۱۴۰۱/۰۵/۲۹
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : محمد
نام خانوادگي : خير
سال تولد : 1330
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1358
مرتبه علمي : استاد
بخش : روانشناسي تربيتي
دانشکده : علوم تربيتي وروانشناسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (62)
۱- خير م، بحراني م، حسين چاري م (1391) رابطه سوگيري هاي خودکارآمدي رياضي با انگيزش، عواطف و عملکرد تحصيلي در دانش آموزان دوره راهنمايي شهر شيراز فصلنامه علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبائي 24:143-166
۲- بحراني م، خير م (1390) بررسي مدل روابط علي بين عوامل اجتماعي و پيامدهاي عاطفي، انگيزشي و خودکارآمدي ادراک شده رياضي روي نمونه اي از دانش آموزان دوره راهنمايي علوم تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز 1:125-150
۳- بحراني م، خير م، حسين چاري م (1390) بررسي مدل روابط بين عوامل اجتماعي کلاس و پيامدهاي عاطفي، انگيزشي و تحصيلي خودکارآمدي ادراک شده رياضي روي نمونه اي از دانش آموزان دوره راهنمايي مجله علوم تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز 94:125-150
۴- البرزي م، خير م (1390) ارتباط بين سبک هاي تعاملي ملعمان با خودپنداري دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان شيراز دو فصلنامه پژوهش هاي آموزش و يادگيري دانشگاه شاهد 1:53-66
۵- جوکار ب، البرزي م، خير م (1389) تاثير ادراک از والدين و معلمان بر خلاقيت کودک با توجه به باورهاي انگيزشي روانشناسي 54:161-181
۶- البرزي م، جوکار ب، خير م (1389) تأثير ادراک ازوالدين و معلمان برخلاقيت کودکان باتوجه به باورهاي انگيزشي آنان روانشناسي 2:161-181
۷- ساماني س، خير م، صداقت ز (1389) سبك هاى والد گرى در گونه هاى مختلف خانواده در مدل فرايند و محتواى خانواده خانواده پژوهى 6:161-174
۸- خير م، سادات ُحسيني ف (1389) بررسى نقش معلم در هيجانات تحصيلى رياضى و تنظيم هيجانى دانش آموزان فصلنامه روانشناسى دانشگاه تبريز 20:41-64
۹- البرزي م، جوکار ب، خير م (1389) تأثير ادراک از والدين و معلمان بر خلاقيت کودکان با توجه به باور هاي انگيزشي آنان روانشناسي 2:161-181
۱۰- جوکار ب، البرزي م، خير م (1388) خلاقيت در کودکان، مدل علي کنترل ادراک شده بر خلاقيت با واسطه گري نقش سبکهاي انگيزش فصلنامه روانشناسي دانشگاه تبريز 54:41-70
۱۱- خير م (1388) مقايسه اهداف زندگي در دانشجويان سال اول رشته هاي علوم تربيتي و روانشناسي در ايران و آمريکا مجله روان شناسي و علوم تربيتي 3:69-98
۱۲- خير م (1388) رابطه الگوهاي ارتباطي خانواده و کيفيت زندگي دانش آموزان دوره متوسطه شهر شيراز مطالعات تربيتي و روانشناسي دانشگاه فرودسي مشهد 1:5-25
۱۳- حسيني ف، خير م (1388) پيش بيني «تعلل ورزي رفتاري و تصميم گيري» با توجه به باورهاي فراشناختي در دانشجويان مچله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران 3:265-273
۱۴- جوکار ب، خير م، البرزي م (1388) خلاقيت در کودکان: مدل علي کنترل ادراک شده برخلاقيت با واسطه گري سبک هاي انگيزشي فصلنامه روانشناسي دانشگاه تبريز 54:41-70
۱۵- خير م، استوار ص، لطيفيان م، تقوي م، ساماني س (1387) يررسي اثر واسطگي توجه متمركز بر خود و خود كارآمدي اجتماعي بر ارتباط بين اضطراب اجتماعي و سوگيريهاي شناختي در نوجوانان مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني، 1، 24-32. 1:24-32
۱۶- خير م، استوار ص، لطيفيان م، ساماني س (1387) اثر واسطه گري توجه متمركز بر خود و خود كارآمدي اجتماعي بر ارتباط ميان اضطراب اجتماعي و سو گيري هاي داوري مجله روانپزشكي و روان شناسي باليني ايران 1:24-32
۱۷- خير م، لطيفيان م، تقوي م، ساماني س (1387) -اثر واسطه گي توجه متمركز بر خود و خود كارآمدي اجتماعي بر ارتباط ميان اضطراب اجتماعي و سو گيري هاي داوري مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران 1:24-32
۱۸- البرزي ش، خير م (1387) راهكارهاي اجرائي حضور زنان در برنامه ريزي هاي كلان كشور از ديدگاه زنان دانشگاهي پژوهش زنان 1:7-27
۱۹- خرمايي ف، خير م (1386) رابطه هدف گرايي و رويکرد دانشجويان به يادگيري پژوهش هاي نوين روانشناختي(روانشناسي دانشگاه تبريز سابق) 7:123-138
۲۰- خير م، البرزي م (1386) مقايسه باورهاي انگيزشي در يادگيري خودنظم يافته ميان كودكان تيزهوش ،ناتوان يادگيري و عادي مطالعات تربيتي و روانشناسي دانشگاه مشهد 1:69-88
۲۱- فولادچنگ م، رضويه ا، خير م، البرزي ش (1386) بررسي تاثير پردازش فراشناختي بر حل مساله مجله علوم اجتماعي ‏و انساني دانشگاه ‏شيراز 52:95-109
۲۲- سيف د، خير م (1386) رابطه باورهاي انگيزشي با رويكردهاي يادگيري در ميان جمعي از دانشجويان رشته پزشكي و مهندسي دانشگاه هاي شيراز. مجله علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز 1:57-82
۲۳- خير م (1386) -ارتباط ميان اضطراب اجتماعى و سو گيرى هاى شناختى در نوجوانان مجله روانپزشكى و روانشناسى بالينى ايران 3:256-263
۲۴- خرمايي ف، خير م (1385) مدل علي ويژگي هاي شخصيتي،جهت گيري هاي انگيزشي وراهبردهاي شناختي يادگيري علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 49:79-97
۲۵- خير م (1385) بررسي رابطه سبك هاى تفكر و برخى شاخص هاى طبقه اجتماعى با پيشرفت تحصيلى دانشور رفتار 21:55-62
۲۶- خير م، لطيفيان م (1385) بررسى سوگيرى حافظه (شناختى) در نوجوانان با اختلال اضطراب اجتماعى مجله روانشناسى 39:349-364
۲۷- شيخ الاسلامي ر، خير م (1385) بررسي رابطه باورهاي انگيزشي و استفاده از راهبرد هاي يادگيري زبان انگليسي در بين دانشجويان دانشگاه شيراز مجله روانشناسي 37:22-33
۲۸- خوشبخت ف، خير م (1384) بررسي الگوي انگيزشي يادگيري رياضي در دانش آموزان ابتدايي مجله روانشناسي 33:67-81
۲۹- خير م، جوکار ب (1381) مقايسه خود ادراکي دانش آموزان عادي، تيزهوش مدارس تيزهوشان و دانش آموزان تيزهوش مدارس عادي مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 36:1-12
۳۰- حسين چاري م، خير م (1381) اطلاعات كلامي: سنگ اول بناي آموزش مجله علوم اجتماعي ‏و انساني دانشگاه ‏شيراز 2:40-55
۳۱- حسين چاري م، خير م (1381) بررسي كارآيي يك مقياس براي سنجش احساس تنهايي در دانش‌آموزان دوره راهنمايي مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 19:46-59
۳۲- حسين چاري م، خير م (1381) بررسي جو رواني ـ اجتماعي كلاس به عنوان يكي از ابعاد فرهنگ مدرسه مجله علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز 37:25-49
۳۳- بحراني م، خير م، کريمي م (1380) مطالعه پيشرفت تحصيلي دانشجويان كارشناسي باتوجه به نوع ديپلم آنان( نظام قديم ونظام فعلي)، ، شماره 17 و 18 ، سال 1380 ، ص( باهمكاري آقايان دكترمحمدخير و دکتر محمدحسن كريمي) فصلنامه پژوهش درمسائل تعليم وتربيت 17:-
۳۴- خير م، سيف د (0) بررسي رابطه مهارت هاي مقابله با استرس و پيشرفت تحصيلي دانشجويان با توجه به برخي از عوامل جمعيت شناختي مجله دانشور رفتار 4:0-0
۳۵- خير م، البرزي م (0) پيش بيني ميزان مشكلات رفتاري دانش آموزان ?درخانه?، ?مدرسه? و ?باهمسالان? ). مجله روانشناسي 1:73-0
۳۶- خير م (0) مقايسه گرايش هاي درسي و شغلي در دو گروه از دانش آموزان موفق وناموفق در دوره ابتدائي . مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 1 , 2:123-0
۳۷- خير م (0) - رابطه باورهاى انگيزشى با رويكرد هاى يادگيرى در ميان جمعى از دانشجويان رشته پزشكى و مهندسى دانشگاههاى شيراز مجله علوم تربيتى و روانشناسى (ويژه نامه روانشناسى) دانشگاه شهيد چمران اهواز 1 , 2:57-0
۳۸- خير م (0) بررسى رابطه ابعاد فراشناخت عاطفى و جهت گيرى هدف فصلنامه روانشناسى تبريز 11:123-0
۳۹- خير م (0) بررسى رابطه هدف گرايى و رويكرد دانشجويان به يادگيرى فصلنامه روانشناسى دانشگاه تبريز 7:123-0
۴۰- خير م، البرزي م (0) بررسي تاثير پردازش فراشناختي بر حل مسا له مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز (ويژه نامه علوم تربيتي) 52:95-0
۴۱- خير م (0) مقايسه باور هاى انگيزشى در يادگيرى خود نظم يافته ميان كودكان تيز هوش، ناتوان يادگيرى و عادى در گروهى از دانش آموزان مقطع ابتدايى شهرستان شيراز مطالعات تربيتى و روانشناسى دانشگاه فردوسى مشهد هشتم:69-0
۴۲- يوسفي ف، خير م (0) بررسي رابطه استدلال صوري، آگاهي عاطفي و پيشرفت تحصيلي در گروهي از دانش آموزان مدارس تيزهوش و عادي شهر شيراز مجله روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران 33:0-0
۴۳- يوسفي ف، خير م (0) بررسي پايايي و روايي مقياس سنجش مهارتهاي اجتماعي ماتسون و مقايسه عملكرد دختران و پسران دبيرستاني در اين مقياس مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 18:0-0
۴۴- شيخ الاسلامي ر، خير م (0) نقش جهت گيري هاي انگيزشي در يادگيري زبان انگليسي به عنوان يك زبان خارجي پژوهش هاي زبان هاي خارجي 38:83-0
۴۵- خرمايي ف، خير م (0) بررسي رابطه هدف گرايي و رويكرد دانشجويان يادگيري فصنامه روانشناسي دانشگاه تبريز 7:124-0
۴۶- خرمايي ف، خير م (0) بررسي مدل علي ويژگي هاي شخصيتي جهت گيري هاي انگيزشي و راهبردهاي شناختي يادگيري مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 25:79-0
۴۷- البرزي م، خير م (0) راهكارهاي اجرايي حضور زنان پژوهش زنان 6:0-0
۴۸- خير م (0) مقايسه گرايشهاي درسي و شغلي در دو گروه از دانش‌آموزان موفق و ناموفق در دوره ابتدايي علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 1-2:123-0
۴۹- خير م (0) رابطه شكست تحصيلي با زمينه‌ها و شرايط خانوادگي. علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 2:73-0
50- Asemani O, Iman M, Moatteri M, Khayyer M, Sharif F, تابعي (2015) How Iranian Medical Trainees Approach their Responsibilities in Clinical Settings; A Grounded Theory Research Iranian Journal of Medical Sciences 40:440-447
51- ASMANI O, Iman M, Tabaie S, Sharif F, Khayyer M, Moatteri M (2014) Development and validation of a questionnaire to evaluate medical students' and residents' responsibility in clinical settings Journal of Medical Ethics and History of Medicine 7:1-8
52- آسماني , Iman M, Moattari M, Tabaie S, Sharif F, Khayyer M (2014) An exploratory study on the elements that might affect medical students' and residents' responsibility during clinical training Journal of Medical Ethics and History of Medicine (Tehran University) 7:1-10
53- همتيان سورکي , Alborzi S, Khayyer M (2009) Quality of life of Iranian Vocational Students With and Without intellectual Disability. Psychological Reports 105:738-746
54- Sheikholeslami R, Khayyer M (2006) intrinsic motivation; extrinsic motivation and learning english as a foreign language psychological reports 99:813-818
55- Khayyer M (1389) Overcoming obstacles:Opportunities the grounded theory review 7:1-0
56- Khayyer M (0) Intrinsic motivation, extrinsic motivation, and learning English as a foreign language Psychological Reports 99:813-0
57- Khayyer M (0) Perceived Locus of control as a Function of Parental physical punishment among a group of Iranian children Psychological Reports 93:288-0
58- Khayyer M (0) A survey on Locus of control in Iran and Australia: A cross-cultural study of school children Journal of Social Science and Humanities 29:29-0
59- Khayyer M, Alborzi M (0) Iran Locus of control of children experiencing separation and divorce in their families in Psychological Reports 90:239-0
60- Khayyer M (0) Intelligence: Iranian male delinquents compared with non-selected WISC scales Psychological Reports 44:782-0
61- Alborzi M, Khayyer M (0) Overcoming obstacles: Opportunities of academically talented women in Iran 1:11-0
62- Khayyer M (0) Comparison of locus of cintrol among Muslim and jewish school students in iran Psychological Reports 87:183-0

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-دهقان ع، قادري ج، اميني لاري م، خير م "مدلي براي ارتباط تكنولوژي و اجتماع جهت گسترش ICT در جوامع غير شهري كشور هاي در حال توسعه (مطالعه موردي: استان فارس) " سومين كنفرانس بين المللي تجارت الكترونيكي با رويكرد به كشورهاي در حال توسعه (1387)
۲-خرمايي ف، خير م " بررسي مدل علي ويژگي هاي شخصيتي ، جهت گيري هاي انگيزشي و سبک هاي شناختي يادگيري " دومين کنگره روانشناسي ايران (1385)
۳-البرزي م، خير م، بشاش ل "بررسي تحول و مقايسه تئوري ذهن در كودكان عقب مانده ذهنني خفيف و كودكان عادي. " هفتمين كنگره پژوهش هاي روانپزشكي و روانشناسي در ايران (1384)
۴-سيف د، خير م "• تأثير باورهاي انگيزشي بر رويكردهاي يادگيري در ميان گروهي از دانشجويان برجسته دانشگاه شيراز " اولين همايش استعدادهاي درخشان، معاونت آموزشي دانشگاه شيراز، مركز هدايت استعدادهاي درخشان (1381)
۵-يوسفي ف، خير م "بررسي استدلال صوري و آگاهي عاطفي در گروهي از دانش آموزان مدارس تيزهوش و عادي شهرستان شيراز " اولين همايش ملي استعدادهاي درخشان (1381)
۶-سيف د، خير م "• بررسي تأثير جنسيت، وضعيت تأهل و اقامت در خوابگاههاي دانشجوئي بر پيشرفت تحصيلي گروهي از دانشجويان دانشگاه شيراز، " دومين نشست آموزشي دانشگاه شيراز، معاونت آموزشي دانشگاه شيراز، (1380)
۷-خير م، سيف د "• بررسي رابطه مهارتهاي مقابله با استرس و برخي از عوامل جمعيت شناختي با پيشرفت تحصيلي دانشجويان " اولين سمينار بهداشت رواني دانشجويان، معاونت دانشجوئي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دفتر مركزي مشاوره (1380)
8-Alborzi M, Jowkar B, Khayyer M "Study of Motivational Beliefs as a Mediators in a Creativity Model with Regard to Parenting, Schools and Attributional Beliefs in Elementary School Children. " 24TH International Congress for School Effectiveness and Improvement (2011)
9-Sheikholeslami R, Khayyer M "a comparison of language learning strategy use of EFL students in various fieldes of studies in shiraz university " The fourth TELLSI Conference. teaching and learning english language and literature in iran (2007)
10-Alborzi M, Jowkar B, Khayyer M "The Role Of Motivational Beliefs As A Mediator in Children’ Creativity Model " سومين كنفرانس بين المللي علوم شناختي (1388)

چاپ كتاب
۱-خير م، ساماني س "مقدمه اي بر سنجش و اندازه گيري " -- (1381) ملك سليمان
۲-البرزي ش، خير م "چگونگي سرآمد شدن: ... " (1386) انتشارات نويد شيراز شيراز
۳-البرزي م، خير م "زبان و تفکر " چاپ اول (1389) نشر ارم شيراز
۴-استوار ص، خير م، تقوي م "مباني نظري، پژوهشي و درماني اختلال اضطراب اجتماعي (رويكرد شناختي) " چاپ اول (1392) انتشارات ارم انتشارات ارم شيراز

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
دکتري تخصصي (Ph.D)
تكنيك هاي پيشرفته اماراجتماعي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
اماراجتمايي
كـارشناسي
مقدمات روش تحقيق
سنجش واندازه گيري درتعليم وتربيت
روشهاي اماري درعلوم تربيتي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
سنجش و اندازه گيري
آماراستنباطي در علوم رفتاري
سنجش واندازه گيري
نظريه هاي يادگيري كاربردي
نظريه هاي انگيزش درتعليم وتربيت
انگيزش وهيجان درت ت
روانشناسي يادگيري
دکتري تخصصي (Ph.D)
طرحهاي ازمايشي
روانشناسي تربيتي (سمينار)
روانشناسي يادگيري و آموزش
روشهاي اموزش
روش تحقيق کيفي
روشهاي آماري غيرپارامتريک
امارچندمتغيره
پايان نامه ۳
پايان نامه ۴
آمار چند متغيره
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
كاربرداماراستنباطي درمديريت اموزشي
روشهاي تحقيق درمديريت آموزشي
دکتري تخصصي (Ph.D)
روشهاي آماراستنباطي
روش تحقيق
كـارشناسي
روشهاي آماري درعلوم تربيتي
روانشناسي تربيتي
سنجش واندازه گيري ت ـت
مقدمات روش تحقيق ت ـت
روانشناسي عمومي
روانشناسي تربيتي
سنجش واندازه گيري
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
روش هاي تحقيق ـ پيشرفته
آمار استنباطي
آمار وكامپيوتر
طرح و روش‌هاي تحليل آماري در علوم تجربي
كـارشناسي
روانشناسي عمومي ـادبيات
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
استفاده از روشهاي آماري و پژوهشي پيشرفته در روانشنا
دکتري تخصصي (Ph.D)
آمار
كـارشناسي
روانشناسي عمومي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
سنجش واندازه گيري
نظريه هاي يادگيري كاربردي
نظريه هاي انگيزش درتعليم وتربيت
طرح و روش‌هاي تحليل آماري در علوم تجربي
دکتري تخصصي (Ph.D)
طرح هاي آزمايشي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (44)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
مرضيه صادق زاده تاثير متغيرهاي خانوادگي بر سازگاري کودک با محيط آموزشي : مدلي با واسطه‏گري مشارکت والدين و ادراک کودک از خود ۱۳۹۱
محمود بحراني روابط عِلّي بين عوامل اجتماعي كلاس و عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان: نقش ميانجي‌ خودكارآمدي، عواطف و انگيزش تحصيلي ۱۳۹۰
فريده سادات حسيني تبيين علي هيجانات رياضي بر اساس برخي عوامل فردي و اجتماعي و بررسي پيامدهاي شناختي و رفتاري آن ۱۳۹۰
صغري استوار تبيين نقش واسطه اي توجه متمرکز بر خود و خود کار آمدي اجتماعي بر ارتباط بين اضطراب اجتماعي و سو گيري هاي شناختي ۱۳۸۶
محبوبه البرزي تبيين واسطه گري باورهاي انگيزشي درمدل خلاقيت کودکان با رويکرد به متغيرهاي خانوادگي، مدرسه اي و باورهاي اسنادي درگروهي از دانش آموزان مقطع ابتدايي در شهرستان شيراز ۱۳۸۶
فرهاد خرمايي بررسي مدل علّي ويژگي هاي شخصيتي ، جهت گيري هاي انگيزشي و سبك هاي شناختي يادگيري ۱۳۸۵
راضيه شيخ الاسلامي ارائه مدلي براي يادگيري خودتنظيمي زبان انگليسي ۱۳۸۴
مسعود حسين چاري بررسي عناصر و ابعاد فرهنگ مدرسه و تأثير آن بر پيامدهاي شناختي- رفتاري در دانش‌آموزان دوره‌ي ابتدايي ۱۳۸۲
فريده يوسفي الگوي علّي هوش عاطفي، رشد شناختي، تنظيم شناختي عواطف، و سلامت عمومي ۱۳۸۲
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
يلدا حسام محمودي نژاد بررسي رابطه هوش هيجاني و هوش شناختي با بهزيستي روانشناختي با واسطه گري هسته کنترل در بين دانش آموزان دبيرستان هاي عادي شهر شيراز ۱۳۹۲
لادن شمس مقايسه موانع مراجعه به مشاور مدرسه از ديدگاه دانش آموزان و دبيران دبيرستان هاي شهر شيراز ۱۳۹۲
زهرا حاتمي زرگران بررسي تاثير شيوه هاي فرزند پروري ادراک شده بر عزت نفس با واسطه گري سبک اسناد در بين دانش آموزان مدارس راهنمايي ۱۳۹۱
عليرضا شريفي ارداني پيش بيني پيشرفت تحصيلي بر اساس ويژگي شخصيتي"خواست"و جهت گيري هدف در دانشجويان کارشناسي ارشد ۱۳۹۰
زهرا سهرابي بررسي رابطه سبكهاي فرزند پروري و كمال گرايي با رضايت از تحصيل در دانش آموزان دبيرستاني شهر شيراز ۱۳۹۰
سعداله هاشمي رزيني بررسي رابطه بين تعلل ورزي تحصيلي، راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان سال سوم دوره متوسطه شهرستان شيراز ۱۳۸۹
سميرا نادري بررسي رابطه خودكارآمدي، اهمالكاري و بهزيستي رواني در بين دانشجويان دانشگاه شيراز ۱۳۸۹
مصطفي عطاردي بررسي رابطه سبکهاي اسنادي راهبردهاي مقابله اي و بهداشت روان در دانش اموزان دختر و پسر دبيرستاني شهر شيراز ۱۳۸۹
رحمان اکبري تأثيرآموزش فراشناخت وضعيتي بر يادگيري رياضي دانش آموزان سوّم راهنمايي ۱۳۸۸
حميد طيبي خرمي پيش بيني سلامت روان وپيشرفت تحصيلي براساس آگاهي فراشناختي ۱۳۸۷
مليحه شيرازي تأثير الگوي ايفاي نقش بر روي خودپنداره دانش¬آموزان "با" و "بدون" نارسايي توجه/ بيش¬فعالي مقطع ابتدايي ۱۳۸۷
مهدي رحيمي بررسي رابطه الگوهاي ارتباطي خانواده و کيفيت زندگي ۱۳۸۶
محمداقا دلاورپور پيش‌بيني آگاهي فراشناختي و پيشرفت تحصيلي بر اساس جهت‌گيري هدف پيشرفت ۱۳۸۶
زهره فارسياني بررسي رابطه بين خود تنظيمي و بهداشت رواني با پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه خليج فارس در درس رياضي عمومي ۱۳۸۵
سيروس محمودي بررسي رابطه‌ي هسته‌ي كنترل با پيشرفت تحصيلي و برخي متغيّرهاي جمعيت‌ شناختي در دانش‌آموزان نابينا و عادي ۱۳۸۵
مسعود حسين چاري بررسي عناصر و ابعاد فرهنگ مدرسه و تأثير آن بر پيامدهاي بررسي عناصر و ابعاد فرهنگ مدرسه و تأثير آن بر پيامدهاي ۱۳۸۲
حسن خضري بررسي رابطة اضطراب رياضي و سبكهاي يادگيري دانش آموزان با توجه به جنسيت و مقطع تحصيلي ۱۳۸۱
ابراهيم لطفي کراچي بررسي تاثير روش هاي تدريس آموزش نمايشي- سخنراني، يادگيري اکتشافي و يادگيري اکتشافي هدايت شده بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي پايه دوم راهنمايي پسران شهر شيراز در سال تحصيلي (۷۹-۸۰) ۱۳۸۱
حميدرضا ايماني فر مقايسه باورهاي انگيزشي و راهبردهاي خودتنظيمي براي يادگيري در دو درس رياضي و فارسي در بين دانش‌آموزان مراكز تيزهوش و عادي دختر و پسر سوم راهنمايي شهر شيراز ۱۳۸۱
حسن قايدي مقايسه ميزان يادگيري با روش هاي مطالعه سنتي پاراگراف خواني و sq۵r در مدارس راهنمايي دخترانه و پسرانه شهر داراب ۱۳۸۱
علي خنک جان بررسي سبک هاي شناختي يادگيري دانش آموزان مراکز تيزهوشان و عادي دختر و پسر با توجه به پيشرفت تحصيلي آنان ۱۳۸۱
خليل هيبتي بررسي شيوه هاي فرزندپروري والدين و رابطه آن با شيوه هاي مقابله با استرس دانش آموزان دختر و پسر سال سوم دبيرستان هاي شهر زرقان ۱۳۸۱
سيدعبدالوهاب سماوي بررسي تاثير يادگيري مشارکتي بر عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در درس علوم اجتماعي سال سوم راهنمايي ۱۳۸۰
محمدابراهيم کوثري مقايسه و بررسي تاثير منبع کنترل و جنسيت در سازگاري فردي و اجتماعي دانش آموزان دبيرستان ۱۳۸۰
داود حيدري بررسي جهت گيري هدف و رابطه آن با منزلت اجتماعي، پيشرفت تحصيلي و جنسيت در دانش آموزان پايه سوم متوسطه شهرستان شيراز ۱۳۷۹
رضا عطاري مقايسه دو روش تدريس قاعده به مثال و مثال به قاعده و تعامل آن با توانايي هوشي در درس رياضي پايه پنجم ابتدايي در بين مدارس دولتي پسرانه شيراز ۱۳۷۹
علي کريمي بررسي رابطه خلاقيت با اضطراب، جنسيت، پيشرفت تحصيلي و منزلت اجتماعي گروهي از دانش آموزان مقطع سوم راهنمايي شهر شيراز ۱۳۷۹
پروانه طاهري خراساني بررسي رابطه استفاده از راهبردهاي يادگيري خودنظم يافته با پيشرفت تحصيلي در دروس ادبيات و رياضيات از دانش آموزان کلاس اول دبيرستان هاي ناحيه ۲ شيراز ۱۳۷۸
شهلا عطاپور بررسي ادراک از رفتار معلم و رابطه آن با خودپنداري دانش آموزان سال سوم راهنمايي با توجه به جنسيت آنان ۱۳۷۸
شهربانو نوروزي بردجي بررسي ميزان اضطراب بين دانشجويان دوره کارشناسي دانشگاه شيراز و رابطه آن با سن، جنس، وضعيت تاهل، وضعيت اقتصادي و رشته تحصيلي ۱۳۷۷
علي اصغر سرائي تاثير رقابت و همکاري بر عملکرد دانشجويان با هسته کنترل دروني ۱۳۷۷
حبيب اله نصيري بررسي ارتباط بين خودپندارهاي تحصيلي رياضي و فارسي با پيشرفت تحصيلي رياضي و فارسي در گروهي از دانش آموزان دختر و پسر مدارس راهنمايي شهرستان داراب ۱۳۷۷
راضيه شيخ الاسلامي بررسي رابطه سبک اسناد و هسته کنترل با پيشرفت تحصيلي با توجه به متغيرهاي هوش، جنسيت و زمينه خانوادگي ۱۳۷۷
ابراهيم حافظي کفشگري بررسي ديدگاه اساتيد و دانشجويان دانشگاه شيراز در زمينه شيوه هاي ارزشيابي از آموخته هاي دانشجويان ۱۳۷۶
ابتسام داشي تاثير روش اموزش همکارانه بر پيشرفت تحصيلي و نگرش دانش آموزان کلاس چهارم ابتدايي در درس رياضي ۱۳۷۶
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (116)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
مريم زارع نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غير انطباقي تنظيم هيجان با واسطه گري ظرفيت شناختي سرکوب افکر ناخواسته، خودکارآمدي اجتماعي و خودافشاسازي ۱۳۹۳
مهدي رحيمي پيش بيني فرايند تصميم گيري توسط انگيزش هيجانات و ارزيابي شناختي هيجانات با واسطه گري تمايلات فراشناختي رويکردي يکپارچه در تصميم گيري ۱۳۹۱
زهرا هاشمي مدل تبييني تاب اوري تحصيلي و هيجاني ۱۳۹۰
يحيي صفري ارزيابي برنامه درسي علوم دوره راهنمايي از منظر آموزش فراشناختي و ارائه چارچوب مطلوب ۱۳۸۸
فريبا خوش بخت بررسي اثرات مدرسه، کلاس و ويژگي هاي دانش آموزان در تبيين عملکرد رياضي و نگرش نسبت به تحصيل در مدارس ابتدايي: شواهد تجربي براي مدل"اثربخشي آموزشي" ۱۳۸۷
مژگان عارفي ارائه يك الگوي علّي براي عملكرد اجتماعي بر اساس نظريه ذهن با ميانجي گري باورهاي ماكياوليستي و همدلي ۱۳۸۶
ديبا سيف رابطه هوش، باورهاي معرفت شناختي، باورهاي انگيزشي، راهبردهاي خودنظم‌دهي انگيزش و يادگيري با پيشرفت تحصيلي و بررسي اين عوامل در سطوح متفاوت هوش ۱۳۸۵
مهدي محمدي بررسي تاثير برنامه درسي تجربه شده بر رضايت و موفقيت دانشجويان رشته هاي مهندسي و علوم پايه-ارائه مدلهاي توضيحي ۱۳۸۵
محبوبه فولادچنگ بررسي تاثير آموزش مهارت‌هاي خودگرداني و افزايش باورهاي خودبسندگي بر عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان دبيرستاني ۱۳۸۳
بهرام جوکار بررسي ساختار ارتباطي، باورهاي فرد پيرامون توانايي، ساختار کلاس، هدف گرايي و پيامدهاي تحصيلي ۱۳۸۱
سيامک ساماني مدل علي براي همبستگي خانوادگي، استقلال عاطفي و سازگاري ۱۳۸۱
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
شيدا پورجواهري بررسي نقش واسطه گري نيازهاي اساسي روانشناختي در رابطه بين سبک هاي والدگري و بهزيستي روانشناختي ۱۳۹۲
سپيده صفايي جهرمي بررسي نقش واسطه گري نيازهاي بنيادي روان شناختي در رابطه بين الگوهاي ارتباطي خانواده با احساس تنهايي و شادکامي در فرزندان ۱۳۹۱
کامليا فقيهي بررسي نقش واسطه گري راهبردهاي مقابله اي در رابطه بين ادراک فرزندان از تعارضات زناشويي و تاب آوري ۱۳۹۱
ماندانا کامگاري رابطه دلبستگي به والدين و همسالان با علاقه و عملکرد تحصيلي: بررسي نقش واسطه اي پرخاشگري ۱۳۹۱
جعفر رييسي بررسي نقش واسطه گري تنظيم هيجان در رابطه بين الگوهاي ارتباطي خانواده و سازگاري تحصيلي ۱۳۹۰
فاطمه ساماني بررسي نقش واسطه گري تنظيم شناختي هيجان براي والدگري و سازگاري تحصيلي ۱۳۹۰
رضا چالمه بررسي تأثير محيط يادگيري فراشناختي بر پيشرفت تحصيلي با واسطه گري باورهاي انگيزشي در دانش آموزان دبيرستاني ۱۳۹۰
سميه کشاورزي بررسي رابطه ي بين هوش عاطفي، هوش معنوي و تاب آوري در دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه شيراز ۱۳۹۰
محمد دلشاد رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و تعلل ورزي آموزشي با واسطه گري سبك هاي يادگيري در ميان دانشجويان دانشگاه شيراز ۱۳۹۰
ندا نيکنام رابطه الگوي ارتباطات خانوادگي و ساختار كلاس با ابعاد خودكارآمدي ۱۳۹۰
ليلا اعتبارجهرمي بررسي مقايسه سبکهاي دلبستگي وتاب اوري در دانش اموزان مدارس تيز هوشان وعادي ۱۳۸۹
زهرا شجاعي نقش خودکارامدي و اگاهي هاي فراشناختي معلمان در جهت گيري فراشناختي محيط هاي يادگيري ۱۳۸۹
نجمه گرامي زاده شيرازي بررسي رابطه الگوهاي ارتباطي خانواده سبک هاي دلبستگي و مهارتهاي اجتماعي دانش اموزان ۱۳۸۹
مصطفي کاظم نژاداصطهباناتي شناسايي و تبيين عوامل مؤثر بر کيفيت افشاي اطلاعات در شرکت¬هاي ۱۳۸۹
حميده محمدي نقش دلبستگي ، ويژگيهاي شخصيتي و تاب آوري در گرايش دختران به فرار از خانه ۱۳۸۹
زهرا نوروزي بررسي نقش خودتنظيمي و همدلي در پرخاشگري و ارتباط با همسالان در گروهي از دانش-آموزان دبيرستان شهر شيراز ۱۳۸۹
سميه غلامي پيش بيني شادماني دانش آموزان دوره راهنمايي بر اساس نحوه تعامل معلم و دانش آموز و انتظارات معلم با واسطه گري خودکارآمدي ۱۳۸۹
زهرا بهمنش مقايسه محتوا و فرايند خانواده در نوجوانان عادي و بزهکار ۱۳۸۸
شکوفه سيمايي جهرمي دلبستگي به خدا و هوش عاطفي: نقش آنها در پيش بيني سلامت رواني و رضايت از زندگي ۱۳۸۸
ساره احمدي خانيمني بررسي رابطه هوش عاطفي و راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي با پيشرفت تحصيلي و رضايت از تحصيل ۱۳۸۸
محمدعلي جعفري مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در گونه هاي مختلف خانواده بر اساس مدل فرايند و محتواي خانواده ۱۳۸۸
فهيمه جاهديان پور « بررسي رابطه ي بين درک اجتماعي (مبتني بر نظريه ذهن ) و خودادراكي در دانش‌آموزان با و بدون اختلال شنوايي » ۱۳۸۸
محمدحسين رئيسي بررسي رابطه راهبردهاي تنظيم انگيزش با اضطراب امتحان، پيشرفت تحصيلي و رضايت از تحصيل در دانش‌آموزان دبيرستاني ۱۳۸۸
رضوان مسندجم بررسي ابعاد مهارت خودتعييني و کيفيت زندگي دانش آموزان ناتوان ذهني مقطع راهنمايي شهر همدان ۱۳۸۷
جليل عسکري بررسي و مقايسه نگرش دانشجويان رشته هاي پزشکي و دندانپزشکي نسبت به حضور افراد کم توان ذهني در اجتماع ۱۳۸۷
هاجر صفري تاثير هوش عاطفي و خودتعييني بر کيفيت زندگي و ابعاد آن در گروهي از دانشجويان دانشگاه شيراز ۱۳۸۶
رضا عصاري شهري بررسي ميزان رضايت دانشجويان دانشگاه شيراز از محيط رابط نرم افزار پارس آذرخش (افق) و تحليل برخي عناصر مطرح در آن ۱۳۸۶
مهديه توزنده جاني بررسي مشكلات رفتاري دانش آموزان سندرم داون از نظر والدين و معلمان ۱۳۸۵
اسماعيل وزيري بررسي وضعيت سواد اطلاعاتي کتابداران کتابخانه‌هاي دانشگاه شيراز در سال تحصيلي ۸۵-۱۳۸۴ ۱۳۸۵
جليل ميرقادري بررسي و مقايسه نگرش معلمان دانش آموزان ناتوان ذهني خفيف و معلمان دانش آموزان عادي نسبت به روند عادي سازي ۱۳۸۵
خديجه همتيان سورکي بررسي و مقايسه نگرش افراد ناتوان ذهني و افراد عادي نسبت به كيفيت زندگي خود و ابعاد آن ۱۳۸۵
زهره زاهدي بررسي و مقايسه رابط كاربر دو ميزبان داخلي كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي و پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران با چهار ميزبان خارجي Proquest ,Elsevier ,Emerald ,Ebsco و ارائه الگوي مناسب ۱۳۸۴
مهدي اخوندي روشناوند بررسي كتابخانه هاي مدارس راهنمايي پسرانه چهار ناحيه آموزش و پرورش شهرستان شيراز در امر مجموعه سازي از ديدگاه كتابداران و با توجه به نيازهاي اطلاعاتي دانش آموزان در سال تحصيلي۱۳۸۳ -۸۴ ۱۳۸۴
زهره محمدي بررسي قدرت پيش‌بين‌كنندگي ابعاد هويتي توسط ابعاد فرزندپروري والدين در بين دانشجويان دانشگاه شيراز با توجه به متغيرهاي جمعيت شناختي ۱۳۸۴
امير قمراني بررسي تحولي و مقايسه تئوري ذهن در كودكان عقب مانده ذهني خفيف و کودکان عادي سنين ۷تا ۹ سال ۱۳۸۳
علي حميدي "معيارهاي انتخاب و ارزيابي نشريات الكترونيك لاتين براي كتابخانه‌هاي دانشگاهي و مؤسسات پژوهشي دولتي" ۱۳۸۳
مرصع شکري بررسي اتوماسيون كتابخانه‌هاي عمومي مركزي استان فارس و ارائه راهكارهايي جهت بهبود و گسترش آن ۱۳۸۳
حسين نيکو بررسي فرهنگ سازماني دانشگاه و رابطه آن با استرس شغلي كاركنان در دانشگاه شيراز ۱۳۸۲
سعيد طاهري تحليل استنادي مآخذ پايان نامه هاي كارشناسي ارشد مهندسي برق گرايش مخابرات در دانشگاههاي شيراز ، صنعتي اصفهان و علم و صنعت ايران از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۹( با تهيه لوح فشرده فهرست پايان نامه ها و مآخذ آنها و طراحي نرم افزار بانك اطلاعاتي تحليل ) ۱۳۸۱
سليمان شفيعي تحليل استنادي ماخذ پايان نامه هاي کارشناسي ارشد شيمي در چهار گرايش آلي، تجزيه، معدني، فيزيک طي سال هاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۹ در دانشگاه شيراز ۱۳۸۱
ليلا رشيدبيگي مقايسه صفات شخصيتي و انگيزشي دانشجويان رشته هاي پزشکي، مهندسي و علوم انساني ۱۳۸۱
افسانه عليزاده اصلي مقايسه ميزان سلامت عمومي در دانشجويان ورزشکار و غير ورزشکار دانشگاه شيراز و رابطه تعاملي آن با جنسيت ۱۳۸۱
زهرا نوري بررسي تفاوت هاي جنسيتي با توجه به رابطه خلاقيت و عملکرد تحصيلي در دروس رياضي، علوم و ادبيات دانش آموزان دبيرستاني شهر شيراز ۱۳۸۱
فريبا تابع بردبار بررسي رابطه راهبردهاي رويارويي و حمايت هاي اجتماعي در دوره نوجواني و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي ۱۳۸۱
حسن رهگذر بررسي نگرش مديران و کارشناسان (آموزشي، پژوهشي، اداري- مالي) دانشگاه شيراز نسبت به عوامل موثر بر بهره وري کارشناسان ۱۳۸۱
حمزه اکرمي مقايسه هسته کنترل و استرس تحصيلي در بين دانش آموزان دختر و پسر مقاطع راهنمايي و دبيرستان شبانه روزي عشايري و دانش آموزان روزانه شهري شيراز ۱۳۸۱
خدامراد رحماني بررسي رابطه باورهاي انگيزشي و راهبردهاي خود تنظيمي با پيشرفت تحصيلي در درس تاريخ و رياضي در ميان دانش آموزان نابينا و بينا مقطع راهنمايي شهر شيراز ۱۳۸۰
سيده مريم حسيني بررسي قدرت پيش بيني كنندگي عزت نفس توسط رشد خود ، شيوه هاي فرزند پروري و جنسيت ، در مقطع پيش دانشگاهي شهرستان شيراز ۱۳۸۰
جعفر عباداله عموقين بررسي نيازهاي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه تبريز به منابع اطلاعاتي و نقش کتابخانه هاي دانشگاه در تامين آن نيازها ۱۳۸۰
شجاع عربان بررسي مقايسه اي راهبردهاي فراشناختي وضعيتي مرتبط با عملكرد تحصيلي دانش آموزان موفق و ناموفق دبيرستاني در درس رياضي ۱۳۸۰
فريبا قاسمي نژادراييني بررسي وضعيت موجود کتابخانه هاي آموزشگاهي در استان کرمان در سال تحصيلي ۱۳۷۹-۱۳۸۰ ۱۳۸۰
اقبال حکمتي نژاد بررسي تعامل جنسيت و خودکارآمدي (بالا و پايين) بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال سوم راهنمايي ۱۳۸۰
ويدا شهسواري بررسي ميزان شناخت، استفاده و رضايت دانشجويان تحصيلات تکميلي از خدمات رايانه اي کتابخانه مرکزي دانشگاه صنعتي اصفهان ۱۳۸۰
افشين حمدي پور پژوهشي درباره نشريات هسته لاتين دانشکده علوم دانشگاه شيراز بر اساس قانون براد فورد و ديدگاه استادان و محققان آن دانشکده سالهاي ۱۹۹۵-۲۰۰۰ ۱۳۸۰
ماهرخ زارع ارزيابي واحدهاي خدمات اطلاعات مديريت در دانشکده ها و واحدهاي مديريتي دانشگاه شيراز ۱۳۸۰
فرهاد صفري پور بررسي تعامل جنسيت و سبک هاي شناختي (وابسته به زمينه- نابسته به زمينه) در پيشرفت تحصيلي در دو درس رياضي و علوم اجتماعي در بين تعدادي از دانش آموزان سوم راهنمايي شهر شيراز ۱۳۸۰
فريبا خوش بخت تاثير آموزش به روش مشارکتي و انفرادي بر يادگيري و يادآوري آزاد ۱۳۸۰
سيداحمد عاطفه مند بررسي طرز تفکر و افسردگي بر عملکرد تحصيلي و مقايسه آنها در بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع پيش دانشگاهي ۱۳۸۰
احمد منصوري دارنجاني بررسي تاثير جو سازماني مدارس بر روحيه دبيران دبيرستان هاي شهر شيراز در سال تحصيلي ۸۰-۷۹ ۱۳۸۰
شاپور اتحادنژاد نظر دبيران در خصوص ميزان مهارت هاي اثربخش مديران و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي شهر شيراز ۱۳۸۰
نگهدار قلاتي بررسي رابطه حمايت اجتماعي با خودکارآمدي و عادات مطالعه در درس علوم و مقايسه آنها در دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمايي و نواحي چهارگانه شهر شيراز ۱۳۸۰
علي رضا ملاقنبري بررسي رابطه بين هسته کنترل، يادگيري خودتنظيم و پيشرفت تحصيلي پذيرفته شدگان کنکور سراسري سال ۱۳۷۹ در دانشگاه کاشان ۱۳۸۰
ماشااله مصطفائي بررسي نگرش کارکنان و کتابدارن کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه هاي اصفهان، شهيد چمران اهواز، شهيد باهنر کرمان و شيراز پيرامون خودکارسازي فعاليت ها ۱۳۷۹
مريم زاهدزاهداني اعضاء هيات علمي دانشگاه شيراز و توليد اطلاعات علمي: بررسي کمي سال هاي ۱۳۶۹-۱۳۷۸ ۱۳۷۹
رحيم شهبازي يوزبند الگوي استفاده از مدارک ميان اعضاء هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشکي شيراز و تبريز با توجه به مقالات منتشر شده در سال هاي ۱۳۷۴-۱۳۷۸ در داخل کشور: مطالعه کتابسنجي ۱۳۷۹
فاطمه صفري راد بررسي نيازهاي اطلاعاتي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه شيراز و نقش کتابخانه ها در تامين اين نيازها ۱۳۷۹
سيامک فرامرزيان ياسوج تاثير پيش سازمان دهنده و سازمان بندي کردن مطالب درسي بر يادگيري ۱۳۷۹
فريبا پورجلي بررسي تفاوت جنسيتي در تاثير انگيزش بيروني (پاداش) بر خلاقيت دانش آموزان ۱۳۷۹
حسين رحيم ابادي بررسي رابطه بين مهارت هاي اجتماعي و پيشرفت تحصيلي در دروس رياضي و خواندن در گروهي از دانش آموزان عادي کلاس هاي چهارم و پنجم دبستان شهر شيراز ۱۳۷۹
علي رضا اهنگران بررسي جايگاه مديريت مبتني بر مدرسه از ديد مديران مدارس نواحي چهارگانه آموزش و پرورش شيراز ۱۳۷۹
سعيد قره اغاجي مقايسه ميزان يادداري کوتاه مدت و درازمدت در يادگيري زوج هاي متداعي انگليسي- فارسي به روش هاي واژه کليد و تکرار ۱۳۷۹
عبداله دهقاني مقايسه بين شيوه هاي فرزندپروري و خودتنظيمي تحصيلي و تاثير آن بر موفقيت تحصيلي در درس هاي فارسي و رياضي دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه ۱۳۷۹
معصومه کاتب دريمي نگرش سنجي برون سازماني درباره ميزان مطلوب تمرکز زدايي در نظام آموزش و پرورش فارس ۱۳۷۹
وحيد ممتاز تاثير نحوه بيان مسئله بر فرايند حل آن در سطح تفکر انتزاعي ۱۳۷۹
محمدعلي هوشنگ بررسي اختلالات عاطفي- رفتاري ميان دانش آموزان مقطع ابتدايي داراي مادران شاغل و غير شاغل در سطح شهرستان جهرم ۱۳۷۸
صغري استوار بررسي نقش پيش سازمان دهنده ها بر وسعت انتقال و رابطه آن با سطح عملکرد تحصيلي ۱۳۷۸
طاهره يارايي تاثير اشتغال مادران در پنج سال اول زندگي کودک بر رشد شناختي و اجتماعي کودکان دبستاني ۱۳۷۸
مصطفي افسرنيا پرسشنامه راهکارهاي درک شنيداري زبان خارجي انگليسي، مشخصه هاي روان سنجي و واکاوي عامل آن و تاثيرات درون- وابسته جنسيت، سطح بسندگي، راهکارها و نمرات درک شنيداري در متون تکاليف معتبر درک شنيداري ۱۳۷۸
فاطمه تصويري قمصري بررسي رفتار اطلاع يابي اعضاي هيات علمي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران و چگونگي تاثير اينترنت بر آن ۱۳۷۸
مژگان عارفي بررسي پرخاشگري ارتباطي و رابطه آن با سازگاري عاطفي- اجتماعي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر شيراز ۱۳۷۸
سروش پيشوا بررسي رابطه جو سازماني مدارس با ميزان تعهد دبيران دبيرستان هاي دخترانه دولتي شهر شيراز در سال تحصيلي ۷۸-۷۷ ۱۳۷۸
عبدالحميد صابري بررسي اسنادهاي علي دبيران زن و مرد مدارس راهنمايي شهر شيراز نسبت به موفقيت و شکست ۱۳۷۸
عباس اناري نژادرفسنجاني بررسي اعتبار و پايايي مقياس رضايت شغلي "jss" براي سازمان هاي خدماتي (آموزش و پرورش) در شهر شيراز ۱۳۷۸
رويا جنابزاده بررسي رضايت استفاده کنندگان از پايگاه اطلاعاتي ديسک فشرده اريک موجود در کتابخانه منطقه اي علوم و تکنولوژي شيراز ۱۳۷۸
کلثوم تهمتن بررسي رابطه شيوه هاي فرزندپروري والدين و انگيزه پيشرفت در دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمايي شهرستان فسا ۱۳۷۷
علي پورقنبرزاده پشتيري مشکلات رواني در والدين با کودک عقب مانده ذهني در مقايسه با والدين با کودک عادي بر اساس پرسشنامه SCL۹۰ ۱۳۷۷
کامبيز رهسپار مقايسه استرس و شيوه هاي مقابله با استرس مادران کودکان عقب مانده ذهني خفيف و مادران کودکان بهنجار سنين ابتدايي ۱۳۷۷
علي بوجاري بررسي و مقايسه صفات شخصيت در دانش آموزان موفق و ناموفق و تفاوت هاي جنسيتي در آن ۱۳۷۷
زرين تاج خسروي باب اناري ارزيابي نگرش مديران، مشاوران و دبيران نسبت به کنترل دانش آموزان در دبيرستان هاي دولتي شيراز ۱۳۷۷
سيدنصراله سادات مقايسه دانش آموزان با مشکل رفتاري کم و مشکل رفتاري زياد در زمينه پيشرفت تحصيلي در پايه پنجم ابتدايي شهر شيراز ۱۳۷۷
محمدحسن بداغي بررسي تاثير فقدان پدر بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان پسر شاهد در مقايسه با ديگر دانش آموزان سوم راهنمايي، سال تحصيلي ۷۷-۷۶ ۱۳۷۷
نورعلي مشتاقي فر بررسي علل استرس شغلي و راه هاي کاهش آن از ديدگاه مديران آموزشي متوسطه استان کهگيلويه و بويراحمد (۷۶-۷۷) ۱۳۷۷
فرح ناز اختياري اردکاني بررسي تاثير آموزش راهبردهاي شناختي بر انگيزش و عملکرد حل مساله رياضي دانش آموزان کلاس پنجم ۱۳۷۷
فرزاد قنبري کوهنجاني بررسي وضعيت سلامت سازماني مدارس متوسطه دولتي و غير انتفاعي شهرستان شيراز از ديدگاه معلمان ۱۳۷۷
اکبر محياپورلري اثر رقابت بر انگيزه دروني و عملکرد حل مسئله در دانش آموزان مقطع راهنمايي ۱۳۷۷
فاطمه مصلي نژاد بررسي رابطه خود ارزيابي مديران گروه هاي آموزشي در دانشگاه شيراز با ارزشيابي مديران ارشد، اساتيد و کارمندان از آنان در سال تحصيلي ۱۳۷۵-۷۶ ۱۳۷۶
بهرخ مهرجهانيان ترجمه، انطباق مقدماتي فرهنگي و سنجش اعتبار و پايايي مقياس رفتارهاي انطباقي واينلند فرم کلاسي براي استفاده در ايران ۱۳۷۶
طاهره اقليدس بررسي رابطه هسته کنترل با محيط خانواده ۱۳۷۶
ديبا سيف بررسي تفاوت هاي جنسيتي در عملکرد رياضي گروهي از دانش آموزان کلاس هاي دوم تا پنجم ابتدايي شهر شيراز ۱۳۷۶
علي پاکيزه بررسي تاثير يادگيري مشارکتي بر عملکرد تحصيلي و خودپنداري دانشجويان ۱۳۷۶
عبدالرضا تندپور بررسي نگرش دبيران مقاطع راهنمايي و متوسطه شهر دهدشت نسبت به ميزان موفقيت طرح ارزشيابي عملکرد آنان در نيل به اهداف طرح ۱۳۷۶
زهرا شيخ نظامي ناييني مقايسه خود راهبري و ابعاد آن در ميان مديران دبيرستان هاي دخترانه و پسرانه شهرستان شيراز ۱۳۷۶
نصرت اله بزرگي بررسي نگرش معلمان مرد مقطع راهنمايي و دبيرستان شهر شيراز نسبت به مشوق هاي شغل دوم ۱۳۷۵
علي امجدي بررسي رابطه بين سبک هاي دلبستگي و هوش عاطفي در ميان دانشجويان استعداد درخشان و عادي دانشگاه شيراز و دانشگاه علوم پزشکي شيراز ۰
محمدرضا رجب پور بررسي رابطه جو سازماني مدارس با ميزان استرس شغلي دبيران دبيرستان هاي دولتي شيراز ۰