۱۳۹۸/۰۱/۰۲
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : بيژن
نام خانوادگي : اعتمادي عبدل ابادي
سال تولد : 1330
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1361
مرتبه علمي : دانشيار
بخش : زميـن شناسي
دانشکده : علوم
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : etemadi_bi@yahoo.com

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (31)
۱- اعتمادي عبدل ابادي ب، محمدزاده بهستاني ا (1394) خواص فيزيکوشيميايي، کاني شناسي و سراميکي کانسار رسي زيتون آباده- فارس مجله بلورشناسي و کاني شناسي ايران 23:737-742
۲- تقي پور ب، اعتمادي عبدل ابادي ب، مکي زاده م، مهدوي ا (1392) زمين شيمي و خاستگاه خاک صنعتي کانسار فلدسپار بيداخويد (زون گسلي دهشير) با استفاده از داده هاي عناصر کمياب و ايزوتوپ هاي پايدار ژئوشيمي 1:227-237
۳- اعتمادي عبدل ابادي ب، قبادي ع، تقي پور ب (1392) زمين شيمي و خاستگاه کانسار رسي ندوشن (جنوب غربي صدوق، استان يزد) مجله بلورشناسي و کاني شناسي ايران 1:43-56
۴- اعتمادي عبدل ابادي ب، ذاكرعباسي ز (1391) بررسي ويژگي هاي سراميکي رس هاي دو سازند رازک و ميشان استان فارس علم و مهندسي سراميک 2:17-28
۵- اعتمادي عبدل ابادي ب، تقي پور ب، قبادي ع، اسلامي ا، سليمي م (1391) بررسي سنگ شناختي و جايگاه زمين ساختي سنگ هاي آذرين ترشيري محدوده ندوشن پترولوژي 10:13-26
۶- اعتمادي عبدل ابادي ب، ذاكرعباسي ز (1390) کاني شناسي، زمين شيمي و کاربرد رس ها در سازندهاي رازک و ميشان در پاره اي از بيرون زدگي هاي اطراف شهرستان شيراز، مجله کاني شناسي و بلور شناسي 4:687-698
۷- اعتمادي عبدل ابادي ب، ظريفنيا م (1390) بررسي خواص فيزيکوشيميايي و کاني شناسي کائولن معدن قازانداغي تاکستان در توليد کاشي و انواع ديگر سراميک هاي صنعتي مجله بلورشناسي و کاني شناسي ايران 2:339-346
۸- اعتمادي عبدل ابادي ب، ذاكرعباسي ز (1390) بررسي کاني شناسي، زمين شيمي و کاربرد رس هاي دو سازند رازک و ميشان مجله بلورشناسي و کاني شناسي ايران :-
۹- اسلامي ا، اعتمادي عبدل ابادي ب (1385) شرکت تهيه و توليد خاک نسوز فريادون ابرکوه فصلنامه الماس 18:-
۱۰- اعتمادي عبدل ابادي ب، ميري ر (1382) بررسي کاني شناسي و ژئوشيميايي کانسار خاک نسوز کبوتر کوه- گناباد‏ مجله بلورشناسي و کاني شناسي ايران‏ 11:196-207
۱۱- اعتمادي عبدل ابادي ب، كرمي قوچم ب، جعفري ي (1381) بررسي کاني شناسي و زمين شيميايي کاني هاي رسي کانسار زنوز مرند با تاکيد بر مطالعات SEM و REM و مقايسه آن با کانسار استقلال آباده Iranina Journal of crystallography and Mineralogy 10:35-50
12- Khorshidi E, Etemadi Abdodl Abadi B (2016) REE and stable isotope (C, O, S) geochemistry of fluorite from the Kamar-Mehdi deposit, southwest of Tabas, Iran Arabian Journal of geosciences 9:123-134
13- Etemadi Abdodl Abadi B, Kia R, Asadi M, Mohammadi K (2009) [5,10,15,20- Tetrakis (4-chlorophenyl) porphyrianto] bis- tributylphosphine) Cobalt (III) percholorate, Acta Crystallographica 65:698-699
14- Kia R, Etemadi Abdodl Abadi B, Fun H, Kargar H (2009) ((E)-N?-(4-Bromobenzylidene)-?-toluene-sulfonohydrazide Acta Crystallographica Section E 65:0821-0822
15- Kia R, Fun H, Etemadi Abdodl Abadi B, Kargar H (2009) N-(2/4-dinitrophenyl)-N?-(1-?-tolylethylidene) hydrazine Acta Crystallographica 65:0833-0834
16- Kia , Fun H, Etemadi Abdodl Abadi B, Kargar (2009) N-[1-(Biphenyl-4-yl)-N?-(2/4-dinitrophenyl)hydrazine Acta Crystallographica 65:0966-0967
17- Asadi M, Mohammadi K, Esmaielzadeh S, Etemadi Abdodl Abadi B (2009) Some new Schiff base ligands giving a NNOS coordination sphere and their nickel (II) complexes synthesis characterizatio Polyhedron 28:1409-1418
18- Asadi M, Mohammadi K, Esmaielzadeh S, Etemadi Abdodl Abadi B (2009) synthesis characterization and THERMODYNAMIC STUDY OF COOPER complexes with unsymmetric tetradentate Schiff base Inorganica Chimica acta 362:4913-4920
19- Etemadi Abdodl Abadi B, کيا , Sharghi H, Hosseini-Sarvari (2009) Bis(2-hydroxybenzaldehyde oxime) O,O0- Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online 65:1309-1309
20- Etemadi Abdodl Abadi B, Taeb A, Sharghi H, Tajarodi , Hosseini M (2006) The Crystal and Molecular Stracture of 2- Hydroxy Benzy Aldehide Iranian Journal of Science and Technology, Tranaction 30:65-69
21- Etemadi Abdodl Abadi B, Taeb A, Sharghi H, Tajorodi , Naeimi (2004) The crystal and molecular structure of N-N-3,6-Dioxa-1,8- octanebis ‎‎(salicylaldimine)‎ Iranian Journal of Science and Technglogy, Transaction A‎ 28:79-83
22- Etemadi Abdodl Abadi B, ميري بيدختي (2003) Mineralogical and Geochemical evaluation of fire clay of Kabutarkuh deposite, Gonabod Iranian Journal of crystallography and Mineralogy 11:195-207
23- Etemadi Abdodl Abadi B, كرمي قوچم , جعفري (2002) Mineralogical and Geochemical evaluation of clay minerals of Zonus Mine, in Marand according to REE & SEM studies in comparison with Esteghlal Mine, in Abaeh Iraninan Journal of Crystallography and Mineralogy 10:33-50
24- Etemadi Abdodl Abadi B, Taeb A, Sharghi H, مساح (1997) The crystal and molecular structure of 1: 15-diaza 3,4;12,13-dibenzo-5,8,11-trioxacyclohrxadecane-16-thiocabonyl-2, 16-dione, C19H18O5N2S Iranian Journal sciences and technology :-
25- Etemadi Abdodl Abadi B (1393) Crystal and molecular structure of n-1-methy1-4- isopropy1-‎cyclohexa-dieny1 tricarbony1 Fe(II) hexafluorophosphate‎ J. Inorg. Nucl. Chem.‎ 43:0-0
26- Etemadi Abdodl Abadi B (0) ‎ The crystal & molecular structure of C19H18O5N2S‎ Iranian Journal of Science and Technology‎ 0:0-0
27- Etemadi Abdodl Abadi B (0) The crystal and molecular structure of dichlorobenzoyl resorcinol ‎C26H12Cl2O4.‎ Iranian Journal of Science and Technology‎ 0:0-0
28- Etemadi Abdodl Abadi B (0) The crystal structure of 2-chloro-4-methyl-2-hydroxy-benzophenone, ‎C14H11O2Cl.‎ Iranian Journal of Science and Technology 17:0-0
29- Etemadi Abdodl Abadi B (0) Molecular structure of Berberine hydrogen sulfate‎ Journal of Crystallographic and Spectroscopic Research‎ 14:0-0
30- Asadi M, Etemadi Abdodl Abadi B (0) Some new Schiff base ligands giving a NNOS coordination sphere and their nichel(II) complexes, characterization and complex formation Polyhrdron 7703:0-0
31- Etemadi Abdodl Abadi B (0) 2-Hydroxy-benzaldehyde-O,O?-(1,4-diyl)-oxime Acta Crystallographica -:0-0

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-اعتمادي عبدل ابادي ب، سليماني م "زمين شناسي، کاني شناسي و ژئوشيمي کانسار زئوليت مردهک شهرستان جيرفت، استان کرمان " بيست و نهمين همايش ملي بلورشناسي و کاني شناسي ايران (1396)
۲-اعتمادي عبدل ابادي ب، خوش الحان داودلي ح، ذوالفقاري ع "تجارت جهاني گوهرسنگ ها و کارآفريني " چهارمين همايش ملي گوهرشناسي و بلورشناسي انجمن بلورشناسي و کاني شناسي ايران (1396)
۳-اعتمادي عبدل ابادي ب، علي پور ن، ذوالفقاري ع "شناسايي شهاب گوهرسنگ ها بر اساس ويژگي هاي کانيايي، فيزيکي وشيميايي " چهارمين همايش ملي گوهرشناسي و بلورشناسي انجمن بلورشناسي و کاني شناسي ايران (1396)
۴-اعتمادي عبدل ابادي ب، زارعي مقدم ح، ذوالفقاري ع "خصوصيات مينرالوگرافي و ژنز آگات ها و ژئوشيمي سنگ ميزبان آگات هاي منطقه بايگ " چهارمين همايش ملي گوهرشناسي و بلورشناسي انجمن بلورشناسي و کاني شناسي ايران (1396)
۵-اعتمادي عبدل ابادي ب، رحيمي حقيقي م، تقي زاده اناري ف "زمين شناسي و منشا سفاير الوند همدان، غرب ايران " دومين همايش ملي گوهرشناسي و بلورشناسي ايران (1394)
۶-نخبه الفقهايي ع، اعتمادي عبدل ابادي ب، نظافتي ن، قرباني م "نخستين گزارش ساسوليت و گلاوبريت در تعدادي از گنبدهاي نمکي لارستان (جنوب ايران)، بر اساس مطالعات کاني شناسي و ژئوشيميايي " بيست و دومين همايش بلورشناسي و کاني شناسي ايران (1393)
۷-نخبه الفقهايي ع، نظافتي ن، قرباني م، اعتمادي عبدل ابادي ب "يافته هاي جديد درباره نقش مهم فعاليت هاي گرمابي در نهشت ذخيره هاي آهن گنبدهاي نمکي کرمستج، پاسخند و تنگ زاع واقع در منطقه لارستان و هرمزگان، جنوب ايران " سي و سومين گردهمايي ملي علوم زمين (1393)
۸-اعتمادي عبدل ابادي ب "ويژگيهاي زمينشناختي و شرايط تشکيل آگاتهاي منطقه بايگ )تربت حيدريه خراسان رضوي( " بيست و دومين همايش بلورشناسي و کاني شناسي ايران (1393)
۹-مرادي س، اعتمادي عبدل ابادي ب "نگرشي بر وضعيت گوهرسنگ ها در بازار ايران و جهان " بيست و دومين همايش بلورشناسي و کاني شناسي ايران (1393)
۱۰-گل باغ مهياري م، اعتمادي عبدل ابادي ب "فيروزه ايران و جهان " بيست و دومين همايش بلورشناسي و کاني شناسي ايران (1393)
۱۱-همت ز، اعتمادي عبدل ابادي ب "شرايط تشکيل تعدادي از مرواريدهاي طبيعي آب شور " بيست و دومين همايش بلورشناسي و کاني شناسي ايران (1393)
۱۲-عاليخاني اصل س، اعتمادي عبدل ابادي ب "زمين شناسي و ويژگيهاي گوهرشناسي ياقوت در جهان " بيست و دومين همايش بلورشناسي و کاني شناسي ايران (1393)
۱۳-تقي زاده اناري ف، اعتمادي عبدل ابادي ب "زمين شناسي ، ژئوشيمي و تمايز سفايرهاي جهان براساس ميانبارها " بيست و دومين همايش بلورشناسي و کاني شناسي ايران (1393)
۱۴-سوري م، اعتمادي عبدل ابادي ب، احمدنژاد ف "رخداد کاني فيروزه در کانسار مس پورفيري چاه فيروزه " بيست و دومين همايش بلورشناسي و کاني شناسي ايران (1393)
۱۵-منتصري م، اعتمادي عبدل ابادي ب، موسوي نسب ز "معرفي اندراديت هاي ايران (سوغان) با کيفيت جواهري و مقايسه آن با نمونه هاي ديگر نقاط جهان " هفدمين همايش انجمن زمين شناسي ايران (1392)
۱۶-اعتمادي عبدل ابادي ب، محمدزاده بهستاني ا "کاني شناسي و کاربرد صنعتي فراورده هاي رسي کانسار زيتون آباده- استان فارس " هفتمين همايش ملي تخصصي زمين شناسي دانشگاه پيام نور (1392)
۱۷-اعتمادي عبدل ابادي ب، عرفان منش ع "بررسي ميزان جذب نيکل توسط کاني هاي رسي کانسار فريادون " دومين همايش ملي انجمن زمين شناسي (1391)
۱۸-سوري م، اعتمادي عبدل ابادي ب، احمدنژاد ف، عبدالهي س "مطالعه كاني شناسي زون هاي دگرساني و كانه زايي كانسار مس پورفيري چاه فيروزه - شهر بابک " شانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران (1391)
۱۹-اعتمادي عبدل ابادي ب، نيكنام ش "مطالعه کاني شناسي، زمين شيمي و تعيين ژنز احتمالي کانسار خاک نسوز دورک شاهپوري (جنوب غرب شهرکرد)، " پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، (1390)
۲۰-اعتمادي عبدل ابادي ب، نخبه الفقهايي ع "نقش فرآيندهاي ساختاري و زمين شناسي در پيدايش سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي در ايران " سومين همايش ملي جايگاه سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي در کشور (1390)
۲۱-قبادي ع، اعتمادي عبدل ابادي ب، تقي پور ب "بررسي‌ سنگ‌شناختي و كاني‌شناختي ذخيره رسي ندوشن، يزد " دومين همايش ملي انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران (1390)
۲۲-اعتمادي عبدل ابادي ب، منتصري م، موسوي نسب ز "ژئوشيمي و خاستگاه تکتونيکي سنگ هاي دربرگيرنده گارنت هاي سبز باغ برج، کرمان " دومين همايش ملي انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران (1390)
۲۳-اعتمادي عبدل ابادي ب، منتصري م، موسوي نسب ز "مطالعه پتروگرافي و ژئوشيميايي عناصر کمياب بر روي آندرادايتهاي سبز کرمان " دومين همايش علوم زمين و نکوداشت استاد پيشگاه علم زمين شناسي ايران دکتر عبدالکريم قريب (1390)
۲۴-اعتمادي عبدل ابادي ب، منتصري م "مطالعات کاني شناسي و طيف سنجي فروسرخ گارنت هاي سبز اسفندقه " اولين همايش ملي زمين شناسي ايران (1390)
۲۵-اعتمادي عبدل ابادي ب "خصوصيات گوهرشناسي گارنت هاي سبز ايران و مقايسه آن با ساير نقاط جهان و فيروزه شهر بابک و مقايسه آن با ساير فيروزه هاي جهان " سومين همايش ملي جايگاه سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي در کشور (1390)
۲۶-اعتمادي عبدل ابادي ب، هاشمي تنگستاني س "تاريخ، زمين شناسي، فرآوري و بهينه سازي فيروزه در ايران و جهان " سومين همايش ملي جايگاه سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي در کشور (1390)
۲۷-هاشمي تنگستاني س، اعتمادي عبدل ابادي ب "رخداد فيروزه در کانسار مس پورفيري ميدوک " اولين همايش ملي زمين شناسي ايران (1390)
۲۸-هاشمي تنگستاني س، اعتمادي عبدل ابادي ب "ژئوشيمي و ژنز فيروزه معدن مس ميدوک " دومين همايش ملي انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران (1390)
۲۹-اعتمادي عبدل ابادي ب، هاشمي تنگستاني س "فيروزه شهر بابک و مقايسه آن با ساير فيروزه هاي جهان " سومين همايش ملي جايگاه سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي در کشور (1390)
۳۰-اعتمادي عبدل ابادي ب، منتصري م "نگرشي بر بازار سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي در پاره اي از کشورهاي جنوب شرق آسيا " دومين همايش تبيين جايگاه سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي در کشور (1389)
۳۱-اعتمادي عبدل ابادي ب، شاهوران م "زمين شناسي، ژئوشيمي، ژنزه، توليد و تراش کاني الماس " دومين همايش تبيين جايگاه سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي در کشور (1389)
۳۲-اعتمادي عبدل ابادي ب "بررسي کيفيت فيروزه نيشابور بر اساس مطالعات شيميايي (مريم خيرآبادي) " سنگ هاي قيمتي و نيمه قميمتي در ايران (1388)
۳۳-اعتمادي عبدل ابادي ب، عرفان منش ع "تاثير pH در ميزان جذب نيکل توسط کاني هاي رسي کانسار فريادون " بيست و هفتمين گردهمايي علوم زمين و سيزدهمين انجمن زمين شناسي ايران (1388)
۳۴-زارع م، اعتمادي عبدل ابادي ب "هيدروژئوشيمي و منشائ شوري آب زير زميني دشت فيض آ باد " دوازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران (1387)
۳۵-جودوي ع، زارع م، اعتمادي عبدل ابادي ب "هيدروژئوشيمي و منشا شوري آب زيرزميني دشت فيض آباد " دوازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران (1387)
۳۶-مر ف، اعتمادي عبدل ابادي ب "مطالعه کاني شناسي و زمين شناسي و زمين شيمي معدن زغالسنگ کارمزد البرز مرکزي " بيست و ششمين گردهمايي علوم زمين (1386)
۳۷-اعتمادي عبدل ابادي ب، پيرنجم الدين كليچه ح "کاني شناسي، زمين شيمي و منشا معدن خاک نسوز سميرم " چهاردهمين همايش بلورشناسي و کاني شناسي ايران (1385)
۳۸-اعتمادي عبدل ابادي ب، ميري ر "بررسي و مقايسه کاني شناسي و شيميايي کانسار کائولن باغسياه گناباد و زنوز مرند " چهاردهمين همايش بلورشناسي و کاني شناسي ايران (1385)
۳۹-اعتمادي عبدل ابادي ب، رازي اربابي م "مطالعه کانسار رسي رود گز طبس و کاربردهاي آن در صنعت " بيست و پنجمين گردهمايي علوم زمين (1385)
۴۰-اعتمادي عبدل ابادي ب، پيرنجم الدين كليچه ح "زمين شيمي و منشا کانسار خاک نسوز سميرم " چهاردهمين همايش انجمن بلورشناسي و کاني شناسي ايران (1385)
۴۱-اعتمادي عبدل ابادي ب "مطالعه زمين شناسي و بررسي شيميايي انواع کيفي فيروزه نيشابور " چهاردهمين همايش بلور شناسي و کاني شناسي ايران (1385)
۴۲-اعتمادي عبدل ابادي ب، ميري بيدختي ر "بررسي کاني شناسي و شيميايي کانسار کائولن باغسياه گناباد و زنوز مرند " چهاردهمين همايش بلورشناسي و کاني شناسي ايران (1385)
۴۳-اعتمادي عبدل ابادي ب، اسلامي ا "تعيين ژنز کانسار رسي فريادون با استفاده از روش هاي زمين شيميايي " نهمين همايش انجمن زمينم شناسي ايران (1384)
۴۴-کيا ر، اعتمادي عبدل ابادي ب "‏ پيشرفتهاي اخير در بلورشناسي پرتو ‏X " ‏ سيزدهمين همايش انجمن بلورشناسي و کاني شناسي ايران، (1384)
۴۵-اعتمادي عبدل ابادي ب، رازي اربابي م "‏ بررسي کاني شناسي، ژئوشيمي و سنگ منشاء احتمالي کانسار رسي رودگز طبس " سيزدهمين همايش انجمن بلورشناسي و کاني شناسي ايران، (1384)
۴۶-اعتمادي عبدل ابادي ب "کاني شناسي و ژئوشيمي کانسار رسي طبس " بيست و چهارمين گردهمايي علوم زمين، (1384)
۴۷-اعتمادي عبدل ابادي ب، اسلامي ا "مطالعه کاني شناختي، زمين شيميايي و ژنز احتمالي کانسار رسي فريادون، جنوب ابرکوه‏ " ‏ دوازدهيمن همايش بلورشناسي و کاني شناسي ايران (1383)
۴۸-اعتمادي عبدل ابادي ب، زارع م، ميري ر "نحوه تشکيل آلونيت در کانسارخاک نسوز رخ سفيد گناباد " مجموعه مقالات يازدهمين کنفرانس بلورشناسي و کاني شناسي ايران- (1382)
۴۹-اعتمادي عبدل ابادي ب، نصراله زاده فلاح ابادي ع "بررسي زمين شيمي، کاني شناسي، ژنزه و کاربرد کانيهاي رسي معادن مهران(بخشايي) و ‏درافشان " يازدهمين همايش بلورشناسي و کاني شناسي ايران‏ (1382)
۵۰-اعتمادي عبدل ابادي ب، ميري ر "بررسي کاني شناسي و ژئوشيمي کانسار کائولن باغسياه گناباد‏ " دهمين همايش بلورشناسي و کاني شناسي ايران، (1381)
۵۱-ميري بيدختي ر، اعتمادي عبدل ابادي ب "بررسي کاني شناسي و ژئوشيميايي کائولن رخ سفيد گناباد‏ " ‏ بيست و يکمين گردهمايي علوم زمين، (1381)
۵۲-اعتمادي عبدل ابادي ب، كرمي قوچم ب "کاني شناسي و ژئوشيمي کانيهاي رسي معدن زنوز‏-مرند با استفاده از پراش پرتو ايکس " هشتمين همايش بلورشناسي و کاني شناسي ايران، (1379)
۵۳-اعتمادي عبدل ابادي ب، السعدي ح "شناسائي کانيهاي رسي معدن خاک نسوز استقلال آباده‏ " سومين همايش انجمن زمين شناسي ايران، (1378)
54-Nokhbatolfoghahaei A, Nezafati N, Etemadi Abdodl Abadi B, Yadgarfard S "the study of origin and alteration in the Dolomites of salt domes, Larestan, southern Iran " 3rd international conference on Engnering and Applied Sciences (2016)
55-Nokhbatolfoghahai A, Nezafati N, Ghorbani M, Etemadi Abdodl Abadi B "Comparison the formation of iron in salt domes Karmostaj, Paskhand and Tange Zagh, southern Iran " international conference on Research in Science and Technology (2015)
56-Etemadi Abdodl Abadi B, Eslami A, پيرنجم الدين كليچه "Mineralogy, Geochemistry & Probable Genesis of Semirim Fire Clay Deposit, Semirom, Iran, " XIV International Clay Conference, (2009)
57-Etemadi Abdodl Abadi B, Eslami A "Mineralogy, Geochimistry and Genesis of the Faryadun clay deposit, South Abarkuh, Iran, " XIV International Clay Conference, (2009)
58-اسلامي , Etemadi Abdodl Abadi B "Mineralogy, geochemistry & genesis of the Faryadun clay deposit " (2005)
59-Etemadi Abdodl Abadi B, کيا "A non- merhedral twinned structure of (E)- N- (4- Bromobenylidene)-p- toluenesulfoonohydrazide " هفدهمين همايش انجمن بلورشناسي و کاني شناسي ايران (1388)

چاپ كتاب
۱-اعتمادي عبدل ابادي ب "بلور شناسي " چاپ سوم (1367) انتشارات دانشگاه شيراز
۲-اعتمادي عبدل ابادي ب "مباني پراش پرتوX- جلد اول " چاپ سوم (1375) انتشارات دانشگاه شيراز
۳-اعتمادي عبدل ابادي ب "مباني پراش پرتو X- جلددوم " -- (1377) انتشارات دانشگاه شيراز
4-Etemadi Abdodl Abadi B "Principles of Isotope Geology " چاپ دوم (1385) ‏ انتشارات دانشگاه شيراز شيراز


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
زمين شناسي فيزيكي
بلورشناسي هندسي
كاني شناسي
رسوبشناسي
ديرينه شناسي گياهي
ازمايشگاه بلورشناسي هندسي
بلورشناسي هندسي
ازمايشگاه كاني شناسي
كاني شناسي
ازمايشگاه رسوب شناسي
رسوب شناسي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
زمين شناسي ايزوتوپها
راديوكريستالوگرافي
گوهرشناسي
ذخايرمعدني ايران ومنشاانها
زمين شناسي گوهرسنگها
ژئوشيمي ايزوتوپها
دکتري تخصصي (Ph.D)
فلززايي درزمان ومكان
كانسارهاي استراتاباند واستراتيفورم
ژيوشيمي خاكهاي نادروعناصركمياب
بلورشناسي پرتوايكس
زمين شيمي دريائي
ايزوتوپها در علوم زمين
كاني هاي رسي و كاربرد انها
گوهرشناسي
ژئوشيمي ايزوتوپهاي پايدار
کاني هاي رسي و کاربرد آنها
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
زمين شناسي ايزوتوپها
گوهرشناسي
ذخايرمعدني ايران ومنشاانها

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (32)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
الهام خورشيدي زمين شيمي و زايش کانسار فلوريت کمر مهدي، جنوب غرب طبس، ايران ۱۳۹۴
زهرا غلامي زمين¬شيمي، کاني¬شناسي و خاستگاه ذخيره کروندم¬ همدان، شمال غرب ايران ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
حسن زارعي مقدم زمين شناسي، ژئوشيمي، و ژنز آگات هاي منطقه بايگ ۱۳۹۶
وحيد مظفري گرمه بررسي ميزان جذب پاره اي از فلزات سنگين توسط زئوليت هاي مردهک، شهرستان جيرفت، استان کرمان ۱۳۹۶
ميثم سليماني بررسي زمين شناسي، ژئوشيمي، کاني شناسي و پيدايش کانسار زئوليت مردهک، واقع در شهرستان جيرفت، استان کرمان ۱۳۹۶
معصومه رحيمي حقيقي زمين شناسي، کاني شناسي و زمين شيمي لاتريت ها و آگات هاي منطقه بوانات، شمال شرق استان فارس ايران ۱۳۹۵
فاطمه تقي زاده اناري زمين شناسي، کاني شناسي، ژئوشيمي و ارزيابي کانيهاي گروه فيروزه در معدن باغو – دامغان و مقايسه آن با ساير فيروزه ها ۱۳۹۴
محسن كلائي بررسي جايگاه زمين شناختي ،کاني شناختي ،زمين شيمي و ژنز کانسار لاتريت(خاک سرخ)صفر اباد،قم ۱۳۹۴
فاطمه بهزادي کاني شناسي، ژئوشيمي و ژنز کانسار مس تل بارگاه داراب فارس ۱۳۹۳
اكرم محمدزاده بهستاني بررسي زمين شناختي،کاني شناختي،زمين شيميايي،ژنز و کاربرد کانسار خاک نسوز زيتون و مقايسه و ارتباط آن با ساير کانسار هاي خاک نسوز منطقه آباده ۱۳۹۲
علي كريمي مطالعات زمين شناسي، زمين شيمي و ژنز کانسار آنتيموان نصرت آباد. ۱۳۹۱
مهدي ايزدي ژئوشيمي و کاني شناسي زون هاي اسکارني در هاله دگرگوني کوه گبري رفسنجان ۱۳۹۱
محمدرضا رمضاني ميمند ويژگيهاي زمين شيميايي زون هاي دگرساني در کانسار مس پورفيري ميدوک (شهربابک-استان کرمان) ۱۳۹۱
مسعود سوري مطالعه فرايندهاي مسئول در کانه زايي و تعيين تغييرات غلظت عناصر در زون هاي دگرساني و کانه زايي و مطالعه کاني هاي گروه فيروزه در کانسار مس پورفيري چاه فيروزه، شهر بابک، کرمان ۱۳۹۰
شهرام نيكنام مطاله كاني شناسي، زمين شيمي و ژنز احتمالي كانسار خاك نسوز دورك شاهپوري، استان چهار محال و بختياري ۱۳۹۰
محمد كاظم پورخواجه بررسي كيفيت خاك رس در منطقه جنوب استان فارس شهرستان لامرد جهت استفاده از آجر ۱۳۹۰
مرجان منتصري بررسي كاني شناسي، زمين شيمي و خاستگاه زمين شناسي گارنت هاي سبز افيوليت هاي اسفندقه ۱۳۹۰
سودابه هاشمي تنگستاني بررسي وضعيت زمين شناسي، كاني شناسي، ژئوشيمي و ژنز فيروزه در معدن مس ميدوك ۱۳۹۰
عبدالهادي قبادي بررسي کاني شناختي ، زمين شيميايي ، ژنز و كاربرد احتمالي کانسار کاني رسي ندوشن يزد ۱۳۹۰
عاطفه عرفان منش بررسي ميزان جذب فلزات سنگين مس و نيکل توسط کاني هاي رسي کانسار فريادون ۱۳۸۹
شعبانعلي حاجي تشكري كناري بررسي زمين¬شناسي و زمين¬شيمي ذخيره معدني چشمه¬حافظ، سمنان ۱۳۸۹
ابوطالب لطفي نوروزاني مدلسازي و تحليل اتصالات چسبي بين قطعات کامپوزيتي و فلزي و بررسي تاثير ۱۳۸۸
زهرا ذاكرعباسي مطالعه کاني شناسي، زمين شيمي و کاربرد کانيهاي رسي سازندهاي آهکي- مارني رازک و ميشان در پاره اي از بيرون زدگي هاي اطراف شهرستان شيراز ۱۳۸۸
علي اسماعيلي بررسي اثرات زيست محيطي ناشي از فعاليت واحد زغالشويي معدن زغالسنگ زيرآب، مازندران ۱۳۸۷
مهناز ظريفنيا : كاني¬شناسي و زمين¬شناسي كانسارهاي علنقيه و قازانداغي در تاكستان و كاربرد آن در صنعت سراميك ۱۳۸۷
حميد پيرنجم الدين كليچه مطالعه کاني شناختي، زمين شيمي و ژنز احتمالي کانسار خاک نسوز سميرم ۱۳۸۶
مريم خيرابادي بررسي وضعيت زمين شناسي، کاني شناسي، ژئوشيمي و ژنز معدن فيروزه نيشابور ۱۳۸۶
محمد رازي اربابي زمين شناسي، كاني شناسي، زمين شيمي و تعيين سنگ منشا? احتمالي كانسار رسي رودگز، غرب طبس ۱۳۸۵
امين اسلامي مطالعه خصوصيات زمين شناسي، کاني شناختي، زمين شيميايي و تعيين ژنز احتمالي کانسار رسي فريادون، جنوب ابر کوه، فارس ۱۳۸۴
محمود علي كاهي ژئوشيمي و كاني شناسي وموقعيت زمين شناسي كانيهاي رسي انديس معدني حوض سفيد ابر كوه ۱۳۸۴
علي نصراله زاده فلاح ابادي بررسي كاني شناسي، ژئوشيمي و ژنز كانسارهاي خاك نسوز كوير آباده ، فارس و ارائه پيشنهاداتي براي كاربرد بهينه آنها ۱۳۸۳
محمد ديندارلواينالو مطالعه ي کاني شناسي,ژئوشيمايي و زمين شناسي مواد اوليه ي سيمان استهبان ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (39)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سميه سلامب اللهي زمين شناسي، زمين شيمي و خاستگاه کانسارهاي بوکسيتي دوپلان، سميرم و هنگام (زون زاگرس)، با نگرشي ويژه بر آب و هواي ديرينه ۱۳۹۷
ايمان ايوبي نقش آميختگي زير پيکسلي بر سيماي طيفي کاني هاي رسي ۱۳۹۶
سينا اسدي زمين شيمي برخي از توده هاي نفوذي بارور و نابارور در مجموعه معادن مس شهر بابک، کمربند ماگمايي-آتشفشاني اروميه-دختر ۱۳۹۲
ارسيا مقتدري زمين شناسي و زمين شيمي معدن آهن چادرملو، جنوب شرق يزد-شمال شرق بافق ۱۳۸۵
فانوس محمدي تحليل تلفيقي داده¬هاي چندطيفي و سوپرطيفي با سامانه اطلاعات جغرافيايي در بارزسازي واحدهاي سنگ شناختي دگرگوني و پتانسيل¬يابي اکتشافي ذخاير طلا در زون فلززائي سقز-سردشت (شمال¬غرب زون سنندج-¬ سيرجان) ۰
صغري راستي بررسي ويژگي هاي زمين شناسي، کاني شناسي،زمين شيمياييو زيست زمين شيميايي لاتريت هاي نيکل داردر منطقهرستمي بوانات، شمال شرق استان فارس ايران ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
حميده مختاري کانه زايي و روند تکامل سيالات گرمابي در پهنه بهرام گور، کمربند دگرگوني سنندج - سيرجان جنوبي ۱۳۹۷
شوكت جهانگيرزاده زمين شيمي نهشته بوکسيتي پيراشکفت، ممسني، استان فارس: با تاکيد بر اقليم گذشته ۱۳۹۶
معصومه فيروزي مورفولوژي، طبقه¬بندي و فرسايش¬پذيري سله¬هاي تشکيل شده از مالچ¬هاي سنتزي در تپه¬هاي شني شبيه¬سازي شده ۱۳۹۶
نازنين برزگر کاني شناسي، زمين شيمي و ريزدماسنجي ميانبارهاي سيال کانسار روي و سرب باباشيخ (گلپايگان)، اصفهان ۱۳۹۵
بهاره حسيني بررسي وضعيت و كيفيت جواهرسازي معاصر ايران بويژه از نظر فرم و نقش ۱۳۹۴
مرضيه گل باغ مهياري مقايسه داده هاي بازتابي و فروسرخ گرمايي استردر بارزسازي واحدهاي سنگ شناختي و شناسايي پهنه هاي پتاس دار گنبد نمکي هرمز. ۱۳۹۴
رسول وليئي زمين¬شيمي و سازوکار رخداد لاتريت نيکل¬دار قادرآباد، استان فارس ۱۳۹۳
منصوره طهماسبي زمين شيمي و بررسي رفتار عناصر کمياب و نادر خاکي در شيل هاي مونازيت دار سازند نايبند منطقه مروست،يزد ۱۳۹۳
سميرا مرادي استفاده از داده هاي استر در تحليل ارتباط سنگ شناسي و پتانسيل هاي معدني گنبد نمکي دهکويه، شمال شرقي لار، استان فارس ۱۳۹۳
مريم تقوايي فرد مطالعه توالي پاراژنتيکي کاني ها و تعيين شرايط فيزيکوشميايي سيالات سازنده اسکارنوئيد کان گوهر، بوانات -فارس ۱۳۹۲
فاطمه ال سعدي مطالعه کانه زائي سولفيدي ماگمايي در سنگ هاي اولترامافيک کمپلکس افيوليتي فارياب، جنوب کرمان ۱۳۹۲
مريم خدادادي کاني شناسي، زمين شيمي و خاستگاه کانسار بوکسيت دوپلان، چهار محال بختياري ۱۳۹۲
عباس اعتمادي بررسي منشاء و سازوکار کاني سازي مس در کانسار جيان (بوانات- استان فارس) ۱۳۹۲
ريحانه روشنك زمين شيمي و کاني شناسي نهشته هاي تراورتن (با نگرشي ويژه به آلودگي آرسنيک) در محور قروه- تکاب ۱۳۹۱
هادي خسروي تحليل رابطه سنگ شناختي و دگرساني با کانه زايي سرب،روي،طلا و آنتيموان در محدوده کانسارهاي انگوران، زرشوران و آق دره بر پايه تفسير داده هاي استر ۱۳۹۱
امير مهدوي کاني شناسي،زمين شيمي و تعيين خاستگاه خاک صنعتي معدن بيداخويد،جنوب شيرکوه،يزد ۱۳۹۱
زهره فرهادي قصرالدشتي مطالعه آزمايشگاهي تغييرات شکل بلورهاي پرکلرات آمونيوم ۱۳۹۱
سحر مشايخ كمارجي مطالعه ارتباط کانه زايي آهن با توده هاي آذرين منطقه گوشتي(دهبيد،استان فارس) ۱۳۹۰
الهام ساجديان بررسي زمين شيميايي,كاني شناسي و منشا كانسار سرب و روي دره زنجير يزد ۱۳۹۰
مرتضي رضايي بارزسازي هاله هاي دگرساني كانسار مس پورفيري سونگون با استفاده از داده هاي سنجنده استر ۱۳۹۰
اباذر رحيمي بررسي كيفيت و خواص زمين شناسي ، مكانيكي ، فيزيكي و شيميايي پتانسيل هاي سنگ نما ( با تكيه بر تراورتن) در استان فارس – شهرستان آباده ۱۳۹۰
صغري راستي مطالعه کانه زايي آهن (مگنتيت) در مجموعه سنگهاي رسوبي-دگرگوني (روستاي گوشتي، دهبيد، استان فارس) ۱۳۹۰
محبوبه غلامي ارزيابي پتانسيل اكتشافي مارنهاي سازند ميشان با استفاده از طيف نمائي مرئي - فروسرخ و تحليل داده هاي استر، مطالعه موردي مقطع تيپ سازند و جنوب كازرون ۱۳۹۰
مريم نظري ارزيابي اطلاعات کاني شناختي و سنگ شناختي کتابخانه هاي طيفي و نمونه هاي صحرايي بر پايه داده هاي VNIR-SWIR استر ۱۳۸۸
لاله جعفري نقش کاليبراسيون داده هاي استر در بازدهي پردازش هاي پيشرفته ، مطالعه موردي کمپلکس افيوليتي نيريز و کمربند مس کرمان ۱۳۸۸
رضا شريفي مطالعه خصوصيات زمين شيميايي و ژنز انديس هاي فلزي در منطقه پناه کوه(جنوب غرب يزد) ، با ديدگاه اکتشافي ۱۳۸۷
وجيهه عسكري زاده بررسي کييت مواد خام سيمان لار ۱۳۸۷
امين بيرانوندپور جايگاه زمين شناختي ذخاير منگنز منطقه آباده- طشک استان فارس ۱۳۸۵
سميه مرادي بررسي و بهينه سازي ترکيب خاک آجرپزي در محدوده شهر شيراز ۱۳۸۴
افشين كريمي تحليل ساختاري منطقه شورجستان ۱۳۸۳
محبوبه حسيني بررسي خصوصيات ژئوشيميايي توده‌هاي اسكارني جنوب غرب يزد، با تاكيد بر پتانسيل كانه‌زايي ۱۳۸۳
سارا رونقي محاسبه عيار و ذخيره آنومالي شماره ۳معدن سنگ آهن گل گهر به روش زمين‌آماري كريجينگ ۱۳۸۲
احمد عزيزي بررسي ساختاري و ريز ساختاري پهنه برشي كولي كوش ۱۳۸۱