۱۴۰۱/۰۴/۰۵
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : محمدتقي
نام خانوادگي : ايمان
سال تولد : 1337
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1367
مرتبه علمي : استاد
بخش : علوم اجتماعي
دانشکده : اقتصاد، مديريت و علوم اجتماعي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : iman@shirazu.ac.ir

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (141)
۱- طبيعي م، اميني زاده س، ايمان م (2020) همگرايي وواگرايي پارادايمي احزاب وفعالان حزبي(مطالعه موردي حزب کارگزاران،موتلفه اسلامي ،روحانيت مبارز) جامعه شناسي سياسي جهان اسلام 17:173-202
۲- بذرافکن م، ايمان م (2020) مطالعه تجربه زيسته زنان روستاي کوشک قاضي استان فارس زير سايه تنش آبي و خشکسالي پژوهش هاي روستايي 3:512-523
۳- ايمان م، طبيعي م، اميني زاده س (2020) ارزيابي مباني پارادايمي مرامنامه احزاب ايران بعد از انقلاب اسلامي (مطالعه موردي: حزب جمهوري اسلامي و حزب کارگزاران). دانش سياسي 1:45-66
۴- ايمان م، ستوده م، عنايت ح، رجبي م (2020) توليد و بازتوليد سلطه نمادين عليه زنان در دهدشت مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان 1:7-64
۵- حيدري م، قاسمي و، رناني م، ايمان م (2019) مروري نظامند بر مطالعات فرهنگ مالياتي و عوامل مؤثر بر آن در ايران. جامعه شناسي اقتصادي و توسعه 2:85-116
۶- احمدي ح، حيدري ح، ايمان م، غفاري نسب ا (2019) واکاوي روش‌شناسي در پژوهش‌هاي جامعه‌شناختي ايران روش شناسي علوم انساني 101:15-32
۷- حيدري م، قاسمي و، رناني م، ايمان م (2019) ارائه الگوي پارادايمي فرهنگ مالياتي نزد مؤديان مالياتي شهر اصفهان (پژوهشي کيفي در حوزه جامعه‌شناسي اقتصادي) پژوهش هاي جامعه شناسي معاصر 15:1-35
۸- پژوهان فرد س، ايمان م، عباسي شوازي م (2018) مطالعه رابطه سبک زندگي فراغتي و ديني با شادماني اجتماعي در بين دان شآموزان دبيرستاني مديريت بازرگاني 46:137-178
۹- طبيعي م، ايمان م، کريمي م (1400) کاوش مردم‌نگارانه انتقادي چالش‌هاي بحران آب در روستاهاي شهرستان ممسني پژوهش هاي راهبردي مسائل اجتماعي ايران 2:1-22
۱۰- حيدري ح، ايمان م، احمدي ح، غفاري نسب ا (1400) واکاوي مباني هستي‌شناختي پژوهش‌هاي جامعه‌شناختي در ايران مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران 4:1149-1179
۱۱- طبيعي م، اميني زاده س، ايمان م (1399) همگرايي و واگرايي پارادايمي احزاب و فعالان حزبي (مطالعه موردي حزب کارگزاران، موتلفه اسلامي، روحانيت مبارز) جامعه شناسي سياسي جهان اسلام 17:173-202
۱۲- ايمان م، موحدمجد م، احمدي ع، اماني گ (1399) تبيين جامعه‌شناختي همسازي اجتماعي گروه‌هاي قومي در افغانستان. علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد 34:389-418
۱۳- جليلي ر، ايمان م (1399) پژوهش به مثابه ابزار گذار: کاوش پديدارشناختي تصوير آينده در نگارش رساله دکتري مطالعات توسعه اجتماعي فرهنگي 4:97-120
۱۴- ايمان م، جهانگيري حيدري س (1399) بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر کيفيت زندگي شهري شهروندان منطقه 14 شهر اصفهان مطالعات جامعه شناختي شهري 36:1-28
۱۵- حيدري م، قاسمي و، رناني م، ايمان م (1398) تبيين جامعه‌‌شناختي فرهنگ مالياتي بر مبناي واکاوي نظام معنايي مؤديان مالياتي در شهر اصفهان: رويکردي ترکيبي جامعه شناسي كاربردي 74:1-28
۱۶- ايمان م، مرادي ع (1397) بررسي تأثير ازخودبيگانگي اجتماعي در مسئوليت اجتماعي؛ موردمطالعه: کارکنان شرکت نفت کرمانشاه جامعه شناسي كاربردي 67:123-152
۱۷- ايمان م، سروش م، رستگار ي، حاج بنده م (1397) تحليلي بر تمايز جنسيتي در الگوهاي فراغت جوانان شهر اصفهان مطالعات راهبردي ورزش و جوانان 36:87-106
۱۸- پژوهان فرد س، ايمان م، عباسي شوازي م (1397) رابطه سبک زندگي فراغتي و ديني با شادماني اجتماعي؛ مورد مطالعه: دانش‌آموزان دبيرستاني شهر جهرم. راهبرد فرهنگ 44:171-211
۱۹- جلائيان بخشنده و، قاسمي و، ايمان م (1397) تدوين و سنجش‌پذيري مقياس مداراي اجتماعي مبتني بر نظريه ساخت‌يابي گيدنز دو فصلنامه پژوهش هاي جامعه شناسي معاصر 12:135-160
۲۰- ايمان م، هاشمي س، طبيعي م (1397) کاوش مردم نگارانه حس مکاني گردشگران در ميراث فرهنگي شهر شيراز مطالعات ملي 1:22-34
۲۱- جلائيان بخشنده و، قاسمي و، ايمان م (1397) تبيين جامعه‌شناختي رابطه اعتماد اجتماعي و مداراي اجتماعي مبتني بر نظريه ساختاربندي گيدنز توسعه اجتماعي 4:7-32
۲۲- پژوهان فرد س، ايمان م، عباسي شوازي م (1396) تبيين جامعه شناختي رابطه سبک زندگي و شادماني اجتماعي (مورد مطالعه: دانش آموزان دبيرستاني شهر جهرم) علوم اجتماعي دانشگاه آزاد شوشتر 37:129-164
۲۳- ايمان م، شيردل ا (1396) تجربه بهزيستي عاطفي سالمندان مقيم در آسايشگاه: يک مطالعه پديدارشناسي تحقيقات کيفي در علوم سلامت 6:277-295
۲۴- رستگار ي، ايمان م، سروش م، ابراهيمي س (1396) دلالت هاي معنايي فراغت در ميان شهروندان شهر اصفهان: يک پژوهش کيفي. جامعه شناسي كاربردي 68:139-154
۲۵- ايمان م، غفاري نسب ا (1396) رويکرد نوين به برساخت فناوري هاي نوين روش شناسي علوم انساني ++ :-
۲۶- رئيسي ع، خواجه نوري ب، ايمان م، حسين چاري م (1396) بررسي رابطه‌ سرمايه‌هاي اجتماعي و فرهنگي، فناوري‌هاي نوين، دلبستگي و جنسيت با گرايش به تخريب‌گري؛ مورد مطالعه: دانش‌آموزان دبيرستاني استان کرمان مجله مطالعات آموزش و يادگيري 9:23-49
۲۷- سروش م، ايمان م، رستگار ي، فرودستان م (1396) مقايسه الگوهاي فراغت فردي، خانوادگي و دوستانه نوجوانان و ميانسالان شهر اصفهان و بررسي نقش هويت جنسيتي، دينداري و مولفه هاي آن در اين الگوها مطالعات فرهنگ- ارتباطات 37:67-100
۲۸- بذرافکن م، ايمان م (1396) مطالعه منتقدانه مسئوليت اجتماعي شرکتها و توسعه (يک مطالعه مردمنگارانه در منطقه عسلويه) فصلنامه توسعه اجتماعي 4:37-70
۲۹- کارگر س، ايمان م، عباسي شوازي م (1396) تبيين جامعه شناختي رابطه سبک زندگي با شادماني اجتماعي(مورد مطالعه:دانش آموزان دبيرستاني شهر جهرم) فصلنامه علمي و پژوهشي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد واحد شوشتر 37:1-36
۳۰- رئيسي ع، خواجه نوري ب، ايمان م، حسين چاري م (1396) بررسي رابطه‌ي سرمايه‌هاي اجتماعي و فرهنگي، فناوري‌هاي نوين، دلبستگي و جنسيت با گرايش به تخريب‌گري (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دبيرستاني استان کرمان) مجله مطالعات آموزش و يادگيري دانشگاه شيراز 72:23-49
۳۱- مرادي ع، ايمان م (1395) بررسي رابطه بين مسئوليت اجتماعي و رفتارهاي مطلوب اجتماعي جوانان؛ مورد مطالعه: شهر کرمانشاه. مطالعات علوم اجتماعي ايران 51:127-143
۳۲- ايمان م، غفاري نسب ا (1395) رويکردي نوين به برساخت اجتماعي فناوريهاي نوين. روش شناسي علوم انساني 85:145-164
۳۳- مومني م، ايمان م، رجبي م (1395) بررسي جامعه‌شناختي رابطه الگوهاي دين‌داري با انواع مداراي اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه شيراز فرهنگ در دانشگاه اسلامي 3:321-340
۳۴- ايمان م، جليلي ر، غفاري نسب ا، طبيعي م (1395) داوري اخلاقي براساس استثنايي سازي موقعيت: کاوش پديدارشناختي اخلاق پژوهش پژوهش هاي اخلاقي 1:19-37
۳۵- مرادي ع، ايمان م (1395) بررسي رابطه بين مسئوليت اجتماعي و رفتارهاي مطلوب اجتماعي جوانان؛ مورد مطالعه: شهر کرمانشاه مطالعات علوم اجتماعي ايران 51:127-143
۳۶- جليلي ر، ايمان م، زندي ناوگران ل (1395) بررسي تغييرات انتخاب نام ”رضا“ در ايران 1340- 1389 فصل نامه علمي پژوهشي فرهنگ رضوي 13:55-72
۳۷- غفاري نسب ا، ايمان م (1395) مردمنگاري شهري، روشي براي واکاوي مسائل اجتماعي و فرهنگي شهرها مطالعات جامعه‌شناختي شهري 18:77-92
۳۸- مصلح شيرازي ع، رعنايي کرد شولي ح، ايمان م، تاجيک م (1395) روش شناسي سيستمي چندگانه: رويکردي نوين در پژوهش هاي مديريت روش شناسي علوم انساني 87:7-32
۳۹- ايمان م، گلي ع، زارع ا (1394) مطالعه الگوي فضايي شيوع ازدواج در بين زنان زير 20 سال شهري و فرزندآوري آنان مطالعات جامعه شناختي شهري 14:1-24
۴۰- ايمان م، شيردل ا، انجم شعاع ف، شيردل ح (1394) تبيين جامعه‌شناختي عوامل موثر بر تمايل دختران نوجوان به بزهکاري در شهر کرمان مطالعات راهبردي ورزش و جوانان 28:203-226
۴۱- ايمان م، کلاته ساداتي ا (1394) يك الگوي پاردايمي از رابطه جوان و رسانه در شيراز، ايران رسانه و فرهنگ 2:1-20
۴۲- کلاته ساداتي ا، ايمان م، باقري لنکراني ک (1394) استراتژي‌هاي گفتگو در تعامل پزشک با بيمارِ "رقيب" مجله علوم پزشکي رازي 134:28-40
۴۳- روحاني ع، احمدي ح، ايمان م، گلي ع (1394) بررسي عواطف اجتماعي منفي ايرانيان نسبت به مهاجرين افغانستاني (مورد مطالعه: شهروندان شهر شيراز) فصلنامه توسعه اجتماعي (توسعه انساني سابق) 10:67-96
۴۴- ايمان م، بذرافکن م (1394) درك معنايي زنان منطقة عسلويه از مسئوليت اجتماعي شركت ها (مطالعة مردم نگارانه)0 زن در توسعه و سياست 1:1-22
۴۵- غفاري نسب ا، ايمان م (1394) تعليق پديدارشناختي و چالش هاي آن در تحقيقات کيفي ... روش شناسي علوم انساني ---- :-
۴۶- ايمان م، غفاري نسب ا (1394) بررسي فردگرايي. روش شناختي و چالش هاي آن در تحقيقات کيفي.. جامعه شناسي کاربردي --- 45:1-18
۴۷- کلاته ساداتي ا، ايمان م، باقري لنکراني ک (1393) کيفيت و دامنه صداي همنوع در تعامل پزشک - بيمار (يک مطالعه کيفي از مشاوره هاي درمانگاهي) فصلنامه اخلاق زيستي 12:101-127
۴۸- ايمان م، شيردل ا (1393) بررسي تاثير كيفيت شبكه اجتماعي بر عاطفه اجتماعي جوانان شهر كرمان فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي- واحد شوشتر 20:25-52
۴۹- غفاري نسب ا، ايمان م (1392) مباني فلسفي نظريه سيستم هاي پيچيده .. روش شناسي علوم انساني --- 76:41-59
۵۰- غفاري نسب ا، ايمان م (1392) نقش معيارهاي اخلاقي در جامعه شناسي کاربردي .. جامعه شناسي کاربردي--- 52:85-102
۵۱- ايمان م، غفاري نسب ا (1392) تعميم پذيري و چالش هاي آن در تحقيقات کيفي. دوفصلنامه پژوهش 7:35-50
۵۲- غفاري نسب ا، ايمان م (1392) مباني فلسفي نظريه سيستمهاي پيچيده روش شناسي علوم انساني 76:41-59
۵۳- ايمان م، روحاني ع (1392) بررسي رابطه مالکيت سرمايه اجتماعي و الگوهاي گذران اوقات فراغت جوانان فصلنامه مطالعات راهبردي ورزش و جوانان 19:29-48
۵۴- غفاري نسب ا، ايمان م (1392) نقش معيارهاي اخلاقي در جامعه شناسي کاربردي جامعه‌شناسي کاربردي 52:85-102
۵۵- ايمان م، سروش ارزاني م (1392) مقايسه بين نسلي سرمايه هاي اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي در دسترس زنان در شيراز زن در توسعه و سياست 4:509-530
۵۶- ايمان م، روحاني ع (1392) بررسي رابطه بين هويت ملي و سرمايه اجتماعي (بررسي موردي: دانشجويان دانشگاه شيراز) فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر 22:1-26
۵۷- ايمان م، روحاني ع (1392) هويت اسلامي و هويت هاي رقيب (هويت جهاني، ملي و قومي): مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه شيراز تحقيقات فرهنگي 1:127-148
۵۸- غفاري نسب ا، ايمان م (1391) مباني روش شناختي تحليل روايت در علوم اجتماعي... ---نشريه دانشکده علوم انساني و اجتماعي 27:129-157
۵۹- ايمان م، غفاري نسب ا (1391) بررسي فردگرايي روش شناختي و چالش هاي آن در تحقيقات کيفي ... جامعه شناسي کاربردي---- 45:1-18
۶۰- ايمان م، حائري ف (1391) بررسي عوامل اجتماعي، فرهنگي مرتبط با هويت جنسيتي دختران جوان: نمونه مورد مطالعه دبيرستان هاي ناحيه دو شيراز مجله مطالعات زنان پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا 4:7-40
۶۱- ايمان م، يادعلي جمالويي ز، زهري بيدگلي س (1391) بررسي رابطه ميان سرمايه اجتماعي و رضايتمندي زناشويي فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر 17:1-32
۶۲- ايمان م، بهمني ل (1391) تأثير اشتغال زنان بر ساختار توزيع قدرت در خانواده: مطالعه موردي شهر شيراز فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر 19:1-26
۶۳- ايمان م، کلاته ساداتي ا (1391) آسيب شناسي روش توسعه علوم انساني در ايران راهبرد فرهنگ 19:27-52
۶۴- ايمان م، کاوه م (1391) سنجش ميزان رضايت از زندگي در ميان ساکنان مسکن مهر فولادشهر اصفهان مطالعات جامعه شناختي شهري 5:1-32
۶۵- ايمان م، روحاني ع (1391) مصرف رسانه اي و هويت اجتماعي جوانان (مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه شيراز) فصلنامه توسعه اجتماعي 1:47-68
۶۶- غفاري نسب ا، ايمان م (1391) مباني روش شناختي تحليل روايت در علوم اجتماعي +نشريه دانشکده علوم انساني و اجتماعي 27:129-157
۶۷- ايمان م، غفاري نسب ا (1391) بررسي فردگرايي روش شناختي و چالش هاي آن در علوم اجتماعي +جامعه شناسي کاربردي 45:1-18
۶۸- ايمان م، آقاميري س (1391) بررسي عوامل فرهنگي و روانشناختي موثر بر بهزيستي رواني مادران متعلق به آشيانه خالي فصلنامه ي علمي – پژوهشي جامعه شناسي زنان 1:1-19
۶۹- ايمان م، غفاري نسب ا (1391) بررسي فردگرايي روش شناختي و چالش هاي آن در علوم اجتماعي جامعه شناسي كاربردي 45:1-18
۷۰- شريف زاده م، زماني غ، ايمان م، کرمي ع (1391) ساختار شناختي کنشگران اجتماعي سامانه اطلاعات اقليمي: کاربرد مجله پژوهشي جامعه شناسي کاربردي دانشگاه اصفهان 44:153-177
۷۱- ايمان م، غفاري نسب ا (1390) معيارهاي اخلاقي در پژوهش هاي علوم انساني.. ---اخلاق در علوم و فناوري 2:66-70
۷۲- ايمان م، غفاري نسب ا (1390) معيارهاي اخلاقي در پژوهش علوم انساني +.اخلاق در علوم و فناوري 2:66-75
۷۳- ايمان م، يوسفي نژاد ا، حسين زاده کاسماني م (1390) زنان، مزاحمت و واکنش: بررسى تجربه دختران دانشجو درباره مزاحمت هاى خيابانى و واکنش به آن مجله جامعه شناسي ايران 3:63-93
۷۴- شريف زاده م، زماني غ، ايمان م، کرمي ع (1390) ساختار شناختي كنشگران اجتماعي سامانه اطلاعات اقليمي: كاربرد رويكرد نقشه علّي جامعه شناسي كاربردي 44:153-177
۷۵- ايمان م، کلاته ساداتي ا (1390) بررسي تطبيقي مسئوليت اجتماعي علم در اسلام و غرب روش شناسي علوم انساني 69:59-88
۷۶- ايمان م، نوشادي م (1390) تحليل محتواي كيفي پ‍ژوهش 6:15-44
۷۷- ايمان م، عباسي آ (1390) بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با تعهد سازمان هاي غير دولتي: نمونه مورد مطالعه سازمان هاي غير دولتي زنان شهر شيراز نشرية دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبريز 28:1-25
۷۸- ايمان م، غفاري نسب ا (1390) معيارهاي اخلاقي در پ‍ژوهش هاي علوم انساني اخلاق در علوم و فناوري 2:2-11
۷۹- ايمان م، بوستاني د (1390) تحليل كيفي پيوند فراغت و هويت در ميان دانش آموزان دبيرستاني شيراز مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد 2:1-35
۸۰- ايمان م، مرادي گ، جلائيان و (1390) بررسي ارتباط بين مسئوليت اجتماعي جوانان و احساس امنيت اجتماعي(مورد مطالعه شهر مشهد) فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعى 24:117-139
۸۱- ايمان م، مرادي گ (1390) برر سي رابطة بين شيوه هاي فرهنگي مقابله و بهداشت رواني زنان مهاجر : مورد مطالعه شهر كرمانشاه رويكردهاي نوين آموزشي دانشكدة علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان 12:113-140
۸۲- ايمان م (1390) نگاهي روش شناسانه بر تدوين برنامه هاي توسعه اقتصادي- اجتماعي بافت قديم شهري مطالعات شهري 1:53-76
۸۳- ايمان م، نوشادي م (1390) ارزيابي پارادايمي برنامه هاي توسعه اقتصادي اجتماعي جمهوري اسلامي ايران اطلاعات سياسي اقتصادي 286:284-299
۸۴- شريف زاده م، زماني غ، ايمان م، کرمي ع (1389) ساختار شناسي كنشگران سامانه اطلاعات اقليمي جامعه شناسي كاربردي 44:153-178
۸۵- ايمان م، غفاري نسب ا (1389) مباني روش شناختي تحقيق ميداني و چگونگي انجام آن +پزوهش 4:5-29
۸۶- ايمان م، غفاري نسب ا (1389) مباني روش شناختي تحقيقات ميداني و چگونگي انجام آن پژوهش 2:5-30
۸۷- ايمان م، کلاته ساداتي ا (1389) جستاري در جهان بيني و علم معرفت فرهنگ اجتماعي 4:7-30
۸۸- ايمان م، کلاته ساداتي ا (1389) روش شناسي علوم اجتماعي در اسلام روش شناسي علوم انساني 63:7-29
۸۹- ايمان م، زنجري ن، اسکندري پور ا (1389) كندوكاو سيستم معاني ذهني مصرف كنندگان موسيقي فصلنامه تحقيقات فرهنگي 4:85-112
۹۰- ايمان م، احمدي ح، مجيدي م (1389) بررسي عامل هاي اقتصادي- اجتماعي مرتبط با رضايتمندي زناشويي مهاجرين در مناطق نفت خيز جنوب فصلنامه زن و جامعه 2:1-26
۹۱- ايمان م، جلائيان و (1389) بررسي و تبيين رابطه بين مسئوليت اجتماعي و سرمايه اجتماعي در بين جوانان جامعه شناسي کاربردي 1:19-42
۹۲- غفاري نسب ا، ايمان م (1388) روش شناسي هربرت بلومر.. ---روش شناسي علوم انساني 61:103-122
۹۳- غفاري نسب ا، ايمان م (1388) بررسي روش شناسي هربرت بلومر +روش شناسي علوم انساني 61:103-122
۹۴- ايمان م، مرادي گ (1388) بررسي عوامل اقتصادي اجتماعي مؤثر برتعهد جوانان در شهر شيراز نشريه دانشکده علوم انساني 24:21-54
۹۵- ايمان م، مرادي گ (1388) بررسي رابطه بين راهبردهاي فرهنگ پذيري و سلامتي رواني در ميان مهاجران جامعه شناسي کاربردي 1:147-170
۹۶- ايمان م، مرادي گ (1388) بررسي رابطه بين رضايت اجتماعي و هويت ملي با تعهد اجتماعي جوانان جامعه شناسي کاربردي 2:155-174
۹۷- ايمان م، خواجه نوري ب (0) فراتحليل روشي براي مطالعه مطالعات فصلنامه حوزه و دانشگاه 12:83-0
۹۸- خواجه نوري ب، ايمان م (0) بررسي عوامل اجتماعي اقتصادي مؤثر بر بيگانگي زنان نشريه دانشكده‌ي علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبريز- ويژه نامه علوم اجتماعي 18:79-0
۹۹- ايمان م (0) تکنيک زاويه بندي در تحقيقات علوم انساني روش شناسي علوم انساني 13:0-0
۱۰۰- ايمان م (0) بازسازي معنائي پيامدهاي تغييرات اقتصادي در منطقه اورامات کردستان ايران... رفاه اجتماعي 7:0-0
۱۰۱- ايمان م (0) بررسي تطبيقي سرمايه اجتماعي و سلامت رواني دانشجويان غيربومي دانشگاههاي تهران و شيراز رفاه اجتماعي :0-0
۱۰۲- ايمان م (0) بررسي رابطه بين رضايت اجتماعي و هويت ملي با تعهد اجتماعي جوانان... مجله علمي پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان :0-0
۱۰۳- ايمان م (0) ارزيابي پارادايمي انسان به عنوان عنصر اساسي در طراحي پارادايم الهي روش شناسي علوم انساني 14:0-0
۱۰۴- ايمان م (0) روش شناسي نظريه بنيادي روش شناسي علوم انساني 14:0-0
۱۰۵- ايمان م (0) عوامل اجتماعي اقتصادي مؤثر بر الگوي حل مسأله والدين مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان 25:0-0
۱۰۶- ايمان م (0) واكاوي كيفي تعامل اوقات فراغت و هويت پژوهشنامه علوم انساني :0-0
۱۰۷- ايمان م (0) ارزيابي الگوي اثر بخشي مسئله يابي و حل مسئله جوانان مطالعات جوانان 1:18-0
۱۰۸- ايمان م (0) تبيين جامعه شناختي گرايش نواجوانان به فرهنگ غربي جوانان و مناسبات نسلي 1:28-0
۱۰۹- ايمان م (0) ارزيابي كاركرد اجتماعي سازمان هاي غيردولتي در ايران رفاه اجتماعي 1:26-0
۱۱۰- ايمان م (0) عوامل مؤثر بر رضايت مندي سياسي مجله علوم اجتماعي دانشگاه شيراز 24:16-0
۱۱۱- ايمان م (0) بررسي ارزشهاي ديني جمعيت 14:23-0
۱۱۲- ايمان م (0) فرا تحليل روشي براي مطالعه مطالعات روش شناسي علوم انساني 49:17-0
113- Rayanpour R, Movahed M, Iman M, ذيفنون (2022) Exploring the Iranian Female Sandwich Generation Experiences of Multigenerational Caregiving the COVID-19 Pandemic: A Qualitative Study Using Situational Analysis International Journal Of Epidemiologic Research 9:1-11
114- Farrokhi A, Jahangiri J, Iman M, Ghafarinasab E (2020) An Investigation of the Grounds for the Establishment of the So-Called “Mehrvarzi” (i.e. Compassion) Discourse of the Ninth Government Journal of Critical Reviews 7:3478-3482
115- Iman M, Sotoudeh M, Enayat H, Rajabi M (2019) Construction of the Symbolic Domination against Women and Their Cultural Strategies Confronting It Journal of Economic and Social Research 18:1047-1065
116- Farrokhi A, Jahangiri J, Iman M, Ghafarinasab E (2019) Discourse Analysis of the Ninth Government’s Cultural Programs Journal of Economic and Social Research 18:585-596
117- Vizeshfar F, Momen Nasab M, Yektatalab S, Iman M (2018) Evaluation of the effectiveness of a first aid health volunteers’ training programme using Kirkpatrick’s model: A pilot study Health Education Journal 77:190-197
118- Vizeshfar F, Momen Nasab M, Yektatalab S, Iman M (2018) Challenges faced by health volunteers in comprehensive health centers in the southwest of Iran: A qualitative content analysis Journal of Medicine and Life 11:62-68
119- Azmand S, Ebrahimi S, Iman M, Asemani O (2018) Learning professionalism through hidden curriculum: Iranian medical students’ perspective Journal of Medical Ethics and History of Medicine 11:1-12
120- Jahangiri J, Heidarian M, Iman M (2018) Investigating Work Ethic And Its Pertinent Factors: A Cross-Sectional Study In Shiraz, Iran International Journal of Social Sciences 7:17-35
121- Sharif F, Najafi Kalyani M, Ahmadi F, Iman M (2018) In the shadow of perceived threat: The live experience of Iranian patients candidate for undergoing coronary angiography Journal of Vascular Nursing 36:140-144
122- Azmand S, Ebrahimi S, Iman M, Asemani O (2018) .Learning professionalism through hidden curriculum: Iranian medical students’ perspective Journal of Medical Ethics and History of Medicine 11:1-12
123- Moaven Z, Movahed M, Iman M, Tabiee M (2018) .Spiritual Health through Pilgrimage Therapy: A Qualitative Study Health, Spirituality And Medical Ethics 4:31-39
124- Kargar S, Iman M, Abbasi shavazi M (2016) Sociological Explanation of the Relationship between Religious Life with Joy Leisure and Social Studied: High School Students in Jahrom Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences 6:1-16
125- Momeni M, Iman M, Rajabi M (2016) Sociological Explanation Of The Relationship Between Social And Cultural Factors And Tolerance Among Students Of Shiraz University Iran INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGY PHARMACY AND ALLIED SCIENCES 5:1528-1537
126- Kalateh sadati A, Iman M, باقري لنکراني , DERAKHSHAN S (2016) A critical ethnography of doctor–patient interaction in southern Iran Indian Journal of Medical Ethics 4:1-8
127- Jahangiri J, Iman M, Alizadeh nasrabad olya G (2016) Sociological Study of the Relationship between National and Ethnic Identity in Yasouj City International Journal of Social Sciences 2:44-57
128- Asemani O, Iman M, Moatteri M, Khayyer M, Sharif F, تابعي (2015) How Iranian Medical Trainees Approach their Responsibilities in Clinical Settings; A Grounded Theory Research Iranian Journal of Medical Sciences 40:440-447
129- Iman M, Lahsaeizadeh A, Yadali Z (2014) Religious Orientation and Marital Satisfaction Journal of Iranian Social Studies 8:21-34
130- ASMANI O, Iman M, Tabaie S, Sharif F, Khayyer M, Moatteri M (2014) Development and validation of a questionnaire to evaluate medical students' and residents' responsibility in clinical settings Journal of Medical Ethics and History of Medicine 7:1-8
131- Kalateh Sadati A, Iman M, Bagheri Lankarani K (2014) Medical Paraclinical Standards, Political Economy of Clinic, and Patients’ Clinical Dependency: A Critical Conversation Analysis of Clinical Counseling in South of Iran IJCBNM 2:157-168
132- آسماني , Iman M, Moattari M, Tabaie S, Sharif F, Khayyer M (2014) An exploratory study on the elements that might affect medical students' and residents' responsibility during clinical training Journal of Medical Ethics and History of Medicine (Tehran University) 7:1-10
133- Kalyani M, Sharif F, Ahmadi F, Iman M (2013) Iranian Patients' Expectations about Coronary Angiography: A Qualitative Study Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 18:180-188
134- Iman M, بوستاني (2010) A qualitative investigation of the intersection of leisure Quality and Quantity 11135:1-20
135- Iman M, قدرتي (2010) A study of Relationship between socio-ecoomic factors and satisfaction with family planning sevices in Iran sociation today 8:1-17
136- احمدوند , Karami E, Iman M (2010) Modeling the determinants of the social impacts of agricultural development projects Environmental Impact Assessment Review 31:8-16
137- Iman M, مرادي (2009) The socio-Economic factors telated to migrants metnal heal th in : a case study in islam abad journal of population 15:21-46
138- Iman M (0) Acculturation of Iranian Migrants in Australia Sociation Today 6:0-0
139- Iman M, Ahmadi H (0) Aggression of Husbands مطالعات زنان :0-0
140- Iman M, Ahmadi H (0) factors influencing مطالعات اجتماعي ايران null:0-0
141- Iman M (0) The value of children to iraninan sociation today 5:0-0

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-ايمان م "تأملي بر مسئله تحقيق و مسئله اجتماعي در ايران " دومين همايش ملي مطالعات روش تحقيق در علوم اجتماعي ايران (1400)
۲-ايمان م، جمالي م، دهقاني ف "بررسي رابطه ميزان استفاده از رسانه با ميزان دينداري دانشجويان دانشگاه شيراز " اولين همايش ملي آسيب شناسي دين باوري جوانان (1394)
۳-ايمان م، کلاته ساداتي ا "معرفي و ارزيابي مدل هايي از توسعه نزد انديشمندان مسلمان " سومين کنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (1393)
۴-مرحمتي ن، ايمان م "بررسي رابطه سرمايه فرهنگي بر الگوي فراغتي مدرن در ميان جوانان " کنگره ملي اوقات فراغت و سبک زندگي جوانان (1392)
۵-ايمان م، روحاني ع "بررسي رابطه مالکيت سرمايه اجتماعي و الگوهاي گذران اوقات فراغت: مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه شيراز " کنگره ملي اوقات فراغت و سبک زندگي جوانان (1392)
۶-ايمان م "چالش هاي پارادايمي آزادي در ليبرال دموکراسي " چهارمين نشست انديشه هاي راهبردي (1391)
۷-ايمان م، کلاته ساداتي ا "جستاري در جهان بيني و علم " همايش مباني فلسفي علوم انساني (1391)
۸-ايمان م "چالش هاي هستي شناختي و معرفت شناختي در پارادايم هاي علوم انساني- اجتماعي " علامه طباطبايي، فيلسوف علوم انساني-اسلامي (1390)
۹-ايمان م، احمدي ح، موحدمجد م، روحاني ع، هاشمي س "بررسي رابطه سرمايه اجتماعي، هويت ملي و هويت قومي در ميان اقوام ايراني مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه شيراز " همايش ملي اقوام در ايران 1404 (1390)
۱۰-ايمان م، روحاني ع، عربي ع "بررسي رابطه ي هويتهاي چندگانه (هويت ملي، جهاني و اسلامي) و فرهنگ نام گزيني مطالعه موردي: استان فارس " همايش مهندسي فرهنگ نام و نام گزيني (1390)
۱۱-ايمان م "ارزيابي روش شناختي تحقيقات علمي با تاكيد بر تحقيقات در حوزه پليس و امنيت " همايش ملي دانش و امنيت (1390)
۱۲-ايمان م، مرادي گ "بررسي رابطه بين مسئوليت اجتماعي و رفتارهاي مطلوب اجتماعي " همايش ملي مسئوليت پذيري اجتماعي جوانان (1390)
۱۳-ايمان م "استاندارد، توسعه و سلامت " اولين همايش كشوري استاندارد (1386)
۱۴-ايمان م "ارزيابي نظري روايي معرفت علمي علوم اجتماعي در ايران " چالشهاي علوم انساني در ايران (1385)
۱۵-ايمان م "ارزيابي نظري روائي معرفت علمي علوم اجتماعي در ايران " چالشهاي علوم انساني در ايران (1385)
۱۶-ايمان م "مردم سالاري ديني " مردم سالاري ديني (1385)

چاپ كتاب
۱-ايمان م "الگوي جامع شخصيت زن مسلمان " -- (1382) دفتر مطالعات و تحققات زنان قم
۲-ايمان م "مباني پارادايمي روش هاي کمي و کيفي تحقيق در علوم انساني " -- (1388) پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم
۳-ايمان م "روش شناسي تحقيقات کيفي " چاپ اول (1391) پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم
۴-ايمان م "فلسفه روش تحقيق در علوم انساني " چاپ اول (1391) پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم
۵-حسني س، ايمان م، ماجدي س "پارادايم هاي تحقيق در علوم انساني " چاپ اول (1391) پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم
۶-ايمان م "ارزيابي پارادايمي برنامه هاي توسعه جمهوري اسلامي ايران " چاپ اول (1392) پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم
۷-ايمان م، کلاته ساداتي ا "روش شناسي علوم انساني نزد انديشمندان مسلمان: مدلي روش شناختي از علم اسلامي " چاپ اول (1392) پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم
۸-ايمان م، کلاته ساداتي ا "مقايسه مؤلفه هاي پارادايمي در ليبرال دموکراسي و مردم سالاري ديني، با تأکيد بر مفاهيم انسان و آزادي " چاپ اول (1393) نشر الگوي پيشرفت تهران
۹-ايمان م، اماني فر ع "ماهيت روش شناسي تحقيق: راهنماي جامع براي دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري مديريت " چاپ اول (1394) دانشگاه شيراز شيراز
۱۰-ايمان م "هويت معرفت علمي علوم اجتماعي در ايران " چاپ اول (1396) پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تهران
۱۱-ايمان م، کلاته ساداتي ا "فلسفه تحقيق در علوم اجتماعي " چاپ اول (1397) سمت تهران
۱۲-ايمان م، بذرافکن م "روش‌شناسي مردم‌نگاري انتقادي " چاپ اول (1397) دانشگاه شيراز شيراز
۱۳-ايمان م، سروش م "مقدمه‌اي بر مطالعات سبک زندگي در ايران " چاپ اول (1398) معاونت برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان، مديريت پژوهش، خلاقيت و فناوري‌هاي نوين شهرداري اصفهان، گروه علوم رفتاري جهاد دانشگاهي فارس، انتشارات تخت‌جمشيد شيراز. اصفهان، شيراز.
۱۴-مرادي ع، ايمان م "مسئوليت اجتماعي مديران در سازمان " چاپ اول (1398) انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه کرمانشاه
۱۵-ايمان م، بندرريگي زاده ع "فلسفه جامعه‌شناسي: بنيان‌گذاري سنت‌هاي قاره‌اي (جلد اول) " چاپ اول (1400) پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم
۱۶-مرادي ع، ايمان م "مقدمه‌اي بر جامعه‌شناسي مهاجرت " چاپ اول (1400) انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه کرمانشاه

طرح هاي کاربردي (8)
عنوان
اجراي بخش علمي کنگره سبک زندگي و اوقات فراغت جوانان
برگزاري همايش تبيين سيره تربيتي شهدا
اجراي همايش مهندسي فرهنگ نام و نام گزيني
بررسي عملکرد نهادهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي استان در حوزه فرهنگ ايثار و شهادت
نظرسنجي از ميزان رضايتمندي مردم از نحوه ارائه خدمات در دستگاه هاي اجرايي استان فارس
بررسي رابطه نگرش هويت اسلامي ايراني
شناسايي و تحليل الگوهاي سبک زندگي شهروندان شهر اصفهان
نظرسنجي از ميزان رضايت مندي مردم از نحوه ارائه خدمات در دستگاه هاي اجرايي استان

عناوین تدریس شده
دکتري تخصصي (Ph.D)
روش تحقيق کيفي
روش هاي پيشرفته پژوهش در مديريت
كـارشناسي
جامعه شناسي عمومي
مباني جامعه شناسي
روش تحقيق
روشهاي تحقيق نظري
روشهاي تحقيق عملي
جامعه شناسي انقلاب
جامعه شناسي قشرهاونابرابريهاي اجتماعي
مباني جامعه شناسي عمومي
مباني جامعه‌شناسي عمومي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
روش هاي تحقيق ۱
روشهاي تحقيق ۲
روشهاي تحقيق ۱
روشهاي تحقيق ۲
روش تحقيق كمي
روش تحقيق پيشرفته
روش تحقيق در برنامه ريزي توسعه منطقه اي
منطق ومتدولوژي تحقيق
دکتري تخصصي (Ph.D)
بررسي نظري روشهاي تحقيق پيشرفته
كاربردروشهاي كمي وكيفي درتحقيقات اجتماعي
كـارشناسي
روش تحقيق و مأخذشناسي
روش تحقيق در مديريت
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
روش هاي تحقيق كمي
روش تحقيق (۱)
روش تحقيق ۲
روشهاي تحقيق ۱
روشهاي تحقيق ۲
روشهاي تحقيق ۱
روشهاي تحقيق ۲
روش تحقيق کمي
دکتري تخصصي (Ph.D)
روش هاي تحقيق پيشرفته
روش تحقيق پيشرفته
كاربرد روش هاي كمي و كيفي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (62)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
گلابشاه اماني تبيين جامعه شناختي همسازي اجتماعي گروه هاي قومي در افغانستان ۱۳۹۹
سينا اميني زاده تحليل محتوا کيفي مباني پارادايمي برنامه هاي احزاب در ايران قبل و بعد از انقلاب اسلامي ۱۳۹۹
مهرانگيز ستوده مردم‌نگاري انتقادي از سلطه نمادين عليه زنان در شهردهدشت ۱۳۹۹
سيده سميه هاشمي فهم گردشگران از ميراث فرهنگي و تاريخي شهر شيراز: مطالعه اي مردم نگارانه. ۱۳۹۶
روح اله جليلي کاوش پديدار شناختي ادراک دانشجويان پسر دکتري دانشگاه شيراز از اخلاق پژوهش ۱۳۹۶
کورش داوري تبيين جامعه شناختي سبك زندگي در بين جوانان: مطالعه موردي جوانان ۳۵-۱۹ ساله شهرهاي دهدشت و گچساران ۱۳۹۵
الهام شيردل واکاوي تجربه زيسته عاطفه اجتماعي در زيست جهان سالمندان(مورد مطالعه: سراي سالمندان شهر کرمان) ۱۳۹۵
مهتا بذرافکن مطالعه مردم نگارانه مسئوليت اجتماعي شرکتي در ادراک مردم جامعه ساکن در پيرامون منطقه ويژه انرژي پارس ۱۳۹۴
علي روحاني كاوش فرايندهاي اجتماعي چگونگي شكل‌گيري عواطف نسبت به مهاجرين افغان مقيم شهر شيراز، ارائه يك نظريه زمينه‌اي ۱۳۹۴
احمد کلاته ساداتي تحليل روايت انتقادي از تعامل پزشک - بيمار در بيمارستان شهيد فقيهي ۱۳۹۳
داريوش بوستاني نظريه¬ي زمينه اي هويت اجتماعي جوانان: مطالعه¬ي موردي دانش آموزانِ پسرِ كلاس سوم دبيرستان شهر شيراز ۱۳۸۷
احمد محمدپور بازسازي معنائي پيامدهاي نوسازي در منطقه اورامان کردستان ايران: ارائه يک نظريه زمينه اي ۱۳۸۶
اسيه رضايي مطالعه اکتشافي- متوالي خلاقيت اجتماعي در تصميم‌گيري‌هاي سازماني موفق مديران دبيرستان‌هاي دولتي دوره دوم شهر شيراز ۰
ماندانا کريمي بررسي مردم نگارانه چالش هاي منابع اب در روستا هاي شهرستان ممسني ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
آرتا دخت مختاري تبيين جامعه‌شناختي سبک زندگي سالمندي و قبل از آن (کانون جهانديدگان شهر شيراز به عنوان مورد مطالعه) ۱۴۰۰
شعيب حاجي تبار تبيين جامعه شناختي رابطه گرايشات ديني و سبک زندگي (مورد مطالعه: دانش آموزان متوسط دوم شهر رشت) ۱۳۹۸
سهيلا جهانگيري حيدري تبيين جامعه شناختي رابطه بين طرد اجتماعي و کيفيت زندگي در ميان حاشيه نشينان منطقه ۱۴ شهر اصفهان ۱۳۹۸
زينب ايمانيان مفرد بررسي عوامل اجتماعي-اقتصادي مرتبط با رضايتمندي گردشگران داخلي و خارجي شهر کاشان ۱۳۹۸
ثريا صالحي بررسي رابطه ي سرمايه اجتماعي با مداراي اجتماعي در بين دانشجويان شرکت کننده در المپياد ورزشي دانشگاه شيراز ۱۳۹۷
سارا پورعيسي مطالعه مردمنگارانه ي مواجهه ي مردم با ريزگردهاي زيست محيطي: موردمطالعه شهر اهواز ۱۳۹۷
زيور علي نژادنامقي کاوش فرايندهاي اجتماعي شکل‌گيري انتظارات اجتماعي نوجوانان مقيم شهر مشهد از نهاد خانواده: به سوي يک نظريه زمينه‌اي. ۱۳۹۶
ازاده هوشيار تبيين جامعه شناختي انزواي اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه شيراز ۱۳۹۵
مريم مومني بررسي جامعه شناختي رابطه سبک زندگي و مداراي اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه شيراز ۱۳۹۴
سعيد کارگر تبيين جامعه شناختي رابطه سبک زندگي و شادماني اجتماعي(مطالعه موردي: دانش آموزان دبيرستاني شهر جهرم) ۱۳۹۴
مژده جمالي تبيين جامعه شناختي عوامل مؤثر بر تعهد اجتماعي جوانان، مطالعه موردي دانشجويان ۳۵-۱۹ساله دانشگاه شيراز. ۱۳۹۳
نيلوفر مسعودي بررسي رابطه بين شکل گيري هويت و ويژگي هاي خانوادگي در بين دختران دانشجوي دانشگاه شيراز ۱۳۹۲
عليرضا خاني برسي رابطه سرمايه اجتماعي با رضايتمندي سياسي در بين شهروندان تهراني ۱۳۹۲
پگاه کلانتر تصورات قالبي و تأثيز آن بر فاصله گذاري مواليد در ميان زنان متأهل ۱۵-۴۹ سال ساکن شيراز ۱۳۹۲
آزاد اميدوار مطالعه رابطه‌ي بين سرمايه اجتماعي و مسئوليت اجتماعي معلمان شهر ياسوج ۱۳۹۲
اسماء زارع مطالعه الگوي فضايي شيوع ازدواج در بين زنان کمتر از ۲۰ سال و فرزندآوري آنان ۱۳۹۲
انيسه غلامي بررسي عوامل اجتماعي و اقتصادي مرتبط با گرايشات مصرفي زنان در شهر شيراز ۱۳۹۱
رويا پورشاهيان بررسي عوامل موثر بر تعهدسازماني کارکنان بيمارستان استاد مطهري و بيمارستان پيمانيه شهرستان جهرم ۱۳۹۱
ساناز بهاءالديني بررسي نقشهاي چندگانه زنان و رابطه ي آن با بهزيستي رواني(مورد مطالعه زنان شاغل شهر شيراز) ۱۳۹۱
زهراالسادات بني فاطمه بررسي رابطه بين سبک زندگي بانوان جوان و مشارکت آنان در فعاليت¬هاي ورزشي در شهر يزد ۱۳۹۱
گلاب شاه اماني بررسي عوامل اجتماعي- اقتصادي مرتبط با هويت اجتماعي جوانان، مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه کابل ۱۳۹۱
لقمان قديري گل تپه بررسي عوامل اجتماعي-اقتصادي موثر بر مشارکت اجتماعي دانشجويان دانشگاه شيراز ۱۳۹۰
الهام شيردل بررسي تاثير شبکه اجتماعي بر عاطفه اجتماعي جوانان شهر کرمان ۱۳۹۰
علي روحاني بررسي عوامل اجتماعي رواني مرتبط با برجستگي هويت قومي جوانان، مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه شيراز ۱۳۹۰
محسن نعمتي بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي مرتبط با زندگي حاشيه نشينان شهر شيراز ۱۳۹۰
زهرا يادعلي جمالويي بررسي عوامل اجتماعي و روانشناختي موثر بر ميزان رضايتمندي زناشويي زنان متاهل نجف آباد و فولادشهر ۱۳۹۰
ندا مرحمتي عوامل جامعه¬شناختي مرتبط با گرايش جوانان ۱۸-۳۰ ساله به سبک زندگي مدرن در شهر شيراز ۱۳۸۹
محمدجواد سميعي بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي مرتبط با کيفيت سلامت رواني سالمندان(مطالعه موردي سالمندان مقيم شهر قم) ۱۳۸۹
سيده فاطمه آقاميري بررسي عوامل اجتماعي، فرهنگي و روانشناختي موثر بر بهزيستي رواني مادران متعلق به آشيانه خالي ۱۳۸۹
فاطمه حائري بررسي عوامل فرهنگي اجتماعي مرتبط با هويت جنسيتي دختران جوان: مطالعه موردي دبيرستان‌هاي ناحيه دو شهر شيراز ۱۳۸۸
آمنه عباسي بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با تعهد سازماني سازمان هاي غير دولتي ( مردم نهاد ) مطالعه موردي سازمان هاي غيردولتي زنان شهر شيراز ۱۳۸۷
اسلام اقاپور بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي مرتبط با کيفيت زندگي مهاجران:مطالعه موردي حصارک کرج ۱۳۸۷
شفيعه قدرتي بررسي عوامل اجتماعي ـ اقتصادي مرتبط با رضايتمندي مراجعين از خدمات تنظيم خانواده شهر شيراز ۱۳۸۷
وجيهه جلاييان بخشنده بررسي عوامل اجتماعي اقتصادي مرتبط با مسئوليت اجتماعي جوان: مطالعه موردي جوانان شهر شيراز ۱۳۸۶
گلمراد مرادي بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي مرتبط با كيفيت سلامت رواني مهاجران: مطالعه موردي شهر اسلام آباد غرب ۱۳۸۵
مريم مجيدي بررسي عوامل اقتصادي_اجتماعي مرتبط با رضايتمندي زناشويي مهاجرين در مناطق نفت¬خيز جنوب: مطالعه موردي: شهرستان جم (شهرك توحيد) ۱۳۸۵
حسين افراسيابي بررسي عوامل اجتماعي- اقتصادي موثر بر اثربخشي الگوي حل مسأله والدين ۱۳۸۴
علي رضا اسلام بررسي عوامل اقتصادي_اجتماعي مؤثر بر انتظارات اجتماعي جوانان (مورد مطالعه : شهر شيراز ) ۱۳۸۲
مينا صفا بررسي و ارزيابي آگاهي سازماني (سيستم معاني) کارکنان ادارات دولتي شيراز ۱۳۸۰
مريم اسکافي نوغاني بررسي عوامل موثر بر نگرش افراد متاهل نسبت به همسان همسري مطالعه موردي شهر شيراز ۱۳۸۰
مريم سروش ارزاني بررسي عوامل فرهنگي- اجتماعي موثر بر هويت مذهبي جوانان مطالعه موردي جوانان شيراز ۱۳۸۰
رضا بيات ريزي بررسي عوامل اجتماعي- اقتصادي موثر بر فرهنگ سياسي مورد مطالعه: دانشجويان دوره کارشناسي دانشگاه تهران ۱۳۷۹
افشين کسالائي جايگاه و نقش مديريت مشارکتي در مديريت شهري شهرهاي جديد (شهر جديد پرديس) ۱۳۷۹
علي معين فر بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر تعهدسازماني در ايران (مورد مطالعه: سازمان آموزش و پرورش شهر اروميه) ۱۳۷۹
فريده اثني عشري بررسي عوامل موثر بر بيگانگي سازماني در ايران (مورد مطالعه: سازمان هاي اداري شهر شيراز) ۱۳۷۸
بيژن خواجه نوري بررسي عوامل اجتماعي- اقتصادي موثر بر بيگانگي زنان (مطالعه موردي: زنان شهر شيراز) ۱۳۷۶
سيدروح اله حسيني پرنيان سير تاريخي مفهوم هويت درانديشه متفکرين پيشقراول، کلاسيک ها، معاصرين و پست مدرن مغرب زمين ۰
روح الله رحماني تبيين جامعه شناختي بهزيستي اجتماعي در بين دانش‌آموزان متوسطه دوم شهر جهرم ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (103)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
راضيه رايان پور زنان و موقعيت مراقبت ساندويچي در خانواده: ارائه ي يک نظريه زمينه اي با استفاده از رويکرد تحليل موقعيت کلارک ۱۴۰۰
محمود عليگو تحليل شبکه اي هويت دانش آموزان متوسطه پنج قوم آذري، کرد،ترکمن، بلوچ و عرب ۱۴۰۰
عبدالله شاحسني تبيين جامعه شناختي تمايل به رفتار جمعي در بين جوانان استان فارس ۱۴۰۰
حميد حيدري ارزيابي پارادايمي پژوهش‌هاي جامعه‌شناختي در ايران پس از انقلاب اسلامي ۱۳۹۹
زهرا ناجي اصفهاني کاوش فرآيندهاي شکل‌گيري صميميت در بين زوج‌هاي متأهل اصفهاني در سال‌هاي آغازين ازدواج ۱۳۹۸
علي بندرريگي زاده واکاوي مفهوم عدالت در انديشه ژيل دولوز و ژاک دريدا: پژوهشي درون‌گفتماني با ابتناء بر برداشت از مفهوم انسان ۱۳۹۸
عليرضا فرخي تحليل گفتمان برنامه هاي فرهنگي دولت نهم و دهم ۱۳۹۸
زهرا معاون مطالعه مردم نگارانه زيارت نزد گردشگران در بقاع متبرکه شهر شيراز ۱۳۹۶
راضيه خزاعي مطالعه معناي نذر در تجربه زيسته زنان ساکن تهران، يک مطالعه کيفي ۱۳۹۵
عنايت الله رئيسي تبيين جامعه شناختي رفتار تخريبي در بين دانش آموزان دبيرستاني ۱۳۹۵
مهدي تاجيک به کارگيري رويکرد سيستمي چندگانه در تدوين سناريو هاي راهبردي: مورد مطالعه صنعت سيمان ايران ۱۳۹۵
عباس گرگي بازسازي معنايي پيامدهاي برنامه هاي ايمني و بهداشت کار (معادن زغال سنگ) ۱۳۹۴
عبدالحميد هوشمند بررسي ديدگاه حسابرسان ارشد در خصوص تاثير رهبري صحيح و فرهنگ اخلاقي سازمان بررفتار غير عادي انان ۱۳۹۲
محمد تقي عباسي شوازي دين در فضاي مجازي مطالعه جامعه شناختي مشارکت در اجتماعات ديني مجازي و رابطه ان با اجتماعات ديني واقعي (مطالعه موردي کلوب امام رضا در وب سايت کاوب دات کام) ۱۳۹۱
مريم سروش ارزاني مقايسه بين نسلي ترکيب سرمايه ها و فرصتهاي زندگي زنان و بازنمايي آن در سبک زندگي (نمونه مورد مطالعه زنان ۳۹-۲۵ سال شيراز و استهبان) ۱۳۹۰
حسين افراسيابي مطالعه نقش مدارا در انسجام اجتماعي(مطالعه موردي خانواده هاي شهر شيراز) ۱۳۸۹
مريم شريف زاده تبيين سامانه اطلاعات اقليمي کشاورزي و تدوين الگوي بهينه آن: مورد مطالعه استان فارس ۱۳۸۹
علي رضا اسلام بررسي عوامل اجتماعي ـ اقتصادي مرتبط با کيفيّت زندگي مردم شهر بيرجند در مقايسه با روستاهاي آن ۱۳۸۸
حسين قدرتي بررسي تعيين كننده هاي بين نسلي و درون نسلي اعتماد اجتماعي: مطالعه‌ي موردي شهرهاي مشهد و سبزوار ۱۳۸۷
مصطفي احمدوندکهريزي تبيين پايداري پروژه¬هاي توسعه کشاورزي با استفاده از رهيافت ارزيابي اثرات اجتماعي(SIA): مورد پروژه پخش سيلاب دشت گربايگان فسا ۱۳۸۷
سعيد کياکجوري فهم دهقانان از تعاوني توليد كشاورزي:يك مردم‌نگاري ۱۳۸۷
محمدحسن کريمي نقد و بررسي کتاب هاي علوم تجربي دوره ي راهنمايي تحصيلي از منظر پيش فرض هاي فلسفه علم و ارائه¬ي الگويي براي تدوين اين کتاب ها ۱۳۸۶
سيدمسعود ماجدي تبيين سرمايه اجتماعي در نقاط روستايي استان فارس، با تاكيد بر نتايج و دستاوردهاي آن در قالب توسعه روستايي ۱۳۸۶
اصغر ميرفردي جهت‎گيري ارزشي و سازگاري آن با شاخص‎هاي توسعة انساني در ايران: مطالعة موردي ساكنان شهرهاي شيراز و ياسوج ۱۳۸۵
سعيده گروسي مورد مطالعه : بررسي تاثير باورهاي قالبي بر روي نابرابري جنسيتي در خانواده شهر كرمان و روستاهاي پيرامون آن ۱۳۸۴
عليرضا منظري توکلي تدوين فلسفه تعليم و تربيت اسلامي بر مبناي فطرت ۱۳۸۳
نيکتا برومنديان اکتشاف فرآيند انتخاب و انسجام خاطرات در هويت روايتي نوجوانان با پريشاني روان‌شناختي ۰
نسرين محمدي تبارشناسي ملتِ ايران از منظر تاريخ فرهنگي جديد (از دوره ي ناصرالدين شاه تا پايان پهلوي اول) ۰
محمد زنگنه بررسي تبييني متوالي شکاف ارزش هاي فرهنگي بين مادران و دختران : مورد مطالعه دانشجويان زن دانشگاه فرهنگيان بوشهر ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سعيد بحراني بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با فرهنگ محيط زيستي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان تنگستان ۱۴۰۰
فاطمه جعفريان تبيين جامعه شناختي ميزان بهره‌مندي نوجوانان از فرصت‌هاي اينترنتي (موردمطالعه: دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم شهر شيراز) ۱۴۰۰
غزل اريايي گهر مطالعه زمينه¬ها و پيامدهاي انجام بازي¬هاي ديجيتال در بين دانشجويان دانشگاه شيراز ۱۳۹۸
الهام افشاري بررسي رابطه ي سبک زندگي و سلامت روان زنان ميانسال (۴۵ تا ۶۰ سال) شهر شيراز ۱۳۹۸
امينه اموزگار تبيين جامعه شناختي مداراي اجتماعي نزد دانشجويان دانشگاه خليج فارس بوشهر ۱۳۹۷
حميده تام نيا : کشف فرايند تجربه زيسته اقدام به خودکشي در بين جوانان ۲۰تا ۳۰ سال در شيراز ۱۳۹۷
محمدحسن حيدريان مطالعه عوامل اجتماعي-فرهنگي و اقتصادي مرتبط با اخلاق کار، مورد مطالعه: پرستاران شاغل در بيمارستانهاي خصوصي و دولتي شهر شيراز ۱۳۹۶
محمد باقر خوبي نژاد بررسي عوامل اقتصادي، اجتماعي مرتبط با رفتارهاي نابهنجار در مدرسه و خانه به عنوان يک رفتار بزهکارانه در بين دانش‌آموزان مدارس راهنمايي شهر بهمئي ۱۳۹۵
امنه عزيزي مقايسه کيفيت زندگي سالمندان ساکن در خانه¬هاي سالمندان با سالمندان ساکن منزل در شهر شيراز ۱۳۹۵
علي محمدي مطالعه نقش عوامل اجتماعي- اقتصادي در نگرش به مدرنيته : مقايسه طلاب حوزه علميه قم و دانشجويان دانشگاه تهران ۱۳۹۴
راضيه بهادري دشت ارژندي بررسي عوامل مؤثر بر فرهنگ‌پذيري دانش آموزان مهاجر افغاني (مطالعه موردي دانش آموزان مهاجر افغاني ۱۸-۱۳ ساله شهر شيراز) ۱۳۹۴
زهرا نارکي مطالعه کيفي چند همسري در نگاه زن دوم با تاکيد بر پيامدهاي آن(مورد مطالعه روستاهاي منطقه زيلايي شهرستان ياسوج) ۱۳۹۴
سمانه طغرائي مطالعه تطبيقي نقش زن در خانواده در مکتب هاي مختلف جامعه شناسي با مکتب اسلام ۱۳۹۳
پروانه تابع بردبار مطالعه تفاوت هاي منطقه اي در رابطه با ازدواج زودهنگام دختران کمتر از ۱۸ سال، (مطالعه موردي دختران ازدواج کرده کمتر از ۱۸ سال در نمونه شماري سرشماري ۱۳۹۰) ۱۳۹۳
آرزو رزم جوئيا مطالعه عوامل اقتصادي و اجتماعي مرتبط با ميزان توانمندي مديران و معاونان مدارس شهر شيراز ۱۳۹۳
محمدشريف پويا بررسي عوامل اجتماعي ــ فرهنگي مرتبط با هويت ملي دانشجويان دانشگاه تعليم و تربيه کابل ۱۳۹۲
خديجه گرامي زاده بررسي کليشه هاي جنسيتي در نمايشنامه هاي شاخص مدرن ۱۳۹۲
فاطمه روستا مطالعه سبک زندگي سلامت محور زنان واقع در سنين باروري (۴۹-۱۵ ساله) در شهر شيراز ۱۳۹۲
محمد نعمتي بررسي عوامل مرتبط با نگرش دانش آموزان پسر دبيرستاني نسبت به رفتار بزهکارانه در شهر شيراز ۱۳۹۲
فرشته فرخي بررسي علل گرايش به طب سنتي در تهران ۱۳۹۱
قاسم ابراهيمي مطالعه عوامل اجتماعي و اقتصادي مرتبط با کيفيت زندگي ساکنان بومي منطقه پارس جنوبي (مطالعه موردي جوانان) ۱۳۹۱
مرضيه سپهري منش مديريت خانواده در نظام معنايي زنان عضو هيأت علمي دانشگاه ۱۳۹۱
سوفيا صالحي بررسي تطبيقي فرهنگ سازماني بانك صادرات شهرستان بيرجندقبل و بعد از خصوصي شدن ۱۳۹۰
نسيبه زنجري مطالعه ي تعيين كننده هاي اجتماعي-روانشناختي سبك زندگي ارتقاء دهنده ي سلامت سالمندان ۱۳۹۰
زهرا هاشمي نيا جايگاه طبقاتي زنان مرتبط با ميزان نابرابري جنسيتي ۱۳۹۰
طيبه اسدي بررسي تاثير استفاده از فناوري ارتباطي و اطلاعاتي بر هويت اجتماعي زنان ۱۳۸۹
فاطمه ابوترابي زارچي بررسي عوامل فرهنگي، اجتماعي و روانشناختي مرتبط با فرهنگ سياسي دانشجويان ۱۳۸۹
معصومه دلفان عوامل اجتماعي - اقتصادي موثر بر رفتار پرخاشگرانه دانش آموزان در دبيرستان‌هاي دخترانه شهر خرم آباد (سال‌ تحصيلي ۸۸-۸۹) ۱۳۸۹
رزگار صالحي بررسي عوامل فرهنگي روانشناختي مرتبط با هويت ملي نوجوانان کرد مطالعه موردي شهرهاي بانه و قروه ۱۳۸۹
فاطمه تنها بررسي روند مهاجرت هاي بين استاني در سه اول اول انقلاب(۱۳۸۵-۱۳۶۵) و برآورد مهاجرت هاي احتمالي تا سال ۱۴۰۵ ۱۳۸۹
الهام يوسفي نژاد ويژگي¬هاي اجتماعي تجربه¬ي زنان از مزاحمت جنسي در عرصه¬ي عمومي: ۱۳۸۹
سيدمحسن زهري بيدگلي ۱۳۸۹
دلير بارخدا بررسي عوامل اجتماعي- اقتصادي موثر بر پاسخگويي سازمان هاي مردم نهاد مطالعه موردي: سازمان هاي مردم نهاد شهر سنندج (۱۳۸۸) ۱۳۸۹
مريم ياسمين شيرازي بررسي عوامل مرتبط در شکل گيري هويت اجتماعي زنان نسل کنوني و گذشته شهر شيراز ۱۳۸۸
ليلا زندي ناوگران بررسي تعيين کننده¬هاي استفاده از وسايل جلوگيري از بارداري در زنان متاهل ۴۹-۱۵ ساله شهر سنندج ۱۳۸۷
هاشم آقابيگ پوري بررسي تاثير بعد فرهنگي جهاني شدن بر هويت قومي (مطالعه موردي: شهرستان بوکان) ۱۳۸۷
مهدي معيني بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و هويت ملي: مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه شيراز ۱۳۸۷
زکيه شرفي بررسي آرمان گرايي توسعه‌اي و عوامل جمعيت شناختي مرتبط با گرايش به مهاجرت بين المللي: مطالعه موردي جوانان ۳۰-۱۸ ساله شهرهاي شيراز و ارسنجان. ۱۳۸۷
سميه کرمي نيا بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي و جمعيتي مرتبط با سلامت رواني زنان نابارور مراجعه كننده به مراكز درمان ناباروري شهر شيراز ۱۳۸۶
محمودرضا نوشادي : بررسي چگونگي طرح هويت ملي در كتاب هاي تعليمات اجتماعي پنجم دبستان و سوم راهنمايي ۱۳۸۶
منيژه محمديان بررسي زمينه هاي جمعيتي، اجتماعي، اقتصادي و روانشناختي مرتبط با بهزيستي ذهني سالمندان شهر تبريز ۱۳۸۶
امجد هدايت بررسي تأثير مجازات زندان سرپرست خانواده بر وضعيت اجتماعي و اقتصادي خانواده زنداني (مورد مطالعه: همسران زندانيان استان کردستان) ۱۳۸۵
محمدرضا ارجمندمزيدي بررسي عوامل اقتصادي _ اجتماعي موثر بر رضايتمندي شغلي كاركنان شركت آب منطقه اي فارس ۱۳۸۴
محمدحسن اميني تفکرات اجتماعي امام خميني در باره توسعه ( سياسي، فرهنگي و اقتصادي) ۱۳۸۴
کاظم حسن زاده بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر جامعه پذيري سياسي دانشجويان (مطالعه موردي : دانشجويان دانشگاه شيراز) ۱۳۸۲
فاطمه معصومي بررسي عوامل موثر بر گرايش شهروندان به مشارکت اجتماعي در شوراي اسلامي شهر داراب ۱۳۸۱
مريم مختاري عوامل موثر بر نگرش روزنامه نگاران نسبت به مسائل انتشار مطبوعات محلي استان فارس (با تاکيد بر روزنامه هاي محلي استان فارس) ۱۳۸۱
علي شريفي بررسي عوامل اجتماعي- اقتصادي موثر بر پايبندي دانش آموزان به ارزش هاي ديني ۱۳۸۱
افسانه اميدي اردلي بررسي جايگاه زنان در اقتصاد غير رسمي: مطالعه موردي کار خانگي زنان متاهل شهر اردل ۱۳۸۰
ليلا عظيمي بررسي عوامل موثر بر مشارکت اجتماعي زنان مطالعه موردي: زنان شهر شيراز ۱۳۸۰
حسين قايدي بررسي عوامل موثر بر بيگانگي سياسي دانشجويان (مطالعه موردي دانشگاه شيراز) ۱۳۸۰
محمد زنگته بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر خشونت شوهران عليه زنان در خانواده: مطالعه موردي شهر بوشهر ۱۳۸۰
حسن مجاهد بررسي عوامل سياسي، اقتصادي و اجتماعي موثر بر نگرش هاي سياسي دانشجويان (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه شيراز) ۱۳۸۰
امير نوراني مکرم دوست ارزيابي باورها و نگرش هاي ديني در ارتباط با فرايند نوسازي در ايران مورد مطالعه جوانان شهرستان رشت ۸۰-۱۳۷۹ ه.ش ۱۳۸۰
حسين ملکي بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر رضايتمندي توريستي (مطالعه موردي گردشگران خارجي جزيره کيش) ۱۳۸۰
نظام اکبري بررسي عوامل موثر بر فرايند سازگاري مهاجرين بين المللي نمونه مورد مطالعه: ايرانيان مقيم امارات عربي متحده ۱۳۷۹
ابراهيم رشيدي فارفار بررسي جنبه هاي اجتماعي و پيامدهاي ناباروري: مطالعه موردي شهر شيراز ۱۳۷۹
ارزو سامي مطالعه بهره وري كاركنان ادارات كشاورزي و جهاد سازندگي شهرستان شهرضا از استان اصفهان ۱۳۷۹
مرتضي شهميري بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر رضايتمندي شغلي (مطالعه موردي: کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهران) ۱۳۷۹
ابراهيم فتحي بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر مهاجرت و رضامندي مهاجران (مورد مطالعه شهر اسلامشهر) ۱۳۷۹
امراله کشاورز بررسي جامعه شناختي ميزان تاثير پايگاه اقتصادي- اجتماعي دانشجويان بر نگرش هاي ديني آنها: مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه شيراز ۱۳۷۹
نوراله محمدي ده بزرگ بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي مرتبط با آگاهي سازماني کارکنان آموزش و پرورش (مورد مطالعه: آموزش و پرورش شهرستان گچساران) ۱۳۷۹
اصغر ميرفردي فرايند نوسازي و پيامدهاي آن در شهرستان ممسني (۱۳۰۰ تا ۱۳۷۸ خورشدي ) ۱۳۷۹
احمد جمشيدي بررسي تاثيرات انتخابات رياست جمهوري دوم خرداد ۱۳۷۶ بر روي مطبوعات شيراز (عصر و خبر جنوب) در زمينه اشاعه مفاهيم توسعه سياسي ۱۳۷۹
مجيد يوسفي نژاد بررسي شناخت و نحوه بكارگيري رهيافت مهياسازي در مديريت سازمان منابع طبيعي ۱۳۷۸
علي نيک اختر بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي موثر بر خرابکاري به عنوان نوعي رفتار بزهکارانه در بين دانش آموزان دبيرستان هاي شيراز ۱۳۷۸
فريفته هدايتي سوهاني بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي موثر بر همنوايي اجتماعي دانش آموزان مطالعه موردي دبيرستان هاي منطقه ۵ آموزش و پرورش شهر تهران ۱۳۷۷
هاجر ستوده بررسي استفاده از منابع الکترونيکي اطلاعات با تاکيد بر ديسک هاي فشرده نوري و شبکه اينترنت در ميان اعضاي هيات علمي دانشگاه شيراز و دانشگاه علوم پزشکي شيراز ۱۳۷۷
کي آرش پارسا بررسي تاثير جريان نوسازي بر معرفت ديني مردم ايران مطالعه موردي شهرستان شيراز ۱۳۷۷ ه. ش ۱۳۷۷
محمدرضا باقري احمدابادي بررسي عوامل موثر بر مشارکت سياسي جوانان: مورد مطالعه شهر شيراز ۱۳۷۷
کرم اله احمدي بررسي نقش ارتباط زن و شوهر و تاثير آن بر تنظيم خانواده (مطالعه موردي نورآباد) ۱۳۷۶
فاطمه حيدري تحليل جامعه‌شناختي ارتباط بين سرمايه اجتماعي و آرمان‌گرايي توسعه‌اي (مورد مطالعه: ساکنان ۶۵-۱۸ ساله شهر خرم‌آباد) ۰
ربابه پورجبلي بررسي عوامل موثر بر شکل گيري هويت اجتماعي، فرهنگي نوجوانان: مورد مطالعه شهر اروميه ۰
زهرا فتحي بررسي رابطه اعتماد اجتماعي و شادکامي اجتماعي (مورد مطالعه: جوانان شهر فيروزآباد) ۰