۱۳۹۸/۰۷/۰۱
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : نظام الدين
نام خانوادگي : فقيه
سال تولد : 1332
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1359
مرتبه علمي : استاد
بخش : مديريت
دانشکده : اقتصاد ،مديريت و علوم اجتماعي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : faghihnezam@gmail.com

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (16)
۱- فقيه ن، رعنايي كرد شولي ح، محمدي ع، صمدي ع، موسوي حقيقي م، غفورنيان م (1393) مدلسازي رياضي زنجيره تامين خدمات ارتباط ثابت ايران با استفاده از مفهوم سيستم هاي پويا چشم انداز مديريت صنعتي 13:31-50
۲- فقيه ن، عسكري فر ك (1393) رتبه بندي کشورهاي منتخب در خصوص بهبود ظرفيت ملي نوآوري با استفاده از تحليل پوششي داده ها توسعه کارآفريني 7:1-16
۳- باباصفري رناني م، مرزوقي ر، فقيه ن، ترك زاده ج، يوسفي ف (1392) ارزيابي اخلاق حرفه اي استادان دانشگاه شيراز از ديدگاه دانشجويان کارشناسي ارشد و دلالت هاي تربيتي آن در برنامه ريزي درسي مجله پژوهش هاي برنامه ريزي درسي دانشگاه شيراز 1:67-86
۴- فقيه ن، رعنايي كرد شولي ح، محمدي ع، صمدي ع، موسوي حقيقي م، غفورنيان م (1392) ارزيابي زنجيره تامين خدمات ارتباطات تابت ايران با رويکرد پويايي هاي سيستم. چشم انداز مديريت صنعتي 11:111-137
۵- فقيه ن، رعنايي كرد شولي ح، محمدي ع، صمدي ع، موسوي حقيقي م، غفورنيان م (1392) ارزيابي زنجيره تامين خدمات ارتباطات ثابت ايران با رويکرد پويايي‌هاي سيستم چشم انداز مديريت صنعتي 11:111-137
۶- يادگار ن، بازرگان ع، فقيه ن (1390) فرآيند شکل گيري ابتکارات کارآفرينانه ي اجتماعي: الگويي بر گرفته از نظريه برخاسته از داده ها توسعه کارآفريني 13:7-29
۷- فقيه ن، غفورنيان م (1390) تعيين هويت سيستمي ميانگين مکالمات موفق ( ASR ) در شرکت مخابرات با استفاده از مفهوم سيستم هاي پويا چشم انداز مديريت صنعتي 3:9-28
۸- فقيه ن، معصومي ا (1388) کنترل فرايند آماري عصبي - فازي نشريه مديريت صنعتي 3:83-98
۹- فقيه ن (1387) موازنه خط مونتاژ با رويكرد الگوريتم ژنتيك نشريه مديريت صنعتي 1:107-124
۱۰- فقيه ن (0) دور كاري شيوه اي جديد از كار و زندگي در روستا ماهنامه كشاورزي صنعتي فني اقتصادي 1:0-0
11- Sarfaraz L, Faghih N, Asadi Majd A (2014) The relationship between women entrepreneurship and gender equality The Journal of Global Entrepreneurship Research (JGER) 2:1-11
12- Zarinchang A, Faghih N, زرين چنگ (2012) An application of Genetic Algorithm toward solving the reliability problem of multiobjective series-parallel systems Maintenance and Reliability 14:243-248
13- Faghih N, Talebnejad A, Asadi F, Mohammadi A, Abbasi A (2012) study snd analysis of work related accident in fars province international journal of business and management tomorrow 2:1-7
14- Sarfaraz L, Faghih N (2011) Women's Entrepreneurship in Iran: A GEM Based Data Evidence Journal of Global Entrepreneurship Research 1:45-57
15- Faghih N, Namazi M (1998) Applying Shannon's Information Theory to the Measurement and Analysis of Financial Statements Journal of Discrete Mathematical Sciences & Cryptography 19:49-72
16- Faghih N (0) nyquist frequency in sequentially sampled data MPRA 11:0-0

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-فقيه ن "نظريه فراكتال درگشايش رموز رشد، توسعه و تحول " معرفي و كاربرد مدل هاي ناخطي پويا و محاسباتي در اقتصاد (1381)
2-Faghih N "New Methods of Working and Living " International Conference on Electronic Commerce (2008)
3-Faghih N "New purpose Methods of Living and Working: Teleworking in Iran " International Conference on E-Commerce (2008)

چاپ كتاب
۱-فقيه ن "ايمني صنعت فراگير " (1386) انتشارات رخشيد
۲-فقيه ن "پيش بيني مصرف انرژي با سري هاي زماني " (1386) انتشارات رخشيد
۳-فقيه ن "مهندسي كيفيت و اطمينان " (1386) انتشارات رخشيد
۴-فقيه ن "راهنماي تدوين اظهار نامه براي سرآمدي كيفيت " (1386) انتشارات رخشيد
۵-فقيه ن "كنترل هوشمند مواد با كنترل كننده هاي فازي " (1386) انتشارات رخشيد
۶-فقيه ن "منطق فازي در آزمونهاي چند گزينه اي " (1386) انتشارات رخشيد
۷-فقيه ن "خود ارزيابي در فرايند كيفيت " (1386) انتشارات رخشيد
۸-فقيه ن "توازن خط توليد با الگوريتم ژنتيك " (1388) انتشارات نويد شيراز
۹-فقيه ن، زاده ا "کنترل فازي در برنامه ريزي نگهداري و تعميرات " (1389) انتشارات نويد شيراز
۱۰-فقيه ن، منتظري م "توازن خط توليد با الگوريتم ژنتيک " (1389) انتشارات نويد شيراز
۱۱-فقيه ن "برنامه ريزي نگهداري و تعميرات " چاپ اول (1391) انتشارات سمت تهران


عناوین تدریس شده
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
تحليل اماري
دکتري عمومي دامپزشکي
سيبرنتيک و ارتباطات
دکتري تخصصي (Ph.D)
ارتباطات وسيبرنتيك
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
نظريه نظام هاـتجزيه وتحليل سيستم ها
برنامه ريزي رياضي
كـارشناسي
كنترل كيفيت آماري
طرح ريزي نگهداري و تعميرات
حفاظت صنعتي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
پژوهش عملياتي پيشرفته
تحقيق درعمليات پيشرفته
مدلسازي رياضي
اصول شبيه سازي
مديريت كيفيت وبهره وري
سميناردرمديريت صنعتي
مديريت انتقال تكنولوژي
دکتري تخصصي (Ph.D)
اصول سيستمهاي پويا
مديريت فرايند نوآوري
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
مديريت كيفيت وبهره وري
مديريت انتقال تكنولوژي
طرح تحقيق پايان نامه كارشناسي ارشد
دکتري تخصصي (Ph.D)
سيبرنتيک و ارتباطات

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (51)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
محمد غفورنيان مدل سازي رياضي و شبيه سازي مديريت زنجيره تامين خدمات با رويکرد پويايي شناسي سيستم مطالعه موردي : شرکت مخابرات استان هرمزگان ۱۳۹۳
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
راضيه ذهبي بررسي رابطه اخلاق کار و هوش سازماني با درنظر گرفتن متغير ميانجي رفتار شهروندي سازماني در ميان کارکنان اداري دانشگاه شيراز ۱۳۹۲
فرناز اسدي بررسي عوامل موثر بر وقوع حوادث صنعتي در استان فارس و ارائه راهکارهايي به منظور کاهش و پيشگيري ازحوادث ۱۳۹۱
احمد ابراهيمي كاربرد مدل سازي فرا ابتكاري در مسائل برنامه ريزي توليد چند دوره اي - چند محصولي ۱۳۹۰
كاظم محمدي امكانسنجي استقرار سيستم مديريت كيفيت جامع با بهره گيري از مدل تحليل شكاف(مطالعه موردي:شركت گاز استان خراسان رضوي) ۱۳۹۰
ارمغان اسدي مجد کاربرد شبکه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني رفتار مديران ۱۳۹۰
زهراسادات شهيديان ارزيابي عملکرد دانشگاه شيراز براساس مدل تعالي بنياد اروپايي مديريت کيفيت (EFQM) ۱۳۹۰
ليلا رضائي مدل سازي سيستم تعميرات و نگهداري با استفاده از زنجيره مارکوف و شبيه سازي مونت کارلو شرکت گاز استان فارس ۱۳۸۹
فاطمه رئيسي ارائه يک مدل تصميم گيري مبتني بر الگوريتم مورچگان به منظور بهينه سازي فرايند لجستيک در مديريت زنجيره تامين ۱۳۸۹
ياسر دهقاني بررسي ميزان آزادي علمي اساتيد دانشگاه شيراز ۱۳۸۹
اميرحسين شاه بالا ارزيابي فهم متون از طريق منطق فازي ۱۳۸۹
مريم كوشا شناسايي و تجزيه و تحليل عوامل موثر بر وقوع حوادث صنعتي (شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران ) ۱۳۸۹
نيلوفر سام زرگر شناسايي و اولويت‌بندي مؤلفه‌هاي کارآفريني تأثيرگذار در غلبه بر مشکل بيکاري و ايجاد اشتغال در بازار کار استان فارس ۱۳۸۸
مهدي بشيري کاربرد مدل شبکه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني (مورد مطالعه: پيش بيني قيمت جهاني طلا ) ۱۳۸۸
اميد صفات كاربرد نظريه آشوب در تحليل و مدلسازي رياضي تنشهاي شغلي ۱۳۸۸
محمدجواد روح پرورمه لقا ارائه يک مدل مميزي تکنولوژي (مطالعه موردي: شرکت لاستيک دنا) ۱۳۸۷
محمدمهدي منتظري موازنه خط مونتاژ با رويکرد الگوريتم ژنتيک (مطالعه موردي : کارخانه موتور سيكلت سازي ژابيز- رعد) ۱۳۸۷
فرهاد فتاحي مدلسازي و بررسي سيستمي پديده فرار مغزها ۱۳۸۶
حميدرضا صفري بکارگيري برنامه‌ريزي پارامتريک فازي در کنترل موجودي) مورد مطالعه:شرکت آلومينيوم پارس) ۱۳۸۶
فرشته پزشكي نجف ابادي کاربرد شبيه سازي و تصميم گيري چندشاخصه براي بهبود پذيرش بيماران مطالعه موردي: مجتمع درماني نبي اکرم(ص) شهرستان نجف آباد ۱۳۸۵
فرشاد علمداريولي طراحي و هوشمند سازي سيستم کنترل مواد از طريق کنترل کننده فازي در صنعتGRP ۱۳۸۵
علي حسين غريب ارزيابي ميزان كارآيي مديريت‌هاي نواحي شركت توزيع برق فارس با رويكرد تحليل پوششي داده‌هاي فازي ۱۳۸۵
ميثم ناطقي جهرمي داده كاوي عصبي-فازي در برنامه‌ريزي جامع توليد (مطالعه موردي شركت توليدي لاستيك دنا) ۱۳۸۵
نجمه ابطحي برنامه‌ريزي و اولويت‌بندي پروژه‌هاي بهبود در نظام خودارزيابي بر مبناي مديريت كيفيت اروپايي (EFQM) در شركت برق منطقه‌اي فارس ۱۳۸۴
عبدالرحيم شمسي زاده تحليل و پيش بيني قيمت سبد نفت خام سازمان اوپك با استفاده ازسري‌هاي زماني فازي و آماري ۱۳۸۴
مينا لغوي كاربرد نظريه فازي- فراكتال در كنترل كيفيت ( با بهره گيري از آماره شركت صنعتي فراسان) ۱۳۸۴
اميرعباس معصومي كنترل هوشمند و داده كاوي به روش عصبي ـ فازي در مديريت كيفيت با داده هاي موجود ۱۳۸۳
محمد غفورنيان ارزيابي عملكرد ادارات تابع شركت مخابرات استان هرمزگان با روش تحليل پوششي داده‌‌ها (DEA) ۱۳۸۳
مجيد ميكاييلي محاسبه قابليت اطمينان برخي دستگاههاي موجود در سالن رنگ شركت ايران خودرو با استفاده از منطق فازي و مقايسه آن با روشهاي معمول ۱۳۸۳
نازك نوبري كاربرد منطق فازي در كنترل كيفيت (با بهره‌گيري از آماره كارخانه توليدي چيني مقصود) ۱۳۸۲
حبيب حسين پور بررسي موانع و محدوديت هاي ايجاد و گسترش صنايع روستايي (مطالعه موردي استان سمنان) ۱۳۸۱
حميدرضا صداقت طراحي كنترل كننده فازي براي تصميم گيري در اولويت بندي عوامل بوجود آورنده مشكلات ترافيك شيراز ۱۳۸۱
يعقوب ستوده تدوين الگوي رياضي عوامل موثر بر تصادفات رانندگي (با بهره گيري از آمار شرکت بيمه ايران) ۱۳۸۰
رضا صفا کاربرد شبکه هاي عصبي مصنوعي در تهيه و تجزيه و تحليل نمودارهاي کنترل کيفيت ۱۳۷۹
عبدالرضا موسوي طراحي مدل کنترل کيفيت آماري در صنايع تبديلي سيمان (مورد مطالعه: کارخانه فارسيت دورود) ۱۳۷۸
محمد محمدپورعمران طراحي و تدوين يک بسته نرم تافزاري مرجع در مهندسي نگهداري و تعميرات ۱۳۷۶
حسين يساولي شراهي چگونگي به کارگيري طرحريزي تعميرات و نگهداري در سيستم توليد بر اساس سفارش کار ۱۳۷۶
سمینارویژه ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سيد هدايت اخباري مديريت اعتماد در تجارت الکترونيک ۱۳۹۵
ابراهيم حدادي نقش فناوري اطلاعات در پياده سازي نظام مديريت دانش در سازمان ها ۱۳۹۴
زهرا مرادي بازاريابي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي ۱۳۹۳
اميد وايزي ارتباطات يکپارچه مبتني بر رايانش ابري ۱۳۹۳
مستانه هلال بحر بررسي عوامل موفقيت در تبليغات سيار شخصي شده ۱۳۹۳
مريم انصاري کاربرد فناوري RFID در بانکداري الکترونيکي ۱۳۹۳
علي كريمخاني ارزيابي و بهينه سازي روش هاي بازاريابي سيار ۱۳۹۳
اميد بحراني مهندسي ارزش در مجتمع درمانگاهي ۱۳۹۳
حسن مرادي مهدي آبادي بررسي مدل هاي پياده سازي مديريت دانش در سازمان هاي دولتي ۱۳۹۳
مهدي مخبري راهکارهايي جهت رفع شکست در برنامه ريزي هاي استراتژيک از منظر نظري ۱۳۹۳
منصوره نبي زاده مقدم نوقاني مديريت ارتباط با مشتري و تأثير آن بر وفاداري مشتريان ۱۳۹۳
معصومه عبداله زاده هوش تجاري و مديريت ارتباط با مشتري ۱۳۹۲
سيد وحيد موسوي زاده سيستم هاي پشتيبان تصميم در مديريت زنجيره عرضه ۱۳۹۲
سيدمحمدمصطفي ميرمعزي ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (40)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
حسين ازادي نصراباد تبيين تعادل دام و مرتع با منطق فازي ۱۳۸۴
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سارا زين الدين زاده پيش بيني بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل پيش بيني خاکستري ۱۳۹۰
زينب مهربان سرآسياب تأثير کيفيت زندگي شغلي و معناداري کار بر اخلاق کاري(مورد مطالعه: شرکتهاي زير مجموعه وزارت نيرو در استان فارس ۱۳۸۹
محبوبه باباصفري رناني بررسي اخلاق حرفه¬اي اساتيد دانشگاه شيراز از ديدگاه دانشجويان کارشناسي ارشد ۱۳۸۹
حسين كرمي ارزيابي كارايي پالايشگاه¬هاي نفتي با رويكرد تحليل پوششي داده¬هاي خاكستري ۱۳۸۹
ايمان محمودزاده طراحي مدل رياضي شبکه زنجيره تأمين (مطالعه موردي: مجتمع صنعتي پروتئيني شام شام) ۱۳۸۹
مهسا هوشنگي ارزيابي عملكرد زير شاخه هاي صنايع كشور با استفاده از تكنيك تحليل مؤلفه هاي اصلي ۱۳۸۸
علي انوري تلفيق برنامه ريزي سناريو با ارزيابي متوازن براي تدوين چارچوب مديريت استراتژيک شرکت¬هاي صنعتي (مورد مطالعه شرکت زمزم شيراز) ۱۳۸۸
مهسا مصباح اردكاني ارزيابي عملکرد مناطق عمليات انتقال گاز با استفاده از مدل کارت امتيازدهي متوازن و تکنيک تحليل پوششي داده ها ۱۳۸۸
پيام شجاعي کاربرد تصميم گيري چندمعياره در انتخاب مسير بهينه خطوط لوله گاز ۱۳۸۸
زهراالسادات مهاجراني بررسي روش‌هاي انتقال تکنولوژي با رويکرد مدل تصميم گيري چند معياره (MADM) مطالعه موردي: شرکت توليد تجهيزات سنگين (هپکو) ۱۳۸۷
نبي مولايي هكاني طراحي مدل تصميم گيري چند معياره مبتني بر تئوري خاکستري مطالعه موردي : رتبه بندي شرکتهاي سرمايه گذاري و مادر تخصصي پذيرفته شده دربازار بورس اوراق بهادار ايران ۱۳۸۷
مازيار رحمتي کاربرد QFD و فرايند تحليل شبکه اي فازي در وزن دهي به مشخصه هاي طراحي در شرکت اساس صنعت پارس ۱۳۸۷
ابوذر جمال نيا برنامه ريزي جامع توليد با استفاده از برنامه ريزي آرماني فازي (مطالعه موردي: شرکت آزمايش مرودشت) ۱۳۸۷
بتول مهديه نجف ابادي كاربرد مقايسه اي روش « تخصيص خطي » و « تكنيك اولويت بندي ترجيحات بر مبناي نزديكي به جواب بهينه (تاپسيس)» براي ارزيابي مالي ۱۳۸۶
امير پاداش تجزيه و تحليل بهره وري شركتهاي صنعتي توليد كننده مواد غذايي و آشاميدني در بورس ايران با استفاده از شاخص مالم كوئيست ۱۳۸۵
مهسا برقرارجهرمي مدل اعتبارسنجي متقاضيان دريافت تسهيلات با استفاده از منطق فازي ۱۳۸۵
علي حكيمي نجف آبادي بررسي ضرورت تدوين استاندارد حسابداري (برمبناي چارچوب نظري) براي دستگاه‌هاي اجرايي دولتي ۱۳۸۵
مرتضي حشمتي بررسي تأثير اطلاعات گذشته بر ساختار سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸۵
سميه محمدحسيني زاده ارزيابي عملكرد و رتبه بندي نمايندگي هاي بيمه ايران با تلفيق دو روش تحليل پوششي داده ها و فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP/DEA) ۱۳۸۴
محمدعلي چنگيزي بررسي سطح استفاده از تكنيكهاي برنامه ريزي و كنترل توليد در صنايع بزرگ استان فارس ۱۳۸۴
مجتبي منوچهري طراحي نمودارهاي كنترل كيفيت چند متغيره با استفاده از تابع زيان تاگوچي(مطالعه موردي: شركت اخشان) ۱۳۸۴
رحيم بيضاوي بكارگيري الگوريتم مسالة برش (CSP) به منظور كاهش ضايعات ناشي از فرآيند برش در كارخانة روغن نباتي شيراز ۱۳۸۴
نجيمه رستگاري « بررسي محتواي نسبي و فزاينده اطلاعاتي ارزش افزوده اقتصادي براي پيش‌بيني سود شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » ۱۳۸۴
محمدرضا بهمنش طراحي مدل پيش بيني قيمت سهام شركتهاي سرمايه گذاري با استفاده ازشبكه هاي عصبي مصنوعي (تحقيق موردي: شركت سرمايه گذاري البرز) ۱۳۸۳
محمدمهدي كيامهر پيش‌بيني بازده روزانه سهام شركت هاي پذيرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده شبكه‌هاي عصبي مصنزوعي ۱۳۸۳
حسن محمدتباركاسگري تعيين صرف ريسك شاخص هاي كلان اقتصادي تاثيرگذار بر بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸۲
نريمان كارجوي رافع بررسي تأثير استانداردهاي ملي حسابداري بركيفيت اظهارنظر حسابرسان مستقل ۱۳۸۲
مسعود كريم زندي بهينه‌سازي نحوه‌ي سرويس‌دهي به مراجعه‌كنندگان بيمارستاني با استفاده از تكنيكهاي تئوري صف و شبيه‌سازي ( مطالعه موردي: درمانگاه مطهري شهر شيراز ) ۱۳۸۲
حسين نوراني تأثير هموارسازي سود بر بازده شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸۱
جمشيد جعفري بررسي و طراحي مدلي براي بهينه سازي عمليات تجديد قواي هواپيماهاي پهن پيکر با استفاده از روش شبکه مسير بحراني (CPM) در فرودگاه بين المللي شيراز ۱۳۸۱
حسن دهقان دهنوي بررسي نمودارهاي کنترل براي فرايندهاي توليد خاص (به لحاظ آماري) و انجام آزمون نيکويي برازش ۱۳۸۱
رويا عباس پور تدوين الگوريتم براي تعيين قابليت اطمينان سيستم هاي مختلط با تابع توزيع پيوسته و تهيه نرم افزار آن ۱۳۸۱
احمد رجبي طراحي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC و تئوري محدوديت ها TOC با برنامه ريزي خطي عدد صحيح جهت استفاده بهينه از منابع انساني (مطالعه موردي کارخانجات صنعتي شاهد شيراز) ۱۳۸۰
كامبيز گشتاسب مدل پيشنهادي توزيع اعتبارات عمراني در آموزش و پرورش استان فارس ۱۳۷۹
عليرضا ناصرصدرآبادي کاربرد روشهاي باز نمونه گيري بوت استرپ در کنترل کيفيت آماري ۱۳۷۷
احمد جعفرزاده افشاري ارائه الگوريتم ترکيبي جهت کاهش ضايعات در صنايع فلزي همراه با تدوين نرم افزار مناسب ۱۳۷۷
زكيه شوشتريان بررسي کارايي بازار بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۷۴
احمد جمالي طراحي فرآيند تصميم گيري براي ارزيابي تکنولوژي در صنايع خودروسازي (شرکت سايپا) ۱۳۷۳
ابراهيم حيدري تجزيه و تحليل الگوي تقاضا و سيستم قيمت گذاري برق در بخش مسکوني مورد: حوزه فعاليت شرکت برق منطقه اي فارس، سال هاي ۱۳۶۹-۱۳۵۰ ۱۳۷۱