۱۳۹۸/۰۳/۰۲
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : محمد
نام خانوادگي : نمازي
سال تولد : 1331
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1364
مرتبه علمي : استاد
بخش : حسابداري
دانشکده : اقتصاد ،مديريت و علوم اجتماعي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : mnamazi@rose.shirazu.ac.ir

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (164)
۱- نمازي م، رجب دري ح (2018) تدوين سوگندنامه اخلاقي حسابداران ايران حسابداري ارزشي و رفتاري 6:37-64
۲- نمازي م، حاجيها ز، چناري بوكت ح (2018) مدل بندي و تعيين اولويت معيارهاي موثر مديريت سود واقعي بر پيش بيني ورشکستگي راهبرد مديريت مالي 23:1-27
۳- نمازي م، فتحعلي باغني ا (1397) بررسي اثر سرمايه فکري و جريان نقد آزاد بر چسبندگي هزينه‌ها در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پژوهش ‌هاي تجربي حسابداري 30:223-250
۴- نمازي م، صادق زاده مهارلويي م (1397) بررسي سودمندي روش انتخاب متغير ريليف در بهبود نتايج پيش‌بيني فرار مالياتي با استفاده از داده کاوي پژوهش هاي کاربردي در گزارشگري مالي 13:7-44
۵- نمازي م، مقيمي ف (1397) تأثير نوآوري و نقش تعديلي مسئوليت پذيري اجتماعي بر عملکرد مالي شرکت‌ها در صنايع مختلف بررسي هاي حسابداري و حسابرسي 25:289-310
۶- نمازي م، حاجيها ز، چناري بوكت ح (1396) تأثير ساختار بدهي بر مديريت سود مبتني بر اقلام تعهدي پژوهش هاي حسابداري مالي و حسابرسي 34:1-30
۷- نمازي م، رجب دري ح، روستا ميمندي ا (1396) تدوين الگوي توسعه پايدار اخلاق حرفه‌اي حسابداري فصلنامه اخلاق در علوم و فناوري 12:1-12
۸- نمازي م، ابراهيمي ف (1396) بررسي تأثير سازه‌هاي فردي و اجتماعي بر شدت اخلاقي ادراک شده توسط حسابداران حسابداري ارزشي و رفتاري 4:97-121
۹- نمازي م، رضايي غ (1396) مدل‌بندي نقش واسطه‌اي سيستم اطلاعات حسابداري مديريت، انگيزش و تعهد سازماني در برنامه‌ريزي راهبردي و ايجاد مازاد بودجه‌اي مديران خدمات درماني دانش حسابداري و حسابرسي مديريت 24:113-133
۱۰- نمازي م، فتحعلي باغني ا (1396) بررسي تآثير سرمايه فکري بر چسبندگي هزينه شرکت هاي بورس اوراق بها دار تهران بررسي هاي حسابداري و حسابرسي 24:417-442
۱۱- نمازي م، رجب دري ح (1396) بررسي تعامل سازه هاي الگوي توسعه پايدار اخلاق حرفه اي حسابداري با استفاده از فن ديمتل پژوهش هاي حسابداري مالي 32:71-90
۱۲- نمازي م، دهقاني سعدي ع، قوهستاني س (1396) خودشيفتگي مديران و استراتژي تجاري شرکت ها فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت 22:37-51
۱۳- نمازي م، پاک مرام ع، قادري ق (1396) رابطه معيارهاي سودآوري و ريسک با ارزش بازار سهام با تأکيد بر جريان وجوه نقد (مورد مطالعه: شرکتهاي رو به رشد و رو به افول) تحقيقات حسابداري 33:4-23
۱۴- نمازي م، زارع م (1396) طراحي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت زمان گرا با رويکرد فازي (مطالعه موردي: شرکت لعاب پارس فارس) حسابداري مديريت 33:12-32
۱۵- نمازي م، رجب دري ح، روستا ميمندي ا (1396) بررسي تعداد و تحليل محتواي مقاله هاي مرتبط با اخلاق حرفه اي حسابداري در ايران مجله ي پيشرفت هاي حسابداري دانشگاه شيراز 72:193-206
۱۶- نمازي م، نمازي ن (1395) رتبه‌بندي شرکت‌ها بر اساس سنجه‌هاي ارزيابي عملکرد با استفاده از تکنيک چندشاخصه TOPSIS و مقايسه معيارهاي ارزيابي (شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران) پژوهش‌هاي حسابداري مالي 28:39-64
۱۷- نمازي م، دريائي ع (1395) پيش بيني نرخ حاکميت شرکتي با استفاده از شبکه هاي عصبي دانش حسابرسي 64:5-20
۱۸- نمازي م، قديريان اراني م (1395) حسن شهرت: منظر پنجم ارزيابي متوازن بررسي هاي حسابداري 12:83-110
۱۹- نمازي م، كاظم نژاد اصطهباناتي م، نعمت الهي م (1395) مقايسه روش هاي مختلف انتخاب متغيرهاي پيش بين براي پيش بيني بحران مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مجله مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار 29:193-212
۲۰- نمازي م، غلامي حسين آباد ر (1395) الگوي جامع رتبه بندي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از اطلاعات حسابداري، ارزيابي متوازن و تکنيک پاپريکا مجله دانش حسابداري 37:7-33
۲۱- نمازي م، ابراهيمي ميمند م (1395) بررسي تاثير سازوکارهاي راهبري شرکتي بر افشاي ريسک فصلنامه حسابداري مالي 30:1-39
۲۲- نمازي م، نمازي ن (1395) رتبه‌بندي شرکت ها بر اساس سنجه هاي ارزيابي عملکرد با استفاده از تکنيک چند شاخصه TOPSIS و مقايسه معيارهاي ارزيابي(شواهدي از بورس اوراق بهادار) پژوهش‌هاي حسابداري مالي 28:39-64
۲۳- نمازي م، ابراهيمي ميمند م (1395) بررسي چگونگي افشاي ريسک در گزارش سالانه شرکت ها و عوامل موثر بر آن مجله علمي پژوهشي دانش حسابداري مالي 9:1-30
۲۴- نمازي م، موسوي نژاد س (1395) بررسي رابطه بين دارايي هاي نامشهود و عملکرد مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فصلىامه علمي پژوهشي دانش سزمايه گٍذاري 20:243-262
۲۵- نمازي م، شكرالهي ا (1395) بررسي تعامل بين جريان نقدي آزاد و عملکرد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران با استفاده از سيستم معادلات همزمان سه مرحله اي (3SLS) مجله پيشرفت هاي حسابداري 70:189-223
۲۶- نمازي م، قديريان آراني م، فتاحي نافچي ح (1395) استراتژي اقيانوس آبي و توسعه حسابداري مديريت استراتژيک دانش حسابداري و حسابرسي مديريت 18:29-53
۲۷- نمازي م، شمس الديني ك (1395) بررسي تأثير منحني يادگيري بر سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت عملگرا ( PFABC) فصلنامه علمي پژوهشي حسابداري مديريت 29:73-87
۲۸- نمازي م، ابراهيمي ف (1395) مدل بندي و تعيين اولويت عوامل مؤثر بر قصدگزارش تقلب هاي مالي توسط حسابداران فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات تجربي حسابداري مالي 49:1-28
۲۹- نمازي م، غفاري م (1395) بررسي اهميت و نقش اطلاعات توانايي مديران و نسبت هاي مالي به عنوان معياري در انتخاب سبد بهينه سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از تحليل پوششي داده ها) فصلنامه علمي پژوهشي حسابداري مالي 26:1-30
۳۰- نمازي م، موسوي نژاد س (1394) بررسي کاربرد پژوهش‌هاي اقدامي در حسابداري مطالعات حسابداري و حسابرسي 1:4-18
۳۱- نمازي م، ابراهيمي ف (1394) بررسي تآثير متغير تعديلي شدت اخلاقي ادراک شده بر قصد گزارش داخلي موارد تقلب توسط حسابداران بررسي هاي حسابداري 5:109-133
۳۲- نمازي م، ناظمي ا (1394) تعيين ارزيابي سودمندي اطلاعات بها يابي و عوامل موثر بر بکار گيري سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت (مطالعه موردي: بانک کشاورزي ايران) پژوهش هاي تجربي حسابداري 85:105-127
۳۳- نمازي م، كاشاني پور ف (1394) بررسي رابطة بين محافظه كاري در گزارشگري مالي و نقدشوندگي بررسي هاي حسابداري و حسابرسي 4:521-540
۳۴- نمازي م، حاجيها ز، چناري بوكت ح (1394) مطالعه ي پديده ي فرآيند آشوب در شاخص قيمت و بازده نقدي فصلنامه اقتصاد مالي و توسعه 33:35-53
۳۵- نمازي م، شکرالهي ا (1394) بررسي تعامل بين سياست بدهي و مالکيت نهادي در شرکت هاي دارويي و غيردارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادلات هم زمان فصلنامه حسابداري سلامت 10:80-103
۳۶- نمازي م، شکرالهي ا (1393) آزمون نظريه جريان نقدي آزاد و نظارت بستانکاران با استفاده از سيستم معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله اي (3SLS): مطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مجله پژوهش هاي حسابداري مالي 20:17-44
۳۷- نمازي م، فروغي د، فرزادي س (1393) بدهي فکري: مفهومي نوين در تقابل با سرمايه فکري مجله علمي- پژوهشي حسابداري مديريت 23:15-30
۳۸- نمازي م، غلامي حسين آباد ر (1393) تأثير مديريت سود مبتني بر اقلام تعهدي بر كارآيي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران دانش حسابداري 17:29-48
۳۹- نمازي م، رضائي غ (1393) بررسي اثرات رقابت در بازار محصول بر سياست تقسيم سود نقدي شركت‌ها راهبرد مديريت مالي 3:1-24
۴۰- نمازي م، منصوري ش (1393) نظريه آنتروپي از ديدگاه روان‌شناسي و تأثير آن در مالي رفتاري فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايه‌گذاري 11:239-259
۴۱- نمازي م، رضايي غ (1393) بررسي اثرات كيفيت اقلام تعهدي و مربوط بودن اطلاعات مالي بر هزينه‌هاي نمايندگي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعات تجربي حسابداري مالي 44:37-69
۴۲- نمازي م، رضايي غ، ممتازيان ع (1393) رقابت دربازار محصول و كيفيت اطلاعات حسابداري پيشرفت‌هاي حسابداري دانشگاه شيراز 67:131-161
۴۳- نمازي م، قديريان اراني م (1393) بررسي رابطه سرمايه فكري و اجزاي آن با خطر ورشكستگي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پژوهش‌هاي تجربي حسابداري 11:115-141
۴۴- مصلح شيرازي ع، نمازي م، محمدي ع، رجبي ا (1392) تيوري چشم انداز و مدل سازي الگوي تصميم گيري مديران چشم انداز مديريت صنعتي 10:9-23
۴۵- مصلح شيرازي ع، نمازي م، محمدي ع، رجبي ا (1392) نگرش رفتاري رويکردي نوين در مد ل سازي تصميمات سازماني چشم انداز مديريت صنعتي 12:9-37
۴۶- نمازي م، ابراهيمي ش (1392) بررسي تأثير ساختار مالكيت و تركيب هيأت مديره بر كارآيي فني شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مجله دانش حسابداري 12:35-57
۴۷- مصلح شيرازي ع، نمازي م، محمدي ع، رجبي ا (1392) نگرش رفتاري، رويكردي نوين در مدل‌سازي تصميمات سازماني (مورد مطالعه: مديران صنايع استان فارس) چشم‌انداز مديريت صنعتي 12:9-37
۴۸- نمازي م، تاك ف (1392) واكاوي الواح گلي استحكامات تخت جمشيد با تمركز بر شيوه حسابداري و دفتر داري مجله بررسي‌هاي حسابداري و حسابرسي 4:113-134
۴۹- نمازي م، رئيسي ز، حسيني س (1392) بررسي رابطه بين شاخص راهبري شركتي و بازده سهامداران شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فصلنامه بورس اوراق بهادار 22:25-51
۵۰- نمازي م، شكرالهي ا (1392) بررسي تعامل جريان نقدي آزاد، سياست بدهي و ساختار مالكيت با استفاده از سيستم معادلات هم‌زمان؛ مطالعه موردي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پيشرفت‌هاي حسابداري دانشگاه شيراز 2:169-210
۵۱- نمازي م، ابراهيمي ف (1392) تأثير تركيب هيأت مديره بر عملكرد با تأكيد بر كارايي ارزش افزوده منابع شركت فصلنامه مطالعات تجربي حسابداري مالي 40:1-26
۵۲- مصلح شيرازي ع، نمازي م، محمدي ع، رجبي ا (1392) تئوري چشم انداز و مدلسازي لگوي تصميم گيري مديران در بخش صنعت چشم انداز مديريت صنعتي 10:9-33
۵۳- نمازي م، ابراهيمي ش (1392) تأثير ساختار مالکيت و ترکيب هيأت مديره بر کارايي فني شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مجله دانش حسابداري 12:35-57
۵۴- نمازي م، غفاري م، كاريزكي م (1391) بررسي تطبيقي مدل هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت فازي و مدل هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت سنتي در خدمات بيمارستاني دانش حسابداري و حسابرسي مديريت 4:1-14
۵۵- نمازي م، اكبري قوروقچي ج (1391) بررسي عملكرد شركت‌هاي خانوادگي و غيرخانوادگي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فصلنامه حسابداري مالي 13:16-43
۵۶- نمازي م، سعيدي م (1391) بررسي رابطه بين ويژگي‌هاي هيئت مديره و مديريت سود فصلنامه نظريه‌هاي نوين حسابداري 3:5-34
۵۷- نمازي م، كريمي ز، ماهر م (1391) تأثير پياده‌سازي مبناي حسابداري تعهدي بر مولفه‌هاي کيفيت زندگي کاري مديران و کارشناسان مالي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور فصلنامه حسابداري سلامت 2:110-123
۵۸- نمازي م، عظيمي بيدگلي م (1391) تعيين معيار ارزيابي متوازن و رتبه‌بندي آن‌ها با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعات تجربي حسابداري مالي 10:1-21
۵۹- نمازي م، ابراهيمي ش (1391) بررسي ارتباط بين ساختار رقابتي بازار محصول و بازده سهام پژوهش‌هاي تجربي حسابداري مالي 1:9-27
۶۰- نمازي م، ناظمي ا (1391) تطبيقي سودمندي اطلاعات سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت و هزينه‌يابي سنتي در بانکداري الکترونيک بررسي‌هاي حسابداري و حسابرسي 3:119-138
۶۱- نمازي م، غفاري م، فريدوني م (1391) تحليل بنيادي رفتار چسبنده هزينه‌ها و بهاي تمام شده با تأکيد بر دامنه تغييرات در بورس اوراق بهادار تهران پيشرفت‌هاي حسابداري 2:21-44
۶۲- نمازي م، رضايي ح (1391) تأثير نرخ تورم بر كيفيت سود شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فصلنامه پژوهش‌هاي تجربي حسابداري 5:67-91
۶۳- نمازي م، زارع حسين‌آبادي ع، غفاري م (1391) بررسي ارتباط بين تغييرات در موجودي كالا، سودآوري و ارزش شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پژوهش‌هاي حسابداري مالي 2:21-44
۶۴- نمازي م، منفردمهارلويي م (1390) بررسي تأثير حدود عمليات شركت بر ساختار هيأت مديره (مورد مطالعه: شركت‌هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران دانش حسابداري 7:7-25
۶۵- نمازي م، ابراهيمي ش (1390) بررسي تجربي نقش اجزاي سرمايه‌ي فكري در ارزيابي عمليات مالي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مجله‌ي پيشرفت‌هاي حسابداري دانشگاه شيراز 613:163-197
۶۶- نمازي م، كريمي م (1390) بررسي كاربردهاي منطق فازي در حسابداري چشم‌انداز مديريت مالي و حسابداري 1:9-36
۶۷- نمازي م، بايزيدي ا، جبارزاده كنگرلويي س (1390) بررسي رابطه بين كيفيت حسابرسي و مديريت سود شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحقيقات حسابداري و حسابرسي 9:4-21
۶۸- نمازي م (1389) حسابرس و برنامه راه مجله حسابرس 50:74-76
۶۹- نمازي م، محمدي م (1389) بررسي كيفيت سود و بازده شركت‌هاي خانوادگي و غيرخانوادگي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پيشرفت‌هاي حسابداري 2:159-194
۷۰- نمازي م، جامعي ر (1389) نقش اطلاعات حسابداري (هزينه‌يابي) منابع انساني روي سازه‌هاي سيستم ارزيابي متوازن شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پژوهش‌هاي حسابداري مالي 4:21-44
۷۱- نمازي م، ابراهيمي ش (1389) بررسي كارايي بانك‌هاي ايران با استفاده از تكنيك DEA به روش پله‌اي مديريت صنعتي 5:159-174
۷۲- نمازي م، دواني‌پور ا (1389) بررسي تجربي رفتار چسبندگي هزينه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران بررسي‌هاي حسابداري و حسابرسي 62:85-102
۷۳- نمازي م، حيدرپور ف، محمدي ك (1388) بررسي تأثير تركيب سهامداران (اشخاص حقيقي و حقوقي) شركت‌ها بر حجم مبادلات نقدشوندگي سهام آنها فصلنامه پژوهشنامه حسابداري مالي و حسابرسي 3:1-22
۷۴- نمازي م، حلاج م، ابراهيمي ش (1388) تأثير مالكيت نهادي بر عملكرد مالي گذشته و آتي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررس هاي حسابداري و حسابرسي 58:113-130
۷۵- نمازي م، ابراهيمي ش (1388) بررسي تأثير سرمايه فكري بر عملكرد مالي جاري و آينده شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحقيقات حسابداري 4:1-25
۷۶- نمازي م، زراعتگري ر (1388) بررسي كاربرد نسبت Q توبين و مقايسه‌ي آن با ساير معيارهاي ارزيابي عملكرد مديران در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دوفصلنامه علمي پژوهشي پيشرفتهاي حسابداري 1:231-262
۷۷- نمازي م (1387) نقش فرهنگ و آموزش سرمايه‌گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران مجموعه مقالات همايش استاني بورس اوراق بهادار- واحد شيراز 1:21-35
۷۸- نمازي م، كرماني ا (1387) تأثير ساختار مالكيت بر عملكرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررس هاي حسابداري و حسابرسي 53:83-100
۷۹- نمازي م، ناظمي ا (1387) مروري بر پژوهش‌هاي حسابداري انجام شده در بورس اوراق بهادار تهران توسعه و سرمايه 2:9-48
۸۰- نمازي م، ابراهيمي ش (1387) انقلاب نانوتكنولوژي و اثرات آن در حسابداري حسابدار رسمي 2:57-68
۸۱- نمازي م، كيامهر م (1386) پيش‌بيني بازده روزانه سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي تحقيقات مالي 24:115-134
۸۲- نمازي م، شمس‌الديني ك (1386) بررسي سازه‌هاي مؤثر بر دقت پيش‌بيني سود توسط شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مجله توسعه و سرمايه 1:1-25
۸۳- نمازي م، حشمتي م (1386) بررسي تأثير سازه‌ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مجله بررسي‌هاي حسابداري و حسابرسي 49:139-160
۸۴- نمازي م (1386) معرفي نسل دوم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (TDABC) مجله حسابدار 192:3-16
۸۵- نمازي م (1386) چالش‌ها و فرصت‌هاي حسابداري مديريت مجموعه مقالات هشتمين همايش سراسري حسابداري ايران 1:37-52
۸۶- نمازي م، محمدتباركاسگري ح (1386) به‌كارگيري مدل چند عاملي براي توضيح بازده سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 50:157-180
۸۷- نمازي م، شمس الديني ك (1386) بررسي ارتباط فرهنگ با نظريه نمايندگي مجله حسابدار 183:7-19
۸۸- نمازي م (1385) چالش ها و فرصت هاي حسابداري مديريت حسابدار 180:3-12
۸۹- نمازي م، منصوري ا (1385) بررسي تجربي دوره گردش وجه نقد و تجزيه و تحليل نقدينگي شركت‌هاي بورس اوراق بهادار تهران فصلنامه دانش و پژوهش حسابداري 7:16-30
۹۰- نمازي م، رستمي ن (1385) بررسي رابطه بين نسبت‌هاي مالي و نرخ بازده سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسي‌هاي حسابداري و حسابرسي 44:105-127
۹۱- نمازي م (1385) هزينه‌يابي در بنگاه‌هاي خدماتي انجمن حسابداران خبره ايران 1:18-18
۹۲- نمازي م، شيره زاده ج (1384) رابطه ساختار سرمايه با سودآوري شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تأكيد بر نوع صنعت) بررسي‌هاي حسابداري و حسابرسي 42:75-95
۹۳- نمازي م، ناظمي ا (1384) بررسي تحليلي تحقيقات انجام شده در بورس اوراق بهادار تهران تحقيقات مالي 19:135-166
۹۴- نمازي م (1384) تكنيك‌هاي ارزيابي عمليات مالي مديران بهينه حسابداري دانشگاه شيراز 9:3-10
۹۵- نمازي م (1384) بررسي كاربردهاي تئوري نمايندگي در حسابداري مديريت مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 22:147-164
۹۶- نمازي م، آغولي ع (1384) بررسي و تعيين قيمت تمام شده قرارداد توسعه و احداث در شركت توزيع نيروي برق شيراز مديريت و توسعه 26:69-80
۹۷- نمازي م، مرادي ج (1384) بررسي تجربي سازه هاي موثر در تعيين پاداش هيات مديره مطالعات حسابداري 10:73-103
۹۸- نمازي م، سيراني م (1383) بررسي تجربي سازه‌هاي مهم در تعيين قراردادها، شاخص‌ها و پارامترهاي پاداش مديران عامل شركت‌ها بررسي‌هاي حسابداري و حسابرسي 36:65-94
۹۹- نمازي م، زارع ب (1383) كاربرد تئوري اطلاعات در تعيين ريسك سيستماتيك، مطالعه موردي: شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسي‌هاي حسابداري و حسابرسي 35:79-100
۱۰۰- نمازي م، سيراني م (1383) بررسي تجربي سازه‌هاي مهم در تعيين قراردادها، شاخص‌ها و پارامترهاي پاداش مديران عامل شركت‌ها در ايران فصلنامه مطالعات حسابداري 5:25-60
۱۰۱- نمازي م، خواجوي ش (1383) سودمندي متغيرهاي حسابداري در پيش بيني ريسک سيستماتيک شرکت هاي بررسي هاي حسابداري و حسابرسي 38:93-120
۱۰۲- نمازي م، زاهداني ن (1382) بررسي تجربي ديدگاه‌هاي مديران نسبت به نقش حسابرسي داخلي در اعمال نظارت بهينه مجله اقتصاد و مديريت 1:176-195
۱۰۳- نمازي م (1382) تكامل ارزيابي متوازن پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران 8:161-193
۱۰۴- نمازي م (1382) بررسي نگرش مديران واحدهاي صنعتي استان فارس نسبت به حسابداري صنعتي بررسي‌هاي حسابداري و حسابرسي 32:63-81
۱۰۵- نمازي م، رمضاني ا (1382) ارزيابي متوازن در حسابداري مديريت مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 38:2-20
۱۰۶- نمازي م (1382) نقش تئوري نمايندگي در حسابداري حسابدار 1:1-1
۱۰۷- نمازي م (1382) نقش پژوهش‌هاي كيفي در علوم انساني مجله جغرافيا و توسعه 1:63-87
۱۰۸- نمازي م، کمالي ک (1381) بررسي نحوه تخصيص اعتبارات بودجه با استفاده از مدل برنامه‌ريزي آرماني، مطالعات موردي: استان فارس بررسي‌هاي حسابداري و حسابرسي 30:29-57
۱۰۹- نمازي م (1381) نقش ماتريس در حسابداري مديريت حسابدار 1:8-12
۱۱۰- نمازي م، شوشتريان ز (1380) بررسي عملكرد اقتصادي بورس اوراق بهادار ايران فصلنامه پژوهش‌ها و سياست‌هاي اقتصادي 20:93-115
۱۱۱- نمازي م (1378) آينده حسابداري مديريت بررسي‌هاي حسابداري و حسابرسي 29:3-34
۱۱۲- نمازي م (1378) الگوي سرمايه‌گذاري و شيوه تأمين منابع مالي در مناطق جنگزده مجله برنامه و بودجه 38:75-99
۱۱۳- نمازي م (1377) بررسي سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در حسابداري مديريت و ملاحظات ساختاري آن بررسي‌هاي حسابداري و حسابرسي 26:71-106
۱۱۴- نمازي م، شوشتريان ز (1377) نظريه‌ها، الگوها و روش‌هاي آزمون كارايي بازار سرمايه مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 27:1-22
۱۱۵- احمدپور ا، نمازي م (1377) تأثير اهرم عملياتي، مالي و اندازه شركت روي ريسك سيستماتيك (شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مجله مدرس 1:74-101
۱۱۶- نمازي م (1376) هزينه‌يابي برمبناي فعاليت انجمن حسابداري خبره ايران، سمينار حسابداري مديريت 1:4-4
۱۱۷- نمازي م (1376) نقش حسابداران مديريت در صنايع استان فارس مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 2:41-76
۱۱۸- نمازي م، شوشتريان ز (1375) مروري بر آزمون‌هاي كارايي بورس اوراق بهادار در سطح ضعيف تحقيقات مالي 11:47-83
۱۱۹- نمازي م (1375) سرمايه‌گذاري در مناطق جنگزده سومين كنفرانس بين‌المللي بازسازي مناطق جنگ زده 1:1-1
۱۲۰- نمازي م (1375) خصوصيات سيستم‌هاي حسابداري صنعتي صنايع استان فارس بررسي‌هاي حسابداري 14:50-69
۱۲۱- نمازي م، شوشتريان ز (1374) بررسي كارايي بازار بورس اوراق بهادار تحقيقات مالي 7:82-104
۱۲۲- نمازي م (1374) انضباط مالي اولين سمينار وجدان كاري و انضباط اقتصادي و مالي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1:1-1
۱۲۳- نمازي م (1373) هزينه‌يابي جذبي و متغير در سيستم‌هاي استاندارد مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 1:1-26
۱۲۴- نمازي م (1372) مشكلات اصول پذيرفته شده حسابداري و نحوة تدوين استانداردهاي مطلوب مجله علمي و پژوهشي اقتصاد و مديريت 1:5-22
۱۲۵- نمازي م (1372) عوامل مؤثر در تدوين استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 1:1-32
۱۲۶- نمازي م (1371) سه سخنراني و سه كميسيون در اولين سمينار محدود حسابداري سازمان سمت مجله حسابدار 9:104-108
۱۲۷- نمازي م (1371) استانداردهاي ملي حسابداري: دشواري‌ها، محدوديت‌ها و پيشنهادها مجله حسابدار 3:110-104
۱۲۸- نمازي م (1370) تجزيه و تحليل متدهاي هزينه‌يابي جذبي و متغير مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 7:47-74
۱۲۹- نمازي م (1370) نگاهي به سيستم سنجش مسئوليت حسابداري از ديد علوم رفتاري دانش مديريت 11:31-44
۱۳۰- نمازي م (1369) سيستم تدوين استانداردهاي حسابداري مجموعه مقالات دومين سمينار حسابداري ايران، دانشگاه آزاد اسلامي- زنجان 1:57-85
۱۳۱- نمازي م (1368) كارسنجي و روش‌سنجي دانشگاه شيراز 1:1-101
۱۳۲- نمازي م (1368) نقش مدل‌هاي رياضي چند هدفي در حسابداري مجموعه مقالات اولين سمينار حسابداري ايران. انتشارات دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي، دانشگاه شهيد چمران اهواز 1:154-172
۱۳۳- نمازي م، ناظمي ا (0) ارزيابي تطبيقي سودمندي اطلاعات سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت با هزينه يابي سنتي در بانکداري الکترونيک بررسي هاي حسابداري و حسابرسي 3:119-138
134- Namazi M, Namazi N (2017) An empirical investigation of the effects of moderating and mediating variables in business research: Insights from an auditing report Contemporary Economics 11:459-470
135- Namazi M, Ebrahimi F (2017) A Study of Accountants’ Whistle-Blowing Intention: Evidence from Iran International Journal of Business Governance and Ethics 12:349-373
136- Namazi M, Hosseini nia S (2017) The Moderating Role of Corporate Governance on the Relationship between a Firm’s Product Lifecycle and Risk-Taking ASIAN JOURNAL OF ACCOUNTING AND GOVERNANCE 8:87-100
137- Namazi M, Khan salar E (2017) Cash flow disaggregation and prediction of cash Journal of Applied Accounting Research 18:464-479
138- YIFei Z, Namazi M, Isa C (2017) Investigating the Empirical Effect of ABC Stages on the Performance of Companies Iranian Journal of Management Studies (IJMS) 10:175-205
139- Namazi M, Namazi N (2016) Conceptual Analysis of Moderator and Mediator Variables in Business Research. Procedia Economics and Finance 36:540-554
140- Namazi M (2016) Emergence of the Time- Driven Activity- Based Costing International Review of Management and Business Research 5:1008-1020
141- Namazi M, Rezaei G (2016) The Effects of Earnings Quality Criteria on the Agency Costs: (Evidence from Tehran Stock Exchange Market Procedia Social and Behaviorol Sciences 230:67-75
142- Namazi M (2016) Time-driven activity-based costing: Theory, applications and limitations Iranian Journal of Management Studies (IJMS) 9:457-482
143- جعفرنژاد , مهرگان , Namazi M, ابطحي (2016) A Mathematical Programming Model of Activity-Based Costing in order to Improve profitability and optimal production Orders International Journal of Applied engineering research 11:4100-4108
144- Namazi M, Namazi N (2016) Conceptual Analysis of Moderator and Mediator Variables in Business Research Procedia Economics and Finance 36:540-554
145- Namazi M, Shkrlahy A, Sadeghzadehmaharluie M (2016) Detecting and ranking cash flow risk factors via artificial neural networks technique Journal of Business Research 69:1801-1806
146- Namazi M, Sadeghzadehmaharluie M (2015) detecting earnings management via statistical and neural networks techniques International Journal of Economics and Management Engineering 7:2520-2528
147- Namazi M, ماهر , كريمي (2014) The impact of Implementation of New Systems of Finance (accrual accounting) at Ministry of Health and Medical Education on the components of quality of work life in Shiraz University of Medical Sciences: Perspectives of Journal of Health Management and Informatics 1:86-91
148- Namazi M (2014) Role of the Agency Theory in Implementing Management's control Journal of accounting and Taxation 5:38-47
149- Namazi M, Kermani E (2014) An Empirical Investigation of the Relationship between Corporate Ownership Structures and their Performances (Evidence from Tehran Stock Exchange) Journal of Finance and Accounting 1:13-26
150- Namazi M, Forougozar H, Namazi N (2011) Simulation of The Production Line Repair Time Via Dynamic Systems International Conference on Financial Management and Economics (IPEDR) 11:373-378
151- Namazi M, ناظمي (2011) An Investigation of the Significant Measures of the Balanced Scorecard Perspectives and the Strategy Map in the Service Industry (Evidence from a Chain-Hotel in Iran) International Developments in Management Research :129-152
152- Namazi M, Forougozar H, Namazi N (2011) Simulation of the Production Line Repair Time Via Bynamic Systems 2011 International Conference on Financial Management and Economics IPEDR 11:373-378
153- Namazi M, Khansalar E (2011) An Investigation of the Income Smoothing Behavior of Growth and Value Firms International Business Research 4:84-93
154- Namazi M, قرباني (2010) An Investigation of the Relationship between Board of Directors Bonuses and Cconomic Performance ... International Research Journal of Finance and Economics 56:43-66
155- Namazi M, Salehi M (2010) The Role of Inflation in Financial Repression: Evidence from Iran World Applied Sciences Journal 6:653-661
156- Namazi M, اله ياري ابهري (2010) An Investigation of the Balanced-Scorecard's Applications for Performance Measurememnt of the Firms Accepted in the Tehran Securities Exchange Market Journal of Applied Sciences Research 6:943-955
157- Namazi M (2009) Performance-Focused ABC:A Third Generation Of Activity -Based Costing System Cost Management 23:34-46
158- Namazi M, ناظمي (2009) Capital Market Researh In Accounting :Evidence From The Tehran Stock Exchange Asian Academy of management Journal of Accounting and Finance 5:1-32
159- Faghih N, Namazi M (1998) Applying Shannon's Information Theory to the Measurement and Analysis of Financial Statements Journal of Discrete Mathematical Sciences & Cryptography 19:49-72
160- Namazi M (1995) The Application of The Agency Theory In Planning and staff Assignment of CPA Firms Iranian Accounting Review 10:146-191
161- Crum R, Namazi M (1987) Multi- Objective Linear Programming Techniques in Manpower Staff Assignment Akron Business and Economic Review 18:95-109
162- Namazi M (1986) Quantitative Techniques are the Future Management Accounting 65:84-87
163- Namazi M (1985) A Critical Review of the Efficient Market Hypothesis Akron Business and Economic Review 16:27-35
164- Namazi M (1985) Theoretical Developments of Principal- Agent Employment Contract in Accounting: the State of the Art Journal of Accounting Literature :113-163

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-نمازي م "تدوين الگوي توسعه پايدار اخلاق حرفه اي حسابداري " (1396)
۲-نمازي م، شكرالهي ا "بررسي تعامل بين عملکرد زيست محيطي و عملکرد مالي با استفاده از سيستم معادلات هم زمان " چهاردهمين همايش ملي حسابداري ايران (1395)
۳-نمازي م، نمازي ن "بررسي تأثير متغيرهاي تعديل‌کننده و واسطه اي بر نوع گزارش حسابرسي " سيزدهمين همايش ملي حسابداري (1394)
۴-نمازي م، نمازي ن "بررسي تأثير متغيرهاي تعديل‌كننده و واسطه‌اي بر نوع گزارش حسابرسي " سيزدهمين همايش ملي حسابداري ايران (1394)
۵-نمازي م، فروگذار ح، نمازي ن "رتبه‌بندي سازه‌هاي مؤثر بر بهره‌وري با استفاده از تکنيک TOPSIS و AHP " دومين همايش حسابداري مديريت (1393)
۶-نمازي م، نمازي ن "رتبه‌بندي و بررسي معيارهاي ارزيابي عملکرد در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنيک TOPSIS " دوازدهمين همايش ملي حسابداري ايران (1393)
۷-نمازي م، فروگذار ح، نمازي ن "رتبه بندي سازه هاي مؤثر بر بهره وري با استفاده از تکنيک TOPSIS و AHP " دومين همايش حسابداري مديريت، انجمن حسابداري مديريت ايران (1393)
۸-نمازي م، غفاري م، فريدوني م "بررسي تطبيقي مالكيت خانوادگي و غيرخانوادگي از ديدگاه تئوري نمازندگي در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " دوازدهمين همايش ملي حسابداري ايران (1393)
۹-نمازي م، نمازي ن "رتبه‌بندي و بررسي معيارهاي ارزيابي عملكرد در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تكنيك TOPSIS " دوازدهمين همايش ملي حسابداري ايران (1393)
۱۰-نمازي م، شكرالهي ا "بررسي تعامل بين جريان نقدي آزاد، و عملكرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سيستم معادلات همزمان سه مرحله‌اي (3SLS) " دوازدهمين همايش ملي حسابداري ايران (1393)
۱۱-نمازي م، شكرالهي ا "بررسي تعامل بين سياست بدهي و مالكيت نهادي در شركت‌هاي دارويي و غيردارويي بورس اوراق بهدار با استفاده از سيستم معادلات همزمان " دوازدهمين همايش ملي حسابداري ايران (1393)
۱۲-نمازي م "تكامل حسابداري مديريت استراتژيك " يازدهمين همايش ملي حسابداري ايران (1392)
۱۳-نمازي م، ابراهيمي ش "تأثير ساختار مالکيت و ترکيب هيأت مديره بر کارايي فني شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " دانش حسابداري (1392)
۱۴-نمازي م "کاربرد ارزيابي عملکرد در صنايع " سمينار حسابداري مديريت در عرصه عمل (1391)
۱۵-نمازي م، ابراهيمي ش "بررسي روش‌هاي سنجش فكري مستقيم " چهارمين كنفرانس بين‌المللي مديريت سرمايه فكري (1391)
۱۶-نمازي م، رضايي ح "تأثير نرخ تورم بر كيفيت سود شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " دهمين همايش ملي حسابداري ايران- دانشگاه الزهرا (1391)
۱۷-نمازي م "اهميت دارايي‌هاي نامشهود در حسابداري " نهمين سمينار سراسري حسابداري ايران (1390)
۱۸-نمازي م، قرباني ح "بررسي اجراي استاندارد حسابداري شماره 28 با عنوان «فعاليت هاي بيمه عمومي» در شرکت هاي فعال در صنعت بيمه کشور " هفدهمين همايش ملي و سومين سمينار بين المللي بيمه و توسعه (1389)
۱۹-نمازي م "نقش نانوتكنولوژي در حسابداري " بررسي راهكارهاي ارتقاي مباحث حسابداري مديريت در صنعت (1389)
۲۰-نمازي م، موسوي نژاد س "بررسي كاربرد پژوهش‌هاي اقدامي در حسابداري " سومين كنفرانس بين‌المللي حسابداري (1389)
۲۱-نمازي م، حشمتي ر "طراحي مدل ارزيابي پروژه‌هاي فناوري اطلاعات با روش بودجه‌بندي بر مبناي فعاليت فازي " سومين كنفرانس بين‌المللي بودجه‌ريزي عملياتي (1388)
۲۲-نمازي م، حسيني س "اخلاق حرفه‌اي در حسابداري مديريت " دومين كنفرانس بين‌المللي حسابداري در ايران (1388)
۲۳-نمازي م، غفاري م "طراحي سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در شرايط عدم اطمينان با استفاده از منطق فازي (مطالعه موردي: بيمارستان رضوي مشهد) " اولين كنفرانس بين‌المللي حسابداري (1388)
۲۴-نمازي م "هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت و ارزيابي متوازن جهت دسترسي به مزيت رقابتي استراتژيك پايدار " سومين كنفرانس بين‌المللي مديريت استراتژيك (1387)
۲۵-نمازي م، انوري ع "كاربرد هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت و ارزيابي متوازن جهت دسترسي به مزيت رقابتي استراتژيك پايدار " سومين كنفرانس بين‌المللي مديريت استراتژيك (1387)
۲۶-نمازي م "چالش‌ها و فرصت‌هاي حسابداري مديريت " نقش حسابداري و حسابرسي در پاسخ‌گويي و توسعه اقتصادي (1386)
27-Namazi M, Namazi N "Modeling and Testing the Effect of Moderating and Mediating Variables in Balanced Scorecard Research " (2016)
28-Namazi M "The strategic positioning of the time-driven activity-based costing " the 4th African Accounting & Finance Association Conference (2014)
29-Namazi M, Shkrlahy A, Sadeghzadehmaharluie M "Ranking reclative importance of various determinants of the free cash flow risk: a neural network approach " the 4th African Accounting & Finance Assocaiation Conference (2014)
30-Namazi M, شادمان , Rezaei H "Investigating the effect of the foreign currency rates on earnings quality of the fiirms listed in Tehran tock Exchange " 1 st International Conference on New Directions in Business, Management, Financial and Economics (2013)
31-Namazi M, Forougozar H, Namazi N "Simulation of The Production Line Repair Time Via Dynamic System " International Conference on Financial Management and Economics (IPEDR) (2011)
32-Namazi M, Forougozar H, Namazi N "Simulation of The Production Line Repair Time Via Dynamic Systems " 2011 International Conference on Financial Management and Economics (2011)
33-Namazi M "The Emergence, Applications and Limitations of the time-Driven Activity Based Costing " British Accounting Association (2010)
34-Namazi M "The Role of the Agency Theory in Implementing Management's Control " The 6th International Symposium on Management Accounting and Controls (2010)
35-Namazi M, الهياري "An Investigation of the Balanced-Scorecard's Applications for Performance Measurement of the Firms Accepted in the Tehran Exchange Market " International Management Accounting Conference (IMAC5) (2009)
36-Namazi M "Measures of the Balanced Scorecard Perspectives and the Strategy Map in the Service Industry (Evidence from a Chain-Hotel in Iran) " (2009)
37-Namazi M "The Implications of the Accounting Research in Tehran Stock Exchange Market " Twentieth Asian Pacific Conference On INternational Accounting (2008)
38-Namazi M, Chen K "Usefulness of a Multi-Objective Technique in Manpower Planning From a Principal- Agent Perspective " TIMS/ORSA meeting in Boston (1985)
39-Crum R, Namazi M "The Dominance of Multi-Objective Linear Programming Techniques in Accounting Applications " American Accounting Association Northeast Regional Meeting (1985)

چاپ كتاب
۱-نمازي م "بررسي عملكرد اقتصادي بازار بورس اوراق بهادار در ايران " چاپ اول (1382) وزارت اقتصاد و دارايي تهران
۲-نمازي م "نحوه استفاده بهينه از منابع مالي پروژه‌هاي عمراني " چاپ اول (1385) سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان فارس، معاونت آموزش و پژوهش شيراز
۳-نمازي م "کاربرد رايانه در حسابداري " (1385) سازمان سمت
۴-نمازي م "حسابداري صنعتي (2) بودجه‌بندي و كنترل سيستم‌هاي استاندارد " چاپ اول (1384) سازمان سمت ايران- تهران
۵-نمازي م، مهدوي س "هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت زمانگرا (TDABC) " (1388) انتشارات زر ايران- تهران
۶-نمازي م "پژوهش‌هاي تجربي در حسابداري ديدگاه روش‌شناختي " چاپ دوم (1379) انتشارات دانشگاه شيراز شيراز- ايران
۷-نمازي م "حسابداري مديريت استراتژيك: از تئوري تا عمل جلد (1) و جلد (2) " چاپ اول (1391) مركز پژوهش‌ سامانه‌هاي يكپارچه و نظام‌هاي اطلاعاتي مالي امام حسن مجتبي (ع) ايران- شيراز
۸-نمازي م، افسر ا "كاربرد رايانه در حسابداري " چاپ ششم (1385) سازمان سمت ايران- تهران
۹-نمازي م "حسابداري صنعتي (2) بودجه‌بندي و كنترل سيستم‌هاي استاندارد (با اضافات) " چاپ چهارم (1384) سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت) ايران-تهران
۱۰-نمازي م "حسابداري مديريت استراتژيك: از تئوري تا عمل (جلد 1) و جلد (2) " چاپ اول (1392) سازمان مطالعه و تدوين (سمت) تهران
۱۱-نمازي م، ابراهيمي ش "حسابداري مديريت پيشرفته " چاپ اول (1392) مركز نشر دانشگاه شيراز شيراز
۱۲-نمازي م "حسابداري مديريت استراتژيک: از تئوري تا عمل (حلد 2) (با اضافات) " چاپ دوم (1392) سازمان مطالعه و تدوين (سمت) تهران
۱۳-نمازي م "حسابداري مديريت استراتژيک: از تئوري تا عمل (حلد 1) (با اضافات) " چاپ دوم (1392) سازمان مطالعه و تدوين (سازمان سمت) تهران
۱۴-نمازي م، نمازي ن "حسابداري مديريت استراتژيك: از تئوري تا عمل، " چاپ اول (1392) انتشارات سمت تهران
15-Namazi M "Responsibility Accounting " چاپ اول (1987) National Accounting Association آمريکا
16-Namazi M "A comprehensive compilation of multi-objective techniques and applications in public policy decision making " چاپ اول (1987) Public Administration Series آمريکا


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
حسابداري صنعتي ۲
حسابداري صنعتي ۳
بررسي موارد خاص در حسابداري
حسابداري صنعتي ۲
حسابداري صنعتي ۳
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
پايان نامه
پايان‌نامه كارشناسي ارشد
حسابداري مديريت
مسايل جاري حسابداري
حسابداري دولتي پيشرفته
تصميم‌گيري در مسائل مالي
بررسي موارد خاص در حسابداري
روش تحقيق پيشرفته
روش تحقيق پيشرفته
روش تحقيق پيشرفته
تصميم گيري درمسايل مالي
حسابداري مديريت
دکتري تخصصي (Ph.D)
حسابداري مديريت استراتژيك و فن هاي نوين آن
روش تحقيق و بررسي پژوهش هاي تجربي درحسابداري
بررسي پيشرفتها وتحقيقات جاري در حسابداري
كـارشناسي
حسابداري مديريت
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
حسابداري مديريت
روش تحقيق پيشرفته
حسابداري در مديريت
دکتري تخصصي (Ph.D)
حسابداري مديريت استراتژيك و فن‌هاي نوين آن
روش تحقيق و بررسي پژوهش‌هاي تجربي در حسابداري
بررسي پيشرفت‌ها و تحقيقات جاري در حسابداري
امتحان جامع
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
تصميم گيري و برنامه ريزي مالي
حسابداري مديريت
طرح تحقيق پايان نامه
روش تحقيق پيشرفته
حسابداري درمديريت
تصميم گيري مالي و تأمين مالي
حسابداري مديريت
روش تحقيق پيشرفته
دکتري تخصصي (Ph.D)
روش تحقيق و بررسي پژوهشهاي تجربي در حسابداري
حسابداري مديريت استراتژيك
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
تصميم گيري و برنامه ريزي مالي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (69)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
محمد صادق زاده مهارلويي پيش‌بيني فرار مالياتي با استفاده از اطلاعات حسابداري: رويکرد داده‌کاوي، انتخاب متغيرهاي پيش‌بين بهينه و مقايسه روش‌هاي غيرخطي ۱۳۹۷
رامين زراعتگري الگويابي و بررسي مقايسه‌اي تاثير تيپ شخصيتي در علايق اطلاعات حسابداري مديران و سرمايه‌گذاران با استفاده از شبکه عصبي هوشمند ۱۳۹۷
غلامرضا رضايي الگوي مشارکت در برنامه‌ريزي راهبردي، نقش واسطه‌اي سيستم اطلاعات حسابداري مديريت و ابعاد روانشناختي در ايجاد مازاد بودجه‌اي ۱۳۹۶
مهدي ابراهيمي ميمند ارائه چارچوب مفهومي گزارشگري ريسک و مدل شناسايي محرک‌هاي افشاي اختياري آن در حسابداري با استفاده از معادلات ساختاري ۱۳۹۶
رضا غلامي حسين آباد تدوين الگوي تصميم گيري چند شاخصي رتبه بندي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ارزيابي متوازن، معيارهاي بورس و تکنيک پاپريکا ۱۳۹۶
فهيمه ابراهيمي مدل‌بندي عوامل مؤثر بر قصد گزارشگري تقلب‌هاي مالي توسط حسابداران با تأکيد بر ملاحظات اخلاقي. ۱۳۹۵
محمد جواد غفاري ارائه مدل بهينه تجزيه و تحليل بنيادي اطلاعات حسابداري و غيرمالي در راستاي تشکيل سبد سهام مطلوب با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده ها (شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران) ۱۳۹۴
سيد روح اله موسوي نژاد مدل بندي رابطه بين دارايي­هاي نامشهود و عملکرد شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۳
رضا جامعي نقش اطلاعات حسابداري(هزينه‌يابي)منابع انساني روي سازه‌هاي سيستم ۱۳۸۹
زهراسادات حسيني بررسي سازه هاي مؤثر بر اجراي هزينه يابي بر مبناي فعاليت عملگرا PFABC و استقرار آن در کارخانه فراسان با استفاده از منطق فازي ۰
شهلا ابراهيمي ۰
سميه حسيني نيا الگوبندي محرک‌هاي اثرگذار بر گزارشگري مالي متقلبانه با تأکيد بر لوزي تقلب: روش رگرسيون فراتحقيق ۰
علي رضا ممتازيان مدل‌سازي سازه‌هاي مؤثر در قضاوت حرفه اي و تصميم‌گيري حسابرسان با استفاده از مدل سازي ساختاري - تفسيري ۰
ژيلا كربلاي محمدي دستجردي طراحي و آزمون الگوي جامع فازي جهت ارزيابي عملکرد بيمارستان‌ها با استفاده از روش‌هاي ترکيبي ارزيابي متوازن پايدار، سوارا و مالتي مورا ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
ليلا كاظمي غربي تأثير نوآوري بر توسعه پايدار با نقش ميانجي اطلاعات حسابداري مديريت ۱۳۹۷
ياسر شاكري تأثير نقش واسطه اي چسبندگي هزينه ها روي رابطه دارايي هاي نامشهود و عملکرد مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۶
فاطمه مقيمي تأثير نقش تعديلي مسئوليت پذيري اجتماعي بر رابطه بين نوآوري و عملکرد مالي شرکت¬هاي بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۶
اكرم فتحعلي باغني بررسي اثر سرمايه فکري و جريان نقد آزاد بر چسبندگي هزينه¬ها در شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۵
عليرضا كشتكار تأثير اطمينان بيش از حد مديريت بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۵
زهرا حاجي پور تاثير بازار رقابت محصول بر عملکرد اقتصادي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سيستم ارزيابي متوازن ۱۳۹۵
زهرا جعفري بررسي تأثير تعديل‌کنندگي هزينه نمايندگي روي رابطه بين مسئوليت اجتماعي شرکت و چسبندگي هزينه در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۵
ماندانا كرمي بررسي تأثير مالکيت شرکت هاي خانوادگي بر کنترل داخلي، ريسک حسابرسي، حق الزحمه حسابرسي و تأخير در ارائه گزارش حسابرسي ۱۳۹۵
محمد جوكار بررسي اثر تعديلي تغييرات فروش‌هاي گذشته بر رفتار نامتقارن هزينه‌ها در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۴
سميه پرتونوراللهي بررسي اثر واسطه اي هزينه نمايندگي بر رابطه بين ساختار سرمايه، خط‌ مشي تقسيم سود سهام و عملکرد شرکت‌ها ۱۳۹۴
پويا فرح بد بررسي رابطه بين حسابداري ارزش منصفانه با مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداري و مديريت سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۴
محمد مهدي شاطرزاده بررسي تطبيقي ماليات ابرازي شركت‌هاي مكلف به رعايت استاندارد حسابداري پيمانكاري با قوانين ماليات‌هاي مستقيم و اولويت‌بندي انحراف‌ها با استفاده از فرايند تحليل سلسله‌مراتبي (AHP). ۱۳۹۳
ماندانا زارع طراحي سيستم هزينه‌يابي بر‌مبناي فعاليت زمان‌گرا با رويکرد منطق فازي (مطالعه موردي: شرکت لعاب ياس فارس) ۱۳۹۳
فرزاد گرامي شيرازي بررسي تأثير هورمون تستوسترون و اطمينان بيش از حد مديرعامل روي ميزان خطر گزارشگري نادرست مالي در شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۳
فاطمه تاك بررسي مدارک حسابداري و ثبت رويدادهاي مالي دوره هخامنشيان با استفاده از تحليل محتوا ۱۳۹۳
عليرضا ممتازيان بررسي رابطه بين قابليت¬هاي مديران و کيفيت سود در شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از تحليل پوششي داده¬ها) ۱۳۹۳
بهرام عيسي نژاد عيسي لو بررسي رابطه بي of the expected income ن چسبندگي هزينه و دقت پيش بيني سود توسط مديريت شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۲
معصومه ده بزرگي بررسي رفتار هزينه ها و چسبندگي آنها بر نوسان پذيري بازده سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۲
مسعود مهراميز بررسي قابليت ايجاد و كارايي سرمايه فكري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها ۱۳۹۲
فاطمه السادات اميري رتبه بندي عوامل موثر بر ورشکستگي شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون فريدمن و تاپسيس_اي اچ پي ۱۳۹۲
محمد صادق زاده مهارلوئي کشف مديريت سود با استفاده از شبکه‌هاي عصبي و مقايسه آن با مدل‌هاي آماري: شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۲
مجتبي سعيدي بررسي رابطه بين ويژگي هاي هيأت مديره با مديريت واقعي سود و مديريت سود مبتني بر اقلام تعهدي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۲
رضا تقي زاده بررسي ارتباط بين ساز و کارهاي حاکميت شرکتي و ريسک سقوط قيمت سهام شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۲
غلامرضا رضائي بررسي اثرات بهبود کيفيت داده¬هاي مالي بر هزينه¬هاي نمايندگي شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۲
ماهان منصوري تاثير حاکميت شرکتي و حسابرسي مستقل بر افشاء اطلاعات شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۲
رشيد غفوري نژاد بررسي سيستم بهاي تمام شده سنتي وطراحي سيستم هزينه يابي برمبناي فعاليت درشركت سهامي آب وفاضلاب روستايي استان فارس ۱۳۹۱
احمد شكرالهي بررسي تعامل بين جريان نقدي آزاد، سياست بدهي و ساختار مالکيت با استفاده از سيستم معادلات همزمان: مطالعه موردي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. ۱۳۹۱
جلال اكبري قوروقچي بررسي عملكرد و ساختار سرمايه شركت هاي خانوادگي و غيرخانوادگي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۰
حميدرضا رضائي بررسي تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر کيفيت سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۰
اميد منصوري بررسي تأثير ساختار مالکيت بر ساختار سرمايه شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸۹
محمد منفردمهارلويي بررسي تجربي سازه هاي موثر در شکل گيري ساختار هيات مديره شرکت هاي ايراني شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸۹
مهدي غلام حيدري بررسي تاثير تغيير هيات مديره بر عملكرد شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸۹
محمدجواد غفاري طراحي سيستم هزينه¬يابي بر مبناي فعاليت در شرايط عدم اطمينان با استفاده از اعداد فازي (مطالعه موردي: بيمارستان رضوي مشهد) ۱۳۸۹
شهلا ابراهيمي بررسي تأثير سرمايه فکري بر عملکرد مالي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸۸
محمد محمدي بررسي کيفيت سود شرکت هاي خانوادگي و غيرخانوادگي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸۸
احسان كرماني تأثير ساختار مالکيت بر عملکرد شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. ۱۳۸۷
غلامعباس عاليشوندي بررسي تاثير هموارسازي سود بر ارزش شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸۶
حسين قرباني بررسي رابطه‌ي پاداش هيأت‌مديره شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با مدل‌هاي اقتصادي ارزيابي عملكرد ۱۳۸۶
رامين زراعتگري بررسي کاربرد نسبت Q توبين و مقايسه آن با ساير معيارهاي ارزيابي عملکرد مديران در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸۶
كاظم شمس الديني بررسي سازه هاي موثر بر دقت پيش بيني سود توسط مديريت شرکت هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸۵
مرتضي حشمتي بررسي تأثير اطلاعات گذشته بر ساختار سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸۵
جواد مرادي بررسي تجربي سازه هاي مؤثر در تعيين پاداش هيأت مديره شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸۴
نورالدين رستمي بررسي رابطه بين نسبت هاي مالي و نرخ بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸۳
اميررضا رمضاني بودجه‌بندي بر مبناي فعاليت (ABB) در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي (مطالعه موردي: دانشگاه شيراز) ۱۳۸۳
علي پنا رزمه بــررسي تأثير اطلاعات حسابـــداري بر تصميم گيري مديران بانك‌ها (مطالعه موردي: مديران بانك‌هاي مركز استان فارس ( شيراز) و استان كهگيلويه و بويراحمد) ۱۳۸۳
محمدمهدي كيامهر پيش‌بيني بازده روزانه سهام شركت هاي پذيرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده شبكه‌هاي عصبي مصنزوعي ۱۳۸۳
ابراهيم منصوري بررسي تجربي دوره گردش وجه نقد و تجزيه و تحليل نقدينگي شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸۲
حسن محمدتباركاسگري تعيين صرف ريسك شاخص هاي كلان اقتصادي تاثيرگذار بر بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸۲
غلام رضا درخشنده دشتي بكارگيري روش برش مقطعي در رابطه با بررسي تاثير اندازه شركت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام عادي بر روي بازده سهام و سودآوري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸۲
جلال شيره زاده بررسي تاثير ساختار سرمايه بر سودآوري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تاکيد بر نوع صنعت) ۱۳۸۱
محمدرضا الماسي بررسي تاثير خصوصي سازي بر عملکرد مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸۱
احمد رجبي طراحي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC و تئوري محدوديت ها TOC با برنامه ريزي خطي عدد صحيح جهت استفاده بهينه از منابع انساني (مطالعه موردي کارخانجات صنعتي شاهد شيراز) ۱۳۸۰
زكيه شوشتريان بررسي کارايي بازار بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۷۴
سمانه خان کشي زاده نزيق طراحي و اجراي نسل سوم سيستم هزينه¬يابي بر مبناي فعاليت: هزينه¬يابي بر مبناي فعاليت عملگرا، با استفاده از منطق فازي ۰
سمینارویژه ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
روح اله محمودي بررسي کارايي اطلاعات با استفاده از تئوري شانون ۱۳۹۳
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (37)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
محمدحسين قديريان اراني مدل‌سازي بحران مالي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معيارهاي ارزيابي متوازن ۱۳۹۶
رضا تقي زاده تحليل شبکه‌هاي حاکميت شرکتي و قيمت سهام با تأکيد بر عملکرد مالي در بازار سهام ايران ۱۳۹۶
شعله منصوري بررسي تجربي سازه هاي حرفه اي گرايي و سودا گرايي در حرفه حسابرسي ايران ۱۳۹۶
محمد كيامهر مدل سازي اجتناب مالياتي با استفاده از اطلاعات حسابداري: شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۵
مصطفي كاظم نژاد اصطهباناتي بررسي سودمندي روش‌هاي انتخاب متغيرهاي پيش‌بين بهينه و روش‌هاي غيرخطي در پيش‌بيني بازده سهام شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۴
محسن كريمي بررسي دوام پذيري تئوري حسابداري مبتني بر تکانه سود(مطالعه موردي : شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) ۱۳۹۴
محمد حلاج تبيين الگوي قضاوت در پيش بيني هزينه هاي سربار ۱۳۹۴
احمد رجبي مدلسازي سيستمي عوامل اثرگذار بر فرآيند کسب و کار و عملکرد در بنگاههاي صنعتي با رويکردروش پويايي شناسي سيستم(مطالعه موردي: کارخانه توليدي فراسان) ۱۳۹۳
عبدالحميد هوشمند بررسي ديدگاه حسابرسان ارشد در خصوص تاثير رهبري صحيح و فرهنگ اخلاقي سازمان بررفتار غير عادي انان ۱۳۹۲
مهدي صابري اسفرجاني ارائه الگوي گزارشگري مسئوليت اجتماعي در سازمان تأمين اجتماعي ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
هاجر عسكري استراتژي شرکت و واکنش بازار به سود در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۷
محمدرضا پورعنقا بررسي نقش نظارتي هيأت مديره در اجتناب مالياتي شرکتهاي خانوادگي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۵
علي اشتواد بررسي تأثير سنجه‌هاي کيفيت سود بر بازده مازاد سهام شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۴
جواد حياتي بررسي تجديد ارائه صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي خانوادگي و غيرخانوادگي: مطالعه موردي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۳
علي رضا قهرماني ارائه مدلي براي كشف تقلب به وسيله حسابرسان با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي ۱۳۹۲
مهران ولي خيابانيان بررسي رابطه بين چرخه عمر شرکت و ساختار سرمايه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۲
سميره عباس پور تحليل بنيادي رفتار نامتقارن هزينه¬هاي چسبنده، با تاکيد بر نقش مسئله نمايندگي و حاکميت شرکتي (شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران) ۱۳۹۲
وحيد عليزاده طلاتپه بررسي اثرات سطح افشاي داوطلبانه بر عدم تقارن اطلاعاتي و هزينه سرمايه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۲
ياسمن نيكويي نژاد بررسي رابطه ميان سرعت گزارشگري و محتواي اطلاعاتي گزارش هاي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. ۱۳۹۱
زهرا نجفي بررسي اثر نفوذ سياسي و شفافيت بر عملکرد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. ۱۳۹۱
احمد اسحاقي بررسي محافظه‌کاري در گزارشگري مالي شرکت‌هاي خانوادگي و غيرخانوادگي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۱
مريم طاهري ميمندي بررسي تأثير ويژگي هاي هيئت مديره بر محتواي اطلاعاتي سود حسابداري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۰
مصطفي صادق نياخرم آبادي بررسي تاثير هزينه سرمايه بر سياست هاي تقسيم سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۰
الياس دهداري بررسي تحليلي رابطه بين سازوکارهاي حاکميت شرکتي، هزينه سرمايه و ريسک سيستماتيک شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۰
غلامحسن زارع بررسي رابطه بين ساز و کارهاي حاکميت شرکتي و انتخاب حسابرس در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸۹
مصطفي كاظم نژاداصطهباناتي شناسايي و تبيين عوامل مؤثر بر کيفيت افشاي اطلاعات در شرکت¬هاي ۱۳۸۹
صفدر علي پور بررسي رويکردهاي تصميم گيري اخلاقي مديران مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شناسايي عوامل مختلف تأثيرگذار بر آن¬ها ۱۳۸۸
علي انوري تلفيق برنامه ريزي سناريو با ارزيابي متوازن براي تدوين چارچوب مديريت استراتژيک شرکت¬هاي صنعتي (مورد مطالعه شرکت زمزم شيراز) ۱۳۸۸
كاظم گودرزي : پيشبيني ريسك سيستماتيك با استفاده از شبكههاي عصبي مصنوعي (مطالعه موردي: شركت سايپا) ۱۳۸۷
مهدي صابري اسفرجاني تعيين مدل بهينه پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي عملياتي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸۶
عبدالحميد هوشمند بررسي تأثير استانداردهاي ملي حسابرسي بر کيفيت اظهارنظر حسابرسان ۱۳۸۶
فرشاد علمداريولي طراحي و هوشمند سازي سيستم کنترل مواد از طريق کنترل کننده فازي در صنعتGRP ۱۳۸۵
هاشم زارع بررسي رفتار شاخص قيمت سهام در ايران: رهيافتي هم‌تجمعي ۱۳۸۴
علي شير طاهري طراحي مدل رياضي برنامه ريزي توليد شرکت پالايش نفت شيراز ۱۳۷۹
رضا صفا کاربرد شبکه هاي عصبي مصنوعي در تهيه و تجزيه و تحليل نمودارهاي کنترل کيفيت ۱۳۷۹
كامبيز گشتاسب مدل پيشنهادي توزيع اعتبارات عمراني در آموزش و پرورش استان فارس ۱۳۷۹
احمد طالبي زاده دشتستاني شناسايي شبکه توزيع کالاهاي صنعتي در ايران و تخمين حجم مبادلات در هر يک ۱۳۷۵