختي ن (1387) " عملكرد بيولوژيكي راكتور چند محفظه بي هوازي در تصفيه شيرابه آب و فاضلاب 66:10-18
۵۶- محتشمي س، کريمي جشني ا، طالب بيدختي ن (1387) عملكرد بيولوژيكي راكتور چند محفظه بي هوازي در تصفيه شيرابه آب و فاضلاب 66:10-18
۵۷- مهدوي ع، طالب بيدختي ن (1387) شبيه سازي عددي بالاروي امواج بلند بااستفاده از رهيافت نگاشت به فضاي محاسباتي مجله مهندسي آب 1:1-10
۵۸- طالب بيدختي ن (1386) بررسي مواد زايد خطرناک صنعتي، مطالعه موردي در استان فارس علوم و تكنولوژي محيط زيست 2:47-54
۵۹- مهدوي ع، طالب بيدختي ن (1386) تحليل عددي برخورد موج شکننده به ديواره به كمك تئوري فشار ضربه اي مجله پژوهش آب ايران 1:35-42
۶۰- طالب بيدختي ن (1386) به کارگيري محاسبات نرم در تخمين مقاطع پايدار رودخانه هاي طبيعي در بستر ماسه اي هيدروليک 3:63-71
۶۱- طالب بيدختي ن (1386) بررسي مواد زايد خطرناك صنعتي. مطالعه موردي در استان فارس علوم و تكنولوژي 9:48-54
۶۲- طالب بيدختي ن (1386) ارتقاء استهلاك انرژي سرريزهاي پلكاني با استفاده از فرايند پله - حوضچه اي رودخانه هاي كوهستاني تحقيقات منابع آب ايران 3:48-61
۶۳- طالب بيدختي ن، عابديني م، رخشنده رو غ (1384) تخمين بار رسوبي معلق با استفاده از زمين آمار مطالعه موردي تلخه رود تبريز تحقيقات منابع آب ايران 2:42-50
64- Nematollahi Sarvestani B, Hashempour Bakhtiari P, Talebbeydokhti N, Rakhshandehroo G, Nikoo M, Gandomi A (2022) A Stochastic Conflict Resolution Optimization Model for Flood Management in Detention Basins: Application of Fuzzy Graph Model Water :-
65- Molaei S, Mousavi G, Talebbeydokhti N, Shekoohyan S (2022) Biodegradation of the petroleum hydrocarbons using an anoxic packed-bed biofilm reactor with in-situ biosurfactant-producing bacteria Journal of Hazardous Materials 421:126699-0
66- Moosavi S, Talebbeydokhti N, Doulati F, Karimi-Jashni A, Rakhshandehroo G (2021) Optimizing Operational Parameters of Electrokinetic Technique Assisted by a Permeable Reactive Barrier for Remediation of Nitrate-Contaminated Soil Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering 0:0-0
67- Shojaeezadeh S, Nikoo M, Talebbeydokhti N, Sadegh M, Adamowski J (2021) Process-constrained statistical modeling of sediment yield CATENA 209:-105794
68- Nematollahi B, Niazkar M, Talebbeydokhti N (2021) Analytical and Numerical Solutions to Level Pool Routing Equations for Simplified Shapes of Inflow Hydrographs Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering 0:0-0
69- Mohammadizadeh S, Azhdary Moghadam S, Talebbeydokhti N (2021) ANALYSIS OF FLOW IN POROUS MEDIA USING COMBINED PRESSURIZED-FREE SURFACE NETWORK Journal of Porous Media 24:1-15
70- Yousefi R, Talebbeydokhti N, Afzali S, Hekmatzadeh A (2021) The solution of unconfined groundwater flow with an innovative lattice Boltzmann method Scientia Iranica 0:0-0
71- Yousefi R, Talebbeydokhti N (2021) Subsidence monitoring by integration of time series analysis from different SAR images and impact assessment of stress and aquitard thickness on subsidence in Tehran, Iran Environmental Earth Sciences 80:0-0
72- Hekmatzadeh A, Keshavarzi H, Talebbeydokhti N, Torabi Haghighi A (2020) Lattice Boltzman Solution........ SCIENTIA IRANICA 27:625-638
73- Rajabpour , Talebbeydokhti N, Rakhshandehroo G (2020) Developing a new algorithm SCIENTIA IRANICA 27:68-79
74- Azadi S, Karimi-Jashni A, Talebbeydokhti N, خوشبخت , Binaee Haghighi A (2020) Industrial Composting of Commingled Municipal Solid waste: A Case Study of Shiraz City, Iran Journal of Environmental Treatment Techniques 8:1292-1303
75- Niazkar M, Talebbeydokhti N (2020) Comparison of Explicit Relations for Calculating Colebrook Friction Factor in Pipe Network Analysis Using h-based Methods Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering 44:231-249
76- Zeinali S, Dehghani M, Talebbeydokhti N (2020) Artificial neural network for the prediction of shoreline changes in Narrabeen, Australia Applied Ocean Research 0:102362-0
77- Niazkar M, Talebbeydokhti N, Afzali S (2020) Bridge backwater estimation: A Comparison between artificial intelligence models and explicit equations Scientia Iranica 0:0-0
78- Rezaei tavabe F, Saadat S, Talebbeydokhti N, Sartaj M, Tabatabaei S (2020) Enhancing bio-hydrogen production from food waste in single-stage hybrid dark-photo fermentation by addition of two waste materials (exhausted resin and biochar) Biomass and Bioenergy 143:-
79- Zeinali S, Talebbeydokhti N, Dehghani M (2020) Spatiotemporal shoreline change in Boushehr Province coasts, Iran Journal of Oceanology and Limnology 38:707-721
80- Pourshahabi S, Rakhshandehroo G, Talebbeydokhti N, Nikoo M, معصومي (2020) Handling Uncertainty in Optimal Design of Reservoir Water Quality Monitoring Systems Environmental Pollution 266:115211-0
81- Hashempour Bakhtiari P, Nikoo M, Izady A, Talebbeydokhti N (2020) A coupled agent-based risk-based optimization model for integrated urban water management Sustainable Cities and Society 53:101922-0
82- Sayadi A, Talebbeydokhti N, Najarchi M, Najafizadeh M (2019) Investigating into the effects of climatic change on temperature, and rainfall of the Dorudzan Dam Advances in Meteorology 2019:1-16
83- Niazkar M, Talebbeydokhti N, Afzali S (2019) One Dimensional Hydraulic Flow Routing Incorporating a Variable Grain Roughness Coefficient Water Resources Management 33:4599-4620
84- Salami Shahid E, Afzali S, Talebbeydokhti N, Rastegar M (2019) Dye Removal and Disinfection in One Reactor by Non-Pulsed High Voltage Current Using Iron, Aluminum and Copper Electrodes Desalination and Water Treatment 178:337-346
85- Salami Shahid E, Afzali S, Talebbeydokhti N, Rastegar M (2019) Developing Mathematical Relations between the Concentrations, Electrical Conductivity and Temperature of Methylene Blue, Methyl Violet B2 and NaCl in Water Desalination and Water Treatment 175:255-262
86- Zarif Sanaye , Talebbeydokhti N, Rakhshandehroo G (2019) Analytical Solutions for Water Infiltration into Unsaturated–Semi-Saturated Soils Under Different Water Content Distributions on the Top Boundary Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering 0:0-0
87- Yousefi R, Talebbeydokhti N, Afzali S, Dehghani M (2019) Stress–strain analysis by genetic algorithm-based integration of long-term subsidence time series from different synthetic aperture radar platforms in Darab, Iran Journal of Applied Remote Sensing 13:1-0
88- Niazkar M, Talebbeydokhti N, Afzali S (2019) Development of a New Flow-dependent Scheme for Calculating Grain and Form Roughness Coefficients KSCE Journal of Civil Engineering 23:2108-2116
89- Niazkar M, Talebbeydokhti N, Afzali S (2019) Novel Grain and Form Roughness Estimator Scheme Incorporating Artificial Intelligence Models Water Resources Management 33:757-773
90- پهلوان زاده , Zoroufchi K, Shaker khatibi M, Karimi-Jashni A, Talebbeydokhti N, Alizadeh S (2018) Performance and kinetic modeling of an aerated submerged fixed-film bioreactor for BOD and nitrogen removal from municipal wastewater Journal of Environmental Chemical Engineering 6:6154-6164
91- Pourshahabi S, Talebbeydokhti N, Rakhshandehroo G, Nikoo M (2018) Spatio-Temporal Multi-Criteria Optimization of Reservoir Water Quality Monitoring Network Using Value of Information and Transinformation Entropy Water Resources Management 32:3489-3504
92- Hekmatzadeh A, Keshavarzi H, Talebbeydokhti N, Torabi Haghighi A (2018) Lattice Boltzmann solution of advection-dominated mass transport problem: a comparison Scientia Iranica 0:0-0
93- Asadi Vaighan A, Talebbeydokhti N, Massah Bavani A, Whitehead P (2018) Modeling impacts of climate and land use change on streamflow, nitrate, and ammonium in the Kor River, southwest of Iran Journal of Water and Climate Change 0:0-0
94- Zare N, Talebbeydokhti N (2018) Policies and governance impact maps of floods on metropolitan Shiraz (the first step toward resilience modeling of the city) International Journal of Disaster Risk Reduction 28:298-317
95- Sahraei S, ALIZADEH M, Talebbeydokhti N, Dehghani M (2018) Bed material load estimation in channels using machine learning and meta-heuristic methods Journal of Hydroinformatics 20:100-116
96- Rajabpoor R, Talebbeydokhti N, Rakhshandehroo G (2018) Developing New Algorithm (G-JPSO) for Optimal Control of Pumps in Water Distribution Networks Scientia Iranica 0:0-0
97- Saadat S, Raei Ezabadi E, Talebbeydokhti N (2018) Enhanced removal of phosphate from aqueous solutions using a modified sludge derived biochar: Comparative study of various modifying cations and RSM based optimization of pyrolysis parameters Journal of Environmental Management 225:75-83
98- Asadi Vaighan A, Talebbeydokhti N, Massah A (2017) Assessing the impacts of climate and land use change on streamflow, water quality and suspended sediment in the Kor River Basin, Southwest of Iran Environmental Earth Sciences 76:0-0
99- Khorshidi H, Talebbeydokhti N, Rakhshandehroo G (2017) High-Order Perturbation Approach for Wave Transformation by Applying Advection-Diffusion Equation via Karhunen–Loeve Expansion 3:4016011-0
100- Aghaee daneshvar F, Rakhshandehroo G, Talebbeydokhti N (2017) New modified gradient models for MPS method applied to free-surface flow simulations Applied Ocean Research 66:95-116
101- Zarif sanayei H, Rakhshandehroo G, Talebbeydokhti N (2017) Innovative analytical solutions to 1, 2, and 3D water in ltration into unsaturated soils for initial-boundary value problems Scientia Iranica 0:0-0
102- Khorshidi H, Talebbeydokhti N, Rakhshandehroo G (2017) Uncertainty analysis of open channel flow: Stochastic approach to advection-diffusion equation Scientia Iranica 0:0-0
103- Zarif sanayei H, Rakhshandehroo G, Talebbeydokhti N (2017) Innovative Analytical Solutions to 1, 2 and 3D Water Infiltration into Unsaturated Soils for Initial-Boundary Value Problems Scientia Iranica 0:0-0
104- Khorshidi H, Talebbeydokhti N, Rakhshandehroo G (2017) Uncertainty analysis of open channel flow: stochastic approach to Advection–Diffusion equation Scientia Iranica 0:0-0
105- Zeinali S, Talebbeydokhti N, فيضي م, Mojarad M (2016) Modeling of Coastline Changes In Larak Island JOURNAL OF APPLIED ENVIRONMENTAL AND BIOLOGICAL SCIENCES 6:240-247
106- Zarif sanayei H, Rakhshandehroo G, Talebbeydokhti N (2016) New Analytical Solutions to 2-D Water Infiltration and Imbibition into Unsaturated Soils for Various Boundary and Initial Conditions Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering 40:219-239
107- Baghapour M, Fadaei A, Talebbeydokhti N, Bagherzadeh S, Nadiri A, Gharekhani M, Chisazan N (2016) Optimization of DRASTIC method by artificial neural network, nitrate vulnerability index, and composite DRASTIC Journal of health science and engineering 1413:1-16
108- Mesbahi M, Talebbeydokhti N, Hosseini S, Afzali S (2016) External Validation Criteria and Uncertainty Analysis of Maximum Scour Depth at Downstream of Stilling Basins Based on EPR and MT Approaches Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering 41:87-99
109- Zarif sanayei H, Rakhshandehroo G, Talebbeydokhti N (2016) New analytical solution to 2-D water infiltration and imbibition into unsaturated soils for various boundary and initial conditions Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering 40996:1-23
110- Khorshidi H, Talebbeydokhti N, Rakhshandehroo G (2016) High-order perturbation approach for wave transformation applying Advection-Diffusion equation via Karhunen-Loeve expansion ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems 040160:1-7
111- Mesbahi M, Talebbeydokhti N, Hoseini S, Afzali S (2016) Gene-Expression Programming to Predict Local Scour Depth at Downstream of Stilling Basins Scientica Iranica, International Journal of Science and Technology 23:102-113
112- Zahraeifard V, Talebbeydokhti N (2015) Numerical simulation of turbulent ow over labyrinth spillways/weirs and corresponding discharge coecient and eciency Scientia Iranica 22:1734-1741
113- Abrari L, Talebbeydokhti N, Shahram S (2015) Investigation of hydraulic performance of piano shaped weirs using three dimensional numerical modeling Iranian Journal of Science and Technology - Transactions of Civil Engineering 39:539-558
114- Nabatian M, Amiri S, Talebbeydokhti N, Hashemi S (2015) Numerical analysis of the flow over weirs and labyrinth side-weirs Scientia Iranica 22:1994-2000
115- Zarif sanayei H, Talebbeydokhti N, Moradkhani H (2015) 3D estimation of metal elements in sediments of the Caspian Sea with moving least square and radial basis Scientia Iranica 22:1661-1673
116- Zare B, Habibi M, Talebbeydokhti N, Karimi-Jashni A (2015) Sludge Bulking Control by Chlorination in Shiraz Wastewater Treatment Plant GMP Review 18:259-265
117- Mahdavi A, Talebbeydokhti N (2015) a hybrid solid boundary treatment algorithm for smoothed particle hydrodynamics international journal of science and technology scientia iranica 22:1457-1469
118- Ghadampour Z, Hashemi M, Talebbeydokhti N, Neill S, Moradi A (2015) Some numerical aspects of modelling flow around hydraulic structures using incompressible SPH Computers and Mathematics with Applications 69:1470-1483
119- Sahra'i S, Zare andalani S, Zakermoshfegh M, Nikeghbal sisakht B, Talebbeydokhti N, Moradkhani H (2015) Daily Discharge Forecasting Using Least Square Support Vector Regression and Regression Tree international journal of science and technology scientia iranica 22:410-422
120- Amiri S, Talebbeydokhti N, Baghlani A (2014) A two-dimensional well-balanced numerical model for shallow Scientia Iranica 20:97-107
121- Rajabpour R, Talebbeydokhti N (2014) Simultaneous layout and pipe size optimization of pressurized irrigation networks Basic Research Journal of Agricultural Science and Review 3:131-145
122- Talebbeydokhti N, Foroutan F, Taghizadeh M (2014) Developing a Monitoring System for Non-point Pollutants in Groundwater Sources using BAISINS Software (Case Study of Sivand River before It Joins the Kor River in Fars Province) journal of middle east applied science and technology 17:589-593
123- Baghapour M, Talebbeydokhti N, Fadaei Nobandegani A (2014) assessment of groundwater nitrate pollution and determination of groundwater protection zones using DRASTIC ans composite DRASTIC (CD) models: The case of shiraz unconfinded aquifer journal of health science surveillance systems 2:54-65
124- Foroutan F, Talebbeydokhti N, Taghizadeh M (2014) Developing a monitoring system for non point pollution in Kor and Sivand Rivers Journal of Middle east applied science and technology 17:589-593
125- Asadsangabi F, Talebbeydokhti N (2014) TWO PHASE FLOW MODELING IN SHAFT-SPILLWAYS USING IJST, Transactions of Civil Engineering 38:99-109
126- Zeinali S, Talebbeydokhti N (2014) Coastal Morphodynamics and Long-term Morphological Modeling: A Review Research Journal of Environmental and Earth Science 6:493-499
127- Fattahi , Talebbeydokhti N, Moradkhani , Nikooee E (2013) REVEALING THE CHAOTIC NATURE OF RIVER FLOWR IJST, Transactions of Civil Engineering 37:437-456
128- Fattahi M, Talebbeydokhti N, Moradkhani H, نيکويي (2013) REVEALING THE CHAOTIC NATURE OF RIVER FLOW IJST, Transactions of Civil Engineering 37:437-456
129- غفاري , Talebbeydokhti N (2013) Status of Environmental Engineering Education in Various Elsevier-Social and Behavioural Sciences 102:591-600
130- Talebbeydokhti N, Amiri H, Hashemi Shahraki M, Azadi S, Ghanbari Ghafarokhi S (2013) OPtimization of Solid Waste Collections and Transportation Systems by Use of the TransCAD: a Case Study Journal of Arch. HYG. Sci. 2:150-157
131- Hekmatzadeh A, Karimi-Jashni A, Talebbeydokhti N, Klove (2013) Adsorption kinetics of nitrate ions on ion exchange resin Desalination 326:125-134
132- Hasheminejad H, Karimi-Jashni A, Talebbeydokhti N, Monajemi P (2013) REMEDIATION OF PETROLEUM CONTAMINATED GROUNDWATER Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering 37:127-141
133- Nikmanesh M, Talebbeydokhti N (2013) Numerical simulation for predicting concentration profiles of cohesive sediments in surf zone Scientia Iranica A 20:454-465
134- Nikseresht A, Talebbeydokhti N, Rezaei M (2013) Numerical simulation of two-phase flow on step-pool spillways Scientia Iranica A 20:222-230
135- اميري س, Talebbeydokhti N, Baghlani A (2013) A two-dimensional well-balanced numerical model for shallow water equations Scientia Iranica A 20:97-107
136- قدم پور , Talebbeydokhti N, Hashemi M, Nikseresht A, Niell S (2013) NUMERICAL SIMULATION OF FREE SURFACE MUDFLOW USING INCOMPRESSIBLE SPH* IJST, Transactions of Civil Engineering 37:77-95
137- Baghlani A, Talebbeydokhti N (2013) HYDRODYNAMICS OF RIGHT-ANGLED CHANNEL CONFLUENCES BY A 2D NUMERICAL MODEL* IJST, Transactions of Civil Engineering 37:271-283
138- Hekmatzadeh A, Karimi-Jashni A, Talebbeydokhti N (2012) Mass Transfer Modeling of Nitrate in an Ion Exchange Selective Resin. International Journal of Chemical and Environmental Engineering 6:84-89
139- Hekmatzadeh A, Karimi-Jashni A, Talebbeydokhti N, Klove (2012) Modeling of nitrate removal for ion exchange resin in batch and fixed bed experiment Desalination 284:22-31
140- Hamidi S, Hashemi M, Talebbeydokhti N, Neill S (2012) Numerical modelling of the mild slope equation using localised differential Ocean Engineering 47:88-103
141- Mahdavi A, Hashemi M, Talebbeydokhti N (2012) A localized differential quadrature model for moving boundary shallow water flows Journal of Hydraulic Research 50:612-622
142- Hekmatzadeh A, Karimi-Jashni A, Talebbeydokhti N (2012) Mass Transfer Modeling of Nitrate in an Ion Exchange Selective Resin International Journal of Chemical and Environmental Engineering 6:84-89
143- درخشان , Talebbeydokhti N (2012) Rainfall disaggregation in non-recording gauge stations using space-time information system Scientia Iranica 18:995-1001
144- Khorshidi H, Niksereshtr A, Talebbeydokhti N (2012) Three-Dimensional Numerical Modeling of Cavitation and Aeration System in Dam Outlets journal of fluid engineering of ASME 134:913201-913026
145- Hekmatzadeh A, Karimi-Jashni A, Talebbeydokhti N, Klove (2012) Modeling of nitrate removal for ion exchange resin in batch and fixed bed experiments Desalination 284:22-31
146- Fattahi M, Talebbeydokhti N, Rakhshandehroo G, Shamsai , نيکويي (2011) THE ROBUST FRACTAL ANALYSIS OF TIME SERIES: CONCERNING SIGNAL CLASS AND DATA LENGTH Fractals 19:29-49
147- Mahdavi A, Talebbeydokhti N (2011) Modeling of Non-Breaking and Breaking Solitary Wave Run-Up Using Shock-Capturing TVD-WAF Scheme KSCE Journal of Civil Engineering 15:945-955
148- فتاحي , Talebbeydokhti N, Rakhshandehroo G, شمسايي , نيکويي (2011) Fractal assessment of wavelet based techniques for improving the predictions of the artificial neural network International Journal of Food, Agriculture & Environment-JFAE 9:719-724
149- فتاحي , Talebbeydokhti N, Rakhshandehroo G, شمسايي , نيکويي (2010) THE ROBUST FRACTAL ANALYSIS OF TIME SERIES:CONCERNING SIGNAL CLASS AND DATA LENGTH Journal of Fractals Complex Geometry, Patterns, and Scaling in Nature and Society , 18:1-21
150- Mahdavi A, Talebbeydokhti N (2009) Modeling of non- breaking and breaking solitary wave run-up using FORCE-MUSCL scheme Jornal of Hydraulic Research 47:476-485
151- Rakhshandehroo G, SHAGHAGHIAN M, Keshavarzi A, Talebbeydokhti N (2009) Temporal variation of velocity components in a turbulent open channel flow: identification of fractal dimensions Applied Mathematical Modelling 33:3815-3824
152- Talebbeydokhti N (2008) Analyzing the Status of Hazardous Waste in Fars Province of Iran World Applied Sciences Journal 3:879-0884
153- Talebbeydokhti N (2008) WAVE INDUCED UPLIFT FORCES ACTING ON HALF-BURIED SUBMARINE PIPELINE IN SANDY SEABED BY NUMERICAL METHODS Iranian Journal of Science & Technology 32:141-151
154- Talebbeydokhti N, Abedini M (2008) A shock-capturing model based on flux-vector splitting method in boundary-fitted curvilinear coordinates Applied Mathematical Modelling 32:249-266
155- Talebbeydokhti N (2007) A Mapping Technique for Numerical Computation of Bed Evolution Applied Mathematical Modelling 31:499-512
156- Talebbeydokhti N (2006) INVESTIGATION OF SCOUR DEPTH AT BRIDGE PIERS USING BRI-STARS MODEL Iranian Journal of Science & Technology 30:541-554
157- Daneshbod Y, Talebbeydokhti N (2006) DAM-RESERVOIR SEISMIC ANALYSIS BY THE EULERIAN METHOD, KOWSAR DAM, A CASE STUDY Iranian Journal of Science & Technology, Transaction B, Engineering 30:43-53
158- Talebbeydokhti N, Hekmatzadeh A, Rakhshandehroo G (2006) EXPERIMENTAL MODELING OF DUNE BED FORM IN A SAND-BED CHANNEL* Iranian Journal of Science & Technology, Transaction B, Engineering 30:503-516
159- Talebbeydokhti N (2003) The role of sediment specific gravity and availability on cluster evolution Earth Surface Processes and Landforms 28:69-86

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-حقيقت اصفهاني ا، کريمي جشني ا، طالب بيدختي ن، اميدوار ف "تعيين چگالي در مبدا و حين حمل پسماند روستايي منطقه غرب استان فارس " سومين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست (2013)
۲-مهديه نجف ابادي ح، طالب بيدختي ن "شبي هسازي عددي اثرات گرفتگي بيولو ژيک در فر ايند اسمزمعکو س " دوازدهمين کنگره بين المللي مهندسي عمران (1400)
۳-حسني ا، طالب بيدختي ن "پايش خشكسالي هيدرولوژيكي بر مبناي چارچوب چندمرحله اي و بازخورد كمي-كيفي منابع آب " دوازدهمين کنگره بين المللي مهندسي عمران (1400)
۴-مهدي زاده غ، طالب بيدختي ن "مقايسه و بررسي استاندارد کيفي آب شرب ايران با استانداردهاي جهاني( " بين الملل مهندسي عمران، معماري و (1400)
۵-حيدري فر ش، بنداميري س، طالب بيدختي ن، اميري س "مقايسه تاثير استفاده از الگويهاي مختلف تخمين شار در حل عددي معادله آب کمعمق " دوازدهمين کنگره ملي مهندسي عمران (1399)
۶-آقايي دانشور ف، طالب بيدختي ن، دهقان س، الهاميان س "بررسي زبري سطح داخلي انواع لول ههاي فايبر گلاس با دستگاه تست کننده زبري سط ح " سومين کنگره علوم و مهندسي آب و فاضلاب (1399)
۷-شجاعي ن، طالب بيدختي ن "تصفيه شيرابه " سومين کنگره علوم و مهندسي آب و فاضلاب (1399)
۸-نامداري ط، طالب بيدختي ن "آناليز حساسيت پارامترهاي موثر در حداکثر ضربه قوچ خط انتقال آب سدکوثربا استفاده از نرم افزار HAMMER10.2 " سومين کنگره علوم و مهندسي آب و فاضلاب (1399)
۹-مهديه نجف ابادي ح، طالب بيدختي ن، کريمي جشني ا "ارزيابي عملکرد ماژو له اي غشايي کلاف مارپ يچي توسط مدل سازي CFD " سومين کنگره علوم و مهندسي آب و فاضلاب (1399)
۱۰-نيازکار م، طالب بيدختي ن "بررسي و مرور مدل هاي آناليز ريسک و ارزيابي آسيب پذيري زيرساخت هاي حياتي بخش شبکه هاي آبرساني شهري و سيستم هاي فاضلاب " سومين کنگره علوم و مهندسي آب و فاضلاب (1399)
۱۱-مهدي زاده غ، طالب بيدختي ن "ويروس کرونا و فاضلاب " سومين کنگره علوم و مهندسي آب و فاضلاب (1399)
۱۲-پاک فطرت م، کريمي جشني ا، طالب بيدختي ن "مکانيابي ايستگاههاي ثابت جمع آوري مواد بازيافتي با استفاده از نرم افزار ARC GIS " (نخستين کنفرانس بين المللي شهر هوشمند (چالشها و راهکارها (1398)
۱۳-پاک فطرت م، کريمي جشني ا، طالب بيدختي ن "بررسي و بهينه سازي مکاني ايستگاههاي موجود جمع آوري مواد بازيافتي در کلانشهر شيراز " سومين کنگره بين المللي عمران، معماري و شهرسازي معاصر (1398)
۱۴-رضايي تيره شبانکاره ح، آوريده س، طالب بيدختي ن "بررسي گزينه مناسب جهت دفع پسماندهاي جامد شهري با استفاده از روش تصميمگيري چندمعياره بهترين-بدترين فازي و ويکور فازي )مطالعه موردي شهر شيراز( " دومين کنفرانس بين المللي مهندسي عمران، سازه و زلزله (1398)
۱۵-طالب بيدختي ن، نامداري ط "ارزيابي تاثير استفاده از فرمول هيزن ويليامز در مقايسه با فرمول دارسي وايسباخ در تحليل و آناليز هيدروليکي خطوط انتقال آب " يازدهمين کنگره ملي مهندسي عمران (1398)
۱۶-طالب بيدختي ن، نامداري ط "بررسي اثر اينرسي پمپ و الکترو موتور بر شدت ضربه قوچ با استفاده از نرم افزار HammerV8i و مقايسه فرمول و اينرسي پمپ هاي شرکت پمپيران " يازدهمين کنگره ملي مهندسي عمران (1398)
۱۷-طالب بيدختي ن، حيدري فر ش "حل عددي معادله آب کم عمق به روش حجم محدود WENO با استفاده از الگوي تخمين شار عددي لکس فردريش " يازدهمين کنگره ملي مهندسي عمران (1398)
۱۸-کرمي زاده ن، طالب بيدختي ن، خوشبخت ر، بينائي حقيقي ا "مکان يابي مرکز تفکيک و پردازش پسماند قابل بازيافت، مطالعه موردي شهر شيراز " يازدهمين کنگره ملي مهندسي عمران (1398)
۱۹-رضايي توابع ف، سعادت س، طالب بيدختي ن، حسن پور و "مقايسه عملکرد راکتورهاي ترکيبي تک مرحله اي و دو مرحله تخمير در تاريکي و نور در توليد هيدروژن زيستي از پسماند غذايي " يازدهمين کنگره ملي مهندسي عمران (1398)
۲۰-ميراحمدي پور ص، طالب بيدختي ن "بررسي پديده فرونشست زمين ناشي از افت سطح آب هاي زيرزميني با استفاده از داده هاي سنجش راه دور " هفتمين کنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران (1397)
۲۱-کاظمي وند ذ، لاهيجانيان ا، ميرزايي ر، طالب بيدختي ن، رضائي گرجائي م "ارزيابي خطرات بهداشت، ايمني و زيست محيطي واحد بازيافت گوگرد پالايشگاه اول پارس جنوبي سال انتشار 1397 " ششمين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در علوم کشاورزي (1397)
۲۲-کاظمي وند ذ، لاهيجانيان ا، ميرزايي ر، طالب بيدختي ن، رضائي گرجائي م "ارزيابي خطرات HSE واحد بازيافت گوگرد پالايشگاه اول پارس جنوبي با استفاده از روش هاي JRA و EFMEA " سومين همايش ملي دانش و فناوري علوم کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست ايران (1397)
۲۳-ميراحمدي پور ص، طالب بيدختي ن "اجراي طرح تغذيه مصنوعي منابع آب هاي زير زميني در جهت جلوگيري از فرونشست زمين سال انتشار 1397 " هفتمين کنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران (1397)
۲۴-شيخعلي م، طالب بيدختي ن "چالشهاي حقوقي و قانوني بحران آب در ايران و کاليفرنيا " 11th International Congress on Civil Engineering (1397)
۲۵-رضايي توابع ف، سعادت س، طالب بيدختي ن، پناهي پ "توليد هيدروژن زيستي با استفاده از باکتزي کلسترديوم استوبوتيليکوم در فزآيند تخمير در تاريکي " 11th International Congress on Civil Engineering (1397)
۲۶-يزدي م، کريمي جشني ا، طالب بيدختي ن، يوسفي غ ""بهينه يابي مسيرهاي جمع آوري پسماند جامد شهري: ( مطالعه موردي منطقه 1 کلان شهر شيراز )" " ده همين کنگره ملي مهندسي عمران (1396)
۲۷-حيدري فر ش، طالب بيدختي ن "نقش تجارت آب مجازي در محصولات غيراستراتژيک بر کاهش بحران آب(منطقه مورد مطالعه فارس) " همايش ملي بحران اب، جرائم و آسيب ها از علت شناسي تا پيشگيري (1396)
۲۸-طالب بيدختي ن، ميراحمدي پور ص "بررسي سدهاي زيرزميني به عنوان الگويي جهت حفاظت از منابع آب زير زميني در مناطق گرم و " دومين کنفرانس ملي هيدرولوژي ايران (1396)
۲۹-طالب بيدختي ن، فيضي م "تجارب جهاني در مواجهه با بحران آب و خشکسالي " همايش ملي بحران آب، جرائم و آسيب ها؛ از علت شناسي تا پيشگيري (1396)
۳۰-ميراحمدي پور ص، ترابي ن، طالب بيدختي ن "بررسي سدهاي زيرزميني به عنوان الگويي جهت حفاظت از منابع آب زيرزميني در مناطق گرم و خشک با استفاده از نرم افسار GIS ) مطالعه موردي سد زير زميني کندر کهنوج استان کرمان ( " دومين کنفرانس ملي هيدرولوژي ايران (1396)
۳۱-طالب بيدختي ن، شيخعلي م "بررسي فرونشست، فروچاله و ترکهاي رخ داده در استان فارس " شانزدهمين کنفرانس هيدروليک ايران، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبيلي (1396)
۳۲-رضايي توابع ف، سعادت س، طالب بيدختي ن "تکنولوژي هاي مختلف توليد هيدروژن " هشتمين سمينار ملي شيمي و محيط زيست (1396)
۳۳-يزدي م، کريمي جشني ا، طالب بيدختي ن، يوسفي ع "بهينه يابي مسيرهاي جمع آوري پسماند جامد شهري: ( مطالعه موردي منطقه 1 کلان شهر شيراز ) " دهمين کنگره ملي مهندسي عمران، دانشکده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي شريف (1396)
۳۴-حسن شاهي ن، محموديان بروجرد ل، کريمي جشني ا، طالب بيدختي ن ""نقش کمپوست خانگي در کاهش هزينه هاي مديريت پسماند" " هشتمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست (1395)
۳۵-ازادي س، کريمي جشني ا، طالب بيدختي ن ""مدلسازي شوري خاکهاي لومي سيلتي دشت شيراز تحت آبياري با پساب تصفيه شده" " نخستين همايش تاب آوري زيست بوم شيراز (1395)
۳۶-حسن شاهي ن، محموديان بروجرد ل، کريمي جشني ا، طالب بيدختي ن "نقش كمپوست خانگي در كاهش هزينه هاي مديريت پسماند " هشتمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست (1395)
۳۷-طالب بيدختي ن، فيضي م "بررسي عوامل بروز خشکسالي در ايران و راهکارهاي مقابله با آن با استفاده از تجارب ساير کشورهاي جهان " نخستين همايش تاب آوري زيست بوم شيراز (1395)
۳۸-آزادي س، کريمي جشني ا، طالب بيدختي ن "مدل سازي شوري خاك هاي لومي سيلتي دشت شيراز تحت آبياري با پساب تصفيه شده " نخستين همايش تاب آوري زيست بوم شيراز (1395)
۳۹-زارع ن، طالب بيدختي ن "مقدمه اي بر تاب آوري کلانشهر شيراز در برابر سيل: شبيه سازي رفتار هيدروليکي رودخانه هاي خشک و نهراعظم " نخستين همايش تاب آوري زيست بوم شيراز (1395)
۴۰-نامداري ط، طالب بيدختي ن "مقايسه روش هاي مختلف تخصيص مصرف گره هاي شبکه توزيع آب و تاثير آن در شاخص هاي هيدروليکي شبکه توزيع آب با استفاده از GIS (مطالعه موردي روي شبکه توزيع آب شهر ميمند) " پانزدهمين کنفرانس هيدروليک ايران (1395)
۴۱-ميراحمدي پور ص، طالب بيدختي ن "بررسي طرح تغذيه مصنوعي منابع آب هاي زيرزميني دشت تهران - شهريار به عنوان راهکارهاي جهت جلوگيري از فرونشست زمين " پانزدهمين کنفرانس هيدروليک ايران (1395)
۴۲-روزگار م، طالب بيدختي ن "بررسي اثر افزايش دبي بر موقعيت پرش هيدروليکي در سرريز سرسره اي و " نهمين کنگره ملي مهندسي عمران (1395)
۴۳-اميري س، طالب بيدختي ن، اميري س "برآورد ميزان توليد گاز در محل دفن زبالههاي شهرستانهاي شيراز و مرودشت به وسيله " نهمين کنگره مهندسي عمران (1395)
۴۴-زينالي س، طالب بيدختي ن، فيضي م، مجرد م "مدلسازي تغييرات خط ساحلي جزيره لارك " کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين در عمران، معماري، محيط زيست و مديريت شهري (1394)
۴۵-زينالي س، طالب بيدختي ن، مجرد م، توکل س "مدلسازي تغييرات بلند مدت مورفولوژيک خليج چابهار " مهندسي عمران دهمين کنگره بين المللي (1394)
۴۶-فروتن ف، طالب بيدختي ن، تقي زاده م "تدوين سيستم پايش منابع آبهاي زيرزميني در آلاينده هاي غير نقطه اي، با استفاده از نرم افزار BASINS مطالعه موردي (رودخانه سيوند قبل از اتصال با کر در استان فارس) " دومين همايش سراسري محيط زيست، انرژي و پدافند زيستي (1394)
۴۷-خوارزمي م، انتظاري ص، طالب بيدختي ن "بهينه يابي پارامترهاي مؤثر بر توليد ورمي کمپوست به عنوان جايگزين مناسب سيستم هاي تثبيت لجن فاضلاب شهري " اولين کنفرانس بين المللي مهندسي محيط زيست (1394)
۴۸-ميرلوحي جوابادي س، حسيني ه، ميرلوحي جوابادي س، طالب بيدختي ن "بهره برداري از سد هاي مخزني با استفاده از روش تابع فازي " دهمين کنگره بين المللي مهندسي عمران، دانشکده مهندسي عمران (1394)
۴۹-ابوالقاسمي نژادشيرازي ا، طالب بيدختي ن، نيکو م "بهينهسازي سطوح کشت با رويکرد آب مجازي: کاربرد روشهاي انتخاب اجتماعي " سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب (1394)
۵۰-محمدي س، مينوسپهر م، طالب بيدختي ن "ظرفيت سنجي و مکانيابي مراکز پردازش و بازيافت پسماندهاي استان فارس " دهمين کنفرانس بين المللي مهندسي عمران (1394)
۵۱-نوروزي قراگزلو ي، احمدي ا، طالب بيدختي ن "بررسي وضعيت پسماندهاي قابل بازيافت در شهر شيراز و امکان سنجي احداث Drop-off center " هشتمين کنگره ملي مهندسي عمران (1393)
۵۲-کريمي فيل آبادي ص، نوروزي قراگزلو ي، کريمي جشني ا، طالب بيدختي ن "بررسي اثرات تغيير فصل در ميزان پسماند توليدي و اجزاء پسماند شهر كازرون " سومين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي (1393)
۵۳-حقيقت اصفهاني ا، کريمي جشني ا، طالب بيدختي ن، طهماسبي م "آناليز شيميايي پسماند شهر کازرون " هشتمين کنگره ملي مهندسي عمران (1393)
۵۴-احمدي ا، رستگار م، کريمي جشني ا، طالب بيدختي ن "اهميت اثرات اقتصادي حاصل از تفكيك پسماند از مبدا: مطالعه موردي شهر آباده " اولين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي محيط زيست (1392)
۵۵-حقيقت اصفهاني ا، کريمي جشني ا، طالب بيدختي ن، اميدوار ف "تعيين کميت و آناليز فيزيکي پسماند روستايي منطقه فراشبند فارس " سومين کنفرانس بينالمللي برنامه ريزي و محيط زيست (1392)
۵۶-کمال زاده م، طالب بيدختي ن، بابائيان ا، کمال ع "تاثير تغيير اقليم در پيش بيني پارامترهاي اقليمي با دخالت تحليل عدم قطعيت مدلهاي " اولين همايش ملي جغرافيا، شهرسازي و توسعه ي پايدار (1392)
۵۷-مينوسپهر م، رستگار م، عليزاده م، قرباني موصلو م، طالب بيدختي ن "اصول طراحي و راهبري محل دفن پسماند هاي ويژه " اولين کنفرانس راهکارهاي دستيابي به توسعه پايدار (1392)
۵۸-هرمزي م، طالب بيدختي ن "بررسي آزمايشگاهي اثر محدوده زبريهاي مستطيلي شکل بر کاهش ميزان عمق آبشستگي " دوازدهمين کنفرانس هيدروليک ايران (1392)
۵۹-ساکي م، واصلي ن، طالب بيدختي ن، زندپارسا ش "ارزيابي عملکرد هيدروليکي فلوم گلوبلند با مقطع سرريز لبه پهن با استفاده از مدل شبيه ساز WIN- " دوازدهمين کنفرانس هيدروليک ايران (1392)
۶۰-اسفندياري آ، طالب بيدختي ن "شبيه سازي عددي مورفولوژي پيچان رود ها " دوازدهمين کنفرانس هيدروليک ايران (1392)
۶۱-معصومي ب، طالب بيدختي ن، نوشادي م "بررسي فرايندهاي زيستي ،شيميايي و فيزيکي در کمپوست " دومين همايش ملي حفاظت و برنامه ريزي محيط زيست (1392)
۶۲-دبيري س، صوفي م، طالب بيدختي ن "بررسي عملکرد سدهاي اصلاحي در استقرار پوشش گياهي....... " نهمين همايش علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (1392)
۶۳-معصومي ب، طالب بيدختي ن، نوشادي م "بررسي عوامل موثر بر توليد کمپوست ،کيفيت کمپوست ،شاخصه ها و دامنه تغييرات " دومين همايش ملي توسعه پايدار کشاورزي و محيط زيست سالم (1392)
۶۴-معصومي ب، طالب بيدختي ن، نوشادي م "کمپوست و مزاياي آن در کشاورزي " دومين همايش ملي توسعه پايدار کشاورزي و محيط زيست سالم (1392)
۶۵-دبيري س، صوفي م، طالب بيدختي ن "بررسي ميزان تأثير سدهاي اصلاحي آبخيزداري در افزايش زمان تمركز (مطالعه موردي : حوزه هاي آبخيز شهرستان هاي اقليد، مرودشت و ممسني، استان فارس) " همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري (1392)
۶۶-خدام ا، صباغ يزدي س، طالب بيدختي ن "بررسي تاثير مدلسازي پي بر نتايج تحليل حرارتي سدهاي بتن غلطکي- مطالعه موردي سد تادان در تايلند " هفتمين کنگره ملي مهندسي عمران (1392)
۶۷-آزادي ف، کمال زاده م، طالب بيدختي ن "تغيير اقليم و اثرات آن بر سلامتي انسان ها " هفتمين کنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست (1392)
۶۸-طالب بيدختي ن، کريمي جشني ا، اميري ح، مينوسپهر م "بهينه سازي سيستم جمع آوري و حمل و نقل پسماندهاي جامد شهري و روستايي " نهمين کنگره ي بين المللي مهندسي عمران (1391)
۶۹-کريمي جشني ا، طالب بيدختي ن، آزادي س، مينوسپهر م "ارزيابي قدرت شبکه هاي عصبي در پيش بيني ميزان توليد پسماند روستايي در استان فارس " اولين همايش بين الملل و ششمين همايش ملي مديريتد پسماند (1391)
۷۰-زينالي س، طالب بيدختي ن، توکل س، جندقيان م "مروري بر روندشبيه سازي بلندمدت مورفولوژيك " نهمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه (1391)
۷۱-زينالي س، طالب بيدختي ن، جندقيان م، توکل س "مروري بر روند شبيه سازي بلندمدت مورفولوژيك " نهمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه (1391)
۷۲-هرمزي م، شفاعي بجستان م، طالب بيدختي ن "بررسي آزمايشگاهي تأثير شرايط جريان متفاوت بر ميزان آبشستگي " نهمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه (1391)
۷۳-هرمزي م، طالب بيدختي ن، شفاعي بجستان م "تأثير ابعاد زبريهاي مستطيلي شکل بر کاهش عمق آبشستگي موضعي پايه پل " يازدهمين کنفرانس هيدروليک ايران (1391)
۷۴-دبيري س، صوفي م، طالب بيدختي ن "تعيين علل عدم موفقيت و تخريب سدهاي اصلاحي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز طويله بند شهرستان اقليد) " هشتمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري (1391)
۷۵-ظريف صنايعي ح، طالب بيدختي ن "تخمين عناصر فلزي در رسوبات درياي خزر با استفاده از دو روش Moving Least Square و Radial Basis Function " يازدهمين کنفرانس هيدروليک ايران (1391)
۷۶-محموديان بروجرد ل، طالب بيدختي ن "بررسي روشهاي برآورد جريان زيست محيطي " ششمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست (1391)
۷۷-غفاري س، طالب بيدختي ن "بررسي روشهاي مسير يابي جمع آوري و حمل ونقل " 9th International congress of civil engineering (1391)
۷۸-خدام ا، طالب بيدختي ن "آناليز حرارتي سدهاي بتني " 9th International Congress on Civil Engineering (1391)
۷۹-واعظي پور ح، طالب بيدختي ن، اژدري مقدم م "شبيه سازي يك بعدي اثر احداث سد بر تغيير مورفولوژي رودخانه " دهمين کنفرانس هيدروليک ايران (1391)
۸۰-مهدوي ع، طالب بيدختي ن "مدل سازي عددي امواج ناشي از شكست سد به كمك معادلات غير خطي آب كم عمق " دهمين کنفرانس هيدروليک ايران (1391)
۸۱-دبيري س، صوفي م، طالب بيدختي ن "تعيين علل عدم موفقيت و تخريب سد هاي اصلاحي " هشتمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري (1391)
۸۲-طالب بيدختي ن، کشاورزي ح، مينوسپهر م، اميري ح "مکان يابي و راهبر ي محل هاي دفن پسماند ساختماني " اولين همايش بين المللي و ششمين همايش ملي مديريت پسماند (1391)
۸۳-مينوسپهر م، طالب بيدختي ن، کريمي جشني ا "آموزش و اطلاع رساني کليد موفقيت سيستم هاي مديريت پسماند " اولين همايش بين المللي و ششمين همايش ملي مديريت پسماند (1391)
۸۴-مينوسپهر م، طالب بيدختي ن، کريمي جشني ا "افزايش بهره و ري سيستم هاي مديريت پسماند با مشرکت بخش خصوصي " اولين همايش بين المللي و ششمين همايش ملي مديريت پسماند (1391)
۸۵-مينوسپهر م، طالب بيدختي ن، محبي م، قرباني موصلو م "امکان سنجي استحصا ل انرژي از محل هاي دفن پسماند " اولين همايش بين المللي و ششمين همايش ملي مديريت پسماند (1391)
۸۶-انتظاري ص، کريمي جشني ا، طالب بيدختي ن "مکان يابي لندفيل شهري شهرستان مرودشت " اولين همايش بين المللي و ششمين همايش ملي مديريت پسماند (1391)
۸۷-ستار م، کريمي جشني ا، طالب بيدختي ن "ارائه راهکارهاي اجرائي مديريت پسماند " اولين همايش بين المللي و ششمين همايش ملي مديريت پسماند (1391)
۸۸-آزادي ف، طالب بيدختي ن "ارائه گزينه هاي مناسب براي آموزش و اطلاع رساني مديريت پسماند " اولين همايش بين المللي و ششمين همايش ملي مديريت پسماند (1391)
۸۹-کريمي جشني ا، طالب بيدختي ن، آزادي س، اميري ح، مينوسپهر م "ارزيابي قدرت شبکه عصبي مصنوعي درپيش بيني پسماند " اولين همايش بين المللي و ششمين همايش ملي مديريت پسماند (1391)
۹۰-غفاري س، طالب بيدختي ن "بررسي روشهاي مسير يابي جمع آوري و حمل و نقل " اولين همايش بين المللي و ششمين همايش ملي مديريت پسماند (1391)
۹۱-کاظمي ع، بوستاني ف، طالب بيدختي ن "بررسي کيفيت فيزيکي، شيميائي و ميکروبي آب انبارهاي منطقه لارستان فارس " int conf on traditional kowledge for water resources (1390)
۹۲-راستي م، طالب بيدختي ن، ناصر معدلي م، فتحي ح "استفاده از آب انبارهاي قديمي جهت تامين و ذخيره آب در شرايط اضطراري " int conf on traditional kowledge for water resources (1390)
۹۳-غفاري س، طالب بيدختي ن "بررسي وضعيت آموزش مهندسي محيط زيست " دومين کنفرانس آموزش مهندسي (1390)
۹۴-قضاة ع، رخشنده رو غ، طالب بيدختي ن "بهينه يابي مقدار برداشت آب از آبخوانهاي مستعد هجوم آب شور مطالعه موردي: اراضي حاشيه درياچه ميقان " پنجمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهنديس محيط زيست (1390)
۹۵-شهابي م، طالب بيدختي ن، تلوري ع، دهقاني ا، رخشنده رو غ "تعيين ضريب آبگذري دريچه¬هاي شعاعي در حالت جريان آزاد و مستغرق " نخستين كنفرانس ملي پژوهشهاي كاربردي منابع آب ايران (1390)
۹۶-قدم پور ز، طالب بيدختي ن "محاسبه بعد فراكتالي در رودخانه هاي پيچانرودي با استفاده از روش شمارش جعبه اي " ششمين كنگره ملي مهندسي عمران (1390)
۹۷-ثبات م، هاشمي س، طالب بيدختي ن "ارائه روشي ساده براي محاسبه ميدان جريان ثانويه در جريان هاي چرخشي پيچ هاي رودخانه و محيط هاي دريايي " ششمين کنگره ملي مهندسي عمران (1390)
۹۸-شهابي م، طالب بيدختي ن، دهقاني ا، تلوري ع، رخشنده رو غ "بررسي آزمايشگاهي اثر انقباض جريان بر حفره آبشستگي پائين دست سازه ترکيبي سرريز-دريچه " ششمين کنگره ملي مهندسي عمران (1390)
۹۹-طالب بيدختي ن "برسي‌ وضعيت آب انبارهاي شهر لار " اولين همايش ملي‌ سلامت، محيط زيست و توسعه پايدار (1389)
۱۰۰-طالب بيدختي ن "برسي‌ منابع مصرف آب و بر آورد مورد نياز سالهاي آينده شهرستان لار " اولين همايش ملي‌ سلامت، محيط زيست و توسعه پايدار (1389)
۱۰۱-طالب بيدختي ن، کريمي جشني ا، خوارزمي م "شناسايي، طبقه بندي و مديريت پسماندهاي بيمارستاني استان فارس " چهارمين همايش تخصصي مهندسي محيط زيست (1389)
۱۰۲-طالب بيدختي ن، کريمي جشني ا، خورازمي م "طبقه بندي و مديريت پسماندهاي الكتريكي و الكترونيكي در شهر شيراز " چهارمين همايش تخصصي مهندسي محيط زيست (1389)
۱۰۳-واعظي پور ح، اژدري مقدم م، طالب بيدختي ن "بررسي تغييرات مورفولوژي رودخانه سيستان " دومين كنفرانس مديريت جامع منابع آب (1389)
۱۰۴-حميدي س، هاشمي س، طالب بيدختي ن "مدلسازي ترکيب و تفرق انکساري امواج از طريق حل عددي معادله شيب ملايم با استفاده از روش ديفرانسيل کوادريچر " نهمين کنفرانس هيدروليک ايران (1389)
۱۰۵-طالب بيدختي ن، کريمي جشني ا، غفاري س، فلاحتي مروست ه "بررسي روش هاي انتخاب سايت مناسب جهت دفع و دفن پسماند ويژه " پنجمين همايش ملي مديريت پسماند (1389)
۱۰۶-طالب بيدختي ن، کريمي جشني ا، خوارزمي م، طهماسبي م "شناسايي، طبقه بندي و مديريت پسماندهاي صنعتي استان فارس " پنجمين همايش ملي مديريت پسماند (1389)
۱۰۷-طالب بيدختي ن، کريمي جشني ا، خوارزمي م، طهماسبي م "بررسي وضعيت پسماندهاي خطرناک(ويژه) صنعتي استان فارس،فهرست شده در ضميمه ي يک کنوانسيون بازل " پنجمين همايش ملي مديريت پسماند (1389)
۱۰۸-طالب بيدختي ن، کريمي جشني ا، غفاري س، فلاحتي مروست ه "بررسي روش هاي انتخاب سايت مناسب جهت دفع و دفن پسماندهاي ويژه " پنجمين همايش ملي مديريت پسماند (1389)
۱۰۹-مهدوي ع، طالب بيدختي ن "يك مدل حجم محدود موزون براي معادلات آب كم عمق " هشتمين كنفرانس هيدروليك ايران (1388)
۱۱۰-طالب بيدختي ن "بررسي پارامترهاي آشفتگي جريان در نزديكي پوشش گياهي بستر " هشتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه (1388)
۱۱۱-الهامي آ، طالب بيدختي ن "بررسي رژيم هاي جريان در حوضچه ته نشيني مستطيلي با استفاده از پرمنگنات " دومين سمپوزيوم بين المللي محيط زيست (1388)
۱۱۲-شکرريز فرد م، طالب بيدختي ن، شکرريزقرد پ " روشي براي محاسبه همزمان بيترين مسير حمل پسماند " دومين سمپوزيوم بين المللي محيط زيست (1388)
۱۱۳-هاشمي نژاد ه، کريمي جشني ا، طالب بيدختي ن، منجمي پ "حذف آزمايشگاهي مواد نفتي از آب آلوده با کمک خاک داراي محتوي آلي بالا (Peat) " هشتمين کنگره بين المللي مهندسي عمران (1388)
۱۱۴-ظريف صنايعي ح، طالب بيدختي ن، هاتف ن "شبيه سازي سه بعدي تونل غرقابي براي آناليز لرزه اي " هشتمين کنگره بين المللي مهندسي عمران (1388)
۱۱۵-مهدوي ع، طالب بيدختي ن "يک مدل عددي تسخير شوک براي تحليل بالاروي امواج بلند " هشتمين کنگره بين المللي مهندسي عمران (1388)
۱۱۶-طالب بيدختي ن، نيک سرشت ا، خورشيدي ح "تغييرات شاخص کاويتاسيون در تخليه کننده تحتاني شماره 3 سد سفيدرود در حالت هوادهي شده و هوادهي نشده به کمک Fluent " هشتمين کنگره بين المللي مهندسي عمران (1388)
۱۱۷-ظريف صنايعي ح، طالب بيدختي ن، هاتف ن "شبيه سازي سه بعدي تونل غرقابي براي آناليز لرزه‌اي " هشتمين كنفرانس بين المللي عمران (1388)
۱۱۸-ظريف صنايعي ح، هاتف ن، طالب بيدختي ن "بررسي عددي رفتار تونل هاي غرقابي تحت بارگذاري زلزله " هشتمين كنفرانس بين المللي تونل (1388)
۱۱۹-نوشادي م، طالب بيدختي ن، يوسفي م "بررسي و اندازه گيري کيفيت آبهاي زيرزميني دشت نورآباد ممسني " دوازدهمين همايش ملي بهداشت محيط (1388)
۱۲۰-الهامي ا، طالب بيدختي ن، رخشنده رو غ "بررسي رژيم جريان و راندمان ته نشيني در حوضچه ته نشيني مستطيلي با و بدون صفحات شيبدار " دومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست (1388)
۱۲۱-طالب بيدختي ن "بررسي سيستم هوادهي در تخليه كننده تحتاني سد سفيدرود " هفتمين كنفرانس هيدروليك ايران (1387)
۱۲۲-خورشيدي ح، طالب بيدختي ن، نيک سرشت ا "بررسي پديده كاويتاسيون درتخليه كننده تحتاني سد سفيد رود به كمك نرم افزار Fluent " چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران (1387)
۱۲۳-کريمي جشني ا، طالب بيدختي ن "بررسي آزمايشگاهي حذف مواد نفتي از آب آلوده با کمک کربن فعال پودري PAC " سمينار تخصصي نفت و گاز و محيط زيست (1387)
۱۲۴-خورشيدي ح، طالب بيدختي ن، نيک سرشت ا "بررسي پديده کاويتاسيون در تخليه کننده تحتاني سد سفيد رود به کمک نرم افزار Fluent " چهارمين کنگره ملي مهندسي عمران (1387)
۱۲۵-مهدوي ع، طالب بيدختي ن "تحليل عددي جريان ناشي از برخورد موج به ديواره در درون درزه هاي آن به کمک تئوري فشار ضربه اي " چهارمين کنگره ملي مهندسي عمران (1387)
۱۲۶-طالب بيدختي ن "هندسه فراکتالي در مهندسي رودخانه: ايده ها و مفاهيم اساسي و دستاوردها " چهارمين کنگره ملي مهندسي عمران (1387)
۱۲۷-کريمي جشني ا، طالب بيدختي ن "انتخاب مکان مناسب براي دفع پسماندهاي خطرناک در استان فارس با استفاده از ابزار GIS " چهارمين کنگره ملي مهندسي عمران (1387)
۱۲۸-فقيهي م، طالب بيدختي ن "استفاده از انرژي هسته اي در توسعه پايدار کشور و مطالعه اي در سهم انرژي هسته اي در کاهش آلودگي محيط زيست جهاني " پانزدهمين کنفرانس هسته اي کشور (1387)
۱۲۹-طالب بيدختي ن "آلودگي هوا ناشي از فعاليتهاي كشاورزي در ايران " نخستين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست (1386)
۱۳۰-طالب بيدختي ن "بررسي مباني محيط زيست و توسعه پايدار در صنعت ساختمان سازي " همايش مقررات ملي ساختمان (1386)
۱۳۱-طالب بيدختي ن "مقايسه استهلاک انرژي در سرريز پلکاني با سرريز اوجي (صاف) بوسيله روش عددي VOF " سومين کنگره ملي مهندسي عمران (1386)
۱۳۲-طالب بيدختي ن "بررسي الگوي جريان از روي سرريز کنگره اي و تعيين ضريب گذردهي آب به روش عددي " سومين کنگره ملي مهندسي عمران (1386)
۱۳۳-کريمي جشني ا، طالب بيدختي ن "شناسايي منابع آلاينده رودخانه قره آغاج " سومين کنگره ملي مهندسي عمران (1386)
۱۳۴-مهدوي ع، طالب بيدختي ن "امواج ضربه اي ناشي از زمين لغزش در مخازن سدها " ششمين كنفرانس هيدروليك ايران (1386)
۱۳۵-جوان م، طالب بيدختي ن "تعيين و شبيه سازي لايه بندي حرارتي در مخزن سد درودزن با استفاده از مدل HEC5-Q " ششمين كنفرانس هيدروليك ايران (1386)
۱۳۶-طالب بيدختي ن "بررسي تاثير اندر كنش مكانيكي - هيدروليكي سنگ بر تونلهاي آب بر تحت فشار با استفاده از روش عددي " ششمين كنفرانس هيدروليك ايران (1386)
۱۳۷-مهدوي ع، طالب بيدختي ن "تحليل عددي برخورد موج به ديواره به كمك تئوري فشار ضربه اي " ششمين كنفرانس هيدروليك ايران (1386)
۱۳۸-طالب بيدختي ن "تشخيص و بررسي انواع جريان ها بر روي سرريز پلكاني با استفاده از روش عددي " ششمين كنفرانس هيدروليك ايران (1386)
۱۳۹-طالب بيدختي ن "بررسي نظريه هاي ايجاد پيچان رودها و فرمهاي شرياني " نخستين همايش منطقه اي آب (1385)
۱۴۰-طالب بيدختي ن، عابديني م "بررسي وجود آشوب در جريان رودخانه اي در مقياسهاي زماني مختلف " هفتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه (1385)
۱۴۱-طالب بيدختي ن "شناسايي و ايجاد بانك اطلاعاتي بهنگام مواد زائد و خطرناك صنعتي گامي موثر در توسعه مديريت مواد زائد استان فارس " هفتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران (1385)
۱۴۲-طالب بيدختي ن، رخشنده رو غ "اندازه گيري مدت متوسط انفجار در تلاطم ديواره اي به روش ويولت " هفتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران (1385)
۱۴۳-طالب بيدختي ن "بررسي عوامل موثر در طراحي سرريز پلكاني با جريان پيوسته(Skimming Flow) " هفتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران (1385)
۱۴۴-قدم پور ز، طالب بيدختي ن "شكست سد و پهنه بندي سيلاب ناشي از آن با استفاده از نرم افزارهاي Arcview, Breach, Mike 11, Hec-Ras3.1.1 " هفتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران (1385)
۱۴۵-پورکريمي ع، کريمي جشني ا، طالب بيدختي ن "بررسي تغييرات كيفيت آب رودخانه قره آغاج با كاربرد برنامه QUAL2K " هفتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه (1385)
۱۴۶-طالب بيدختي ن "بررسي نظريه هاي ايجاد پيچانرودها و فرمهاي شرياني " نخستين همايش منطقه اي آب (1385)
۱۴۷-طالب بيدختي ن "روش ويولت و کاربرد آن در مهندسي رودخانه " هفتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه (1385)
۱۴۸-طالب بيدختي ن "پيش بيني عمق آبشستگي اطراف پايه هاي پلها بر اساس برنامه سازي ژنتيکي " سمينار بين المللي مهندسي رودخانه (1385)
۱۴۹-طالب بيدختي ن "بررسي مشکلات کارست سد سلمان فارسي و ارائه مدل عددي تخلخل دوگانه معادل براي تحليل ميزان نشت در آن " پنجمين کنفرانس هيدروليک ايران (1384)
۱۵۰-طالب بيدختي ن "بررسي آلودگي رسوبات رودخانه اي و راهکارهاي کاهش آن " پنجمين کنفرانس هيدروليک ايران (1384)
۱۵۱-طالب بيدختي ن "مديريت سيلاب بر پايه تحليل ريسک (مطالعه موردي روي رودخانه کر) " پنجمين کنفرانس هيدروليک ايران (1384)
152-Karimi-Jashni A, Mahmoudian-Boroujerd L, Talebbeydokhti N "Evaluation of the Potential Use of Municipal Solid Waste for Recovery Options: a Case Study of Fars Province " 12th National Congress on Civil Engineering (2020)
153-Pakfetrat M, Karimi-Jashni A, Talebbeydokhti N " Improving the location of recycling stations in Shiraz metropolitan areas using landscape geographic information system software and Landsat images " Radar and Optical Remote Sensing (2019)
154-Niazkar M, Talebbeydokhti N, Afzali S "Application of Artificial Intelligence models to estimate discharge over semicircular weirs " the 11th national congress on civil engineering (2019)
155-Niazkar M, Talebbeydokhti N, Afzali S "Numerical modeling of unsteady flow: implicit scheme revisited " the 11th national congress on civil engineering (2019)
156-Hassanshahi N, Karimi-Jashni A, Talebbeydokhti N "The Role of Home Composting in Waste Management Cost Reduction " World Academy of Science, Engineering and Technology (2018)
157-Niazkar M, Talebbeydokhti N, Afzali S "Implementation of grain and form roughness effects in a Modified version of Manning’s equation " 11th International Congress on Civil Engineering (2018)
158-Niazkar M, Talebbeydokhti N "Application of a hybrid algorithm to explicit estimation of bridge backwater " 1st International & 3rd National Conference & Exhibition on Sustainable Development in Road Construction Focusing on Environmental Protection (2017)
159-Nematollahi Sarvestani B, Niazkar M, Talebbeydokhti N "Analytical Solution for Level Pool Routing Equation Based on Various Inflow Hydrographs " 4th International conference on long-term behaviour and aenvironmentally friendly rehabilitation technologies of dams LTBD 2017 (2017)
160-Talebbeydokhti N, Pourshahabi S, Rakhshandehroo G, Nikoo M, Amiri S "Review of Reservoir Water Quality Monitoring and Modelling " 4th International Conference on Long-Term Behaviour and Environmentally Friendly Rehabilitation Technologies of Dams (LTBD 2017) (2017)
161-Niazkar M, Talebbeydokhti N, Afzali S "Relationship between Hazen-William Coefficient and Colebrook-White Friction Factor: Application in Water Network Analysis " 10th WORLD CONGRESS on water resources and environment "Panta Rhei" (2017)
162-Niazkar M, Talebbeydokhti N "CHALLENGES AND RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING ENGINEERING EDUCATION IN IRAN " Water and Environment in the New Millennium Education and Capacity Building (2016)
163-Kamalzadeh M, Talebbeydokhti N "Assessing the Combined Effects of Climate Change and Pollutant Sources " The earth living skin..... (2014)
164-Talebbeydokhti N, نيکويي , Kazemi M, Habibagahi G "Biological Stabilization of the Fine-Grained Soils Using Microalgae: Evaluation of " U.S.-IRAN SYMPOSIUM ON AIR POLLUTION IN MEGACITIES (2013)
165-Tabesh N, Talebbeydokhti N "Ivestigation of Textile Wastewater Treatment, Using a System of Subsurface Constructed wetland " 2nd International Conference science for the environment (2013)
166-Tabesh N, Talebbeydokhti N, Hasheminajad H "Investigation of COD Removal from textile Wastewater Using a System of Constructed Wetland " 1st International Conference on Environmental Crisis and its Solutions (2013)
167-Mahmoudian-Boroujerd L, Talebbeydokhti N "Assessment of river management on eco-hydrological conditions in the Neka river, Iran " 1st International conference on Environmental Crisis and its Solutions (2013)
168-Esmaili R, Anvar S, Talebbeydokhti N, Zareian F "Seismic Safety Evaluation of Concrete Gravity Dams Based on Performance Criteria (A Case Study of Hygher Dam) " International Symposium on Dams for a Changing World (2012)
169-صوفي , دبيري , Talebbeydokhti N "DETERMINING THE CAUSE OF SUCCES AND/OR FAILURE OF CHECK DAMS (CASE STUDY: TAVILEH-BAND WATERSHED,EQLID CITY, SOUTHWEST OF IRAN) " INTERNATIONAL CONFERENCE ON “LAND CONSERVATION” – LANDCON 1209 (2012)
170-Amiri S, Mahdavi A, Talebbeydokhti N, بغلاني "A First-Order Centered Adams-Moulton Shock Capturing Model for Shallow Water Flows " 9th International Congress on Civil Engineering (2012)
171-Hosseini H, HATAF N, Talebbeydokhti N "CFD MODELING OF GEOMAT PROTECTED ABUTMENTS " 5th Asian Regional Conf. on geosynthetics (2012)
172-Esmaili R, Anvar S, Talebbeydokhti N, Zareian R "Seismic Performance Evaluation of Concrete Gravity Dams - A Case Study of Pine Flat Dam " 15th World Conference on Earthquake Engineering (2012)
173-Esmaili R, Anvar S, Talebbeydokhti N, Zareian F " Sensitivity of Numerical Seismic Response of Concrete Gravity Dams to Mesh-Size and Foundation Rock Stiffness " 9th International Congress on Civil Engineering (2012)
174-Shahabi , Talebbeydokhti N, A A D, Telvari , Rakhshandehroo G "Experimental Investigation of The Effect of Apron Length on Scouring in " EGU General Assembly (2011)
175-Hekmatzadeh A, Karimi-Jashni A, Talebbeydokhti N "The Estimation of Nitrate breakthrough curve " 7thInternational Chemical Engineering Congress& Exhibition (2011)
176-SHAHABI , Talebbeydokhti N, DEHGHANI A, Rakhshandehroo G, TELVARI "Experimental Investigation of the effect of Contraction on Scouring in Downstream of Combined flow over Weirs and below Gates " 5thSASTech 2011 (2011)
177-Karimi-Jashni A, Hasheminejad H, Talebbeydokhti N "Using Cheap Adsorbent for Treatment of Contaminated Water with Petroleum " International Conference on Water & Wastewater Treatment (2010)
178-Talebbeydokhti N, Habibagahi G, Amiri S "A NUMERICAL MODEL FOR EVALUATING FACE SLAB DEFORMATIONS IN CONCRETE FACE ROCKFILL DAMS " Third International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization (2009)
179-Savarian A, Niksersht A, Talebbeydokhti N "NUMERICAL SIMULATION OF RIVER BED EVOLUTION IN 180 DEGREE ALLUVIAL CHANNEL BEND " Third International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization (2009)
180-Khorshidi H, Talebbeydokhti N, Nikseresht A "3-D INVESTIGATION OF CAVITATION IN BOTTOM OUTLETOF SEFIDROOD DAM USING FVM " Third International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization (2009)
181-Nazari F, Talebbeydokhti N, Borghei M "FFECT OF PLUNGE POOL DIMENSIONS ON DYNAMIC PRESSURES DUE TO JET IMPACTS BY NUMERICAL SIMULATONS " Water Engineering for Sustainable Environmet (2009)
182-Mahdavi A, Talebbeydokhti N " A shock - capturing TVD-WAF Finite Volume Model for Solitary Wave Run Up " Water Engineering for Sustainable Environmet (2009)
183-Savarian A, Talebbeydokhti N, Niksersht A "NUMERICAL SIMULATION OF SEDIMENT TRANSPORT IN RIVER MEANDERS AND ESTIMATION OF BED DEFORMATIONS " Water Engineering for Sustainable Environmet (2009)
184-Talebbeydokhti N, Abedini M "GODUNOV-TYPE SOLUTION OF SHALLOW WATER EQUATIONS IN CONJUNCTION WITH SGM FOR TREATMENT OF SOURCE TERMS OVER IRREGULAR BED TOPOGRAPHIES " 10th International Symposium on River Sedimentation (2007)
185-Talebbeydokhti N "State of the Art on Numerical Analysis of Alluvial Channel Junctions " 7th International Congress on Civil Engineering (2006)
186-Talebbeydokhti N "Review on Dispersion Modeling in Air Quality " 7th International Congress on Civil Engineering (2006)
187-Talebbeydokhti N "Investigation of Form Roughness (due to dune) in Alluvial Flood - Channels and Rivers " International Mechanical Engineering Conference (2004)
188-Saadat S, Rezaei tavabe F, Talebbeydokhti N "Biohydrogen production from food waste by a co-culture of Clostridium acetobutylicum and Rhodobacter sphaeroides " دوازدهمين کنگره ملي مهندسي عمران (1399)
189-Heidarifar S, Bandamiri S, Talebbeydokhti N "Investigation of Smart Water Management Technologies and Tools in Smart Cities " نخستين کنگره بين المللي شهر هوشمند (1398)
190-Memarianfard M, Talebbeydokhti N "Spatial dispersion modeling of PM 2.5 over Tehran using IDW.... " 2nd international conference on modern research in agriculture (1394)
191-Memarianfard M, Talebbeydokhti N "air quality assessment and its zoning...... " 2nd international conference on modern research in agriculture (1394)
192-Amiri S, Mahdavi A, Talebbeydokhti N, Baghlani "A First Ordered Centered Adam Moultom Shock Capturing " 9th International Congress on Civil Engineering (1391)
193-Rezaei M, Talebbeydokhti N "numerical investigation of energy dissaption over various stepped spillways " 9th International Congress on Civil Engineering (1391)
194-Talebbeydokhti N, Ghaffari S "Traditional Systems of Water Harvesting in Iran " International conf on traditional knowledge for water resources management (1390)
195-Saadat S, Talebbeydokhti N "Suspended Sediment Load Simulation for Delaware River Using ANNs and Sediment Rating curves " هشتمين کنگره بين المللي مهندسي عمران (1388)
196-Talebbeydokhti N "Strategic Environmental Assessment (SEA) Of Water Resources Projects " كارگاه تخصصي سد و محيط زيست (1386)

چاپ كتاب
۱-ياسي م، طالب بيدختي ن، جوان م، بينا م "راهنماي طراحي، ساخت و نگهداري آبشكن هاي رودخانه اي " (1388) وزارت نيرو تهران معاونت نظارت راهبردي
۲-طالب بيدختي ن "وضعيت محيط زيست ايران " چاپ اول (1396) فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران تهران
۳-توان پور ن، طالب بيدختي ن "نقش خصوصيات بارندگي و حوضه آبريز در کيفيت سيلاب شهري " چاپ اول (1399) انتشارات ارکان دانش اصفهان
4-Talebbeydokhti N, Banihashemi B "Water Management IN IRAN AND UNITED STATES -Chapter 13 Application of Environmental Flow in Develping Countries: Methods and Challenges " (1389) ROSENBERG INTERNATIONAL FORUM ON WATER POLICY دانشگاه کاليفرنيا آمريکا

طرح هاي کاربردي (7)
عنوان
انجام خدمات نظارت بر رعايت موارد ايمني بهداشت و محيط زيست HSE
تهيه شناسايي منابع آلاينده دشت شيراز به منظور تدوين برنامه پايش
شناسايي منابع آلاينده رودخانه کرسيوند به منظور تدوين برنامه پايش
خدمات نظارت و بازرسي از روند پيشرفت و رعايت مسائل و ملاحظلت زيست محيطي نيروگاه گازي فارس
بررسي سيلاب و سيلاب هاي فصلي شهري و اثرات آن در خط يک قطار شهري شيراز(دستور کار شماره ۲)
طرح مطالعاتي و پژوهشي نحوه تأمين آب طرح هاي خط اتيلن مرکز و اثرات زيست محيطي اجراي طرح هاي فيروز آباد، جهرم، داراب و فسا
بررسي آب آتي (۳۰ ساله) استان فارس با رويداشت به تغيير اقليم و مدنظر داشتن منابع و مصارف و ارائه راهکارهاي اجرايي در استان فارس

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
هيدروليك وازمايشگاه
پروژه مهندسي اب وفاضلاب
اختياري اب ـمهندسي منابع اب
مكانيك سيالات ۱
هيدرولوژي مهندسي
بناهاي آبي
هيدروليك
آزمايشگاه هيدروليك
سيستم هاي انتقال آب
مهندسي محيطزيست
اصول مهندسي سد
مكانيك سيالات
هيدرولوژي مهندسي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
مديريت پسماند(محيط زيست)
آز عمليات واحد در آب و فاضلاب
ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني
شناخت ومديريت برنامه ريزيي محيطزيست
هيدروليك رسوبات
هيدروليك سازه هاي ابي
هيدروليك پيشرفته ۱
شناخت محيطزيست
سدهاي بتني
آلودگي مواد جامد و روش هاي كنترل
آلودگي آب هاي سطحي و زيرزميني
مهندسي رودخانه ۱
دکتري تخصصي (Ph.D)
مكانيك سيالات عالي
هيدروليك پيشرفته ۲
هيدرولوژي پيشرفته ۲
سازه هاي هيدروليكي ۲
مهندسي رسوبات ۲
مهندسي رودخانه ۲
مدلهاي هيدروليكي واز
مديريت سيلاب و خشکسالي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
ارزيابي اثرات زيست محيطي پروژه هاي عمراني
شناخت ومديريت برنامه ريزي محيط زيست
هيدروليك رسوبات
هيدروليك سازه هاي آبي
هيدروليك پيشرفته
آلودگي مواد جامد و روش هاي كنترل
مهندسي رودخانه ۱
دکتري تخصصي (Ph.D)
مهندسي رودخانه ۲

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (123)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
بنفشه نعمت الهي بهينه يابي ريسک محور بهره برداري از مخازن سدها بر مبناي حل تحليلي و نيمه-تحليلي معادله رونديابي سيلاب ۱۴۰۱
محمدرضا فيضي شبيه سازي عددي فلوم موج با استفاده از روش ترکيبي LATTICE BOLTZMANN و روش بدون مش Element Free Galerkin ۱۴۰۰
حسنعلي مهديه نجف ابادي مدل‌سازي عددي و بررسي آزمايشگاهي جداکننده اصلاح شده جريان جهت بهبود عملکرد فرآيند اسمز‌ مستقيم ۱۴۰۰
شهاب الدين شجاعي زاده مدلسازي غير قطعي و پيش بيني بار رسوبات معلق در رودخانه هاي دائمي و فصلي ۱۴۰۰
سيدحسين موسوي علياني مطالعات آزمايشگاهي و مدل سازي رياضي روش ترکيبي الکتروسينتيک و ديوار واکنشي نفوذپذير در پاکسازي خاک هاي آلوده به نيترات ۱۴۰۰
سعيد زينالي استخراج و پيش‌بيني تغييرات بلندمدت خط ساحلي با استفاده از روش‌هاي تجربي و احتمالاتي بر مبناي داده‌هاي سنجش از دور ۱۳۹۹
شکوفه پورشهابي بهينه‌يابي چند هدفه مکاني-زماني شبکه پايش کيفي آب در مخازن سدها با رويداشت به شرايط عدم قطعيت و مطلوبيت‌هاي گروداران ۱۳۹۸
رقيه يوسفي حل معکوس معادلات آب زيرزميني و تعيين پارامترهاي هيدروليکي آبخوان با استفاده از شبکه بولتزمن و تکنيک تداخل سنجي راداري ۱۳۹۸
مجيد نيازکار معرفي مفهوم منحني نرخ زبري براي بهبود مدل رونديابي سيلاب ماسکينگام و مدل سازي يک بعدي رسوب در کانالهاي روباز ۱۳۹۷
نازنين زارع ارزيابي و مدلسازي تاب آوري شهري در برابر سيل و راهکارهايي براي افزايش تاب آوري: مطالعه موردي کلان شهر شيراز ۱۳۹۷
امير اسدي وايقان بررسي اثرات تغيير اقليم و کاربري زمين بر نيتروژن، فسفر و رسوب معلق توسط BASINS-WinHSPF و INCA : مطالعه موردي حوضه آبريز رودخانه کر ۱۳۹۶
فرنوش آقايي دانشور شبيه سازي عددي جريان سطح آزاد سيال با استفاده از روشهاي اصلاح شده بدون المان ذرات ۱۳۹۶
حسين خورشيدي شبيه سازي تصادفي معادله انتشار - پخش بادر نظر گرفتن عدم قطعيت در متغيرهاي ورودي ۱۳۹۵
حامد رضا ظريف صنايعي بررسي تحليلي جريان غير اشباع با استفاده از معادله ريچارد در شرايط مختلف ۱۳۹۵
علي مهدوي مدل سازي عددي فلوم موج با استفاده از روش هيدروديناميک ذرات هموار ۱۳۹۳
سيد محراب اميري يك روش عددي تركيبي متشكل از شبكه عصبي مصنوعي و مدل عددي دوبعدي متوسط گيري شده در عمق براي آبراهه هاي آبرفتي ۱۳۹۱
محمدرضا نيک منش مدلسازي عددي نيمرخ غلظت رسوبات چسبنده ناشي از اثر موج و جريان در محيطهاي دريايي ۱۳۹۱
علي اکبر حکمت زاده بررسي ازمايشگاهي و مدل سازي حذف يون نيترات از اب الوده به روش فرايند تبادل يوني ۱۳۹۱
هستي هاشمي نژاد بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي تصفيه آب زيرزميني آلوده به مواد نفتي با کمک جاذبهاي GAC، PAC، Peat و مواد سلولزي طبيعي (خاک اره ۱۳۸۷
اسدالله مردشتي بهينه سازي فرم سرريز پلكاني جهت استهلاك حداكثر انرژي جريان ريزشي براساس ساختار جريان رودخانه هاي كوهستان ۱۳۸۶
عبدالحسين بغلاني يک مدل عددي دوبعدي متوسط گيري شده در عمق براي تقاطع هاي آبرفتي ۱۳۸۶
امين حسني پايش و پيش بيني خشکسالي هيدرولوژيکي بر مبناي رويکرد ادغام با استفاده از چارچوب فازي بازخورد کمي-کيفي منابع آب ۰
محبوبه کلانتري ارزيابي يکپارچه ريسک و عدم قطعيت منابع آب با رويداشت به تغيير اقليم و خشک‌سالي با لحاظ تعارضات آبي ۰
علي محمد دهقان منشادي بررسي آزمايشگاهي، مدلسازي و بهينه‌يابي جذب و واجذب فلزات سنگين (روي و مس) از آبهاي آلوده توسط پتاسيم استرووايت ۰
مازيار بهرامي توسعه مدل ترکيبي داده‌گواري- فيوژن جهت پيش‌بيني رواناب سطحي با استفاده از داده‌هاي ماهواره‌اي ۰
بهاره راحلي ارزيابي عدم‌قطعيت مدل‌سازي مکاني-زماني کيفيت آب مبتني بر سنجش از دور با استفاده از روش‌هاي يادگيري عميق ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سيده فاطمه سعادتي اردکاني بررسي آزمايشگاهي عوامل موثر بر کارايي راکتور ناپيوسته متوالي بي‌هوازي ترکيب شده با سيستم الکتروليز بيوکاتاليز¬ براي حذف رنگ اسيد نارنجي ۷ ۱۳۹۹
اميرحسين اسلامي محمودابادي بهينه يابي محل دفن پسماند هاي جامد شهري براساس رويکرد تصميم گيري BWM در محيط GIS و مقايسه روش هاي بولين، فازي و WLC ۱۳۹۹
عليرضا شباني بررسي استهلاک انرژي در سرريز ترکيبي پلکاني و نوک‌اردکي با استفاده از روش عددي، توسط نرم افزار ANSYS-CFX ۱۳۹۹
رقيه بخشي بررسي ترکيب راکتور بافل دار بي هوازي و سيستم الکتروليز بيوکاتاليز براي حذف رنگ اسيد نارنجي ۷ در مقياس پايلوت ۱۳۹۸
سعيد مولائي مطالعه عملکرد بيوراکتور انوکسيک داراي بستر ثابت با جريان رو به بالا براي تجزيه هيدروکربن هاي نفتي در نفتاب ۱۳۹۸
حسين قناعت پيشه ارزيابي فاضلاب تصفيه شده شهري جهت استفاده براي مصارف گوناگون، مطالعه موردي شهر اقليد ۱۳۹۷
صابر ميراحمدي پور ارزيابي اثر سدهاي زيرزميني بر تغذيه مصنوعي آبخوان هاي منتهي به کوير ۱۳۹۷
حسين رجبي تخصيص منابع آب حوضه‌هاي شهري براي سناريوهاي مختلف اقليمي با لحاظ تضاد بين گروداران ۱۳۹۷
شبنم حيدري فر بررسي تاثير الگوي‌هاي مختلف تخمين شار جهت بهبود پاسخ‌هاي روش حجم محدود ونو در حل معادلات آب کم‌عمق ۱۳۹۷
فاطمه رضايي توابع بررسي توليد هيدروژن زيستي از پسماند غذايي با استفاده از راکتورهاي سري تخمير در تاريکي و نور با جداسازي و کشت باکتري هاي کلسترديوم و رودوباکتر ۱۳۹۷
محمدصادق خورشيدي علي کردي ارائه رويکرد ترکيبي مديريت بهينه بهره برداري تلفيقي با کاربرد مدل هاي عامل بنيان و تئوري بازي ها تحت سناريوهاي مختلف اقليمي ۱۳۹۵
احسان راعي عزآبادي بهينه‌ سازي آزمايشگاهي حذف فسفات از محلول‌هاي آبي به کمک بيوچار اصلاح شده حاصل از لجن تصفيه‌ خانه فاضلاب شيراز ۱۳۹۵
نرگس کرمي زاده مکانيابي و امکان سنجي احداث مرکز تفکيک و پردازش پسماند قابل بازيافت، مطالعه موردي شهر شيراز. ۱۳۹۵
محمد انصاري بررسي رفتارسنجي سازه اي سد کوثر در طول دوران بهره برداري ۱۳۹۵
زهره تدين بررسي منابع آلاينده و تدوين يک سيستم پايش توسط مدل BASINS (مطالعه موردي : رودخانه کر پايين دست سد درودزن) ۱۳۹۵
شهرزاد غضنفري بررسي روش هاي ذخيره سازي و مکانيابي مخازن ذخيره پسماندهاي جامد معابر شهري، مطالعه موردي شهر شيراز ۱۳۹۵
مرضيه معماريان فرد مدلسازي توزيع مکاني و زماني غلظت ذرات معلق با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي و شبکه عصبي مصنوعي با در نظر گرفتن اثرات اقليمي، مطاله موردي شهر تهران. ۱۳۹۵
احسان ابوالقاسمي نژادشيرازي حل مناقشات آب در سيستم‌هاي چند‌مخزنه با لحاظ روش‌هاي مبتني بر تجارت آب و مفهوم آب مجازي: کاربرد رويکرد‌هاي انتخاب اجتماعي و تئوري بازي‌ها ۱۳۹۴
مينا روزگار بررسي عددي طول پرش هيدروليکي در سرريزهاي سرسره اي و پلکاني با استفاده از نرم افزار فلوئنت ۱۳۹۴
ميثم رحيمي بررسي آزمايشگاهي استفاده از بتن اليافي در سازه هاي مهندسي رودخانه ۱۳۹۴
احسان گل کاري بررسي سيستم هوازي با بستر ثابت (Aerobic Fixed bed) در تصفيه فاضلاب ۱۳۹۴
علي رضا بستانيان بررسي آزمايشگاهي عملکرد روش moving bed biofilm reactors) MBBR) در حذف آلودگي از فاضلاب ۱۳۹۳
محسن نادري بررسي سه بعدي اندرکنش سازه هاي زيرزميني؛ مطالعه موردي : پايه هاي پل ميدان احسان شيراز و تونل قطار شهري ۱۳۹۳
محبوبه کمال زاده بررسي تأثير همزمان تغيير اقليم براساس داده هاي مدل گردش عمومي جو GCMو مدل ريز مقياس نمايي آماري LARS-WG و منابع آلاينده بر کيفيت آب رودخانه با استفاده از مدل QUAL۲K ,مطالعه موردي رودخانه کر ۱۳۹۲
لادن ابراري بررسي عملکرد هيدروليکي سرريزهاي پيانوشکل با استفاده از شبيه سازي عددي سه بعدي ۱۳۹۲
روزبه ابراهيمي شناسايي منابع آلاينده به منظور تدوين يک سيستم پايش آبهاي سطحي و زيرزميني با استفاده از مدل BASINS (مطالعه موردي دشت شيراز) ۱۳۹۲
سيد ميلاد شهيديان آناليز هيدروديناميکي و به آب اندازي سکوي ثابت ۱۳۹۲
عاطفه پويا تدوين مدل تخصيص كمي وكيفي آب در حوضه هاي آبريز: كاربرد تئوري بازي ها ۱۳۹۲
محمدمهدي کاظمي بررسي پارامترهاي تاًثيرگذار بر تثبيت بيولوژيکي خاک¬هاي ريزدانه با استفاده از (Microalgae (Chlorella ۱۳۹۲
شهرام صحرائي براورد كل بار رسوبي كف در آبراهه ها براسااس مدل رگرسيون بردار پشتيبان (SVR) و الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذرات (PSO) ۱۳۹۲
حسين فروزند پيش بيني دبي جريان رودخانه با استفاده از الگوريتم بهينه يابي جفت گيري زنبورهاي عسل (HBMO)، مطالعه موردي حوضه آبريز رودخانه کشکان ۱۳۹۲
سعيد زينالي مدلسازي تغييرات بلندمدت مورفولوژيک سواحل: بررسي موردي خليج چابهار ۱۳۹۱
ارش اسفندياري بررسي شبيه سازي عددي پيچان رود ها و مطالعه موردي يکي از رودخانه هاي استان فارس ۱۳۹۱
نيلوفر تابش بررسي حذف COD از پساب صنايع نساجي با استفاده از تالاب هاي مصنوعي ۱۳۹۱
سهراب وجدانيان طراحي سيستم ذخيره سازي موقت منابع توليد پسماند با محوريت تفکيک از مبداء-مطالعه موردي برخي از شهرهاي استان فارس ۱۳۹۱
حبيب الله کشاورزي مکانيابي محل¬هاي دفن پسماند ساختماني - مطالعه موردي برخي شهرهاي استان فارس ۱۳۹۱
احسان خدام بررسي اجزاء محدود تاثير ميلگردهاي افقي با انتهاي آزاد بر تنش هاي حرارتي سدهاي بتني غلتکي ۱۳۹۱
محمد حسين هرمزي بررسي آزمايشگاهي اثر ايجاد زبري هاي مکعبي شکل بر کاهش عمق آبشستگي موضعي پايه پل مستطيلي ۱۳۹۱
حميد اميري بهينه سازي سيستم جامع جمع آوري پسماند بخشي از استان فارس بارويکرد تفکيک از مبدا ۱۳۹۱
هاجر حسيني بررسي عددي تاثير ژئوبگ ها بر كنترل آب شستگي كوله پل ها ۱۳۹۱
حجت اله الهي بررسي عددي تاثير مولفه قائم شتاب زلزله بر رفتار ديناميکي سدهاي خاکي مسلح نشده و مسلح شده با ژئوگريد ۱۳۹۱
سيده فهيمه ميرلوحي جوابادي بکارگيري روش هاي عددي بدون شبکه در مدلسازي امواج غيرخطي سطح آب ناشي از باد ۱۳۹۱
آزاده کولاني بررسي عددي خصوصيات لايه حفاظتي سنگ چين پايين دست حوضچه هاي آرامش ۱۳۹۰
سعيد غفاري بهينه يابي مسير جمع آوري و حمل و نقل پسماندهاي جامد شهري، مطالعه موردي چند شهر استان فارس ۱۳۹۰
سجاد محمدي ظرفيت سنجي و مکانيابي مراکز بازيافت و پردازش پسماندهاي جامد شهري و روستايي- مطالعه موردي استان فارس ۱۳۹۰
رضا اسماعيلي ارزيابي ايمني لرزه اي سدهاي بتني وزني بر اساس معيارهاي عملكرد ۱۳۹۰
حسين علي واعظي پور شبيه سازي تغييرات مورفولوژي رودخانه سيستان ( از محل دو شاخه اي هيرمند تا سد زهک) ۱۳۹۰
رضا مدرس تعيين ضريب پايداري سد خاکي با استفاده از شبکه عصبي ۱۳۹۰
آرمين عبدالهي بررسي اثرات خوردگي بر کمانش مخازن جدار نازک فلزي تحت تاثير تحريکات لرزه اي ۱۳۹۰
مهسا ثبات مدلسازي عددي جريان هاي چرخشي با استفاده از روش ديفرانسيل کوادرچر موضعي ۱۳۹۰
نجمه زارعي ارزيابي تاثير جرم هيدروديناميکي بر تحليل لرزه اي بر مبناي شکل پذيري پايه هاي پل ۱۳۹۰
محمد نباتيان بررسي عددي جريان روي سرريز جانبي کنگره اي ۱۳۹۰
مريم کريمي بررسي تغييرات مورفولوژيکي در رودخانه هاي آبرفتي با استفاده از مدل رياضي GSTARS (مطالعه موردي: رودخانه کارون) ۱۳۹۰
محمد امين قطبي بررسي تغييرات فرم بستر آبراهه ناشي از برداشت شن و ماسه در رودخانه هاي فصلي به وسيله مدل GSTARS (مطالعه موردي رودخانه جاماش) ۱۳۹۰
فاطمه قلمبر شبيه سازي عددي جريان دو فازي روي جام هاي پرتابي ۱۳۹۰
سعيد مرادي بررسي تغييرات ميدان هد آبخوان در اطراف تونل هاي مستغرق داراي زهكش ۱۳۹۰
محبوبه شهابي بررسي آزمايشگاهي آبشستگي پائين دست جريان ترکيبي همزمان از روي سرريز و زير دريچه ۱۳۹۰
عدنان شيرواني مدل سازي عددي جريان در حوضچه آرامش ۱۳۸۹
رضا رضايي مدل سازي آزمايشگاهي استهلاک انرژي شفت دندنه اي (سرريز وبررسي کارايي آن ۱۳۸۹
سيد محمد ابراهيم حميدي حل عددي معادله شيب ملايم جهت مدل سازي انتشار و تغيير فرم امواج آب توسط روش عددي ديفرانسيل كوادريچر ۱۳۸۹
لاله محموديان بروجرد عنوان پايان نامه : بررسي حقابه درون جرياني رودخانه (زيست محيطي) در سناريو هاي مختلف بهره برداري: (مطالعه موردي سد گلورد) ۱۳۸۹
محمد ره نورد مدل دو بعدي انتقال رسوب در نواحي ساحلي بکمک نرم افزار Mike ۲۱: مطالعه موردي: خليج چابهار ۱۳۸۹
فرهاد اسدسنگابي شبيه سازي جريان در سرريزهاي نيلوفري با استفاده از FLUENT ۱۳۸۸
محمدجواد رضايي شبيه سازي عددي جريان دوفازي بر روي سرريزهاي پله – حوضچه اي با استفاده از برنامه FLUENT ۱۳۸۸
ياسر وطن دوست مدلسازي عددي جريان و بررسي ضريب آبگذري در سرريزهاي کناري به روش VOF توسط نرم افزار Fluent ۱۳۸۸
فرشيد نظري بررسي فشارهاي هيدروديناميکي وارد بر كف حوضچه استغراق ۱۳۸۸
ارمان الهامي رژيم هيدروليکي جريان و راندمان حوضچه هاي ته نشيني با و بدون لاملا ۱۳۸۸
حامد رضا ظريف صنايعي طراحي و آناليز لرزه اي تونل هاي غرقابي ۱۳۸۸
پدرام اسحاقيه فيروزابادي مدل سازي سه بعدي جريان در اطراف آبشکن ها به روش VOF و بهينه سازي شکل آبشکن ۱۳۸۷
علي سواريان بررسي ميدان جريان و انتقال رسوب در پيچانرودها و پيش بيني تغييرات تراز بستر با استفاده از روش عددي ۱۳۸۷
علي مهدوي مدل عددي غير خطي متوسط گيري شده در عمق جهت بررسي بالاروي امواج بلند ۱۳۸۷
حسين خورشيدي مدلسازي عددي الگوي جريان و تخمين کاويتاسيون در تخليه¬کننده تحتاني سدها توسط نرم¬افزار Fluent ۱۳۸۷
ونوس جفره ارزيابي زيست محيطي تالاب پريشان ۱۳۸۶
سيدامين الله موسوي بررسي فشارهاي هيدروديناميكي حاصل از آناليز مودال برجهاي آبگيرتوسط نرم افزار ANSYS ۱۳۸۶
سيدمحراب اميري بررسي تغيير شکل¬هاي رويه در سدهاي سنگريزه¬اي با رويه بتني با استفاده از تحليل پوسته بر روي بستر ارتجاعي ۱۳۸۶
سعيد حکاک خادم آناليز تونل¬هاي آب بر تحت فشار با پوشش داخلي با استفاده از روش اجزاي محدود ۱۳۸۶
ايمان نادري راد بررسي استهلاك انرژي در انواع سرريز پلكاني ‌ساده‌، لبه‌دار و شيب‌دار با استفاده از روش عددي توسط نرم افزار (FLUENT) ۱۳۸۶
وحيد زهرايي فرد بررسي وضعيت عبوري جريان از روي سرريزهاي کنگره اي به روش عددي ۱۳۸۵
فرحانه مهراوران بررسي اثرات توسعه روي کميت و کيفيت آب قنات ۱۳۸۴
زهرا قدم پور شكست سد و پهنه بندي سيل ناشي از آن با استفاده از ابزار GIS ۱۳۸۴
طلعت نامداري قرغاني مديرِيت سيلاب بر پايه تحليل ريسک (مطالعه موردي روي بخشي از رودخانه کر) ۱۳۸۴
فرهنگ فرشچي مدل كردن ميدان جريان با نرم افزار Fluent و بررسي پديده كاويتاسيون ۱۳۸۴
اسماعيل افضلي اثر امواج خطي بر نيروهاي بالابرنده روي لوله هاي نيمه مدفون در بستر دريا در محيط ماسه اي بوسيله روشهاي عددي ۱۳۸۳
مهدي اسدي اقبلاغي بررسي آبشستگي پايه پل‌ها با استفاده از نرم افزار BRI-STARS ۱۳۸۳
علي اکبر حکمت زاده بررسي آزمايشگاهي شکل بستر در آبراهه هاي رسوبي ۱۳۸۲
غزل مهدي زاده بهينه‌سازي هوادهي سدهاي مخزني براي کاهش اثرات لايه‌بندي حرارتي: مطالعه موردي، سد کرخه ۰
حميد اقايي مدل¬سازي عامل-بنيان براي بررسي اثرات اجتماعي و هيدرولوژيکي قيمت گذاري آب بر منابع آب زيرزميني ۰
مسعود عبادي بررسي عددي الگوي جريان هاي متلاطم در اطراف كناره پل ها با استفاده از نرم افزار fluent در كانال هاي سيلابدشتي ۰
مريم بختياري ارزيابي آسيب‌پذيري تالاب طشک - بختگان به کمک سنجش‌ازدور و سيستم اطلاعات جغرافيايي ۰
رضا فروهر بررسي الگوي رسوبگذاري در خورهاي جزر و مدي ( مطالعه موردي خور جزر و مدي تياب ) ۰
محمد عباسي سنجش تغييرات حجم مخزن با استفاده از شبيه ساز SWOT و ارزيابي دقت داده ها: مطالعه موردي سد مخزني درودزن ۰
همايون علي پورصفري توليد و ارزيابي يک مدل گسترده مکاني بارندگي _ رواناب با اساس فيزيکي براي پيش بيني هيدروگراف خروجي در يک حوزه با استفاده از GIS ۰
زهرا رسالتي تدوين الگوريتم يادگيري مبتني بر تأسف جهت تخصيص بهينه منابع آب: کاربرد مدل هاي عامل بنيان ۰
محمد علي مهرابي يادکوري بررسي آب به حساب نيامده و روش هاي کنترل آن - مطالع موردي اردکان فارس ۰
علي راثي بررسي راه هاي مديريت رسوبات ورودي به مخازن سد ها ۰
اسماعيل بذرکار بررسي آزمايشگاهي توليد انرژي از پسماند جامد شهري به روش پيروليز ۰
سمینارویژه ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
مرتضي شکرفروش بررسي ظرفيت باربري و نشست پي نواري مسلح شده با ژئوسنتتيک در اثر حفاري تونل مترو ۱۳۹۶
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (176)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
مرواريد لطيفي بهينه سازي بازه اي غيرخطي بهترين راهکارهاي مديريتي در بررسي کمي و کيفي رواناب شهري: کاربرد مدل بازي پيش‌رو-دنباله رو ۱۴۰۰
علي فلاح مرقي ارزيابي و تصحيح خطاي داده‌هاي تحليل مجدد بارش با استفاده از مشاهدات ايستگاه‌هاي باران سنجي (مطالعه موردي: حوضه آبريز کارون) ۱۴۰۰
اسماعيل سلامي شهيد بررسي تاثير جريان برق با ولتاژ بالا در حذف رنگ و گندزدايي فاضلاب ۱۳۹۸
بيژن باقري بررسي آزمايشگاهي تصفيه فاضلاب ميادين نفتي با به کارگيري فرآيندهاي ترکيبي الکتروفنتون و اسمز مستقيم با محلول کِشنده ملاس جهت توليد آب حاصلخيز کننده ۱۳۹۸
فاطمه آزادي بررسي آزمايشگاهي و بهينه يابي شيرين سازي آب هاي لب شور با استفاده از غشاي سراميکي و نانوذرات مغناطيسي به عنوان محلول کشنده در سيستم هاي اسمز مستقيم ۱۳۹۸
بهنام بلوچي بررسي کارآئي، دقت و صحت سنجي تخمين دبي جريان با بهره گيري انحصاري از اندازه گيري تراز سطح آب در مقياس‌هاي مکاني مختلف ۱۳۹۷
محمدعلي عليجانيان بررسي و پيش¬بيني خشکسالي با استفاده از داده¬هاي بارندگي ماهواره-محور بر روي ايران (مطالعه موردي: حوضه¬هاي آبريز محدوده زاگرس) ۱۳۹۶
علي پور کريمي بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي حذف بخارات تولوئن با استفاده از نانو فوتوکاتاليست دي اکسيد تيتانيوم آلاييده شده ۱۳۹۶
سما ازادي بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي تصفيه شيرابه محل دفن زباله به روش فتوکاتاليستي با استفاده از نانو ذرات TiO۲ آلاييده شده ۱۳۹۶
شهرزاد مالکي بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي حذف نيکل از آبهاي آلوده به کمک رزين و نانورس ۱۳۹۵
هومن دامنگير تخمين دبي جريان در مجاري آزاد با بهره گيري انحصاري از اندازه گيري تراز سطح آب ۱۳۹۳
امير پورتويسرکاني بررسي تأثير پديده تغيير اقليم بر رويدادهاي حدي بارش و رواناب به كمك برون داد مدلهاي جوي-اقيانوسي(مطالعه موردي:حوزه آبريز چنارراهدار،استان فارس) ۱۳۹۲
پرژنگ منجمي بررسي مدل هاي شبکه اي به عنوان روش عددي براي حل معادلات آبهاي زيرزميني ۱۳۹۲
سولماز سعادت بررسي ازمايشگاهي و مدلسازي رياضي تصفيه اب هاي الوده به فلزات سنگين به کمک جاذب هاي طبيعي اصلاح شده و نانو مواد پوشش داده شده بروي انها ۱۳۹۱
محمدحسن صداق پيش بيني به هنگام تراز سطح اب با بهره گيري از مدل هاي ميانگيني و هيدروديناميک و روزامد نتايج به کمک فيلترهاي مختلف ۱۳۹۰
سيدحسين افضلي بررسي آزمايشگاهي و محاسباتي جريان آشفته ماندگاردرون محيطهاي پاره سنگي با سطح آزاد ۱۳۸۷
علي رسولزاده مدل سازي عددي سه بعدي اشباع و غير اشباع مديريت آب زيرزميني در آبخوانهاي ساحلي (مورد مطالعه: توابع ارسنجان-ايران) ۱۳۸۵
وحيد نوراني كاربرد مدل آنالوگ مايع در روند‌يابي جريان سيلاب ۱۳۸۴
نجم الدين واصلي امكان بهره برداري و بهينه يابي تأسيسات احياء سيلاب شهري و كاربرد آن در شهرهاي حاشيه خليج فارس ۱۳۸۳
محمدعلي شاهرخ نيا تعيين روابط هيدروليكي حاكم بر سازه هاي كنترل آب در شبكه آبياري درودزن ۱۳۸۲
افشين ديانتي بررسي تحليلي توزيع و انتقال آلودگي در ناحيه گيرش يک چاه برداشت ۰
جميله فرج زاده توسعه مدل پويايي سيستم‌ها براي تحليل بازطبيعي‌سازي مهرانه‌رود تبريز در شرايط مختلف عدم‌قطعيت و تغيير اقليم ۰
هادي فلاحتي مروست بررسي آزمايشگاهي، مدل سازي و بهينه يابي سيستم بيوراکتور غشايي (MBR) در تصفيه فاضلاب خاکستري ۰
فاطمه اميري ده احمدي پيش¬بيني خشکسالي کشاورزي با تلفيق مدل داده¬گواري- کاپيولا برمبناي داده‌هاي ماهواره‌ ۰
علي باقري حسين اباد بررسي آزمايشگاهي و عددي هيدروليک سرريز کليد پيانويي و ارزيابي عملکرد هندسه بهينه آن در شرايط جريان ناماندگار ۰
نجمه ناظري زاده بهينه‌سازي چندهدفه تخصيص پساب تصفيه‌شده با مدل عامل بنيان ۰
محمد مرداني ساخت سطوح ابرآب‌گريز با استفاده از نانوساختار Ag-ZnO و بررسي خصوصيات آنها براي مصارف زيست محيطي: مطالعه موردي، استحصال رطوبت ۰
آرش پردال تحليل و مدل سازي هيدروليکي و کيفي (کلر) شبکه توزيع آب (مطالعه موردي منطقه فرهنگ شهر شيراز) ۰
ايه کرمي شبيه سازي و بهينه سازي سيستم‌هاي تصفيه‌خانه فاضلاب با استفاده از روش‌هاي هوش مصنوعي جهت ارزيابي و پيش بيني ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سياوش جمشيدي کلانتري بررسي فرم متوازن شده الگوي عددي شار متوسط وزن دار جهت شبيه‌سازي انتقال رسوب در بستر کانال با تغييرات ناگهاني ۱۴۰۰
نسيم صدرا بررسي الگوي سيلاب ها با در نظر گرفتن پارامترهاي مؤثر از قبيل کاربري اراضي و تغييرات آب و هوايي ۱۴۰۰
فاطمه پرهيزگار امکان‌سنجي به‌کارگيري رويکرد شهر اسفنجي در منطقه کلان‌شهري، نمونه موردي: شيراز ۱۴۰۰
محمدحسين فلاح دخت بهينه يابي فرآيند نمک زدايي آب به روش اسمز مستقيم (FO ) با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي CuFe۲O۴ پوشش داده شده با سديم آلژينات به عنوان محلول کشنده ۱۴۰۰
فاطمه مهياري تخمين پروفيل توزيع سرعت در کانال مرکب با استفاده از مفهوم آنتروپي ۱۳۹۹
کيميا نوايي تصفيه فاضلاب خروجي سپتيک تانک به روش ترکيبي سيستم بيولوژيکي رشد چسبنده با مدياي متحرک (MBBR) و ازون زني در مقياس پايلوت نيمه صنعتي جهت بازيافت آب براي آبياري فضاي سبز ۱۳۹۹
سپهر روستائي تعيين پتانسيل فرونشست دشت شيراز در اثر افت سطح آب زير زميني با استفاده از منطق فازي ۱۳۹۸
افروز جواهري واکاوي کيفيت آب رودخانه کر با استفاده از مدل¬هاي QUAL۲Kw و WASP۷ ۱۳۹۸
علي اسلاملوييان بررسي فرم متوازن شده الگوي عددي شار متوسط وزن دار جهت شبيه سازي جريان عبوري روي بسترکانال با تغييرات ناگهاني ۱۳۹۷
آيدا خلف تجزيه و تحليل کيفيت آب مخزن سد درودزن با استفاده از مدل CE-QUAL-W۲ ۱۳۹۷
روح اله نصيري مدل‌سازي سرريز شفت دندانه‌اي توسط نرم‌افزار ANSYS CFX ۱۳۹۷
محمد مهدي پاک فطرت مکان يابي ايستگاه هاي ثابت جمع آوري مواد بازيافتي با استفاده از نرم افزار Arc Gis (مطالعه موردي شهر شيراز) ۱۳۹۶
الهام اسلامي شناسايي مسيرهاي جمع آوري پسماند جامد در مناطق شهري : مطالعه موردي منطقه ۱ شهرداري شيراز ۱۳۹۶
مريم جوکار تجزيه و تحليل کيفيت آب رودخانه کر با استفاده از روشهاي آماري چندمتغيره ۱۳۹۶
سرور اميري بررسي آزمايشگاهي تصفيه پساب توليدي ناشي از استخراج نفت به روش ترکيبي اکسيداسيون پيشرفته و اسمزمعکوس ( مطالعه روي يکي از ميادين نفتي شرکت بهره¬برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي ) ۱۳۹۵
نوشين رستم پور استفاده از روش هاي بهينه يابي در مدل سازي بارش-رواناب با لحاظ کردن تغييرات زماني و مکاني مطالعه موردي:پايين دست ملاصدرا تا ايستگاه چمريز ۱۳۹۵
مريم يزدي بهينه يابي مسيرهاي جمع آوري پسماند جامد شهري: (مطالعه موردي مناطق۱ ، ۳ و ۴ کلان شهر شيراز) ۱۳۹۵
علي رضا نثاري بررسي پتانسيل فرونشست در محدوده شرقي دشت شيراز در اثر افت سطح آب زيرزميني ۱۳۹۵
الهام باقي اندازه گيري وشبيه سازي زوال کلر درخط انتقال وسيستم توزيع آب آشاميدني(مطالعه موردي شهرک شهيد بهشتي شيراز) ۱۳۹۵
سعيد عوض پور تصفيه پساب شهري به روش گياه پالايي با استفاده از گياهان وتيور، عدسک آبي و ني ۱۳۹۵
صبا شادکام بررسي آزمايشگاهي تاثير دانه بندي بيوچار پوست بلوط در جذب رنگهاي مختلف نساجي درشرايط ناپيوسته ۱۳۹۵
غلامعلي دست بالا بررسي منابع توليد پسماند هاي ساختماني و امکان سنجي استفاده مجدد و بازيافت آنها: مطالعه موردي شهر شيراز ۱۳۹۵
شهاب الدين شجاعي زاده بررسي آزمايشگاهي تأثير جريان از کف بر نرخ انتقال رسوب در کانال‌هاي باز فرسايش پذير ۱۳۹۵
صابر فرهادي مديريت منابع آب زيرزميني با استفاده از رويکرد عامل بنيان: مطالعه موردي: آبخوانهاي داريان و ارسنجان ۱۳۹۴
فاطمه السادات موسوي منزه بررسي ميزان تأثير روش انعقاد و لخته¬سازي در تصفيه¬ي پساب¬هاي گوناگون صنعتي ۱۳۹۴
رحمت اله باروني مقايسه فني و اقتصادي گندزدايي فاضلاب شهري تصفيه شده ثانويه به روش هاي اشعه فرابنفش، هيپوکلريت سديم و اوزون ۱۳۹۴
اشکان سامي وند بررسي کارايي سيستم ترکيبي آب‌شيرين‌کن خورشيدي رطوبت زن و رطوبت‌زدا و مبدل حرارتي نانو ۱۳۹۴
آفتاب الدين اشرف بررسي کارآيي سيستم ترکيبي بي هوازي و هوازي در تصفيه فاضلاب صنايع لبني ۱۳۹۴
الناز قطبي بررسي پايداري شيب هاي اطراف درياچه سد درودزن در زمان تخليه سريع ۱۳۹۴
علي روزي طلب بررسي تأثير زاويه برخورد دو تونل در رفتار ديناميکي تقاطع ۱۳۹۳
اميرحسين رجا بررسي روند رسوب گذاري در درياچه سد درودزن در استان فارس ۱۳۹۳
عباس سرخوش پهنه بندي سيلابدشت رودخانه بر اساس ديدگاه مديريت سيلاب(مطالعه موردي: پايين دست سدگلستان ۱) ۱۳۹۳
بهرام فيزابي بهينه سازي توليد شير خشک با خشک کن پاششي جهت کاهش آلودگي هاي زيست محيطي و کاهش هزينه با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) ۱۳۹۳
ايلناز حقيقت اصفهاني تدوين مدل بهينه‌سازي تخصيص آب و بار آلودگي در رودخانه‌ها با رويکرد مدل‌هاي چانه‌زني، مطالعه موردي: رودخانه کر ۱۳۹۳
امير احمدي بررسي راندمان تصفيه فاضلاب شهري شيراز با استفاده ازسيستم ترکيبي بي هوازي- هوازي (ABR) ۱۳۹۳
محمدرضا عليزاده تدوين مدل غيرقطعي تخصيص منابع آب زيرزميني با کاربرد تئوري بازي ها ۱۳۹۳
محسن بيات پور بررسي آزمايشگاهي جايگزيني هسته رسي با هسته بتن اليافي (پلي پروپيلن) در سدهاي سنگريزه اي ۱۳۹۳
راضيه سنندجي مدلسازي هيدروديناميک جريان و برآورد رسوب در مخزن سدها، مطالعه موردي: سد درودزن ۱۳۹۳
محمدعلي افتخار شبيه سازي کمي و کيفي جريان آب هاي زيرزميني دشت نيريز با استفاده از نرم افزار GMS ۱۳۹۲
اميرحسين پوست پرداز پهنه بندي کمي و کيفي آبخوان دشت کوار بر اساس روش هاي زمين آمار ۱۳۹۲
سيدرامتين منادي بررسي راندمان حذف مواد آلي فرار در يک خاک ماسه اي آلوده با استفاده از روش استخراج بخارات خاک ۱۳۹۲
سيد علي موسوي بررسي علت هاي تلخي آب آشاميدني شهر خرامه و ارائه راهکار مناسب جهت حذف تلخي آب ۱۳۹۲
داود علي بابائي کاربرد مدلسازي شبکه عصبي مصنوعي در پيش بيني عملکرد تصفيه خانه فاضلاب شهر بندر گز در استان گلستان ۱۳۹۲
بابک نيک بخت مطالعه اثر شيب بستر بر پايداري لرزه‌اي سدهاي خاکي ۱۳۹۲
زينب اميري بهينه يابي چند متغيره يک شبكه توزيع آب با رويداشت به اطمينان پذيري ۱۳۹۲
محمد عمراني منش تخمين آبشستگي موضعي پايه پل با استفاده از الگوريتم بهينه يابي جفت گيري زنبور عسل(HBMO) ۱۳۹۲
سبحان دژکام بررسي نشست و تغيير شکل لوله جداره چاه هاي آب و ارائه راهکار، مطالعه موردي: چاه هاي آب بخش مرکزي شهرستان مرودشت ۱۳۹۲
سيداميربيژن الهاميان شبيه سازي کمي وکيفي جريان آب زيرزميني دشت ارسنجان با استفاده از نرم افزار GMS ۱۳۹۲
صديقه کريمي فيل آبادي تصفيه بيولوژيکي پساب دارويي کارخانه داروسازي شيرين دارو با استفاده از راکتور ABR ۱۳۹۲
احمد فرجي بررسي اندرکنش تونل و ساختمان‌هاي سطحي تحت تاثير زلزله ۱۳۹۲
عليرضا حيدري تخمين پارامترهاي آبخوان با استفاده از نتايج آزمايش پمپاژ بوسيله شبکه هاي عصبي مصنوعي مختلف ۱۳۹۲
فاطمه آزادي بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي حذف نيکل از پساب مصنوعي با جاذب شلتوک برنج اصلاح شده در رآکتور پيوسته به روش سطح پاسخ (RSM) ۱۳۹۲
محمد بزرگ نژاد مقايسة نتايج تحليل ديناميکي سه بعدي و دو بعدي سدهاي خاکي براي نسبت‌هاي مختلف مؤلفه شتاب زلزله ۱۳۹۱
رزانا راحمي بهينه سازي پارامترهاي موثر بر احياء سازي رزين انتخابگر نيترات ( INDION NSSR ) درآب آشاميدني ۱۳۹۱
مرتضي مجرد بررسي ناحيه حفاظت از سر چاه براي يک مجموعه چاه از آبخوان دشت بيضاء و زرقان ۱۳۹۱
بهروز شهابي زاد تصفيه و رنگبري پساب¬هاي نساجي با استفاده از روش انعقاد و لخته سازي ۱۳۹۱
مهدي محسن زاده بهينه سازي عملکرد بيوفيلتر جذب کننده سولفيد هيدروژن از گاز دفنگاه ۱۳۹۱
سيد غلامحسين سادات رفيعي بررسي کارايي حذف سختي آب چاه هاي آبرفتي شيراز به روش حوضچه تماس جريان رو به بالا همراه با پتوي لجن ۱۳۹۱
محمد رضا زحمتکش اثرهوادهي بر روي تغييرات نيتروژن پساب خروجي تصفيه خانه فاضلاب شيراز در مقياس پايلوت ۱۳۹۱
رضا نيازي بررسي كارايي حذف مواد معلق جهت پساب حاصل شستشوي فيلتراسيون تصفيه خانه شماره ۲ آب شيراز-سد درودزن به روش زلال ساز جريان رو به بالا همراه ۱۳۹۱
بهزاد زارع اثر تغيير در کيفيت لجن تغذيه بر بازده هاضم بيهوازي تصفيه خانه فاضلاب شيراز در مقياس پايلوت ۱۳۹۱
زهرا سنندجي بررسي عملكرد بازگشت Mixed Liquor بر روي تغييرات نيتروژن خروجي تصفيه خانه فاضلاب شيراز در مقياس پايلوت ۱۳۹۱
محمد اکبري ماکوئي ارزيابي بهبود رفتار لرزهاي سدهاي هسته آسفالتي با استفاده از اصلاح مصالح در ۱۳۹۱
محمد مسيح عدالت مدلسازي کمي و کيفي و بهينه يابي ميزان برداشت از آبهاي زيرزميني دشت شهرضا با استفاده از MODFLOW و الگوريتم ژنتيک ۱۳۹۱
سما آزادي ارزيابي توانايي سيستم عصبي-فازي (ANFIS) در پيش بيني ميزان پسماند توليدي شهري و روستايي استان فارس ۱۳۹۱
علي تصديقي مدل سازي چند مرحله اي حوضه آبريز بر اساس ساختار داده هاي موجود ۱۳۹۱
عبدالرضا گندم کار بررسي سيستم SBR در تصفيه فاضلاب شهرک صنعتي بزرگ شيراز و اثر تغييرات پارامترهاي سيستم بر راندمان تصفيه ۱۳۹۱
مرضيه ظريف کار بررسي اثر دراز مدت خوردگي بر رفتار ديناميکي مخازن استوانه اي فولادي مهار نشده ۱۳۹۱
هادي فلاحتي مروست بررسي راندمان تصفيه فاضلاب شهري شيراز با استفاده از بيوراکتور غشايي(MBR) ۱۳۹۰
مريم ستار امکان¬سنجي استحصال آب و کاهش حجم پساب شور خروجي آب-شيرين¬کن¬ها با استفاده از سيستم ترکيبي انرژي خورشيدي و فشارمنفي ۱۳۹۰
فهيمه عزيزپور ارزيابي ميزان تناسب دروس محيط زيست با معيارهاي توسعه پايدار زيست محيطي در رشته هاي کارشناسي مهندسي عمران، معماري و کشاورزي در دانشگاه شيراز ۱۳۹۰
حميده کللي خورموجي حذف جلبک از پساب برکه هاي تثبيت با استفاده از گياه عدسک آبي در مقياس پايلوت ميداني(تصفيه خانه فاضلاب بوشهر) ۱۳۹۰
ساناز پهلوان زاده عملكرد راكتور بيولوژيكي رشد چسبيده هوازي مستغرق (ASFFR) در تصفيه فاضلاب شهري ۱۳۹۰
شهره موصلو بررسي عملکرد سيستم تصفيه فاظلاب خانگي USBR ۱۳۹۰
اردلان ايزدي بهينه يابي شبكه توزيع آب شهري بر اساس معيارهاي كمي و كيفي با استفاده از الگوريتم ژنتيك ۱۳۹۰
علي رئيس زاده اثرزلزله هاي حوزه نزديک و حوزه دور بررفتار سدهاي خاکي غيرمسلح و مسلح شده با ژئوگريد ۱۳۹۰
علي قضاة بهينه يابي مقدار برداشت از آبخوان هاي در معرض پيشروي آب شور مطالعه موردي: منطقه امان آباد ۱۳۹۰
محمد متدين اعتمادي نقش سدهاي زير زميني در کنترل مخازن و تامين آب زير زميني ۱۳۹۰
ماندانا رضايي بررسي چگونگي تخصيص بهينه منابع آب نامتعارف به فعاليتهاي رايج و رقيب در محدوده مطالعاتي كوهبايه-سگزي ۱۳۹۰
عليرضا قلمبر تعيين فشار هيدروديناميک پرش هيدروليکي بر بستر حوضچه آرامش ۱۳۹۰
محبوبه جم ارزيابي استهلاک انرژي روي سرريز دندانه دار بلوکي و مقايسه استهلاک انرژي آن با سرريز پلکاني ۱۳۹۰
عسکر احدپوردودران کاهش رسوبات داخل مخزن با ايجاد ارتعاش در رسوبشويي هيدروليکي تحت فشار ۱۳۹۰
جمال الدين طالب زاده تحليل انتقال رسوبات مخزن هنگام حذف سد با استفاده از مدلسازي عددي ۱۳۹۰
مريم حبيبي اثرات ناشي از شوك هيدروليكي و بار آلي بر راندمان تصفيه فاضلاب شيراز ۱۳۹۰
روح الله کريمي تکلو بررسي تاثير تغيير زاويه هسته رسي مايل سدهاي سنگريزه اي در رفتار لرزه اي آنها ۱۳۹۰
ماندانا مقدسي بررسي لرزه اي تونل هاي آب بر ۱۳۹۰
مهرنوش فرهادي معادل سازي فشار وجرم هيدروديناميک در اناليز اندر کنش سازه سيال براي پايه هاي پل تحت زلزله ۱۳۹۰
حسين رخشنده رو بررسي هيدروليک جريان و پايداري شيب در سد هاي خاکي در هنگام تخليه سريع (مطالعه موردي سد درودزن) ۱۳۹۰
محمد مينوسپهر بررسي کارايي تصفيه پيشرفته به روش فيلتراسيون بر پساب خروجي تصفيه خانه فاضلاب شيراز جهت استفاده مجدد ۱۳۹۰
محمدامين صالحي آناليز ديناميکي سکوهاي فراساحلي جاکت تحت نيروهاي موج و جريان ۱۳۹۰
صابر انتظاري مکان يابي لندفيل هاي شهري استان فارس با بکارگيري GIS و تحليل سلسله مراتبي (AHP) ۱۳۹۰
حميدرضا افتخاري مدل سازي آب زيرزميني و پيش بيني آلودگي در دشت سيدان و فاروق ۱۳۹۰
محمد مرداني حذف بخارات بنزين توط بيوفيلتر ۱۳۹۰
حسين حبيب پور بهينه يابي شبکه هاي توزيع آب فضاي سبز شهري با استفاده از الگوريتم ژنتيک(مطالعه موردي شهرهاي اردل و فرخ شهر) ۱۳۹۰
اميرسهيل معير بررسي عددي معيارهاي طراحي بهينه فرم هندسي سرريز چند وجهي به منظور عبور حداکثر جريان تحت بلنداي ثابت ۱۳۹۰
فاطمه حسني فرد بررسي اثرات برداشت شن و ماسه بر آبراهه رودخانه با استفاده از مدلسازي رياضي ۱۳۹۰
ليلا جوکارشوريجه تحليل مكاني-احتمالاتي خشكسالي هيدرولوژيكي در حوزه رودخانه كرخه با استفاده از روش گشتاورهاي خطي دوگانه (L-comoments) ۱۳۹۰
مهدي امامي رودبالي تصفيه ي شيرابه ايستگاه هاي انتقال پسماند در شهر شيراز با استفاده از راکتور بافل دار بي هوازي ۱۳۹۰
مهدي رستمي بهينه يابي برداشت از آبخوان ساحلي به روش تکامل تدريجي ۱۳۹۰
نگار بهرامي بررسي ميزان استهلاک انرژي پرش هيدروليکي در مقطع مستطيلي، تحت انحراف ۹۰ درجه راستاي جريان در خروجي ۱۳۹۰
زهره شرافت تشخيص وجود و موقعيت آسيب در سکوهاي ثابت دريايي شابلوني با استفاده از تبديل موجک ۱۳۹۰
غلامحسين افتخار بررسي رفتار ديوار برشي فولادي با نگرش بر تاثير بازشو بر آن ۱۳۹۰
سهام الدين حميدي ارزيابي بازتاب¬هاي زيست محيطي تغيير کاربري اراضي شهري ۱۳۸۹
عليرضا نجات پور بررسي تأثير راکتورهاي اختلاط کامل و پيستوني در سيستم لجن فعال بر راندمان ته نشيني ۱۳۸۹
مريم سنائي استفاده از خوارزمي هاي تصميم گيري رياضي چند هدفه در سامانه اطلاعات جغرافيايي به منظور بهينه سازي الگوي کاربري اراضي در مناطق خشک و نيمه خشک (شيراز ،فارس) ۱۳۸۹
طاهره فرجي کاهش بيولوژيکي سولفيد در پساب¬هاي با غلظت بالاي سولفيد ۱۳۸۹
سيدمهدي موسوي مهر بررسي تجربي وعددي ترميم بتن آسيب ديده و آب بند نمودن کانالهاي انتقال آب و ابنيه هاي مربوطه، مطالعه موردي کانال انتقال آب شبکه مارون- خوزستان ۱۳۸۹
محمدجعفر حسن پورحقيقي مدلسازي عددي و بررسي تاثير جريان سيال درون ترک هاي سنگ ۱۳۸۹
مهدي محمدرجبي بررسي تاثير عدم قطعيت ها بر پايداري لرزه اي سدهاي خاکي تحليل شده با استفاده از روش نيومارک ۱۳۸۸
احمدرضا کريمي پور " عملکرد سامانه زهکش در حال احداث دشت شيراز ۱۳۸۸
بهمن بني هاشمي اندازه گيري آلودگي و مدل سازي کيفيت آب رودخانه هاي شاپور، دالکي و حله ۱۳۸۸
سلما انصاري بررسي تأثير زه‌کشي قائم بوسيله پمپاژ در پايين انداختن سطح آب زيرزميني در مناطق جنوب و جنوب شرقي شيراز ۱۳۸۸
حبيب الله فخرايي تعيين ظرفيت خودپالايي رودخانه هاي کر و سيوند و تخصيص بار آلودگي به منابع آلاينده آن ۱۳۸۷
نگار روغنيان بهينه سازي سيستم هاي پمپاژ تصفيه براي رفع آلودگي آب زيرزميني منطقه پالايشگاه شيراز با استفاده از الگوريتم ژنتيک ۱۳۸۷
محمود چمانچي بررسي تصفيه پذيري پسابهاي حاوي فلزات سنگين بوسيله جاذبهاي طبيعي ۱۳۸۷
مهرداد باستاني اله ابادي مدلسازي معکوس پديده تهاجم آب شور دريا در سفره هاي ساحلي با استفاده از الگوريتم ژنتيک ۱۳۸۷
مجتبي رفيعي بررسي اثر مواد جامد محلول (TDS) بر تصفيه پذيري فاضلاب به روش لجن فعال اصلاح شده (USBF) ۱۳۸۷
محمد علي کمائي تاثير رسوب کف مخزن بر پاسخ ديناميکي سدهاي بتني قوسي درزمان زلزله با در نظر گرفتن برهمکنش سدومخزن ۱۳۸۷
راحله عمراني منش بررسي تصفيه پذيري فيزيکي شيميايي شيرابه محل دفن پسماندهاي شهري شيراز ۱۳۸۷
عباس عبدالمالکي انتخاب مکان مناسب براي دفن و دفع پسماندهاي خطرناك در استان فارس با استفاده از ابزار GIS ۱۳۸۶
عليرضا شهوري بهينه يابي مقدار برداشت از آبخوان ساحلي دشت آباده طشک با استفاده از الگوريتم ژنتيک ۱۳۸۶
بيژن باقري تأثير اختلاط لايه فوقاني بستر فيلترهاي ماسه اي کند بر عملکرد آنها ۱۳۸۵
حجت اله منزوي بررسي تاثير سلکتورهاي سه مرحله اي اناکسيک در کاهش تورم لجن ۱۳۸۵
مسعود سکوت بررسي وضعيت كيفي آب و پديده‌ي تغذيه‌گرايي در مخزن سد درودزن و شبيه‌سازي مخزن با استفاده از مدل HEC-۵Q ۱۳۸۵
سيد محمد جواد فلسفي بررسي امكان تصفيه پذيري پساب صنايع لبني تحت شرايط بي هوازي با استفاده از راكتور بي هوازي با جريان بالا رو در پوشش لجني ۱۳۸۵
علي پورکريمي شناخت منابع آلاينده رودخانه قره‌آغاج و بررسي تاثير آنها بر كيفيت آب رودخانه با استفاده از مدل QUAL۲K ۱۳۸۵
شهروز شايگاني بررسي اثر حذف ترم?هاي شتاب جابجايي و شتاب محلي بر نتايج حاصل از تحليل جريان?هاي ناماندگار فوق‌بحراني و مختلط در كانال?هاي باز غير?منشوري با جريان جانبي ۱۳۸۵
محمد رنجبرزاده بهينه يابي شكل سازه الحاقي به سدهاي بتني وزني در افزايش ارتفاع سدها با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك ۱۳۸۵
سعيد گواهي بررسي تصفيه پذيري شيرابه لندفيل شيراز با استفاده از سيستم ترکيبي لاگون هوادهي و سيستم بي هوازي با جريان رو به بالا در پوشش لجني ۱۳۸۵
سيدعليرضا مومني كمينه كردن توليد لجن در تصفيه¬خانه¬هاي فاضلاب به¬روش لجن فعال ۱۳۸۴
يوسف انصاري مدلسازي مهاجرت LNAPL بر روي سطح آب زيرزميني در پالايشگاه شيراز ۱۳۸۴
محمدمهدي شفيعي استفاده از شبکه عصبي در مدلسازي باران-رواناب در چند حوزه مشابه ۱۳۸۴
پرژنگ منجمي بررسي مقايسه اي (تئويک و آزمايشگاهي) و مدل سازي تصفيه پسابهاي داراي مواد کلوييدي به روش معلق متعارف و رشد معلق تماس و تثبيت ۱۳۸۴
محمدرضا گودرزي نگاشت تبخير و تبخير و تعرق بالقوه با بهره‌گيري از سامانه اطلاعات جغرافيايي در نواحي از جنوب ايران ۱۳۸۲
کيان کياني بررسي چگونگي انتشار موج حاصل از شكست سد در عمق هاي مختلف آب بالا دست (مطالعه موردي : سد درودزن) ۱۳۸۲
سعيد روشن بين بررسي رفتار ديناميكي و مقاومت لرزه اي پل غدير استان اصفهان ۱۳۸۲
اکبر نوازده کهنوشي تعيين ضرايب پيك ساعتي و روزانه و همچنين مصرف سرانه آب آشاميدني روستائيان شهرستان كرمانشاه ۱۳۸۱
رامين سالارتاش بررسي تصفيه پذيري پساب واحد اتانول¬آمين مجتمع پتروشيمي اراک با استفاده از سيستم SBR در مقياس پايلوت ۱۳۸۱
محمدامين مقدم بررسي كيفيت و تصفيه پذيري فاضلاب شيراز در مقياس پايلوت و شبيه سازي کامپيوتري آن با هوادهي ممتد ۱۳۸۱
حجت همت تهيه يک نرم افزار جهت تحليل نتايج اکتشافات ژئوتکنيکي ۱۳۷۵
حميد خواجه طراحي اقتصادي سيستم اسمز معکوس براي نمک زدايي آب دريا با روش قنات دريايي ۰
اکبر صفدري جانمايي بهينه بوسترپمپ‌هاي کلرزني در شبکه آبرساني لامرد ۰
مجيد مهران بررسي آزمايشگاهي توليد سيمان از لجن تصفيه خانه فاضلاب شهري و پوسته برنج ۰
محمد پروانه بررسي عملکرد هيدروليکي سرريزهاي جانبي مثلثي با بستر مايل با استفاده از روش هاي حداقل مربعات جزئي غيرخطي چندمتغيره و هوش مصنوعي ۰
کيوان حبيبي ارزيابي تاثيرات زيست محيطي با استفاده از شبکه نروفازي تاکاگي-سوگنو-کانگ بهينه شده به وسيله الگوريتم هاي فراابتکاري ژنتيک و هوش ازدحامي ذرات ۰
نيلوفر هوشيار بررسي هيدروليکي منابع آب زيرزميني در تعامل با آب‌هاي سطحي تحت تاثير سناريوهاي مختلف تغيير اقليم و مديريت برداشت ۰
نجمه شجاعي بررسي آزمايشگاهي حذف آنتي بيوتيک سيپروفلوکساسين از محلول هاي آبي به روش فوتوکاتاليستي با استفاده از نانوکامپوزيت NiO/BiOBr ۰