۱۳۹۸/۰۳/۲۹
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : نظام الدين
نام خانوادگي : فقيه
سال تولد : 1332
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1359
مرتبه علمي : استاد
بخش : مديريت
دانشکده : اقتصاد ،مديريت و علوم اجتماعي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : faghihnezam@gmail.com

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (16)
۱- فقيه ن، رعنايي كرد شولي ح، محمدي ع، صمدي ع، موسوي حقيقي م، غفورنيان م (1393) مدلسازي رياضي زنجيره تامين خدمات ارتباط ثابت ايران با استفاده از مفهوم سيستم هاي پويا چشم انداز مديريت صنعتي 13:31-50
۲- فقيه ن، عسكري فر ك (1393) رتبه بندي کشورهاي منتخب در خصوص بهبود ظرفيت ملي نوآوري با استفاده از تحليل پوششي داده ها توسعه کارآفريني 7:1-16
۳- باباصفري رناني م، مرزوقي ر، فقيه ن، ترك زاده ج، يوسفي ف (1392) ارزيابي اخلاق حرفه اي استادان دانشگاه شيراز از ديدگاه دانشجويان کارشناسي ارشد و دلالت هاي تربيتي آن در برنامه ريزي درسي مجله پژوهش هاي برنامه ريزي درسي دانشگاه شيراز 1:67-86
۴- فقيه ن، رعنايي كرد شولي ح، محمدي ع، صمدي ع، موسوي حقيقي م، غفورنيان م (1392