۱۳۹۷/۰۹/۲۶
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : هاجر
نام خانوادگي : ستوده
سال تولد : 1350
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1377
مرتبه علمي : دانشيار
بخش : علم اطلاعات و دانش شناسي
دانشکده : علوم تربيتي وروانشناسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : sotudeh@shirazu.ac.ir

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري تخصصي
رشته علوم كتابداري و اطلاع‌رساني
دانشگاه تهران (ايران)
سال 1381 تا 1386 تاثير دسترسي آزاد به توليدات علمي كشورهاي جهان بر عملكرد استنادي آنها در سال هاي 2001-2003
کارشناسي ارشد
رشته علوم كتابداري و اطلاع‌رساني
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1374 تا 1377 بررسي عوامل موثر در استفاده از منابع الكترونيكي اطلاعات در ميان اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي شيراز و علوم پزشكي شيراز با تأكيد بر شبكه اينترنت و ديسك هاي نوري
کارشناسي
رشته مترجمي زبان فرانسه
دانشگاه الزهراء (ايران)
سال 1369 تا 1373

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (77)
۱- ستوده ه، اميدي م، يوسفي ز، خون جوش ف (2018) بررسي همبستگي بين شاخصهاي اثرگذاري پژوهشي: تحليل عاملي شاخصهاي دگرسنجي و استناد فصلنامه مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات :-
۲- ستوده ه، هوشيار ابنوي م (2018) بررسي نقش انواع بافتار هم‌نويسه ها در تعيين شباهت بين مدارک Iranian Journal of Information Processing Management 33:1195-1220
۳- بحريني ن، ميرزابيگي م، ستوده ه (1397) تفاوت عملکرد جستجوي مروري کاربران با سبک هاي شناختي و تجربيات متفاوت: نمونه پژوهي وب سايتهاي فروش کالا فصلنامه مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات 29:67-84
۴- قديمي آ، ستوده ه (1396) بررسي جايگاه استنادي مقالات شيمي کشور ايران در نمايه استنادي علوم پژوهشنامه علم سنجي 2:63-74
۵- رنجبر ا، عباسپور ج، ستوده ه، مولودي ا (1396) بررسي ميزان انطباق رفتار نگارشي نگارندگان و کاربران پايگاه هاي اطلاعات علمي فارسي با دستورالعمل هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي در ارتباط با پيوسته نويسي، نزديک نويسي و جدانويسي کلمات کتابداري و اطلاع رساني :-
۶- ستوده ه، روايي م، ميرزابيگي م (1396) مقايسه فرصتهاي دگرسنجي و تحليل استنادي در ارزيابي پژوهش Iranian Journal of Information Processing Management :-
۷- ذوالفقاري م، ميرزابيگي م، ستوده ه (1396) بررسي عملکرد مرور دانشجويان در محيط وب برحسب تجربه و سطح کامل بودن مدل ذهنِي کتابداري و اطلاع رساني 20:80-105
۸- ستوده ه، روايي م، ميرزابيگي م، مزارعي ز (1396) چالش‌هاي دگرسنجي در ارزيابي پژوهش به روش تحليل مضمون مديريت اطلاعات سلامت 14:124-129
۹- بحريني ن، ميرزابيگي م، ستوده ه (1396) مقايسه رفتار و راهبردهاي مرور کاربران داراي سبک هاي شناختي کلامي- دوسويه-تصويري در تعامل با وب فصلنامه مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات 112:129-145
۱۰- ستوده ه، مهراد ج (1396) علم سنجي دانشنامه آموزش عالي (ويراست دوم) :-
۱۱- بحريني ن، ميرزابيگي م، ستوده ه (1395) بررسي تاثير سطح پيچيدگي وظايف کاري بر عملکرد جستجوي مروري کاربران در تعامل با وب کتابداري و اطلاع رساني 18:99-122
۱۲- ستوده ه، رشيدي شريف آباد ك (1395) برنامه‌هاي برتر حفاظت وب جهان: ويژگي ها و زمينه فعاليت مطالعات كتابداري و علم اطلاعات :-
۱۳- ستوده ه، سعادت ي (1395) بررسي گرايش به عضويت در شبكه‌هاي اجتماعي علمي در ميان شيميدان‌هاي ايران تعامل انسان و اطلاعات 2:1-12
۱۴- ستوده ه، اميدي م (1394) وضعيت جذب اعتبارات پژوهشي و نقش آن در بهبود اثرگذاري پژوهشي پرتوليدترين کشورهاي اسلامي خاورميانه مديريت اطلاعات سلامت 12:755-761
۱۵- ستوده ه، اميدي م (1394) بررسي نقش اعتبارات پژوهشي داخلي و خارجي در بهبود اثرگذاري پژوهشي: نمونه مورد مطالعه توليدات علمي ايران در نمايه گسترش‌يافته علوم در بازه زماني 2008 تا 2011 مطالعات کتابداري و علم اطلاعات :-
۱۶- يقطين م، ستوده ه (1394) بررسي بهره وري علمي پژوهشگران ايراني در رشته هاي مختلف بر اساس شاخص سرانه انتشار در بازه زماني 1990 تا 2011 مطالعات کتابداري و علم اطلاعات 15:65-92
۱۷- ستوده ه، مزارعي ز، ميرزابيگي م (1394) بررسي رابطه ميان شاخص‌هاي استنادي و نشان‌هاي «سايت‌يولايک»: نمونه مورد مطالعه مقالات‌ حوزه علم اطلاعات و کتابداري در سال هاي 2004-2012 Iranian Journal of Information Processing Management 4:939-963
۱۸- يقطين م، هنرجويان ز، ستوده ه (1394) بررسي تازگي اطلاعات فارسي : مطالعه موردي روزنامه هاي فارسي نمايه شده در پايگاه هاي گوگل، ياهو و بينگ Iranian Journal of Information Processing Management 30:737-758
۱۹- ستوده ه، رشيدي شريف آباد ك (1394) راهكارهاي برنامه‌هاي برتر حفاظت وب در مقابله با چالشهاي مديريتي فصلنامه علمي پژوهشي دانش شناسي 8:43-58
۲۰- ستوده ه، ميرلوحي م (1393) بررسي کيفيت خدمات کتابخانه هاي دانشگاه شيراز با استفاده از مدل ليب کوال مديريت اطلاعات و دانش شناسي 1:37-49
۲۱- ستوده ه، اميدي م (1393) بررسي وضعيت جذب اعتبار پژوهشي در توليدات علمي سازمان‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي ايران در بازه زماني 2008-2011 تحقيقات کتابداري و اطلاع رساني دانشگاهي 48:413-433
۲۲- ستوده ه، رشيدي شريف آباد ك (1393) راهکارهاي برنامه‌هاي برتر حفاظت وب در مقابله با چالش هاي فني حفاظت تحقيقات کتابداري و اطلاع رساني دانشگاهي 48:83-103
۲۳- ستوده ه، هنرجويان ز (1393) بررسي تنوع الگوهاي نگارش فارسي و تاثير آن بر جامعيت بازيابي اطلاعات : مطالعه موردي : پيكره همشهري کتابداري و اطلاع رساني 66:31-50
۲۴- ستوده ه، قديمي آ (1393) سنجش ارزش استنادي مقالات شيمي ايران با استفاده از شاخص سهم استناد متني Iranian Journal of Information Processing Management 30:357-372
۲۵- ستوده ه، يقطين م (1393) شاخص ها و مدل هاي سنجش توليد علمي پژوهشگران نامه سياست علم و فناوري 3:47-61
۲۶- ستوده ه، رشيدي شريف آباد ك (1392) پيامدهاي فناوري اطلاعات براي سلامت روان، ‌اخلاق و اجتماع مديريت اطلاعات سلامت 10:15-31
۲۷- ستوده ه، هنرجويان ز (1392) مروري بر دشواري‌هاي نگارش فارسي در محيط ديجيتال و تاثيرات آنها بر اثربخشي بازيابي اطلاعات كتابداري و اطلاع‌رساني 15:58-92
۲۸- ستوده ه، رشيدي شريف آباد ك (1392) پيامدهاي فناوري اطلاعات براي سلامت انسان و محيط زيست مديريت اطلاعات سلامت 10:1-14
۲۹- ستوده ه، مروتي اردكاني م (1392) بررسي وضعيت توليد علم در حوزه حقوق بيماران، در پايگاه‌هاي استنادي تامسون ساينتيفيک طي سال‌هاي 1990 تا 2010 : با نگاهي به سهم ايران در تحقيقات بين المللي مديريت اطلاعات سلامت 9:833-847
۳۰- ستوده ه، رفيع ن، ميرزايي ز (1389) نگاهي به دستبرد علمي و راهكارهاي پيشگيري و پيگيري آن مجله‌ي علمي- پژوهشي كتابداري و اطلاع‌رساني 13:27-50
۳۱- اسديان ف، ستوده ه، پورحسن طنابچي ب (1389) كتابخانه‌ي اسباب بازي : نگاهي به تجارب جهاني و پيشنهادي براي راه‌اندازي كتابخانه ملي اسباب‌بازي در ايران تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي 16:5-29
۳۲- ستوده ه (1389) گذاري بر ضريب تأثير مجلات و دلايل ناكارآمدي آن در ارزيابي پژوهش در رشته‌هاي مختلف رهيافت 47:33-44
۳۳- ستوده ه، ديده گاه ف (1389) نرم افزارهاي علم سنجي كتاب ماه كليات 13:78-87
۳۴- ستوده ه، رشيدي شريف آباد ك، پورحسن طنابچي ب (1389) به سوي جهاني سازي ادب پارسي: بررسي وضعيت تارگاه هاي ادبيات پارسي در وب فصلنامه كتاب 82:23-37
۳۵- ستوده ه، چنگيز ن، هاشم‌نيا ص (1389) بررسي رويكرد دانشمندان ايراني به انتشار در مجلات آزاد معتبر و ارجاع به آنها مديريت اطلاعات سلامت 7:16-28
۳۶- ستوده ه، ديده گاه ف (1388) بررسي رويكرد دانشمندان جهان به نام خليج فارس اطلاع‌شناسي 25:3-18
۳۷- ستوده ه، دهداري راد ط (1388) بازيابي منابع آزاد :چالش‌ها و راهكارها كتاب ماه كليات 12:62-70
۳۸- ستوده ه، رزمجو ف، زارع ل (1388) ارزيابي چگونگي معرفي مجلات علمي- پژوهشي ايران در اينترنت بر اساس استانداردهاي بين‌المللي: با تأكيد بر ويژگي‌هاي مؤثر بر كتابداري و اطلاع‌رساني 12:205-228
۳۹- ستوده ه، نيازمند م، باقري ف (1387) ارزيابي وبلاگ‌هاي كتابداري و اطلاع‌رساني ايران به لحاظ معيارهاي اعتبار اطلاع‌شناسي 21-22:7-20
۴۰- ستوده ه، حري ع (1386) جنبش دسترسي آزاد به اطلاعات علمي : ريشه ها، انگيزه هـاو انگاره ها مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تهران 37:163-187
۴۱- ستوده ه (1383) مطالعه ميزان دسترسـي بـه پايگـاه مجـلات الكترونيكـي الزويـر در دانشگاه تهران مجله كتابداري 38:71-89
۴۲- ستوده ه (1383) كتابخانه هاي هيبريد اطلاع شناسي 1:93-108
۴۳- ستوده ه (1383) بررسي اثر ماتيو در عملكرد علمي كشورها با تأكيـد بـر خاورميانـه اطلاع شناسي 2:33-54
۴۴- ستوده ه (1382) قوانين جديد كتابداري فصلنامه كتاب 14:135-138
۴۵- ستوده ه (1382) روش تحليل گزارش هـاي وب اطـلاع شناسي 1:67-84
۴۶- ستوده ه (1382) بررسي چگونگي استفاده از مجلات الكترونيكي الزويـر در دانـشگاه تهران مجله كتابداري 37:47-82
۴۷- حياتي ز، ستوده ه (1381) بررسي عوامل موثر در استفاده از منابع الكترونيكي اطلاعات در ميان اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي شيراز و علوم پزشكي شيراز با تأكيد بر شبكه اينترنت و ديسك هاي نوري مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 37:104-119
۴۸- حياتي ز، ستوده ه (1381) بررسي تأثير استفاده از منابع الکترونيکي اطلاعات بر فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي شيراز مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 36:189-203
۴۹- حياتي ز، ستوده ه (0) بررسي تاثير استفاده از منابع تاکترونيکي اطلاعات بر فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشگاههاي شيراز مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 19:0-0
۵۰- حياتي ز، ستوده ه (0) بررسي عوامل موثر در استفاده از منـابع الكترونيكـي اطلاعات در ميان اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي شيراز و علوم پزشكي شيراز با تأكيـد بـر شبكه اينترنت و ديسكهاي نوري مجله علوم اجتماعي و انساني دانـشگاه شيراز 19:104-0
51- Yousefi Z, Sotudeh H, Mirzabeigi M, Fakhrahmad S, Nikseresht A, Mohammadi M (2018) A study of plain text power in predicting semantic similarity: the case of Medical Subject Headings International Journal of Information Science and Management :-
52- Hooshyar abnavi M, Sotudeh H (2018) A Reflection on the Applicability of Google Scholar as a Tool for Comprehensive Retrieval in Bibliometric Research and Systematic Reviews International Journal of Information Science and Management 16:1-17
53- Sotudeh H, Dehdari rad T, Freer J (2018) Gender differences in scientific productivity and visibility in core neurosurgery journals: Citations and social media metrics Research Evaluation 0:0-0
54- Sotudeh H, Estakhr Z (2018) Sustainability of open access citation advantage: the case of Elsevier’s author-pays hybrid open access journals Scientometrics 115:563-576
55- Sotudeh H, Ghasempour Z (2018) The World's Approach towards Publishing in Springer and Elsevier’s APC-Funded Open Access Journals College and Research Libraries 79:257-278
56- Nowroozi M, Mirzabeigi M, Sotudeh H (2017) Constructing ontology based on thesaurus: A case of ASIS&TOnto based on ASIS &T web-based thesaurus ELECTRONIC LIBRARY :-
57- Sotudeh H, Hooshyar abnavi M (2017) Comparing discrimination powers of text and citation-based context types Scientometrics 0:0-0
58- Nowroozi M, Mirzabeigi M, Sotudeh H (2017) The Comparison of Thesaurus and Ontology: Case of ASIS&T Web-based Thesaurus and Designed Ontology LIBRARY HI TECH 36:665-684
59- Morovati M, Sotudeh H (2016) Scientific productivity in Neonates’ Health field in Scopus INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRICS-MASHHAD 4:1837-1846
60- Sotudeh H, Soltani B (2016) The evaluation of Individual Authors by Journal-Specific Metrics Would not yield realistic results International Journal of Information Science and Management 1:47-56
61- Sotudeh H, Mazarei Z, Mirzabeigi M (2015) CiteULike Bookmarks are Correlated to Citations at Journal and Author Levels in Library & Information Science Scientometrics 105:2237-2248
62- Sotudeh H, Yaghtin M (2015) The Impact of Scientific Career Duration on Evaluating Researchers' Scientific Productivity: the case of Iran's Papers indexed in SCI during 1991-2011 Malaysian Journal of Library and Information Science 20:63-75
63- Sotudeh H, Ghasempour Z, Yaghtin M (2015) The Citation Advantage of Author-Pays Model: The Case of Springer and Elsevier OA Journals Scientometrics 104:581-608
64- Sotudeh H, Pouladian A (2015) The Role of Different Journal Access Models in Meeting the Information Needs of Shiraz University Researchers International Journal of Information Science and Management 13:41-50
65- Emami E, Sharifian, R, Sotudeh H (2014) Evaluation of hospital information systems of the teaching hospitals affiliated to Shiraz University of Medical Sciences, based on the American College of Physicians Criteria Journal Of Health Management And Informatics 1:11-14
66- Sotudeh H, Khooshian N (2014) Gender, Web presence and scientific productivity in Nanoscience and Nanotechnology SCIENTOMETRICS 99:717-736
67- Sotudeh H, Khooshian N (2013) Gender Differences in Science: The Case of Scientific Productivity in Nano Science & Technology during 2005-2007 SCIENTOMETRICS 98:457-492
68- Sotudeh H, Fallahzadeh E, Ektefaei F (2013) The study of the main characteristics of digital libraries in Iran, Part 1: the situation in 2009 International Journal of Information science and Management 11:77-93
69- Sotudeh H, Salesi M, Didegah F, Bazgir B (2012) Does scientific productivity influence athletic performance? : An analysis of countries' performances in sciences, Sport Sciences and Olympics International Journal of Information science and Management 10:28-41
70- Sotudeh H (2012) How sustainable a scientifically developing country could be in its specialties? : The case of Iran's publications in SCI in 21st century compared to 1980s. scientometrics 91:231-243
71- Sotudeh H (2011) Concentration effect of citation to Iranian papers: Iran's Matthew core journals Online Information Review 35 :471 -491
72- Sotudeh H (2010) Are Iranian scientists recognized as their productivity enhances? A comparison of Iran SCIENTOMETRICS 83:39-54
73- Sotudeh H, Horri A (2009) Countries positioning in Open Access Journals system: an investigation of citation distribution patterns Scientometrics 77:7-31
74- Sotudeh H, حري (2008) Great expectations:the role of Open Access in improving countries? recognition Scientometrics 76:69-93
75- Sotudeh H, حري (2007) Tracking Open Access Journalsevolution: Some considerations in OA data collection validation Journal of the American Society for Information Science and 58:1578-1585
76- Sotudeh H, حري (2007) The Citation Performance of Open Access Journals: a Disciplinary Investigation of Citation DistributionModels Journal of the American Society for Information Science and Technology 58:2145-2156
77- هاشم نيا , Sotudeh H (1383) The study of Coverage ofLaccase Enzyme Literature by Databases: Measuring Algorithmicand Cognitive Relevance اطلاع شناسي 2:212-225

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-تاجر پ، جوكار ع، فخر احمد م، ستوده ه، خرمايي ع "واکاوي ارتباطات علمي با تحليل فراگفتمان بافتارهاي استنادي: يک مطالعه پايلوت براي مقالات علم اطلاعات " دومين همايش ملي چشم اندازهاي ارتباط علمي (1397)
۲-استخر ز، ستوده ه "نقش مدل دسترسي ­آزاد نويسنده ­پرداخت در جهاني­سازي علم ايران " همايش ملي چشم اندازهاي ارتباط علمي (1397)
۳-تاجر پ، جوكار ع، فخر احمد م، خرمايي ع، ستوده ه "کاربرد تحليل گفتمان در خلاصه‌سازي خودکار متون علمي " نخستين همايش ملي رويکردهاي نوين در مطالعات زبان و ادبيات (1396)
۴-عبيدي ح، ستوده ه، ياري پور س، زاهدزاهداني م "بررسي وضعيت توليدات علمي اعضاي هيئت علمي انگل شناسي دانشگاه هاي علوم پزشکي ايران در پايگاه اسکوپوس " 3rd International &10th National Congress of Parasitology &Parasitic Diseases of Iran (NICOPA10) (1396)
۵-ستوده ه "قرابتهاي تحليل استنادي و آلتمتريکس با کيفيت و روشهاي کيفي " آلتمتريکس- فرااستنادي (1396)
۶-ستوده ه، رشيدي شريف آباد ك "راهکارهاي برنامه هاي برتر حفاظت وب در مقابله با چالش هاي حفاظت : با تاکيد بر چالش هاي مديريتي " نخستين کنفرانس مديريت منابع اطلاعاتي وب (1391)
۷-اكتفائي ف، فلاح زاده ابرقويي ا، ديده گاه ف، ستوده ه "بررسي همكاري بين‌رشته‌اي كتابداري و اطلاع‌رساني در پايگاه وب ‌آو ساينس " مطالعات ميان رشته اي كتابداري و اطلاع رساني (1389)
۸-ستوده ه، ديده گاه ف "بررسي تعاملات ميان‌رشته‌اي حوزه كتابداري و اطلاع‌رساني با ساير رشته‌ها با استفاده از تحليل استنادي نشريات اين حوزه " مطالعات ميان رشته اي كتابداري و اطلاع رساني (1389)
۹-ستوده ه "توليد علم در ايران " همايش ملي ISC و ISI (1388)
۱۰-ستوده ه، پورحسن طنابچي ب، رشيدي شريف آباد ك "بررسي محتواي وب‌سايت‌هاي كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري: با تأكيد بر سير تحول تنو " دهمين همايش سراسري سالانه انجمن علمي- دانشجوي كتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاه الزهراء (1388)
۱۱-ستوده ه "گردآوري و نگهداشت منابع اطلاعاتي آزاد در وب: پيشنهاده‌اي براي آغاز پژوهش‌هاي گسترده براي تدوين برنامه ملي ميراث ديجيتالي " (1387)
۱۲-ستوده ه، چنگيز ن، هاشم نيا ص "بررسي رويكرد دانشمندان ايراني به انتشار در مجلات آزاد معتبر و ارجاع به آنها " نخستين كنفرانس علم‌سنجي در علوم پزشكي (1386)
13-Dehdarirad T, Didehgah F, Sotudeh H "Which Type of Research is Cited More Often in Wikipedia? A Case Study of PubMed Research " STI 2018 (2018)
14-Dehdarirad T, Sotudeh H, Andersson , Nylund "Female scholars’ contribution to research topics in microbiology (2012-2016) and its relationship with the Gross Domestic Product (GDP) index " the 23rd Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy (2018)
15-Dehdari rad T, Sotudeh H "The impact of information about authors and paper research topic on citation disparities: a gender perspective " 22nd Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy (2017)
16-Sotudeh H, Dehdari rad T, Aida P "Scientific productivity and the impact of neurosurgery scientists in WOS and Mendeley: a gender study " 21st International Conference on Science and Technology Indicators (2016)

چاپ كتاب
۱-ستوده ه "بهترين سايت‌هاي اينترنت " چاپ اول (1379) قلم فرزانگان شيراز
۲-ستوده ه "رده بندي و فهرست‌نويسي " چاپ دوم (1379) نشر كتابدار تهران
۳-ستوده ه "تعامل در بازيابي اطلاعات " -- (1389) نشر كتابدار تهران
۴-ستوده ه "كتابخانه‌هاي ديجيتالي " چاپ دوم (1392) نشر کتابدار تهران


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
متون اختصاصي انگليسي ۱
كتابخانه و كتابداري
سازماندهي مواد ۱
سازماندهي مواد ۲
سازماندهي مواد ۴
كارآموزي ۳
كارآموزي ۴
سازماندهي مواد ۳(ديويي)
آشنايي با مديريت دانش
آشنايي با علم سنجي
مديريت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني
آشنايي با نرم‌افزارهاي كتابخانه‌اي
سازماندهي رايانه‌اي منابع
آشنايي با مديريت دانش
آشنايي با علم سنجي
مباني و روش‌هاي آموزش سواد اطلاعاتي
مديريت كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني
سازماندهي ۱ (فهرست‌نويسي توصيفي و تحليلي)
سازماندهي ۲ (رده‌بندي کنگره)
ساختمان و تجهيزات كتابخانه
متون اختصاصي انگليسي ۱
مباني كامپيوتروبرنامه نويسي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
پايگاههاي اطلاعاتي علم سنجي درايران وجهان
نظامهاي سنجش علم فناوري ونوآوري
مباني علم سنجي
نظامهاي سنجي علم، فناوري و نوآوري
ذخيره سازي و بازيابي اطلاعات
تكنولوژي اطلاعات و سيستمهاي اطلاعاتي
ذخيره و بازيابي اطلاعات
مباني علم اطلاعات و دانش‌شناسي
مديريت دانش سازماني
دکتري عمومي دامپزشکي
طبقه‌بندي و توسعه علوم
دکتري تخصصي (Ph.D)
ذخيره و بازيابي اطلاعات
طبقه بندي و توسعه علم
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
مديريت دانش
ذخيره و بازيابي اطلاعات
مباني علم سنجي
دکتري تخصصي (Ph.D)
ذخيره و بازيابي اطلاعات
طبقه بندي و توسعه علوم

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (34)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
مريم يقطين تحليل شباهت نحوي و معنايي هم استنادي و نقش آن در رتبه بندي ربط در بازيابي مقالات علمي ۰
زهرا يوسفي نقش سنجه‌هاي استنادي و دگرسنجه ها در رتبه‌بندي نتايج جست‌و‌جوي مقالات علمي: رويکرد چندمطالعه اي ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سميه حسابي همبستگي بين ارزيابي پژوهش به دو روش کتابسنجي محض و داوري غني شده با کتابسنجي: نمونه مورد مطالعه نظام تعالي پژوهش انگليس و نظام هاي رتبه بندي معتبر جهاني ۱۳۹۷
خديجه جوكار همبستگي تحليل استنادي و عقيده کاوي بافتارهاي استنادي : نمونه مورد مطالعه مقالات آزاد و غيرآزاد حوزه پزشکي در پايگاه کوليل ۱۳۹۷
پرنيا ساكتي بررسي ادراک اعضاي هيات علمي از اثربخشي مديريت دانش در دانشگاههاي شيراز و علوم پزشکي شيراز و رابطه آن با بهره وري علمي آنان: سهم واسطه گري ادراک خودکارآمدي پژوهشي اعضاي هيات علمي ۱۳۹۶
حكيمه عرب زاده بررسي نقش مدل دسترسي آزاد سبز در بقاي مدل‌ »نويسنده پرداخت» در ميان مجلات ترکيبي ۱۳۹۶
زهره استخر بررسي هزينه اثربخشي الگوي «نويسنده‌پرداخت» براي کشورهاي جهان: نمونه مورد مطالعه مقالات مجلات ترکيبي آزاد الزوير در سال‌هاي ۲۰۰۷ - ۲۰۱۵ ۱۳۹۵
سوزان سلاجقه بررسي قدرت پيش بيني ضريب تاثير مجلات توسط ويژگيهاي انتشاراتي آنها به منظور امکان¬سنجي ارزيابي مجلات پوشش داده نشده در پايگاه هاي استنادي ۱۳۹۵
معصومه روايي بررسي و مقايسه چالش هاي بکارگيري دگرسنجه ها و شاخص هاي استنادي در ارزيابي پژوهش از ديدگاه پژوهشگران و خبرگان علم سنجي و دگرسنجي ۱۳۹۴
مژگان هوشيار ابنوي مقايسه قدرت انواع بافتار متن در ابهام زدايي معنايي از هم نويسه هاي انگليسي ۱۳۹۴
زهرا چوپاني مطالعه¬ي کيفيت پژوهشي تحقيقات علم¬سنجي جهان در طي سال¬هاي ۲۰۰۱-۲۰۱۱ ميلادي ۱۳۹۳
زهرا صادقي علويجه بررسي تاثير خود استنادي بر رتبه بندي نويسندگان ايراني بر پايه شاخص هاي ميانگين استنادي، شاخص اچ و شاخص جي: نمونه مورد مطالعه توليدات علمي ايران در بازه زماني ۲۰۰۶-۲۰۱۰ . ۱۳۹۳
مريم اخوندزاده بررسي ديدگاه نويسندگان دو حوزه ي علم اطلاعات و مديريت ، نسبت به دو مفهوم "مديريت اطلاعات" و" مديريت دانش " : نمونه مورد مطالعه مقالات علمي فارسي نمايه شده در پايگاه هاي معتبر فارسي ۱۳۹۳
ياسمين سعادت بررسي'گرايش شيميدان هاي ايراني به عضويت در شبکه هاي اجتماعي علمي بر پايه ويژگي ها، توليد علم و بازشناخت آنان ۱۳۹۳
نجمه خليفه بررسي روزآمدي ارجاعات مقالات علمي ايران و مقايسه آن با کشورهاي ترکيه ، مصر و عربستان سعودي: نمونه مورد مطالعه مقالات علمي نمايه شده در نمايه استنادي گسترش يافته علوم در بازه زماني ۲۰۰۸ - ۲۰۱۱ ۱۳۹۲
آفتاب قديمي بررسي اعتبار توليدات علمي ايران بر پايه ارزش استنادي : نموه مورد مطالعه مقاله هاي انگليسي زبان حوزه شيمي در سال ۲۰۱۰ ميلادي ۱۳۹۲
زهرا مزارعي برسي رابطه ميان بازشناخت توليدات علمي و نشان گذاري آنها در سايت نشانه گذاري علمي سايت يولايك در حوزه موضوعي علم اطلاعا ت و دانش شناسي در بازه زماني ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲ ۱۳۹۲
محبوبه سادات ميرلوحي بررسي کيفيت خدمات کتابخانه هاي دانشگاه شيراز با استفاده از مدل ليب کوال ۱۳۹۲
محبوبه تنها بررسي انگيزه هاي استنادي پژوهشگران دانشگاه شيراز: نمونه مورد مطالعه اعضاي هيأت علمي نمايه شده در پايگاه استنادي علوم در سالهاي ۲۰۰۷-۲۰۱۰. ۱۳۹۲
زهرا قاسم پور بررسي رويکرد دانشمندان جهان به مجلات دسترسي آزاد ترکيبي اشپيرينگر و الزوير از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ ۱۳۹۲
زهره هنرجويان بررسي تنوع الگوهاي نگارش فارسي و تاثير آن بر جامعيت بازيابي اطلاعات ۱۳۹۲
محمدحسن اميدي بررسي جذب اعتبارات پژوهشي توسط پژوهشگران ايراني و مقايسه آن با پژوهشگران پرتوليدترين کشورهاي خاورميانه ترکيه، مصر و عربستان: نمونه مورد مطالعه انتشارات بين المللي در نمايه نامه علوم در سال هاي ۲۰۰۸-۲۰۱۱ ۱۳۹۲
رخشان درخشنده حقيقي بررسي نگرش سردبيران و مديران مسؤول مجلات علمي پژوهشي ايران پيرامون حفاظت ديجيتالي مجلات ۱۳۹۲
بهناز سلطاني بررسي قابليت بکارگيري شاخص هاي ارزيابي مجلات در ارزيابي پژوهشي محققان انفرادي: نمونه مورد مطالعه توليدات علمي محققان ايراني در نمايه استنادي علوم در سال ۲۰۰۸ ۱۳۹۲
مريم يقطين مقايسه بهره وري علمي پژوهشگران ايراني در رشته هاي مختلف بر اساس شاخص هاي سرانه انتشار و نرخ انتشار در بازه زماني ۱۹۹۱-۲۰۱۱ ۱۳۹۲
عمران احمدي بررسي نقش زبان‌هاي غير رسمي در اشاعه اطلاعات و رفتار اطلاع يابي: تأثير وبي وبلاگ هاي قوميت هاي ايراني ۱۳۹۲
ايدا پولاديان بررسي و مقايسه نقش مجلات با الگوهاي دسترسي مختلف در تأمين نيازهاي اطلاعاتي پژوهشگران دانشگاه شيراز: نمونه مورد مطالعه ارجاعات توليدات علمي دانشگاه شيراز در سال ۲۰۱۰ ۱۳۹۱
ناهيد خوشيان بررسي چگونگي حضور پژوهشگران بين المللي در وب: مقايسه الگوي فعاليت هاي علمي و وبي زنان و مردان پژوهشگر در رشته علوم و فناوري نانو ۱۳۹۱
هاجر تابع بردبار بررسي نابرابري در بازشناخت توليدات علمي و تاثير آن بر رتبه بندي دانشگاه ها و موسسات پژوهشي: نمونه مورد مطالعه توليدات علمي ايران نمايه شده در نمايه نامه علوم در سال هاي ۲۰۰۵-۲۰۰۷ ۱۳۹۱
ابراهيم امامي قره تپه ارزيابي سامانه هاي اطلاعات بيمارستاني(HIS) بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شيراز به لحاظ معيارهاي کالج پزشکان آمريکا ۱۳۹۰
كيانوش رشيدي شريف آباد بررسي برنامه¬هاي حفاظت ديجيتال مواد وبي و راهکارهاي آنها در مواجهه با چالش¬هاي مربوطه ۱۳۹۰
مريم مشتاق تاثير دگرسنجه ها بر همبستگي بين رتبه هاي دانشگاه ها در نظام هاي رتبه بندي لايدن و نمايه نيچر با تايمز و کيو-اس ۰
فاطمه محبي "بررسي الگوهاي توليد علم برترين دانشمندان جهان ومقايسه آن بابرترين هاي ايران " ۰
مريم احمدي بررسي اثربخشي شباهت متني و شباهت معنايي در بازيابي مقالات و تأثير نمره اهميت مقالات مشابه بر آن ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (23)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
اشرف ملكي بررسي قابليت استفاده از شاخص‌هاي استنادي، خوانندگي و نقدهاي آنلاين کاربران براي رتبه‌بندي کتاب‌ها: موردمطالعه کتاب‌هاي آموزشي دانشگاهي ۰
عاطفه كلانتري ارائه يک سيستم توصيه گر مبتني بر پردازش زبان طبيعي جهت پيشنهاد منابع علمي به دانشجويان کارشناسي ارشد بر پايه اطلاعات موجود در پيشنهاده پژوهش ۰
پگاه تاجر طراحي سامانه خلاصه‌ساز استنادي چند‌سندي مقالات حوزه علم اطلاعات: رويکردي مبتني بر فراگفتمان ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سيده فرشته حسيني حمدگو روند تحقيقات حوزه مديريت عمليات: رويکرد متن‌کاوي ۱۳۹۷
مهسا كاوه چالش هاي برگردان نام هاي فارسي به انگليسي و تاثير اين چالش ها بر جامعيت نتايج بازيابي در پايگاه وب آو ساينس ۱۳۹۷
صبا سعدين خرم مقايسه اثربخشي مقاله هاي مرتبط پيشنهادي و رتبه بندي آنها در موتور جستجوي گوگل اسکالر با پايگاه وب آو ساينس از ديدگاه کاربران ۱۳۹۶
ايوب رنجبر بررسي رفتار نگارشي نگارندگان و کاربران پايگاه‌هاي اطلاعات علمي فارسي از نظر پيوسته‌نويسي، نزديک نويسي و جدانويسي و تأثير آن بر بازيابي اطلاعات ۱۳۹۶
مريم ذوالفقاري "مطالعه عملکرد مرور در وب بر حسب تجربه و سطح کامل بودن مدل ذهني دانشجويان کارشناسي دانشگاه شيراز " ۱۳۹۵
نعيمه خاتون بحريني مطالعه رفتار، عملکرد و گم گشتگي دانشجويان کارشناسي دانشگاه شيراز در جستجوي مروري از رويکرد سبک شناختي کلامي- تصويري رايدينگ و چيما ۱۳۹۵
مريم نوروزي مقايسه کارآمدي اصطلاحنامه و هستي شناسي در بازنمون مفاهيم و روابط معنايي: مطالعه موردي اصطلاحنامه تحت وبASIS و هستي شناسي طراحي شده ۱۳۹۴
زينب فرشته حكمت پيش بيني رفتار اطلاع جويي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه شيراز بر مبناي جهت گيري هاي هدف و ابعاد خلاقيت ۱۳۹۱
الهه ابراهيمي اردكاني بررسي رابطه بين ابعاد نگرش اينترنتي و اضطراب چندبعدي کتابخانه اي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه شيراز ۱۳۹۱
سمانه غفاري بررسي ويژگي¬هاي سامانه اطلاعات داروخانه (PIS) در بيمارستان¬هاي خصوصي شهرشيراز به لحاظ تطابق با معيارهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ايران، ۱۳۹۰ ۱۳۹۱
ليلا نعمت الهي بررسي نگرش کتابداران کتابخانه هاي عمومي استان فارس نسبت به روش مجموعه سازي متمرکز در اين کتابخانه ها ۱۳۹۱
مريم شجاعي بررسي توليدات علمي نويسندگان دانشگاه آزاد اسلامي در پايگاه Web Of Science از سال ۱۹۸۵ تا پايان سال ۲۰۰۹ ميلادي ۱۳۹۰
نجمه رفيع بررسي کمي و کيفي استنادها به توليدات علمي نويسندگان صاحب نام در رشته هاي مختلف موضوعي در پايگاه وب علوم ، آي. اس. آي(ISI Web of Science) طي سالهاي ۲۰۰۰-۲۰۰۹ ۱۳۹۰
مرضيه مروتي اردكاني بررسي وضعيت توليد علم در حوزه مهارت هاي چهارگانه مديريت زمان، مديريت تغيير، مديريت بحران و مديريت استرس، در پايگاههاي استنادي تامسون ساينتيفيك طي سالهاي ۱۹۹۰- ۲۰۰۹ ۱۳۹۰
بهاره پورحسن طنابچي بررسي و تحليل محتواي وبلاگ‌ها و وب‌سايت‌هاي نويسندگان و شاعران معاصر جهان و تحليل پيوندها ۱۳۹۰
فرهاد شهوند مقايسه ديدگاه دانشجويان سال چهارم و دانش آموختگان دوره کارشناسي رشته علوم کتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شيراز در باب اهميت و فايده برنامه درسي اجرا شده بين سال هاي ۸۲ تا ۸۷ ۱۳۸۹
ليلا دهقان بررسي ميزان آشنايي و کاربرد معيارهاي کيفيت اطلاعات وب: نمونة مورد مطالعه دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه شيراز ۱۳۸۸
سيدنظام الدين ارسن بررسي عملكرد كارگزاران نشريات ادواري لاتين از ديدگاه کارشناسان سفارشات خارجي كتابخانه¬هاي دانشگاه¬هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ۱۳۸۸
حامد عطارها بررسي جهت گيريهاي موضوعي در توليدات علمي ايران و كشورهاي خاورميانه در نمايه گسترش يافته استنادي علوم (SCI-EXPANDED) در سال هاي ۱۹۹۸-۲۰۰۷ ۱۳۸۸
فرشته ديده گاه مطالعه الگوهاي مشاركت علمي پ‍ژوهشگران ايراني در پژوهش‌هاي بين‌المللي (نمايه استنادي علوم) طي سال‌هاي ۱۹۹۸-۲۰۰۷ ۱۳۸۸